Tłumaczenia na język estoński:

  • merekeskkond 
     
    środowisko morskie obejmujące estuaria, przybrzeżne i okołobrzegowe strefy morza, a także regiony otwartego oceanu oraz głębi morskich

Podobne frazy w słowniku polski estoński. (1)

Przykładowe zdania z "środowisko morskie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) opracowano i uzgodniono na poziomie międzynarodowym zasady projektowania i eksploatacji przyjaznych dla środowiska zbiornikowców
et Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) egiidi all on kehtestatud rahvusvahelised eeskirjad keskkonnasõbralike naftatankerite konstrueerimise ja ekspluateerimise kohta
pl względne wartości działań dla środowiska, w tym ich wkład w ograniczenie negatywnych skutków dla środowiska spowodowanych przez krótkodystansowy transport morski, kolejowy i wodny śródlądowy
et meetmete suhtelist keskkonnamõju, kaasa arvatud nende mõju negatiivsete keskkonnamõjude vähendamisele, mida on põhjustanud merelühisõidud, raudtee ja siseveeteede transport
pl Zaleca ustanowienie skutecznych mechanizmów, które będą motywować wszystkie kraje basenu Morza Śródziemnego i umożliwią im wnoszenie równego wkładu w efektywne zarządzanie tym jedynym w swoim rodzaju morzem, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska morskiego i różnorodności biologicznej
et nõuab tõhusate mehhanismide loomist, mille abil julgustada kõiki Vahemere piirkonna riike andma võrdne panus kõnealuse ainulaadse piirkonna tõhusasse juhtimisse, ning anda neile selleks võimalus, pöörates erilist tähelepanu merekeskkonna ja bioloogilise mitmekesisuse kaitsele
pl Dlatego też ważne jest, że sprawozdanie, które dziś przyjmujemy, wzywa wszystkie państwa członkowskie do ratyfikowania konwencji Międzynarodowej Organizacji Morskiej w celu zapewnienia lepszych warunków marynarzom i armatorom, jak również środowisku.
et Seetõttu on oluline, et täna vastuvõetud raport kutsub üles kõiki liikmesmaid ratifitseerima Rahvusvahelise Merendusorganisatsiooni konventsioone, et tagada parimad tingimused nii meremeestele, laevaomanikele kui ka keskkonnale.
pl Oto, co winniśmy zrobić, jeżeli mamy zmierzać w kierunku zintegrowanej polityki morskiej oraz pracować na rzecz środowiska i stabilności.
et Kõik see vajab tegemist, kui soovime luua integreeritud merenduspoliitikat ning teha tööd keskkonna ja jätkusuutlikkuse nimel.
pl Szczególny charakter przemysłu rybackiego w tych regionach uzasadnia przyznawanie tej pomocy po 2009 r. bez żadnego uszczerbku dla środowiska morskiego.
et Nende piirkondade kalandussektori eripära õigustab sellise abi andmist ka pärast 2009. aastat, kusjuures see ei kahjustaks mingil moel merekeskkonda.
pl Kryteria dotyczące osiągnięcia dobrego stanu środowiska są punktem wyjściowym dla opracowania spójnych koncepcji na przygotowawczych etapach strategii morskich, w tym określenia właściwości dobrego stanu środowiska i ustanowienia obszernego zbioru celów w zakresie ochrony środowiska; powinno to zostać przygotowane w spójny i skoordynowany sposób w ramach wymogu prowadzenia współpracy regionalnej
et Hea keskkonnaseisundi saavutamise kriteeriumid on lähtepunktiks piirkondliku koostöö nõude raames ühtse lähenemisviisi väljatöötamisel merestrateegiate ettevalmistavates etappides, sealhulgas hea keskkonnaseisundi parameetrite piiritlemises ja keskkonnalaste sihtide kõikehõlmava kogumi kehtestamises, mida tuleb arendada sidusal ja kooskõlastatud viisil
pl Warunki te mają zapewnić, że statek może przepłynąć bez zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pasażerów lub załogi, lub też zagrożenia dla innych statków ani bez nadmiernego zagrożenia skażeniem środowiska morskiego
et Nende tingimustega tagatakse, et laev saab sõita, ohustamata meresõiduohutust ja reisijate või laevapere tervist või teisi laevu, ning et puudub merekeskkonna põhjendamatu kahjustamise oht
pl Należy zauważyć, że turystyka morska stanowi jeden z największych elementów gospodarek morskich, wykazuje doskonały potencjał wzrostu, lecz jednocześnie częściowo przyczynia się do wzrostu zanieczyszczenia wybrzeży i nadmiernej eksploatacji zasobów oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego w obszarach nadmorskich
et Arvesse tuleb võtta, et mereturism on üks merendussektori suurimaid panustajaid ja mereturismil on suurepärane kasvupotentsiaal, ent samas põhjustab mereturism osaliselt ka rannikualade suuremat saastatust, kasutab ressursse mittesäästvalt ja põhjustab rannikute looduskeskkonna seisundi halvenemist
