Tłumaczenia na język hiszpański:

  • butteroil   
  • grasa oleosa de mantequilla   

Przykładowe zdania z "olej maślany", pamięć tłumaczeniowa

add example
masło i produkty maślane (olej maślany, ghee itdMantequilla y productos derivados (aceite de mantequilla, ghee, etc
Ponadto można je podzielić na masło podstawowe (‧ % zawartości tłuszczu), niefrakcjonowany olej maślany (czyli po prostu olej maślany, o ‧,‧ % zawartości tłuszczu) i frakcjonowany olej maślany (czyli po prostu masło frakcjonowane, sortowane według temperatury topnieniaAdemás, puede dividirse en mantequilla básica (contenido de grasa del ‧ %), butteroil no fraccionado (o, simplemente, butteroil, con un contenido de grasa del ‧,‧ %) y butteroil fraccionado (o, simplemente, mantequilla fraccionada, clasificada según su punto de fusión
Jeśli chodzi o właściwy rynek geograficzny, rynki masła luzem, frakcjonowanego oleju maślanego i niefrakcjonowanego oleju maślanego obejmują cały EOGEn cuanto al mercado geográfico de referencia, los mercados de la mantequilla a granel, el butteroil fraccionado y el butteroil no fraccionado tienen una dimensión del EEE
Instalacja hydrokrakingu będzie wykorzystywała jako surowce próżniowy olej gazowy oraz ciężki olej gazowy pozyskane z visbreakingu w rafineriach w Matosinhos i SinesLa unidad de hidrocraqueo utilizará como materia prima gasoil de vacío y gasoil pesado derivados de la viscorreducción producidos en las refinerías de Matosinhos y Sines
CPA ‧.‧.‧: Olej słonecznikowy surowyCPA ‧.‧.‧: Aceite de girasol sin refinar
Wzorcowy olej napędowy do badania silników pod względem granicznych wartości emisji podanych w wierszu a tabel w pkt ‧.‧.‧. niniejszego regulaminuDiésel de referencia para la realización de ensayos en motores con respecto a los límites de emisión que figuran en la fila a del cuadro del punto ‧.‧.‧ del presente reglamento
Najczęściej używa się ciasta składającego się z następujących składników: mąka pszenna, jaja, drożdże, mleko, cukier kryształ, aromat na bazie etyl-oxy-hydratu (dalej jako aromat), skórka cytrynowa, sól, gałka muszkatołowa, siekane orzechy włoskie, migdały, pestki moreli, smalec wieprzowy, olej roślinny, masło, cukier puder, cukier waniliowyLa masa más frecuentemente empleada se compone de los ingredientes siguientes: harina de trigo semi-refinada, huevos, levadura, leche, azúcar granulado, aroma a base de oxihidrato etílico (en lo sucesivo aroma), ralladura de limón, sal, nuez moscada, nueces, almendras o almendras de albaricoque trituradas, manteca de cerdo, aceite vegetal, mantequilla, azúcar extrafino y azúcar vainillado
Na Sardynii, której udział w zainstalowanej mocy netto we Włoszech wynosi ‧,‧ %, energia elektryczna wytwarzana jest zasadniczo w elektrociepłowniach wykorzystujących paliwa kopalne (węgiel, olej opałowy, smołę rafineryjnąEn Cerdeña, región que representa un ‧,‧ % de la potencia instalada en Italia, la electricidad se produce principalmente en centrales termoeléctricas que utilizan combustibles fósiles (carbón, fueloil, alquitrán de refinería
Państwa Członkowskie zapewniają, że nie później niż do dnia ‧ stycznia ‧ r. olej napędowy może być wprowadzany do obrotu na ich terytorium tylko wtedy, jeżeli jest zgodny ze specyfikacjami środowiskowymi określonymi w załącznikuLos Estados miembros garantizarán que, no más tarde del ‧ de enero de ‧, solamente pueda comercializarse en su territorio el combustible diesel que cumpla las especificaciones establecidas en el anexo
Pojazdy przystosowane do dwóch rodzajów paliwa, wykorzystujące olej napędowy jako paliwo podstawowe do zapalania mieszanki powietrza z gazem, są dopuszczalne, jeśli silniki te i pojazdy spełniają obowiązujące normy dotyczące emisji spalinSe permitirán los vehículos de combustible dual, que utilizan el gasóleo como combustible primario para la ignición de la mezcla aire/gas, en aquellos casos en que dichos motores y vehículos se ajusten a las normas de emisión obligatorias
