Tłumaczenia na język francuski:

  • Protectorat espagnol du Maroc   

Przykładowe zdania z "Maroko Hiszpańskie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) No ESPP
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP‧ (członek grupy Hofstadgroep
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) No ESPP‧ (membre du Hofstadgroep
pl Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Liban, Libia, Syria, była Sahara Hiszpańska, Jordania, Irak, Iran, Jemen, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Erytrea, Zachodni Brzeg/Strefa Gazy, Norwegia, Wyspy Owcze, Islandia, Rosja, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania, Bułgaria, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Mołdawia, Ukraina, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja
fr Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-et-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldova, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan
pl (ES) Pani Przewodnicząca! 18 listopada w hiszpańskim parlamencie pani minister Jiménez podkreśliła, że zgodnie z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze do dekolonizacji jeszcze nie doszło i że Sahara Zachodnia nie może zostać wchłonięta przez Maroko.
fr (ES) Madame la Présidente, le 18 novembre, au Parlement espagnol, la ministre, Mme Jiménez, a fait remarquer que la Cour internationale de justice de La Haye était d'avis que la décolonisation n'avait pas encore eu lieu et qu'il n'était pas envisageable d'assimiler le Sahara occidental au Maroc.
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED, alias Abed, alias Abid, alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP‧ – członek grupy Hofstadgroep
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) N° ESPP‧ – membre du Hofstadgroep
pl Maroko, Algieria, Tunezja, Egipt, Izrael, Liban, Libia, Syria, była Sahara Hiszpańska, Jordania, Irak, Iran, Jemen, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Oman, Bahrajn, Katar, Arabia Saudyjska, Erytrea, Zachodni Brzeg/Strefa Gazy, Norwegia, Wyspy Owcze, Islandia, Rosja, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Serbia i Czarnogóra, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Albania, Bułgaria, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Mołdawia, Ukraina, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Kirgizja
fr Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Israël, Liban, Libye, Syrie, ex Sahara espagnol, Jordanie, Irak, Iran, Yémen, Koweït, Émirats arabes unis, Oman, Bahreïn, Qatar, Arabie saoudite, l'Érythrée, Cisjordanie/Bande de Gaza, Norvège, Îles Féroé, Islande, Russie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Serbie et Monténégro, ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Bulgarie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Moldavie, Ukraine, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) no ESPP
pl Może dlatego, że przez 30 lat mojego życia walczę o to, by Hiszpanie pracujący w Szwecji czy Niemczech, nie zarabiali mniej niż Niemcy lub Szwedzi, i ponieważ przez kolejne 20 lat walczę o zapewnienie, by pracownik z Polski, Rumunii czy Maroko nie zarabiał mniej w Hiszpanii, niż obywatel hiszpański.
fr Cela doit être dû au fait que pendant trente ans, je me suis battu pour faire en sorte qu'un travailleur espagnol en Suède ou en Allemagne ne gagne pas moins qu'un travailleur allemand ou suédois, et que pendant vingt autres années, je me suis battu pour qu'un travailleur polonais, roumain ou marocain ne gagne pas moins en Espagne qu'un travailleur espagnol.
pl AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED, alias Abed, alias Abid, alias Abu ISMAIL), ur. ‧.‧.‧ w Nador (Maroko), nr paszportu (hiszpańskiego) ESPP‧ – członek grupy Hofstadgroep
fr AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le ‧.‧.‧ à Nador (Maroc), passeport (Espagne) No ESPP‧ – membre du Hofstadgroep
pl Wnoszący odwołanie, posiadający obywatelstwo hiszpańskie i marokańskie, wnosi o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesione przez niego szkody i doznaną krzywdę w związku z czynem niedozwolonym L. Charelsa, byłego doradcy Delegacji Unii Europejskiej w Chartumie (Sudan), popełnionym w ramach wykonywanej przez niego funkcji, w szczególności w formie złożenia sfałszowanych dokumentów: sfałszowanego oficjalnego zaproszenia Delegacji Unii Europejskiej w Chartumie, które umożliwiło wydanie wizy dla byłej żony i dzieci wnoszącego odwołanie przez konsulat Sudanu w Rabacie (Maroko), co stanowi międzynarodowe uprowadzenie dzieci wnoszącego odwołanie
fr Le requérant, de nationalité espagnole et marocaine, demande la réparation de son préjudice (évalué à ‧.‧ €) causé par M. L. Charles, ex-expert à la Délégation de l'Union européenne à Khartoum (Soudan) suite à des actes illicites commis dans l'exercice de ses fonctions et notamment la production de faux en écriture: une fausse invitation officielle de la délégation de l'Union européenne de Khartoum ayant permis la délivrance d'un visa à l'ex-épouse et aux enfants du requérant par le Consulat du Soudan à Rabat (Maroc) constitutif d'un enlèvement international des enfants du requérant
pl W tym względzie uważam, że prezydencja hiszpańska powinna postąpić w następujący sposób: nie powinna zwoływać szczytu z udziałem Maroka, dopóki Maroko nie zobowiąże się do przestrzegania rezolucji w sprawie Sahary przyjętych przez ONZ, czyli organ, który przywołał pan przy innych okazjach.
fr À cet égard, je pense que la Présidence espagnole devrait particulièrement s'impliquer dans les domaines suivants: elle ne devrait pas organiser le sommet avec le Maroc tant que ce pays ne se sera pas engagé à respecter les résolutions concernant le Sahara adoptées par les Nations unies, une organisation que vous avez invoquée à d'autres occasions.
