wymowa: IPA: ɲɛ̇ɕʨ̑  

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • llevar   
  (Verb  )
   
  transportować coś, powodować przesuwanie się czegoś (także niematerialnego)
   
  zmieniać położenie jakiegoś przedmiotu, idąc i będąc nim obciążonym
 • cargar   
  (Verb  )
 • conllevar   
   
  powodować jakieś rezultaty, skutki
 • poner   
   
  (o kurach) składać jaja
 • levar   
 • traer   

Pozostałe znaczenia:

 
~ się : rozchodzić się, rozprzestrzeniać się
 
~ się : składać jaja

Picture dictionary

llevar
llevar

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "nieść", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zawarcie dobrowolnej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Kamerunu w sprawie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w sektorze leśnictwa w odniesieniu do produktów z drewna importowanych w ramach unijnego systemu egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) ma kapitalne znaczenie, zważywszy na negatywne skutki, jakie niesie ze sobą nielegalny handel drewnem.La firma de un Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República de Camerún sobre la implementación de legislación, la gobernanza y el comercio en el sector forestal con respecto a los productos de madera importados por la iniciativa FLEGT (Aplicación de la Ley, Gobernanza y Comercio en el Sector Forestal) de la UE, resulta de la máxima importancia dado el impacto negativo que implica necesariamente el comercio de madera obtenida de manera ilegal.
Jednak zdaniem Rady Prezesów propozycje te nie niosą postulowanej przez Radę przełomowej zmiany w zarządzaniu gospodarką unii walutowejNo obstante, el Consejo de Gobierno considera que no representan el gran paso adelante que ha estado reclamando para la gobernanza económica de la Unión Monetaria
Na pewno żyje, bo gdy go nieśli do doktora, to jęczał i krew szła mu z ustEstá definitivamente vivo, porque al ser llevado a la cabaña...... se quejó y sangró por la boca
Ucieczka od tego rodzaju rozmów niesie za sobą zaostrzenie kryzysu w Unii; podjęcie ich w całkowitej przejrzystości będzie pierwszym krokiem na drodze do znalezienia rozwiązania.Rehuir estos debates significa exacerbar la crisis en Europa; llevarlos a cabo de forma completamente transparente sería un primer paso en el camino hacia una solución.
Rząd serbski nie tylko nie robi w tej kwestii niczego - nie inwestuje na przykład, co nieco pobudziłoby gospodarkę regionu - lecz zatrzymał wręcz w listopadzie zeszłego roku, bez wyjaśnienia i z pogwałceniem swoich międzynarodowych zobowiązań, grupę obywateli bułgarskich niosących pomoc dzieciom z tamtego regionu, które udawały się na naukę do Bułgarii.No solo el Gobierno serbio no ha hecho nada al respecto -como inversiones, para conseguir que la economía de la región funcione un poco- sino que en noviembre del año pasado, sin ninguna explicación e infringiendo sus acuerdos internacionales, detuvo a un grupo de ciudadanos búlgaros que llevaban ayuda a los niños de la región que venían a aprender a Bulgaria.
W każdym razie fundusz ten istnieje w kontekście Unii Europejskiej oraz rozwiązań, które większość państw członkowskich przyjmuje w celu rozwiązania kryzysów społecznych, zatem wyzwanie polega na zagwarantowaniu, po pierwsze, aby rezultaty uruchomienia funduszu pokrywały się z oczekiwaniami oraz, po drugie, aby tego rodzaju interwencje nie niosły ze sobą negatywnego przesłania dla rynku, tym samym niezamierzenie wspierając rozwiązania, które w ostatecznym rozrachunku przyczyniają się do powstania większych szkód.En cualquier caso, el Fondo se enmarca en el contexto de la Unión Europea y de las soluciones adoptadas por la mayoría de los Estados miembros con el propósito de resolver las crisis sociales; de modo que el objetivo es, por un lado, garantizar que su movilización tenga los resultados previstos y, por otro, que este tipo de intervenciones no transmitan un mensaje erróneo al mercado, y se promuevan así, de manera involuntaria, unas soluciones que, a la larga, podrían hacer aún más daño.
