Tłumaczenia na język francuski:

  • Vie   

Pozostałe znaczenia:

 
dawn. dusza
 
usłane różami
 
werwa, zapał, duch
 
swada, pasja, ikra
 
Intymne lub pozagrobowe
 
utrzymanie, byt
 
utwór dramatyczny Ernesta Brylla
 
temperament, wigor, żywotność
 
Ikra
 
funkcjonowanie czegoś
 
codzienne, powszednie, zwykłe
 
Mieszkanie, bytowanie
 
w piosence jest nowelą
 
siły żywotne, energia
 
koleje losu, ścieżki życia
 
określenie stanu organizmu żywego od dnia narodzin do śmierci
 
Bycie
 
Bytowanie
 
żywotność, werwa
 
warunki egzystencji
 
Istnienie
 
żywość, energia, entuzjazm
 
pot. środki do życia, utrzymanie, wyżywienie, chleb
 
działanie w pewnych warunkach
 
doczesność, wegetacja, współistnienie
 
Byt
 
istnienie, egzystencja, bytowanie
 
Film Kieślowskiego „Podwójne ... Weroniki”
 
byt, żywot, egzystencja, trwanie
 
żywotność
 
Usłane różami, czyli bez trosk i kłopotów
 
dostatek
 
zaczyna się od narodzin
 
Nauka daje wiele, ale ... więcej
 
doczesna wędrówka, ziemska wędrówka
 
bez trosk i kłopotów
 
poet. istność
 
można mieć z kimś święte ...
 
stan organizmu
 
Bytność
 
Egzystencja
 
Witalność
 
nastrój ożywienia, ruch i gwar panujący gdzieś
 
Pozagrobowe lub intymne
 
Egzystowanie
 
"Samo ..."
 
wegetacja
 
Żywot
 
dolce vita czyli słodkie...
 
intymne
 
"... na gorąco"
 
istnienie ludzkie
 
pot. utrzymanie i wyżywienie
 
egzystencja, istnienie
 
energia i witalność
 
utrzymywanie się
 
na świecie
 
Dola, fatum
 
wegetowanie
 
Wigor
 
na padole ziemskim
 
Podwójne ... Weroniki, film Kieślowskiego
 
Trwanie
 
nie zawsze usłane różami
 
Żywość
 
żar, żarliwość

Did you mean: życie

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (73)

Było sobie życie
Il était une fois... la Vie
cykl życia
cycle de vie; cycle de la vie
cykl życia materiału
cycle de vie des matériaux
cykl życia produktu
durée de vie du produit
Cykl życia programu
Version d’un logiciel
cykl życia projektowania bazy danych
cycle de vie de développement de base de données
czas życia
longévité; vie; âge; durabilité; résistance; durée de vie
długość życia
espérance de vie; âge
Dni naszego życia
Des jours et des vies
doradztwo przez całe życie
orientation tout au long de la vie
dziko żyć
retour à l'état sauvage
eliksir życia
élixir de la longue vie
Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i Pracy
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
Gra w życie
Jeu de la vie
i żyli długo i szczęśliwie
ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants; et ils se marièrent et eurent beaucoup d' enfants
jakość życia
niveau de vie; qualité de vie; qualité de la vie
Koło życia
Roue de l’existence karmique
lata życia skorygowane o jakość
survie ajustée pour la qualité de vie
linia życia obiektu
ligne de vie d'un objet
nauki o życiu
sciences de la vie
Niedokończone życie
Une vie inachevée
nocne życie
vie nocturne
ochrona życia zwierząt
protection de la faune
okres życia
durée de vie (d'un organisme); durée de vie; longévité
Pasja życia
La Vie passionnée de Vincent van Gogh
pęd życia
élan vital
Podwójne życie Weroniki
La Double Vie de Véronique
poradnictwo przez całe życie
orientation tout au long de la vie
powiązania szkoła-życie zawodowe
relation école-vie professionnelle
poziom życia
niveau de vie; condition de vie
ptaki żyjące w niewoli
oiseaux en captivité
Sens życia według Monty Pythona
Monty Python : Le Sens de la vie
standard życia
niveau de vie
styl życia
mode de vie
tablice trwania życia
table de survie
takie jest życie
c'est la vie
testament życia
testament de vie
ubezpieczenie na życie
assurance-vie; assurance vie
uczenie się przez całe życie
éducation et formation tout au long de la vie
warunki życia
condition de vie
Wielkie Pytanie o Życie
La Grande Question sur la Vie
włączenie się w życie zawodowe
insertion professionnelle
wprowadzanie w życie
réalisation; exécution; application; mise en œuvre
wprowadzenie w życie postanowień
mise en application commune
Wszystko za życie
Into The Wild
Z życia marionetek
De la vie des marionnettes
zamknięty zakład ubezpieczeń na życie
société spécialisée dans l'assurance-vie fermée
życia
âge
życie
durée de vie; vivant; pain; vie; force; viager; la vie; existence; âme; entrain; jour
Życie Emila Zoli
La Vie d’Émile Zola
Życie jest gdzie indziej
La vie est ailleurs
Życie jest piękne
La vie est belle
Życie na fali
Newport Beach
Życie na podsłuchu
La Vie des autres
Życie Pi
Histoire de Pi
Żyć szybko
Les Lois de l’attraction
Żyto
Secale

