Tłumaczenia na język francuski:

  • Protectorat espagnol du Maroc   

Przykładowe zdania z "Maroko Hiszpańskie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED, alias Abed, alias Abid, alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP‧ – członek grupy Hofstadgroep
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) No ESPP‧ – membre du Hofstadgroep
pl Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Liban, Libia, Syria, była Sahara Hiszpańska, Jordania, Irak, Iran, Jemen, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Erytrea, Zachodni Brzeg/Strefa Gazy, Norwegia, Wyspy Owcze, Islandia, Rosja, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania, Bułgaria, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Mołdawia, Ukraina, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja
fr Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldova, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED, alias Abed, alias Abid, alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP‧ – członek grupy Hofstadgroep
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) N° ESPP‧ – membre du Hofstadgroep
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP‧ (członek grupy Hofstadgroep
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) No ESPP‧ (membre du Hofstadgroep
pl (ES) Pani Przewodnicząca! 18 listopada w hiszpańskim parlamencie pani minister Jiménez podkreśliła, że zgodnie z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze do dekolonizacji jeszcze nie doszło i że Sahara Zachodnia nie może zostać wchłonięta przez Maroko.
fr (ES) Madame la Présidente, le 18 novembre, au Parlement espagnol, la ministre, Mme Jiménez, a fait remarquer que la Cour internationale de justice de La Haye était d'avis que la décolonisation n'avait pas encore eu lieu et qu'il n'était pas envisageable d'assimiler le Sahara occidental au Maroc.
pl Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Liban, Libia, Syria, była Sahara Hiszpańska, Jordania, Irak, Iran, Jemen, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Erytrea, Zachodni Brzeg/Strefa Gazy, Norwegia, Wyspy Owcze, Islandia, Rosja, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania, Bułgaria, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Mołdawia, Ukraina, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja
fr Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, l'Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) no ESPP
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) No ESPP
pl W tym względzie uważam, że prezydencja hiszpańska powinna postąpić w następujący sposób: nie powinna zwoływać szczytu z udziałem Maroka, dopóki Maroko nie zobowiąże się do przestrzegania rezolucji w sprawie Sahary przyjętych przez ONZ, czyli organ, który przywołał pan przy innych okazjach.
fr À cet égard, je pense que la Présidence espagnole devrait particulièrement s'impliquer dans les domaines suivants: elle ne devrait pas organiser le sommet avec le Maroc tant que ce pays ne se sera pas engagé à respecter les résolutions concernant le Sahara adoptées par les Nations unies, une organisation que vous avez invoquée à d'autres occasions.
pl Wnoszący odwołanie, posiadający obywatelstwo hiszpańskie i marokańskie, wnosi o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesione przez niego szkody i doznaną krzywdę w związku z czynem niedozwolonym L. Charelsa, byłego doradcy Delegacji Unii Europejskiej w Chartumie (Sudan), popełnionym w ramach wykonywanej przez niego funkcji, w szczególności w formie złożenia sfałszowanych dokumentów: sfałszowanego oficjalnego zaproszenia Delegacji Unii Europejskiej w Chartumie, które umożliwiło wydanie wizy dla byłej żony i dzieci wnoszącego odwołanie przez konsulat Sudanu w Rabacie (Maroko), co stanowi międzynarodowe uprowadzenie dzieci wnoszącego odwołanie
fr Le requérant, de nationalité espagnole et marocaine, demande la réparation de son préjudice (évalué à ‧.‧ €) causé par M. L. Charles, ex-expert à la Délégation de l'Union européenne à Khartoum (Soudan) suite à des actes illicites commis dans l'exercice de ses fonctions et notamment la production de faux en écriture: une fausse invitation officielle de la délégation de l'Union européenne de Khartoum ayant permis la délivrance d'un visa à l'ex-épouse et aux enfants du requérant par le Consulat du Soudan à Rabat (Maroc) constitutif d'un enlèvement international des enfants du requérant
pl Może dlatego, że przez 30 lat mojego życia walczę o to, by Hiszpanie pracujący w Szwecji czy Niemczech, nie zarabiali mniej niż Niemcy lub Szwedzi, i ponieważ przez kolejne 20 lat walczę o zapewnienie, by pracownik z Polski, Rumunii czy Maroko nie zarabiał mniej w Hiszpanii, niż obywatel hiszpański.
