Tłumaczenia na język francuski:

  • Vie   

Pozostałe znaczenia:

 
dawn. dusza
 
usłane różami
 
werwa, zapał, duch
 
swada, pasja, ikra
 
Intymne lub pozagrobowe
 
utrzymanie, byt
 
utwór dramatyczny Ernesta Brylla
 
temperament, wigor, żywotność
 
Ikra
 
funkcjonowanie czegoś
 
codzienne, powszednie, zwykłe
 
Mieszkanie, bytowanie
 
w piosence jest nowelą
 
siły żywotne, energia
 
koleje losu, ścieżki życia
 
określenie stanu organizmu żywego od dnia narodzin do śmierci
 
Bycie
 
Bytowanie
 
żywotność, werwa
 
warunki egzystencji
 
Istnienie
 
żywość, energia, entuzjazm
 
pot. środki do życia, utrzymanie, wyżywienie, chleb
 
działanie w pewnych warunkach
 
doczesność, wegetacja, współistnienie
 
Byt
 
istnienie, egzystencja, bytowanie
 
Film Kieślowskiego „Podwójne ... Weroniki”
 
byt, żywot, egzystencja, trwanie
 
żywotność
 
Usłane różami, czyli bez trosk i kłopotów
 
dostatek
 
zaczyna się od narodzin
 
Nauka daje wiele, ale ... więcej
 
doczesna wędrówka, ziemska wędrówka
 
bez trosk i kłopotów
 
poet. istność
 
można mieć z kimś święte ...
 
stan organizmu
 
Bytność
 
Egzystencja
 
Witalność
 
nastrój ożywienia, ruch i gwar panujący gdzieś
 
Pozagrobowe lub intymne
 
Egzystowanie
 
"Samo ..."
 
wegetacja
 
Żywot
 
dolce vita czyli słodkie...
 
intymne
 
"... na gorąco"
 
istnienie ludzkie
 
pot. utrzymanie i wyżywienie
 
egzystencja, istnienie
 
energia i witalność
 
utrzymywanie się
 
na świecie
 
Dola, fatum
 
wegetowanie
 
Wigor
 
na padole ziemskim
 
Podwójne ... Weroniki, film Kieślowskiego
 
Trwanie
 
nie zawsze usłane różami
 
Żywość
 
żar, żarliwość

Podobne frazy w słowniku polski francuski. (73)

Było sobie życie
Il était une fois... la Vie
cykl życia
cycle de vie; cycle de la vie
cykl życia materiału
cycle de vie des matériaux
cykl życia produktu
durée de vie du produit
Cykl życia programu
Version d’un logiciel
cykl życia projektowania bazy danych
cycle de vie de développement de base de données
czas życia
longévité; vie; âge; durabilité; résistance; durée de vie
długość życia
espérance de vie; âge
Dni naszego życia
Des jours et des vies
doradztwo przez całe życie
orientation tout au long de la vie
dziko żyć
retour à l'état sauvage
eliksir życia
élixir de la longue vie
Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i Pracy
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail
Gra w życie
Jeu de la vie
i żyli długo i szczęśliwie
ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants; et ils se marièrent et eurent beaucoup d' enfants
jakość życia
niveau de vie; qualité de vie; qualité de la vie
Koło życia
Roue de l’existence karmique
lata życia skorygowane o jakość
survie ajustée pour la qualité de vie
linia życia obiektu
ligne de vie d'un objet
nauki o życiu
sciences de la vie
Niedokończone życie
Une vie inachevée
nocne życie
vie nocturne
ochrona życia zwierząt
protection de la faune
okres życia
durée de vie (d'un organisme); durée de vie; longévité
Pasja życia
La Vie passionnée de Vincent van Gogh
pęd życia
élan vital
Podwójne życie Weroniki
La Double Vie de Véronique
poradnictwo przez całe życie
orientation tout au long de la vie
powiązania szkoła-życie zawodowe
relation école-vie professionnelle
poziom życia
niveau de vie; condition de vie
ptaki żyjące w niewoli
oiseaux en captivité
Sens życia według Monty Pythona
Monty Python : Le Sens de la vie
standard życia
niveau de vie
styl życia
mode de vie
tablice trwania życia
table de survie
takie jest życie
c'est la vie
testament życia
testament de vie
ubezpieczenie na życie
assurance-vie; assurance vie
uczenie się przez całe życie
éducation et formation tout au long de la vie
warunki życia
condition de vie
Wielkie Pytanie o Życie
La Grande Question sur la Vie
włączenie się w życie zawodowe
insertion professionnelle
wprowadzanie w życie
réalisation; exécution; application; mise en œuvre
wprowadzenie w życie postanowień
mise en application commune
Wszystko za życie
Into The Wild
Z życia marionetek
De la vie des marionnettes
zamknięty zakład ubezpieczeń na życie
société spécialisée dans l'assurance-vie fermée
życia
âge
życie
durée de vie; vivant; pain; vie; force; viager; la vie; existence; âme; entrain; jour
Życie Emila Zoli
La Vie d’Émile Zola
Życie jest gdzie indziej
La vie est ailleurs
Życie jest piękne
La vie est belle
Życie na fali
Newport Beach
Życie na podsłuchu
La Vie des autres
Życie Pi
Histoire de Pi
Żyć szybko
Les Lois de l’attraction
Żyto
Secale

