wymowa: IPA: ˌkataˈʒɨ̃na /kat̪aˈʐɨn̪a/  

Tłumaczenia na język francuski:

 • Catherine   
  (Proper noun  f) (name   )
   
  imię żeńskie;
   
  polskie imię żeńskie pochodzenia greckiego;

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Katarzyna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Pani Katarzyna KITAJEWSKA, Polska, ‧ lutego ‧ r
fr Mme Katarzyna KITAJEWSKA, Polonaise, ‧ février
pl E-‧/‧ (PL) skierowała: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE) do Komisji (‧ listopada ‧ r
fr E-‧/‧ (PL) posée par Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE) à la Commission (‧ novembre
pl Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sabine Verheyen, Derek Vaughan, Bruno Gollnisch, Alfredo Pallone, Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Karin Kadenbach, Iosif Matula, Antigoni Papadopoulou, Petru Constantin Luhan, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Țicău i Georgios Papanikolaou
fr Interviennent selon la procédure catch the eye Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Sabine Verheyen, Derek Vaughan, Bruno Gollnisch, Alfredo Pallone, Evelyn Regner, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Karin Kadenbach, Iosif Matula, Antigoni Papadopoulou, Petru Constantin Luhan, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Țicău et Georgios Papanikolaou
pl Elena Băsescu, Alf Svensson, Antonio Masip Hidalgo, Maria Eleni Koppa, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgios Koumoutsakos, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Da Graça Carvalho, Csaba Sándor Tabajdi, Ivailo Kalfin, Ricardo Cortés Lastra, Jelko Kacin, Oreste Rossi, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Ioan Enciu, Paul Nuttall, Iosif Matula, Victor Boștinaru, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrzej Grzyb i Mairead McGuinness
fr Elena Băsescu, Alf Svensson, Antonio Masip Hidalgo, Maria Eleni Koppa, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Ramona Nicole Mănescu, Oldřich Vlasák, Georgios Toussas, Charalampos Angourakis, Claudio Morganti, Nikolaos Salavrakos, Franz Obermayr, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Georgios Koumoutsakos, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Da Graça Carvalho, Csaba Sándor Tabajdi, Ivailo Kalfin, Ricardo Cortés Lastra, Jelko Kacin, Oreste Rossi, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Marc Tarabella, Ioan Enciu, Paul Nuttall, Iosif Matula, Victor Boștinaru, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrzej Grzyb et Mairead McGuinness
pl Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Barbara Matera, Monika Flašíková Beňová, Elisabeth Köstinger, Nicole Kiil-Nielsen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Franz Obermayr
fr Interviennent selon la procédure catch the eye Barbara Matera, Monika Flašíková Beňová, Elisabeth Köstinger, Nicole Kiil-Nielsen, Joanna Katarzyna Skrzydlewska et Franz Obermayr
pl Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Martin Kastler, Tunne Kelam i Monica Luisa Macovei w imieniu grupy PPE, w sprawie Birmy (B
fr Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Martin Kastler, Tunne Kelam et Monica Luisa Macovei, au nom du groupe PPE, sur la Birmanie (B
pl Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Andres Perello Rodriguez, Cristian Silviu Bușoi, Ryszard Czarnecki, Gerard Batten, Seán Kelly, Alan Kelly, Corneliu Vadim Tudor, Ramon Tremosa i Balcells, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Țicău, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Oldřich Vlasák, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mario Borghezio, Maria Da Graça Carvalho, Luís Paulo Alves, Czesław Adam Siekierski i Claudiu Ciprian Tănăsescu
fr Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Andres Perello Rodriguez, Cristian Silviu Bușoi, Ryszard Czarnecki, Gerard Batten, Seán Kelly, Alan Kelly, Corneliu Vadim Tudor, Ramon Tremosa i Balcells, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Țicău, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Oldřich Vlasák, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mario Borghezio, Maria Da Graça Carvalho, Luís Paulo Alves, Czesław Adam Siekierski et Claudiu Ciprian Tănăsescu
