wymowa: IPA: ˈĩmjjɛ /ˈimjɛ̃/    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • nombre   
  (Noun  m) [hyphenation: nom·bre;]
   
  imię i nazwisko
   
  indywidualna nazwa osoby i stworzeń wyższych (anioła, boga, diabła itd.); pot. potocznie również nazwa zwierzęcia, rośliny itp.
   
  Nombre dado a una persona en su nacimiento y que precede al nombre de familia.
   
  przest. przestarzałe, przestarzały rzeczownik
   
  imię i nazwisko
   
  indywidualna nazwa osoby i stworzeń wyższych (anioła, boga, diabła itd.); pot. potocznie również nazwa zwierzęcia, rośliny itp.
 • nombre de pila   
  [hyphenation: nom·bre de pi·la;]
   
  Nombre dado a una persona en su nacimiento y que precede al nombre de familia.
 • apellido   
 • denominación   
 • nombre propio#nombres de pila   
 • sustantivo   

Did you mean: Imię

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (9)

Imię
Nombre
imię i nazwisko
nombre completo
Imię róży
El nombre de la rosa
imiona
nombre
Imiona chińskie
Onomástica china
Nagroda imienia Miesa van der Rohe dla architektury europejskiej
Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe
nazywać rzeczy po imieniu
llamar al pan, pan y al vino, vino; llamar a las cosas por su nombre
W imię ojca
En el nombre del Padre
Wyślij szybką wiadomość do użytkownika {imię}
Enviar a {first name} un mensaje rápido

