wymowa: IPA: ʃal [ʂal]  

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • bufanda   
  [hyphenation: bu·fan·da;]
   
  Prende de vestir larga y estrecha que se porta alrededor del cuello.
   
  Długa i wąska tkanina noszona wokół szyi.
 • chal   
  (Noun  m)
 • pañoleta   
 • rebozo   

Pozostałe znaczenia:

 
prostokątny wyrób włókienniczy owijany wokół szyi i ramion

Picture dictionary

bufanda
bufanda

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (5)

szala
Bandeja; balanza
szalo
mantón; chal
szalom
shalom
Szalom Asz
Sholem Asch
szał
rabia; enfurecer; hidrofobia; furor; frenesí; furia; locura

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "szal", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przechyliłaś szalę zwycięstwa na jego stronę
es Inclinaste la balanza de la magia a su favor
pl Tak twierdzi Turcja, a jeżeli w Turcji dojdzie do podobnej katastrofy, jeżeli tak się stanie, na szali położone zostanie przetrwanie całej Europy.
es Eso es lo que nos ha dicho Turquía y, de ocurrir un desastre similar en este país, si el proyecto sigue adelante, pondrá en peligro la supervivencia de toda Europa.
pl Mamy tu wagę z dwoma balansującymi szalami dwoma różnymi dobrami.Po jednej stronie, mamy złote sztabki
es Los científicos tienen una obligación independiente...... de respetar y presentar la verdad que ven
pl Co więcej, tutaj na szali znalazł się ich przyszły byt.
es Y más que eso, pues es su mismo futuro lo que está en juego aquí.
pl Pęd strumienia par działa jako siła na szalę wagi i cząsteczki kondensują się na jej ochłodzonej powierzchni
es El momento de la corriente de vapor actúa como una fuerza contra el platillo de la balanza y las moléculas se condensan en su superficie enfriada
pl Mamy tu także do czynienia z konsekwencją o charakterze praktycznym, która wynika ze starego powiedzenia: komu wolno więcej, temu tym bardziej wolno mniej, i dotyczy ona następującej sprawy: jaki sens ma to, aby organ posiadający kompetencje w zakresie spraw kryminalnych i przeciwdziałania terroryzmowi oraz walki z nim poprzez udział w procedurze współdecyzji był następnie a priori wykluczany, kiedy na szali są inne działania, które w związku z tym, że dotyczą praw obywatelskich, mogą być ważne także w tym kontekście?
es Existe también una consecuencia práctica, que surge de la vieja máxima "quien puede lo más puede, sin duda, lo menos", y concierne a lo siguiente: ¿qué sentido tiene que a un órgano que tiene competencia en asuntos penales y en la prevención y la lucha contra los ataques terroristas, mediante su participación en un procedimiento de codecisión, se le excluya posteriormente a priori cuando están en juego otras medidas que, al afectar a los derechos de los ciudadanos, pueden incluso ser importantes en este contexto también?
pl Gdy mówiłam o Gazie i o Kerem Szalom, naprawdę nie sugerowałam, że istnieje tylko jedno przejście graniczne.
es Cuando hablé de Gaza y de Kerem Shalom, realmente mi intención no era sugerir que solo hay un paso fronterizo.
pl Zgwałciłem cię w samobójczym szale
es Te violé en un acto de furia suicida
pl Oblężenie Gazy na pewno się nie skończyło, a pani baronessa Ashton wspomniała, niestety, tylko o Kerem Szalom, zamiast mówić o otwarciu dla wszystkich stron.
es El asedio de Gaza sin duda no ha terminado y, lamentablemente, la baronesa Ashton solo ha mencionado Kerem Shalom en vez de hablar sobre una apertura hacia todas las partes.
pl Dostał pan z powrotem swój szal?
es ¿ Te devolvió la bufanda?
pl Kocha ten szal
es Le encanta este color
pl Pytanie po stronie palestyńskiej brzmi: kto przechyli szalę na swą korzyść - Hamas, popierany przez Iran, ugruntowujący swą pozycję na Zachodnim Brzegu - co jest bardziej prawdopodobne - czy Fatah, umacniający swą obecność w Gazie - co mniej prawdopodobne.
es En el lado palestino, la cuestión es quién inclinará la balanza a su favor: Hamás, con el apoyo de Irán, que gana terreno en Cisjordania -lo más probable- o Fatah que reafirma su presencia en Gaza -menos probable-.
pl Byłbym bardzo zawiedziony, gdyby pierwsze głosowanie naszej instytucji nad tą zarówno bardzo techniczną, jak i wysoce polityczną kwestią (gdyż na szali jest cała przyszłość naszych stosunków z państwami AKP) zakończyło się przyjęciem tego sprawozdania.
es Me decepcionaría enormemente que la primera votación de esta institución sobre un tema tan técnico y político (dado que está en juego el futuro de nuestras relaciones con los Estados ACP) desembocara en la aprobación del informe del señor Schröder.
pl Każdy, kto na tej podstawie domaga się ograniczenia emisji CO2 o 80% i więcej, kładzie na szali gospodarkę i osiągnięcia socjalne.
es Cualquiera que, en base a esto, demande una reducción del CO2 en un 80% o más, está poniendo en peligro la economía y el logro social.
pl Moim zdaniem istotne jest również, że przestrzeganie przez Kampanię i inne regiony Europy prawa UE dotyczącego odpadów wymaga bardzo energicznych wysiłków w celu ograniczenia ilości odpadów i przechylenia szali w kierunku zapobiegania powstawaniu odpadów, zmniejszenia ich ilości, ponownego użycia i recyklingu poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i położenie większego nacisku na odzyskiwanie odpadów organicznych, zwłaszcza w tym zdominowanym przez rolnictwo regionie.
es También opino que es fundamental que el cumplimiento de la legislación de la UE en materia de residuos en Campania y otras regiones exija un esfuerzo muy vigoroso para reducir el volumen de residuos e inclinar la balanza hacia la prevención, la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos, proporcionando la infraestructura adecuada al efecto, y destaque que debe hacerse más hincapié en la recuperación de los residuos orgánicos, especialmente en esta región esencialmente agrícola.
pl Na szali znalazła się spójność instytucjonalna i równowaga projektu europejskiego.
es Lo que está en juego es la coherencia y el equilibrio del proyecto europeo.
pl Kupiłem krawat dla Dana i kupię szal dla Eleny.
es He comprado una corbata para Dan y voy a comprarle una bufanda a Elena.
pl Ustawia się odpowiedni otwór w pokrywie, strumień par przechodzi przez osłonę bezpośrednio powyżej otworu i uderza w ochłodzoną szalę wagi
es Se pone la abertura correspondiente de la tapa, la corriente de vapor pasa a través del escudo directamente a la parte superior y choca con el platillo enfriado de la balanza
pl CPA ‧.‧.‧: Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem z dzianin metrażowych
es CPA ‧.‧.‧: Pañuelos, chales, bufandas, velos, corbatas, fulares, guantes y otros complementos de vestir confeccionados; partes de prendas o de complementos de vestir, confeccionados con tejidos, excepto de punto o de ganchillo, n.c.o.p
pl Kerem Szalom było miejscem, w którym mogliśmy dokonać trzech rzeczy.
es En el de Kerem Shalom es donde vimos que podíamos hacer tres cosas.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 162 zdań frazy szal.Znalezione w 1,391 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.