wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • pronunciación   
  (Noun  f) [gram: f]
   
  sposób artykulacji dźwięków mowy
 • significación   
  (  f)
   
  wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają
 • elocuencia   

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W kontekście partnerstwa wschodniego i wschodniego wymiaru Unii trzeci pakiet ma także, jak widać, swoją wymowę.
es En el contexto de la Asociación Oriental de la UE y la dimensión oriental, el tercer paquete habla claramente por sí mismo.
pl U pacjentów leczonych aprepitantem (‧ mg) podczas nudności i wymiotów po zabiegach chirurgicznych obserwowano dodatkowe działania niepożądane występujace z większą częstością niż w przypadku ondansetronu: ból w nadbrzuszu, nieprawidłowe dźwięki w jelitach, upośledzenie wymowy, duszność, niedoczulica, bezsenność, zwężenie źrenicy, nudności, zaburzenia zmysłów, dyskomfort w żołądku, zmniejszenie ostrości widzenia, świszczący oddech
es Se observaron otras reacciones adversas en pacientes tratados con aprepitant (‧ mg) para las náuseas y los vómitos posquirúrgicos, con una incidencia mayor que con ondansetrón: dolor abdominal alto, ruidos hidroaéreos abdominales anómalos, disartria, disnea, hipoestesia, insomnio, miosis, náuseas, trastornos sensitivos, molestias abdominales, agudeza visual disminuida, jadeos
pl Była to osoba na oko czterdziestoletnia, o pięknych ramionach, burbońskim nosie i monotonnej wymowie; na kasztanowych włosach miała tego wieczora skromną gipiurową chusteczkę spadającą trójkątem z tyłu głowy.
es Era una mujer de unos cuarenta años, de hermosos hombros, nariz aguileña, voz cansina, y que llevaba aquella noche sobre su pelo castaño, una sencilla mantilla de encaje que le caía por detrás en triángulo.
pl na piśmie. - Chociaż popieram ogólną wymowę przedmiotowego sprawozdania, sprzeciwiam się brakowi jego wyważenia w kwestii Cypru.
es por escrito. - (EN) Si bien apoyo la idea principal de este informe, me opongo a la falta de equilibrio en la cuestión concreta de Chipre.
pl Brał lekcje dykcji i ćwiczył wymowę, pracował bez wytchnienia
es Recibió clases de dicción, hizo ejercicios de pronunciación y puso todo su empeño en mejorar
pl Posłowie z Partii Zielonych w Parlamencie Europejskim twierdzą, że wymowa pakietu została osłabiona.
es Los diputados Verdes de esta Cámara han argumentado que el paquete se había suavizado.
pl Wymów na początek to słowo
es Di la palabra
pl Jest to również znak o szczególnej wymowie w obecnym kontekście.
es También se trata de un mensaje especialmente significativo en el contexto actual.
pl Panno Davies.-... wymowę
es Srta.Davies.-... características vocales
pl Claire!Zaklęcie Śmierci, wymów je!
es iClaire, di las palabras de la muerte!
pl Taka jest również główna wymowa sprawozdania i bardzo cieszymy się z osiągnięcia zgody w tym zakresie.
es Este es también el principal punto fuerte del informe y nos alegramos de estar de acuerdo en este punto.
pl Zadebiutował jako Claude Rains, w ‧ roku, także w Haymarket Theatre, nie mając żadnych problemów z głosem i wymową
es Hizo su debut como Claude Rains en ‧, en el Haymarket Theatre, tras superar sus problemas de dicción
pl ii) banknoty euro podejrzane co do autentyczności; oraz (iii) banknoty euro o niepotwierdzo nej autentyczności: zostają od dzielone od pozostałych i jak najszybciej dostarczone właści wym organom krajowym w celu ostatecznego sprawdzenia auten tyczności, nie później niż w cią gu ‧ dni roboczych od ich wprowadzenia do urządzenia
