Tłumaczenia na język fiński:

  • hallitusmuoto   
     
    kształt władzy sprawowanej przez osobę lub grupę osób nad określoną większością

Przykładowe zdania z "forma władzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Według władz belgijskich, zastosowanie różnych stawek można uzasadnić następującym stwierdzeniem: różne formy działalności umożliwiają osiąganie różnych wynagrodzeń
fi Viranomaisten mukaan kahden eri veron soveltaminen on perusteltua, sillä erilaiset toiminnot johtavat erilaisiin tuottoihin
pl W celu umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji przez władze Indii posiadacz pozwolenia zaliczkowego jest prawnie zobowiązany do prowadzenia rzeczywistej i rzetelnej dokumentacji dotyczącej wykorzystania i przeznaczenia towarów bezcłowo przywiezionych/zakupionych na rynku krajowym w określonej formie (rozdziały ‧.‧, ‧.‧ i dodatek ‧ HOP I ‧-‧), czyli rejestru rzeczywistej konsumpcji
fi Intian viranomaisten suorittamien tarkastusten helpottamiseksi ennakkoluvan haltija on laissa velvoitettu tekemään määrämuotoisen totuudenmukaisen ja asianmukaisen selvityksen tullitta tuotujen/ kotimarkkinoilta hankittujen tuotteiden kulutuksesta ja käytöstä (HOP I ‧–‧-käsikirjan luvut ‧.‧ ja ‧.‧ ja lisäys ‧) eli pitämään rekisteriä todellisesta kulutuksesta
pl W przypadku domniemania, że system ulg w podatku pośrednim lub system zwrotu ceł przywozowych stanowi subsydium w formie nadmiernej ulgi lub nadmiernego zwrotu podatków pośrednich lub opłat przywozowych od środków do produkcji wykorzystywanych do produkcji produktu wywożonego, Komisja w normalnym trybie musi stwierdzić, czy władze publiczne kraju wywozu posiadają i stosują system lub procedurę sprawdzania, które środki do produkcji były wykorzystane do produkcji produktu wywożonego i w jakiej ilości
fi Jos väitetään, että välillisten verojen alentamista koskeva järjestely tai palautusjärjestely merkitsee tukea sillä perusteella, että vientituotteen tuotannossa käytettyjen tuotantopanosten osalta kannettuja välillisiä veroja tai tuontimaksuja on alennettu tai palautettu liikaa, komission on yleensä ensiksi määritettävä, ovatko viejämaan julkiset viranomaiset ottaneet käyttöön järjestelyn tai menettelyn sen tarkistamiseksi, mitä tuotantopanoksia käytetään vientituotteen tuotannossa ja missä määrin niitä käytetään, ja käyttävätkö ne tällaista järjestelyä tai menettelyä
pl z zadowoleniem przyjmuje reformy, które umocniły zasadę równości płci i zwraca uwagę na postępy w zakresie praw kobiet wyrażone w nowym kodeksie karnym, jednocześnie ponownie wyraża zaniepokojenie z powodu szerokiego występowania aktów przemocy domowej oraz innych form przemocy wobec kobiet, w szczególności w słabo rozwiniętych oraz wiejskich obszarach kraju i wzywa władze tureckie do zapewnienia pełnej ochrony prawnej, sądowej i ekonomicznej wszystkim ofiarom, oraz domów opieki i podobnych placówek; a także wspierania organizacji pozarządowych w zapewnianiu domów opieki i podobnych placówek; wzywa Komisję do wsparcia takich starań w ramach programów pomocowych UE; wzywa władze tureckie do wprowadzenia programów walki z analfabetyzmem wśród kobiet
fi panee tyytyväisenä merkille uudistukset, joilla on vahvistettu naisten ja miesten tasa-arvon periaatetta, ja korostaa, että uusi rikoslaki edistää osaltaan naisten oikeuksien kunnioittamista, mutta toistaa olevansa huolissaan perheväkivallasta ja muista naisiin kohdistuvan väkivallan muodoista, jotka ovat laajalle levinneitä etenkin maan alikehittyneissä osissa ja maaseudulla, ja kehottaa Turkin viranomaisia huolehtimaan uhrien täydellisestä oikeudellisesta suojasta, oikeusavusta ja taloudellisesta avusta sekä turvataloista ja vastaavista järjestelyistä ja tukemaan tällaisia turvataloja ja vastaavia järjestelyjä tarjoavia kansalaisjärjestöjä; pyytää komissiota tukemaan näitä ponnisteluja EU:n avustusohjelmien yhteydessä; pyytää Turkin viranomaisia ottamaan käyttöön ohjelmia, joiden tavoitteena on naisten lukutaidottomuuden kitkeminen