Przykładowe zdania z "Życie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wejście w życie i wygaśnięcie
fr Entrée en vigueur et extinction
pl z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący praw dziecka oraz ich ochrony; odnotowuje, że ustalona strategia dotycząca polityki uwzględniania problematyki równości płci jest bardzo ogólna; oczekuje zatem od Komisji niezwłocznego poinformowania o inicjatywach, jakie zamierza wprowadzić w ‧ r.; wzywa Komisję do zagwarantowania, że Daphne ‧ wejdzie w życie w odpowiednim terminie
fr se félicite de la proposition de la Commission concernant les droits de l'enfant et leur protection; note que la stratégie de la Commission en matière d'intégration de la dimension d'égalité entre les hommes et les femmes est très générale; attend de la Commission qu'elle donne d'urgence le détail des initiatives qu'elle compte mener en ‧; invite la Commission à veiller à ce que Daphné ‧ entre en vigueur en temps voulu
pl Życie jest zabawne...Prawda, Nathan?
fr La vie est marrante, hein Nathan?
pl Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym
fr L’entrée en vigueur du présent règlement revêt un caractère d’urgence
pl Kluczowe słowa, takie jak kształcenie, mobilność, indywidualizacja, wymogi rozwoju demograficznego, higieny i zdrowia, godzenie życia rodzinnego z zawodowym, jak również zmienione przyzwyczajenia dotyczące komunikacji i spędzania czasu wolnego są dowodem na to, że istnieje potrzeba usług społecznych, zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla firm
fr Des mots clés tels que formation, mobilité, individualisation, exigences en matière d'évolution démographique, de soins et de santé, conciliation de la famille et d'un métier ainsi que modification des habitudes en matière de communication et de loisirs, font référence à des besoins nouveaux et supplémentaires en services sociaux, liés aux personnes mais également commerciaux
pl Nie należy włączać do podziału na poszczególne lata kwot odnoszących się do Bułgarii i Rumunii, mając na uwadze że Traktat o przystąpieniu tych państw nie wszedł jeszcze w życie
fr Il n’y a pas lieu d’inclure dans la ventilation annuelle les montants relatifs à la Bulgarie et à la Roumanie, étant donné que le traité d'adhésion de ces deux pays n'est pas encore entré en vigueur
pl Już ten środek mógłby oznaczać znaczną poprawę sytuacji socjalnej w życiu kobiet w przeszło dwóch trzecich krajów UE.
fr Cette seule mesure pourrait se traduire par une amélioration sociale non négligeable de la vie des femmes dans près de deux tiers des pays de l'Union européenne.
pl wzywa Komisję, aby w ramach swych stosunków z państwami trzecimi zachęcała do ratyfikowania międzynarodowych konwencji, których celem jest wyeliminowanie przypadków dyskryminacji kobiet, a także aby wspierała ich udział w życiu gospodarczym, społecznym i politycznym, przyczyniając się w ten sposób do poprawy sytuacji dzieci
fr invite la Commission, dans ses relations avec les pays tiers, à encourager la ratification des conventions internationales ayant pour but l'élimination des discriminations envers les femmes ainsi qu'à promouvoir leur participation à la vie économique, sociale et politique, contribuant ainsi à l'amélioration du bien-être de leurs enfants
pl podkreśla istnienie ogromnych dysproporcji pomiędzy emeryturami pracowniczymi mężczyzn i kobiet ze względu na przerwy w życiu zawodowym związane z obowiązkami opiekuńczymi wobec dzieci lub krewnych w podeszłym wieku; zwraca się do państw członkowskich o podjęcie środków mających na celu zagwarantowanie, że przerwy w karierze zawodowej związane z macierzyństwem i urlopami wychowawczymi przestaną mieć niekorzystny wpływ na wyliczenie wysokości emerytury; zachęca państwa członkowskie do rozważenia możliwości wprowadzenia subwencji do emerytur w zależności od liczby wychowywanych dzieci i do uznania przez społeczeństwo roli pomocy drugiej osobie
