Tłumaczenia na język fiński:

  • hallitusmuoto   
     
    kształt władzy sprawowanej przez osobę lub grupę osób nad określoną większością

Przykładowe zdania z "forma władzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jednakże, aby zastosowanie takiego środka mogło zostać uzasadnione z punktu widzenia zasady inwestora w gospodarce rynkowej, musi istnieć dokumentacja w formie wiarygodnych danych ekonomicznych wykazujących, że rzeczony środek przyniesie władzom publicznym lepsze rezultaty niż likwidacja czy upadłość
fi Jotta tällainen toimenpide kuitenkin olisi markkinataloussijoittajaperiaatteen mukaan perusteltavissa, on oltava olemassa luotettavat taloustiedot sen osoittamiseen, että kyseisestä toimenpiteestä saadaan viranomaisten kannalta parempi tulos kuin yrityksen asettamisesta selvitystilaan tai konkurssiin
pl Chcę tylko większej przejrzystości i uważam, że każda forma przejrzystości stanowi zaletę władzy.
fi Haluan vain parantaa avoimuutta ja uskoakseni kaikenlaista avoimuutta voidaan pitää hallinnossa hyveenä.
pl Służby żeglugi powietrznej, w szczególności służby ruchu lotniczego, które można porównać do władz publicznych, wymagają funkcjonalnego i strukturalnego rozdzielenia oraz są zorganizowane według bardzo zróżnicowanych form prawnych w poszczególnych Państwach Członkowskich
fi Lennonvarmistuspalvelut, erityisesti ilmaliikennepalvelut, jotka ovat luonteeltaan viranomaistoimintaa, edellyttävät toiminnallista tai rakenteellista eriyttämistä, ja ne on järjestetty jäsenvaltioissa hyvin erilaisin oikeudellisin muodoin
pl popiera propozycję Komisji dotyczącą udziału Państw Członkowskich oraz władz regionalnych właściwych w zakresie polityki językowej w procesie pełnego rozwoju wskaźnika i ustanawiającą organ doradczy, który składałby się z przedstawicieli państw członkowskich, w celu doradzania Komisji w kwestiach politycznych, technicznych i kwestiach związanych z wszelkimi formami wsparcia technicznego oraz monitorowania postępów w praktycznym wykorzystaniu wskaźnika w Państwach Członkowskich oraz w regionach właściwych w zakresie polityki językowej
fi kannattaa komission ehdotusta, joka koskee jäsenvaltioiden ja kielipolitiikasta vastaavien alueellisten viranomaisten täysimääräistä osallistumista indikaattorin kehittämiseen ja sellaisen jäsenvaltioiden edustajista muodostuvan elimen perustamista, joka neuvoo komissiota poliittisissa ja teknisissä asioissa sekä kaikenlaisissa teknistä tukea koskevissa asioissa ja seuraa jäsenvaltioiden sekä kielipolitiikasta vastaavien alueiden edistymistä indikaattorin konkreettisessa käytössä
pl w przypadkach wyjątkowych, jeżeli eksporter po stwierdzeniu, że wnioskowana refundacja jest nadmierna, niezwłocznie powiadamia o tym właściwe władze z własnej inicjatywy i w formie pisemnej, chyba że właściwy organ powiadomił eksportera o zamiarze zbadania jego wniosku lub eksporter dowiedział się o tym zamiarze, lub właściwy organ wcześniej ustalił, że wnioskowana refundacja jest nieprawidłowa
fi poikkeuksellisissa tapauksissa kun viejä omasta aloitteestaan heti huomattuaan hakeneensa liikaa tukea ilmoittaa siitä välittömästi kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle, paitsi jos toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut viejälle aikovansa tutkia hakemuksen tai viejä on muulla tavoin tullut tietoiseksi tästä aikomuksesta, tai toimivaltainen viranomainen on jo todennut, että haettu tuki ei ole oikea
