Tłumaczenia na język estoński:

  • merekeskkond 
     
    środowisko morskie obejmujące estuaria, przybrzeżne i okołobrzegowe strefy morza, a także regiony otwartego oceanu oraz głębi morskich

Podobne frazy w słowniku polski estoński. (1)

Przykładowe zdania z "środowisko morskie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Specyfikacja docelowego lub utrzymywanego stanu środowiska i określenie tego stanu z uwzględnieniem wymiernych właściwości elementów charakteryzujących wody morskie państw członkowskich w danym regionie lub podregionie morskim
et Saavutatava või säilitatava keskkonnaseisundi täpsustamine ja formuleerimine merepiirkonda või allpiirkonda kuuluvat liikmesriigi mereakvatooriumi iseloomustavate elementide mõõdetavate omaduste näol
pl Biorąc pod uwagę względy gospodarcze, społeczne i środowiskowe, wydaje mi się istotne, aby posiadać politykę dotyczącą środowiska morskiego uwzględniającą niezbędną współpracę i koordynację pomiędzy państwami przy jednoczesnym zachowaniu pełnej suwerenności nad swoim obszarem i zasobami.
et Pidades silmas majanduslikke, sotsiaalseid ning keskkonnaalaseid tegureid, on piisavalt tähtis, et merekeskkonnapoliitikas oleks koostöö ning koordinatsioon erinevate riikide vahel, samas säilitades nende kõigi täielik suveräänsus oma territooriumi ning varade üle.
pl Te nieszczęśliwe wypadki spowodowały ogromne szkody w obszarach przybrzeżnych, zwłaszcza dla środowiska morskiego.
et Need õnnetud juhtumid põhjustasid ulatusliku kahju rannikualadele ja eriti merekeskkonnale.
pl Rybołówstwo w UE musi stać się bardziej zrównoważone pod względem środowiskowym, aby chronić zarówno środowiska morskie jak i długookresową trwałość sektora rybołówstwa.
et Kalandus peab ELis muutuma keskkonnasäästlikumaks, et kaitsta nii merekeskkonda kui ka kalandussektori elujõulisust pikaajalises perspektiivis.
pl Ochrona środowiska morskiego, siedlisk i wybrzeży
et Merekeskkonna, elupaikade ja ranniku kaitse
pl Ważne jest jednak, by zagwarantować, że każde z tych narzędzi zawiera elementy odpowiednie do oceny potencjalnych skutków dla środowiska morskiego, w tym względów transgranicznych
et Samas on oluline tagada, et niisugused vahendid tooksid esile asjakohased elemendid, mille alusel saab hinnata võimalikku mõju merekeskkonnale, arvestades sealjuures ka piiriüleste aspektidega
pl Włączenie międzynarodowych standardów dotyczących zanieczyszczeń pochodzących ze statków do prawa wspólnotowego i określenie sankcji za ich naruszenie, mogących przyjąć postać środków karnych lub administracyjnych, stanowi niezbędny środek do osiągnięcia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony środowiska w transporcie morskim
et Laevade põhjustatud merereostuse rahvusvaheliste standardite inkorporeerimine ühenduse õigusesse ja karistuste, mille hulka võivad kuuluda ka kriminaal- või halduskaristused, kehtestamine nende sätete rikkumise eest on vajalik meede kõrge ohutuse ja keskkonnakaitse taseme saavutamiseks meretranspordi valdkonnas
pl zwraca się do Komisji o ustanowienie w ramach Dyrekcji Generalnej ds. polityki regionalnej jednostki administracyjnej ds. wysp, na wzór istniejącej jednostki administracyjnej ds. regionów peryferyjnych, tak, aby zapewnić systematyczne uwzględnianie specyfiki i potrzeb wysp oraz ich sezonowych i stałych mieszkańców przy opracowywaniu polityki, w celu osiągnięcia spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej, a także przy wdrażaniu środków, w szczególności w dziedzinie transportu morskiego, energii i zapewnienia odpowiednich zasobów wody, nadzoru regionalnego obszaru granicznego oraz ochrony środowiska naturalnego
