Tłumaczenia na język hiszpański:

  • grasa oleosa de mantequilla   
  • butteroil   

Przykładowe zdania z "olej maślany", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl masło i produkty maślane (olej maślany, ghee itd
es Mantequilla y productos derivados (aceite de mantequilla, ghee, etc
pl Ponadto można je podzielić na masło podstawowe (‧ % zawartości tłuszczu), niefrakcjonowany olej maślany (czyli po prostu olej maślany, o ‧,‧ % zawartości tłuszczu) i frakcjonowany olej maślany (czyli po prostu masło frakcjonowane, sortowane według temperatury topnienia
es Además, puede dividirse en mantequilla básica (contenido de grasa del ‧ %), butteroil no fraccionado (o, simplemente, butteroil, con un contenido de grasa del ‧,‧ %) y butteroil fraccionado (o, simplemente, mantequilla fraccionada, clasificada según su punto de fusión
pl Jeśli chodzi o właściwy rynek geograficzny, rynki masła luzem, frakcjonowanego oleju maślanego i niefrakcjonowanego oleju maślanego obejmują cały EOG
es En cuanto al mercado geográfico de referencia, los mercados de la mantequilla a granel, el butteroil fraccionado y el butteroil no fraccionado tienen una dimensión del EEE
pl Olej rydzowy (GTS
es Olej rydzowy (ETG
pl Benzyna i olej napędowy spełniające wymagania określone w załącznikach I, II, ‧ i ‧ są już dostępne na rynku Wspólnoty Europejskiej
es Considerando que ya existen en el mercado de la Comunidad Europea gasolinas y gasóleos de automoción que respetan los niveles de especificaciones establecidos en los anexos I, II, ‧ y
pl d Niniejszy produkt zawiera olej mineralny
es n Este producto contiene aceite mineral
pl hydroksypropyloceluloza (LH-‧), nisko-podstawiona hydroksypropyloceluloza (LH-‧), talk, makrogol ‧, olej rycynowy uwodorniony w rdzeniu tabletki; alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E ‧), makrogol ‧ i talk w otoczce tabletki
es sustitución (LH-‧), hidroxipropil celulosa de baja sustitución (LH-‧), talco, macrogol ‧, aceite de ricino hidrogenado y los componentes de la recubiera pelicular son: polivinil alcohol, dióxido de titanio (E‧), macrogol ‧ y talco
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę (Olej rydzowy (GTS
es Reglamento (CE) no ‧/‧ de la Comisión, dede junio de ‧, por el que se inscribe una denominación en el registro de especialidades tradicionales garantizadas [Olej rydzowy (ETG)]
pl Środki odstraszające: olej talowy
es Repelentes: aceite de resina
pl Dotyczy: prośby o zachowanie regulacji zwalniających Wielką Brytanię z podatku VAT i innych podatków w pełnej wysokości nałożonych na czerwony olej napędowy do łodzi o przeznaczeniu rekreacyjnym
es Asunto: Solicitud de seguir aplicado la exención de que disfruta el Reino Unido respecto del IVA y el impuesto íntegros sobre el gasóleo rojo para las embarcaciones de recreo
pl Zawiera także: polioksyetylowany olej rycynowy, kwas cytrynowy (bezwodny) i ‧, ‧ % (obj./obj.) etanolu
es También contiene: aceite de ricino polioxietilado; ácido cítrico (anhidro) y ‧ % (v/v) de etanol
pl Pozostałości (ropa naftowa), ciężki olej napędowy pochodzenia koksowniczego i olej napędowy próżniowy (CAS nr
es Residuos (petróleo), coquizador de gasóleo pesado y gasóleo obtenido a vacío (no CAS
pl Olej z mikroalg Ulkenia sp. spełnia kryteria wymienione w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
es El aceite de la microalga Ulkenia sp. cumple los criterios establecidos en el artículo ‧, apartado ‧, del Reglamento (CE) no
pl W szczególności uściśliły, że, biorąc pod uwagę właściwości fizyczne, emulsje należy uznać za substancje dwuskładnikowe, z których jeden jest aktywny i tworzą go węglowodory (olej napędowy lub opałowy) i jako taki jest w stanie wytworzyć energię na skutek procesu nawęglania lub spalania, drugi składnik natomiast jest bierny i tworzy go woda, której obecność jest potrzebna po to, by zmniejszyć emisje zanieczyszczeń w porównaniu z zastosowaniem oleju napędowego lub opałowego w stanie czystym
es Precisaron en particular que, en razón de su estructura física, las emulsiones se consideran constituidas por dos partes: una parte activa, formada por hidrocarburos (gasóleo o fuel-oil) y capaz, como tal, de producir energía por carburación o combustión, y una parte pasiva constituida por agua, cuya presencia tiene por objeto reducir las emisiones contaminantes del gasóleo y el fuel-oil utilizados en estado puro
pl W obu przypadkach olejem tym był olej transformatorowy.