pl Jeżeli kwota wypłacona w formie zaliczki jest wyższa od kwoty faktycznie należnej w przypadku danej operacji wywozowej lub równoważnej operacji wywozowej, właściwe władze wszczynają niezwłocznie procedurę przewidzianą w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ w celu zwrotu przez eksportera różnicy między tymi dwiema kwotami, powiększonej o ‧ %
fi Kun ennakkomaksun määrä on suurempi kuin kyseiseen tai vastaavaan vientiin tosiasiallisesti sovellettava määrä, toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä aloitettava asetuksen (ETY) N:o ‧ ‧ artiklassa tarkoitettu menettely, jotta viejä maksaa näiden määrien välisen erotuksen korotettuna ‧ prosentilla
pl Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ czerwca ‧ r.- AEM przeciwko Komisji (Pomoc państwa- System pomocy przyznanej przez władze włoskie na rzecz niektórych przedsiębiorstw użyteczności publicznej w formie zwolnień podatkowych i pożyczek o preferencyjnym oprocentowaniu- Decyzja uznająca pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem- Skarga o stwierdzenie nieważności- Indywidualne oddziaływanie- Dopuszczalność- Pomoc istniejąca lub nowa pomoc- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. c) WE
fi Asia T-‧/‧: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio ‧.‧.‧- AEM v. komissio (Valtiontuet- Italian viranomaisten tietyille julkisia palveluja tuottaville yrityksille verovapautuksien ja halpakorkoisten lainojen muodossa myöntämiä tukia koskeva ohjelma- Päätös, jossa tuet todetaan yhteismarkkinoille soveltumattomiksi- Kumoamiskanne- Yksityistä erikseen koskeva päätös- Tutkittavaksi ottaminen- Voimassa olevat tuet vai uudet tuet- EY ‧ artiklan ‧ kohdan c alakohta
pl do jakich władz publicznych i w jakiej formie należy się odwoływać w tej sprawie
fi mihin viranomaiseen ja missä muodossa oikeudesta voidaan vedota
pl Społeczeństwo toleruje to zjawisko i powiela je, ponieważ kobiety powinny dysponować środkami prawnymi dającymi możliwość poprawy ich sytuacji w takim stopniu, jaki jest niezbędny i wtedy, kiedy to konieczne, zaś władze państwowe powinny wprowadzić odpowiednie środki uwzględniające okresy życia rodzinnego, okresy bezrobocia i okresy choroby oraz zapewniające uczciwe formy opodatkowania, które równoważyłyby kobietom nierówne wynagrodzenie za ich pracę, która nie powinna być oceniana jedynie pod względem czasu pracy, lecz również jej jakości oraz dodatkowych elementów, które kobiety wnoszą do swojej pracy.
fi Naisilla pitäisi olla käytössään lainsäädännölliset keinot, joiden avulla heidän olisi mahdollista korjata tilannettaan tarpeen vaatiessa, ja valtiovallan olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joissa otettaisiin huomioon perheen hyväksi käytetty aika sekä työttömyys- ja sairausjaksot. Lisäksi olisi säädettävä oikeudenmukaisesta verotuksesta, jolla kompensoitaisiin naisten työstään saamaa pienempää palkkaa, eikä työtä myöskään pitäisi arvioida pelkästään työhön käytetyn ajan, vaan myös työn laadun ja muiden sellaisten lisäelementtien perusteella, joita nainen työhön tuo.
