Tłumaczenia na język hiszpański:

  • ricardo   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

Ryszard
Richard; Ricardo

Przykładowe zdania z "ryszard", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Głos zabrali: Axel Voss w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Simon Busuttil, Saïd El Khadraoui, Judith Sargentini, Cornelia Ernst, Manfred Weber, Tanja Fajon, Eva Lichtenberger i Carlos Coelho
es Intervienen Axel Voss, en nombre del Grupo PPE, Birgit Sippel, en nombre del Grupo S&D, Sophia in 't Veld, en nombre del Grupo ALDE, Jan Philipp Albrecht, en nombre del Grupo Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo ECR, Eva-Britt Svensson, en nombre del Grupo GUE/NGL, Simon Busuttil, Saïd El Khadraoui, Judith Sargentini, Cornelia Ernst, Manfred Weber, Tanja Fajon, Eva Lichtenberger y Carlos Coelho
pl Przeciw: Bogdan Pęk, Ewa Tomaszewska, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dariusz Maciej Grabowski, Marcin Libicki, Koenraad Dillen, Nirj Deva, Bart Staes, Ryszard Czarnecki
es En contra: Bogdan Pęk, Ewa Tomaszewska, Mirosław Mariusz Piotrowski, Dariusz Maciej Grabowski, Marcin Libicki, Koenraad Dillen, Nirj Deva, Bart Staes, Ryszard Czarnecki
pl Głos zabrali: Thomas Mann w imieniu grupy PPE-DE, Panagiotis Beglitis w imieniu grupy PSE, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, i Dalia Grybauskaitė
es Intervienen Thomas Mann, en nombre del Grupo del PPE-DE, Panagiotis Beglitis, en nombre del Grupo del PSE, Ryszard Czarnecki, no inscrito, y Dalia Grybauskaitė
pl Głos zabrali: Ryszard Czarnecki, Elmar Brok (przewodniczący komisji AFET), Lilli Gruber, Lapo Pistelli, Vittorio Agnoletto, Georgios Karatzaferis, Andreas Mölzer, Anna Ibrisagic, Marek Maciej Siwiec, Gerard Batten, Bogusław Sonik, Monika Beňová, Simon Coveney, Richard Howitt, Benita Ferrero-Waldner i Jack Straw
es Intervienen Ryszard Czarnecki, Elmar Brok (presidente de la Comisión AFET), Lilli Gruber, Lapo Pistelli, Vittorio Agnoletto, Georgios Karatzaferis, Andreas Mölzer, Anna Ibrisagic, Marek Maciej Siwiec, Gerard Batten, Bogusław Sonik, Monika Beňová, Simon Coveney, Richard Howitt, Benita Ferrero-Waldner y Jack Straw
pl Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki i Ewa Tomaszewska, w imieniu grupy UEN, w sprawie Iranu: przypadku Khadijeh Moghaddam (B
es Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki y Ewa Tomaszewska, en nombre del Grupo UEN, sobre Irán: el caso de Khadijeh Moghaddam (B
pl Głos zabrali: Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy UEN, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Elmar Brok, Jan Marinus Wiersma, Cecilia Malmström, Hélène Flautre, Helmuth Markov, Bastiaan Belder, Guntars Krasts, Alessandro Battilocchio, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Grażyna Staniszewska, Rolandas Pavilionis, Jerzy Buzek, Giovanni Claudio Fava, Paavo Väyrynen, Tunne Kelam, John Attard-Montalto, Giulietto Chiesa, Armin Laschet, Panagiotis Beglitis, Jelko Kacin, Bogdan Klich, Ari Vatanen, Rihards Pīks, Gunnar Hökmark, Piia-Noora Kauppi i Atzo Nicolaï
es Intervienen Michał Tomasz Kamiński, en nombre del Grupo UEN, Ryszard Czarnecki, no inscrito, Elmar Brok, Jan Marinus Wiersma, Cecilia Malmström, Hélène Flautre, Helmuth Markov, Bastiaan Belder, Guntars Krasts, Alessandro Battilocchio, Charles Tannock, Toomas Hendrik Ilves, Grażyna Staniszewska, Rolandas Pavilionis, Jerzy Buzek, Giovanni Claudio Fava, Paavo Väyrynen, Tunne Kelam, John Attard-Montalto, Giulietto Chiesa, Armin Laschet, Panagiotis Beglitis, Jelko Kacin, Bogdan Klich, Ari Vatanen, Rihards Pīks, Gunnar Hökmark, Piia-Noora Kauppi y Atzo Nicolaï