pl W odniesieniu do ewentualnej możliwości zastosowania wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego (zob. motyw ‧ niniejszego uzasadnienia) władze włoskie stwierdzają, że przyznana obniżka podatku akcyzowego jest zgodna z przepisami tych wytycznych i dlatego można skorzystać z przewidzianych w tym dokumencie odstępstw, ponieważ, ich zdaniem, są to podatki istniejące w rozumieniu pkt ‧.‧ wytycznych; punkt ten przewiduje, że w przypadku podatków istniejących pomoc operacyjna przyznana w formie obniżki lub zwolnienia z podatków jest dopuszczalna pod warunkiem równoczesnego spełnienia dwóch następujących warunków
fi Yhteisön ympäristönsuojelua koskevasta valtiontuesta annettujen suuntaviivojen mahdollisen soveltamisen (ks. näiden perustelujen ‧ kappale) suhteen Italian viranomaiset esittävät, että myönnetyt valmisteverojen huojennukset ovat suuntaviivojen mukaiset ja että niihin voidaan näin ollen soveltaa suuntaviivoissa säädettyjä poikkeuksia, koska viranomaisten mielestä kyse on suuntaviivojen kohdassa ‧.‧ tarkoitetuista jo kannettavista veroista; kyseisen kohdan mukaan jo kannettavien verojen yhteydessä huojennuksiin tai vapautuksiin liittyvän toimintatuen myöntäminen on hyväksyttävää, jos molemmat seuraavat ehdot täyttyvät
pl mając na uwadze, że władze powinny promować formy turystyki przyjazne środowisku, takie jak ekoturystyka, turystyka wiejska i turystyka solidarna
fi toivoo viranomaisten kiinnittävän erityistä huomiota ympäristöä kunnioittaviin matkailun muotoihin, kuten ekomatkailuun, maaseutumatkailuun ja yhteisvastuulliseen matkailuun
pl wyraża ubolewanie, że Komisja ciągle jeszcze nie przedstawiła organowi budżetowemu szczegółowych danych określających, jak proponuje finansować dwie nowe agencje, których utworzenie jest obecnie przedmiotem dyskusji, z których jedna została już uwzględniona we wstępnym projekcie budżetu na rok ‧ w formie linii budżetowej, której kwota pozostaje do ustalenia, i wzywa Komisję do tego, by jak najszybciej, precyzyjnie udzieliła dalszych informacji w tej sprawie; uważa, że biorąc pod uwagę wysokość dostępnych obecnie rezerw konieczność zapewnienia nowym organom wykonującym także zadania administracyjne niezbędnych środków finansowych wymaga zbadania wszelkich możliwości przewidzianych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym; przypomina, że zgodnie z art. ‧ porozumienia międzyinstytucjonalnego finansowanie nowych agencji wymaga uprzedniej zgody władzy budżetowej
fi pahoittelee, että komissio ei ole vieläkään antanut budjettivallan käyttäjälle yksityiskohtaisia tietoja siitä, miten se aikoo rahoittaa nyt keskustelun aiheena olevat kaksi uutta virastoa, joista toinen sisältyy jo vuoden ‧ ATE:en p.m.-merkinnällä varustettuna, ja kehottaa komissiota esittämään selvästi lisätietoja asiasta mahdollisimman nopeasti; on tullut siihen johtopäätökseen, että nykyiset liikkumavarat huomioon ottaen olisi tutkittava kaikki tehdyn toimielinten sopimuksen antamat mahdollisuudet sellaisten uusien elinten rahoittamiseen, jotka hoitavat osittain hallinnollisia tehtäviä; palauttaa mieleen, että uuden viraston rahoittamiselle on saatava budjettivallan käyttäjän ennakkosuostumus toimielinten sopimuksen ‧ kohdan mukaisesti
pl Kinematografia jest formą sztuki zapisaną na nietrwałym nośniku, co wymaga pozytywnego działania ze stron władz publicznych w celu zapewnienia jej ochrony
fi Elokuva on turmeltuvassa tallennusmuodossa esitettävä taiteen laji, minkä vuoksi tarvitaan viranomaisten positiivisia toimia sen säilyttämiseksi