pl Sprawozdanie półroczne określone w art. ‧ musi zostać opublikowane w Państwie Członkowskim lub Państwach Członkowskich, w których dane akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu, w formie wkładki w jednej lub kilku gazetach wielonakładowych lub gazety o zasięgu krajowym w danym państwie, lub w ogłoszeniach prasowych w jednej lub kilku gazetach ogólnokrajowych lub wielonakładowych w danym państwie w formie pisemnej lub sposób równoważny zatwierdzony przez właściwe władze
fi Edellä ‧ artiklassa tarkoitettu puolivuotiskatsaus on julkistettava siinä jäsenvaltiossa tai niissä jäsenvaltioissa, jossa tai joissa osakkeet on otettu viralliselle listalle, ilmestyvässä yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa tai laajalevikkisessä sanomalehdessä tai virallisessa lehdessä taikka saatettava yleisön saataville joko kirjallisena paikassa, jonka sijainti ilmoitetaan asianomaisessa valtiossa ilmestyvässä yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa tai laajalevikkisessä sanomalehdessä, tai muulla siihen rinnastettavalla toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä tavalla
pl Przedstawiając wniosek Komisja uruchamia procedurę rozmów trójstronnych, jeżeli to możliwe w uproszczonej formie, w celu uzyskania zgody obydwu organów władzy budżetowej co do potrzeby wykorzystania EFG oraz wymaganej kwoty
fi Kun komissio esittää ehdotuksensa, se käynnistää samanaikaisesti kolmen osapuolen välisen menettelyn, mahdollisesti yksinkertaistetussa muodossa, jotta sovitaan molemman budjettivallan käyttäjän kanssa EGR:n tukien käyttötarpeesta ja tarvittavista määrärahoista
pl Pomoc, której władze niemieckie udzieliły Stowarzyszeniu na rzecz Zdrowia Zwierząt (Tiergesundheitsdienst) w latach ‧–‧ w formie rekompensaty z tytułu realizacji środków ogólnych, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym
fi Tuki, jonka Saksa on myöntänyt vuosien ‧ ja ‧ välisenä aikana eläinterveydenhuollon (TGD) hyväksi yleistoimenpiteiden toteuttamisesta suoritettavan korvauksen muodossa, soveltuu sisämarkkinoille
pl potępia wydanie w trybie nadzwyczajnym Bishera Al-Rawiego, zamieszkałego w Wielkiej Brytanii obywatela Iraku, oraz Jamila El-Banny, zamieszkałego w Wielkiej Brytanii obywatela Jordanii, którzy zostali aresztowani przez gambijskie władze w Gambii w listopadzie ‧ r., przekazani agentom amerykańskim i przewiezieni samolotem do Afganistanu, a następnie do Guantánamo, gdzie byli przetrzymywani bez procesu czy innej formy pomocy sądowej
fi tuomitsee poikkeuksellisen luovutuksen, jonka uhrina olivat Yhdistyneessä kuningaskunnassa asunut Irakin kansalainen Bisher Al-Rawi sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa asunut Jordanian kansalainen Jamil El-Banna, jotka Gambian viranomaiset pidättivät Gambiassa marraskuussa ‧ ja jotka luovutettiin Yhdysvaltain agenteille ja lennätettiin Afganistaniin ja myöhemmin Guantánamoon, jossa he ovat edelleen vangittuina ilman oikeudenkäyntiä tai minkäänlaista oikeusapua
pl wzywa władze USA do zapewnienia, że wszelkie zarzuty tortur i innych form znęcania się z udziałem personelu amerykańskiego będą przedmiotem bezzwłocznego, drobiazgowego i wiarygodnego dochodzenia oraz procesu sądowego
fi kehottaa Yhdysvaltojen viranomaisia varmistamaan, että kaikista kidutusta ja muuta epäasianmukaista kohtelua koskevista väitteistä, joihin liittyy Yhdysvaltojen henkilöstöä, järjestetään viipymättä perusteellinen ja luotettava tutkinta ja oikeudenkäynti
pl W swoim piśnie z ‧ lipca ‧ r. władze norweskie zidentyfikowały do końca ‧ r. ‧ odbiorców wsparcia dla audytów energetycznych oraz wsparcia w formie pomocy inwestycyjnej (to ostatnie dotyczyło zarówno produkcji energii odnawialnej, jak i środków oszczędności energii), które otrzymały pomoc państwa przekraczającą próg de minimis, a która nie była wsparciem udzielonym jednostkom publicznym na pełnienie ich funkcji publicznych