et nõuab, et komisjon asutaks regionaalarengu peadirektoraadi raames äärepoolseimate piirkondade haldusüksuse eeskujul saarte haldusüksuse, et tagada sotsiaalse, majandusliku ja territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks koostatava poliitika väljatöötamisel ning eriti meretranspordi, energia, piisava veevarustuse tagamise, piirkondlike piirialade seire ja hapra saarekeskkonna kaitsmise valdkonna meetmete rakendamisel saarte eripära ja vajaduste ning nende alalise ja hooajalise elanikkonnaga süstemaatiline arvestamine
pl Jeśli zrzuty z cieku wodnego przepływającego przez terytoria dwóch lub więcej Stron lub tworzącego granicę między nimi mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska morskiego na obszarze Protokołu, zainteresowane Strony, przestrzegając postanowień niniejszego Protokołu w takim zakresie, w jakim ich dotyczy, są wzywane do współpracy w celu zapewnienia jego pełnego stosowania
et Kui heitmed, mis on lastud läbi kahe või enama osalise territooriumi voolava või nendevaheliseks piiriks olevasse vooluveekogusse, võivad reostada protokolli piirkonna merekeskkonda, kutsutakse kõnealuseid osalisi vastavalt käesoleva protokolli sätetele niivõrd, kuivõrd nimetatud sätted neid puudutavad, üles koostööd tegema protokolli täielikuks kohaldamiseks
pl Bez uszczerbku dla postanowień ustępów ‧, ‧ i ‧ artykułu ‧ niniejszej Konwencji Umawiające się Strony zobowiązują się bezpośrednio, a jeżeli to jest wskazane – za pośrednictwem właściwych regionalnych lub innych międzynarodowych organizacji – popierać studia, inicjować, utrzymywać lub realizować programy mające na celu opracowanie sposobów i środków oceny zanieczyszczenia, jego charakteru, rozmiaru, dróg, sposobów ujawniania się, ryzyka i środków zaradczych na obszarze Morza Bałtyckiego, a w szczególności zobowiązują się opracować alternatywne metody oczyszczania, usuwania i eliminowania takich materiałów i substancji, które mogłyby spowodować zanieczyszczenie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego
et Minemata vastuollu käesoleva konventsiooni artikli ‧ lõigetega ‧, ‧ ja ‧, kohustuvad konventsiooni osalisriigid otseselt või vajadusel pädevate piirkondlike või muude rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu edendama uuringuid, ette võtma, toetama niisuguseid programme või neile kaasa aitama, mille eesmärgiks on arendada võimalusi ja vahendeid looduse seisundi ja reostuse ulatuse, levikuteede, avaldusvormide, riskide ja vastuabinõude hindamiseks Läänemere piirkonnas ja eriti kohustuvad nad arendama Läänemere piirkonna merekeskkonda tõenäolist reostust põhjustavate ainete ja materjalide käitluse, ladustamise ja kõrvaldamisega seotud alternatiivseid meetodeid
pl W zamian dyrektywa przyczynia się do wzmocnienia działań na szczeblu międzynarodowym, w szczególności w kontekście regionalnych konwencji morskich dotyczących ochrony środowiska morskiego przez zapewnienie jasnych, wiążących ram prawnych, na podstawie których działałyby państwa członkowskie
et Omalt poolt aitab direktiiv kaasa meetmete tugevdamisele rahvusvahelisel tasandil, eelkõige seoses merekeskkonna kaitseks sõlmitud piirkondlike merekonventsioonidega, andes liikmesriikidele tegutsemiseks selge ja õiguslikult täitmisele pööratava raamistiku
pl Kodeks ISM ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa morskiego oraz ochrony środowiska morskiego na wodach terytorialnych Wspólnoty
