Tłumaczenia na język hiszpański:

  • ricardo   

Did you mean: Ryszard

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

Ryszard
Richard; Ricardo

Przykładowe zdania z "ryszard", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Charles Tannock, Edvard Kožušník, Adam Bielan i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR
es Charles Tannock, Edvard Kožušník, Adam Bielan y Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo ECR
pl Głos zabrali: Jacky Henin (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Karl von Wogau w imieniu grupy PPE-DE, Ana Maria Gomes w imieniu grupy PSE, Johan Van Hecke w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Emanuele Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, Bogdan Pęk w imieniu grupy IND/DEM, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Jas Gawronski, Margrietus van den Berg, Cecilia Malmström, Bart Staes, Philip Claeys, Georg Jarzembowski, Proinsias De Rossa, Simon Coveney, Aloyzas Sakalas, Geoffrey Van Orden, Richard Howitt i Atzo Nicolaï
es Intervienen Jacky Henin (ponente de opinión de la comisión INTA), Karl von Wogau, en nombre del Grupo del PPE-DE, Ana Maria Gomes, en nombre del Grupo del PSE, Johan Van Hecke, en nombre del Grupo ALDE, Hélène Flautre, en nombre del Grupo Verts/ALE, Vittorio Emanuele Agnoletto, en nombre del Grupo GUE/NGL, Bogdan Pęk, en nombre del Grupo IND/DEM, Ryszard Czarnecki, no inscrito, Jas Gawronski, Margrietus van den Berg, Cecilia Malmström, Bart Staes, Philip Claeys, Georg Jarzembowski, Proinsias De Rossa, Simon Coveney, Aloyzas Sakalas, Geoffrey Van Orden, Richard Howitt y Atzo Nicolaï
pl Głos zabrali: Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, Jana Bobošíková niezrzeszona, Jean-Pierre Jouyet (urzędujący przewodniczący Rady), José Manuel Barroso, Philip Bushill-Matthews, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Hélène Flautre, Cristiana Muscardini, Frank Vanhecke, Jacek Saryusz-Wolski, Enrique Barón Crespo, Sophia in 't Veld, Ryszard Czarnecki, Werner Langen, Jo Leinen, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Proinsias De Rossa, Cornelis Visser, Józef Pinior, Jerzy Buzek, Othmar Karas i Colm Burke
es Intervienen Nigel Farage, en nombre del Grupo IND/DEM, Jana Bobošíková, no inscrito, Jean-Pierre Jouyet (Presidente en ejercicio del Consejo), José Manuel Barroso, Philip Bushill-Matthews, Pervenche Berès, Wolf Klinz, Hélène Flautre, Cristiana Muscardini, Frank Vanhecke, Jacek Saryusz-Wolski, Enrique Barón Crespo, Sophia in 't Veld, Ryszard Czarnecki, Werner Langen, Jo Leinen, Mario Borghezio, Tunne Kelam, Proinsias De Rossa, Cornelis Visser, Józef Pinior, Jerzy Buzek, Othmar Karas y Colm Burke
pl Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy ‧, Sekcja ‧ – Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (SEC‧ [[‧]]- C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC))- komisja CONT- Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A
es Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio ‧, Sección ‧ – Defensor del Pueblo Europeo (SEC‧ [[‧]]- C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC))- Comisión CONT- Ponente: Ryszard Czarnecki (A
pl Głos zabrali: Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, Jana Bobošíková niezrzeszona, Piia-Noora Kauppi, Poul Nyrup Rasmussen, Anneli Jäätteenmäki, Bernat Joan i Marí, Kyriacos Triantaphyllides, Ryszard Czarnecki, Nigel Farage, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope i Reino Paasilinna
es Intervienen Jens-Peter Bonde, en nombre del Grupo IND/DEM, Jana Bobošíková, no inscrito, Piia-Noora Kauppi, Poul Nyrup Rasmussen, Anneli Jäätteenmäki, Bernat Joan i Marí, Kyriacos Triantaphyllides, Ryszard Czarnecki, Nigel Farage, Alessandro Battilocchio, Timothy Kirkhope y Reino Paasilinna
pl Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki i Roberts Zīle w imieniu grupy UEN, w sprawie zamachu stanu na Fidżi (B
es Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki y Roberts Zīle, en nombre del Grupo UEN, sobre el golpe de Estado en Fiyi (B
pl Sprawozdanie: Christa Klaß- A‧-‧/‧: Christa Klaß, Caroline Lucas, Péter Olajos, Zuzana Roithová, Ryszard Czarnecki i Carl Schlyter
es Informe Christa Klaß- A‧-‧/‧ Christa Klaß, Caroline Lucas, Péter Olajos, Zuzana Roithová, Ryszard Czarnecki y Carl Schlyter
pl Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal i Mirosław Piotrowski w imieniu grupy ECR, w sprawie izraelskiej operacji wojskowej przeciwko flotylli humanitarnej i blokady strefy Gazyw sprawie operacji wojskowej Izraela przeciw flotylli statków z pomocą humanitarną oraz blokady Strefy Gazy (B
es Michał Tomasz Kamiński, Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal y Mirosław Piotrowski, en nombre del Grupo ECR, sobre la operación militar israelí contra la flotilla humanitaria y el bloqueo de Gaza (B
pl Głos zabrali: Nils Lundgren, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Jan Marinus Wiersma, Alexander Lambsdorff, Milan Horáček, Vladimír Remek, Nigel Farage, Hans-Peter Martin, Francisco José Millán Mon, Alexandra Dobolyi, Cecilia Malmström, Elly de Groen-Kouwenhoven, Jean-Claude Martinez, Guido Podestà, Hannes Swoboda, Bronisław Geremek, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen, Sophia in 't Veld, Kinga Gál i Helmut Kuhne
es Intervienen Nils Lundgren, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Jan Marinus Wiersma, Alexander Lambsdorff, Milan Horáček, Vladimír Remek, Nigel Farage, Hans-Peter Martin, Francisco José Millán Mon, Alexandra Dobolyi, Cecilia Malmström, Elly de Groen-Kouwenhoven, Jean-Claude Martinez, Guido Podestà, Hannes Swoboda, Bronisław Geremek, Hartmut Nassauer, Poul Nyrup Rasmussen, Sophia in 't Veld, Kinga Gál y Helmut Kuhne
pl Luis de Grandes Pascual, Evangelia Tzampazi, Sophia in 't Veld, Pedro Guerreiro, Urszula Krupa, Ashley Mote, Erna Hennicot-Schoepges, Panagiotis Beglitis, Proinsias De Rossa, Marios Matsakis, Charles Tannock, Koenraad Dillen, Vladimír Remek, Christa Prets, Ryszard Czarnecki, Sarah Ludford, Karl von Wogau, Genowefa Grabowska, Georgios Karatzaferis, Eluned Morgan, Bogdan Pęk, Marie-Noëlle Lienemann i Manuel Medina Ortega w sprawie wystąpienia Luisa de Grandes Pascuala, Aloyzas Sakalas i Luis de Grandes Pascual w sprawie osobistej w związku z wystąpieniem Manuela Mediny Ortegi
es Luis de Grandes Pascual, Evangelia Tzampazi, Sophia in 't Veld, Pedro Guerreiro, Urszula Krupa, Ashley Mote, Erna Hennicot-Schoepges, Panagiotis Beglitis, Proinsias De Rossa, Marios Matsakis, Charles Tannock, Koenraad Dillen, Vladimír Remek, Christa Prets, Ryszard Czarnecki, Sarah Ludford, Karl von Wogau, Genowefa Grabowska, Georgios Karatzaferis, Eluned Morgan, Bogdan Pęk, Marie-Noëlle Lienemann y Manuel Medina Ortega, éste sobre la intervención de Luis de Grandes Pascual, Aloyzas Sakalas y Luis de Grandes Pascual, éste por alusiones personales tras la intervención de Manuel Medina Ortega
pl Robert Sturdy i Maria Martens w imieniu grupy PPE-DE, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet i Danutė Budreikaitė w imieniu grupy ALDE, Cristiana Muscardini i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy UEN w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym (B
es Robert Sturdy y Maria Martens, en nombre del Grupo PPE-DE, Gianluca Susta, Johan Van Hecke, Thierry Cornillet y Danutė Budreikaitė, en nombre del Grupo ALDE, Cristiana Muscardini y Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN, sobre los Acuerdos de Asociación Económica (B
pl Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis i Hanna Foltyn-Kubicka w imieniu grupy UEN
es Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis y Hanna Foltyn-Kubicka, en nombre del Grupo UEN
pl Głos zabrał Ryszard Czarnecki
es Interviene Ryszard Czarnecki
pl Michał Tomasz Kamiński, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis i Inese Vaidere, w imieniu grupy UEN