Przykładowe zdania z "Życie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
fr Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne
pl Saldami pozostałymi z ‧. EFR oraz poprzednich EFR nie można dysponować po dniu ‧ grudnia ‧ r. lub po dniu wejścia w życie wieloletnich ram finansowych, jeśli ta data jest późniejsza; dotyczy to również kwot umorzonych po tej dacie z projektów objętych EFR, chyba że Rada Unii Europejskiej jednomyślnie postanowi inaczej, z wyjątkiem sald pozostałych oraz środków umorzonych po tej dacie z systemu mającego na celu zapewnienie stabilizacji zysków z eksportu podstawowych produktów rolnych (STABEX) z tytułu EFR poprzedzających ‧. EFR oraz salda i zwroty pozostałe z kwot przeznaczonych na finansowanie instrumentu inwestycyjnego, z wyłączeniem odpowiednich dotacji na spłatę odsetek
fr Les reliquats du ‧e FED ou des FED antérieurs, sauf décision contraire du Conseil de l’Union européenne statuant à l’unanimité, ne peuvent plus être engagés après le ‧ décembre ‧ ou la date d’entrée en vigueur du présent cadre financier pluriannuel si elle est postérieure, de même que les montants désengagés après cette date de projets au titre desdits fonds, à l’exception des reliquats et des fonds désengagés après cette date du système visant à garantir la stabilisation des recettes d’exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au ‧e FED et des reliquats et des remboursements des montants affectés au financement de la facilité d’investissement, à l’exclusion des bonifications d’intérêts y afférentes
pl Niniejszym, z mocą od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do dyrektywy ‧/WE wprowadza się następujące zmiany
fr La directive ‧/CE est modifiée comme suit avec effet à la date d
pl Państwa członkowskie odpowiedzialne są za wdrażanie konkretnych programów w celu propagowania aktywnego włączenia lub ponownej integracji kobiet na rynku pracy oraz konkretne możliwości uczenia się przez całe życie, które ma na celu zapewnienie wymaganych umiejętności i kwalifikacji.
fr Les États membres ont la responsabilité de mettre en œuvre des programmes spécifiques pour promouvoir l'intégration active ou la réinsertion des femmes sur le marché du travail ainsi que de prévoir des possibilités spéciales de formation tout au long de la vie, en vue de disposer des compétences et qualifications nécessaires.
pl UCITS powiązane inwestuje, przekraczając limit określony w art. ‧ ust. ‧ w jednostki uczestnictwa UCITS podstawowego dopiero po wejściu w życie umowy, o której mowa w akapicie pierwszym
fr L’OPCVM nourricier n’investit au-delà de la limite applicable en vertu de l’article ‧, paragraphe ‧, dans les parts de cet OPCVM maître qu’une fois que l’accord visé au premier alinéa est entré en vigueur
pl należy dostosować do obecnej sytuacji daty wprowadzenia w życie ustanowione w art. ‧ tiret drugie dyrektywy Komisji ‧/EWG z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniającej załączniki do dyrektywy ‧/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych‧, ostatnio zmienionej dyrektywą ‧/EWG i w art. ‧ ust. ‧ tiret pierwsze dyrektywy Komisji ‧/EWG z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniającej załączniki do dyrektywy ‧/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych‧, ostatnio zmienionej dyrektywą ‧/EWG
fr que, en conséquence, il y a lieu d
pl Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem ‧ lutego ‧ r. pod warunkiem dokonania wszystkich określonych w art. ‧ ust. ‧ Porozumienia notyfikacji Wspólnego Komitetu EOG
fr La présente décision entre en vigueur le ‧ février ‧, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article ‧, paragraphe ‧, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE
pl W świetle analizy rozwoju w odniesieniu do najlepszych dostępnych technologii i stanu środowiska, Państwa Członkowskie wprowadzają w życie polityki i strategie, w tym właściwe środki, w celu stopniowego przystosowania istniejących zakładów należących do kategorii podanych w załączniku I do najlepszych dostępnych technologii, uwzględniając w szczególności
fr À la lumière de l
pl Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Australią w sprawie handlu winem
fr Information concernant l’entrée en vigueur de l’accord entre la Communauté européenne et l’Australie sur le commerce du vin
pl Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pierwszego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
fr La présente directive entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne
pl Oznacza to, że osoby pragnące poświęcić swój czas i umiejętności na rzecz społeczności, w których żyją, powinny przynajmniej nie być do tego zniechęcane przez jakiekolwiek przeszkody natury prawnej lub biurokratycznej
fr Cela signifie que les personnes qui souhaiteraient mettre leur temps et leurs compétences au service de la communauté dans laquelle elles vivent, ne devraient pas, pour le moins, en être dissuadées par des obstacles juridiques ou bureaucratiques de quelque nature que soit
