Tłumaczenia na język francuski:

  • CMR: Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction, ou allergènes.   

Przykładowe zdania z "CMR:rakotwórcze", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl substancja jest sklasyfikowana jako rakotwórcza (kategorii ‧ lub ‧), mutagenna (kategorii ‧ lub ‧), lub działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii ‧, ‧ lub ‧), lub
fr lorsque la substance est classée comme cancérogène (catégorie ‧ ou ‧), mutagène (catégorie ‧ ou ‧), ou toxique pour la reproduction (catégorie ‧, ‧ ou ‧), ou
pl Komitet z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie zróżnicowanej procedury opartej na ocenie ryzyka związanego z substancjami sklasyfikowanymi jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR
fr Le Comité applaudit l'introduction d'un régime différencié reposant sur l'évaluation du risque que présentent les substances classées comme cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR
pl Ponadto z uwagi na obecność WWA niektóre oleje-zmiękczacze jako takie zostały sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość
fr En outre, et du fait de la présence de ces HAP, plusieurs huiles de dilution ont été classées comme cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
pl Dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ stycznia ‧ r. zmieniająca po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (substancje zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość- c/m/r
fr Directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil du ‧ janvier ‧ portant vingt-neuvième modification de la directive ‧/‧/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction- CMR
pl Dlatego do załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG substancje należy dodawać wtedy, gdy spełniają kryteria pozwalające na ich zaklasyfikowanie jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub substancje działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii ‧, ‧ lub ‧, substancje mogące powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową lub, w przypadku substancji o innym działaniu, po indywidualnej analizie każdego przypadku
fr Des substances devraient donc être ajoutées à l'annexe I de la directive ‧/‧/CEE lorsqu'elles répondent aux critères de classification des substances comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégories ‧, ‧ ou ‧, comme allergènes respiratoires ou, en ce qui concerne d'autres effets, cas par cas
pl substancja jest sklasyfikowana jako rakotwórcza (kategorii ‧ lub ‧), mutagenna (kategorii ‧ lub ‧) lub działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii ‧, ‧ lub ‧), lub
fr lorsque la substance est classée comme cancérogène (catégorie ‧ ou ‧), mutagène (catégorie ‧ ou ‧), ou toxique pour la reproduction (catégorie ‧, ‧ ou ‧), ou
pl Kategorie substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR) ze względu na zaburzenia rozrodczości dla celów pkt ‧ części
fr Catégories de substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) aux fins du point ‧ de la partie
pl substancji wprowadzonych, zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą ‧/‧/EWG jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii ‧ i ‧, które zostały wyprodukowane na terytorium Wspólnoty lub importowane przez producenta lub importera co najmniej raz po dniu ‧ czerwca ‧ r. w ilości co najmniej ‧ tony rocznie
fr les substances bénéficiant d'un régime transitoire, classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie ‧ ou ‧, conformément à la directive ‧/‧/CEE, qui sont fabriquées dans la Communauté ou importées en quantités atteignant ‧ tonne ou plus par an et par fabricant ou par importateur, au moins une fois après le ‧er juin
pl Ze względu na niebezpieczne właściwości substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), kategorii ‧A, ‧B i ‧ w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, ich użycie w produktach kosmetycznych powinno być zakazane
fr En raison des propriétés dangereuses des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) des catégories ‧A, ‧B et ‧, en vertu du règlement (CE) no ‧/‧ du Parlement européen et du Conseil du ‧ décembre ‧ relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, leur utilisation dans les produits cosmétiques devrait être interdite
pl Istniejące środki prawne odnoszące się do ochrony konsumentów i ludzi narażonych poprzez środowisko, w szczególności przepisy dyrektywy Rady ‧/‧/WE (dyrektywa dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych), oraz przepisy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG dotyczące substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (tzw. CMR) uznane są za wystarczające do przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom
fr Les dispositions législatives en vigueur en matière de protection des consommateurs et des êtres humains exposés via l'environnement, en particulier celles de la directive ‧/‧/CE du Conseil (directive sur les produits biocides) et celles de la directive ‧/‧/CEE du Conseil pour ce qui est des substances CMR, sont jugées suffisantes pour prévenir les risques mis en évidence pour les consommateurs
pl Nie stosuje się żadnych barwników spełniających kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość, niebezpieczne dla środowiska z następującymi symbolami zwierającym literę R: R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧ lub R‧ (lub ich kombinację). (Zasady klasyfikacji zgodnie z dyrektywą Rady ‧/‧/EWG lub dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE
fr Aucun colorant répondant aux critères de classification en tant que substance cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction ou dangereuse pour l’environnement, caractérisée par les phrases de risque R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧ ou R‧ (ou toute combinaison de ces phrases) ne doit être utilisé (les règles de classification sont celles établies par la directive ‧/‧/CEE du Conseil et par la directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil
pl Aby zapewnić wysoki poziom ochrony dzieci przed ryzykiem związanym z obecnością substancji chemicznych w zabawkach, należy zwrócić szczególną uwagę na stosowanie substancji niebezpiecznych, zwłaszcza substancji zaliczanych do rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość (CMR), a także substancji wywołujących alergie oraz niektórych metali
fr Afin d’assurer un niveau élevé de protection des enfants contre les risques causés par les substances chimiques présentes dans les jouets, l’utilisation de substances dangereuses, notamment de substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), et de substances allergènes, ainsi que de certains métaux, devrait faire l’objet d’une attention particulière
pl Barwniki rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość
fr Colorants cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
pl Zharmonizowana na poziomie Wspólnoty klasyfikacja i oznakowanie, od momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będzie dodana do załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG wyłącznie w przypadku klasyfikacji substancji jako rakotwórczej, mutagennej lub działającej szkodliwie na rozrodczość, kat. ‧, ‧ albo ‧, lub mogącej powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową
fr Une classification et un étiquetage harmonisés au niveau communautaire ne sont ajoutés à l'annexe I de la directive ‧/‧/CEE, à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement, que pour la classification d'une substance comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, catégories ‧, ‧ ou ‧, ou comme allergène respiratoire
pl Dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca po raz czternasty dyrektywę ‧/‧/EWG ustanawia, w postaci dodatku do załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG, wykaz zawierający substancje zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii ‧ lub
fr La directive ‧/‧/CE du Parlement européen et du Conseil portant quatorzième modification de la directive ‧/‧/CEE établit, sous forme d'un appendice de l'annexe I de la directive ‧/‧/CEE, une liste de substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie ‧ ou
pl Istniejące środki prawne odnoszące się do ochrony konsumentów i ludzi narażonych poprzez środowisko, w szczególności przepisy dyrektywy ‧/‧/WE (dyrektywa dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych), oraz przepisy dyrektywy ‧/‧/EWG dotyczące substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (tzw. CMR) uznane są za wystarczające do przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom
fr Les dispositions législatives en vigueur en matière de protection des consommateurs et des êtres humains exposés via l'environnement, en particulier celles de la directive ‧/‧/CE du Conseil (directive sur les produits biocides) et celles de la directive ‧/‧/CEE du Conseil pour ce qui est des substances CMR, sont jugées suffisantes pour prévenir les risques mis en évidence pour les consommateurs
pl W przypadku substancji spełniających kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze, mutagenne albo działające szkodliwie na rozrodczość kategorii ‧ i ‧, i w stosunku do których Komisja zaproponowała wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu przez konsumentów, zmiana przepisów załącznika ‧ odbywa się zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ ust
fr Dans le cas de substances répondant aux critères de classification comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, catégories ‧ et ‧, et dont la Commission propose de restreindre l'utilisation par les consommateurs, l'annexe ‧ est modifiée conformément à la procédure visée à l'article ‧, paragraphe
pl Uwzględniono ryzyko i korzyści związane z substancjami nowo zaklasyfikowanymi w dyrektywie ‧/‧/WE jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość kategorii ‧ lub ‧, w szczególności te rodzaje ryzyka i korzyści, które odnoszą się do substancji niepodlegających do tej pory ograniczeniom stosowania dla substancji i preparatów wprowadzanych do obrotu (zgodnie z wcześniejszą klasyfikacją
fr Les risques et les avantages des substances nouvellement classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie ‧ ou ‧ par la directive ‧/‧/CE ont été pris en compte, notamment ceux liés aux substances n'ayant pas encore fait l'objet d'une limitation d'utilisation dans des substances et des préparations mises sur le marché en vue d'être vendues au grand public (du fait d'une classification antérieure
pl Substancje lub mieszaniny, które z przyczyny zaklasyfikowania ich ze względu na zawartość LZO jako substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość, na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, mają przypisane lub powinny być oznaczone zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia H‧, H‧, H‧i, H‧D lub H‧F lub zwrotami R‧, R‧, R‧, R‧ lub R‧, zostaną zastąpione innymi, mniej szkodliwymi substancjami lub mieszaninami, tak dalece jak jest to możliwe i w możliwie najkrótszym czasie oraz przy uwzględnieniu zaleceń określonych w art. ‧ ust