es Michał Tomasz Kamiński, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ģirts Valdis Kristovskis y Inese Vaidere, en nombre del Grupo UEN
pl Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Inese Vaidere i Roberts Zīle, w imieniu grupy UEN
es Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Inese Vaidere y Roberts Zīle, en nombre del Grupo UEN
pl Bogusław Rogalski, Bogdan Pęk i Ryszard Czarnecki w sprawie przymusowych obozów pracy we Włoszech
es Bogusław Rogalski, Bogdan Pęk y Ryszard Czarnecki sobre los campos de trabajo forzoso en Italia
pl Głos zabrali: Jan Andersson, Patrizia Toia, Elisabeth Schroedter, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Ieke van den Burg, Gabriele Zimmer, Andreas Mölzer, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Othmar Karas, Poul Nyrup Rasmussen, Tomáš Zatloukal, Joaquín Almunia, Vladimír Špidla i Ieke van den Burg, w celu postawienia pytania, na które odpowiedzi udzielił Vladimír Špidla
es Intervienen Jan Andersson, Patrizia Toia, Elisabeth Schroedter, Dimitrios Papadimoulis, Johannes Blokland, Ryszard Czarnecki, Piia-Noora Kauppi, Ieke van den Burg, Gabriele Zimmer, Andreas Mölzer, José Manuel García-Margallo y Marfil, Pervenche Berès, Othmar Karas, Poul Nyrup Rasmussen, Tomáš Zatloukal, Joaquín Almunia, Vladimír Špidla y Ieke van den Burg, para formular una pregunta a la que responde Vladimír Špidla
pl Głos zabrali: Nina Škottová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Umberto Guidoni (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT), Erna Hennicot-Schoepges (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Romana Jordan Cizelj,, w imieniu grupy PPE-DE, Hannes Swoboda,, w imieniu grupy PSE, Jorgo Chatzimarkakis,, w imieniu grupy ALDE, Konrad Szymański,, w imieniu grupy UEN, David Hammerstein,, w imieniu grupy Verts/ALE, Derek Roland Clark,, w imieniu grupy IND/DEM, Lydia Schenardi,, w imieniu grupy ITS, Roger Helmer,, niezrzeszony, Gunnar Hökmark, Robert Goebbels, Grażyna Staniszewska, Ryszard Czarnecki, Alyn Smith, Angelika Niebler, Gyula Hegyi, Kyösti Virrankoski, Vasco Graça Moura, Jerzy Buzek, Teresa Riera Madurell, Lambert van Nistelrooij i Silvia-Adriana Ţicău
es Intervienen Nina Škottová (ponente de opinión de la Comisión BUDG), Umberto Guidoni (ponente de opinión de la Comisión CONT), Erna Hennicot-Schoepges (ponente de opinión de la Comisión CULT), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (ponente de opinión de la Comisión JURI), Romana Jordan Cizelj, en nombre del Grupo PPE-DE, Hannes Swoboda, en nombre del Grupo PSE, Jorgo Chatzimarkakis, en nombre del Grupo ALDE, Konrad Szymański, en nombre del Grupo UEN, David Hammerstein, en nombre del Grupo Verts/ALE, Derek Roland Clark, en nombre del Grupo IND/DEM, Lydia Schenardi, en nombre del Grupo ITS, Roger Helmer, no inscrito, Gunnar Hökmark, Robert Goebbels, Grażyna Staniszewska, Ryszard Czarnecki, Alyn Smith, Angelika Niebler, Gyula Hegyi, Kyösti Virrankoski, Vasco Graça Moura, Jerzy Buzek, Teresa Riera Madurell, Lambert van Nistelrooij y Silvia-Adriana Ţicău
pl Głos zabrali: Elisabeth Schroedter, Kyriacos Triantaphyllides, Graham Booth, Janusz Wojciechowski, Luca Romagnoli, Konstantinos Hatzidakis, Katerina Batzeli, Frédérique Ries, Margie Sudre, Gyula Hegyi, Luis de Grandes Pascual, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Březina, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jim Higgins, Ryszard Czarnecki i Andris Piebalgs
es Intervienen Elisabeth Schroedter, Kyriacos Triantaphyllides, Graham Booth, Janusz Wojciechowski, Luca Romagnoli, Konstantinos Hatzidakis, Katerina Batzeli, Frédérique Ries, Margie Sudre, Gyula Hegyi, Luis de Grandes Pascual, Miguel Angel Martínez Martínez, Jan Březina, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jim Higgins, Ryszard Czarnecki y Andris Piebalgs