pl zwraca się do rządu o położenie kresu wszelkim formom represjonowania osób, które korzystają z prawa wolności słowa, wolności przekonań, zgromadzeń zgodnie z międzynarodowymi normami w dziedzinie praw człowieka; ponawia swój apel do władz o przeprowadzenie w trybie pilnym reformy przepisów związanych z bezpieczeństwem narodowym, tak aby zostały one unieważnione lub dostosowane do prawa międzynarodowego
fi kehottaa hallitusta lopettamaan kaikenlaisen sorron kaikissa muodoissaan, joka kohdistuu henkilöihin, jotka harjoittavat oikeuttaan sanan-, ajatuksen- ja kokoontumisvapauteen, kansainvälisten ihmisoikeuslainsäädännön mukaisesti; toistaa viranomaisille esittämänsä kehotukset uudistaa pikaisesti kansalliseen turvallisuuteen liittyvät säännökset ja varmistaa, että ne joko peruutetaan tai saatetaan vastaamaan kansainvälistä oikeutta
pl Oznakowanie, które może być w formie kodu, zatwierdzane jest przez właściwe władze państwa członkowskiego, w którym ma miejsce produkcja
fi Tuottajajäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä tämä merkintä, joka voidaan ilmoittaa koodina
pl Na koniec każdego kwartału i w ciągu trzech miesięcy, które mogą być skrócone przez Komisję do jednego miesiąca w przypadku określonym w art. ‧, właściwa władza lub agencja w każdym Państwie Członkowskim przekazuje Komisji dane dotyczące działalności transportu kabotażowego, w formie szczególnych usług regularnych oraz usług okazjonalnych, wykonywanych w trakcie danego kwartału przez przewoźników mających stałą siedzibę w Państwie Członkowskim
fi Jokaisen vuosineljänneksen lopussa ja kolmen kuukauden määräajan kuluessa, minkä määräajan komissio voi lyhentää yhdeksi kuukaudeksi ‧ artiklassa tarkoitetussa tapauksessa, jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai toimielimen on toimitettava komissiolle kyseisestä jäsenvaltiosta olevien liikenteenharjoittajien kyseisen vuosineljänneksen aikana säännöllisenä erityisliikenteenä ja satunnaisliikenteenä harjoittamaa kabotaasiliikennettä koskevat tiedot
pl certyfikat oznacza dokument wydany przez państwową władzę nadzorującą w jakiejkolwiek formie zgodnej z prawem krajowym, potwierdzający, iż instytucja zapewniająca służby żeglugi powietrznej spełnia wymogi dotyczące zapewniania określonej służby
fi luvalla kansallisen valvontaviranomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisessa muodossa myöntämää asiakirjaa, jolla vahvistetaan, että lennonvarmistuspalvelujen tarjoaja täyttää tietyn palvelun tarjoamisen edellytykset
pl Organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, władze lokalne i regionalne mogą więc przyczynić się do zrozumienia zróżnicowanych form i skutków wyłączenia społecznego na poziomie europejskim oraz do zapewnienia, by projekt i realizacja programu, a także kontynuacja działań uwzględniały doświadczenia ludzi narażonych na wyłączenie społeczne
fi Valtioista riippumattomat järjestöt, työmarkkinaosapuolet ja paikalliset ja alueelliset viranomaiset voivat sen vuoksi Euroopan tasolla edistää merkittävästi sosiaalisen syrjäytymisen eri muotojen ja vaikutusten ymmärtämistä sekä varmistaa, että ohjelman suunnittelussa, toteuttamisessa ja seurannassa otetaan huomioon syrjäytymiselle alttiina olevien ihmisten kokemukset
pl Każdy inspektor posiada przy sobie osobisty dokument w formie dowodu tożsamości, wydany przez właściwe władze własnego kraju zgodnie z krajowym ustawodawstwem, stwierdzający, że inspektor jest upoważniony do wykonywania inspekcji
fi Jokaisella tarkastajalla on oltava toimivaltaisen viranomaisen kansallisen lainsäädännön mukaisesti antama henkilötodistus, joka osoittaa, että tarkastaja on valtuutettu suorittamaan tarkastuksia
pl Jego rolą o najwyższej dla nas wadze jest gwarantowanie przestrzegania zasad przejrzystości i dobrego administrowania; jest to więc autentyczna forma ochrony naszych współobywateli w przypadkach niesprawiedliwości, dyskryminacji, nadużycia władzy, zaległych odpowiedzi i zwłoki w udzielaniu informacji.