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "imię", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W imieniu Rady
es Por el Consejo
pl Zakłady lub przedsiębiorstwa, które zawodowo zajmują się zbieraniem lub transportowaniem odpadów lub organizujące unieszkodliwianie lub odzysk odpadów w imieniu innych podmiotów (sprzedawcy, pośrednicy) i niepodlegające wymogowi uzyskania zezwolenia, podlegają zarejestrowaniu przez właściwe organy
es Los establecimientos o empresas que efectúen con carácter profesional la recogida o el transporte de residuos o que se ocupen de la eliminación o valorización de residuos por encargo de terceros (negociantes o agentes), si no están sujetos a autorización, deberán estar registrados ante las autoridades competentes
pl Taki dowód popierający musi zawierać wyniki prób przeprowadzonych przez właściwe laboratoria wytwórcy lub w jego imieniu
es Esta prueba deberá incluir los resultados de los ensayos efectuados por el laboratorio del fabricante o por su cuenta
pl Nie znam twojego imienia
es No sé su nombre
pl Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty dnia ‧ grudnia ‧ r., z zastrzeżeniem możliwości jej zawarcia w późniejszym terminie
es El Acuerdo fue firmado en nombre de la Comunidad el ‧ de diciembre de ‧ a reserva de su posible celebración en una fecha posterior
pl Konkretne warunki uczestnictwa Czarnogóry w każdym w poszczególnych programów, w szczególności wysokość jej wkładu finansowego, zostaną ustalone w drodze porozumienia w formie protokołu ustaleń między Komisją Europejską, występującą w imieniu Wspólnoty, a Czarnogórą
es Las condiciones específicas relativas a la participación de Montenegro en cada programa concreto, en especial la contribución financiera, se determinarán mediante acuerdo, en forma de memorándum de acuerdo, entre la Comisión Europea, actuando en nombre de la Comunidad, y Montenegro
pl w imieniu grupy IND/DEM. - Panie przewodniczący! Grupa robocza Parlamentu ds. reformy odwiedziła Waszyngton, aby zapoznać się z pracami Kongresu USA.
es en nombre del Grupo IND/DEM. - Señor Presidente, el grupo de trabajo del Parlamento que examina la modificación ha estado en Washington para estudiar el Congreso de los Estados Unidos.
pl Program poprosi o podanie imienia. Po wprowadzeniu np. imienia Paweł, program wypisuje Cześć Paweł jak się masz?. Należy zauważyć, że plus (+) jest jedynym symbolem matematycznym używanym z łańcuchami
es Este programa nos pide que ingresemos un nombre. Entonces, por ejemplo, si ingresamos Fernanda, el programa nos responderá Hola Fernanda, ¿Como estamos hoy?. Observemos que en nuestro código utilizamos el operador aritmético correspondiente a la adición (+). Este es el único operador aritmético que podemos utilizar con cadenas de texto, y la función que cumple es la de concatenar dichas cadenas
pl Z zastrzeżeniem artykułu ‧ i ‧ kapitał ryzyka oraz subsydia do oprocentowania, finansowane ze środków Funduszu, są zarządzane przez Bank w imieniu Wspólnoty, zgodnie z jego statutem oraz zasadami ustanowionymi w rozporządzeniu finansowym, określonym w artykule
es Sin perjuicio de los artículos ‧ y ‧, la administración de los capitales de riesgo y de las bonificaciones de intereses financiadas con los recursos del Fondo correrán a cargo del Banco, por cuenta de la Comunidad, de conformidad con sus estatutos y según las modalidades establecidas por el Reglamento financiero citado en el artículo
pl w imieniu grupy ALDE. - (SV) Panie przewodniczący, panie komisarzu, pani poseł Lulling! Znów spotykamy się w tej sprawie.
es en nombre del Grupo ALDE. - (SV) Señor Presidente, señor Comisario y señora Lulling, nos enfrentamos otra vez en esta cuestión.
pl w imieniu grupy PPE-DE. - (SL) Panie przewodniczący!
es en nombre del Grupo del PPE-DE. - (SV) Señor Presidente.
pl Luisa Morgantini i Adamos Adamou w imieniu grupy GUE/NGL
es Luisa Morgantini y Adamos Adamou, en nombre del Grupo GUE/NGL
pl Zmieniony wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Protokołu przeciw przemytowi migrantów drogą lądową, morską i powietrzną, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (COM‧ [‧]- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
es Propuesta modificada de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada (COM‧ [‧]- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
pl Wielopoziomowe sprawowanie rządów wymaga wzajemnej lojalności władz wszystkich szczebli i instytucji w imię realizacji wspólnych celów
es La gobernanza multinivel presupone la lealtad recíproca entre todos los niveles de poder y entre las instituciones para alcanzar los objetivos comunes
pl Data gwiezdna ‧. ‧.Rozpoczynamy przesłuchanie mające ustalić stan prawny androida o imieniu Data
es Esta vista, convocada en fecha estelar ‧. ‧, debe determinar la situación legal del androide Data
pl w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Pani komisarz!
es Señora Presidenta, Señorías, el continuo retraso y su respuesta, señora Comisaria, no son aceptables.
pl Kolejnym punktem posiedzenia jest krótka prezentacja sprawozdania sporządzonego przez poseł Tzampazi w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.
es El próximo punto es una breve presentación del informe de la señora Tzampazi, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, sobre salud mental.
pl w imieniu grupy UEN. - Pani przewodnicząca! Obecnie w Unii Europejskiej mamy do czynienia z sytuacją pogłębiającego się rozwarstwienia społeczeństwa.
es Señora Presidenta, en la Unión Europea ahora nos enfrentamos a una estratificación social cada vez mayor.
pl w imieniu grupy PSE. - (DE) Panie przewodniczący! Powiedział pan, że zaproponuje pan Konferencji Przewodniczących i Prezydium, aby streścić pięć sprawozdań i podstawowe uwagi w broszurze.
es en nombre del Grupo del PSE. - (DE) Señor Presidente, usted ha dicho que propondría a la Conferencia de Presidentes y a la Mesa que resumiésemos los cinco informes y las explicaciones esenciales en un folleto.
pl Ivars Godmanis, Kristiina Ojuland i Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE
es Ivars Godmanis, Kristiina Ojuland y Gerben-Jan Gerbrandy, en nombre del Grupo ALDE
pl José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Christopher Beazley i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE-DE
es José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Ria Oomen-Ruijten, Christopher Beazley y Tunne Kelam, en nombre del Grupo PPE-DE
pl Zgodnie z art. ‧ Umowy przewodniczący Rady notyfikuje, w imieniu Wspólnoty, rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki zakończenie przez Wspólnotę wewnętrznych procedur niezbędnych do wejścia w życie niniejszej Umowy
es De conformidad con el artículo ‧ del Acuerdo, el Presidente del Consejo notificará, en nombre de la Comunidad, al Gobierno de los Estados Unidos de América que se han completado los procedimientos internos necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo
pl w imieniu grupy PPE-DE. - Panie przewodniczący! Chciałbym pogratulować pani poseł Laperrouze.
es en nombre del Grupo del PPE-DE. - Señor Presidente, desearía felicitar a la señora Laperrouze.
pl Maksymalna intensywność pomocy wynosi ‧ % na pokrycie kosztów badań przeprowadzonych przez strony trzecie lub w ich imieniu, w celu określenia jakości genetycznej lub wydajności inwentarza, z wyjątkiem kontroli podejmowanych przez właściciela inwentarza i rutynowych kontroli jakości mleka
es La intensidad máxima de las ayudas asciende al ‧ % de los costes de las pruebas realizadas o encargadas por terceras partes para determinar la calidad genética o el rendimiento genético de los animales, exceptuando los controles realizados por el propietario del ganado y los controles de rutina de la calidad de la leche
pl W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał delegację Zgromadzenia Najwyższego Republiki Tadżykistanu, (Madżilisi Oli) pod przewodnictwem Makhkamboya Azimovicha Makhmudova, która zajęła miejsce na trybunie honorowej
es El Presidente da la bienvenida, en nombre del Parlamento, a una delegación del Majlisi Oli de la República de Tayikistán, encabezada por Makhkamboy Azimovich Makhmudov, que se encuentra en la tribuna oficial
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27654 zdań frazy imię.Znalezione w 2,881 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.