Doświadczenia z przeszłości zrodziły potrzebę wypracowania podstawowych zasad dalszej współpracy i koordynacji działań pomiędzy UNOCHA (uwzględniąjąc system reagowania na wypadek klęski i narzędzia koordynacji) oraz Komisją Europejską (w ramach działań Wspólnotowego Mechanizmu Ochrony Ludności ustanowionego decyzją Rady ‧/‧/WE, Euratom oraz działań ECHO – Biura Pomocy Humanitarnej Wspólnoty Europejskiej) w przypadku jednoczesnego niesienia pomocy lub wsparcia kraju dotkniętego klęską naturalną lub będącą wynikiem działań ludzi, mając na celu skuteczną współpracę, efektywne wykorzystanie dostępnych środków i uniknięcie niepotrzebnego powielania wysiłkówLa experiencia pasada ha demostrado la necesidad de establecer unos principios básicos en los que se sustenten en el futuro la cooperación y la coordinación entre la OCAH (incluidos su sistema de respuesta de emergencia y los mecanismos de coordinación) y la Comisión Europea [en el marco de las actividades del Mecanismo comunitario de protección civil, constituido por la Decisión ‧/‧/CE, Euratom del Consejo y de ECHO, la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea] cuando ambas partes suministren o faciliten asistencia de forma simultánea a un país afectado por una catástrofe natural o de origen humano, con el objetivo de cooperar más eficazmente y de sacar el máximo partido de los recursos disponibles, evitando toda duplicación de esfuerzos
Birma ma obowiązek nieść pomoc mieszkańcom poszkodowanym na skutek cyklonu i umożliwić wolny dostęp do tych obszarów międzynarodowym organizacjom humanitarnym.Birmania es responsable de proporcionar ayuda a las víctimas del ciclón y permitir el libre acceso de las organizaciones humanitarias internacionales a las regiones afectadas.
Konsultacje przez internet: konsultacje internetowe na dużą skalę nie są dostosowane do specyficznych wniosków prawnych niosących pewne konsekwencje społeczneLa consulta a través de Internet: una consulta en línea de gran envergadura no es adecuada para propuestas jurídicas específicas que tengan consecuencias sociales
Użytkownicy tych substancji nie będą musieli zaznajamiać się z różnymi systemami, aby oszacować, jaki poziom zagrożenia niesie ze sobą konkretna substancja chemiczna.La gente que utiliza productos químicos no tendrá que familiarizarse con varios sistemas distintos para conocer qué nivel de amenaza puede presentar un producto químico.
Dlatego mam nadzieję, iż polityki rynku wewnętrznego będą oferowały MŚP pełnię korzyści, jakie niesie ze sobą wspólny rynek, a w przypadku gdy okaże się to możliwe, będą budowały podstawy dla umiędzynarodowienia ich działalności.Por lo tanto, espero que las políticas de los mercados interiores ofrezcan a las PYME la gran gama de beneficios que proporciona el mercado común y, cuando sea posible, permitan establecer las bases para la internacionalización de las actividades de las PYME.
Dla większości ofiar przestępstwo niesie ze sobą różne konsekwencje psychiczne i moralne, które utrzymują się przez długi czas po popełnieniu przestępstwa.Para la mayoría de las víctimas, el delito tiene varias repercusiones psicológicas y morales que continuarán mucho después de que este haya sido cometido.
