wymowa: IPA: ɲɛ̇ɕʨ̑  

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • llevar   
  (Verb  )
   
  transportować coś, powodować przesuwanie się czegoś (także niematerialnego)
   
  zmieniać położenie jakiegoś przedmiotu, idąc i będąc nim obciążonym
 • cargar   
  (Verb  )
 • conllevar   
   
  powodować jakieś rezultaty, skutki
 • poner   
   
  (o kurach) składać jaja
 • levar   
 • traer   

Pozostałe znaczenia:

 
~ się : rozchodzić się, rozprzestrzeniać się
 
~ się : składać jaja

Picture dictionary

llevar
llevar

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nieść", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Choć z przedsięwzięciem tym wiążą się znaczne trudności, niesie ono z sobą również bardzo istotne korzyści, szczególnie pod względem wkładu w spójne plany mobilności w miastach i jako krok w kierunku centralnych systemów opłat za transport intermodalny
es Si bien la complejidad de tal empresa es considerable, hay mucho que ganar, sobre todo en términos de contribución a la coherencia de los planes de movilidad urbana, y ello representa un paso más hacia los sistemas de pago intermodales de billete único
pl Jednakże niektóre sektory oraz duże sieci handlowe z zadowoleniem przyjęły wniosek, pomimo kosztów i działań administracyjnych, które on ze sobą niesie
es Por otra parte, algunos sectores industriales –así como grandes cadenas comerciales– han valorado positivamente la propuesta de Reglamento a pesar de los costes y la carga administrativa que supone
pl zaleca przyjęcie przez Radę wspólnej polityki migracyjnej UE, obejmującej środki odpowiednie do skutecznego stawienia czoła wyzwaniom, jakie niesie zarówno legalna, jak i nielegalna imigracja; wzywa w tym kontekście do realizacji konkluzji przyjętych osiem lat temu na posiedzeniu Rady Europejskiej w Tampere i potwierdzonych następnie na nieoficjalnym posiedzeniu Rady Europejskiej w Lahti, programu haskiego oraz konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej w grudniu ‧ r., na którym uznano konieczność wprowadzenia w życie globalnej strategii w dziedzinie imigracji zatwierdzonej w ‧ r
es Recomienda al Consejo que adopte una política común de la UE en materia de migración que incluya medidas convenientes con el fin de afrontar eficazmente los retos de la inmigración legal e ilegal; pide, en este contexto, la aplicación de las conclusiones adoptadas hace ocho años en el Consejo Europeo de Tampere y confirmadas por el Consejo Europeo informal de Lahti, del Programa de La Haya y de las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de ‧, que consagra la necesidad de aplicar la estrategia global en materia de inmigración aprobada en
pl Nastanie zło, niosąc chaos i przerażenie. "
es Viene el mal...... esparciendo terror y caos
pl Niosę go do obozu
es Lo llevo desde donde lo cogí al campamento
pl Należy zachować ostrożność, podając produkt Valdoxan pacjentom spożywającym znaczne ilości alkoholu lub leczonym produktami leczniczymi, których stosowanie niesie ryzyko uszkodzenia wątroby
es Debe tenerse precaución cuando se administre Valdoxan a pacientes que consuman cantidades considerables de alcohol o que estén tratados con medicamentos asociados con riesgo de daño hepático
pl zdaje sobie sprawę z niepokojącego rozwoju zjawiska podrabiania i piractwa, w szczególności w zglobalizowanej gospodarce, a także z jego poważnych konsekwencji dla konkurencyjności Unii Europejskiej, jej przedsiębiorstw, twórców i konsumentów; zwraca się zatem do państw członkowskich o zapewnienie konsumentom dostatecznych informacji na temat niebezpieczeństwa związanego z podrabianiem i piractwem, w szczególności na temat poważnych zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie niosą ze sobą towary podrabiane, między innymi lekarstwa
es Señala la inquietante evolución del fenómeno de la falsificación y la piratería, en particular, en una economía globalizada, así como sus graves consecuencias para la competitividad de la Unión Europea, sus empresas, sus creadores y sus consumidores; pide a los Estados miembros que informen debidamente a los consumidores sobre los peligros de la falsificación y la piratería y, en particular, sobre los graves riesgos que conllevan los productos falsificados, en particular, los medicamentos, para la salud y la seguridad de los consumidores
pl Scenariusz poprawy sytuacji przez powiedzenie de facto, że stocznie powinny upaść, oczywiście niesie za sobą wiadome niebezpieczeństwa.
es La opción de mejorar la situación estableciendo que, de hecho, los astilleros navales deben cerrarse, implica, claramente, determinadas consecuencias muy graves.
pl Dlaczego?- będę prowadzić cię do szpitala.Będę nieść cię
es Yo manejo hasta el hospital
pl A pod tym względem wszystkie tradycje religijne niosą takie samo przesłanie, kierują się tą samą praktyką i prowadzą do tych samych skutków.
es A ese respecto, todas las tradiciones religiosas son portadoras del mismo mensaje, de los mismos ejercicios y del mismo efecto.
pl Ograniczenie lub wymuszona redukcja obecności na rynku powinna, zgodnie z numerem ‧, być uzależniona od skutków zakłócenia konkurencji, jakie niesie udzielona pomoc, a w szczególności powinna być uzależniona proporcjonalnie od względnego znaczenia przedsiębiorstwa na swoim rynku lub rynkach
es Con arreglo al punto ‧, esta limitación o reducción ha de ser proporcional al falseamiento causado por la ayuda y especialmente al peso relativo de la empresa en su mercado o mercados
