Tłumaczenia na język estoński:

  • merekeskkond 
     
    środowisko morskie obejmujące estuaria, przybrzeżne i okołobrzegowe strefy morza, a także regiony otwartego oceanu oraz głębi morskich

Podobne frazy w słowniku polski estoński. (1)

Przykładowe zdania z "środowisko morskie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Projekt decyzji Komisji w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich (D‧/‧- ‧/‧(RPS)- termin
et Eelnõu: Komisjoni otsus, [kuupäev], mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi kriteeriumide ja metoodikastandardite kohta (D‧/‧- ‧/‧(RPS)- tähtaeg
pl uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej), w szczególności jej art. ‧ ust
et võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu ‧. juuni ‧. aasta direktiivi ‧/‧/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv), eriti selle artikli ‧ lõiget
pl Pakiet składający się z siedmiu sprawozdań jest krokiem naprzód: reguluje standardy bezpieczeństwa morskiego, i ochrony pasażerów, ogranicza straty w środowisku naturalnym w razie wypadku oraz reguluje kwestie odpowiedzialności państw, przewoźników i właścicieli jednostek pływających.
et Pakett, mis koosneb seitsmest raportist, on laiahaardeline dokument: sellega karmistatakse meresõiduohutuse eeskirju, kaitstakse reisijaid, piiratakse keskkonnakahju õnnetuste korral ning kehtestatakse riikide, vedajate ja laevaomanike kohustused ja vastutused.
pl W odniesieniu do każdego regionu lub podregionu morskiego państwa członkowskie określają środki, które należy zastosować, aby osiągnąć lub utrzymać dobry stan środowiska na ich wodach morskich, jak określono w art. ‧ ust
et Liikmesriigid teevad iga asjaomase merepiirkonna või allpiirkonna puhul kindlaks meetmed, mida tuleb võtta nende mereakvatooriumis hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks vastavalt artikli ‧ lõikele
pl opracowanie strategii komunikacji i upowszechniania, która – w możliwie jak największym stopniu – zapewnia zgodność wyników i danych z normami Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska Morskiego
et töötatakse välja teabevahetus- ja teabelevistrateegia, mis tagab võimalikult ulatuslikult tulemuste ja andmete vastavuse Euroopa merevaatlus- ja andmevõrgu normidele
pl UWZGLĘDNIAJĄC wspólne pragnienie zapewnienia ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów połowowych wód podlegających ich jurysdykcji w zakresie rybołówstwa oraz wspólną świadomość potrzeby ochrony w tym kontekście środowiska morskiego
et VÕTTES ARVESSE ühenduse ja Islandi ühist soovi tagada kalavarude kaitse ja ratsionaalne majandamine mõlema poole kalandusjurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes ja et seoses sellega on mõlemad pooled teadlikud merekeskkonna kaitse vajadusest
pl Utworzenie publicznej struktury ds. stref przybrzeżnych, która zapewniałaby takie środki działania na rzecz pracowników morza, jak nadzór nad stanem środowiska naturalnego, kontrole graniczne, ratownictwo morskie, nadzór rybacki, opieka medyczna i ochrona cywilna
et luua merendustöötajatele riiklik rannikualade struktuur, mille alla kuuluvad sellised valdkonnad nagu keskkonnainspektsioon, merepäästeteenused, kalandusinspektsioon, tervishoiuteenused, kodanikukaitse
pl Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej jest środowiskowym filarem zintegrowanej polityki morskiej i stanowi, że wszystkie państwa członkowskie mają do 2020 roku osiągnąć dobry stan środowiska naszych mórz.
et Merestrateegia raamdirektiiv on integreeritud merenduspoliitika keskkonnaalane alussammas ja selles märgitakse, et kõik liikmesriigid peavad 2020. aastaks saavutama merede hea keskkonnaseisundi.
