Tłumaczenia na język francuski:

  • Vie   

Pozostałe znaczenia:

 
dawn. dusza
 
usłane różami
 
werwa, zapał, duch
 
swada, pasja, ikra
 
Intymne lub pozagrobowe
 
utrzymanie, byt
 
utwór dramatyczny Ernesta Brylla
 
temperament, wigor, żywotność
 
Ikra
 
funkcjonowanie czegoś
 
codzienne, powszednie, zwykłe
 
Mieszkanie, bytowanie
 
w piosence jest nowelą
 
siły żywotne, energia
 
koleje losu, ścieżki życia
 
określenie stanu organizmu żywego od dnia narodzin do śmierci
 
Bycie
 
Bytowanie
 
żywotność, werwa
 
warunki egzystencji
 
Istnienie
 
żywość, energia, entuzjazm
 
pot. środki do życia, utrzymanie, wyżywienie, chleb
 
działanie w pewnych warunkach
 
doczesność, wegetacja, współistnienie
 
Byt
 
istnienie, egzystencja, bytowanie
 
Film Kieślowskiego „Podwójne ... Weroniki”
 
byt, żywot, egzystencja, trwanie
 
żywotność
 
Usłane różami, czyli bez trosk i kłopotów
 
dostatek
 
zaczyna się od narodzin
 
Nauka daje wiele, ale ... więcej
 
doczesna wędrówka, ziemska wędrówka
 
bez trosk i kłopotów
 
poet. istność
 
można mieć z kimś święte ...
 
stan organizmu
 
Bytność
 
Egzystencja
 
Witalność
 
nastrój ożywienia, ruch i gwar panujący gdzieś
 
Pozagrobowe lub intymne
 
Egzystowanie
 
"Samo ..."
 
wegetacja
 
Żywot
 
dolce vita czyli słodkie...
 
intymne
 
"... na gorąco"
 
istnienie ludzkie
 
pot. utrzymanie i wyżywienie
 
egzystencja, istnienie
 
energia i witalność
 
utrzymywanie się
 
na świecie
 
Dola, fatum
 
wegetowanie
 
Wigor
 
na padole ziemskim
 
Podwójne ... Weroniki, film Kieślowskiego
 
Trwanie
 
nie zawsze usłane różami
 
Żywość
 
żar, żarliwość

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (73)

Było sobie życieIl était une fois... la Vie
cykl życiacycle de vie; cycle de la vie
cykl życia materiałucycle de vie des matériaux
cykl życia produktudurée de vie du produit
Cykl życia programuVersion d’un logiciel
cykl życia projektowania bazy danychcycle de vie de développement de base de données
czas życialongévité; vie; âge; durabilité; résistance; durée de vie
czas życia mâge
data wejścia w życiedate d'effet
długość życiaespérance de vie; âge
długość życia fâge
Dni naszego życiaDes jours et des vies
doradztwo przez całe życieorientation tout au long de la vie
dziko żyćretour à l'état sauvage
eliksir życiaélixir de la longue vie
Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i PracyFondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
Gra w życieJeu de la vie
i żyli długo i szczęśliwieils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants; et ils se marièrent et eurent beaucoup d' enfants
jakość życianiveau de vie; qualité de vie; qualité de la vie
Koło życiaRoue de l’existence karmique
lata życia skorygowane o jakośćsurvie ajustée pour la qualité de vie
linia życia obiektuligne de vie d'un objet
migawka stylu życiajournée type
nauki o życiusciences de la vie
Niedokończone życieUne vie inachevée
nocne życievie nocturne
ochrona życia zwierzątprotection de la faune
oczekiwana dalsza długość trwania życiaespérance de vie humaine
okres życiadurée de vie (d'un organisme); durée de vie; longévité
osoba prowadząca pełne przygód życieaventurier
Pan życia i śmierciLord of War
Pasja życiaLa Vie passionnée de Vincent van Gogh
pęd życiaélan vital
Podwójne życie WeronikiLa Double Vie de Véronique
poradnictwo przez całe życieorientation tout au long de la vie
powiązania szkoła-życie zawodowerelation école-vie professionnelle
poziom życianiveau de vie; condition de vie
ptaki żyjące w niewolioiseaux en captivité
Sens życia według Monty PythonaMonty Python : Le Sens de la vie
stan życia utajonegorepos
standard życianiveau de vie
sterowanie cyklem życia produktugestion du recyclage
stres spowodowany życiem w mieściestress urbain
styl życiamode de vie
średni ważony okres życia kredytupoints moyen de crédit
tablice trwania życiatable de survie
takie jest życiec'est la vie
testament życiatestament de vie
towarzysz życiacompagnon
ubezpieczenie na życieassurance-vie; assurance vie
uczenie się przez całe życieéducation et formation tout au long de la vie
warunki życiacondition de vie
Wielkie Pytanie o ŻycieLa Grande Question sur la Vie
włączenie się w życie zawodoweinsertion professionnelle
wprowadzanie w życieréalisation; exécution; application; mise en œuvre
wprowadzenie w życie postanowieńmise en application commune
Wszystko za życieInto The Wild
Z życia marionetekDe la vie des marionnettes
zamknięty zakład ubezpieczeń na życiesociété spécialisée dans l'assurance-vie fermée
zdolność do życia i rozwojuvitalité
życiaâge
życiedurée de vie; vivant; pain; vie; force; viager; la vie; existence; âme; entrain; jour
Życie Emila ZoliLa Vie d’Émile Zola
Życie i czasy Sknerusa McKwaczaLa Jeunesse de Picsou
Życie i śmierć króla JanaLe Roi Jean
Życie jest gdzie indziejLa vie est ailleurs
Życie jest piękneLa vie est belle
Życie na faliNewport Beach
Życie na podsłuchuLa Vie des autres
Życie PiHistoire de Pi
Żyć szybkoLes Lois de l’attraction
ŻytoSecale
Żyto (ziarno)seigle

