wymowa: IPA: ˈĩmjjɛ /ˈimjɛ̃/    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • nombre   
  (Noun  m) [hyphenation: nom·bre;]
   
  imię i nazwisko
   
  indywidualna nazwa osoby i stworzeń wyższych (anioła, boga, diabła itd.); pot. potocznie również nazwa zwierzęcia, rośliny itp.
   
  Nombre dado a una persona en su nacimiento y que precede al nombre de familia.
   
  przest. przestarzałe, przestarzały rzeczownik
   
  imię i nazwisko
   
  indywidualna nazwa osoby i stworzeń wyższych (anioła, boga, diabła itd.); pot. potocznie również nazwa zwierzęcia, rośliny itp.
 • nombre de pila   
  (Noun  ) [hyphenation: nom·bre de pi·la;]
   
  Nombre dado a una persona en su nacimiento y que precede al nombre de familia.
 • denominación   
 • apellido   
 • nombre de bautismo   
  (Noun  )
 • nombre propio   
 • nombre propio#nombres de pila   
 • sustantivo   

Did you mean: Imię

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (17)

imieniem
llamado; de nombre; llamada
Imię
Nombre
imię i nazwisko
nombre completo; firma
imię i nazwisko uczestnika
nombre completo del participante
Imię róży
El nombre de la rosa
imię własne
nombre propio
imiona
nombre
Imiona chińskie
Onomástica china
Na imię mi Earl
My Name Is Earl
Nagroda imienia Miesa van der Rohe dla architektury europejskiej
Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe
nazywać rzeczy po imieniu
llamar al pan, pan y al vino, vino; llamar a las cosas por su nombre;
w imieniu
de parte de; en nombre de
W imię ojca
En el nombre del Padre
Wyślij szybką wiadomość do użytkownika {imię}
Enviar a {first name} un mensaje rápido