et ISM koodeks edendab oluliselt meresõiduohutust ja merekeskkonna kaitset ühenduse vetes
pl Umawiające się Strony, w uzupełnieniu wykonania tych postanowień niniejszej Konwencji, które mogą być odpowiednio zastosowane do statków turystycznych, podejmą specjalne środki w celu zmniejszenia szkodliwych skutków działalności tych statków dla środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego
et Konventsiooni osalisriigid rakendavad lisaks neile käesoleva konventsiooni sätetele, mida saab otseselt rakendada lõbusõidulaevadele, erimeetmeid, et vähendada lõbusõidulaevade tegevusest tulenevat kahjulikku mõju Läänemere piirkonna merekeskkonnale
pl ochronę środowiska morskiego i jego systemów ekologicznych
et merekeskkonna ja selle ökosüsteemide kaitsele
pl oczekuje, że europejska polityka sąsiedztwa należycie uwzględni politykę morską Unii oraz potrzebę współpracy z państwami sąsiadującymi z UE w dziedzinie środowiska, ochrony oraz bezpieczeństwa mórz i na morzach
et loodab, et Euroopa naaberriikide poliitika võtab vajalikul määral arvesse liidu merenduspoliitikat ja vajadust teha ELi naaberriikidega koostööd merekeskkonna,-ohutuse ja-turvalisuse osas
pl program działań Wspólnot Europejskich w zakresie ochrony środowiska[‧] przewiduje wiele działań chroniących wody słodkie i morskie przed niektórymi zanieczyszczeniami
et Euroopa ühenduste keskkonnaalane tegevusprogramm[‧] näeb ette hulga meetmeid magevee ja merevee kaitsmiseks teatavate saasteainete eest
pl z zadowoleniem przyjmuje Zieloną księgę W kierunku przyszłej polityki morskiej Unii (COM ‧) przewidującej globalne podejście do zrównoważonego rozwoju oceanów, lecz ostrzega przed przywiązywaniem zbyt dużej wagi do podejścia gospodarczego i wzywa do osiągnięcia równowagi między względami gospodarczymi i ekologicznymi; oczekuje, że w dyrektywie w sprawie strategii morskiej- w filarze ochrony środowiska- określone zostaną ramy prawne pozwalające na zachowanie środowiska morskiego oraz tym samym ramy prawne do zapewnienia jego integralności oraz dotyczące utworzenia odpowiednich jednostek zarządzających- regionów i strategii morskich- w celu planowania i podejmowania decyzji dotyczących obszarów morskich
et tervitab rohelist raamatut Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika suunas (KOM‧), mis näeb ette tervikliku lähenemisviisi ookeanide säästvaks arenguks, kuid hoiatab liiga suure rõhuasetuse eest majanduslikule lähenemisviisile ning nõuab tungivalt, et loodaks tasakaal majanduslike ja ökoloogiliste lähenemisviiside vahel; eeldab, et merestrateegia direktiivi keskkonnaalane sammas pakub õigusliku raamistiku merekeskkonna säilitamiseks ja selle terviklikkuseks, pakkudes seega õigusliku raamistiku asjakohastele haldusüksustele (merepiirkonnad ja-strateegiad) merealaseks planeerimiseks ja otsusteks
pl substancje nietoksyczne, które mogą mieć niekorzystny wpływ na zawartość tlenu w środowisku morskim
et mürgitud ained, mis vähendavad merekeskkonna hapnikusisaldust
pl Komisja uczestniczyła również w spotkaniach grupy ad hoc w celu rewidowania Konwencji o Ochronie Środowiska Morskiego Obszaru Morza Bałtyckiego
et komisjon on samuti osalenud Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsiooni läbivaatamiseks moodustatud ajutise töörühma nõupidamistel
pl W rzeczy samej jedną z podstaw ochrony środowiska morskiego jest zagwarantowanie, aby instalacje wydobycia ropy naftowej były możliwie najbezpieczniejsze.