fr Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H‧, H‧, H‧i, H‧D ou H‧F ou les phrases de risque R‧, R‧, R‧, R‧ ou R‧ en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no ‧/‧ du Parlement européen et du Conseil du ‧ décembre ‧ relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, sont remplacés, autant que possible et compte tenu des recommandations de l’article ‧, paragraphe ‧, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles
pl Od dnia ‧ czerwca ‧ r. klasyfikacja i oznakowanie zharmonizowane na poziomie Wspólnoty z reguły dodawane są do załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG w przypadku klasyfikacji substancji jako rakotwórczej, mutagennej lub działającej szkodliwie na rozrodczość kategorii ‧, ‧ lub ‧ lub mogącej powodować uczulenie w następstwie narażenia przez drogi oddechowe
fr Une classification et un étiquetage harmonisés au niveau communautaire ne sont normalement ajoutés à l'annexe I de la directive ‧/‧/CEE, à partir du ‧er juin ‧, que pour la classification d'une substance comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, de catégorie ‧, ‧ ou ‧, ou comme allergène respiratoire
pl Od ... klasyfikacja i oznakowanie zharmonizowane na poziomie Wspólnoty z reguły dodawane są do załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG w przypadku klasyfikacji substancji jako rakotwórczej, mutagennej lub działającej szkodliwie na rozrodczość kategorii ‧, ‧ lub ‧ lub mogącej powodować uczulenie w następstwie narażenia przez drogi oddechowe
fr Une classification et un étiquetage harmonisés au niveau communautaire ne sont normalement ajoutés à l'annexe I de la directive ‧/‧/CEE, à partir du ..., que pour la classification d'une substance comme cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, de catégorie ‧, ‧ ou ‧, ou comme allergène respiratoire
pl Dlatego do załącznika I dyrektywy ‧/‧/EWG należy dodawać substancje spełniające kryteria pozwalające zaklasyfikować je jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub substancje działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii ‧, ‧ lub ‧ albo mogącej powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową lub uznane w miarodajnych pracach badawczych za niebezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego
fr Des substances doivent donc être ajoutées à l'annexe I de la directive ‧/‧/CEE lorsqu'elles répondent aux critères des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, catégories ‧, ‧ ou ‧, comme allergènes respiratoires ou comme substances reconnues par des études scientifiques faisant autorité comme dangereuses pour la santé humaine et l'environnement
pl mając na uwadze, że podczas gdy program w dziedzinie ochrony zdrowia (‧-‧) ma na celu w szczególności działanie w zakresie tradycyjnych determinant zdrowotnych, takich jak odżywianie, spożywanie alkoholu, palenie papierosów i używanie narkotyków, mając na uwadze, że niniejszy plan działania (‧-‧) powinien skupić się na nowych problemach sanitarnych oraz dodatkowo zająć się determinującymi czynnikami środowiskowymi mającymi wpływ na zdrowie człowieka, takimi jak jakość powietrza na zewnątrz i wewnątrz budynków, fale elektromagnetyczne, nanocząsteczki i substancje chemiczne wymagające szczególnej ostrożności (substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, substancje wywołujące zakłócenia w funkcjonowaniu układu hormonalnego
fr considérant que, là où le programme santé (‧-‧) se fixe notamment comme objectif d'agir sur les déterminants traditionnels de la santé que sont l'alimentation, le tabagisme, la consommation d'alcool et de drogues, le présent plan d'action (‧-‧) devrait se concentrer sur certains nouveaux défis sanitaires et examiner également les facteurs environnementaux déterminants qui affectent la santé humaine, comme la qualité de l'air extérieur et intérieur, les ondes électromagnétiques, les nanoparticules et les substances chimiques très préoccupantes (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), perturbateurs endocriniens), ainsi que les risques pour la santé découlant du changement climatique
pl Komitet przyjmuje z zadowoleniem wprowadzenie zróżnicowanych procedur, opartych na ocenie ryzyka dla substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), o których mowa w dyrektywie ‧/‧/EWG (art. ‧ ust
fr Le Comité applaudit l'introduction du régime différencié reposant sur l'évaluation du risque que présentent les substances classées comme cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) au regard de la directive ‧/‧/CEE (article ‧, paragraphe
pl wzywa Komisję w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie zabawek do zaproponowania bezwarunkowego zakazu stosowania niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak wszystkie substancje rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwie działające na rozrodczość z kategorii ‧, ‧ lub ‧ oraz innych substancji toksycznych o podobnie wysokim stopniu zagrożenia, takich jak substancje powodujące zakłócenia hormonalne i uczulenia oraz substancje zapachowe
fr invite la Commission à proposer, dans le cadre de la révision de la directive sur les jouets, l'interdiction inconditionnelle de certaines substances chimiques dangereuses, telles que toutes les substances carcinogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction des catégories ‧, ‧ ou ‧, ainsi que d'autres substances toxiques tout aussi préoccupantes telles que les perturbateurs endocriniens, les substances sensibilisantes et les arômes
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 927612 zdań frazy CMR:rakotwórcze.Znalezione w 71,824 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.