Tłumaczenia na język fiński:

  • hallitusmuoto   
     
    kształt władzy sprawowanej przez osobę lub grupę osób nad określoną większością

Przykładowe zdania z "forma władzy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Oznaczenia agencji wystawiających i władz dokonujących odpisów stosowane są w formie pieczęci
fi Myöntävät toimipaikat ja veloittavat viranomaiset tekevät merkintänsä leimasimella
pl jeśli dokumenty pomocnicze nie mogą być przekazane w formie elektronicznej, muszą dotrzeć do właściwych władz w takim samym limicie czasu jak w przypadku ich przekazywania drogą nie elektroniczną
fi jos todistusasiakirjoja ei voida toimittaa sähköisesti, toimivaltaiset viranomaiset saavat tällaiset liiteasiakirjat samassa määräajassa kuin muiden kuin sähköisten kanavien avulla
pl akt stanowiący odpowiednik dyrektywy EWG pozostawia władzom Umawiających się Stron wybór formy i metody wykonania
fi ETY:n direktiiviä vastaavan säädöksen osalta sopimuspuolten viranomaiset voivat valita täytäntöönpanon muodon ja menetelmän
pl W przypadku produktów leczniczych, ujętych w zakresie dyrektywy ‧/EWG lub korzystających z procedur wzajemnego uznawania przewidzianych w art. ‧ i ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ niniejszej dyrektywy, oraz produkty lecznicze, w których przypadku mamy do czynienia z odesłaniem do procedur przewidzianych w art. ‧, ‧ i ‧ niniejszej dyrektywy, posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dodatkowo zapewnia, że wszelkie podejrzewane poważne działania niepożądane występujące we Wspólnocie są zgłaszane w formie oraz z częstotliwością uzgodnioną z Państwem Członkowskim odniesienia lub właściwej władzy działającej jak Państwo Członkowskie odniesienia, w taki sposób, aby były dostępne dla Państwa Członkowskiego odniesienia
fi Niiden lääkkeiden osalta, joiden katsotaan kuuluvan direktiivin ‧/ETY soveltamisalaan tai joihin on voitu soveltaa tämän direktiivin ‧ ja ‧ artiklassa ja tämän direktiivin ‧ artiklan ‧ kohdassa säädettyjä vastavuoroisen tunnustamisen menettelyjä, sekä niiden lääkkeiden osalta, joihin on sovellettu tämän direktiivin ‧, ‧ ja ‧ artiklassa säädettyjä menettelyjä, markkinoille saattamista koskevan luvan haltijan on varmistettava myös että kaikista yhteisössä ilmenneistä epäillyistä vakavista epätoivotuista vaikutuksista ilmoitetaan viitejäsenvaltion tai viitejäsenvaltion puolesta toimivan toimivaltaisen viranomaisen kanssa sovittavassa muodossa ja aikataulussa siten, että tiedot ovat viitejäsenvaltion käytettävissä
pl wzywa Komisję do opracowania przejrzystych wytycznych w zakresie przepisów dotyczących pomocy państwowej takiej jak pomoc finansowa lub inna udzielana przez władze publiczne szkołom w celu tworzenia oraz modernizacji szkolnych sal i urządzeń sportowych, a także ulepszania i dywersyfikacji istniejącego wyposażenia i sprzetu, gdyż w wielu szkołach sprzęt sportowy jest nieodpowiedni lub całkowicie zniszczony określających, jakie formy pomocy państwa postrzegane są jako dopuszczalne i konieczne, aby skutecznie wykorzystywać społeczne, kulturowe, zdrowotne oraz edukacyjne funkcje sportu
fi kehottaa komissiota laatimaan valtion tukia koskevat selkeät säännökset, joissa määritellään minkä tyyppisiä valtion tukia pidetään hyväksyttävinä ja tarpeellisina, jotta urheilun yhteiskunnalliset, kulttuuriset, kansanterveydelliset ja kasvatukselliset tehtävät voidaan menestyksellisesti täyttää, koulujen liikuntatilojen luomista ja uudenaikaistamista sekä nykyisten välineiden ja tilojen parantamista ja monipuolistamista koskevatc valtion rahoitustuet ja muut tuet mukaan lukien, sillä useissa kouluissa välineet ovat riittämättömiä tai kaikin puolin kuluneita
pl Komitet Doradczy ds. Bankowości właściwych władz Państw Członkowskich nie wyklucza innych form współpracy między władzami nadzorującymi podejmowanie i wykonywanie działalności instytucji kredytowych, w szczególności współpracy w ramach