fr souligne l'énorme disparité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le montant moyen de la retraite qui s'explique par des interruptions de carrière pour assumer des responsabilités familiales auprès d'enfants ou de parents âgés; demande aux États membres de prendre des mesures pour que les arrêts d'activité professionnelle pour maternité et congés parentaux cessent de constituer une pénalité dans le calcul des droits à la retraite; encourage les États membres à envisager des bonifications des retraites en fonction du nombre d'enfants élevés et à reconnaître le rôle de l'aide à la personne dans la société
pl Nie naruszając przepisów art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zainteresowane strony mogą zwrócić się o ujawnienie istotnych faktów i ustaleń, na podstawie których przyjęto niniejsze rozporządzenie, przedstawić swoje opinie na piśmie i wystąpić o możliwość złożenia przed Komisją ustnych wyjaśnień w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
fr Sans préjudice de l’article ‧ du règlement (CE) no ‧/‧, les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur
pl Niniejszy układ wchodzi w życie w pierwszym dniu drugiego miesiąca po dacie złożenia ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego lub zatwierdzającego
fr Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification ou d’approbation
pl Organ zarządzający odpowiedzialny za wprowadzenie w życie pomocy jest odpowiedzialny za prowadzenie reklamy na miejscu
fr La publicité sur place incombe à l
pl Komitet Wykonawczy wnioskuje, aby Państwa Schengen niezwłocznie rozpoczęły wprowadzanie w życie następujących środków kontroli na granicach zewnętrznych, biorąc pod uwagę zalecenia projektowane w ramach Unii Europejskiej w innych dziedzinach, podkreślając konieczność podejmowania odpowiednich działań także w ramach wykonania postanowień Konwencji Dublińskiej
fr En tenant compte des recommandations envisagées par l
pl Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem ‧ grudnia ‧ r
fr Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le ‧ décembre
pl Wspólne stanowisko Rady ‧/‧/WPZiB zostało przyjęte celem wprowadzenia w życie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych ‧ wzywającej wszystkie państwa-sygnatariuszy do zapobiegania finansowaniu aktów terroryzmu poprzez, między innymi, zamrożenie funduszy i źródeł finansowych wszystkich osób, które mogą być zaangażowane w tego typu działalność
fr La position commune ‧/‧/PESC du Conseil a été adoptée en vue de mettre en œuvre la résolution ‧ du Conseil de sécurité des Nations unies appelant tous les États à faire obstacle au financement des actes terroristes, notamment en gelant les fonds et les ressources des personnes susceptibles d'être impliquées dans ces actes
pl Jeśli przed upływem tego terminu ani Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu wobec aktu delegowanego, zostaje on opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wchodzi w życie w dniu w nim przewidzianym
fr Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ‧ stycznia ‧ r
fr Le présent règlement entre en vigueur le ‧er janvier
pl Wejście w życie
fr Entrée en vigueur
pl Wprowadzenie w życie ustawy o ocenie oddziaływania na środowisko przyjętej przez zgromadzenie
fr Mettre en œuvre la loi sur l'évaluation des incidences sur l'environnement adoptée par l'Assemblée
pl Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD)]- Komisja Kultury i Edukacji
fr Rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production et au développement de statistiques sur l'éducation et la formation tout au long de la vie [COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ‧ września ‧ r
fr Le présent règlement entre en vigueur le ‧ septembre
pl W pierwszym roku stosowania wielkość kontyngentów taryfowych i ilości referencyjnych będzie obliczana proporcjonalnie w stosunku do wielkości podstawowych, biorąc pod uwagę część okresu, jaki upłynął do momentu wejścia w życie niniejszego układu
fr Pendant la première année d'application, les volumes des contingents tarifaires et les quantités de référence sont calculés au prorata des volumes de base, compte tenu du délai écoulé avant l'entrée en vigueur du présent accord
pl Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
fr Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 70118 zdań frazy Życie.Znalezione w 12,986 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.