et Tegelikult on merekeskkonna kaitsmise puhul kõige tähtsam tagada, et naftamaardlate uurimiskohad oleksid võimalikult ohutud.
pl Zaleca ustanowienie skutecznych mechanizmów, które będą motywować wszystkie kraje basenu Morza Śródziemnego i umożliwią im wnoszenie równego wkładu w efektywne zarządzanie tym jedynym w swoim rodzaju morzem, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska morskiego i różnorodności biologicznej
et nõuab tõhusate mehhanismide loomist, mille abil julgustada kõiki Vahemere piirkonna riike andma võrdne panus kõnealuse ainulaadse piirkonna tõhusasse juhtimisse, ning anda neile selleks võimalus, pöörates erilist tähelepanu merekeskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsele
pl Głosowałam za przyjęciem sprawozdania pani poseł Rosbach w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie przyjęcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej poprawek do Załącznika II i Załącznika III do Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Północno-Wschodniego Atlantyku (konwencji OSPAR) w odniesieniu do składowania strumieni dwutlenku węgla w formacjach geologicznych.
et kirjalikult. - (PT) Hääletasin Rosbachi raporti poolt ettepaneku üle võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse seoses süsinikdioksiidivoogude säilitamisega geoloogilistes formatsioonides Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse konventsiooni (OSPARi konventsioon) II ja III lisas tehtavate muudatuste heakskiitmist ühenduse nimel.
pl podniesienie poziomu zgodności z ustawodawstwem międzynarodowym i stosownym ustawodawstwem Wspólnoty dotyczącym bezpieczeństwa morskiego, ochrony środowiska morskiego oraz warunków życia i pracy na statkach wszystkich bander
et tõstes mis tahes lipu all sõitvate laevade vastavust mereohutust, merekeskkonna kaitset ning laevadel elu-ja töötingimusi käsitlevatele rahvusvahelistele ja asjakohastele ühenduse õigusaktidele
pl Czy wspólnotowa dyrektywa w sprawie odszkodowania za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym (dyrektywa ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r., w szczególności art. ‧ i cytowany w nim załącznik II) sprzeciwia się obowiązywaniu przepisów krajowych, które umożliwiają administracji publicznej narzucenie jako racjonalnych środków zaradczych działań w zakresie matryc środowiskowych (które obejmują w niniejszym przypadku, fizyczne odgraniczenie wód gruntowych na całej długości brzegu morskiego), które różnią się od środków przyjętych wcześniej w wyniku przeprowadzonego na zasadach kontradyktoryjnych dochodzenia, zatwierdzonych, wykonanych i będących w toku
et Kas keskkonnakahju heastamist reguleeriva ühenduse direktiiviga (‧. aprilli ‧. aasta direktiiv ‧/‧/EÜ ja täpsemalt ‧ lisa ning artikliga ‧) on vastuolus siseriiklikud õigusnormid, mis võimaldavad ametiasutustel nõuda keskkonnakahju mõistliku heastamise viisina selliseid sekkumisi keskkonnamaatriksitesse (kõnesolevas asjas põhjavee füüsiline eraldamine kogu ranniku ulatuses), mis on menetlusosaliste osalusel läbi viidud uuringu alusel algselt kokku lepitud ja juba heaks kiidetud, rakendatud ning täitmisel olevatest sekkumistest erinevad ja nende suhtes täiendavad?
pl Uważam, że naturalne środowisko morskie zasługuje na większą uwagę i bardziej rygorystyczne procedury pozwalające zapobiegać wszelkim zanieczyszczeniom, jakie powodujemy.
et Usun, et võlgneme merekeskkonnale suurema tähelepanu ja karmimad toimingud, et vältida kogu reostust, mida põhjustame.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 45156 zdań frazy środowisko morskie.Znalezione w 5,487 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.