Tłumaczenia na język francuski:

  • CMR: Cancérogènes, Mutagènes, toxiques pour la Reproduction, ou allergènes.   

Przykładowe zdania z "CMR:rakotwórcze", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Istniejące środki prawne odnoszące się do ochrony konsumentów, w szczególności przepisy dyrektywy ‧/‧/EWG dotyczące substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (tzw. CMR) oraz przepisy dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ogólnego bezpieczeństwa produktów uznane są za wystarczające do przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom dla konsumentów
fr Les dispositions législatives en vigueur en matière de protection des consommateurs, en particulier celles de la directive ‧/‧/CEE du Conseil pour ce qui est des substances CMR et celles de la directive ‧/‧/CE en ce qui concerne les produits, sont jugées suffisantes pour prévenir les risques mis en évidence
pl Substancje lub mieszaniny, które z przyczyny zaklasyfikowania ich ze względu na zawartość LZO jako substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość, na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, mają przypisane lub powinny być oznaczone zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia H‧, H‧, H‧i, H‧D lub H‧F, zostaną zastąpione innymi, mniej szkodliwymi substancjami lub mieszaninami, tak dalece jak jest to możliwe i w możliwie najkrótszym czasie oraz przy uwzględnieniu zaleceń określonych w art. ‧ ust
fr Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H‧, H‧, H‧i, H‧D ou H‧F en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no ‧/‧ du Parlement européen et du Conseil du ‧ décembre ‧ relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, sont remplacés, autant que possible et compte tenu des recommandations de l’article ‧, paragraphe ‧, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles
pl Zaproponowano zastosowanie zróżnicowanej procedury, opartej na ocenie ryzyka (a nie zagrożenia) dla substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR) zamiast dotychczas stosowanej procedury, bazującej na ocenie zagrożenia
fr Il a été proposé d'introduire un régime différencié pour l'évaluation d'un risque (et non d'un danger) que présentent les substances classées comme cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR) en vue de remplacer le système récemment mis en place, fondé sur la notion de danger
pl Istniejące środki prawne odnoszące się do ochrony konsumentów i ludzi narażonych poprzez środowisko, w szczególności przepisy dyrektywy ‧/‧/WE (dyrektywa dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych), oraz przepisy dyrektywy ‧/‧/EWG dotyczące substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (tzw. CMR) uznane są za wystarczające do przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom
fr Les dispositions législatives en vigueur en matière de protection des consommateurs et des êtres humains exposés via l'environnement, en particulier celles de la directive ‧/‧/CE du Conseil (directive sur les produits biocides) et celles de la directive ‧/‧/CEE du Conseil pour ce qui est des substances CMR, sont jugées suffisantes pour prévenir les risques mis en évidence pour les consommateurs
pl Substancje lub mieszaniny, które z uwagi na swoją zawartość lotnych związków organicznych zaklasyfikowano jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, i którym w związku z tym zostały przypisane lub które powinny być oznaczone zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia H‧, H‧, H‧i, H‧D lub H‧F, w jak najszerszym zakresie zastępuje się mniej szkodliwymi substancjami lub mieszaninami w możliwie najkrótszym czasie
fr Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H‧, H‧, H‧i, H‧D ou H‧F en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no ‧/‧, sont remplacés, dans toute la mesure du possible, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles
pl substancja jest sklasyfikowana jako rakotwórcza (kategorii ‧ lub ‧), mutagenna (kategorii ‧ lub ‧), lub działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii ‧, ‧ lub ‧), lub
fr lorsque la substance est classée comme cancérogène (catégorie ‧ ou ‧), mutagène (catégorie ‧ ou ‧), ou toxique pour la reproduction (catégorie ‧, ‧ ou ‧), ou