fi Hänen tehtävänsä on äärimmäisen tärkeä - se on olennainen tae avoimuuden ja hyvän hallinnon periaatteiden kunnioittamisesta. Siten oikeusasiamies todella suojelee kansalaisia epäoikeudenmukaisuuksia, syrjintää, vallan väärinkäyttöä, vastaamatta jättämistä ja tietojen toimituksen viivästymistä koskevissa tapauksissa.
pl Centralne i lokalne władze publiczne w Rumunii muszą możliwie jak najszybciej i jak najskuteczniej wykorzystać szansę, proponowaną przez Komisję Europejską w formie ułatwienia dostępu do funduszy strukturalnych Wspólnoty.
fi Romanian keskus- ja paikallisviranomaisten on tartuttava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti Euroopan komission tarjoamaan tilaisuuteen, joka koskee yhteisön rakennerahastojen käytön helpottamista.
pl Oczywiście zadaniem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich jest zapewnienie każdej osobie fizycznej lub prawnej napotykającej na problemy ze strony unijnych instytucji w postaci nadużyć władzy lub innych form niewłaściwej administracji możliwość zwrócenia się do niego o pomoc.
fi On tietenkin Euroopan oikeusasiamiehen tehtävä varmistaa, että jokainen yksityishenkilö tai oikeushenkilö, joka kohtaa ongelmia Euroopan unionin toimielinten kanssa - vallan väärinkäyttöä tai muunlaisia hallinnollisia epäkohtia - voi turvautua häneen.
pl Pomoc państwa w postaci działań restrukturyzacyjnych, którą władze niemieckie niezgodnie z prawem i z naruszeniem art. ‧ i ‧ Traktatu WE przyznały na rzecz Hessischen Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach w okresie po roku ‧ w formie działań restrukturyzacyjnych, jest zgodna ze wspólnym rynkiem
fi Valtiontuki, jonka Saksa on myöntänyt Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbachille vuoden ‧ jälkeen rakenneuudistustoimien muodossa EY:n perustamissopimuksen ‧ artiklan ‧ kohdan vastaisesti, soveltuu yhteismarkkinoille
pl W przypadku, gdy forma fizyczna dłużnych papierów wartościowych nie odpowiada standardom Państwa Członkowskiego, w którym został złożony wniosek o dopuszczenie do publicznego obrotu, właściwe władze podadzą ten fakt do publicznej wiadomości
fi Jos joukkovelkakirjojen aineellinen muoto ei täytä niitä vaatimuksia, jotka ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa, jossa viralliselle listalle ottamista haetaan, tämän valtion toimivaltaisten viranomaisten on saatettava tämä seikka yleisön tietoon
pl Władze francuskie potwierdziły, że stałe zakłady prowadzone we Francji przez przedsiębiorstwa europejskie, niezależnie od swojej formy prawnej, mogą być również beneficjentami ulgi podatkowej
fi Viranomaiset vahvistivat, että myös eurooppalaisten yritysten Ranskassa sijaitsevat pysyvät toimipaikat voivat hyötyä verohyvityksestä oikeudellisesta muodostaan riippumatta
pl odpowiedzialność karna za uczestnictwo w czynnościach seksualnych z udziałem osoby poniżej ‧. roku życia, nawet jeśli osoba ta osiągnęła wiek przyzwolenia, jeżeli użyto przymusu, siły lub groźby lub w przypadku nadużycia zaufania dziecka, prawnie uznanej władzy nad dzieckiem lub wpływu na dziecko, również w rodzinie, albo w przypadku wykorzystania szczególnie trudnej sytuacji dziecka, zwłaszcza ze względu na jego ułomność psychiczną lub fizyczną, lub sytuacji zależności, bądź w sytuacjach, w których w zamian za udział w czynnościach seksualnych dziecko otrzymuje pieniądze lub inną formę wynagrodzenia lub świadczenia