pl uznania za nadrzędny cel UE zrównoważonego korzystania z obszarów morskich i zachowania ekosystemów morskich, w tym zdecydowanej polityki UE w dziedzinie ochrony tych obszarów, zapobiegającej dalszej utracie różnorodności biologicznej oraz degradacji środowiska morskiego
et et ELi üldeesmärk oleks mere säästev kasutamine ja mereökosüsteemide säilitamine; seda aitaks saavutada ELi jõuline poliitika merekeskkonna kaitseks, mis takistaks bioloogilise mitmekesisuse edasist hävimist ja merekeskkonna halvenemist
pl zwraca uwagę, że dobrobyt regionów przybrzeżnych i konkurencyjność ich gospodarki są w dużym stopniu narażone na niebezpieczeństwo, jakim jest dla nich zanieczyszczenie obszarów nadbrzeżnych i pogorszenie stanu środowiska morskiego; mając na względzie stopień oddziaływania działalności i polityki morskiej na regiony przybrzeżne, zwraca uwagę, że długoterminowa stabilność środowiska naturalnego jest podstawowym warunkiem ochrony dobrobytu tych regionów pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym
et märgib, et rannikupiirkondade heaolu ja nende majanduse konkurentsivõime on ülimalt tundlik rannikualade reostumise ja merekeskkonna halvenemise suhtes ning nimetatud tegurite poolt ohustatud; juhib tähelepanu asjaolule, et arvestades, kui suurel määral mõjutab rannikupiirkondi merendustegevus ja-poliitika, on keskkonna pikaajaline jätkusuutlikkus nende majandusliku, sotsiaalse ja keskkonna heaolu eeltingimus
pl ochronę środowiska morskiego
et merekeskkonna kaitset
pl wzywa Komisję do czuwania nad tym, by paliwa kopalne spełniały te same wymagania, które obowiązują przy produkcji biopaliw: systemy certyfikacji, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz analiza pełnego cyklu istnienia, a także wpływ na środowisko instalacji przeznaczonych do wydobycia i transportu paliw węglowodorowych, nielegalne pozbywanie się odpadów do wód morskich i wypadki morskie
et nõuab komisjonilt tungivalt selle tagamist, et fossiilkütused vastaksid samadele nõuetele, mis on sätestatud biokütuste tootmise suhtes, kaasa arvatud sertifitseerimissüsteemid, kasvuhoonegaaside vähendamine ja terviktsükli analüüs, unustamata seejuures süsivesinike ekstraheerimis- ja transpordiseadmete keskkonnamõju, ebaseaduslikku merrelaskmist ja mereõnnetusi
pl Nie mówimy wyłącznie o sprawie New Flame, mówimy również o sprawie Sierra Nava i Samotraki, a te wypadki z pewnością stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa morskiego, bezpieczeństwa osób i środowiska naturalnego.
et Me ei räägi pelgalt New Flame'ist, me räägime ka Sierra Navast ja Samotrakist ja need on juhtumid, mis pärsivad ilmselgelt meresõiduohutust, inimeste turvalisust ja looduskeskkonda.
pl podkreśla, że strategiczna ocena oddziaływania na środowisko planowanych morskich autostrad musi być dokonana wspólnie przez Państwa Członkowskie i Komisję; uważa, że ocena ta powinna obejmować nie tylko ocenę oddziaływania na środowisko dróg wodnych, ale także rozbudowy portów oraz ocenę oddziaływania na transport w strefach przyległych do portów
et rõhutab, et kavandatud merekiirteede strateegilise keskkonnamõju hinnangu peavad teostama liikmesriigid ja komisjon üheskoos; on arvamusel, et see keskkonnamõju hinnang ei peaks uurima mitte üksnes liiklustee enda, vaid ka sadama arendamise keskkonnamõju, samuti mõju, mida avaldab vedude kulgemine ümbritsevatele aladele
pl uważa, że większość wyzwań związanych ze środowiskiem i zrównoważonym rozwojem wymaga odpowiedzi właściwie wykorzystującej wiedzę naukową i technologiczną, która musi być w tym celu odpowiednio wspomagana wystarczającymi funduszami przez Wspólnotę i państwa członkowskie; zwraca się do Komisji o przedstawienie strategii europejskich badań morskich oraz o lepszą koordynację i stworzenie sieci europejskich instytutów morskich; w tym celu mocno popiera utworzenie europejskiej sieci nauk morskich z udziałem wszystkich odnośnych europejskich instytutów morskich i przy wsparciu ze strony UE; zwraca się o wprowadzenie i przechowywanie uzyskanej wiedzy w europejskiej morskiej bazie danych, do której dostęp miałyby wszystkie instytuty morskie; opowiada się w związku z powyższym za promocją regularnej europejskiej konferencji morskiej stanowiącej forum dla badaczy i sektora
et on seisukohal, et enamiku keskkonna ja säästvusega seotud probleemide lahendamisel tuleb kasutada teaduse ja tehnoloogia edusamme, mida tuleb sel eesmärgil korralikult toetada piisava rahastamisega ühenduse ja liikmesriikide poolt; nõuab, et komisjon esitaks Euroopa mereuuringute strateegia ning mereuurimisinstituutide parema koordineerimise ja võrkude loomise strateegia; nõuab selleks tungivalt nn Euroopa mereteaduste võrgustiku loomist, milles osaleksid kõik asjakohased Euroopa mereuurimisinstituudid ja mida toetaks EL; nõuab, et omandatud teadmus kogutaks ja seda säilitataks Euroopa merenduse andmekeskuses, millele oleks juurdepääs kõikidel mereuurimisinstituutidel; pooldab selles kontekstis regulaarset Euroopa merenduskonverentsi korraldamist, et anda teadlastele ja tööstuse esindajatele võimalus avalikuks arutluseks