pl Proszę wskazać, w odniesieniu do wszystkich ‧ czynności wymienionych w załączniku IIA pkt I oraz czynności wymienionych w załączniku IIA pkt II, które z wymienionych substancji lub mieszanin były w dalszym ciągu stosowane w dniu ‧ grudnia ‧ r. oraz w jakich (szacowanych) ilościach (w tonach na rok): substancje lub mieszaniny, które z uwagi na zawartość lotnych związków organicznych zaklasyfikowano jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, i którym w związku z tym zostały przypisane zwroty określające zagrożenie H‧, H‧, H‧i, H‧D lub H‧F bądź oznaczenia ryzyka R‧, R‧, R‧, R‧ lub R‧, i które powinny być oznaczone tymi zwrotami
fr Pour chacune des vingt activités énumérées à l’annexe II.A.‧ et de celles énumérées à l’annexe II.A.‧, veuillez indiquer, parmi les substances ou mélanges ci-dessous, ceux qui étaient toujours utilisés à la date du ‧ décembre ‧ et dans quelles quantités (estimations en tonnes par an): substances ou mélanges auxquels sont attribués ou sur lesquels doivent être apposées les mentions de danger H‧, H‧, H‧i, H‧D ou H‧F ou les phrases de risques R‧, R‧, R‧, R‧ ou R‧ en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no ‧/‧ du Parlement européen et du Conseil du ‧ décembre ‧ relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges
pl Ponadto użytecznym dodatkiem do obecnie dostępnych etykiet byłaby etykieta dotycząca przekazywania, zazwyczaj pomiędzy laboratoriami, małych ilości substancji jako próbek na potrzeby B+R, która wskazywałaby, że produkt nie został przebadany ani sklasyfikowany oraz jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. (Alternatywna nowa propozycja, by wyłączyć substancje i mieszaniny przeznaczone do badań naukowych i rozwoju, ale jedynie wtedy gdy są one wykorzystywane w warunkach, w których zakłada się, iż są one rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, jest nieodpowiednia i powinna zostać wykreślona
fr De même, il serait utile d'ajouter à la série d'étiquettes existant actuellement une étiquette adaptée au transfert de très petites quantités, généralement entre laboratoires, en tant qu'échantillons pour la recherche et le développement, laquelle indiquerait que le produit n'a pas été testé ni classifié et qu'il est réservé à un usage professionnel. (La nouvelle disposition actuellement proposée, d'exclure les substances et les mélanges destinés à la recherche et au développement scientifiques uniquement dans la mesure où ils sont utilisés dans des conditions laissant penser qu'ils ont des effets mutagènes sur les cellules germinales, cancérogènes ou toxiques pour la reproduction, est inadéquate et devrait être supprimée
pl Należy kontynuować wprowadzanie ograniczeń dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość kategorii ‧ lub ‧, stosowanych przez konsumentów w postaci własnej lub jako składniki preparatów
fr Les restrictions à la mise sur le marché et à l'utilisation de substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie ‧ ou ‧, destinées à être utilisées par les consommateurs telles quelles ou dans des préparations, devrait être maintenue
pl substancja jest sklasyfikowana jako rakotwórcza (kategorii ‧ lub ‧), mutagenna (kategorii ‧ lub ‧) lub działająca szkodliwie na rozrodczość (kategorii ‧, ‧ lub ‧), lub
fr lorsque la substance est classée comme cancérogène (catégorie ‧ ou ‧), mutagène (catégorie ‧ ou ‧), ou toxique pour la reproduction (catégorie ‧, ‧ ou ‧), ou
pl dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca po raz dwudziesty dziewiąty dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niektórych substancji i preparatów niebezpiecznych (Substancje zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość– CMR) (‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
fr directive du Parlement européen et du Conseil portant vingt-neuvième modification de la directive ‧/‧/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction- CMR) (‧/‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
pl Jeśli chodzi o inne zastosowania, to istniejące środki prawne odnoszące się do ochrony konsumentów, w szczególności przepisy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG (dyrektywa w sprawie wprowadzania do obrotu i stosowania) dotyczące substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (tzw. CMR) uznane są za wystarczające do przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom dla konsumentów