fi alle ‧-vuotiaaseen henkilöön kohdistuvaan seksuaaliseen toimintaan ryhtymisen kriminalisointi silloinkin, kun henkilö on seksuaalisen itsemääräämisoikeuden suojaikärajaa vanhempi, jos teossa käytetään pakottamista, väkivaltaa tai uhkailua tai siinä väärinkäytetään luottamukseen, määräysvaltaan tai vaikutusvaltaan perustuvaa tunnustettua asemaa lapseen nähden, myös perheen piirissä, tai lapsen ollessa erityisen haavoittuvassa tilanteessa esimerkiksi henkisen tai fyysisen vamman tai riippuvuusaseman vuoksi taikka jos lapselle annetaan rahaa tai muu palkkio tai huomionosoitus vastikkeeksi seksuaalisesta toiminnasta
pl potępia wszelkie ataki terrorystyczne oraz jakiekolwiek akty przemocy po obu stronach; domaga się, by uzbrojone grupy Palestyńczyków zaprzestały ataków i przypomina im, iż jakakolwiek forma terroru i przemocy nie tylko prowadzi do śmierci niewinnych istot, lecz również wywiera niekorzystny wpływ na proces pokojowy oraz warunki życia ludności cywilnej; zwraca się do władz izraelskich o powstrzymanie się od odwetu i położenie kresu samosądnym mordom
fi tuomitsee kaikki terrorihyökkäykset ja kummankin osapuolen väkivallanteot; vaatii aseellisia palestiinalaisryhmiä pidättymään kaikista hyökkäyksistä ja muistuttaa niitä siitä, että kaikki terrorin ja väkivallan muodot johtavat viattomien ihmishenkien menettämiseen ja lisäksi haittaavat rauhanprosessia ja heikentävät siviiliväestön oloja; pyytää Israelin hallitusta luopumaan kostoiskuista ja lopettamaan teloitukset ilman oikeudenkäyntiä
pl Ostatnio w sierpniu ‧ r. władze hiszpańskie powiadomiły Komisję o wypadku, który zakończył się śmiercią czteroletniego dziecka, spowodowanym zestawem zabawkowym w formie łuku i strzały z przyssawką
fi Tuoreempi tapaus on Espanjan viranomaisten elokuussa ‧ komissiolle ilmoittama ‧-vuotiaan lapsen kuolema, jonka aiheutti jousesta ja imukuppinuolista muodostuva lelu
pl Oznaczenia agencji wydających i władz debetujących stosowane są w formie pieczęci
fi Asiakirjoja myöntävät toimipaikat ja kiintiöön lukemisen suorittavat viranomaiset tekevät merkintänsä leimasimella
pl Jak stwierdza grupa ekspertów, Polityka przedsiębiorczości może odegrać użyteczną rolę ułatwiając MŚP przygotowanie na nowe wyzwania związane z internetowymi platformami wymiany, poprzez wspieranie przejrzystości rynku, interoperacyjności oraz uczciwości. ... władze publiczne nie powinny promować wybranych form handlu elektronicznego, lecz przyjąć postawę neutralną odnośnie różnych kanałów sprzedaży i funkcji internetowych platform wymiany
fi Asiantuntijaryhmä toteaa: Yrityspolitiikasta voi olla hyötyä, kun pk-yrityksiä autetaan mukautumaan Internet-kauppapaikkojen asettamiin uusiin haasteisiin
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60078 zdań frazy forma władzy.Znalezione w 8,447 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.