fi Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten neuvoa-antavan komitean perustaminen ei estä luottolaitosten liiketoiminnan aloittamista ja sen harjoittamista valvovien viranomaisten muunlaista yhteistyötä eikä etenkään yhteistyötä yhteysryhmässä (groupe de contact), joka on perustettu pankkitoimintaa valvovien viranomaisten välille
pl Niniejsze wytyczne dotyczą wszelkich środków stanowiących pomoc w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ Traktatu, włącznie z wszelkimi środkami pociągającymi za sobą korzyść finansową w jakiejkolwiek formie, finansowanymi bezpośrednio lub pośrednio, z budżetu władz publicznych (krajowych, regionalnych, wojewódzkich, okręgowych lub lokalnych) lub z innych zasobów państwowych
fi Nämä suuntaviivat koskevat kaikkia toimenpiteitä, jotka ovat perustamissopimuksen ‧ artiklan ‧ kohdan mukaan tukea, mukaan lukien toimenpiteitä, joista on jossakin muodossa koituvaa taloudellista hyötyä ja jotka on rahoitettu suoraan tai välillisesti julkisten (valtion, alueen, maakunnan, departementin tai paikallishallinnon) viranomaisten talousarviomäärärahoista tai muista valtion varoista
pl Władze krajowe powinny przeprowadzać dodatkowe, ostrzejsze testy wszelkich form samokontroli.
fi Kansallisten viranomaisten on kohdistettava tiukempia lisätarkastuksia kaikkeen omavalvontaan.
pl uważa, że jako organ władzy budżetowej oraz organ udzielający absolutorium z wykonania budżetu odpowiada za zagwarantowanie, że fundusze z budżetu UE wykorzystywane są w sposób zapewniający jak największe korzyści jakościowe oraz szczególnie w celu optymalizacji środków udostępnionych w ramach ograniczonego limitu; z tego względu zamierza w odniesieniu do budżetu na rok ‧ zastosować podejście uwzględniające stosunek kosztów do korzyści poprzez kontrolę jakościową budżetu w formie corocznej oceny, w ścisłej współpracy z komitetami sektorowymi
fi katsoo, että budjettivallan käyttäjänä ja vastuuvapauden myöntäjänä parlamentin vastuulla on varmistaa, että EU:n talousarviolle osoitettu rahoitus käytetään varmistaen käytettävien varojen laadullinen arvo, jotta erityisesti kapeiden enimmäisrajojen puitteissa osoitetut varat käytettäisiin tehokkaasti; aikoo siksi paneutua vuoden ‧ talousarvioon kustannus-hyötynäkökulman kannalta kehittämällä talousarvion laadullista tarkastelua vuosittaisen arvioinnin avulla tiiviissä yhteistyössä alakohtaisten valiokuntien kanssa
pl Jeśli świadectwo rejestracji składa się z części I i II, a części ‧ brakuje, właściwe władze państwa członkowskiego, w którym wymagana jest nowa rejestracja, mogą- w wyjątkowych przypadkach- podjąć decyzję o ponownej rejestracji pojazdu, ale wyłącznie po uzyskaniu od właściwych władz państwa członkowskiego, w którym pojazd był wcześniej zarejestrowany, potwierdzenia- na piśmie lub w formie elektronicznej- że wnioskodawca jest uprawniony do ponownej rejestracji pojazdu w innym państwie członkowskim
fi Jos rekisteröintitodistuksessa on I ja ‧ osa ja ‧ osa puuttuu, sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa uusi rekisteröintihakemus on tehty, voivat poikkeustapauksissa päättää, että ajoneuvo rekisteröidään uudelleen, mutta vasta sen jälkeen, kun ne ovat saaneet kirjallisesti tai sähköisessä muodossa vahvistuksen sen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta, jossa ajoneuvo oli aiemmin rekisteröity, siitä että hakijalla on oikeus rekisteröidä ajoneuvo uudelleen toisessa jäsenvaltiossa
pl wyraża ubolewanie z powodu faktu, że Komisja w coraz większym stopniu sięga po niewiążące formy aktów prawnych, takie jak zalecenia i komunikaty interpretujące, przez co omija uprawnienia władzy legislacyjnej
