Tłumaczenia na język francuski:

  • CMR: Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction, ou allergènes.   

Przykładowe zdania z "CMR:rakotwórcze", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dyrektywa ‧/‧/WE zmienia również uwagi dotyczące identyfikacji, klasyfikacji i etykietowania odnoszące się do ‧ substancji zaklasyfikowanych jako rakotwórcze kategorii ‧, ‧ pozycji zawierających substancje zaklasyfikowane jako rakotwórcze kategorii ‧, ‧ pozycji zawierających substancje zaklasyfikowane jako mutagenne kategorii ‧, ‧ pozycji zawierających substancje zaklasyfikowane jako działające szkodliwie na rozrodczość kategorii ‧ i ‧ pozycji zawierających substancje zaklasyfikowane jako działające szkodliwie na rozrodczość kategorii
fr La directive ‧/‧/CE modifie également les notes relatives à l'identification, à la classification et à l'étiquetage attribuées à quatre substances classées cancérogènes de catégorie ‧, à trente-six entrées contenant des substances classées cancérogènes de catégorie ‧, à six entrées contenant des substances classées mutagènes de catégorie ‧, à deux entrées contenant des substances classées toxiques pour la reproduction de catégorie ‧ et à trois entrées contenant des substances classées toxiques pour la reproduction de catégorie
pl Ze względu na niebezpieczne właściwości substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), kategorii ‧A, ‧B i ‧ w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, ich użycie w produktach kosmetycznych powinno być zakazane
fr En raison des propriétés dangereuses des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories ‧A, ‧B et ‧, en vertu du règlement (CE) no ‧/‧ du Parlement européen et du Conseil du ‧ décembre ‧ relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, leur utilisation dans les produits cosmétiques devrait être interdite
pl Należy kontynuować wprowadzanie ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość kategorii ‧ lub ‧, stosowanych przez konsumentów w postaci własnej lub jako składniki preparatów
fr Les restrictions à la mise sur le marché et à l'utilisation de substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie ‧ ou ‧, destinées à être utilisées par les consommateurs telles quelles ou dans des préparations, devrait être maintenue
pl Kategorie substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR) ze względu na zaburzenia rozrodczości dla celów pkt ‧ części
fr Catégories de substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) aux fins du point ‧ de la partie
pl mając na uwadze, że podczas gdy program w dziedzinie ochrony zdrowia (‧-‧) ma na celu w szczególności działanie w zakresie tradycyjnych determinant zdrowotnych, takich jak odżywianie, spożywanie alkoholu, palenie papierosów i używanie narkotyków, mając na uwadze, że niniejszy plan działania (‧-‧) powinien skupić się na nowych problemach sanitarnych oraz dodatkowo zająć się determinującymi czynnikami środowiskowymi mającymi wpływ na zdrowie człowieka, takimi jak jakość powietrza na zewnątrz i wewnątrz budynków, fale elektromagnetyczne, nanocząsteczki i substancje chemiczne wymagające szczególnej ostrożności (substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, substancje wywołujące zakłócenia w funkcjonowaniu układu hormonalnego
fr considérant que, là où le programme santé (‧-‧) se fixe notamment comme objectif d'agir sur les déterminants traditionnels de la santé que sont l'alimentation, le tabagisme, la consommation d'alcool et de drogues, le présent plan d'action (‧-‧) devrait se concentrer sur certains nouveaux défis sanitaires et examiner également les facteurs environnementaux déterminants qui affectent la santé humaine, comme la qualité de l'air extérieur et intérieur, les ondes électromagnétiques, les nanoparticules et les substances chimiques très préoccupantes (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), perturbateurs endocriniens), ainsi que les risques pour la santé découlant du changement climatique
pl Komitet przyjmuje z zadowoleniem wprowadzenie zróżnicowanych procedur, opartych na ocenie ryzyka dla substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), o których mowa w dyrektywie ‧/‧/EWG (art. ‧ ust
fr Le Comité applaudit l'introduction du régime différencié reposant sur l'évaluation du risque que présentent les substances classées comme cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) au regard de la directive ‧/‧/CEE (article ‧, paragraphe
pl Oznakowanie ekologiczne UE nie może być przyznawane towarom zawierającym substancje lub preparaty/mieszaniny spełniające kryteria pozwalające zaklasyfikować je jako toksyczne, stwarzające zagrożenie dla środowiska, rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, ani towarom zawierającym substancje, o których mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów
fr Le label écologique de l'UE ne peut pas être accordé aux produits qui contiennent des substances ou des préparations ou mélanges classés comme toxiques, dangereux pour l'environnement, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), conformément au règlement (CE) no ‧/‧ du Parlement européen et du Conseil du ‧ décembre ‧ sur la classification, l'étiquetage et le conditionnement des substances et mélanges, ni aux produits contenant des substances visées à l'article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧ du Parlement européen et du Conseil du ‧ décembre ‧ concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques
pl Zaproponowano zastosowanie zróżnicowanej procedury, opartej na ocenie ryzyka (a nie zagrożenia) dla substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR) zamiast dotychczas stosowanej procedury, bazującej na ocenie zagrożenia
fr Il a été proposé d'introduire un régime différencié pour l'évaluation d'un risque (et non d'un danger) que présentent les substances classées comme cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) en vue de remplacer le système récemment mis en place, fondé sur la notion de danger
pl BaP i inne WWA zostały sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość
fr Le BaP et les autres HAP ont été classés comme substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
pl Jeśli chodzi o inne zastosowania, to istniejące środki prawne odnoszące się do ochrony konsumentów, w szczególności przepisy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG (dyrektywa w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania) dotyczące substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (tzw. CMR) uznane są za wystarczające do przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom dla konsumentów
fr En ce qui concerne les autres utilisations, les dispositions législatives en vigueur en matière de protection des consommateurs, en particulier celles de la directive ‧/‧/CEE du Conseil (limitation de la mise sur le marché et de l'emploi) eu égard aux substances CMR sont jugées suffisantes pour prévenir les risques mis en évidence pour les consommateurs
pl Dlatego do załącznika I dyrektywy ‧/‧/EWG należy dodawać substancje spełniające kryteria pozwalające zaklasyfikować je jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub substancje działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii ‧, ‧ lub ‧ albo mogącej powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową lub uznane w miarodajnych pracach badawczych za niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego
fr Des substances doivent donc être ajoutées à l'annexe I de la directive ‧/‧/CEE lorsqu'elles répondent aux critères des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, catégories ‧, ‧ ou ‧, comme allergènes respiratoires ou comme substances reconnues par des études scientifiques faisant autorité comme dangereuses pour la santé humaine et l'environnement
pl Nowa dyrektywa zabrania także stosowania chemikaliów zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, ale sam Parlament zdecydował, że całkowity zakaz bez jakiejkolwiek możliwości derogacji nie byłby ani usprawiedliwiony, ani realistyczny.
fr La nouvelle directive interdit également l'utilisation de substances chimiques considérées cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, mais c'est ce Parlement qui a décidé qu'une interdiction totale sans aucune possibilité de dérogation n'aurait été ni justifiée ni réaliste.
pl Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
fr Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-neuvième modification de la directive ‧/‧/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction- CMR) (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
pl Proszę wskazać, w odniesieniu do wszystkich ‧ czynności wymienionych w załączniku IIA pkt I oraz czynności wymienionych w załączniku IIA pkt II, które z wymienionych substancji lub mieszanin były w dalszym ciągu stosowane w dniu ‧ grudnia ‧ r. oraz w jakich (szacowanych) ilościach (w tonach na rok): substancje lub mieszaniny, które z uwagi na zawartość lotnych związków organicznych zaklasyfikowano jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, i którym w związku z tym zostały przypisane zwroty określające zagrożenie H‧, H‧, H‧i, H‧D lub H‧F bądź oznaczenia ryzyka R‧, R‧, R‧, R‧ lub R‧, i które powinny być oznaczone tymi zwrotami
fr Pour chacune des vingt activités énumérées à l’annexe II.A.‧ et de celles énumérées à l’annexe II.A.‧, veuillez indiquer, parmi les substances ou mélanges ci-dessous, ceux qui étaient toujours utilisés à la date du ‧ décembre ‧ et dans quelles quantités (estimations en tonnes par an): substances ou mélanges auxquels sont attribués ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H‧, H‧, H‧i, H‧D ou H‧F ou les phrases de risques R‧, R‧, R‧, R‧ ou R‧ en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no ‧/‧ du Parlement européen et du Conseil du ‧ décembre ‧ relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges
pl Istniejące środki prawne odnoszące się do ochrony konsumentów i ludzi narażonych poprzez środowisko, w szczególności przepisy dyrektywy ‧/‧/WE (dyrektywa dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych), oraz przepisy dyrektywy ‧/‧/EWG dotyczące substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (tzw. CMR) uznane są za wystarczające do przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom
fr Les dispositions législatives en vigueur en matière de protection des consommateurs et des êtres humains exposés via l'environnement, en particulier celles de la directive ‧/‧/CE du Conseil (directive sur les produits biocides) et celles de la directive ‧/‧/CEE du Conseil pour ce qui est des substances CMR, sont jugées suffisantes pour prévenir les risques mis en évidence pour les consommateurs
pl W przypadku substancji w jej postaci własnej, jako składnik preparatu lub w wyrobie, spełniającej kryteria klasyfikacji jako rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii ‧ lub ‧, którą mogliby zastosować konsumenci i w odniesieniu do której Komisja wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu przez konsumentów, zmiana przepisów załącznika ‧ odbywa się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ ust