Przykładowe zdania z "Życie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wejście w życie i wygaśnięcieEntrée en vigueur et extinction
z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący praw dziecka oraz ich ochrony; odnotowuje, że ustalona strategia dotycząca polityki uwzględniania problematyki równości płci jest bardzo ogólna; oczekuje zatem od Komisji niezwłocznego poinformowania o inicjatywach, jakie zamierza wprowadzić w ‧ r.; wzywa Komisję do zagwarantowania, że Daphne ‧ wejdzie w życie w odpowiednim terminiese félicite de la proposition de la Commission concernant les droits de l'enfant et leur protection; note que la stratégie de la Commission en matière d'intégration de la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes est très générale; attend de la Commission qu'elle donne d'urgence le détail des initiatives qu'elle compte mener en ‧; invite la Commission à veiller à ce que Daphné ‧ entre en vigueur en temps voulu
Życie jest zabawne...Prawda, Nathan?La vie est marrante, hein Nathan?
Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnymL’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence
Kluczowe słowa, takie jak kształcenie, mobilność, indywidualizacja, wymogi rozwoju demograficznego, higieny i zdrowia, godzenie życia rodzinnego z zawodowym, jak również zmienione przyzwyczajenia dotyczące komunikacji i spędzania czasu wolnego są dowodem na to, że istnieje potrzeba usług społecznych, zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla firmDes mots clés tels que formation, mobilité, individualisation, exigences en matière d'évolution démographique, de soins et de santé, conciliation de la famille et d'un métier ainsi que modification des habitudes en matière de communication et de loisirs, font référence à des besoins nouveaux et supplémentaires en services sociaux, liés aux personnes mais également commerciaux
Nie należy włączać do podziału na poszczególne lata kwot odnoszących się do Bułgarii i Rumunii, mając na uwadze że Traktat o przystąpieniu tych państw nie wszedł jeszcze w życieIl n’y a pas lieu d’inclure dans la ventilation annuelle les montants relatifs à la Bulgarie et à la Roumanie, étant donné que le traité d'adhésion de ces deux pays n'est pas encore entré en vigueur
Już ten środek mógłby oznaczać znaczną poprawę sytuacji socjalnej w życiu kobiet w przeszło dwóch trzecich krajów UE.Cette seule mesure pourrait se traduire par une amélioration sociale non négligeable de la vie des femmes dans près de deux tiers des pays de l'Union européenne.
wzywa Komisję, aby w ramach swych stosunków z państwami trzecimi zachęcała do ratyfikowania międzynarodowych konwencji, których celem jest wyeliminowanie przypadków dyskryminacji kobiet, a także aby wspierała ich udział w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym, przyczyniając się w ten sposób do poprawy sytuacji dzieciinvite la Commission, dans ses relations avec les pays tiers, à encourager la ratification des conventions internationales ayant pour but l'élimination des discriminations envers les femmes ainsi qu'à promouvoir leur participation à la vie économique, sociale et politique, contribuant ainsi à l'amélioration du bien-être de leurs enfants
podkreśla istnienie ogromnych dysproporcji pomiędzy emeryturami pracowniczymi mężczyzn i kobiet ze względu na przerwy w życiu zawodowym związane z obowiązkami opiekuńczymi wobec dzieci lub krewnych w podeszłym wieku; zwraca się do państw członkowskich o podjęcie środków mających na celu zagwarantowanie, że przerwy w karierze zawodowej związane z macierzyństwem i urlopami wychowawczymi przestaną mieć niekorzystny wpływ na wyliczenie wysokości emerytury; zachęca państwa członkowskie do rozważenia możliwości wprowadzenia subwencji do emerytur w zależności od liczby wychowywanych dzieci i do uznania przez społeczeństwo roli pomocy drugiej osobiesouligne l'énorme disparité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le montant moyen de la retraite qui s'explique par des interruptions de carrière pour assumer des responsabilités familiales auprès d'enfants ou de parents âgés; demande aux États membres de prendre des mesures pour que les arrêts d'activité professionnelle pour maternité et congés parentaux cessent de constituer une pénalité dans le calcul des droits à la retraite; encourage les États membres à envisager des bonifications des retraites en fonction du nombre d'enfants élevés et à reconnaître le rôle de l'aide à la personne dans la société
