wymowa: IPA: [vɨˈmɔva] vɨ̃ˈmɔva

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • pronunciación   
  (Noun  f) [gram: f]
   
  sposób artykulacji dźwięków mowy
 • significación   
  (  f)
   
  wydźwięk, rodzaj wniosków lub odczuć, jakie z czegoś wynikają
 • elocuencia   

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wymowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przecież nie w szkole, gdzie zamknięty za wysokim murem, żył samotnie pośród kpiących z jego wymowy i ubioru zamożniejszych albo bystrzejszych kolegów, dokarmianych przez odwiedzające ich matki przynoszonymi w mufkach ciastkami?
es ¿ Su época de colegio, donde permanecía encerrado entre aquellas altas paredes solo en medio de sus compañeros más ricos o más adelantados que él en sus clases, a quienes hacía reír con su acento, que se burlaban de su atuendo, y cuyas mamás venían al locutorio con pasteles en sus manguitos?
pl Sądzę, panie pośle Watson, że grupa PPE i grupa liberałów ponosi szczególną odpowiedzialność za osłabienie wymowy tego sprawozdania, które jutro zostanie poddane pod głosowanie.
es Creo que el Grupo del PPE y el Grupo de los Liberales, señor Watson, tienen una responsabilidad particular en cuanto al hecho de que se haya suavizado el informe que vamos a votar mañana.
pl Przyczyną tego, która wzmacnia wymowę sprawozdania, są niewłaściwe warunki pracy a także niesprawiedliwy system wynagrodzeń, który jest stosowany w odniesieniu do niektórych mniej uprzywilejowanych grup.
es Una de las razones, reforzando el mensaje del informe, se encuentra en las condiciones laborales inadecuadas y el sistema salarial desigual que se aplica a los grupos desfavorecidos.
pl Ogólna wymowa tego sprawozdania jest bardzo dobra z racji uwypuklenia potrzeby szczególnego zadbania o dzieci w działaniach zewnętrznych UE.
es En conjunto, la idea central de este informe es muy buena, ya que destaca la necesidad de otorgar una consideración especial a los niños en la acción externa de la UE.
pl Zarządca infrastruktury może dodać kolejne litery, razem z wymową dla każdej dodanej litery, jeżeli wymaga tego alfabet używanego przez niego języka lub języków operacyjnych
es El administrador de la infraestructura podrá añadir letras adicionales, junto con una pronunciación fonética de cada letra añadida, si lo requiere el alfabeto del idioma de explotación del administrador de la infraestructura
pl Wymowa przedmiotowego sprawozdania została poważnie osłabiona przez członków tej Izby, którzy nie chcą aktywnego dialogu z obywatelami Europy.
es Este informe ha sido realmente suavizado por aquellos de esta Cámara que no desean un diálogo activo con los ciudadanos de Europa.
pl Pamiętaj o dobrej wymowie
es Recuerda tus modales
pl Wymowa dzieł Shakespeare jest pełna pogardy dla tłumu... jest wściekle proelitarna, antydemokratyczna
es Hay diálogos en Shakespeare que fueron tan odiosos para el populacho... son apasionadamente elitistas, apasionadamente antidemócratas
pl Przedsiębiorstwo kolejowe może dodać dalsze wskazówki na temat wymowy, jeśli uzna to za konieczne
es En cuestiones de pronunciación, la empresa ferroviaria podrá dar las indicaciones adicionales que considere necesarias
pl Zważywszy że niektóre poprawki mogą zmienić wymowę sprawozdania, nasz głos w sprawie "produktu” końcowego będzie zależeć od tego, czy poprawki te zostaną przyjęte, czy nie.
es Como algunas de las enmiendas pueden cambiar el significado del informe, nuestro voto sobre el "producto" final dependerá de la aprobación o el rechazo de las enmiendas.
pl Masz świetną wymowę
es En poco tiempo, serás mi " mamacita. "
