Tłumaczenia na język francuski:

  • Vie   

Pozostałe znaczenia:

 
Ikra
 
siły żywotne, energia
 
utrzymanie, byt
 
"Samo ..."
 
żywotność
 
Film Kieślowskiego „Podwójne ... Weroniki”
 
codzienne, powszednie, zwykłe
 
doczesna wędrówka, ziemska wędrówka
 
swada, pasja, ikra
 
utwór dramatyczny Ernesta Brylla
 
Dola, fatum
 
Intymne lub pozagrobowe
 
energia i witalność
 
Byt
 
istnienie ludzkie
 
Żywot
 
Bytność
 
określenie stanu organizmu żywego od dnia narodzin do śmierci
 
temperament, wigor, żywotność
 
można mieć z kimś święte ...
 
istnienie, egzystencja, bytowanie
 
dawn. dusza
 
nie zawsze usłane różami
 
Istnienie
 
Witalność
 
na świecie
 
Usłane różami, czyli bez trosk i kłopotów
 
wegetacja
 
Wigor
 
Nauka daje wiele, ale ... więcej
 
warunki egzystencji
 
żywotność, werwa
 
bez trosk i kłopotów
 
intymne
 
Egzystowanie
 
Bytowanie
 
usłane różami
 
Egzystencja
 
Trwanie
 
nastrój ożywienia, ruch i gwar panujący gdzieś
 
na padole ziemskim
 
stan organizmu
 
funkcjonowanie czegoś
 
Bycie
 
dolce vita czyli słodkie...
 
Mieszkanie, bytowanie
 
pot. utrzymanie i wyżywienie
 
w piosence jest nowelą
 
Podwójne ... Weroniki, film Kieślowskiego
 
żywość, energia, entuzjazm
 
działanie w pewnych warunkach
 
wegetowanie
 
pot. środki do życia, utrzymanie, wyżywienie, chleb
 
koleje losu, ścieżki życia
 
Pozagrobowe lub intymne
 
werwa, zapał, duch
 
zaczyna się od narodzin
 
dostatek
 
żar, żarliwość
 
doczesność, wegetacja, współistnienie
 
poet. istność
 
Żywość
 
"... na gorąco"
 
egzystencja, istnienie
 
byt, żywot, egzystencja, trwanie
 
utrzymywanie się

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (74)

Było sobie życieIl était une fois... la Vie
cykl życiacycle de la vie; cycle de vie
cykl życia materiałucycle de vie des matériaux
cykl życia produktudurée de vie du produit
Cykl życia programuVersion d’un logiciel
cykl życia projektowania bazy danychcycle de vie de développement de base de données
czas życiadurabilité; résistance; longévité; durée de vie; vie; âge
czas życia mâge
data wejścia w życiedate d'effet
długość życiaespérance de vie; âge
długość życia fâge
Dni naszego życiaDes jours et des vies
doradztwo przez całe życieorientation tout au long de la vie
dziko żyćretour à l'état sauvage
eliksir życiaélixir de la longue vie
Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i PracyFondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
Gra w życieJeu de la vie
jakość życiaqualité de vie; niveau de vie; qualité de la vie
Koło życiaRoue de l’existence karmique
lata życia skorygowane o jakośćsurvie ajustée pour la qualité de vie
linia życia obiektuligne de vie d'un objet
migawka stylu życiajournée type
nauki o życiusciences de la vie
Niedokończone życieUne vie inachevée
nocne życievie nocturne
ochrona życia zwierzątprotection de la faune
oczekiwana dalsza długość trwania życiaespérance de vie humaine
okres życiadurée de vie; longévité; durée de vie (d'un organisme)
Oni żyjąInvasion Los Angeles
osoba prowadząca pełne przygód życieaventurier
Pan życia i śmierciLord of War
Pasja życiaLa Vie passionnée de Vincent van Gogh
pęd życiaélan vital
Podwójne życie WeronikiLa Double Vie de Véronique
poradnictwo przez całe życieorientation tout au long de la vie
powiązania szkoła-życie zawodowerelation école-vie professionnelle
poziom życianiveau de vie; condition de vie
Sens życia według Monty PythonaMonty Python : Le Sens de la vie
stan życia utajonegorepos
standard życianiveau de vie
sterowanie cyklem życia produktugestion du recyclage
stres spowodowany życiem w mieściestress urbain
styl życiamode de vie
średni ważony okres życia kredytupoints moyen de crédit
tablice trwania życiatable de survie
takie jest życiec'est la vie
testament życiatestament de vie
towarzysz życiacompagnon
ubezpieczenie na życieassurance vie; assurance-vie
uczenie się przez całe życieéducation et formation tout au long de la vie
umarł król, niech żyje królle roi est mort, vive le roi
warunki życiacondition de vie
Wielkie Pytanie o ŻycieLa Grande Question sur la Vie
włączenie się w życie zawodoweinsertion professionnelle
wprowadzanie w życieréalisation; application; exécution; mise en œuvre
wprowadzenie w życie postanowieńmise en application commune
Wszystko za życieInto The Wild
Z życia marionetekDe la vie des marionnettes
zamknięty zakład ubezpieczeń na życiesociété spécialisée dans l'assurance-vie fermée
zdolność do życia i rozwojuvitalité
życiaâge
życiela vie; vie; âme; pain; jour; durée de vie; existence; vivant; force; viager; entrain
Życie Emila ZoliLa Vie d’Émile Zola
Życie i czasy Sknerusa McKwaczaLa Jeunesse de Picsou
Życie i śmierć króla JanaLe Roi Jean
Życie jest gdzie indziejLa vie est ailleurs
Życie jest piękneLa vie est belle
Życie na faliNewport Beach
Życie na podsłuchuLa Vie des autres
Życie PiHistoire de Pi
Żyć szybkoLes Lois de l’attraction
Żyj i pozwól umrzećVivre et laisser mourir
ŻytoSecale
Żyto (ziarno)seigle