fi pitää valitettavana, että komissio käyttää yhä enemmän ei-sitovia säädöksiä, kuten suosituksia ja tulkitsevia tiedonantoja, ja kiertää näin lainsäädäntövallan käyttäjän valtaoikeuksia
pl wzywa do zwrócenia szczególnej uwagi na nieletnich bez opieki oraz oddzielonych od rodziców przybywających na terytorium Unii w drodze nielegalnej imigracji oraz podkreśla, że państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia im pomocy i specjalnej ochrony; wzywa wszystkie władze lokalne, regionalne i krajowe oraz instytucje europejskie do wzmożonej współpracy, aby chronić te dzieci przed wszelkimi formami przemocy i wykorzystywania, do natychmiastowego wyznaczania opiekuna, do zapewnienia pomocy prawnej tym dzieciom, do poszukiwania ich rodzin oraz do poprawy warunków, w jakich są przyjmowane poprzez właściwe zakwaterowanie, ułatwiony dostęp do służby zdrowia, edukacji i szkoleń, w szczególności w zakresie nauki języka urzędowego państwa przyjmującego, szkoleń zawodowych i pełnej integracji w systemie szkolnictwa
fi kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota unionin alueelle sääntöjä vastaamattoman maahanmuuton piirissä ilman huoltajaa tuleviin alaikäisiin ja vanhemmistaan eroon joutuneisiin lapsiin ja korostaa jäsenvaltioiden vastuuta antaa heille apua ja erityissuojaa; kehottaa kaikkia paikallis- ja aluetason sekä kansallisia viranomaisia sekä unionin toimielimiä toimimaan uutterasti yhteistyössä suojellakseen näitä lapsia kaikelta väkivallalta ja hyväksikäytöltä, varmistaakseen holhoojan nimittämisen pikaisesti, antaakseen oikeusapua, etsiäkseen lasten perhettä ja parantaakseen vastaanotto-oloja tarjoamalla asianmukaisen majoituksen, helpon pääsyn terveydenhuoltopalvelujen ja opetuksen piiriin, etenkin virallisen kielen opetuksen sekä ammattikoulutuksen osalta, ja antamalla mahdollisuuden integroitua täysin koulujärjestelmään
pl podkreśla fakt, iż kobiety w Iraku nadal napotykają na różne formy dyskryminacji w ustawodawstwie i praktyce prawnej; wzywa władze irackie do wykorzenienia w szczególności honorowych zabójstw i zapewnienie, aby te zbrodnie były ścigane i karane tak samo jak inne zabójstwa; w związku z tym wzywa władze irackie do dokonania rewizji całego ustawodawstwa, które dyskryminuje kobiety, w tym kodeksu karnego i prawa dotyczącego stanu cywilnego, oraz do wycofania wszystkich zastrzeżeń załączonych do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) ONZ; uważa, że powinny zostać podjęte specjalne środki w celu promowania równości kobiet poprzez zapewnienie równego dostępu do praw ekonomicznych i socjalnych, w tym nauczania, zatrudnienia i opieki zdrowotnej, a także swobody poruszania się i działalności politycznej
fi korostaa, että Irakin lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö syrjivät edelleen naisia monella eri tavalla; kehottaa erityisesti Irakin viranomaisia lopettamaan kunniamurhat ja varmistamaan, että nämä rikokset johtavat syytteeseen ja rangaistukseen samalla tavoin kuin muutkin henkirikokset; kehottaa tässä yhteydessä Irakin viranomaisia tarkistamaan kaikkia naisia syrjiviä säädöksiä rikoslaissa ja henkilöoikeudellista asemaa koskevassa lainsäädännössä sekä peruuttamaan kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan yleissopimukseen tekemänsä varaukset; katsoo, että Irakin viranomaisten on ryhdyttävä erityisiin toimiin edistääkseen naisten tasa-arvoa takaamalla naisten yhtäläiset taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, koulutus, työpaikka ja terveyspalvelut sekä liikkumisvapaus ja poliittinen osallistuminen mukaan luettuina
pl Armatorzy wspólnotowych statków rybackich lub ich agenci, którzy chcieliby skorzystać z wielkości dopuszczalnych połowów na mocy niniejszej umowy, zobowiązani są najpóźniej do dnia ‧ grudnia przed danym rokiem połowowym przekazać Komisji w formie elektronicznej, za pośrednictwem władz krajowych, wykaz takich statków, zawierający dane określone w załączonym formularzu wniosku
