Tłumaczenia na język francuski:

  • Protectorat espagnol du Maroc   

Przykładowe zdania z "Maroko Hiszpańskie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED, alias Abed, alias Abid, alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP‧ – członek grupy Hofstadgroep
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) No ESPP‧ – membre du Hofstadgroep
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP‧ (członek grupy Hofstadgroep
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) No ESPP‧ (membre du Hofstadgroep
pl W tym względzie uważam, że prezydencja hiszpańska powinna postąpić w następujący sposób: nie powinna zwoływać szczytu z udziałem Maroka, dopóki Maroko nie zobowiąże się do przestrzegania rezolucji w sprawie Sahary przyjętych przez ONZ, czyli organ, który przywołał pan przy innych okazjach.
fr À cet égard, je pense que la Présidence espagnole devrait particulièrement s'impliquer dans les domaines suivants: elle ne devrait pas organiser le sommet avec le Maroc tant que ce pays ne se sera pas engagé à respecter les résolutions concernant le Sahara adoptées par les Nations unies, une organisation que vous avez invoquée à d'autres occasions.
pl (ES) Pani Przewodnicząca! 18 listopada w hiszpańskim parlamencie pani minister Jiménez podkreśliła, że zgodnie z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze do dekolonizacji jeszcze nie doszło i że Sahara Zachodnia nie może zostać wchłonięta przez Maroko.
fr (ES) Madame la Présidente, le 18 novembre, au Parlement espagnol, la ministre, Mme Jiménez, a fait remarquer que la Cour internationale de justice de La Haye était d'avis que la décolonisation n'avait pas encore eu lieu et qu'il n'était pas envisageable d'assimiler le Sahara occidental au Maroc.
pl Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Liban, Libia, Syria, była Sahara Hiszpańska, Jordania, Irak, Iran, Jemen, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Erytrea, Zachodni Brzeg/Strefa Gazy, Norwegia, Wyspy Owcze, Islandia, Rosja, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania, Bułgaria, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Mołdawia, Ukraina, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja
fr Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, l'Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) No ESPP
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) no ESPP
pl Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Liban, Libia, Syria, była Sahara Hiszpańska, Jordania, Irak, Iran, Jemen, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Erytrea, Zachodni Brzeg/Strefa Gazy, Norwegia, Wyspy Owcze, Islandia, Rosja, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania, Bułgaria, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Mołdawia, Ukraina, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja
fr Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldova, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED, alias Abed, alias Abid, alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP‧ – członek grupy Hofstadgroep
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) N° ESPP‧ – membre du Hofstadgroep
pl Może dlatego, że przez 30 lat mojego życia walczę o to, by Hiszpanie pracujący w Szwecji czy Niemczech, nie zarabiali mniej niż Niemcy lub Szwedzi, i ponieważ przez kolejne 20 lat walczę o zapewnienie, by pracownik z Polski, Rumunii czy Maroko nie zarabiał mniej w Hiszpanii, niż obywatel hiszpański.
fr Cela doit être dû au fait que pendant trente ans, je me suis battu pour faire en sorte qu'un travailleur espagnol en Suède ou en Allemagne ne gagne pas moins qu'un travailleur allemand ou suédois, et que pendant vingt autres années, je me suis battu pour qu'un travailleur polonais, roumain ou marocain ne gagne pas moins en Espagne qu'un travailleur espagnol.
pl Wnoszący odwołanie, posiadający obywatelstwo hiszpańskie i marokańskie, wnosi o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesione przez niego szkody i doznaną krzywdę w związku z czynem niedozwolonym L. Charelsa, byłego doradcy Delegacji Unii Europejskiej w Chartumie (Sudan), popełnionym w ramach wykonywanej przez niego funkcji, w szczególności w formie złożenia sfałszowanych dokumentów: sfałszowanego oficjalnego zaproszenia Delegacji Unii Europejskiej w Chartumie, które umożliwiło wydanie wizy dla byłej żony i dzieci wnoszącego odwołanie przez konsulat Sudanu w Rabacie (Maroko), co stanowi międzynarodowe uprowadzenie dzieci wnoszącego odwołanie
fr Le requérant, de nationalité espagnole et marocaine, demande la réparation de son préjudice (évalué à ‧.‧ €) causé par M. L. Charles, ex-expert à la Délégation de l'Union européenne à Khartoum (Soudan) suite à des actes illicites commis dans l'exercice de ses fonctions et notamment la production de faux en écriture: une fausse invitation officielle de la délégation de l'Union européenne de Khartoum ayant permis la délivrance d'un visa à l'ex-épouse et aux enfants du requérant par le Consulat du Soudan à Rabat (Maroc) constitutif d'un enlèvement international des enfants du requérant
pl z uwagi na zmianę lokalnych przyzwyczajeń konsumpcyjnych w kierunku produktów wyprodukowanych z bardziej odtłuszczonego mleka oraz na wniosek władz hiszpańskich należy zmienić wykaz produktów ze świeżego mleka, ustanowiony w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr
fr que, étant données les nouvelles habitudes de la consommation locale, plus orientée vers les produits écrémés et à la suite de la demande des autorités espagnoles, il est opportun de modifier la liste des produits laitiers frais décrits à l
pl Sporządza się je w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim
fr Ils sont établis en anglais, en espagnol ou en français
pl Niniejszy protokół, sporządzony w jednym egzemplarzu w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i norweskim, przy czym każda z tych wersji językowych jest na równi autentyczna, zostaje złożony w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej, który przekaże każdej ze stron niniejszej umowy jej uwierzytelniony odpis
fr Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et norvégienne, tous les textes faisant également foi, est déposé auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties
pl Oczekujemy tego od prezydencji hiszpańskiej.