Przykładowe zdania z "Życie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne
Saldami pozostałymi z ‧. EFR oraz poprzednich EFR nie można dysponować po dniu ‧ grudnia ‧ r. lub po dniu wejścia w życie wieloletnich ram finansowych, jeśli ta data jest późniejsza; dotyczy to również kwot umorzonych po tej dacie z projektów objętych EFR, chyba że Rada Unii Europejskiej jednomyślnie postanowi inaczej, z wyjątkiem sald pozostałych oraz środków umorzonych po tej dacie z systemu mającego na celu zapewnienie stabilizacji zysków z eksportu podstawowych produktów rolnych (STABEX) z tytułu EFR poprzedzających ‧. EFR oraz salda i zwroty pozostałe z kwot przeznaczonych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego, z wyłączeniem odpowiednich dotacji na spłatę odsetekLes reliquats du ‧e FED ou des FED antérieurs, sauf décision contraire du Conseil de l’Union européenne statuant à l’unanimité, ne peuvent plus être engagés après le ‧ décembre ‧ ou la date d’entrée en vigueur du présent cadre financier pluriannuel si elle est postérieure, de même que les montants désengagés après cette date de projets au titre desdits fonds, à l’exception des reliquats et des fonds désengagés après cette date du système visant à garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au ‧e FED et des reliquats et des remboursements des montants affectés au financement de la facilité d’investissement, à l’exclusion des bonifications d’intérêts y afférentes
Niniejszym, z mocą od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do dyrektywy ‧/WE wprowadza się następujące zmianyLa directive ‧/CE est modifiée comme suit avec effet à la date d
Państwa członkowskie odpowiedzialne są za wdrażanie konkretnych programów w celu propagowania aktywnego włączenia lub ponownej integracji kobiet na rynku pracy oraz konkretne możliwości uczenia się przez całe życie, które ma na celu zapewnienie wymaganych umiejętności i kwalifikacji.Les États membres ont la responsabilité de mettre en œuvre des programmes spécifiques pour promouvoir l'intégration active ou la réinsertion des femmes sur le marché du travail ainsi que de prévoir des possibilités spéciales de formation tout au long de la vie, en vue de disposer des compétences et qualifications nécessaires.
UCITS powiązane inwestuje, przekraczając limit określony w art. ‧ ust. ‧ w jednostki uczestnictwa UCITS podstawowego dopiero po wejściu w życie umowy, o której mowa w akapicie pierwszymL’OPCVM nourricier n’investit au-delà de la limite applicable en vertu de l’article ‧, paragraphe ‧, dans les parts de cet OPCVM maître qu’une fois que l’accord visé au premier alinéa est entré en vigueur
należy dostosować do obecnej sytuacji daty wprowadzenia w życie ustanowione w art. ‧ tiret drugie dyrektywy Komisji ‧/EWG z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniającej załączniki do dyrektywy ‧/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych‧, ostatnio zmienionej dyrektywą ‧/EWG i w art. ‧ ust. ‧ tiret pierwsze dyrektywy Komisji ‧/EWG z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniającej załączniki do dyrektywy ‧/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych‧, ostatnio zmienionej dyrektywą ‧/EWGque, en conséquence, il y a lieu d
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem ‧ lutego ‧ r. pod warunkiem dokonania wszystkich określonych w art. ‧ ust. ‧ Porozumienia notyfikacji Wspólnego Komitetu EOGLa présente décision entre en vigueur le ‧ février ‧, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article ‧, paragraphe ‧, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE
W świetle analizy rozwoju w odniesieniu do najlepszych dostępnych technologii i stanu środowiska, Państwa Członkowskie wprowadzają w życie polityki i strategie, w tym właściwe środki, w celu stopniowego przystosowania istniejących zakładów należących do kategorii podanych w załączniku I do najlepszych dostępnych technologii, uwzględniając w szczególnościÀ la lumière de l
Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winemInformation concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et l’Australie sur le commerce du vin
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejLa présente directive entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne
Oznacza to, że osoby pragnące poświęcić swój czas i umiejętności na rzecz społeczności, w których żyją, powinny przynajmniej nie być do tego zniechęcane przez jakiekolwiek przeszkody natury prawnej lub biurokratycznejCela signifie que les personnes qui souhaiteraient mettre leur temps et leurs compétences au service de la communauté dans laquelle elles vivent, ne devraient pas, pour le moins, en être dissuadées par des obstacles juridiques ou bureaucratiques de quelque nature que soit