pl W ramach procedury pytań z sali głos zabrali połowie: Tunne Kelam, Charles Tannock, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Angelika Werthmann
fr Interviennent selon la procédure catch the eye les députés Tunne Kelam, Charles Tannock, Joanna Katarzyna Skrzydlewska et Angelika Werthmann
pl komisja REGI: Jean-Paul Besset zamiast Karimy Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska zamiast Raffaele Baldassarre
fr commission REGI: Jean-Paul Besset à la place de Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska à la place de Raffaele Baldassarre
pl Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Rareș-Lucian Niculescu, Judith A. Merkies, Graham Watson, Iosif Matula, Liisa Jaakonsaari, András Gyürk, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons, Edite Estrela, Milan Zver, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Silvia-Adriana Țicău, Seán Kelly, Diane Dodds i Zoran Thaler
fr Interviennent selon la procédure catch the eye Rareș-Lucian Niculescu, Judith A. Merkies, Graham Watson, Iosif Matula, Liisa Jaakonsaari, András Gyürk, Mairead McGuinness, Andrew Henry William Brons, Edite Estrela, Milan Zver, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Silvia-Adriana Țicău, Seán Kelly, Diane Dodds et Zoran Thaler
pl Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE w sprawie niedawnych ataków przeciwko niektórym mniejszościom chrześcijańskim w Egipcie (B
fr Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam et Bogusław Sonik, au nom du groupe PPE, sur les attaques récentes contre des minorités chrétiennes en Égypte (B
pl Elżbieta Katarzyna Łukacijewska poinformowała, że jej urządzenie do głosowania nie zadziałało podczas głosowania imiennego w dniu ‧ października ‧ r. nad rezolucją dotyczącą sprawozdania László Surjána (A‧-‧/‧) i nad rezolucją dotyczącą sprawozdania Claude'a Moraesa (A
fr Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a fait savoir que son poste de vote n'avait pas fonctionné pour les votes par appel nominal du ‧ octobre ‧ sur la résolution du rapport László Surján (A‧-‧/‧) et sur la résolution du rapport Claude Moraes (A
pl Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Joanna Katarzyna Skrzydlewska
fr Intervient selon la procédure catch the eye Joanna Katarzyna Skrzydlewska
pl E-‧/‧ (PL) skierowała: Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE) do Komisji (‧ października ‧ r
fr E-‧/‧ (PL) posée par Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE) à la Commission (‧ octobre
pl Monica Luisa Macovei, Luís Paulo Alves, Marian Harkin, Karima Delli, Evžen Tošenovský, Joe Higgins, Paul Nuttall, Corneliu Vadim Tudor, János Áder, Kriton Arsenis, Giommaria Uggias, Michèle Rivasi, Mirosław Piotrowski, Ilda Figueiredo, John Bufton, Krisztina Morvai, Jarosław Kalinowski, Vilija Blinkevičiūtė, Jelko Kacin, Marek Henryk Migalski, Kyriacos Triantaphyllides, Nick Griffin, João Ferreira, Nuno Teixeira, Estelle Grelier, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Kinga Gál, José Manuel Fernandes, Sophie Briard Auconie i Bogusław Sonik
fr Monica Luisa Macovei, Luís Paulo Alves, Marian Harkin, Karima Delli, Evžen Tošenovský, Joe Higgins, Paul Nuttall, Corneliu Vadim Tudor, János Áder, Kriton Arsenis, Giommaria Uggias, Michèle Rivasi, Mirosław Piotrowski, Ilda Figueiredo, John Bufton, Krisztina Morvai, Jarosław Kalinowski, Vilija Blinkevičiūtė, Jelko Kacin, Marek Henryk Migalski, Kyriacos Triantaphyllides, Nick Griffin, João Ferreira, Nuno Teixeira, Estelle Grelier, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Kinga Gál, José Manuel Fernandes, Sophie Briard Auconie et Bogusław Sonik
