Tłumaczenia na język francuski:

  • Vie   

Pozostałe znaczenia:

 
dawn. dusza
 
usłane różami
 
werwa, zapał, duch
 
swada, pasja, ikra
 
Intymne lub pozagrobowe
 
utrzymanie, byt
 
utwór dramatyczny Ernesta Brylla
 
temperament, wigor, żywotność
 
Ikra
 
funkcjonowanie czegoś
 
codzienne, powszednie, zwykłe
 
Mieszkanie, bytowanie
 
w piosence jest nowelą
 
siły żywotne, energia
 
koleje losu, ścieżki życia
 
określenie stanu organizmu żywego od dnia narodzin do śmierci
 
Bycie
 
Bytowanie
 
żywotność, werwa
 
warunki egzystencji
 
Istnienie
 
żywość, energia, entuzjazm
 
pot. środki do życia, utrzymanie, wyżywienie, chleb
 
działanie w pewnych warunkach
 
doczesność, wegetacja, współistnienie
 
Byt
 
istnienie, egzystencja, bytowanie
 
Film Kieślowskiego „Podwójne ... Weroniki”
 
byt, żywot, egzystencja, trwanie
 
żywotność
 
Usłane różami, czyli bez trosk i kłopotów
 
dostatek
 
zaczyna się od narodzin
 
Nauka daje wiele, ale ... więcej
 
doczesna wędrówka, ziemska wędrówka
 
bez trosk i kłopotów
 
poet. istność
 
można mieć z kimś święte ...
 
stan organizmu
 
Bytność
 
Egzystencja
 
Witalność
 
nastrój ożywienia, ruch i gwar panujący gdzieś
 
Pozagrobowe lub intymne
 
Egzystowanie
 
"Samo ..."
 
wegetacja
 
Żywot
 
dolce vita czyli słodkie...
 
intymne
 
"... na gorąco"
 
istnienie ludzkie
 
pot. utrzymanie i wyżywienie
 
egzystencja, istnienie
 
energia i witalność
 
utrzymywanie się
 
na świecie
 
Dola, fatum
 
wegetowanie
 
Wigor
 
na padole ziemskim
 
Podwójne ... Weroniki, film Kieślowskiego
 
Trwanie
 
nie zawsze usłane różami
 
Żywość
 
żar, żarliwość

Did you mean: życie

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (69)

Było sobie życie
Il était une fois... la Vie
cykl życia
cycle de vie; cycle de la vie
cykl życia materiału
cycle de vie des matériaux
cykl życia produktu
durée de vie du produit
Cykl życia programu
Version d’un logiciel
cykl życia projektowania bazy danych
cycle de vie de développement de base de données
czas życia
longévité; vie; âge; durabilité; résistance; durée de vie
długość życia
espérance de vie; durée de vie; longévité; âge
Dni naszego życia
Des jours et des vies
doradztwo przez całe życie
orientation tout au long de la vie
dziko żyć
retour à l'état sauvage
eliksir życia
Elixir de longue vie; élixir de la longue vie; ; elixir de longue vie
Gra w życie
Jeu de la vie
jakość życia
niveau de vie; qualité de vie; qualité de la vie
Koło życia
Roue de l’existence karmique
korzystać z życia
réjouir; jouir; savourer
lata życia skorygowane o jakość
survie ajustée pour la qualité de vie
linia życia obiektu
ligne de vie d'un objet
nauki o życiu
sciences de la vie
Niedokończone życie
Une vie inachevée
nocne życie
vie nocturne
ochrona życia zwierząt
protection de la faune
okres życia
durée de vie (d'un organisme); durée de vie; longévité
Pasja życia
La Vie passionnée de Vincent van Gogh
pęd życia
élan vital
pieskie życie
vie de chien
Podwójne życie Weroniki
La Double Vie de Véronique
poradnictwo przez całe życie
orientation tout au long de la vie
powiązania szkoła-życie zawodowe
relation école-vie professionnelle
poziom życia
niveau de vie; prospérité; condition de vie; coût de la vie
Prognoza na życie
The Weather Man
Proste Życie
The Simple Life
Sens życia według Monty Pythona
Monty Python : Le Sens de la vie
stan życia utajonego
repos; dormance; anhydrobiose
styl życia
mode de vie
tablice trwania życia
table de survie
takie jest życie
c'est la vie
tryb życia
mode de vie
ubezpieczenie na życie
assurance-vie; assurance sur la vie; assurance décès; assurance vie; Assurance décès
uczenie się przez całe życie
éducation et formation tout au long de la vie
warunki życia
condition de vie
Wielkie Pytanie o Życie
La Grande Question sur la Vie
włączenie się w życie zawodowe
insertion professionnelle
wprowadzanie w życie
réalisation; exécution; application; mise en œuvre
wprowadzenie w życie postanowień
mise en application commune
Wszystko za życie
Into The Wild
zamknięty zakład ubezpieczeń na życie
société spécialisée dans l'assurance-vie fermée
zarabiać na życie
gagner sa vie
życie
ressource; mode de vie; pousser; durée de vie; biologie; vivant; pain; vie; force; maintenir; viager; la vie; existence; séjour; âme; vie réelle; âge; entrain; subsistance; jour; énergie; être; gagne-pain; résidence
Życie Carlita
L’Impasse
Życie Emila Zoli
La Vie d’Émile Zola
Życie jest gdzie indziej
La vie est ailleurs
Życie jest piękne
La vie est belle
Życie na fali
Newport Beach
Życie na podsłuchu
La Vie des autres
Życie Pi
Histoire de Pi
Żyto
Secale; seigle