fr Cela doit être dû au fait que pendant trente ans, je me suis battu pour faire en sorte qu'un travailleur espagnol en Suède ou en Allemagne ne gagne pas moins qu'un travailleur allemand ou suédois, et que pendant vingt autres années, je me suis battu pour qu'un travailleur polonais, roumain ou marocain ne gagne pas moins en Espagne qu'un travailleur espagnol.
pl Niniejszy Protokół, sporządzony w jednym oryginalnym egzemplarzu w językach: angielskim, duńskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, irlandzkim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim i włoskim przy czym wszystkie ‧ tekstów jest jednakowo autentycznych, zostanie złożony w archiwach Sekretariatu Generalnego Rady Wspólnot Europejskich
fr Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes
pl Osiągnięcie szybkiego postępu i jednomyślnego porozumienia w sprawie wniosku dotyczącego współpracy administracyjnej jest jednym z priorytetów prezydencji hiszpańskiej.
fr Progresser rapidement et parvenir à un accord unanime sur la proposition de coopération administrative est l'une des priorités de la Présidence espagnole.
pl Władze węgierskie odwołują się do decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego dotyczącego hiszpańskich ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych, w której Komisja stwierdziła, że opiera się ona jedynie na wstępnych założeniach
fr Les autorités hongroises se réfèrent également à la décision d’ouverture de la procédure d’examen formel concernant les règles d’imposition de groupe en Espagne, dans laquelle la Commission a précisé que son examen reposait uniquement sur une appréciation provisoire
pl Populistyczna i socjalna Europa, spójność i karta praw podstawowych nie są chronione hiszpańskimi prawami autorskimi, ale są pod wielkim wpływem Hiszpanii i możemy być z tego szczerze dumni.
fr L'Europe populaire et sociale, la cohésion et la Charte des droits fondamentaux ne sont certes pas estampillées d'un copyright espagnol; elles ont cependant largement bénéficié de l'influence de l'Espagne et c'est à juste titre que nous pouvons en être fiers.
pl Jedynie teksty w języku bułgarskim, czeskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim są autentyczne
fr Les textes en langues allemande, bulgare, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque sont les seuls faisant foi
pl Sporządzono w Genewie dnia... (miesiąc) tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego piątego roku, w jednym egzemplarzu w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim, każda wersja językowa jest autentyczna, z wyjątkiem, gdy przewidziano to inaczej w odniesieniu do załączonych do niego list
fr Fait à Genève, le... [mois] mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant également foi, sauf dispositions contraires concernant les listes annexées au présent protocole
pl Jednakże Komisja odegra czynną rolę w inwentaryzacji rezultatów konferencji i w pełni liczymy na to, że hiszpańska prezydencja będzie przewodzić narodom europejskim, aby ich głos na tej konferencji przeważył.
fr Néanmoins, la Commission jouera un rôle actif dans la partie du bilan de la conférence et nous comptons pleinement sur la Présidence espagnole pour conduire les nations européennes de manière à ce que leur voix fasse une grande différence lors de la conférence.
pl Język postępowania: hiszpański
fr Langue de procédure: l'espagnol
pl w języku hiszpańskim
fr en espagnol
pl Sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w Strasburgu dnia ‧ lipca ‧ r. w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i azerbejdżańskim
fr Fait en double exemplaire à Strasbourg, le ‧ juillet ‧, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et azerbaïdjanaise
pl Inicjatywa UE 2020, czyli jedna z podpór trzech prezydencji: hiszpańskiej, belgijskiej i węgierskiej, musi stanowić odpowiedź na stojące przed naszym kontynentem długookresowe wyzwania demograficzne i społeczne.
fr L'initiative 2020, qui constitue l'un des piliers de la triple présidence hispano-belgo-hongroise, doit réagir aux défis démographiques et sociaux à long terme auxquels le continent est confronté.
pl SPORZĄDZONO w dwóch egzemplarzach w Brukseli dnia szesnastego lipca roku dwa tysiące ósmego w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym każdy z tych tekstów jest równie autentyczny
fr FAIT en double exemplaire à Bruxelles, le seize juillet deux mille huit, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun des textes faisant également foi
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3890 zdań frazy Maroko Hiszpańskie.Znalezione w 1,536 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.