fi Yhteisön kalastusalusten omistajien, jotka ovat kiinnostuneita hyödyntämään tämän sopimuksen mukaisia kalastusmahdollisuuksia, tai niiden edustajien on viimeistään kalastusvuotta edeltävänä ‧ päivänä joulukuuta toimitettava komissiolle sähköisesti kansallisten viranomaisten välityksellä asianomaisten alusten luettelo, joka sisältää oheisessa hakulomakkeessa vaaditut tiedot
pl Komisja ma wątpliwości czy udzielona w formie rekompensaty pomoc jest zgodna z zasadami wspólnego rynku i potrzebuje w związku z tym więcej informacji co do sposobu obliczania (ustalanie poziomu oczekiwanych cen, obliczanie uzasadnionego zysku) oraz co do pojęcia nieprzewidzianych kosztów uwzględnionych przez władze czeskie przy ostatecznym ustalaniu kwot płatności
fi Komissio epäilee korvauksena myönnetyn tuen soveltuvuutta yhteismarkkinoille ja tarvitsee lisätietoja laskentamenetelmästä (oletettujen hintojen vahvistaminen, kohtuullisen voiton laskeminen) sekä Tšekin viranomaisten korvausten lopullisen määrän vahvistamisen yhteydessä soveltamasta ennakoimattomien kustannusten käsitteestä
pl Władze francuskie potwierdziły, że stałe zakłady prowadzone we Francji przez przedsiębiorstwa europejskie, niezależnie od swojej formy prawnej, mogą być również beneficjentami ulgi podatkowej
fi Viranomaiset vahvistivat, että myös eurooppalaisten yritysten Ranskassa sijaitsevat pysyvät toimipaikat voivat hyötyä verohyvityksestä oikeudellisesta muodostaan riippumatta
pl Podczas debaty z zeszłego miesiąca poświęconej wandalizmowi, którego komunistyczne władze dopuściły się w starożytnym Kaszgarze, przekonaliśmy się, że Chiny usilnie starają się stłamsić kulturowe formy ekspresji nie mieszczące się w ramach tego, co komunistyczne władze uważają za stosowne.
fi Kuten tiedämme viime kuussa kommunistihallinnon Kashgarin vanhassa kaupungissa harjoittamasta ilkivallasta käymämme keskustelun perusteella, Kiina pyrkii hellittämättä tukahduttamaan kulttuuri-ilmaisut, jotka eivät vastaa sitä, minkä kommunistijohtajat katsovat asianmukaiseksi.
pl Podsumowując, można stwierdzić, że przejrzystość w powiadamianiu o uwalnianiu i transferze zanieczyszczeń przez zainteresowane strony, tj. przedsiębiorstwa, rolników i władze publiczne w formie zaproponowanej przez E-PRTR, służy wypełnieniu zadania o dwojakim charakterze
fi Päätelmänä voidaan todeta, että eurooppalaisen PRTR-rekisterin mukainen epäpuhtauksien päästöistä ja siirroista ilmoittamisen avoimuus, jota sidosryhmien, eli yrittäjien, maataloustuottajien ja julkishallinnon on osoitettava, on kaksitahoinen tehtävä
pl Jeżeli środki odnoszące się do umów dotyczących rybołówstwa (łącznie z rezerwą) okażą się niewystarczające, Komisja dostarczy władzy budżetowej konieczne informacje do wymiany poglądów w formie rozmów trójstronnych, ewentualnie w uproszczonej formie, na temat przyczyn danej sytuacji oraz środków, które mogłyby zostać przyjęte w ramach ustalonych procedur
fi Jos kalastussopimuksiin liittyvät määrärahat (varaus mukaan luettuna) osoittautuvat riittämättömiksi, komissio esittää budjettivallan käyttäjälle mahdollisesti yksinkertaistetulla kolmikantaneuvottelulla käytävää keskustelua varten tarvittavat tiedot tilanteeseen johtaneista syistä sekä toimenpiteistä, jotka voidaan toteuttaa vakiintuneilla menettelyillä
pl w przypadkach wyjątkowych, jeżeli eksporter po stwierdzeniu, że wnioskowana refundacja jest nadmierna, niezwłocznie powiadamia o tym właściwe władze z własnej inicjatywy i w formie pisemnej, chyba że właściwy organ powiadomił eksportera o zamiarze zbadania jego wniosku lub eksporter dowiedział się o tym zamiarze, lub właściwy organ wcześniej ustalił, że wnioskowana refundacja jest nieprawidłowa