pl Adam Bielan, Ryszard Czarnecki i Konrad Szymański w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji w Chinach po trzęsieniu ziemi i przed Igrzyskami Olimpijskimi (B
es Adam Bielan, Ryszard Czarnecki y Konrad Szymański, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación en China tras el terremoto y en vísperas de los Juegos Olímpicos (B
pl Marianne Thyssen, Catherine Stihler, Sophia in 't Veld, Mary Lou McDonald, Dariusz Maciej Grabowski, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Zbigniew Podkański, Antonio Masip Hidalgo, Marian Harkin, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Marios Matsakis, Kathy Sinnott, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alfredo Antoniozzi, Magda Kósáné Kovács, Nikolaos Sifunakis, Avril Doyle, Marta Vincenzi, Christopher Beazley, Peter Skinner, Tunne Kelam i Ljudmila Novak
es Marianne Thyssen, Catherine Stihler, Sophia in 't Veld, Mary Lou McDonald, Dariusz Maciej Grabowski, Ryszard Czarnecki, Zdzisław Zbigniew Podkański, Antonio Masip Hidalgo, Marian Harkin, Mirosław Mariusz Piotrowski, Zbigniew Zaleski, Panagiotis Beglitis, Marios Matsakis, Kathy Sinnott, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Alfredo Antoniozzi, Magda Kósáné Kovács, Nikolaos Sifunakis, Avril Doyle, Marta Vincenzi, Christopher Beazley, Peter Skinner, Tunne Kelam y Ljudmila Novak
pl Głos zabrali: György Schöpflin w imieniu grupy PPE-DE, Marianne Mikko w imieniu grupy PSE, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, i Stavros Dimas (członek Komisji
es Intervienen György Schöpflin, en nombre del Grupo PPE-DE, Marianne Mikko, en nombre del Grupo PSE, Urszula Krupa, en nombre del Grupo IND/DEM, Ryszard Czarnecki, no inscrito, y Stavros Dimas (Miembro de la Comisión
pl Głos zabrali: Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE-DE, Corina Creţu w imieniu grupy PSE, Toomas Savi w imieniu grupy ALDE, Adam Bielan w imieniu grupy UEN, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Frank Vanhecke niezrzeszony, Theodor Dumitru Stolojan, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Katrin Saks, Liam Aylward i Mieczysław Edmund Janowski
es Intervienen Filip Kaczmarek, en nombre del Grupo PPE-DE, Corina Creţu, en nombre del Grupo PSE, Toomas Savi, en nombre del Grupo ALDE, Adam Bielan, en nombre del Grupo UEN, Gabriele Zimmer, en nombre del Grupo GUE/NGL, Frank Vanhecke, no inscrito, Theodor Dumitru Stolojan, Justas Vincas Paleckis, Ryszard Czarnecki, Katrin Saks, Liam Aylward y Mieczysław Edmund Janowski
pl Głos zabrali: Gabriele Albertini w imieniu grupy PPE, Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Barry Madlener niezrzeszony, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z systemem niebieskiej karty przez hrabiego Williama Dartmoutha, Elmar Brok, Adrian Severin, Ivo Vajgl, Hélène Flautre, Ryszard Antoni Legutko, Charalampos Aggourakis, Fiorello Provera i Philip Claeys
es Intervienen Gabriele Albertini, en nombre del Grupo PPE, Kristian Vigenin, en nombre del Grupo S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, en nombre del Grupo ALDE, Ulrike Lunacek, en nombre del Grupo Verts/ALE, Charles Tannock, en nombre del Grupo ECR, Nikolaos Chountis, en nombre del Grupo GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, en nombre del Grupo EFD, Barry Madlener, no inscrito, quien responde igualmente a una pregunta formulada con arreglo al procedimiento de la tarjeta azul de William (The Earl of) Dartmouth, Elmar Brok, Adrian Severin, Ivo Vajgl, Hélène Flautre, Ryszard Antoni Legutko, Charalampos Aggourakis, Fiorello Provera y Philip Claeys
pl Olivier Chastel udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierowali Ryszard Czarnecki
es Olivier Chastel responde a la pregunta, así como a una pregunta complementaria de Ryszard Czarnecki
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 519 zdań frazy ryszard.Znalezione w 0,638 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.