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "imię", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W imieniu Komitetu Ambasadorów AKP-UE
es Por el Comité de Embajadores ACP-UE
pl W imieniu Komisji
es Por la Comisión
pl Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Marek Aleksander Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Eugenijus Maldeikis i Wojciech Roszkowski, w imieniu grupy UEN
es Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Marek Aleksander Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski, Eugenijus Maldeikis y Wojciech Roszkowski, en nombre del Grupo UEN
pl Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami [COM ‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
es Informe sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional [COM ‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS)]- Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
pl W imieniu Wspólnoty Europejskiej
es Por la Comunidad Europea
pl W imieniu grupy ALDE chciałabym zwrócić się do przedstawicieli UE, aby wspólnie ze swymi rosyjskimi partnerami zajęli się wszystkimi podniesionymi przez Parlament Europejski zagadnieniami.
es En nombre del Grupo ALDE, quisiera pedir a los representantes de la UE que transmitan a sus homólogos rusos el malestar del Parlamento Europeo.
pl przedsiębiorstwo inwestycyjne, które działa w imieniu nabywcy lub prowadzi za niego transakcje
es la empresa de inversión que actúe, o gestione la operación, por cuenta del comprador
pl Żywię nadzieję, że jako posłowie do PE możemy wysłać wyraźny komunikat w imieniu tych obywateli, którzy opowiadają się za swobodą Internetu, w którym prywatność użytkowników i ich prawa są w pełni szanowane.
es Espero que las diputadas y diputados al Parlamento Europeo puedan enviar un firme mensaje en nombre de aquellos ciudadanos que están a favor de un Internet libre, en el que se respete plenamente la vida privada de los usuarios y sus derechos.
pl Michael Cashman w imieniu grupy S&D, przed głosowaniem, zwracając się z wnioskiem o przeprowadzenie głosowania końcowego w drodze głosowania imiennego, oraz Francesco Enrico Speroni w imieniu grupy EFD, aby sprzeciwić się temu wnioskowi (Przewodniczący, stwierdzając, że w zgromadzeniu zgłoszono zastrzeżenia, oświadczył, że głosowanie odbędzie się przez podniesienie ręki, jak przewidziano wstępnie
es Michael Cashman, en nombre del Grupo S&D, antes de la votación, para solicitar que la votación final se realice mediante votación nominal, y Francesco Enrico Speroni, en nombre del Grupo EFD, para oponerse a dicha solicitud (el Presidente, tras constatar las objeciones expresadas por la Cámara, ha indicado que la votación se realizaría a mano alzada tal como estaba previsto en un principio
pl w imieniu grupy PSE. - Panie przewodniczący! Po pierwsze chciałbym podziękować obydwu sprawozdawcom za pracę nad tą trudną sprawą.
es en nombre del Grupo PSE. - Señor Presidente, en primer lugar, quisiera agradecer a ambos ponentes su trabajo en este complejo expediente.
pl Luis de Grandes Pascual, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Mario Mauro i José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, w sprawie politycznego rozwiązania problemu piractwa u wybrzeży Somalii (B
es Luis de Grandes Pascual, Filip Kaczmarek, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Mario Mauro y José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre del Grupo PPE, sobre una solución política al problema de la piratería frente a las costas de Somalia (B
pl w imieniu grupy PPE-DE. - (FR) Panie przewodniczący! W istocie w pełni popieram pana Swobodę, ponieważ nie powiedziano nam, a tym samym nie jesteśmy przygotowani na przyjęcie tej rezolucji w tym tygodniu.
es en nombre del Grupo del PPE-DE. - (FR) Señor Presidente, efectivamente, apoyo totalmente al señor Swoboda, puesto que no estábamos al corriente y, en consecuencia, esta semana no hemos preparado nada para esta resolución.
pl Dodatkowo Komisja została uprawniona do negocjowania w imieniu zarówno Wspólnoty i jej państw członkowskich w sprawie liberalizacji bezpośrednich inwestycji poza sektorem usług w ramach rozmów z krajami nienależącymi do UE dotyczącymi umów o wolnym handlu.
es Por otra parte, se faculta a la Comisión para negociar en nombre tanto de la Comunidad como de sus Estados miembros acerca de la liberalización de las inversiones directas fuera del sector servicios en el marco de las conversaciones con países terceros en materia de acuerdos de libre comercio.
pl w imieniu grupy GUE/NGL - (PT) Panie Przewodniczący! Powstania w Libii nie można zrozumieć bez zrozumienia rewolucji w Tunezji i w Egipcie.
es Señor Presidente, no podemos comprender el levantamiento libio sin las revoluciones de Túnez y Egipto.
pl Upoważnienie Dyrekcji do spraw Regionalnych obowiązujące w Ministerstwie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Jakości Żywności określa, że w wymienionym ministerstwie dyrektor ds. regionu południowego jest uprawniony do podjęcia tej decyzji w imieniu Ministra Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Jakości Żywności
es El mandato sobre asuntos regionales aplicable en el Ministerio de Agricultura, Naturaleza y Calidad de los Alimentos dispone que el Director de la región meridional de dicho Ministerio es la persona autorizada para adoptar esta decisión en nombre del Ministro de Agricultura, Naturaleza y Calidad de los Alimentos
pl w imieniu grupy UEN. - (IT) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Uważam, że projekt rezolucji w sprawie regionalnego wpływu trzęsień ziemi po raz pierwszy w sposób logiczny i spójny traktuje o aktywności sejsmicznej poszczególnych regionów Unii i w konsekwencji tego o realizacji zadań w zakresie ochrony ludności.
es en nombre del Grupo UEN. - (IT) Señor Presidente, Comisario, señoras y señores, opino que la propuesta de resolución sobre las repercusiones regionales de los seísmos aborda por vez primera, de manera lógica y coherente, las cuestiones de la vulnerabilidad ante los seísmos que se padece en algunas partes de la Unión y, consecuentemente, del mandato de los servicios de protección civil.
pl Komisja wynegocjowała w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdowy o readmisji osób przebywających nielegalnie
es La Comisión ha negociado, en nombre de la Comunidad Europea, un Acuerdo con la República de Moldova sobre readmisión de residentes ilegales
pl w imieniu grupy GUE/NGL. - (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Niniejsza debata na temat przemysłu motoryzacyjnego odbywa się niestety o zbyt późnej porze i ma także nieodpowiednią treść.
es en nombre del Grupo GUE/NGL. - (IT) Señor Presidente, Señorías, este debate sobre la industria del automóvil se produce desgraciadamente muy tarde en el jornada de hoy y también es poco adecuado en su contenido.
pl Cornelia Ernst i Miguel Portas, w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie egzekucji w Iranie (B
es Cornelia Ernst y Miguel Portas, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre las ejecuciones en Irán (B
pl W imieniu Monsanto Company – ‧ N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri ‧, Stany Zjednoczone Ameryki
es en nombre de Monsanto Company, ‧ N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri ‧, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
pl sprawozdaniem sporządzonym przez Christofera Fjellnera w imieniu Komisji Kontroli Budżetowej w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Kolejowej za rok budżetowy 2007 (C6-0443/2008 -,
es Informe de Christofer Fjellner, en nombre de la Comisión de Control Presupuestario, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2007,
pl w imieniu grupy PPE. - (DE) Panie przewodniczący, panie ministrze, szanowni komisarze! Jestem zadowolony, że nie rozmawiamy dziś wyłącznie o systemie SWIFT i urządzeniach prześwietlających pasażerów, ale że prowadzimy również debatę o wojnie z terroryzmem, ponieważ jest to temat , który dotyczy nasz wszystkich.
es Señor Presidente, señor Rubalcaba, comisarios, me alegro de que no solo hablemos hoy de SWIFT y de escáneres corporales, sino que también mantengamos un debate general sobre la guerra contra el terrorismo, porque este es un tema que nos afecta a todos.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27654 zdań frazy imię.Znalezione w 6,255 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.