es i) Objetos no reconocidos como billetes en euros: tras su evalua ción visual por el personal se separan de los billetes en euros presuntamente falsos y de los billetes en euros no autenticados claramente, billetes en euros presuntamente falsos, y billetes en euros no autenticados claramente: se procesan separa damente y se entregan para su autenticación definitiva a las autoridades nacionales compe tentes inmediatamente o a más tardar en los ‧ días hábiles siguientes a ser depositados en la máquina. ii) iii
pl Zgodnie z wymową sprawozdania Komisja Prawna zaleca, aby Parlament Europejski wydał zgodę na skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa.
es De acuerdo con el informe, la Comisión de Asuntos Jurídicos recomienda que el Parlamento Europeo ampare la inmunidad parlamentaria de Luigi de Magistris.
pl Przyczyną tego, która wzmacnia wymowę sprawozdania, są niewłaściwe warunki pracy a także niesprawiedliwy system wynagrodzeń, który jest stosowany w odniesieniu do niektórych mniej uprzywilejowanych grup.
es Una de las razones, reforzando el mensaje del informe, se encuentra en las condiciones laborales inadecuadas y el sistema salarial desigual que se aplica a los grupos desfavorecidos.
pl Wymowa znaku musi jednak skupiać się całkowicie na wartości symbolicznej i edukacyjnej, a nie na walorach estetycznych obiektu, jak to jest w przypadku innych inicjatyw dotyczących promowania dziedzictwa kulturalnego - będzie to cecha wyróżniająca znak.
es Sin embargo, el sello debe concentrarse exclusivamente en el valor simbólico y educativo, y no en la belleza del lugar -como es tendencia en otras iniciativas que buscan la promoción del patrimonio cultural-, con el fin de diferenciar este sistema de los demás.
pl na piśmie - Czwórka posłów do PE z ramienia irlandzkiej partii Fine Gael głosowała za przyjęciem sprawozdania w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu, gdyż popieramy ogólną wymowę rezolucji, sprzeciwiamy się jednak wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych, co wskazaliśmy w poprzednich wyjaśnieniach.
es por escrito. - Los cuatro diputados irlandeses del Fine Gael han votado a favor del informe sobre el Acta del Mercado Único de las empresas y el crecimiento porque apoyamos la orientación general de la resolución, pero no apoyamos la base tributaria común del impuesto sobre sociedades (BTCC), como hemos argumentado en las explicaciones anteriores.
pl (DE) Panie urzędujący przewodniczący, panie przewodniczący Komisji, panie przewodniczący Parlamentu! Zgadzam się w jednej kwestii z panem Karasem, mianowicie że liczba powtórzeń słowa "społeczny” w tekście nie jest istotna, lecz wymowa samego tekstu.
es (DE) Señor Presidente en ejercicio, señor Presidente de la Comisión, señor Presidente del Parlamento, concuerdo con el señor Karas en una cuestión, en concreto con su comentario de que no se trata de cuántas veces aparece la palabra "social", sino del espíritu del texto.
pl In formacje te udostępnia się na żądanie właści wym organom krajowym
es No deben abonarse al titular de la cuenta ‧ illetes en euros no autenticados claramente
pl Wymowa kantońska
es Pronunciación en cantonés
pl Dlatego, mimo poparcia dla przedstawionych w komunikacie celów i działań, Komitet apeluje do Komisji o uwzględnienie niniejszej opinii i podjęcie koniecznych działań, które sprawią, że wymowa tego komunikatu będzie bardziej zdecydowana
es por consiguiente, aun respaldando los objetivos y las acciones expuestos en la Comunicación, insta a la Comisión a tomar nota del presente Dictamen y a adoptar las medidas necesarias para reforzar la Comunicación
pl Obie wymowy są poprawne.
es Ambas pronunciaciones son correctas.
pl To kwestia wymowy, Robercie
es Es una expresión
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 140 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,624 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.