Przykładowe zdania z "Życie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jednak obecnie umowa dotycząca transportu śródlądowego podlega procesowi ratyfikacji i oczekuje się, że wejdzie ona w życie najpóźniej w ‧ r
fr Toutefois, l'accord relatif au transport par voies de navigation intérieure est maintenant en cours de ratification et il est prévu qu'il entre en vigueur au plus tard en
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ‧ października ‧ r
fr Le présent règlement entre en vigueur le ‧er octobre
pl Blisko 1,5 miliona osób otrzymało dach nad głową: coś, co pozwoli im rozpocząć życie na nowo.
fr Près d'1,5 million de personnes ont reçu un endroit où se loger: une base pour recommencer leur vie.
pl Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem ‧ lutego ‧ r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. ‧ ust. ‧ Porozumienia
fr La présente décision entre en vigueur le ‧ février ‧, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article ‧, paragraphe ‧, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE
pl Po leczeniu interferonami alfa rzadko opisywano występowanie chorób oczu, w tym krwotoków do siatkówki, kłębków waty, niedrożności tętnic lub żył siatkówki (patrz punkt
fr Des troubles oculaires comprenant des hémorragies rétiniennes, des nodules cotonneux, et des occlusions de l' artère ou de la veine rétinienne ont été rarement rapportés après traitement avec les interférons alpha (voir rubrique
pl Wchodzi ona w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu ostatniego powiadomieniu przez Strony o zakończeniu ich odpowiednich procedur
fr Il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification par les parties de l’achèvement de leurs procédures respectives
pl Jeżeli całkowita kwota wymaganego zabezpieczenia wyrażona w walucie Państwa Członkowskiego wzrosła w wyniku zmiany rolniczego kursu przeliczeniowego w odniesieniu do zabezpieczenia wchodzącego w życie dnia, od którego biegnie termin operacyjny, zabezpieczenie akceptowane jest na podstawie wysokości rolniczego kursu przeliczeniowego z dnia poprzedzającego zmianę, jeżeli deficyt wynosi mniej niż ‧ ECU wyrażone w walucie krajowej przy zastosowaniu nowego rolniczego kursu przeliczeniowego
fr Si le montant total de la garantie requise, exprimé dans la monnaie de l
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
fr Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne
pl Wiek Dzieci w wieku od ‧ do ‧ miesięcy życia Szczepionki STAMARIL PASTEUR nie wolno podawać dzieciom poniżej ‧ miesięcy życia (patrz punkt
fr Age Enfants âgés de ‧ à ‧ mois STAMARIL ne doit pas être administré aux enfants de moins de ‧ mois (voir rubrique
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
fr Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne
pl Wcześniejsza reakcja anafilaktyczna (tzn. zagrażająca życiu) na którykolwiek ze składników lub śladowych zanieczyszczeń (np. jaja, białko kurze, siarczan gentamycyny) zawartych w szczepionce
fr Antécédent de réaction anaphylactique (c est-à-dire pronostic vital menacé), à l un des constituants du vaccin ou à des résidus à l état de trace (tels que les ufs, les protéines du poulet, le sulfate de gentamicine
pl Ocena Komisji dotyczy po pierwsze adekwatności restrukturyzacji operacyjnej, a następnie perspektyw rynku i ich wpływu na plan restrukturyzacji, wreszcie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa po wprowadzeniu w życie planu restrukturyzacji
fr L’appréciation de la Commission concerne en premier lieu l’adéquation de la restructuration opérationnelle, puis les perspectives du marché et leur impact sur le plan de restructuration, enfin la situation financière de l’entreprise après la mise en œuvre du plan de restructuration
