wymowa: IPA: ˌkataˈʒɨ̃na /kat̪aˈʐɨn̪a/  

Tłumaczenia na język francuski:

 • Catherine   
  (ProperNoun, Proper noun  f) (name   )
   
  imię żeńskie;
   
  polskie imię żeńskie pochodzenia greckiego;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Katarzyna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Za: Silvia-Adriana Țicău, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Michael Theurer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
fr Pour: Silvia-Adriana Țicău, Marek Henryk Migalski, Jacek Olgierd Kurski, Konrad Szymański, Michael Theurer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
pl Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareș-Lucian Niculescu, Judith A. Merkies, Graham Watson, Iosif Matula, Liisa Jaakonsaari, András Gyürk, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons, Edite Estrela, Milan Zver, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Silvia-Adriana Țicău, Seán Kelly, Diane Dodds i Zoran Thaler
fr Interviennent selon la procédure catch the eye Rareș-Lucian Niculescu, Judith A. Merkies, Graham Watson, Iosif Matula, Liisa Jaakonsaari, András Gyürk, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons, Edite Estrela, Milan Zver, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Silvia-Adriana Țicău, Seán Kelly, Diane Dodds et Zoran Thaler
pl Elena Băsescu, Alf Svensson, Antonio Masip Hidalgo, Maria Eleni Koppa, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgios Koumoutsakos, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Da Graça Carvalho, Csaba Sándor Tabajdi, Ivailo Kalfin, Ricardo Cortés Lastra, Jelko Kacin, Oreste Rossi, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Ioan Enciu, Paul Nuttall, Iosif Matula, Victor Boștinaru, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrzej Grzyb i Mairead McGuinness
fr Elena Băsescu, Alf Svensson, Antonio Masip Hidalgo, Maria Eleni Koppa, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgios Koumoutsakos, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Da Graça Carvalho, Csaba Sándor Tabajdi, Ivailo Kalfin, Ricardo Cortés Lastra, Jelko Kacin, Oreste Rossi, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Ioan Enciu, Paul Nuttall, Iosif Matula, Victor Boștinaru, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrzej Grzyb et Mairead McGuinness
pl Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE
fr Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska et Tadeusz Zwiefka, au nom du groupe PPE
pl Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino i Karin Kadenbach
fr Interviennent selon la procédure catch the eye David Casa, Daciana Octavia Sârbu, Izaskun Bilbao Barandica, Frieda Brepoels, Krisztina Morvai, Alf Svensson, Janusz Władysław Zemke, Angelika Werthmann, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ricardo Cortés Lastra, Salvatore Iacolino et Karin Kadenbach
pl Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Kinga Gál, Axel Voss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska i Cristian Dan Preda
fr Interviennent selon la procédure catch the eye Kinga Gál, Axel Voss, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska et Cristian Dan Preda
pl Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Csaba Sógor i László Tőkés, w imieniu grupy PPE
fr Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Csaba Sógor et László Tőkés, au nom du groupe PPE
pl Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Joanna Katarzyna Skrzydlewska
fr Intervient selon la procédure catch the eye Joanna Katarzyna Skrzydlewska
pl Pani Katarzyna KITAJEWSKA, Polska, ‧ lutego ‧ r
fr Mme Katarzyna KITAJEWSKA, Polonaise, ‧ février
pl Głos zabrali: ramach procedury pytań z sali, z pytaniami skierowanymi do José Manuela Barroso (Przewodniczący Komisji), który na nie odpowiedział: Corien Wortmann-Kool, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sergio Gaetano Cofferati, Syed Kamall, Enikő Győri, Franz Obermayr, Juan Fernando López Aguilar, Petru Constantin Luhan, Ilda Figueiredo, John Bufton i Georgios Papanikolaou