pl Głównym przedmiotem zainteresowania prezydencji hiszpańskiej jest region Morza Śródziemnego, co może również przynieść zasadnicze korzyści Rumunii.
fr Le principal intérêt de la Présidence espagnole est la zone méditerranée, qui peut apporter des avantages appréciables à la Roumanie également.
pl Jak przyznały władze hiszpańskie, do ‧ r. spółka Pickman znajdowała się w takiej właśnie sytuacji, jeśli weźmiemy pod uwagę, że kapitał własny miał wartość ujemną a straty rosły, podczas gdy na części majątku ustanowiono hipotekę na rzecz przedsiębiorstwa RUMASA, w związku z czym można uznać za niemal pewne, że spółka w krótkim czasie była skazana na zakończenie działalności
fr Comme l’ont reconnu les autorités espagnoles, Pickman se trouvait dans cette situation jusqu’en ‧, puisque ses fonds propres étaient négatifs, que ses pertes ne cessaient d’augmenter, tandis qu’une hypothèque en faveur de l’entreprise RUMASA grevait une partie de ses actifs et qu’elle était presque certainement vouée à cesser ses activités à court terme
pl Pomoc będzie dostępna przez sześć miesięcy od dnia publikacji w hiszpańskim dzienniku urzędowym
fr Les aides sont accessibles durant les six mois qui suivent la publication au journal officiel espagnol
pl W ciągu przysługującej mi minuty pragnę również wskazać, że różne stanowiska w sprawie Kosowa wewnątrz Unii Europejskiej skłoniły Serbię do jasnego opowiedzenia się po stronie Europy, co jest niezbędne z punktu widzenia konsolidacji pokoju i demokracji na Bałkanach oraz wypracowania konstruktywnego podejścia do integracji regionalnej zaprezentowanego podczas spotkania wysokiego szczebla w Sarajewie, do którego doszło 2 czerwca za kadencji prezydencji hiszpańskiej.
fr Au cours de cette minute, je veux également rappeler que les différentes positions sur le Kosovo au sein de l'Union européenne ont encouragé la Serbie à s'engager clairement vis-à-vis de l'Europe, ce qui est essentiel pour consolider la paix et la démocratie dans les Balkans, et pour parvenir à une approche constructive sur l'intégration régionale, comme démontré par la réunion de haut niveau qui s'est déroulée à Sarajevo, sous la Présidence espagnole, le 2 juin dernier.
pl Dziękuję również członkom delegacji hiszpańskiej, reprezentującej Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) oraz Europejskich Demokratów, którzy poparli moją poprawkę.
fr Je remercie également les membres de la délégation espagnole du groupe du Parti Populaire Européen (Démocrates Chrétiens) et des Démocrates Européens qui ont soutenu mon amendement.
pl Niniejsza Umowa jest sporządzona w dwóch egzemplarzach, w językach: angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym teksty we wszystkich językach są jednakowo autentyczne
fr Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi
pl Panie przewodniczący! Prezydencja hiszpańska jest pierwszą prezydencją, odkąd obowiązuje nowy traktat lizboński.
fr (EN) Monsieur le Président, la Présidence espagnole est la première à se dérouler sous le nouveau traité de Lisbonne.
pl To też jest ośrodek narciarski, w dolinie Castanesa, i państwo hiszpańskie chce postąpić tak samo.
fr Il s'agit aussi d'une station de ski, dans la vallée Castanesa, et l'État espagnol va agir de la même manière.
pl Mając na uwadze, że Dania wystąpiła o pomoc w związku z 951 zwolnieniami, do których doszło w 45 przedsiębiorstwach w regionie Nordjylland, chciałbym przypomnieć szereg przyczyn, jakie wymieniłem w moich wyjaśnieniach dotyczących sposobu głosowania nad uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla hiszpańskiej Katalonii, aby wyjaśnić fakt głosowania za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.
fr Étant donné que le Danemark a demandé une aide pour faire face à 951 cas de licenciement dans 45 entreprises situées dans la région du Jutland du Nord, je voudrais, pour expliquer mon vote en faveur de ce rapport, faire référence aux différentes raisons que j'avais exposées dans l'explication de mon vote sur la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation dans la région espagnole de la Catalogne.
pl Chciałbym wyrazić uznanie panu posłowi Díaz de Mera oraz wyrazić moją solidarność w związku z doskonałym sprawozdaniem, które przygotował oraz z nim samym, zwłaszcza że niektórzy posłowie niesprawiedliwie próbowali pomniejszyć jego pracę, wspominając o krajowych przepychankach, na które już odpowiedział hiszpański sąd najwyższy.
fr J'aimerais rendre hommage à M. Díaz de Mera et lui exprimer ma solidarité quant à son excellent rapport, et pour la personne qu'il est, surtout que certains membres du Parlement européen ont injustement tenté de diminuer son travail en se prévalant de batailles nationales qui ont de toute façon déjà obtenu une vraie réponse de la part de la Cour suprême de justice espagnole.
pl Pozwolę sobie odnieść się w kilku słowach do wystąpień moich rodaków, hiszpańskich europosłów.
fr Permettez-moi de dire quelques mots sur les interventions de mes compatriotes, les eurodéputés espagnols.
pl Z trzech języków, jakie Komisja Europejska proponuje stosować w ramach systemu patentowego, tylko jeden jest porównywalny do hiszpańskiego pod względem wielkości.
fr Des trois langues proposées par la Commission européenne pour le système de brevets, une seule est comparable en importance à l'espagnol.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3890 zdań frazy Maroko Hiszpańskie.Znalezione w 1,37 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.