pl W przypadku wydostania się lub wypadnięcia za burtę substancji niebezpiecznych i szkodliwych będących w formie opakowania, włącznie z tymi znajdującymi się w kontenerach frachtowych, przenośnych zbiornikach, drogowych lub kolejowych pojazdach i cysternach wagonowych, Strony współpracują na tyle, na ile jest to możliwe przy ratowaniu tych opakowań i odzyskiwaniu tych substancji, aby zapobiec lub zmniejszyć niebezpieczeństwo dla środowiska morskiego i przybrzeżnego
et Kui üle parda lastakse või pääsevad pakendites, sealhulgas konteinerites, teisaldatavates paakides, paakautodes või-vagunites või praamkonteinerites olevad ohtlikud ja kahjulikud ained, teevad protokolliosalised võimalikult suures ulatuses koostööd selliste pakendite ja selliste ainete eemaldamiseks, et vähendada mere-ja kaldakeskkonna reostumise ohtu
pl Opinia Komitetu Regionów w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej) oraz w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego – Strategia tematyczna dotycząca ochrony i zachowania środowiska morskiego
et Regioonide Komitee arvamus teemal Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-alane tegevusraamistik (merestrateegia direktiiv) ja Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile: merekeskkonna kaitse ja säilitamise temaatiline strateegia
pl Strony potwierdzają znaczenie rentownych i efektywnych usług transportu morskiego realizowanego w bezpiecznym i czystym środowisku morskim jako głównego środka transportu ułatwiającego handel międzynarodowy, a co za tym idzie, stanowiącego jedną z sił napędowych rozwoju gospodarczego oraz rozwoju handlu
et Lepinguosalised tunnustavad ohutus ja puhtas merekeskkonnas toimuvate tasuvate ning tõhusate merevedude tähtsust, nad peavad seda peamiseks rahvusvahelist kauplemist võimaldavaks veoliigiks ja seega üheks majanduse ja kaubanduse arengu liikumapanevaks jõuks
pl Nieobecność na wachcie osoby wykwalifikowanej do obsługi sprzętu niezbędnego do bezpiecznej żeglugi, łączności radiowej lub zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska morskiego
et Vahis puudub pädev isik, kes töötaks seadmetega, mis on olulised ohutuks meresõiduks, ohutuks raadioühenduseks või merereostuse vältimiseks
pl Substancje szkodliwe ze źródeł punktowych, z wyjątkiem nieznacznych ilości, nie będą wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio do środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, bez uprzedniego specjalnego zezwolenia, które może być okresowo weryfikowane, wystawionego przez właściwe organy krajowe zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku ‧ przepis
et Punktallikatest pärinevaid kahjulikke aineid ei juhita otseselt ega kaudselt Läänemere piirkonna merekeskkonda ilma eelneva eriloata, välja arvatud tühistes kogustes. Seda luba võib korrapäraselt üle vaadata ja selle annavad välja pädevad riigiasutused vastavalt ‧ lisa ‧. osas sätestatud põhimõtetele
pl Wreszcie, firmy naftowe prowadzą działalność na coraz większych głębokościach, co bardzo utrudnia interwencję w razie wypadku i zagrożenia dla środowiska morskiego.
et Naftafirmad tegutsevad üha sügavamal ning seetõttu on õnnetuse korral sekkumine väga keeruline. Seega on merekeskkond ohus.
pl w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich
et mereakvatooriumi hea keskkonnaseisundi kriteeriumide ja metoodikastandardite kohta
pl wskaźniki charakterystyki ryzyka wykazują potencjalne ryzyko dla środowiska morskiego ze strony niektórych zastosowań
et ohtude vähendamise kirjeldamiseks arvutatud ohu suhtarv merekeskkonna jaoks näitab, et mõnede rakenduste puhul on võimalikud ohud
pl System VTS/VTMIS (Vessel Traffic Services/Vessel Traffic Information and Management Systems) wykorzystujący AIS (Automatic Identification System) jest wraz z LRIT (Long-Range Identification and Tracking of Ships) integralną częścią przyszłego elektronicznego środowiska administracji morskiej na potrzeby przewozów towarowych i nawigacji (e-Maritime
et Automaatset identifitseerimissüsteemi kasutavad laevaliiklusteenindused/ laevaliikluse korraldamis- ja teabesüsteem (VTS/VTMIS) koos kaugtuvastus- ja seiresüsteemiga moodustavad lahutamatu osa tulevasest e-merenduse keskkonnast kaubaveo ja navigeerimise jaoks
pl W szczególności, Konwencja o ochronie środowiska morskiego północno-wschodniego Atlantyku (Konwencja OSPAR) spowodowała w ostatnim czasie włączenie głębokowodnych raf koralowych do wykazu siedlisk zagrożonych
et Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse konventsioon (OSPAR) lisas hiljuti süvavee korallriffid ohustatud elupaikade nimekirja
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 45156 zdań frazy środowisko morskie.Znalezione w 10,368 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.