fi Norjan viranomaiset ilmoittivat ‧ päivänä heinäkuuta ‧ päivätyssä kirjeessään ‧ energiakatselmus- ja investointituen saajaa, jotka olivat saaneet tukea vuoden ‧ loppuun mennessä ja jotka saivat vähämerkityksisen tuen rajan ylittävän määrän julkisyhteisöille julkisia tehtäviä varten annettavaan tukeen kuulumatonta valtiontukea (investointitukea myönnettiin sekä uusiutuvan energian tuotantoon että energiansäästötoimenpiteisiin
pl Jest zdania, że władze lokalne powinny nawiązać otwarty dialog z poszczególnymi grupami w społeczeństwie, a następnie propagować i wspierać porozumienie między nimi, organizować spotkania i uświadamiać ludzi poprzez wykłady, festiwale, wystawy i inne formy działalności
fi katsoo, että paikallis- ja alueviranomaisten tulisi käynnistää avoin vuoropuhelu yhteiskunnan eri ryhmien tai osien kanssa
pl Pismem z dnia ‧ kwietnia ‧ r., zarejestrowanym w Komisji dnia ‧ kwietnia ‧ r., wystosowanym przez Stałe Przedstawicielstwo Portugalii, władze portugalskie powiadomiły Komisję o swoim zamiarze udzielenia pomocy spółce Djebel – S.G.P.S., S.A. (zwanej dalej Djebel), w formie udziału w sfinansowaniu inwestycji tej spółki w Brazylii
fi Portugalin viranomaiset ilmoittivat komissiolle pysyvän edustustonsa lähettämällä ‧ päivänä huhtikuuta ‧ päivätyllä ja ‧ päivänä huhtikuuta ‧ komissioon saapuneeksi kirjatulla kirjeellä, että ne aikovat myöntää tukea Djebel – S.G.P.S., S.A. –yritykselle, jäljempänä Djebel, avustaakseen tämän yrityksen Brasiliaan tekemän investoinnin rahoittamisessa
pl Budżet uwzględniający plan zatrudnienia oraz budżety korygujące w takiej formie, w jakiej je ostatecznie przyjęto, wraz ze wskazaniem liczby pracowników kontraktowych wyrażonej w ekwiwalentach pełnego czasu pracy, w odniesieniu do których zapisuje się środki w budżecie, oraz liczby oddelegowanych ekspertów krajowych, przekazuje się do wiadomości władzy budżetowej, Trybunału Obrachunkowego i Komisji oraz publikuje na stronie internetowej Europolu w terminie czterech tygodni od ich przyjęcia
fi Lopullisesti vahvistettu talousarvio henkilöstötaulukko ja lisätalousarviot mukaan luettuina toimitetaan yhdessä sellaisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden kokoaikaisina työntekijöinä ilmaistun lukumäärän kanssa, joita varten on varattu määrärahat, ja kansallisten asiantuntijoiden lukumäärän kanssa tiedoksi budjettivallan käyttäjälle, tilintarkastustuomioistuimelle ja komissiolle sekä julkaistaan Europolin internet-sivustolla neljän viikon kuluttua vahvistamisesta
pl konieczne jest zagwarantowanie każdej osobie fizycznej lub prawnej w całej Wspólnocie swobodnego dostępu do informacji o środowisku będących w posiadaniu władzy publicznej w formie pisemnej, wizualnej, przekazu ustnego lub baz danych, dotyczących stanu środowiska, działań lub środków, które wpływają lub mogą wpływać niekorzystnie na środowisko oraz takich, które mają na celu jego ochronę
fi on tarpeen taata yhteisössä kaikille luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille mahdollisuus saada vapaasti sellaisia ympäristöä koskevia, viranomaisten hallussa kirjallisessa, visuaalisessa tai kuultavassa muodossa taikka tietokantamuodossa saatavilla olevia tietoja, jotka koskevat ympäristön tilaa, ympäristöön kielteisesti tai todennäköisesti kielteisesti vaikuttavia toimintoja tai toimia, sekä toimia, joiden tarkoituksena on ympäristön suojeleminen
pl Aby zapobiegać wszelkim formom wykorzystywania, przemocy i nadużyć, Państwa Strony zapewniają efektywne monitorowanie przez niezależne władze wszelkich ułatwień i programów mających służyć osobom niepełnosprawnym
fi Kaikkien hyväksikäytön, väkivallan ja väärinkäytösten muotojen esiintymisen estämiseksi sopimuspuolet varmistavat, että riippumattomat viranomaiset seuraavat tehokkaasti kaikkia vammaisten henkilöiden palvelemiseen tarkoitettuja tiloja ja ohjelmia