wdrażania czynnych i zapobiegawczych działań zapewniających wczesne rozpoznawanie potrzeb w ramach indywidualnych planów działania i zindywidualizowanego wsparcia, takich jak indywidualnie dobrane szkolenia, poszukiwanie pracy, zwolnienia monitorowane i mobilność, samozatrudnienie i tworzenie przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw spółdzielczych, zachęty do uczestnictwa w rynku pracy, elastyczne działania mające na celu przedłużanie aktywności zawodowej pracowników w starszym wieku oraz działania ułatwiające pogodzenie życia zawodowego z prywatnym, takie jak ułatwianie dostępu do opieki nad dziećmi i osobami będącymi na utrzymaniula mise en œuvre de mesures actives et préventives permettant l'identification précoce de besoins au moyen de plans d'action individuels et d'un soutien personnalisé, par exemple la formation sur mesure, la recherche d'emploi, le reclassement externe et la mobilité, le travail indépendant et la création d'entreprises- notamment les entreprises coopératives, les mesures d'incitation visant à encourager la participation au marché du travail, des mesures souples destinées à maintenir les travailleurs âgés plus longtemps sur le marché du travail et les mesures visant à concilier vie professionnelle et vie privée, notamment en facilitant l'accès aux services de garde des enfants et d'aide aux personnes dépendantes
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot EuropejskichLe présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes
Zamówiła żałobny obrazek z włosów nieboszczki, a w liście do Bertaux, pełnym smutnych refleksji o życiu, prosiła, żeby pochowano ją później w tym samym grobie.Elle se fit faire un tableau funèbre avec les cheveux de la défunte, et, dans une lettre qu’elle envoyait aux Bertaux, toute pleine de réflexions tristes sur la vie, elle demandait qu’on l’ensevelît plus tard dans le même tombeau.
wprowadzenie w życie bardziej ambitnej i bardziej skutecznej polityki zapobiegania powstawaniu odpadówmettre en œuvre une politique de prévention des déchets plus ambitieuse et plus efficace
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia ‧ stycznia ‧ rLe présent règlement entre en vigueur le ‧ janvier
Wspólne działanie Rady ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażeniaAction commune ‧/‧/PESC du conseil du ‧ mars ‧ concernant le soutien aux activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive
Nie jest możliwe, aby jedna grupa ludzi była wolna, a druga żyła w opresyjnym systemie, z czym mieliśmy do czynienia w Niemczech.Il n'est pas possible qu'une partie des citoyens soit libre, alors que l'autre partie vit dans un système oppressant, comme c'était le cas pour nous en Allemagne.
wyraża zaniepokojenie licznymi, dobrze udokumentowanymi przypadkami zaginięć osób podejrzanych o terroryzm, dziennikarzy, studentów, członków ruchów nacjonalistycznych Baloch i innych działaczy politycznych oraz podkreśla stanowczo, że uprowadzenia, pozasądowe egzekucje i więzienie bez procesu są sprzeczne z fundamentalnymi zasadami prawa międzynarodowego, w tym z prawem do życia i do uczciwego procesuest préoccupé par le nombre important de cas avérés de disparitions concernant des personnes suspectées de terrorisme, des journalistes, des étudiants, des membres de mouvements nationalistes baloutches et d'autres militants politiques; souligne avec force que les enlèvements, les exécutions extrajudiciaires et les emprisonnements sans procès violent les principes fondamentaux du droit international, notamment le droit à la vie et le droit à un procès équitable
Bez uszczerbku dla przepisów art. ‧ Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do dostosowania się do przepisów niniejszej dyrektywy i jej załączników: a) w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego: w ciągu dwóch lat od ogłoszenia niniejszej dyrektywySans préjudice des dispositions de l
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejLe présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne
Moje życie jest skończoneMa vie est finie
Mandat SPUE może zostać rozwiązany wcześniej, jeżeli Rada podejmie taką decyzję zgodnie z zaleceniem WP w następstwie wejścia w życie decyzji ustanawiającej Europejską Służbę Działań ZewnętrznychIl pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur recommandation du HR faisant suite à l'entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l'action extérieure
Cieszy mnie, że Komisja Europejska dostrzegła ten problem i taką właśnie politykę chce wprowadzić w życie.Je suis heureuse que la Commission européenne ait pris conscience de ce problème et ait l'intention de proposer une politique en ce sens.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70118 zdań frazy Życie.Znalezione w 31,594 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.