pl regionalna konwencja morska oznacza wszelkie konwencje międzynarodowe lub umowy międzynarodowe wraz z ich organami decyzyjnymi, ustanowione w celu ochrony środowiska morskiego regionów morskich, o których mowa w art. ‧, takie jak Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, Konwencja o ochronie środowiska morskiego północno-wschodniego Atlantyku oraz Konwencja o środowisku morskim i regionie przybrzeżnym Morza Śródziemnego
et piirkondlikud merekonventsioonid- kõik artiklis ‧ osutatud merepiirkondade merekeskkonna kaitsmiseks vastuvõetud rahvusvahelised konventsioonid või rahvusvahelised lepingud koos nende juhtorganitega, nagu näiteks Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon, Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse konventsioon ning Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsioon
pl Bodźce ekonomiczne: środki zarządzania, które ze względu na interes gospodarczy zachęcają użytkowników ekosystemów morskich do działania w sposób pozwalający osiągnąć cel dobrego stanu środowiska
et Majanduslikud stiimulid: majandamismeetmed, tänu millele on mereökosüsteemi kasutajate huvides tegutseda viisil, mis aitab saavutada eesmärgiks seatud head keskkonnaseisundit
pl Według tych samych zasad można byłoby tworzyć w dużych portach europejskich- na lądzie, gdyż jest to wygodniejsze, lecz w pobliżu morza- szkoły typu Harbour School zapewniające kształcenie na poziomie podstawowym, a ewentualnie także średnim, we wszystkich przedmiotach z elementami wiedzy na temat środowiska morskiego i statków oraz podstaw żeglugi
et Samuti saaks suurtes Euroopa sadamates luua sadamakoolide tüüpi koole, et õpetada alg- ja võimalusel ka keskkooliõpilastele kõiki aineid, mis tutvustaksid merekeskkonda, laevu ja navigatsiooni aluseid; seda saaks teha maismaal, mis on kergem, kuid mere läheduses
pl Komisja uczestniczyła w charakterze obserwatora w spotkaniach Komisji ds. Ochrony Środowiska Morskiego Morza Bałtyckiego od dnia ‧ lutego ‧ r
et komisjon on alates ‧. veebruarist ‧ osalenud vaatlejana Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse komisjoni istungitel
pl Substancje szkodliwe ze źródeł punktowych, z wyjątkiem nieznacznych ilości, nie będą wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio do środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, bez uprzedniego specjalnego zezwolenia, które może być okresowo weryfikowane, wystawionego przez właściwe organy krajowe zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku ‧ przepis
et Punktallikatest pärinevaid kahjulikke aineid ei juhita otseselt ega kaudselt Läänemere piirkonna merekeskkonda ilma eelneva eriloata, välja arvatud tühistes kogustes. Seda luba võib korrapäraselt üle vaadata ja selle annavad välja pädevad riigiasutused vastavalt ‧ lisa ‧. osas sätestatud põhimõtetele
pl zachęca Komisję do zaproponowania ulepszeń w prawodawstwie dotyczącym ochrony wrażliwych pod względem środowiska transgranicznych obszarów morskich, łącznie ze ściślejszym (satelitarnym) nadzorem i monitorowaniem statków
et soovitab komisjonil teha ettepanekuid piiriüleste keskkonnatundlike merepiirkondade kaitset käsitlevate õigusaktide parandamiseks, sealhulgas laevade rangem (satelliit)seire ja järelevalve
pl publikowanie informacji dotyczących statków, które nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska morskiego, może być skutecznym środkiem odstraszającym dysponentów ładunku od korzystania z takich statków oraz bodźcem dla ich właścicieli do podejmowania działań naprawczych bez bezpośredniego przymusu
et teabe avaldamine nende laevade kohta, mis ei täida ohutuse, tervise-ja merekeskkonnakaitse rahvusvahelisi standardeid, võib tõhusalt takistada lastisaatjatel neid laevu kasutamast ja olla omanikele stiimuliks kõrvaldada puudused ilma vastava kohustuseta
pl Niniejsza dyrektywa nie powinna również mieć zastosowania do odpadów pochodzących z morskiego poszukiwania, wydobywania i przeróbki surowców mineralnych, ani do wtłaczania wody i powtórnego wtłaczania wypompowanych wód podziemnych, podczas gdy odpady obojętne, odpady inne niż niebezpieczne wytworzone w czasie prac poszukiwawczych, niezanieczyszczona gleba oraz odpady pochodzące z wydobywania, przeróbki i magazynowania torfu powinny być objęte jedynie niektórymi wymaganiami z powodu ich niższego ryzyka dla środowiska
et Samuti ei tuleks käesolevat direktiivi kohaldada avamerel tehtud maavarade uuringute, kaevandamise ja rikastamise tulemusena tekkinud jäätmete suhtes või vee juhtimise ja väljapumbatud põhjavee tagasijuhtimise suhtes, samas kui püsijäätmete, maavarade uuringute tulemusena tekkinud tavajäätmete, saastumata pinnase ning turba kaevandamise, rikastamise ja ladustamise tulemusena tekkinud jäätmete suhtes tuleks kohaldada ainult piiratud hulka nõudeid, kuna selliste jäätmete keskkonnaoht on väiksem