pl Głos zabrali: Anna Záborská w imieniu grupy PPE, Rovana Plumb w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Marina Yannakoudakis w imieniu grupy ECR, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Christa Klaß, Britta Thomsen, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Edite Estrela, Lena Kolarska-Bobińska, Iratxe García Pérez, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Zuzana Roithová i Antigoni Papadopoulou
fr Interviennent Anna Záborská, au nom du groupe PPE, Rovana Plumb, au nom du groupe S&D, Antonyia Parvanova, au nom du groupe ALDE, Raül Romeva i Rueda, au nom du groupe Verts/ALE, Marina Yannakoudakis, au nom du groupe ECR, Eva-Britt Svensson, au nom du groupe GUE/NGL, Mara Bizzotto, au nom du groupe EFD, Christa Klaß, Britta Thomsen, Riikka Manner, Ilda Figueiredo, Pascale Gruny, Edite Estrela, Lena Kolarska-Bobińska, Iratxe García Pérez, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Zuzana Roithová et Antigoni Papadopoulou
pl Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová, Karin Kadenbach, Petru Constantin Luhan, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Barbara Matera, Monika Flašíková Beňová, Ilda Figueiredo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Silvia-Adriana Țicău
fr Interviennent selon la procédure catch the eye Zuzana Roithová, Karin Kadenbach, Petru Constantin Luhan, Catherine Stihler, Antonyia Parvanova, Barbara Matera, Monika Flašíková Beňová, Ilda Figueiredo, Joanna Katarzyna Skrzydlewska et Silvia-Adriana Țicău
pl Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrała Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
fr Intervient selon la procédure catch the eye Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
pl Nie moge zliczyc okazji, w których Lady Katarzyna mówiła jak ceni punktualność!
fr Je ne peux pas commencer à compter les occasions sur lesquelles Sa Grâce a été impressionnée par moi par l' importance que j' accorde à l' exactitude
pl Katarzyna Dąbrowska (nr
fr de Katarzyna Dabrowska (no
pl Głos zabrali: Astrid Lulling w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Angelika Werthmann niezrzeszona, Edit Bauer, Edite Estrela, Antonyia Parvanova, Franziska Katharina Brantner, Julie Girling, Eva-Britt Svensson, Morten Messerschmidt, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Sylvie Guillaume, Siiri Oviir, Michail Tremopoulos, Jaroslav Paška, Laurence J.A.J. Stassen, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Nadja Hirsch, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė i Lena Kolarska-Bobińska
fr Interviennent Astrid Lulling, au nom du groupe PPE, Iratxe García Pérez, au nom du groupe S&D, Sophia in 't Veld, au nom du groupe ALDE, Marije Cornelissen, au nom du groupe Verts/ALE, Konrad Szymański, au nom du groupe ECR, Ilda Figueiredo, au nom du groupe GUE/NGL, Gerard Batten, au nom du groupe EFD, Angelika Werthmann, non-inscrite, Edit Bauer, Edite Estrela, Antonyia Parvanova, Franziska Katharina Brantner, Julie Girling, Eva-Britt Svensson, Morten Messerschmidt, Krisztina Morvai, Anna Záborská, Sylvie Guillaume, Siiri Oviir, Michail Tremopoulos, Jaroslav Paška, Laurence J.A.J. Stassen, Christa Klaß, Antigoni Papadopoulou, Nadja Hirsch, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Vilija Blinkevičiūtė et Lena Kolarska-Bobińska
pl Lena Kolarska-Bobińska, Paweł Zalewski, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Traian Ungureanu i Mário David w imieniu grupy PPE, w sprawie Ukrainy (B
fr Lena Kolarska-Bobińska, Paweł Zalewski, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Traian Ungureanu et Mário David, au nom du groupe PPE, sur l'Ukraine (B
pl Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska i Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE
fr Miroslav Mikolášik, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Thomas Mann, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Joanna Katarzyna Skrzydlewska et Tadeusz Zwiefka, au nom du groupe PPE
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 48 zdań frazy Katarzyna.Znalezione w 0,542 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.