pl W zamian w motywie ‧ Rada zdecydowała wzmocnić wymowę deklaracji zawartej w motywie ‧ wniosku Komisji
es En cambio, el Consejo ha decidido hacer hincapié, en el considerando ‧, en la declaración pertinente recogida en el considerando ‧ de la propuesta de la Comisión
pl Wymów moje imię!
es ¡ Di mi nombre!
pl na piśmie - Czwórka posłów do PE z ramienia irlandzkiej partii Fine Gael głosowała za przyjęciem sprawozdania w sprawie jednolitego rynku sprzyjającego przedsiębiorstwom i wzrostowi gospodarczemu, gdyż popieramy ogólną wymowę rezolucji, sprzeciwiamy się jednak wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych, co wskazaliśmy w poprzednich wyjaśnieniach.
es por escrito. - Los cuatro diputados irlandeses del Fine Gael han votado a favor del informe sobre el Acta del Mercado Único de las empresas y el crecimiento porque apoyamos la orientación general de la resolución, pero no apoyamos la base tributaria común del impuesto sobre sociedades (BTCC), como hemos argumentado en las explicaciones anteriores.
pl Należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, jeśli pacjent lub osoba sprawująca opiekę nad pacjentem stwierdzi nagłą zmianę jego stanu psychicznego lub nagłe zwiotczenie lub odrętwienie mięśni twarzy, ramion lub nóg, szczególnie jednostronne, lub zaburzenia wymowy, nawet występujące przez krótki czas
es Si usted o su cuidador observan un cambio súbito de su estado mental o la aparición repentina de debilidad o entumecimiento de la cara, los brazos o las piernas, sobre todo si es un lado, o habla confusa, aunque sea por poco tiempo, busque tratamiento médico inmediatamente
pl Główna wymowa tego sprawozdania wskazuje na potrzebę przyjęcia podejścia przekrojowego - promowania innowacji we wszystkich obszarach przedsiębiorczości, gospodarki i życia społecznego.
es El principal objetivo de este informe revela la necesidad de un enfoque transversal, promoviendo la innovación en todos los ámbitos empresariales, la economía y la sociedad en general.
pl W pełni zgadzam się z wymową pytania, że bez kompleksowej polityki gospodarczej i zatrudnienia nie możemy skutecznie zwalczać ubóstwa.
es Estoy totalmente de acuerdo con lo que hay en juego en este tema, y es que sin una política económica y una política de empleo integrales no podremos luchar con éxito contra la pobreza.
pl Łatwo więc zrozumieć, jakie możliwości otwierają się wraz z rozszerzeniem systemu oznaczeń geograficznych również na produkty pochodzenia pozarolnego oraz zgodność tego kroku z wymową obowiązujących od dawna wspólnotowych wytycznych w kwestii rozwoju obszarów wiejskich (zielona księga z ‧ r., komunikat w sprawie przyszłości środowiska wiejskiego z ‧ r., deklaracja z Cork z ‧ r
es Se comprende así fácilmente las oportunidades que podrá crear la extensión de las indicaciones geográficas, también a productos de origen no agrícola, y en qué medida esta acción se enmarca en las orientaciones comunitarias establecidas desde hace tiempo en materia de desarrollo rural (Libro Verde de ‧; Comunicación sobre El futuro del mundo rural de ‧; Declaración de Cork de
pl " Wymowa decyduje o pozycji Anglika
es " El modo de hablar de un inglés lo cataloga absolutamente
pl Ponadto minimalny wymów objęcia "praktycznie całego handlu” to nie mniej niż 80% handlu pomiędzy partnerami.
es Además, el requisito mínimo para cubrir "prácticamente todo el comercio" sería no menos del 80 % del comercio entre los socios.
pl Wymów na początek to słowo
es Di la palabra
pl Wymowa japońska Kun
es Pronunciación en japonés Kun (japonés nativo
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 140 zdań frazy wymowa.Znalezione w 0,729 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.