Tłumaczenia na język hiszpański:

  • ácido nítrico   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

kwas azotowy
Ácido nítrico; ácido nítrico

Przykładowe zdania z "kwas azotowy(v)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kwas azotowy (d
es Ácido nítrico (d
pl Podpunkt ML‧.d.‧ nie obejmuje kontrolą nieinhibitowanego dymiącego kwasu azotowego
es El punto ML‧.d.‧ no somete a control el ácido nítrico fumante no inhibido
pl kwasy, takie jak kwas chromowy, fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, solny, siarkowy, oleum, kwasy siarkawe
es ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados
pl Dodać ‧ ml kwasu azotowego (ppkt ‧), doprowadzić do wrzenia i gotowaćprzezokoło pół minuty
es Añadir ‧ ml de ácido nítrico y hervir durante medio minuto, aproximadamente
pl Stężony kwas azotowy (gęstość w ‧ (C = ‧ g/ml
es Ácido nítrico concentrado (densidad a ‧ °C = ‧ g/ml
pl Kwas azotowy: ‧ N
es Acido nítrico ‧ N
pl Dodać ‧ ml wody, ‧ ml roztworu kwasu azotowego (ppkt ‧), ‧ ml acetonu (ppkt ‧) i odpowiednią ilość wody do objętości około ‧ ml
es Añadir ‧ ml de agua, ‧ ml de solución de ácido naítrico, ‧ ml de acetona y agua en cantidad suficiente para obtener un volumen total de unos ‧ ml
pl Kwas azotowy, stężony (d‧ = ‧ g/ml
es Ácido nítrico concentrado (d‧ = ‧ g/ml
pl Dodać ‧ ml roztworu kwasu azotowego o stężeniu ‧ mol/l (‧.), ‧ ml roztworu wskaźnika (‧.) i dwie krople mianowanego roztworu tiocyjanianu amonu, który odmierza się biuretą ustawioną na zero
es Añadir ‧ ml de ácido nítrico ‧ mol/l, ‧ ml de solución indicadora y dos gotas de solución valorada de tiocianato de amonio (este último reactivo se extraerá con un bureta previamente ajustada a cero
pl Roztwór D: Do ‧ ml wody destylowanej dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowego (pozycja ‧), następnie ‧ ml świeżo destylowanej chinoliny
es Solución D: añadir a ‧ ml de agua destilada ‧ ml de ácido nítrico concentrado, y luego ‧ ml de quinoleína pura recién destilada
pl Wytyczne szczegółowe określone w niniejszym załączniku mają zastosowanie do monitorowania emisji N‧O z produkcji kwasu azotowego, kwasu adypinowego, kaprolaktamu, glioksalu i kwasu glioksalowego w stosownych instalacjach włączonych zgodnie z art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE
es Las directrices específicas contenidas en el presente anexo se utilizarán para el seguimiento de las emisiones de N‧O procedentes de la producción de ácido nítrico, ácido adípico, caprolactama, glioxal y ácido glioxílico en las instalaciones pertinentes introducidas con arreglo al artículo ‧ de la Directiva ‧/‧/CE
pl płynne utleniacze składające się z inhibitowanego dymiącego na czerwono kwasu azotowego (IRFNA) (CAS ‧-‧-‧) lub zawierające tę substancję
es Oxidantes líquidos constituidos por o que contengan ácido nítrico fumante rojo inhibido (IRFNA) (CAS
pl Dodać ‧ ml kwasu azotowego i ostrożnie ‧ ml kwasu siarkowego
es Añadir ‧ ml de ácido nítrico y, con prudencia, ‧ ml de ácido sulfúrico
pl Kwas azotowy (wyposażenie mleczarni
es ácido nítrico (equipo de lechería
pl płynne utleniacze składające się z inhibitowanego dymiącego na czerwono kwasu azotowego (IRFNA) (CAS ‧-‧-‧) lub zawierające tę substancję
es oxidantes líquidos constituidos por o que contengan ácido nítrico fumante rojo inhibido (IRFNA) (CAS
pl W odniesieniu do nowych rodzajów produktów wymienionych we wniosku ustalono, że wytwarzane są one również z amoniaku i kwasu azotowego, przy czym zawartość N przekracza ‧ % masy, a zawartość AN w związku z tym przekracza ‧ % masy
es Por lo que respecta a los nuevos tipos de productos mencionados en la solicitud, se observó que también éstos se fabricaban a partir de amoníaco y ácido nítrico, y que su contenido de N era superior al ‧ % en peso y, por consiguiente, su contenido de NA rebasaba el ‧ % en peso
pl do ‧ ml wody destylowanej dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowego, następnie ‧ ml świeżo destylowanej chinoliny
es añadir a ‧ ml de agua destilada ‧ ml de ácido nítrico concentrado, y luego ‧ ml de quinoleína pura recién destilada
pl Dodać ‧ ml kwasu azotowego ‧ N (pozycja ‧), ‧ ml roztworu wskaźnika (pozycja ‧), i dwie krople wzorcowego roztworu tiocyjanianu amonowego (próbka tego ostatniego odczynnika jest pobierana z biurety ustawionej na zero
es Añadir ‧ ml de ácido nítrico ‧ N, ‧ ml de solución indicadora y dos gotas de solución valorada de sulfocianuro de amonio (este último reactivo se extraerá con un bureta previamente ajustada a cero
pl Dodać ‧ ml roztworu kwasu azotowego (ppkt ‧), ‧ ml acetonu (ppkt ‧) i odpowiednią ilość wody do całkowitej objętości około ‧ ml
es Añadir ‧ ml de solución de ácido nítrico, ‧ ml de acetona y agua en cantidad suficiente para obtener un volumen total de unos ‧ ml
pl Wydobyty z osadu zaczyna wytwarzać kwas azotowy
es Lo sacas del sedimento, y formará ácido
pl Kwas azotowy, roztwór o stężeniu ‧ mol/l
es Ácido nítrico ‧ mol/l
pl rozpuścić ‧ g jednowodnego kwasu cytrynowego w ‧ ml wody destylowanej, dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowego
es disolver ‧ g de ácido cítrico puro monohidratado en ‧ ml de agua destilada; añadir a continuación ‧ ml de ácido nítrico concentrado
pl Dodać ‧ ml kwasu azotowego ‧ M (ppkt ‧) i ponownie zamieszać
es Añadir ‧ ml de ácido nítrico ‧ M y agitar de nuevo
pl Zmieszać ‧ objętość kwasu azotowego o stężeniu ‧ mol/l z ‧ objętościami wody
es Mezclar ‧ volumen de ácido nítrico ‧ mol/l y ‧ volúmenes de agua
pl Dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowego(pozycja ‧) i rozcieńczyć wodą do około ‧ ml
es Añadir ‧ ml de ácido nítrico concentrado y diluir con agua hasta ‧ ml aproximadamente
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5755 zdań frazy kwas azotowy(v).Znalezione w 2,029 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.