Wszyscy wiemy, że palenie jest jednym z najbardziej szkodliwych czynników dla zdrowia, a moim zamiarem jest nie tylko kontynuowanie kampanii przeciwko paleniu, ale również próba włączenia w nią młodych ludzi, zarówno po to, aby zmniejszyć modę na nie wśród młodzieży, ale również aby umożliwić im zrozumienie, że w ich interesie leży nie rozpoczynać palenia. Chcę także zaangażować ich aktywnie w tę kampanię, aby wśród młodych ludzi niosła się wieść, ponieważ pierwszy etap zapobiegania paleniu to zacząć od młodych ludzi.Todos nosotros sabemos que el tabaquismo perjudica gravemente a la salud, y mi intención es no sólo continuar con la campaña contra el tabaco, sino también tratar de involucrar a los jóvenes en esta campaña, no sólo para hacer el tabaco menos atractivo para ellos, sino también para hacerles entender que no fumar redunda en su beneficio y hacerles participar activamente en la campaña, de modo que el mensaje se difunda entre los jóvenes, algo que considero el primer paso para prevenir el tabaquismo, empezar con los jóvenes.
Oczywiście my Europejczycy jesteśmy dumni z naszych praw do wolności słowa. Tymczasem protestujący którzy nieśli transparenty nawołujące do ścięcia osób obrażających Islam zdecydowanie przekroczyli granicę między wolnością słowa a nienawistnymi wypowiedziami podżegającymi do przemocy.Por supuesto, estamos orgullosos de nuestros derechos a una opinión y una expresión libres en Europa, pero los manifestantes con pancartas reclamando la decapitación de aquellos que insultan al Islam traspasaron claramente la línea divisoria entre libertad de expresión y la expresión de un odio que induce a la violencia.
Bądźmy całkiem szczerzy: to zawsze niesie ze sobą ryzyko polityczne, ale to irlandzki rząd zadecydował o przeprowadzeniu referendum.Seamos honestos y reconozcamos que ello siempre implica un riesgo político, pero fue el Gobierno irlandés el que decidió que estaba dispuesto a hacerlo.
A kto będzie niósł ciebie, kiedy będziesz niósł wiolonczelę?¿ Y quién va a llevarte a ti cuando lleves el chelo?
Europejska Fundacja Kształcenia powinna posiadać ścisłe powiązania z Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop), z Transeuropejskim Programem Wspierania Mobilności dla Szkolnictwa Wyższego (Tempus) i wszystkimi innymi programami ustanowionymi przez Radę w celu niesienia pomocy w dziedzinie szkolenia krajom objętym działalnością FundacjiLa Fundación Europea de Formación debe estar estrechamente vinculada al Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop), al Programa de Movilidad Transeuropea en materia de Estudios Universitarios (Tempus), así como a cualquier otro programa creado por el Consejo para prestar ayuda en el ámbito de la formación a los países cubiertos por sus actividades
Ciąża mnoga, zwłaszcza z dużą liczbą płodów, niesie większe ryzyko powikłań dla matki i płodówLos embarazos múltiples, sobre todo los de orden superior, conllevan un riesgo aumentado de resultados adversos tanto maternales como perinatales
Podano w nim również systematyczne informacje o bezpośrednich kosztach lub oszczędnościach budżetowych wynikających z najważniejszych reform przewidzianych w krajowym programie, a w przedstawionych prognozach budżetowych bezpośrednio uwzględniono skutki dla finansów publicznych, jakie niosą działania nakreślone w krajowym programie reformAdemás, el programa proporciona información sistemática sobre los costes o ahorros presupuestarios que se derivarían directamente de las principales reformas previstas en el Programa nacional de reforma y sus previsiones presupuestarias tienen en cuenta de forma explícita las repercusiones presupuestarias de las medidas presentadas en dicho Programa