Nie naruszając przepisów art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zainteresowane strony mogą zwrócić się o ujawnienie istotnych faktów i ustaleń, na podstawie których przyjęto niniejsze rozporządzenie, przedstawić swoje opinie na piśmie i wystąpić o możliwość złożenia przed Komisją ustnych wyjaśnień w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzeniaSans préjudice de l’article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur
Niniejszy układ wchodzi w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca po dacie złożenia ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającegoLe présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation
Organ zarządzający odpowiedzialny za wprowadzenie w życie pomocy jest odpowiedzialny za prowadzenie reklamy na miejscuLa publicité sur place incombe à l
Komitet Wykonawczy wnioskuje, aby Państwa Schengen niezwłocznie rozpoczęły wprowadzanie w życie następujących środków kontroli na granicach zewnętrznych, biorąc pod uwagę zalecenia projektowane w ramach Unii Europejskiej w innych dziedzinach, podkreślając konieczność podejmowania odpowiednich działań także w ramach wykonania postanowień Konwencji DublińskiejEn tenant compte des recommandations envisagées par l
Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem ‧ grudnia ‧ rLes États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le ‧ décembre
Wspólne stanowisko Rady ‧/‧/WPZiB zostało przyjęte celem wprowadzenia w życie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych ‧ wzywającej wszystkie państwa-sygnatariuszy do zapobiegania finansowaniu aktów terroryzmu poprzez, między innymi, zamrożenie funduszy i źródeł finansowych wszystkich osób, które mogą być zaangażowane w tego typu działalnośćLa position commune ‧/‧/PESC du Conseil a été adoptée en vue de mettre en œuvre la résolution ‧ du Conseil de sécurité des Nations unies appelant tous les États à faire obstacle au financement des actes terroristes, notamment en gelant les fonds et les ressources des personnes susceptibles d'être impliquées dans ces actes
Jeśli przed upływem tego terminu ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu wobec aktu delegowanego, zostaje on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie w dniu w nim przewidzianymSi, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ‧ stycznia ‧ rLe présent règlement entre en vigueur le ‧er janvier
Wejście w życieEntrée en vigueur
Wprowadzenie w życie ustawy o ocenie oddziaływania na środowisko przyjętej przez zgromadzenieMettre en œuvre la loi sur l'évaluation des incidences sur l'environnement adoptée par l'Assemblée
Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Kultury i EdukacjiRapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ‧ września ‧ rLe présent règlement entre en vigueur le ‧ septembre
W pierwszym roku stosowania wielkość kontyngentów taryfowych i ilości referencyjnych będzie obliczana proporcjonalnie w stosunku do wielkości podstawowych, biorąc pod uwagę część okresu, jaki upłynął do momentu wejścia w życie niniejszego układuPendant la première année d'application, les volumes des contingents tarifaires et les quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant l'entrée en vigueur du présent accord
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70118 zdań frazy Życie.Znalezione w 12,701 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.