Podatki dochodowe, podatki od nieruchomości, olej napędowy, podatki drogowe, podatki z tytułu licencji tele- i radiokomunikacyjnych i reklam, opłaty licencyjne, podatki związane z odpadami nie są uwzględniane i nie są ujmowane w opisie, ponieważ stanowią one niewątpliwie część kosztów ponoszonych przez operatorów i mają zastosowanie także do innych branż lub rodzajów działalnościLos impuestos sobre la renta, sobre la propiedad, sobre los combustibles de los vehículos de motor, los impuestos de circulación, los impuestos sobre licencias para telecomunicaciones, radio, publicidad, las comisiones por licencias, los impuestos sobre los residuos, etc., no se tendrán en cuenta y quedan excluidos de la presente descripción porque son parte indudable de los costes de los operadores y se aplican también a otras industrias y actividades
Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcjeAceites de nabo (de nabina), colza o mostaza, y sus fracciones
zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające olej parafinowy CAS ‧-‧-‧ zostały wycofane do dnia ‧ lutego ‧ rlas autorizaciones de los productos fitosanitarios que contengan queroseno CAS ‧-‧-‧ se retiren a más tardar el ‧ de febrero de
Produkt zawiera olej rycynowy uwodorniony, który może powodować niestrawność i biegunkęEste medicamento contiene aceite de ricino hidrogenado que puede producir molestias de estómago y diarrea
Istotnym czynnikiem jest również to, że furgonetki w większym stopniu wykorzystują olej napędowy.El hecho de que las furgonetas utilicen en mucha mayor medida el gasóleo como combustible también desempeña un papel importante.
Postanowienia ust. ‧ niniejszego prawidła nie mają zastosowania w przypadku usuwania czystego lub oddzielonego balastu lub niepoddanych obróbce mieszanin oleistych, które bez rozcieńczenia zawierają olej o stężeniu nieprzekraczającym ‧ części na milion i które nie pochodzą z zęz pompowni ładunkowych, oraz które nie są zmieszane z pozostałościami ładunku olejowegoLo dispuesto en el punto ‧ de la presente regla no se aplicará a las descargas de lastre limpio o separado ni a las mezclas oleosas no sometidas a tratamiento cuyo contenido de hidrocarburos, sin haber sido diluidos, no exceda de ‧ partes por millón, si tales descargas no proceden de las sentinas de la cámara de bombas de carga ni están mezcladas con residuos de carga de hidrocarburos
Przykładowo, małych obszarów obsianych lnem zwyczajnym na olej nie należy umieszczać w tej grupie, ale w grupiePor ejemplo, las pequeñas superficies con lino oleaginoso no deberán incluirse aquí, sino en
obejmuje mniej rygorystyczne wartości progowe układu OBD dla pojazdów na olej napędowy, bez współczynnika rzeczywistego działania (IUPRlímites umbral OBD para diésel flexibles, no incluye relación de rendimiento en uso (IUPR
Ponadto z analizy przeprowadzonej przez Enama (Ente nazionale per la meccanizzazione agricola – Krajowy Urząd Mechanizacji Rolnictwa), dotyczącej zużycia oleju w ‧ z ‧ regionów włoskich wynika, że ilość olej użyta w szklarniach (‧ litr) stanowiła tylko ‧,‧ % całkowitego zużycia oleju rolniczego w ‧ r. i ‧,‧ % w ‧ rAdemás, según un estudio del Enama (Ente nazionale per la meccanizzazione agricola) sobre el consumo de gasóleo en ‧ de las ‧ regiones italianas, el gasóleo utilizado en invernaderos (‧ litros) únicamente representó el ‧,‧ % del consumo total de gasóleo agrícola en ‧ y el ‧,‧ % en
Po raz kolejny powinniśmy podjąć dyskusję w sprawie przygotowania dyrektywy dotyczącej stosowania minimalnych wymogów zgodnie z międzynarodową konwencją o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez olej.Nuevamente debemos debatir el asunto de redactar una directiva sobre la aplicación de los requisitos mínimos, de conformidad con el Convenio internacional para prevenir la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos.