fr Interviennent selon la procédure catch the eye pour poser des questions à José Manuel Barroso (Président de la Commission) qui y répond: Corien Wortmann-Kool, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sergio Gaetano Cofferati, Syed Kamall, Enikő Győri, Franz Obermayr, Juan Fernando López Aguilar, Petru Constantin Luhan, Ilda Figueiredo, John Bufton et Georgios Papanikolaou
pl Głos zabrali: Anna Záborská w imieniu grupy PPE, Rovana Plumb w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Christa Klaß, Britta Thomsen, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Edite Estrela, Lena Kolarska-Bobińska, Iratxe García Pérez, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Zuzana Roithová i Antigoni Papadopoulou
fr Interviennent Anna Záborská, au nom du groupe PPE, Rovana Plumb, au nom du groupe S&D, Antonyia Parvanova, au nom du groupe ALDE, Raül Romeva i Rueda, au nom du groupe Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, au nom du groupe ECR, Eva-Britt Svensson, au nom du groupe GUE/NGL, Mara Bizzotto, au nom du groupe EFD, Christa Klaß, Britta Thomsen, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Edite Estrela, Lena Kolarska-Bobińska, Iratxe García Pérez, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Zuzana Roithová et Antigoni Papadopoulou
pl Głos zabrali: Astrid Lulling w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Angelika Werthmann niezrzeszona, Edit Bauer, Edite Estrela, Antonyia Parvanova, Franziska Katharina Brantner, Julie Girling, Eva-Britt Svensson, Morten Messerschmidt, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Sylvie Guillaume, Siiri Oviir, Michail Tremopoulos, Jaroslav Paška, Laurence J.A.J. Stassen, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Nadja Hirsch, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė i Lena Kolarska-Bobińska
fr Interviennent Astrid Lulling, au nom du groupe PPE, Iratxe García Pérez, au nom du groupe S&D, Sophia in 't Veld, au nom du groupe ALDE, Marije Cornelissen, au nom du groupe Verts/ALE, Konrad Szymański, au nom du groupe ECR, Ilda Figueiredo, au nom du groupe GUE/NGL, Gerard Batten, au nom du groupe EFD, Angelika Werthmann, non-inscrite, Edit Bauer, Edite Estrela, Antonyia Parvanova, Franziska Katharina Brantner, Julie Girling, Eva-Britt Svensson, Morten Messerschmidt, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Sylvie Guillaume, Siiri Oviir, Michail Tremopoulos, Jaroslav Paška, Laurence J.A.J. Stassen, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Nadja Hirsch, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė et Lena Kolarska-Bobińska
pl Głos zabrali: zgodnie z procedurą pytań z sali, w celu zadania pytań José Manuelowi Barroso (przewodniczącemu Komisji), który udzielił na nie odpowiedzi: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Graham Watson, Helga Trüpel, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Paul Rübig, Piotr Borys, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elisabeth Schroedter i Liisa Jaakonsaari
fr Interviennent selon la procédure catch the eye pour poser des questions à José Manuel Barroso (Président de la Commission), qui y répond: Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papanikolaou, Frédéric Daerden, Sergio Gaetano Cofferati, Graham Watson, Helga Trüpel, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Paul Rübig, Piotr Borys, Jutta Steinruck, Hannu Takkula, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elisabeth Schroedter et Liisa Jaakonsaari
pl Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Sławomir Witold Nitras w imieniu grupy PPE
fr Roberta Angelilli, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Mario Mauro, Potito Salatto, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Elena Băsescu, Sari Essayah, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Kurt Lechner, Joanna Katarzyna Skrzydlewska et Sławomir Witold Nitras, au nom du groupe PPE
pl Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai i Andrew Henry William Brons
fr Interviennent selon la procédure catch the eye Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai et Andrew Henry William Brons
pl Lena Kolarska-Bobińska, Paweł Zalewski, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Traian Ungureanu i Mário David w imieniu grupy PPE, w sprawie Ukrainy (B