pl Skojarzone stosowanie produktu PREZISTA z rytonawirem w dawce ‧ mg jest przeciwwskazane u pacjentów przyjmujących substancje czynne, których klirens jest wysoce zależny od CYP‧A i, których zwiększenie stężeń w osoczu wiąże się z wystąpieniem ciężkich i (lub) zagrażających życiu zdarzeń niepożądanych
fr La co-administration de PREZISTA associé à ‧ mg de ritonavir, avec des substances actives dont la clairance est fortement dépendante du CYP‧A et pour lesquelles une augmentation des concentrations plasmatiques peut entraîner des effets indésirables graves et/ou pouvant mettre en jeu le pronostic vital, est contre-indiquée
pl Ustawę o podatku tonażowym należy czytać w połączeniu z ustawą nr ‧/‧ um íslenska alþjóðlega skipaskrá o Islandzkim Rejestrze Statków Żeglugi Międzynarodowej (zwanego dalej IIS), która weszła w życie dnia ‧ stycznia ‧ r
fr La loi sur la taxe au tonnage doit être examinée en liaison avec la loi no ‧/‧ um íslenska alþjóðlega skipaskrá sur le registre international de la flotte d’Islande (ci-après dénommé l’IIS), entrée en vigueur le ‧er janvier
pl Wejście w życie
fr Entrée en vigueur
pl Takie ukierunkowane ankiety oraz analizy oparte na wypływających z nich wnioskach, mogłyby umożliwić monitorowanie najważniejszych z politycznego punktu widzenia procesów, jak i ocenę, w jakim stopniu wspólnotowe cele w zakresie uczenia się przez całe życie zostały osiągnięte
fr De telles enquêtes ciblées ainsi que les analyses qui reposent sur leurs conclusions pourront permettre le suivi des processus les plus importants d'un point de vue politique et l'évaluation de la réalisation des objectifs communautaires en matière d'apprentissage tout au long de la vie
pl Dotyczy: edukacji i uczenia się przez całe życie
fr Objet: Éducation et formation tout au long de la vie
pl Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
fr La présente directive entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne
pl Chciałem uratować tym ludziom życie
fr Je voulais seulement leur sauver la vie
pl Uważa tym samym, że opóźnianie przez Francję odzyskania pomocy ‧f do stycznia ‧ r.- tj. o trzy lata od chwili utworzenia spółki FagorBrandt- nie skutkowało sztucznym utrzymywaniem przy życiu przedsiębiorstwa, które w przeciwnym wypadku zniknęłoby z rynku
fr Dès lors, elle estime que le retardement par la France de la récupération des aides ‧ septies jusqu’en janvier ‧ – c’est-à-dire trois ans après la création de FagorBrandt – n’a pas eu pour effet de maintenir artificiellement en vie une entreprise qui, autrement, serait sortie du marché
pl zakaz opuszczania bez zezwolenia określonych miejsc znajdujących się w państwie wydania lub państwie wykonania lub zakaz dostępu do określonych miejsc oraz inne nakazy dotyczące trybu życia, miejsca zamieszkania, kształcenia się i szkolenia zawodowego, działalności zawodowej lub spędzania czasu wolnego
fr obligation de ne pas quitter ou de ne pas se rendre dans certains lieux de l'État d'émission ou de l'État d'exécution sans autorisation, ainsi que d'autres injonctions concernant le mode de vie, le séjour, la formation, l'activité professionnelle ou les loisirs
pl ratyfikacja i wejście w życie Protokołu z Kioto do Konwencji ramowej Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu do ‧ r. oraz wypełnienie jego zobowiązań zmniejszenia emisji do ‧ % do grudnia ‧ r. w porównaniu z poziomami z ‧ r. dla Wspólnoty Europejskiej jako całości, zgodnie ze zobowiązaniem każdego z Państw Członkowskich, określonym w konkluzjach Rady z dnia ‧ i ‧ czerwca ‧ r
fr ratifier le protocole de Kyoto à la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques et le faire entrer en vigueur au plus tard en ‧ ainsi qu
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70118 zdań frazy Życie.Znalezione w 11,381 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.