Tłumaczenia na język hiszpański:

  • ácido nítrico   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

kwas azotowy
Ácido nítrico; ácido nítrico

Przykładowe zdania z "kwas azotowy(v)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl do ‧ ml wody destylowanej dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowego, następnie ‧ ml świeżo destylowanej chinoliny
es añadir a ‧ ml de agua destilada ‧ ml de ácido nítrico concentrado, y luego ‧ ml de quinoleína pura recién destilada
pl W odniesieniu do nowych rodzajów produktów wymienionych we wniosku ustalono, że wytwarzane są one również z amoniaku i kwasu azotowego, przy czym zawartość N przekracza ‧ % masy, a zawartość AN w związku z tym przekracza ‧ % masy
es Por lo que respecta a los nuevos tipos de productos mencionados en la solicitud, se observó que también éstos se fabricaban a partir de amoníaco y ácido nítrico, y que su contenido de N era superior al ‧ % en peso y, por consiguiente, su contenido de NA rebasaba el ‧ % en peso
pl płynne utleniacze składające się lub zawierające inhibitowany dymiący na czerwono kwas azotowy (IRFNA) (CAS
es oxidantes líquidos constituidos por, o que contengan ácido nítrico fumante rojo inhibido (IRFNA)(CAS
pl Kwas azotowy (wyposażenie mleczarni
es ácido nítrico (equipo de lechería
pl Vpowietrze oblicza się jako sumę całkowitego wpływu powietrza do jednostki produkcyjnej kwasu azotowego
es El Vaire se calculará sumando todos los flujos de aire que entren en la unidad de producción de ácido nítrico
pl Zawartość dodatków wynosi odpowiednio ‧,‧ % w przypadku soli azotowej do peklowania oraz ‧,‧ % w przypadku kwasu askorbinowego (środek nadający mięsu czerwoną barwę
es El porcentaje de nitrito de salazón es del ‧,‧ % y el de ácido ascórbico (colorante rojo), del ‧,‧ %
pl zmiany parametrów stosowanych do określenia rocznych emisji i/lub produkcji kwasu azotowego, kwasu adypinowego, kaprolaktamu, glioksalu i kwasu glioksalowego
es cambios en los parámetros utilizados para determinar las emisiones anuales o la producción de ácido nítrico, ácido adípico, caprolactama, glioxal y ácido glioxílico
pl Emisje N‧O z produkcji kwasu azotowego są mierzone za pomocą ciągłych pomiarów wielkości emisji (z wyłączeniem źródeł de minimis – sekcja
es Las emisiones de N‧O procedentes de la producción de ácido nítrico se medirán utilizando un sistema de medición continua de emisiones (con excepción de las fuentes de minimis, véase el punto
pl W części ‧ pozycje z uwagą B mają ogólne oznaczenie następującego rodzaju: kwas azotowy ... %
es En la parte ‧, las entradas con la nota B tienen una denominación general del tipo: ácido nítrico...%
pl Przemyć tygiel kilkarazy ‧ M kwasem azotowym (ppkt ‧) aż do uzyskania bezbarwnego filtratu
es Lavar varias veces el crisol con ácido nítrico ‧ M hasta obtener un filtrado incoloro
pl Stężony kwas azotowy (gęstość w temperaturze ‧ °C = ‧ g/ml
es Ácido nítrico concentrado (densidad a ‧ gC = ‧ g/ml
pl Jako dodatków używa się przede wszystkim soli azotowej do peklowania oraz kwasu askorbinowego – środka nadającego mięsu czerwoną barwę
es Los aditivos principales son el nitrito de salazón y el ácido ascórbico como recurso adicional para la coloración roja
pl CPA ‧.‧.‧: Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak
es CPA ‧.‧.‧: Ácido nítrico; ácidos sulfonítricos; amoniaco
pl Podpunkt ML‧.d.‧ nie obejmuje kontrolą nieinhibitowanego dymiącego kwasu azotowego
es El punto ML‧.d.‧ no somete a control el ácido nítrico fumante no inhibido
pl Dodać ‧ ml kwasu azotowego ‧ M (ppkt ‧) i ‧ g bizmutanu sodu (ppkt ‧) do ‧-ml zlewki zawierającej roztwór badany
es En el vaso de precipitados de ‧ ml que contiene la solución problema, poner ‧ ml de ácido nítrico ‧ M y ‧ g de bismutato de sodio
pl Kwas azotowy (wyposażenie mleczarni
es Ácido nítrico (equipamiento de lechería
pl płynne utleniacze składające się z inhibitowanego dymiącego na czerwono kwasu azotowego (IRFNA) (CAS ‧-‧-‧) lub zawierające tę substancję
es Oxidantes líquidos constituidos por o que contengan ácido nítrico fumante rojo inhibido (IRFNA) (CAS
pl Kwestia transportu kwasu azotowego wygląda podobnie
es Lo mismo sucede en el caso del ácido nítrico
pl Roztwór B: Rozpuścić ‧ g kwasu cytrynowego jednowodnego w ‧ ml wody destylowanej, dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowego (pozycja
es Solución B: disolver ‧ g de ácido cítrico puro monohidratado en ‧ ml de agua destilada; añadir a continuación ‧ ml de ácido nítrico concentrado
pl płynne utleniacze składające się lub zawierające inhibitowany dymiący na czerwono kwas azotowy (IRFNA) (CAS
es Oxidantes líquidos constituidos por, o que contengan ácido nítrico fumante rojo inhibido (IRFNA)(CAS
pl Rozpuścił strużyny żelaza w kwasie azotowym, zneutralizował wodą, dodał taninę i substancję galwanizujące by nadać koloru... i gotowe
es Disolver virutas de hierro en ácido nítrico...... neutralizar con agua, añadir taninos y galatos para el color...... y listo
pl Stężony kwas azotowy (gęstość w ‧ (C = ‧ g/ml
es Ácido nítrico concentrado (densidad a ‧ °C = ‧ g/ml
pl Wydobyty z osadu zaczyna wytwarzać kwas azotowy
es Lo sacas del sedimento, y formará ácido
pl Ppkt ML‧.d.‧ nie ma zastosowania do nieinhibitowanego dymiącego kwasu azotowego
es El subartículo ML‧d‧ no se aplica al ácido nítrico fumante no inhibido
pl płynne utleniacze składające się z inhibitowanego dymiącego na czerwono kwasu azotowego (IRFNA) (CAS ‧-‧-‧) lub zawierające tę substancję
es oxidantes líquidos constituidos por o que contengan ácido nítrico fumante rojo inhibido (IRFNA) (CAS
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5755 zdań frazy kwas azotowy(v).Znalezione w 1,579 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.