fr Lena Kolarska-Bobińska, Paweł Zalewski, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Traian Ungureanu et Mário David, au nom du groupe PPE, sur l'Ukraine (B
pl Monica Luisa Macovei, Luís Paulo Alves, Marian Harkin, Karima Delli, Evžen Tošenovský, Joe Higgins, Paul Nuttall, Corneliu Vadim Tudor, János Áder, Kriton Arsenis, Giommaria Uggias, Michèle Rivasi, Mirosław Piotrowski, Ilda Figueiredo, John Bufton, Krisztina Morvai, Jarosław Kalinowski, Vilija Blinkevičiūtė, Jelko Kacin, Marek Henryk Migalski, Kyriacos Triantaphyllides, Nick Griffin, João Ferreira, Nuno Teixeira, Estelle Grelier, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Kinga Gál, José Manuel Fernandes, Sophie Briard Auconie i Bogusław Sonik
fr Monica Luisa Macovei, Luís Paulo Alves, Marian Harkin, Karima Delli, Evžen Tošenovský, Joe Higgins, Paul Nuttall, Corneliu Vadim Tudor, János Áder, Kriton Arsenis, Giommaria Uggias, Michèle Rivasi, Mirosław Piotrowski, Ilda Figueiredo, John Bufton, Krisztina Morvai, Jarosław Kalinowski, Vilija Blinkevičiūtė, Jelko Kacin, Marek Henryk Migalski, Kyriacos Triantaphyllides, Nick Griffin, João Ferreira, Nuno Teixeira, Estelle Grelier, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Kinga Gál, José Manuel Fernandes, Sophie Briard Auconie et Bogusław Sonik
pl Nie moge zliczyc okazji, w których Lady Katarzyna mówiła jak ceni punktualność!
fr Je ne peux pas commencer à compter les occasions sur lesquelles Sa Grâce a été impressionnée par moi par l' importance que j' accorde à l' exactitude
pl Głos zabrali: Georgios Papanikolaou w imieniu grupy PPE, Mitro Repo w imieniu grupy S&D, Morten Løkkegaard w imieniu grupy ALDE, Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy EFD, Martin Ehrenhauser niezrzeszony, Doris Pack, Mary Honeyball, Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Nessa Childers, Elena Băsescu, Cătălin Sorin Ivan, Piotr Borys, Teresa Riera Madurell (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE) i Joanna Katarzyna Skrzydlewska
fr Interviennent Georgios Papanikolaou, au nom du groupe PPE, Mitro Repo, au nom du groupe S&D, Morten Løkkegaard, au nom du groupe ALDE, Malika Benarab-Attou, au nom du groupe Verts/ALE, Oldřich Vlasák, au nom du groupe ECR, Marie-Christine Vergiat, au nom du groupe GUE/NGL, Derek Roland Clark, au nom du groupe EFD, Martin Ehrenhauser, non-inscrit, Doris Pack, Mary Honeyball, Marek Henryk Migalski, Rui Tavares, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Nessa Childers, Elena Băsescu, Cătălin Sorin Ivan, Piotr Borys, Teresa Riera Madurell (rapporteur pour avis de la commission ITRE) et Joanna Katarzyna Skrzydlewska
pl Chcę pojechać do San Carlo, gdzie żyła święta Katarzyna
fr Je veux aller à San Carlo voir Ste Catherine
pl P-‧/‧ (PL) skierowała: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE) do Komisji (‧ października ‧ r
fr P-‧/‧ (PL) posée par Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE) à la Commission (‧ octobre
pl komisja REGI: Jean-Paul Besset zamiast Karimy Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska zamiast Raffaele Baldassarre
fr commission REGI: Jean-Paul Besset à la place de Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska à la place de Raffaele Baldassarre
pl Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová, Karin Kadenbach, Petru Constantin Luhan, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Barbara Matera, Monika Flašíková Beňová, Ilda Figueiredo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Silvia-Adriana Țicău
fr Interviennent selon la procédure catch the eye Zuzana Roithová, Karin Kadenbach, Petru Constantin Luhan, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Barbara Matera, Monika Flašíková Beňová, Ilda Figueiredo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska et Silvia-Adriana Țicău
pl Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Martin Kastler, Tunne Kelam i Monica Luisa Macovei w imieniu grupy PPE, w sprawie Birmy (B
fr Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Martin Kastler, Tunne Kelam et Monica Luisa Macovei, au nom du groupe PPE, sur la Birmanie (B
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 48 zdań frazy Katarzyna.Znalezione w 0,227 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.