pl Wspólna polityka środowiska morskiego ***II
et Ühenduse merekeskkonnapoliitika ***II
pl Strony stosują jednak podejście ostrożnościowe, biorąc pod uwagę wszystkie cechy biologiczne połowów, oraz, na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, nadal starają się rozwijać i stosować alternatywne środki mające zagwarantować, że działalność połowowa nie niesie ryzyka niedopuszczalnych skutków dla wrażliwych siedlisk w środowisku morskim
et Nad kohaldavad siiski ettevaatusprintsiipi, võttes arvesse püütava kalavaru kõiki bioloogilisi omadusi, ning jätkavad parimate olemasolevate teadusalaste nõuannete alusel alternatiivsete meetmete arendamist, mis on kavandatud tagamaks, et püügitegevus ei avaldaks vastuvõetamatut mõju merekeskkonna tundlikele elupaikadele
pl uwzględnia fakt, że sektor morski jest jednym z niewielu, w których zasada zanieczyszczający płaci nie jest stosowana, uważa, że gałęzie przemysłu generujące ścieki, wydobywające piasek i żwir, koncerny produkujące energię z wykorzystaniem morza i prowadzące jakąkolwiek inną działalność, w tym naziemną, mogącą powodować zanieczyszczenie środowiska morskiego, powinny wnosić opłaty do funduszu wspólnotowego przeznaczonego na zachowanie flory i fauny morskiej, w tym na odnawianie zasobów rybnych, oraz że Komisja powinna podjąć wysiłki na rzecz zapewnienia bardziej jednolitego i skutecznego stosowania zasady zanieczyszczający płaci
et võtab arvesse, et merendussektor on üks väheseid valdkondi, kus ei peeta kinni põhimõttest reostaja maksab; on arvamusel, et reovett keskkonda heitvad tööstusettevõtted, liiva ja kruusa kaevandamisega tegelevad ettevõtted, mereenergia ettevõtted ja teised ettevõtted, mis paiknevad küll maal, kuid mida võib pidada merekeskkonna reostusallikaks, peaksid panustama mere loomastiku ja taimestiku, sealhulgas kalavarude kaitse ja taastootmisega tegelevasse ELi fondi, ning et komisjon peaks astuma samme reostaja maksab põhimõtte ühtlasemaks ja tõhusamaks rakendamiseks
pl W odniesieniu do każdego regionu lub podregionu morskiego państwa członkowskie określają środki, które należy zastosować, aby osiągnąć lub utrzymać dobry stan środowiska na ich wodach morskich, jak określono w art. ‧ ust
et Liikmesriigid teevad iga asjaomase merepiirkonna või allpiirkonna puhul kindlaks meetmed, mida tuleb võtta nende mereakvatooriumis hea keskkonnaseisundi saavutamiseks või säilitamiseks vastavalt artikli ‧ lõikele
pl W kontekście ochrony i racjonalnego porozumienia w zakresie zasobów połowowych morza, Strony będą konsultować się, dwustronnie lub też na odpowiednim forum regionalnym lub międzynarodowym, w kwestiach odnoszących się do środowiska morskiego
et Pooled peavad mere kalavarude kaitse ja ratsionaalse majandamise raames merekeskkonda käsitlevates küsimustes nõu omavahel või asjakohastel piirkondlikel või rahvusvahelistel foorumitel
pl opracowanie strategii komunikacji i upowszechniania, która – w możliwie jak największym stopniu – zapewnia zgodność wyników i danych z normami Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska Morskiego
et töötatakse välja teabevahetus- ja teabelevistrateegia, mis tagab võimalikult ulatuslikult tulemuste ja andmete vastavuse Euroopa merevaatlus- ja andmevõrgu normidele
pl W przypadku stwierdzenia przez państwo członkowskie występowania problemu, który oddziałuje na stan środowiska jego wód morskich i który nie może zostać rozwiązany za pomocą środków przyjętych na poziomie krajowym lub który jest powiązany z inną polityką Wspólnoty lub umową międzynarodową, państwo to informuje o tym Komisję i przekazuje uzasadnienie będące podstawą jego opinii
et Kui liikmesriik tuvastab probleemi, mis mõjutab tema mereakvatooriumi keskkonnaseisundit ja mida ei saa lahendada siseriiklikul tasandil võetavate meetmetega või mis on seotud mõne muu ühenduse poliitika või rahvusvahelise lepinguga, teatab ta sellest vastavalt komisjonile ja põhjendab oma seisukohta
pl Ostatecznym celem niniejszej dyrektywy jest osiągnięcie wyeliminowania priorytetowych substancji niebezpiecznych i przyczynienie się do osiągnięcia stężeń w środowisku morskim bliskich wartościom tła dla substancji naturalnie występujących
et Käesoleva direktiivi lõppeesmärk on saavutada prioriteetsete ohtlike ainete kaotamine ning aidata kaasa looduslike ainete loodusliku fooni lähedase kontsentratsiooni saavutamisele merekeskkonnas
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 45156 zdań frazy środowisko morskie.Znalezione w 8,618 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.