fr Dans le cas d'une substance telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article répondant aux critères de classification comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégories ‧ ou ‧, et pouvant être utilisée par les consommateurs et dont la Commission propose de restreindre l'utilisation par le consommateur, l'annexe ‧ est modifiée conformément à la procédure visée à l'article ‧, paragraphe
pl W celu poprawy ochrony zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa konsumentów stosowanie substancji nowo zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość kategorii ‧ lub ‧ powinno być regulowane, a wprowadzanie do obrotu substancji i preparatów zawierających te substancje powinno podlegać ograniczeniom w zakresie sprzedaży dla konsumentów
fr Afin de renforcer la protection de la santé humaine et la sécurité des consommateurs, il convient de régir l'utilisation des substances nouvellement classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie ‧ ou ‧ et de soumettre la mise sur le marché de ces substances et des préparations en contenant à une limitation de vente au grand public
pl Mam także na myśli jakość powietrza, fale elektromagnetyczne - temat, który został już poruszony - niepokojące nanocząsteczki, jak widzieliśmy w programie REACH, substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, substancje wywołujące zakłócenia w funkcjonowaniu układu hormonalnego oraz wszelkie inne zagrożenia dla zdrowia powodowane zmianami klimatycznymi. Mówiłam już o nich.
fr Je pense ainsi à la qualité de l'air, aux ondes électromagnétiques - cela a déjà été abordé - les nano particules, les substances chimiques préoccupantes - on l'a vu dans REACH - les substances classées cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, perturbateurs endocriniens, ainsi que les risques pour la santé découlant du changement climatique, j'en ai parlé.
pl substancja jest sklasyfikowana jako rakotwórcza (kategorii ‧ lub ‧), mutagenna (kategorii ‧ lub ‧) lub działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii ‧, ‧ lub ‧), lub
fr lorsque la substance est classée comme cancérogène (catégorie ‧ ou ‧), mutagène (catégorie ‧ ou ‧), ou toxique pour la reproduction (catégorie ‧, ‧ ou ‧), ou
pl wzywa Komisję w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie zabawek do zaproponowania bezwarunkowego zakazu stosowania niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak wszystkie substancje rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwie działające na rozrodczość z kategorii ‧, ‧ lub ‧ oraz innych substancji toksycznych o podobnie wysokim stopniu zagrożenia, takich jak substancje powodujące zakłócenia hormonalne i uczulenia oraz substancje zapachowe
fr invite la Commission à proposer, dans le cadre de la révision de la directive sur les jouets, l'interdiction inconditionnelle de certaines substances chimiques dangereuses, telles que toutes les substances carcinogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction des catégories ‧, ‧ ou ‧, ainsi que d'autres substances toxiques tout aussi préoccupantes telles que les perturbateurs endocriniens, les substances sensibilisantes et les arômes
pl Rozmawiamy tu m.in. o tak zwanych substancjach rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość (CMR), substancjach, które wywołują raka i które mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia, a w niektórych przypadkach nawet dla życia dzieci.
fr Ce dont il s'agit en fait, entre autres choses, c'est de substances connues pour être cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR), des substances qui provoquent des cancers, qui sont potentiellement très dangereuses pour la santé et même, dans certains cas, pour la vie des enfants.
pl Substancje rakotwórcze, mutagenne i toksyny działające szkodliwie na rozrodczość, których stosowanie jest zakazane w przypadku kosmetyków, są dozwolone w przypadku zabawek.
fr Les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction qui sont interdites dans les cosmétiques sont autorisées dans les jouets.
pl Komisja może podjąć decyzję dotyczącą stosowania w zabawkach substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne szkodliwie działających na rozrodczość, należących do kategorii określonych w sekcji ‧ dodatku B do załącznika ‧ i cenionych przez właściwy komitet naukowy, oraz odpowiednio zmienić dodatek A do załącznika II
fr La Commission peut décider de l’utilisation dans les jouets de substances ou de mélanges classés comme étant cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et appartenant aux catégories visées à la section ‧ de l’appendice B de l’annexe ‧ et qui ont été évaluées par le comité scientifique concerné, et modifier l’appendice A de l’annexe ‧ en conséquence
pl nazwa i numer Chemicals Abstracts Service (CAS) lub WE substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), należących do kategorii ‧A lub ‧B zgodnie z częścią ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr
fr le nom et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) ou le numéro CE des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie ‧A ou ‧B, conformément à l'annexe VI, partie ‧, du règlement (CE) no
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 927612 zdań frazy CMR:rakotwórcze.Znalezione w 108,743 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.