fr En ce qui concerne les autres utilisations, les dispositions législatives en vigueur en matière de protection des consommateurs, en particulier celles de la directive ‧/‧/CEE du Conseil (limitation de la mise sur le marché et de l'emploi) eu égard aux substances CMR sont jugées suffisantes pour prévenir les risques mis en évidence pour les consommateurs
pl Preparaty złożone z więcej niż jednej substancji zaklasyfikowanej jako rakotwórcza, mutagenna i/lub działająca szkodliwie na rozrodczość w załączniku I do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych muszą obecnie być oznakowane zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia (zwroty R) wskazującymi na zaklasyfikowanie zarówno do kategorii ‧ lub ‧, jak i do kategorii
fr Les préparations composées de plus d'une substance classée comme cancérogène, mutagène et/ou toxique pour la reproduction à l'annexe I de la directive ‧/‧/CEE du Conseil du ‧ juin ‧ concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses doivent actuellement contenir sur leur étiquetage des phrases de risque (phrases R) indiquant leur classification, à la fois dans la catégorie ‧ ou ‧ et dans la catégorie
pl Substancje lub mieszaniny, które z przyczyny zaklasyfikowania ich ze względu na zawartość LZO jako substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość, na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, mają przypisane lub powinny być oznaczone zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia H‧, H‧, H‧i, H‧D lub H‧F lub zwrotami R‧, R‧, R‧, R‧ lub R‧, zostaną zastąpione innymi, mniej szkodliwymi substancjami lub mieszaninami, tak dalece jak jest to możliwe i w możliwie najkrótszym czasie oraz przy uwzględnieniu zaleceń określonych w art. ‧ ust
fr Les substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels doivent être apposées, les mentions de danger H‧, H‧, H‧i, H‧D ou H‧F ou les phrases de risque R‧, R‧, R‧, R‧ ou R‧ en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu du règlement (CE) no ‧/‧ du Parlement européen et du Conseil du ‧ décembre ‧ relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, sont remplacés, autant que possible et compte tenu des recommandations de l’article ‧, paragraphe ‧, par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles
pl Substancje rakotwórcze, mutagenne i toksyny działające szkodliwie na rozrodczość, których stosowanie jest zakazane w przypadku kosmetyków, są dozwolone w przypadku zabawek.
fr Les substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction qui sont interdites dans les cosmétiques sont autorisées dans les jouets.
pl Substancjom mającym szczególny wpływ na ludzkie zdrowie (patrz rozdział ‧ załącznika ‧ Dyrektywy ‧/‧/EWG), które są zaklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne i/lub działające szkodliwie na rozrodczość w kategoriach ‧ lub ‧, przypisano Uwagę E, jeśli są one także zaklasyfikowane jako bardzo toksyczne (T+), toksyczne (T) lub szkodliwe (Xn). W przypadku tych substancji zwroty R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧ (szkodliwy), R‧ i R‧ oraz zawierające je zwroty łączone poprzedza się wyrazem również
fr Les substances ayant des effets spécifiques sur la santé humaine (chapitre ‧ de l'annexe ‧ de la directive ‧/‧/CEE) qui sont classées comme cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction dans les catégories ‧ ou ‧ se voient attribuer la note E lorsqu'elles sont également classées comme très toxiques (T+), toxiques (T) ou nocives (Xn). Pour ces substances, les phrases R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧, R‧ (nocif), R‧ et R‧ ainsi que toutes les combinaisons de ces phrases de risque doivent être précédées du terme également
pl Kategorie substancji lub mieszanin zaklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR) ze względu na zaburzenia rozrodczości dla celów pkt ‧ części
fr Catégories de substances et mélanges classés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) aux fins du point ‧ de la partie
pl CMR - czyli, innymi słowy, substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, muszą zostać objęte zakazem w ramach nowej dyrektywy w sprawie zabawek.
fr Les CMR - en d'autres termes, les substances classées carcinogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction - doivent être interdites par la nouvelle directive sur les jouets.