pl Ryszard Czarnecki (sprawozdawca) przed głosowaniem, oraz Jean-Pierre Audy w sprawie dostosowań technicznych, które należy wnieść do tekstu po głosowaniu w sprawie absolutorium, które miało miejsce podczas ostatniej sesji (pkt ‧.‧ protokołu z dnia
es Ryszard Czarnecki (ponente) antes de la votación, y Jean-Pierre Audy, sobre las adaptaciones técnicas que se han de introducir en el texto tras la votación sobre aprobación de la gestión que tuvo lugar en el anterior periodo parcial de sesiones (punto ‧.‧ del Acta del
pl Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko i Tomasz Piotr Poręba, w imieniu grupy ECR w sprawie budowania demokracji w stosunkach zewnętrznych (B
es Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko y Tomasz Piotr Poręba, en nombre del Grupo ECR, sobre la consolidación de la democracia en las relaciones exteriores (B
pl Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle, Zdzisław Zbigniew Podkański i Konrad Szymański, w imieniu grupy UEN, w sprawie szczytu UE/Rosja, jaki odbył się w Mafrze w dniu ‧ października ‧ r, (B
es Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere, Ģirts Valdis Kristovskis, Roberts Zīle, Zdzisław Zbigniew Podkański y Konrad Szymański, en nombre del Grupo UEN, sobre la Cumbre UE-Rusia celebrada en Mafra el ‧ de octubre de ‧ (B
pl To Król Ryszard, powrócił z krucjaty!
es ¡ Es el rey Richard, de vuelta de las cruzadas!
pl Jens Geier (zastępca sprawozdawcy Bogusława Liberadzkiego), Inés Ayala Sender, Bart Staes i Ryszard Czarnecki przedstawili swoje sprawozdania
es Jens Geier (suplente del ponente Bogusław Liberadzki), Inés Ayala Sender, Bart Staes y Ryszard Czarnecki presentan sus informes
pl Głos zabrali: Enikő Győri (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ECON), Karin Kadenbach (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Jean-Pierre Audy w imieniu grupy PPE, Cătălin Sorin Ivan w imieniu grupy S&D, Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Seán Kelly, Jens Geier, Charles Goerens, Malika Benarab-Attou, Paweł Robert Kowal, Nikolaos Salavrakos, Hans-Peter Martin, Sophie Auconie, Thijs Berman, Georgios Stavrakakis, Zigmantas Balčytis, Proinsias De Rossa, Corina Crețu i Andreas Mölzer, w sprawie wystąpienia Hansa-Petera Martina
es Intervienen Enikő Győri (ponente de opinión de la Comisión ECON), Karin Kadenbach (ponente de opinión de la Comisión REGI), Jean-Pierre Audy, en nombre del Grupo PPE, Cătălin Sorin Ivan, en nombre del Grupo S&D, Olle Schmidt, en nombre del Grupo ALDE, Philippe Lamberts, en nombre del Grupo Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo ECR, Marta Andreasen, en nombre del Grupo EFD, Andreas Mölzer, no inscrito, Seán Kelly, Jens Geier, Charles Goerens, Malika Benarab-Attou, Paweł Robert Kowal, Nikolaos Salavrakos, Hans-Peter Martin, Sophie Auconie, Thijs Berman, Georgios Stavrakakis, Zigmantas Balčytis, Proinsias De Rossa, Corina Crețu y Andreas Mölzer, sobre la intervención de Hans-Peter Martin
pl Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki i Marcin Libicki, w imieniu grupy UEN, w sprawie sytuacji w Strefie Gazy (B
es Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Konrad Szymański, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki y Marcin Libicki, en nombre del Grupo UEN, sobre la situación en la Franja de Gaza (B
pl Głos zabrali: Robert Sturdy w imieniu grupy PPE-DE, Erika Mann w imieniu grupy PSE, Johan Van Hecke w imieniu grupy ALDE, Caroline Lucas w imieniu grupy Verts/ALE, Vittorio Agnoletto w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy IND/DEM, Cristiana Muscardini w imieniu grupy UEN, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, Tokia Saïfi, Francisco Assis, Sajjad Karim, Bastiaan Belder, Luca Romagnoli, Georgios Papastamkos, Kader Arif, Giulietto Chiesa, Patrick Louis, Christofer Fjellner, Joan Calabuig Rull, Daniel Caspary, Elisa Ferreira, Syed Kamall, Pia Elda Locatelli i Peter Mandelson
es Intervienen Robert Sturdy, en nombre del Grupo PPE-DE, Erika Mann, en nombre del Grupo PSE, Johan Van Hecke, en nombre del Grupo ALDE, Caroline Lucas, en nombre del Grupo Verts/ALE, Vittorio Agnoletto, en nombre del Grupo GUE/NGL, Nigel Farage, en nombre del Grupo IND/DEM, Cristiana Muscardini, en nombre del Grupo UEN, Ryszard Czarnecki, no inscrito, Tokia Saïfi, Francisco Assis, Sajjad Karim, Bastiaan Belder, Luca Romagnoli, Georgios Papastamkos, Kader Arif, Giulietto Chiesa, Patrick Louis, Christofer Fjellner, Joan Calabuig Rull, Daniel Caspary, Elisa Ferreira, Syed Kamall, Pia Elda Locatelli y Peter Mandelson
pl Głos zabrali: György Schöpflin w imieniu grupy PPE-DE, Marianne Mikko w imieniu grupy PSE, Urszula Krupa w imieniu grupy IND/DEM, Ryszard Czarnecki niezrzeszony, i Stavros Dimas (członek Komisji
es Intervienen György Schöpflin, en nombre del Grupo PPE-DE, Marianne Mikko, en nombre del Grupo PSE, Urszula Krupa, en nombre del Grupo IND/DEM, Ryszard Czarnecki, no inscrito, y Stavros Dimas (Miembro de la Comisión
pl Głos zabrali: Alessandro Battilocchio niezrzeszony, Bernd Posselt, Libor Rouček, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Georgios Papastamkos, Justas Vincas Paleckis, Philip Claeys, Konstantinos Hatzidakis, Vincenzo Lavarra, Hubert Pirker, Józef Pinior, Simon Busuttil, Agnes Schierhuber, Paula Lehtomäki i Olli Rehn
es Intervienen Alessandro Battilocchio, no inscrito, Bernd Posselt, Libor Rouček, Jaromír Kohlíček, Ryszard Czarnecki, Georgios Papastamkos, Justas Vincas Paleckis, Philip Claeys, Konstantinos Hatzidakis, Vincenzo Lavarra, Hubert Pirker, Józef Pinior, Simon Busuttil, Agnes Schierhuber, Paula Lehtomäki y Olli Rehn
pl Głos zabrali: Jacek Protasiewicz, w imieniu grupy PPE-DE, Justas Vincas Paleckis, w imieniu grupy PSE, Janusz Onyszkiewicz, w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy UEN, Milan Horáček, w imieniu grupy Verts/ALE, Věra Flasarová, w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder, w imieniu grupy IND/DEM, Roberto Fiore, niezrzeszony, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Marianne Mikko, Ewa Tomaszewska, Colm Burke i Sylwester Chruszcz
es Intervienen Jacek Protasiewicz, en nombre del Grupo PPE-DE, Justas Vincas Paleckis, en nombre del Grupo PSE, Janusz Onyszkiewicz, en nombre del Grupo ALDE, Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo UEN, Milan Horáček, en nombre del Grupo Verts/ALE, Věra Flasarová, en nombre del Grupo GUE/NGL, Bastiaan Belder, en nombre del Grupo IND/DEM, Roberto Fiore, no inscrito, Árpád Duka-Zólyomi, Józef Pinior, Zdzisław Zbigniew Podkański, Esther De Lange, Marianne Mikko, Ewa Tomaszewska, Colm Burke y Sylwester Chruszcz