es En ambos casos, el aceite en cuestión era aceite de transformador.
pl Mimo że w kotłach można stosować zarówno ciężki olej napędowy, jak i paliwa destylowane, wiąże się to z ryzykiem, ponieważ olej żeglugowy typu diesel i olej napędowy są mniej lepkie i bardziej lotne, a podgrzewanie układu paliwowego, które jest wymagane przy stosowaniu ciężkiego oleju napędowego, nie jest konieczne dla paliw destylowanych
es Mientras que las calderas pueden utilizar fuelóleo pesado o combustibles destilados, existe un riesgo al ser el combustible diésel y los gasóleos para uso marítimo menos viscosos y más volátiles y no resultar necesario para los combustibles destilados el calentamiento del sistema de alimentación de combustible exigido por el fuelóleo pesado
pl usuwania do morza, za zgodą Administracji, substancji zawierających olej, wtedy gdy są one używane w celu zwalczania specyficznych przypadków zanieczyszczenia, w celu zmniejszenia szkód spowodowanych zanieczyszczeniem
es a la descarga en el mar de sustancias que contengan hidrocarburos, previamente aprobadas por la administración [del Estado de abanderamiento], cuando sean empleadas para combatir casos concretos de contaminación a fin de reducir los daños resultantes de tal contaminación
pl Efekty wertykalne (olej surowy
es Efectos verticales (aceite crudo de semillas
pl Obecność wody nadaje emulsji wygląd przypominający mleko w temperaturze otoczenia, podczas gdy olej napędowy jest klarowny i przezroczysty
es La presencia de agua confiere a la emulsión un aspecto lechoso a temperatura ambiente, mientras que el gasóleo es límpido y transparente
pl Olej to temat zastępczy
es No, el aceite es una pista falsa
pl Paliwo(-a).............................. (olej napędowy, benzyna, LPG, NG, dwa paliwa: benzyna/LPG, dwa paliwa: benzyna/NG, alkohol etylowy itd
es Combustible: ......... (gasóleo, gasolina, GLP, GN, mezcla gasolina/GLP, mezcla gasolina/GN, etanol, etc
pl napełnić badany zbiornik niekorozyjnym płynem, takim jak olej, woda niekorozyjna lub glikol
es Llenar el depósito que se someterá a ensayo con un fluido no corrosivo, como aceite, agua inhibida o glicol
pl Przetworzony olej z rzepaku ACS-BNØØ‧-‧, ACS-BNØØ‧-‧ oraz z kombinacji mieszańcowej rzepaku ACS-BNØØ‧-‧xACS-BNØØ‧-‧ został dopuszczony do obrotu zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ stycznia ‧ r. dotyczącego nowej żywności i nowych składników żywności
es De conformidad con el artículo ‧ del Reglamento (CE) no ‧/‧ del Parlamento Europeo y del Consejo, dede enero de ‧, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios, se comercializó aceite elaborado derivado de colza oleaginosa ACS-BNØØ‧-‧, colza oleaginosa ACS-BNØØ‧-‧ y la combinación híbrida ACS-BNØØ‧-‧xACS-BNØØ‧-‧ de colza oleaginosa
pl Oleje roślinne/olej z oliwek
es Aceites vegetales/Aceite de oliva
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3522 zdań frazy olej maślany.Znalezione w 1,886 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.