wyraża skrajne zaniepokojenie zagrożeniami, na jakie narażony jest personel pracujący nad współpracą na rzecz rozwoju w Afganistanie i które potwierdza śmierć czworga takich pracowników w sierpniu ‧ r.; jest zdania, że bezpieczeństwo cywilów niosących pomoc jest zagrożone przez niejasne rozróżnienie podmiotów cywilnych i wojskowych spowodowane wykorzystywaniem wojskowych regionalnych zespołów ds. odbudowy do prowadzenia działań na rzecz rozwoju w prowincjach Afganistanu; wzywa zatem do ponownego jasnego rozdzielenia personelu wojskowego i cywilnegoManifiesta su suma preocupación por los riesgos a los que están expuestas las personas que trabajan en la cooperación al desarrollo en Afganistán, puestos de manifiesto por la muerte en agosto de ‧ de cuatro de esas personas; considera que la seguridad de los cooperantes civiles se encuentra comprometida por la distinción poco clara que se hace entre personal militar y civil, debido al uso de los Equipos Provinciales de Reconstrucción militares para realizar acciones de desarrollo en las provincias; pide, por consiguiente, el restablecimiento de una distinción clara entre el personal militar y el civil
Strony stosują jednak podejście ostrożnościowe, biorąc pod uwagę wszystkie cechy biologiczne połowów, oraz, na podstawie najlepszych dostępnych opinii naukowych, nadal starają się rozwijać i stosować alternatywne środki mające zagwarantować, że działalność połowowa nie niesie ryzyka niedopuszczalnych skutków dla wrażliwych siedlisk w środowisku morskimNo obstante, las Partes aplicarán un enfoque preventivo teniendo en cuenta todas las características biológicas de las capturas y, sobre la base del mejor dictamen científico disponible, se esforzarán aún más en desarrollar y aplicar medidas alternativas diseñadas para garantizar que las actividades de pesca no generan un riesgo de impactos inaceptables en hábitats sensibles en el medio marino
Wymieniony podmiot jest zobowiązany w szczególności zawiadomić Agencję, Komisję i Państwa Członkowskie o każdym zakazie lub ograniczeniu nałożonym przez właściwe władze w każdym państwie, w którym lek został wprowadzony do obrotu, oraz o każdej nowej okoliczności, która może wpłynąć na ocenę korzyści i zagrożeń niesionych przez dany produkt leczniczyEn particular, informará a la Agencia, a la Comisión y a los Estados miembros acerca de cualquier prohibición o restricción impuesta por las autoridades competentes de cualquier país en el que se comercialice el medicamento y de cualquier otra información nueva que pueda influir en la evaluación de las ventajas y riesgos del medicamento de que se trate
Na mocy rozporządzenia państwo członkowskie może zmienić lub zawiesić zezwolenie dotyczące danego GMO, wyłącznie jeżeli jest oczywiste, że najprawdopodobniej niesie on ze sobą istotne ryzyko dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego, a także w oparciu o nowe dowody naukowe zdobyte po zatwierdzeniu organizmuUn Estado miembro sólo podrá modificar o suspender la autorización de un OMG individual con arreglo al Reglamento cuando sea evidente que es probable que constituya un grave riesgo para la salud humana o animal y el medio ambiente, y basándose en novedades científicas disponibles desde la autorización
Zasadniczo mam bardzo dobre zdanie o umowach w sprawie zrównoważonego rybołówstwa, pod warunkiem, że niosą one korzyści dla zasobów rybnych i rybaków, lokalnej ludności i w końcu również dla rybaków z UE, którzy korzystają z tych umów.Básicamente, tengo una opinión muy positiva sobre los acuerdos de pesca sostenible, que ofrecen sostenibilidad para las poblaciones de peces y para los pescadores, para la población local y, por último, para los pescadores de la UE que hacen uso de los acuerdos.
W niektórych ludziach, wznioślejsze uczucia mają jakiś zalążek, jakąś iskierkę...... którą musimy rozpalić i pielęgnować i uchwycić te odczucia...... i nieść je jak sztandar w marszu ku lepszej przyszłościEn aIgunas personas...... sentimientos mâs tiernos han comenzado a fIorecer...... y debemos cuItivarIos y aferrarnos a eIIos...... en esta oscura marcha hacia sea cuaI fuere nuestro destino
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1600 zdań frazy nieść.Znalezione w 1,144 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.