Tłumaczenia na język hiszpański:

  • butteroil   
  • grasa oleosa de mantequilla   

Przykładowe zdania z "olej maślany", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ponadto można je podzielić na masło podstawowe (‧ % zawartości tłuszczu), niefrakcjonowany olej maślany (czyli po prostu olej maślany, o ‧,‧ % zawartości tłuszczu) i frakcjonowany olej maślany (czyli po prostu masło frakcjonowane, sortowane według temperatury topnieniaAdemás, puede dividirse en mantequilla básica (contenido de grasa del ‧ %), butteroil no fraccionado (o, simplemente, butteroil, con un contenido de grasa del ‧,‧ %) y butteroil fraccionado (o, simplemente, mantequilla fraccionada, clasificada según su punto de fusión
masło i produkty maślane (olej maślany, ghee itdMantequilla y productos derivados (aceite de mantequilla, ghee, etc
Jeśli chodzi o właściwy rynek geograficzny, rynki masła luzem, frakcjonowanego oleju maślanego i niefrakcjonowanego oleju maślanego obejmują cały EOGEn cuanto al mercado geográfico de referencia, los mercados de la mantequilla a granel, el butteroil fraccionado y el butteroil no fraccionado tienen una dimensión del EEE
OLEJ SŁONECZNIKOWYACEITE DE GIRASOL
Na podstawie oceny naukowej ustalono, że olej z grzybów Mortierella alpina spełnia kryteria określone w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrA partir de la evaluación científica, se ha determinado que el aceite procedente del hongo Mortierella alpina se ajusta a los criterios establecidos en el artículo ‧, apartado ‧, del Reglamento (CE) no
Olej rzepakowyAceite de colza
Szczepionka zawiera olej mineralnyLa vacuna contiene un aceite mineral
Ilość i całkowity odsetek stacji paliw przy autostradach zaopatrujących w benzynę bezołowiową i olej napędowy bez zawartości siarkiNúmero y porcentaje total de las estaciones de servicio de autovías, autopistas o carreteras generales con gasolina sin plomo y gasóleo libres de azufre disponibles a nivel nacional
Rodzaj: olej napędowyTipo: gasóleo
Dodatkowy okres przyznany przez państwa członkowskie na likwidację, składowanie, wprowadzanie do obrotu lub zużycie istniejących zapasów środków ochrony roślin zawierających olej kostny powinien być ograniczony do ‧ miesięcy w celu wykorzystania istniejących zapasów nie dłużej niż przez jeden kolejny sezon wegetacyjny, co zapewni dostępność środków ochrony roślin zawierających olej kostny przez ‧ miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzjiCualquier prórroga que haya concedido un Estado miembro para la eliminación, el almacenamiento, la comercialización y la utilización de las existencias actuales de productos fitosanitarios que contengan aceite de huesos debe limitarse a un período no superior a ‧ meses, a fin de permitir la utilización de las existencias actuales en un nuevo período vegetativo, lo que garantiza que los productos fitosanitarios que contengan aceite de huesos seguirán estando disponibles durante ‧ meses a partir de la adopción de la presente Decisión
Olej słonecznikowy jest znany ze swojego delikatnego smaku i przydatności do smażeniaEl aceite de girasol es notorio por su sabor ligero y su rendimiento en la fritura
Zawiera także: powłokę z politetraftalanu etylowego, lakierowaną, alfa tokoferol, poli(butylometakrylan, metylometakrylan), kopolimer akrylowy, olej silikonowy, dimetikon, powłokę poliestrową pokrytą fluoropolimeremTambién contiene: lámina de polietileno tereftalato lacada, alfa-tocoferol, poli-(butilmetacrilato, metilmetacrilato), copolímero acrílico, aceite de silicona, dimeticona, película de poliéster recubierta de fluoropolímero
do obliczenia mianownika, tzn. całkowitej ilości energii zużytej w transporcie do celów akapitu pierwszego, uwzględnia się tylko benzynę, olej napędowy i biopaliwa, zużyte w transporcie drogowym i kolejowym, oraz energię elektrycznąpara el cálculo del denominador, es decir, la cantidad total de energía consumida en el transporte a los efectos del párrafo primero, solo se tendrán en cuenta la gasolina, el diésel, los biocarburantes consumidos en los transportes por carretera y ferroviario, y la electricidad
Część I: Olej (Konwencja Marpol ‧/‧, załącznik IParte I: Hidrocarburos (Marpol ‧/‧, anexo I
W tym samym czasie, mając na uwadze szczególne cechy swojego terytorium, Włochy wprowadziły obniżone stawki opodatkowania na gaz płynny i olej gazowy w celu częściowej kompensacji zbyt wysokich kosztów ogrzewania ponoszonych przez mieszkańców niektórych obszarów geograficznychAtendiendo a las particularidades de su territorio, Italia introdujo al mismo tiempo tipos impositivos reducidos para el gasóleo y el GLP, a fin de compensar parcialmente los costes de calefacción excesivamente elevados soportados por las personas residentes en determinadas zonas geográficas
Paliwo: olej napędowy/benzyna/gaz płynny LPG/gaz ziemny-biometan/etanol (E‧)/paliwo ekologiczne/wodórCombustible: Diésel/gasolina/GLP/gas natural-biometano/etanol (E‧)/biodiésel/hidrógeno
Paliwo: olej napędowy/ benzyna/ LPG/ NG – biometan/ etanol/ biodiesel/ wodórCombustible: Gasóleo/gasolina/GLP/GN – biometano/etanol/biodiésel/hidrógeno
Poseł Turmes zdaje się w dodatku zapominać o tym, że olej napędowy jest obecnie tańszy w Belgii niż w Luksemburgu, oraz że wszelka turystyka paliwowa, jeżeli taka ma miejsce, kieruje się nie do Luksemburga, ale właśnie do Belgii.Por otra parte, el señor Turmes parece haber olvidado que, en la actualidad, el gasóleo es más barato en Bélgica que en Luxemburgo y que, en estos momentos, el destino de cualquier turista de gasolinera no sería Luxemburgo, sino Bélgica.