pl Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki i Edvard Kožušník w imieniu grupy ECR, w sprawie Wenezueli (B
es Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki y Edvard Kožušník, en nombre del Grupo ECR, sobre Venezuela (B
pl Brian Crowley, Seán Ó Neachtain, Eoin Ryan, Liam Aylward, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski i Adam Bielan w imieniu grupy UEN
es Brian Crowley, Seán Ó Neachtain, Eoin Ryan, Liam Aylward, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski y Adam Bielan, en nombre del Grupo UEN
pl Sprawozdanie w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy ‧, sekcja ‧ – Trybunał Sprawiedliwości (SEC‧ [[‧]]- C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC))- komisja CONT- Sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (A
es Informe sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio ‧, Sección ‧ – Tribunal de Justicia (SEC‧ [[‧]]- C‧-‧/‧- ‧/‧(DEC))- Comisión CONT- Ponente: Ryszard Czarnecki (A
pl Głos zabrali: Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Jeanine Hennis-Plasschaert w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Mario Borghezio w imieniu grupy EFD, Ernst Strasser, Kinga Göncz, Sarah Ludford, Judith Sargentini, Marek Henryk Migalski, Eva-Britt Svensson, Jaroslav Paška, Carlos Coelho, Emine Bozkurt, Alexander Alvaro, Ryszard Czarnecki, John Bufton, Monika Hohlmeier, Tanja Fajon, Cecilia Wikström, Sylvie Guillaume, Nathalie Griesbeck, Ioan Enciu, Charles Goerens i Proinsias De Rossa
es Intervienen Simon Busuttil, en nombre del Grupo PPE, Birgit Sippel, en nombre del Grupo S&D, Jeanine Hennis-Plasschaert, en nombre del Grupo ALDE, Jan Philipp Albrecht, en nombre del Grupo Verts/ALE, Charles Tannock, en nombre del Grupo ECR, Marie-Christine Vergiat, en nombre del Grupo GUE/NGL, Mario Borghezio, en nombre del Grupo EFD, Ernst Strasser, Kinga Göncz, Sarah Ludford, Judith Sargentini, Marek Henryk Migalski, Eva-Britt Svensson, Jaroslav Paška, Carlos Coelho, Emine Bozkurt, Alexander Alvaro, Ryszard Czarnecki, John Bufton, Monika Hohlmeier, Tanja Fajon, Cecilia Wikström, Sylvie Guillaume, Nathalie Griesbeck, Ioan Enciu, Charles Goerens y Proinsias De Rossa
pl Bogusław Rogalski, Bogdan Pęk i Ryszard Czarnecki w sprawie przymusowych obozów pracy we Włoszech
es Bogusław Rogalski, Bogdan Pęk y Ryszard Czarnecki sobre los campos de trabajo forzoso en Italia
pl Pytanie ‧ (Ryszard Czarnecki): Szczyt Państ ASEAN-obrona praw człowieka
es Pregunta ‧ (Ryszard Czarnecki): Cumbre de la ASEAN- Defensa de los derechos humanos
pl Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Roberts Zīle i Adam Bielan w imieniu grupy ECR
es Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Roberts Zīle y Adam Bielan, en nombre del Grupo ECR
pl Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Charles Tannock, Syed Kamall, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko i Adam Bielan w imieniu grupy ECR
es Ryszard Czarnecki, Konrad Szymański, Charles Tannock, Syed Kamall, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko y Adam Bielan, en nombre del Grupo ECR
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 519 zdań frazy ryszard.Znalezione w 0,83 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.