pl Organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, władze lokalne i regionalne mogą więc przyczynić się do zrozumienia zróżnicowanych form i skutków wyłączenia społecznego na poziomie europejskim oraz do zapewnienia, by projekt i realizacja programu, a także kontynuacja działań uwzględniały doświadczenia ludzi narażonych na wyłączenie społeczne
fi Valtioista riippumattomat järjestöt, työmarkkinaosapuolet ja paikalliset ja alueelliset viranomaiset voivat sen vuoksi Euroopan tasolla edistää merkittävästi sosiaalisen syrjäytymisen eri muotojen ja vaikutusten ymmärtämistä sekä varmistaa, että ohjelman suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa otetaan huomioon syrjäytymiselle alttiina olevien ihmisten kokemukset
pl odpowiedzialność karna za uczestnictwo w czynnościach seksualnych z udziałem osoby poniżej ‧. roku życia, nawet jeśli osoba ta osiągnęła wiek przyzwolenia, jeżeli użyto przymusu, siły lub groźby lub w przypadku nadużycia zaufania dziecka, prawnie uznanej władzy nad dzieckiem lub wpływu na dziecko, również w rodzinie, albo w przypadku wykorzystania szczególnie trudnej sytuacji dziecka, zwłaszcza ze względu na jego ułomność psychiczną lub fizyczną, lub sytuacji zależności, bądź w sytuacjach, w których w zamian za udział w czynnościach seksualnych dziecko otrzymuje pieniądze lub inną formę wynagrodzenia lub świadczenia
fi alle ‧-vuotiaaseen henkilöön kohdistuvaan seksuaaliseen toimintaan ryhtymisen kriminalisointi silloinkin, kun henkilö on seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojaikärajaa vanhempi, jos teossa käytetään pakottamista, väkivaltaa tai uhkailua tai siinä väärinkäytetään luottamukseen, määräysvaltaan tai vaikutusvaltaan perustuvaa tunnustettua asemaa lapseen nähden, myös perheen piirissä, tai lapsen ollessa erityisen haavoittuvassa tilanteessa esimerkiksi henkisen tai fyysisen vamman tai riippuvuusaseman vuoksi taikka jos lapselle annetaan rahaa tai muu palkkio tai huomionosoitus vastikkeeksi seksuaalisesta toiminnasta
pl W takich przypadkach, właściwe władze Wspólnoty zwracają świadectwo pochodzenia lub pozwolenie na wywóz lub ich kopie właściwym organom rządowym Ukrainy, wskazując, w odpowiednim przypadku, przyczyny dotyczące formy lub treści, które uzasadniają dochodzenie
fi Tällöin yhteisön toimivaltaisten viranomaisten on palautettava alkuperätodistus tai vientilisenssi taikka niiden jäljennös Ukrainan toimivaltaiselle viranomaiselle ja ilmoitettava tarvittaessa ne muotoon tai sisältöön liittyvät syyt, joiden vuoksi asiaa on aiheellista tutkia
pl Władze Komorów przekażą te informacje w formie informatycznym, wyrażone w stopniach dziesiętnych do systemu WGS-‧ datum
fi Komorien viranomaiset toimittavat nämä tiedot atk-muodossa WGS-‧ datum-järjestelmän mukaisina desimaaliasteina
pl W celu umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji przez władze Indii posiadacz pozwolenia zaliczkowego jest prawnie zobowiązany do prowadzenia rzeczywistej i rzetelnej dokumentacji dotyczącej wykorzystania i przeznaczenia towarów bezcłowo przywiezionych/zakupionych na rynku krajowym w określonej formie (rozdziały ‧.‧, ‧.‧ i dodatek ‧ HOP I ‧-‧), czyli rejestru rzeczywistej konsumpcji
fi Intian viranomaisten suorittamien tarkastusten helpottamiseksi ennakkoluvan haltija on laissa velvoitettu tekemään määrämuotoisen totuudenmukaisen ja asianmukaisen selvityksen tullitta tuotujen/ kotimarkkinoilta hankittujen tuotteiden kulutuksesta ja käytöstä (HOP I ‧–‧-käsikirjan luvut ‧.‧ ja ‧.‧ ja lisäys ‧) eli pitämään rekisteriä todellisesta kulutuksesta
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60078 zdań frazy forma władzy.Znalezione w 6,329 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.