Tłumaczenia na język hiszpański:

  • ácido nítrico   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

kwas azotowy
Ácido nítrico; ácido nítrico

Przykładowe zdania z "kwas azotowy(v)", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kwas azotowy, roztwór o stężeniu ‧ mol/l
es Ácido nítrico ‧ mol/l
pl Kwas azotowy (HNO‧, d‧,‧ g/ml
es Ácido nítrico (HNO‧, d‧ = ‧ g/ml
pl Dodać ‧ ml kwasu azotowego (ppkt ‧), doprowadzić do wrzenia i gotowaćprzezokoło pół minuty
es Añadir ‧ ml de ácido nítrico y hervir durante medio minuto, aproximadamente
pl W części ‧ pozycje z uwagą B mają ogólne oznaczenie następującego rodzaju: kwas azotowy ... %
es En la parte ‧, las entradas con la nota B tienen una denominación general del tipo: ácido nítrico...%
pl do ‧ ml wody destylowanej dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowego, następnie ‧ ml świeżo destylowanej chinoliny
es añadir a ‧ ml de agua destilada ‧ ml de ácido nítrico concentrado, y luego ‧ ml de quinoleína pura recién destilada
pl zmiany parametrów stosowanych do określenia rocznych emisji i/lub produkcji kwasu azotowego, kwasu adypinowego, kaprolaktamu, glioksalu i kwasu glioksalowego
es cambios en los parámetros utilizados para determinar las emisiones anuales o la producción de ácido nítrico, ácido adípico, caprolactama, glioxal y ácido glioxílico
pl Stężony kwas azotowy (d
es Ácido nítrico concentrado puro (d
pl Podpunkt ML‧.d.‧ nie obejmuje kontrolą nieinhibitowanego dymiącego kwasu azotowego
es El punto ML‧.d.‧ no somete a control el ácido nítrico fumante no inhibido
pl Kwas azotowy, stężony (d‧ = ‧ g/ml
es Ácido nítrico concentrado (d‧ = ‧ g/ml
pl Dodać ‧ ml kwasu azotowego (pozycja ‧) i ostrożnie dodać ‧ ml kwasu siarkowego (pozycja
es Añadir ‧ ml de ácido nítrico y, con prudencia, ‧ ml de ácido sulfúrico
pl W odniesieniu do nowych rodzajów produktów wymienionych we wniosku ustalono, że wytwarzane są one również z amoniaku i kwasu azotowego, przy czym zawartość N przekracza ‧ % masy, a zawartość AN w związku z tym przekracza ‧ % masy
es Por lo que respecta a los nuevos tipos de productos mencionados en la solicitud, se observó que también éstos se fabricaban a partir de amoníaco y ácido nítrico, y que su contenido de N era superior al ‧ % en peso y, por consiguiente, su contenido de NA rebasaba el ‧ % en peso
pl Zawartość dodatków wynosi odpowiednio ‧,‧ % w przypadku soli azotowej do peklowania oraz ‧,‧ % w przypadku kwasu askorbinowego (środek nadający mięsu czerwoną barwę
es El porcentaje de nitrito de salazón es del ‧,‧ % y el de ácido ascórbico (colorante rojo), del ‧,‧ %
pl kwasy, takie jak kwas chromowy, fluorowodorowy, fosforowy, azotowy, solny, siarkowy, oleum, kwasy siarkawe
es ácidos y, en particular, el ácido crómico, el ácido fluorhídrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico fumante, los ácidos sulfurados
pl Podpunkt ML‧.d.‧ nie ma zastosowania do nieinhibitowanego dymiącego kwasu azotowego
es El subartículo ML‧.d)‧ no se aplica al ácido nítrico fumante no inhibido
pl Dodać ‧ ml kwasu azotowego i ostrożnie ‧ ml kwasu siarkowego
es Añadir ‧ ml de ácido nítrico y, con prudencia, ‧ ml de ácido sulfúrico
pl płynne utleniacze składające się z inhibitowanego dymiącego na czerwono kwasu azotowego (IRFNA) (CAS ‧-‧-‧) lub zawierające tę substancję
es Oxidantes líquidos constituidos por o que contengan ácido nítrico fumante rojo inhibido (IRFNA) (CAS
pl Produkt ten, w formie bryłek lub granulek, jest wytwarzany z amoniaku i kwasu azotowego, przy czym zawartość azotu przekracza ‧% masy
es Se fabrica a partir de amoniaco y ácido nítrico y su contenido de nitrógeno es superior al ‧ % en peso, en forma comprimida o granular
pl SPRAWOZDAWCZOŚĆ W ODNIESIENIU DO EMISJI N‧O Z ZAKŁADÓW PRODUKCJI KWASU AZOTOWEGO, KWASU ADYPINOWEGO, KAPROLAKTAMU, GLIOKSALU I KWASU GLIOKSALOWEGO
es NOTIFICACIÓN DE EMISIONES DE N‧O PROCEDENTES DE LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO NÍTRICO, ÁCIDO ADÍPICO, CAPROLACTAMA, GLIOXAL Y ÁCIDO GLIOXÍLICO
pl Ekstrakcja fosforu w nawozach mieszaniną kwasu azotowego i kwasu siarkowego
es Extracción del fósforo existente en el abono con una mezcla de ácido nítrico y de ácido sulfúrico
pl Roztwór D: Do ‧ ml wody destylowanej dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowego (pozycja ‧), następnie ‧ ml świeżo destylowanej chinoliny
es Solución D: añadir a ‧ ml de agua destilada ‧ ml de ácido nítrico concentrado, y luego ‧ ml de quinoleína pura recién destilada
pl rozpuścić ‧ g jednowodnego kwasu cytrynowego w ‧ ml wody destylowanej, dodać ‧ ml stężonego kwasu azotowego
es disolver ‧ g de ácido cítrico puro monohidratado en ‧ ml de agua destilada; añadir a continuación ‧ ml de ácido nítrico concentrado
pl Dodać ‧ ml roztworu kwasu azotowego o stężeniu ‧ mol/l (‧.), ‧ ml roztworu wskaźnika (‧.) i dwie krople mianowanego roztworu tiocyjanianu amonu, który odmierza się biuretą ustawioną na zero
es Añadir ‧ ml de ácido nítrico ‧ mol/l, ‧ ml de solución indicadora y dos gotas de solución valorada de tiocianato de amonio (este último reactivo se extraerá con un bureta previamente ajustada a cero
pl Rozpuścił strużyny żelaza w kwasie azotowym, zneutralizował wodą, dodał taninę i substancję galwanizujące by nadać koloru... i gotowe
es Disolver virutas de hierro en ácido nítrico...... neutralizar con agua, añadir taninos y galatos para el color...... y listo
pl Emisje N‧O z produkcji kwasu azotowego są mierzone za pomocą ciągłych pomiarów wielkości emisji (z wyłączeniem źródeł de minimis – sekcja
es Las emisiones de N‧O procedentes de la producción de ácido nítrico se medirán utilizando un sistema de medición continua de emisiones (con excepción de las fuentes de minimis, véase el punto
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5755 zdań frazy kwas azotowy(v).Znalezione w 1,385 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.