Wystąpienie silnej reakcji uczuleniowej na paklitaksel lub polietoksylowany olej rycynowyPacientes que tienen antecedentes de hipersensibilidad grave al paclitaxel o al aceite de ricino polioxietilenado
Nazwę diacyloglicerolowy olej pochodzenia roślinnego (przynajmniej ‧ % diacylogliceroli) umieszcza się na etykiecie produktu jako taką bądź w wykazie składników środków spożywczych, które go zawierająLa denominación de aceite de origen vegetal a base de diacilglicerol (contiene al menos un ‧ % de diacilgliceroles) deberá figurar en el etiquetado del producto como tal o en la lista de ingredientes de los productos alimentarios que lo contengan
obejmuje mniej rygorystyczny współczynnik rzeczywistego działania (IUPR), monitorowanie NOx dla pojazdów na benzynę i zaostrzone wartości progowe PM dla pojazdów na olej napędowyincluye relación de rendimiento en uso (IUPR) flexible, supervisión de NOx para vehículos de gasolina y límites umbral de materia particulada para diésel estrictos
Uszczelki PCV zawierające epoksydowany olej sojowy, oznaczony numerem referencyjnym ‧ w sekcji A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE, stosowane do uszczelniania szklanych pojemników zawierających preparaty dla niemowląt i preparaty pochodne określone w dyrektywie Komisji ‧/‧/EWG lub zawierających przetworzoną żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci, określone w dyrektywie Komisji ‧/‧/WE, które zostały napełnione do dnia ‧ listopada ‧ r., i który jest zgodny z ograniczeniami i/lub wymaganiami określonymi w części A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/WE zmienionej dyrektywą ‧/‧/WE, można nadal wprowadzać do obrotu, pod warunkiem że na materiałach i artykułach znajduje się data napełnieniaLas juntas de PVC que contengan aceite de soja epoxidado, que figura con el número de referencia ‧ en el anexo III, sección A, de la Directiva ‧/‧/CE, y se utilicen para sellar tarros de cristal que contengan preparados para lactantes y preparados de continuación, tal como se definen en la Directiva ‧/‧/CEE de la Comisión, o alimentos elaborados a base de cereales y alimentos infantiles para lactantes y niños de corta edad, tal como se definen en la Directiva ‧/‧/CE de la Comisión, envasados antes del ‧ de noviembre de ‧, que se ajusten a las restricciones y/o especificaciones previstas en el anexo III, sección A, de la Directiva ‧/‧/CE, modificada por la Directiva ‧/‧/CE, podrán seguir comercializándose siempre que la fecha de envasado figure en los materiales y los objetos
Pozostałości (ropa naftowa), ciężki olej napędowy pochodzenia koksowniczego i olej napędowy próżniowy (CAS nrResiduos (petróleo), coquizador de gasóleo pesado y gasóleo obtenido a vacío (no CAS
Olej uzyskany z wytłoczyn z oliwek w drodze obróbki przy pomocy rozpuszczalników lub środków fizycznych lub olej odpowiadający oliwie z oliwek typu lampante, z wyjątkiem pewnych szczególnych cech, z wyłączeniem oleju uzyskanego w drodze powtórnej estryfikacji oraz mieszanek z olejami innego rodzaju, oraz o innych cechach charakterystycznych zgodnych z cechami ustalonymi dla tej kategoriiAceite que se obtiene del orujo de oliva mediante un tratamiento con disolventes o empleando medios físicos, o que corresponde, salvo en determinadas características, al aceite de oliva lampante, y cuyas otras características se ajustan a las establecidas para esta categoría, excluido el aceite obtenido por un procedimiento de reesterificación o como resultado de una mezcla con aceites de otros tipos
Nicole, nie parkuj samochodu... na wjeździe- wycieka ci olejNicole, por favor no estaciones tu auto...... en la sección motora porque gotea aceite por todas partes
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3522 zdań frazy olej maślany.Znalezione w 1,313 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.