fr C'est ce que nous attendons de la Présidence espagnole.
pl W języku hiszpańskim
fr en espagnol
pl Było to pierwsze posiedzenie Rady po nastaniu prezydencji hiszpańskiej. Jak wiemy, nie mogła pani wziąć w nim udziału z powodu nieszczęśliwych wydarzeń rodzinnych, ale pani sekretarz stanu, pani Teresa Ribera, doskonale się spisała, reprezentując panią.
fr Vous étiez, bien sûr, dans l'impossibilité d'y assister en raison de problèmes familiaux malheureux, mais votre secrétaire d'État, Teresa Ribera, vous a très dignement représentée.
pl Uczyłam sie niemieckiego i hiszpańskiego
fr J' ai fait allemand et espagnol
pl Po przekazaniu nowych informacji w przez Belgię, Niemcy, Hiszpanię, Francję, Luksemburg, Niderlandy, Portugalię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo i po przeprowadzeniu dodatkowych kontroli Komisja może teraz podjąć decyzję co do prawdziwości, kompletności i poprawności przedstawionych rachunków belgijskich agencji płatniczych ALT, ALP i BIRB, niemieckich agencji płatniczych Baden Württemberg, Bayern StMELF, Berlin, Hamburg i Niedersachsen, hiszpańskiej agencji płatniczej Navarra, francuskich agencji płatniczych CNASEA, FIRS, OFIVAL, ONIC, ONIFLHOR, ONIOL, ONIVINS i SDE, luksemburskiej agencji płatniczej ministère de l’agriculture, niderlandzkich agencji płatniczych HPA i Laser, portugalskiej agencji płatniczej INGA, szwedzkiej agencji płatniczej Swedish Board of Agriculture oraz brytyjskich agencji płatniczych CCW, FC, RPA i SEERAD
fr Suivant la transmission des nouvelles informations par l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Suède et le Royaume-Uni, et à la suite de vérifications supplémentaires, la Commission peut maintenant prendre une décision sur la véracité, l’intégralité et l’exactitude des comptes proposés par les organismes payeurs belges ALT, ALP et BIRB, les organismes payeurs allemands Baden Württemberg, Bayern StMELF, Berlin, Hamburg et Niedersachsen, l’organisme payeur espagnol Navarra, les organismes payeurs français CNASEA, FIRS, OFIVAL, ONIC, ONIFLHOR, ONIOL, ONIVINS et SDE, l’organisme payeur luxembourgeois ministère de l’agriculture, les organismes payeurs néerlandais HPA et Laser, l’organisme payeur portugais INGA, l’organisme payeur suédois Swedish Board of Agriculture et les organismes payeurs du Royaume-Uni CCW, FC, RPA et SEERAD
pl Chciałbym teraz panu coś powiedzieć - nie prezydencji hiszpańskiej, lecz Radzie. Sposób, w jaki Rada zajmowała się tą sprawą, pokazuje, że nie ma ona żadnego szacunku dla Parlamentu.
fr Je tiens maintenant à soulever un point à votre attention - non pas à celle de la Présidence espagnole, mais à celle du Conseil - et celui-ci concerne la manière dont le Conseil a traité ces affaires, ce qui prouve qu'il n'a pas le moindre égard pour le Parlement.
pl Dyrektywa Komisji ‧/‧/UE z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie sprostowania hiszpańskiej wersji dyrektywy Rady ‧/‧/WE odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi
fr Directive ‧/‧/UE de la Commission du ‧ mai ‧ rectifiant la version espagnole de la directive ‧/‧/CE du Conseil relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine
pl Niniejszy protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i azerskim; każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny
fr Le présent protocole est établi en double exemplaire en langues bulgare, tchèque, danoise, néerlandaise, anglaise, estonienne, finnoise, française, allemande, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, espagnole, suédoise et azerbaïdjanaise, chacun de ces textes faisant également foi
pl Jeżeli zostanie zrealizowana strategia wyjścia, o której wspominała prezydencja hiszpańska, to przepaść może się jeszcze powiększyć, ponieważ może się okazać, że słabiej rozwinięte kraje muszą poradzić sobie z trudnościami walutowymi i bardziej restrykcyjną polityką walutową, a co ważniejsze - muszą wykorzystać znacznie więcej środków do spłacenia zadłużenia i znacznie mniej środków na stworzenie miejsc pracy.
fr Le fossé pourrait s'agrandir quand la stratégie de sortie évoquée par la Présidence espagnole sera mise en place, parce qu'il se pourrait que les pays moins développés soient confrontés à des difficultés monétaires et à des politiques monétaires plus rigoureuses et, plus important, qu'ils doivent consacrer beaucoup plus d'argent au règlement de la dette et beaucoup moins à la création d'emplois.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3890 zdań frazy Maroko Hiszpańskie.Znalezione w 2,186 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.