pl Istniejące środki prawne odnoszące się do ochrony konsumentów i ludzi narażonych poprzez środowisko, w szczególności przepisy dyrektywy Rady ‧/‧/WE (dyrektywa dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych), oraz przepisy dyrektywy Rady ‧/‧/EWG dotyczące substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (tzw. CMR) uznane są za wystarczające do przeciwdziałania zidentyfikowanym zagrożeniom
fr Les dispositions législatives en vigueur en matière de protection des consommateurs et des êtres humains exposés via l'environnement, en particulier celles de la directive ‧/‧/CE du Conseil (directive sur les produits biocides) et celles de la directive ‧/‧/CEE du Conseil pour ce qui est des substances CMR, sont jugées suffisantes pour prévenir les risques mis en évidence pour les consommateurs
pl W przypadku substancji w jej postaci własnej, jako składnik preparatu lub w wyrobie, spełniającej kryteria klasyfikacji jako rakotwórcza, mutagenna lub działająca szkodliwie na rozrodczość kategorii ‧ lub ‧, którą mogliby zastosować konsumenci i w odniesieniu do której Komisja wystąpiła z wnioskiem o wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu przez konsumentów, zmiana przepisów załącznika ‧ odbywa się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ ust
fr Dans le cas d'une substance telle quelle ou contenue dans une préparation ou un article répondant aux critères de classification comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégories ‧ ou ‧, et pouvant être utilisée par les consommateurs et dont la Commission propose de restreindre l'utilisation par le consommateur, l'annexe ‧ est modifiée conformément à la procédure visée à l'article ‧, paragraphe
pl substancji wprowadzonych, zaklasyfikowanych zgodnie z dyrektywą ‧/‧/EWG jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość, kategorii ‧ i ‧, które zostały wyprodukowane na terytorium Wspólnoty lub importowane przez producenta lub importera co najmniej raz po dniu ‧ czerwca ‧ r. w ilości co najmniej ‧ tony rocznie
fr les substances bénéficiant d'un régime transitoire, classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie ‧ ou ‧, conformément à la directive ‧/‧/CEE, qui sont fabriquées dans la Communauté ou importées en quantités atteignant ‧ tonne ou plus par an et par fabricant ou par importateur, au moins une fois après le ‧er juin
pl nazwa i numer Chemicals Abstracts Service (CAS) lub WE substancji sklasyfikowanych jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR), należących do kategorii ‧A lub ‧B zgodnie z częścią ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr
fr le nom et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) ou le numéro CE des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie ‧A ou ‧B, conformément à l'annexe VI, partie ‧, du règlement (CE) no
pl Uwzględniono ryzyko i korzyści związane z substancjami nowo zaklasyfikowanymi w dyrektywie ‧/‧/WE jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość kategorii ‧ lub ‧, w szczególności te rodzaje ryzyka i korzyści, które odnoszą się do substancji niepodlegających do tej pory ograniczeniom stosowania dla substancji i preparatów wprowadzanych do obrotu (zgodnie z wcześniejszą klasyfikacją
fr Les risques et les avantages des substances nouvellement classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie ‧ ou ‧ par la directive ‧/‧/CE ont été pris en compte, notamment ceux liés aux substances n'ayant pas encore fait l'objet d'une limitation d'utilisation dans des substances et des préparations mises sur le marché en vue d'être vendues au grand public (du fait d'une classification antérieure
pl Komitet z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie zróżnicowanej procedury opartej na ocenie ryzyka związanego z substancjami sklasyfikowanymi jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość (CMR
fr Le Comité applaudit l'introduction d'un régime différencié reposant sur l'évaluation du risque que présentent les substances classées comme cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (CMR
pl wzywa Komisję w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie zabawek do zaproponowania bezwarunkowego zakazu stosowania niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak wszystkie substancje rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwie działające na rozrodczość z kategorii ‧, ‧ lub ‧ oraz innych substancji toksycznych o podobnie wysokim stopniu zagrożenia, takich jak substancje powodujące zakłócenia hormonalne i uczulenia oraz substancje zapachowe
fr invite la Commission à proposer, dans le cadre de la révision de la directive sur les jouets, l'interdiction inconditionnelle de certaines substances chimiques dangereuses, telles que toutes les substances carcinogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction des catégories ‧, ‧ ou ‧, ainsi que d'autres substances toxiques tout aussi préoccupantes telles que les perturbateurs endocriniens, les substances sensibilisantes et les arômes
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 927612 zdań frazy CMR:rakotwórcze.Znalezione w 72,792 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.