fi poikkeuksellisissa tapauksissa kun viejä omasta aloitteestaan heti huomattuaan hakeneensa liikaa tukea ilmoittaa siitä välittömästi kirjallisesti toimivaltaiselle viranomaiselle, paitsi jos toimivaltainen viranomainen on ilmoittanut viejälle aikovansa tutkia hakemuksen tai viejä on muulla tavoin tullut tietoiseksi tästä aikomuksesta, tai toimivaltainen viranomainen on jo todennut, että haettu tuki ei ole oikea
pl Brak jest wymogów co do formy przelewu lub przeniesienia praw na zabezpieczenie, ustanawiania i wykonywania zastawu w odniesieniu do praw lub aktywów uczestnika bądź też zawierania i wykonywania obejmujących takie prawa lub aktywa transakcji odwracalnych, przy czym nie obowiązuje także wymóg rejestracji [odpowiednio – przelewu lub przeniesienia praw na zabezpieczenie, zastawu lub transakcji odwracalnych], lub jakichkolwiek danych szczegółowych dotyczących [odpowiednio – przelewu lub przeniesienia praw na zabezpieczenie, zastawu lub transakcji odwracalnych], względnie powiadamiania o nich jakiegokolwiek sądu, organu administracji, organu orzekającego lub organu władzy publicznej właściwego dla [jurysdykcja]
fi Osallistujan omaisuutta tai oikeuksia koskevan vakuusluovutuksen, pantin tai repon perustamista tai realisoimista koskevia muotovaatimuksia ei ole, eikä [vakuusluovutusta, panttia, repoa taikka näitä koskevia erityispiirteitä] tarvitse rekisteröidä tai taltioida missään toimivaltaisessa [maa]n tuomioistuimessa taikka valtion, oikeus- tai julkisviranomaisessa
pl Jednocześnie ze złożeniem wniosku o podjęcie decyzji w sprawie przesunięcia Komisja uruchomi procedurę rozmów trójstronnych, w razie konieczności, w formie uproszczonej, celem uzyskania zgody obydwu organów władzy budżetowej co do konieczności wykorzystania rezerwy oraz wymaganej kwoty
fi Samanaikaisesti siirtoehdotuksensa kanssa komissio aloittaa kolmikantamenettelyn, tarvittaessa yksinkertaistetussa muodossa, jotta budjettivallan käyttäjät sopivat varauksen käyttötarpeesta sekä tarvittavasta määrästä
pl Pomoc, której władze niemieckie udzieliły na rzecz rolników i rybaków w formie środków ogólnych, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym
fi Tuki, jonka Saksa on myöntänyt yleistoimenpiteiden muodossa viljelijöiden ja kalastajien hyväksi, soveltuu sisämarkkinoille
pl władze mogą zatwierdzić uproszczoną formę dziennika technicznego samolotu, odpowiednio do rodzaju prowadzonych operacji
fi Viranomainen voi hyväksyä teknisen matkapäiväkirjajärjestelmän lyhennetyn muodon, joka on tarkoituksenmukainen suoritettavaan lentotoiminnan lajiin nähden
pl Skarżąca wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C‧ wersja ostateczna z dnia ‧ czerwca ‧ r. uznającej za niezgodną ze wspólnym rynkiem pomoc udzieloną przez władze węgierskie na rzecz niektórych producentów energii elektrycznej w formie długoterminowych umów dotyczących zakupu energii elektrycznej (power purchase agreements, zwanych dalej PPA) zawartych między Magyar Villamos Müvek Rt. (dalej MVM)- operatorem sieci należącym do państwa węgierskiego a tymi producentami przed przystąpieniem Republiki Węgierskiej do Unii Europejskiej [Pomoc państwa C ‧/‧ (ex NN ‧/‧)- koszty osierocone na Węgrzech]
fi Kantaja vaatii komission ‧.‧.‧ tekemän sen päätöksen K ‧ lopullinen kumoamista, jolla julistettiin Unkarin viranomaisten tietyille sähköntuottajille myöntämä sellainen valtiontuki soveltumattomaksi yhteismarkkinoille, joka oli myönnetty pitkäkestoisina sähkönhankintasopimuksina, jotka oli tehty Unkarin valtion omistaman verkonhaltija Magyar Villamos Müvek Rt:n (jäljempänä MVM) ja kyseisten tuottajien välillä ennen kuin Unkarin tasavalta liittyi Euroopan unioniin [valtiontuki C ‧/‧ (ax NN ‧/‧)- Hukkakustannukset Unkarissa]
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 60078 zdań frazy forma władzy.Znalezione w 17,055 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.