pl Komisja ma świadomość negatywnych konsekwencji społecznych i zdrowotnych, które problemy te mogą nieść dla doświadczających ich osób lub rodzin wychowujących dzieci z problemami związanymi z zaburzeniami typu "dys-”.
es La Comisión es consciente de las negativas consecuencias sociales y en el ámbito de la salud que estos problemas conllevan para los individuos afectados y para las familias que deban atender a los niños afectados por los problemas "dis".
pl Najwyraźniej będą musieli cię nieść
es Al parecer, tendrán que llevarte ellos por el camino
pl Omawiany środek pomocy niesie ze sobą konieczność użycia zasobów państwowych w formie rezygnacji Regionu Sycylii z dochodu z podatków w kwocie odpowiadającej zmniejszonemu obciążeniu podatkowemu beneficjenta
es La medida supone la utilización de recursos públicos en forma de una pérdida de ingresos fiscales por parte de la Región de Sicilia equivalente al importe de la reducción de los impuestos adeudados por el beneficiario
pl Kogo tu niesie?
es ¿ Quién será?
pl Wymieniony podmiot jest zobowiązany w szczególności zawiadomić Agencję, Komisję i Państwa Członkowskie o każdym zakazie lub ograniczeniu nałożonym przez właściwe władze w każdym państwie, w którym produkt został wprowadzony do obrotu, oraz o każdej nowej okoliczności, która może wpłynąć na ocenę korzyści i zagrożeń niesionych przez dany weterynaryjny produkt leczniczy
es En particular, el responsable de la comercialización informará inmediatamente a la Agencia, a la Comisión y a los Estados miembros acerca de cualquier prohibición o restricción impuesta por las autoridades competentes de cualquier país en el que se comercialice el medicamento veterinario y de cualquier otra información nueva que pueda influir en la evaluación de las ventajas y riesgos del medicamento veterinario
pl na piśmie. - (FR) Sprawozdanie pana posła Thomasa Manna w sprawie wyzwania demograficznego i solidarności międzypokoleniowej rzuca światło na wyzwania, jakie niesie ze sobą zmiana demograficzna, a zwłaszcza na bezrobocie i brak bezpieczeństwa zatrudnienia, edukację i dyskryminację, z którą spotykają się grupy wrażliwe.
es El informe del señor Mann sobre los retos demográficos y la solidaridad entre las generaciones pone de manifiesto los retos creados por el cambio demográfico y, en particular, el desempleo y la inseguridad laboral, la educación y la discriminación que afecta a los grupos de población más vulnerables.
pl Zbyt szeroko zakrojony plan działania niesie ze sobą ryzyko rozproszenia działań, a wraz z tym i rozproszenia środków
es El riesgo de un plan de actuación muy amplio es la dispersión y, con ella, la fragmentación de los recursos
pl Do porozumień niosących tego rodzaju korzyści należą przede wszystkim porozumienia w dziedzinie badań i rozwoju
es Entre los acuerdos que pueden generar eficiencias de esta naturaleza figuran, en particular, los acuerdos de investigación y desarrollo
pl Rekapitalizacja banków europejskich, sfinansowanie inwestycji w Europie - zgodnie z postulatem pana posła Schulza - a jednocześnie niesienie pomocy państwom członkowskim, których finanse publiczne znajdują się w złej sytuacji.
es Recapitalizar los bancos europeos, financiar las inversiones en Europa -como ha pedido el señor Schulz- y al mismo tiempo sanear las finanzas públicas de varios de nuestros Estados miembros.
pl Postawmy w naszych rozważaniach sprawę jasno: po pierwsze, jest to całkowicie osobista decyzja rodziców, a po drugie, uważam, że takie rozwiązanie niesie z sobą ryzyko dalszej dyskryminacji kobiet w wieku prokreacyjnym.
es Seamos claros en nuestras deliberaciones: en primer lugar, esta es una decisión totalmente personal que deben tomar los padres, y, en segundo lugar, creo que esto supone un riesgo de mayor discriminación a la mujer en edad fértil.
pl W niektórych ludziach, wznioślejsze uczucia mają jakiś zalążek, jakąś iskierkę...... którą musimy rozpalić i pielęgnować i uchwycić te odczucia...... i nieść je jak sztandar w marszu ku lepszej przyszłości
es En aIgunas personas...... sentimientos mâs tiernos han comenzado a fIorecer...... y debemos cuItivarIos y aferrarnos a eIIos...... en esta oscura marcha hacia sea cuaI fuere nuestro destino
pl Panie Przewodniczący! Zamknięty minutą czas wypowiedzi niesie, rzecz jasna, określone konsekwencje.
es (PL) Señor Presidente, evidentemente, el hecho de tener restringida la intervención a tan solo un minuto tiene ciertas consecuencias.
pl Biorąc pod uwagę konsekwencje, jakie zapis ten mógłby nieść ze sobą dla spółdzielni, został on zinterpretowany w sposób pozwalający na wyjątek od tej zasady pod dwoma uzupełniającymi warunkami
es Ante las consecuencias de esta disposición para las cooperativas, este principio fue objeto de una interpretación que permite hacer una excepción a esta norma bajo dos condiciones supletorias
pl Masowe demonstracje są wielkim dowodem na to, iż Aung San Suu Kyi nie stoi sama, ale niesie na sobie nadzieję większości Birmańczyków.
es Las manifestaciones masivas del pueblo birmano suponen prueba suficiente de que Aung San Suu Kyi, indudablemente, no está sola, sino que porta las esperanzas de la gran mayoría de los birmanos.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1600 zdań frazy nieść.Znalezione w 0,519 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.