pl wdrażania czynnych i zapobiegawczych działań zapewniających wczesne rozpoznawanie potrzeb w ramach indywidualnych planów działania i zindywidualizowanego wsparcia, takich jak indywidualnie dobrane szkolenia, poszukiwanie pracy, zwolnienia monitorowane i mobilność, samozatrudnienie i tworzenie przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw spółdzielczych, zachęty do uczestnictwa w rynku pracy, elastyczne działania mające na celu przedłużanie aktywności zawodowej pracowników w starszym wieku oraz działania ułatwiające pogodzenie życia zawodowego z prywatnym, takie jak ułatwianie dostępu do opieki nad dziećmi i osobami będącymi na utrzymaniu
fr la mise en œuvre de mesures actives et préventives permettant l'identification précoce de besoins au moyen de plans d'action individuels et d'un soutien personnalisé, par exemple la formation sur mesure, la recherche d'emploi, le reclassement externe et la mobilité, le travail indépendant et la création d'entreprises- notamment les entreprises coopératives, les mesures d'incitation visant à encourager la participation au marché du travail, des mesures souples destinées à maintenir les travailleurs âgés plus longtemps sur le marché du travail et les mesures visant à concilier vie professionnelle et vie privée, notamment en facilitant l'accès aux services de garde des enfants et d'aide aux personnes dépendantes
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich
fr Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes
pl Zamówiła żałobny obrazek z włosów nieboszczki, a w liście do Bertaux, pełnym smutnych refleksji o życiu, prosiła, żeby pochowano ją później w tym samym grobie.
fr Elle se fit faire un tableau funèbre avec les cheveux de la défunte, et, dans une lettre qu’elle envoyait aux Bertaux, toute pleine de réflexions tristes sur la vie, elle demandait qu’on l’ensevelît plus tard dans le même tombeau.
pl wprowadzenie w życie bardziej ambitnej i bardziej skutecznej polityki zapobiegania powstawaniu odpadów
fr mettre en œuvre une politique de prévention des déchets plus ambitieuse et plus efficace
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia ‧ stycznia ‧ r
fr Le présent règlement entre en vigueur le ‧ janvier
pl Wspólne działanie Rady ‧/‧/WPZiB z dnia ‧ marca ‧ r. w sprawie wsparcia działań OPCW w ramach wprowadzania w życie strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia
fr Action commune ‧/‧/PESC du conseil du ‧ mars ‧ concernant le soutien aux activités de l'OIAC dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive
pl Nie jest możliwe, aby jedna grupa ludzi była wolna, a druga żyła w opresyjnym systemie, z czym mieliśmy do czynienia w Niemczech.
fr Il n'est pas possible qu'une partie des citoyens soit libre, alors que l'autre partie vit dans un système oppressant, comme c'était le cas pour nous en Allemagne.
pl wyraża zaniepokojenie licznymi, dobrze udokumentowanymi przypadkami zaginięć osób podejrzanych o terroryzm, dziennikarzy, studentów, członków ruchów nacjonalistycznych Baloch i innych działaczy politycznych oraz podkreśla stanowczo, że uprowadzenia, pozasądowe egzekucje i więzienie bez procesu są sprzeczne z fundamentalnymi zasadami prawa międzynarodowego, w tym z prawem do życia i do uczciwego procesu
fr est préoccupé par le nombre important de cas avérés de disparitions concernant des personnes suspectées de terrorisme, des journalistes, des étudiants, des membres de mouvements nationalistes baloutches et d'autres militants politiques; souligne avec force que les enlèvements, les exécutions extrajudiciaires et les emprisonnements sans procès violent les principes fondamentaux du droit international, notamment le droit à la vie et le droit à un procès équitable
pl Bez uszczerbku dla przepisów art. ‧ Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do dostosowania się do przepisów niniejszej dyrektywy i jej załączników: a) w odniesieniu do handlu wewnątrzwspólnotowego: w ciągu dwóch lat od ogłoszenia niniejszej dyrektywy
fr Sans préjudice des dispositions de l
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
fr Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne
pl Moje życie jest skończone
fr Ma vie est finie
pl Mandat SPUE może zostać rozwiązany wcześniej, jeżeli Rada podejmie taką decyzję zgodnie z zaleceniem WP w następstwie wejścia w życie decyzji ustanawiającej Europejską Służbę Działań Zewnętrznych
fr Il pourrait être mis fin plus tôt au mandat du RSUE, si le Conseil en décide ainsi, sur recommandation du HR faisant suite à l'entrée en vigueur de la décision établissant le service européen pour l'action extérieure
pl Cieszy mnie, że Komisja Europejska dostrzegła ten problem i taką właśnie politykę chce wprowadzić w życie.
fr Je suis heureuse que la Commission européenne ait pris conscience de ce problème et ait l'intention de proposer une politique en ce sens.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70118 zdań frazy Życie.Znalezione w 15,566 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.