Trudności te związane są głównie z wymogami mającymi zastosowanie do surowców w celu zagwarantowania, że nadają się one do produkcji oleju rybnego przeznaczonego do spożycia przez ludzi, oraz z praktykami w zakresie produkcji żywności stosowanymi zwykle w przemyśle wytwarzającym olej rybnyEstas dificultades están relacionadas principalmente con los requisitos que se aplican a las materias primas a fin de garantizar su adecuación para la producción de aceite de pescado para consumo humano y con los métodos de fabricación de alimentos utilizados habitualmente en la industria del aceite de pescado
Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia ‧ września ‧ r. w sprawach połączonych C-‧/‧ i C-‧/‧ Cindu Chemicals BV i in. przeciwko College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (wniosek College van Beroep voor het bedrijfsleven o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) (Dyrektywa ‧/‧/EWG- Substancje niebezpieczne- Uprawnienie Państw Członkowskich do ustalania dodatkowych warunków wprowadzania do obrotu i stosowania produktów biobójczych, których substancja czynna podlega ograniczeniom zawartym w tej dyrektywie- Produkty do impregnacji drewna zawierające destylaty smoły węglowej (karbolineum i olej kreozotowy)- Produkty do impregnacji drewna zawierające miedź, chrom i arsenSentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda), dede septiembre de ‧, en los asuntos acumulados C-‧/‧ y C-‧/‧ (peticiones de decisión prejudicial planteadas por el College van Beroep voor het bedrijfsleven): Cindu Chemicals BV y otros contra College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen («Directiva ‧/‧/CEE- Sustancias peligrosas- Posibilidad de que los Estados miembros establezcan requisitos adicionales para la comercialización y el empleo de un biocida cuya sustancia activa está sujeta a limitaciones de uso por la Directiva- Productos para la protección de la madera que contienen destilados del alquitrán de hulla (carbolíneo y aceite de creosota)- Productos para la protección de la madera que contienen cobre, cromo y arsénico»
Państwa Członkowskie mogą zezwolić na denaturowanie oleju wyprodukowanego z nasion oleistych wymienionych w ust. ‧ lit. a) ppkt ii) zamiast bezpośrednio nasion oleistych, pod warunkiem że taki proces denaturacji ma miejsce natychmiast po przetworzeniu nasion na olej i że kontrolowane jest przeznaczenie takich nasionLos Estados miembros podrán autorizar que el aceite obtenido de la transformación de semillas oleaginosas de conformidad con el inciso ii) de la letra a) del apartado ‧ se desnaturalice en lugar de las propias semillas, a condición de que la desnaturalización se efectúe inmediatamente después de la transformación en aceite y se controle la utilización de las semillas
Zgodnie z dyrektywą ‧/‧/EWG państwa członkowskie w miarę potrzeby odpowiednio zmieniają lub wycofują istniejące zezwolenia dla środków ochrony roślin zawierających olej parafinowy o nr. CAS ‧-‧-‧ jako substancję czynną w terminie do dnia ‧ czerwca ‧ rCon arreglo a lo dispuesto en la Directiva ‧/‧/CEE, los Estados miembros modificarán o retirarán, cuando sea necesario, las autorizaciones vigentes para productos fitosanitarios que contengan como sustancia activa el aceite de parafina no CAS ‧-‧-‧ a más tardar el ‧ de junio de
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3522 zdań frazy olej maślany.Znalezione w 3,27 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.