wymowa: IPA: ˈĩmjjɛ /ˈimjɛ̃/    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • nombre   
  (Noun  m) [hyphenation: nom·bre;]
   
  imię i nazwisko
   
  indywidualna nazwa osoby i stworzeń wyższych (anioła, boga, diabła itd.); pot. potocznie również nazwa zwierzęcia, rośliny itp.
   
  Nombre dado a una persona en su nacimiento y que precede al nombre de familia.
   
  przest. przestarzałe, przestarzały rzeczownik
   
  imię i nazwisko
   
  indywidualna nazwa osoby i stworzeń wyższych (anioła, boga, diabła itd.); pot. potocznie również nazwa zwierzęcia, rośliny itp.
 • nombre de pila   
  [hyphenation: nom·bre de pi·la;]
   
  Nombre dado a una persona en su nacimiento y que precede al nombre de familia.
 • apellido   
 • denominación   
 • nombre propio#nombres de pila   
 • sustantivo   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (9)

Imię
Nombre
imię i nazwisko
nombre completo
Imię róży
El nombre de la rosa
imiona
nombre
Imiona chińskie
Onomástica china
Nagroda imienia Miesa van der Rohe dla architektury europejskiej
Premio de Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe
nazywać rzeczy po imieniu
llamar al pan, pan y al vino, vino; llamar a las cosas por su nombre
W imię ojca
En el nombre del Padre
Wyślij szybką wiadomość do użytkownika {imię}
Enviar a {first name} un mensaje rápido

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "imię", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl w imieniu grupy IND/DEM. - (NL) Gdy dwa miesiące temu złożyłem roboczą wizytę w Kosowie, widziałem, dlaczego wiele osób z trudem wyobraża sobie międzynarodową obecność w tym kraju.
es en nombre del grupo IND/DEM. - (NL) Cuando realicé una visita por trabajo a Kosovo hace dos meses, pude ver por qué a muchos les resulta difícil entender la presencia internacional en este país.
pl Zobowiązania producenta mogą być w jego imieniu i na jego odpowiedzialność wypełniane przez jego upoważnionego przedstawiciela, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie
es Las obligaciones del fabricante podrá cumplirlas su representante autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que estén especificadas en su mandato
pl Harlem Désir i Erika Mann w imieniu grupy PSE
es Harlem Désir y Erika Mann, en nombre del Grupo PSE
pl Po kilku dniach pozornego spokoju, dokańczano prace " w imię Jubala "
es Después de unos días de calma aparente, han actuado " en el nombre de Jubal "
pl sprawozdania pani poseł Sanchez-Schmid, w imieniu Komisji Kultury i Edukacji, w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej; oraz
es el informe de Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, en nombre de la Comisión de Cultura y Educación, sobre "Liberar el potencial de las industrias culturales y creativas"
pl André Brie i Vittorio Agnoletto, w imieniu grupy GUE/NGL
es André Brie y Vittorio Agnoletto, en nombre del Grupo GUE/NGL
pl system zryczałtowanego opodatkowania od tonażu dla zarządzających statkami w imieniu osób trzecich; zarządzającym statkami w imieniu osób trzecich nazywa się podmiot świadczący usługi na rzecz armatorów
es un régimen fiscal a tanto alzado basado en el arqueo aplicable a los gestionarios de buques por cuenta de terceros, al ser éstos últimos prestatarios de servicios por cuenta de armadores
pl w imieniu grupy IND/DEM. - (FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Kiedy byłem sprawozdawcą Komisji Transportu spoglądałem na projekt Galileo z entuzjazmem.
es Señor Presidente, Señorías, en mi cargo anterior de ponente de la Comisión de Transporte, estaba entusiasmado con el proyecto Galileo.
pl Ale to przecież Rosjanie śmieją się nam w twarz, nie realizując pięciopunktowego porozumienia wynegocjowanego w imieniu Unii Europejskiej przez prezydenta Sarkozy'ego.
es Sin embargo, los rusos se están riendo en nuestra cara al no ejecutar acuerdo de cinco puntos negociado por el presidente Sarkozy en nombre de la Unión Europea.
pl w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Panie przewodniczący! Ja również wyrażam zadowolenie z faktu, że przyjmując alternatywną rezolucję, udało nam się skłonić Komisję do przedłożenia dyrektywy w sprawie odpowiedzialności przedsiębiorstw w Europie.
es en nombre del Grupo Verts/ALE. - (DE) Señor Presidente, a mí también me complace que, con la resolución alternativa, hayamos tenido éxito a la hora de asignar a la Comisión la tarea de proponer una directiva basada en la responsabilidad de mantener compromisos generales en Europa.
pl W tym kontekście pragnę przekazać państwu szczere podziękowania i wdzięczność, w imieniu narodu tego wielkiego poety, za zorganizowanie uroczystości upamiętniających jego życie i twórczość.
es En este respecto, me gustaría darles sinceramente las gracias, en nombre del pueblo de este gran poeta, por haber sido anfitriones de las actividades de su conmemoración.
pl Z powyższych względów w imieniu grupy PPE apeluję o przyjęcie teraz wniosku w sprawie pomocy makrofinansowej.
es Por estas razones, en nombre del Grupo PPE, sugiero que adoptemos ahora la propuesta de ayuda macrofinanciera para estos países.
pl Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto i Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Światowego Dnia Zdrowia (B
es Luisa Morgantini, Gabriele Zimmer, Adamos Adamou, Vittorio Agnoletto y Ilda Figueiredo, en nombre del Grupo GUE/NGL, sobre el Día Mundial de la Salud (B
pl Margrete Auken i Raül Romeva i Rueda, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji praw człowieka w Etiopii (B
es Margrete Auken y Raül Romeva i Rueda, en nombre del Grupo Verts/ALE, sobre la situación de los derechos humanos en Etiopía (B
pl Neon z moim imieniem
es Mi nombre iluminado
pl Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych przepisów Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
es Decisión ‧/‧/CE del Consejo, dede octubre de ‧, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, y a la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de este Estado a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L ‧ de ‧.‧.‧, p
pl Środki budżetowe ujęte w tym załączniku obejmują wszystkie wymogi finansowe każdego z urzędów europejskich związane z wykonywaniem obowiązków tego urzędu w imieniu instytucji
es Los créditos consignados en este anexo cubrirán todas las necesidades financieras de cada Oficina Europea para la ejecución de sus tareas al servicio de las instituciones
pl w imieniu grupy PSE. - Panie przewodniczący! Mam dzisiaj do dyspozycji cztery minuty, co stanowi 400% więcej czasu niż zwykle otrzymują, więc nie mogę być nadmiernie rozmowny.
es en nombre del Grupo del PSE. - Señor Presidente, esta noche dispongo de cuatro minutos enteros, que es un 400 % más de lo que normalmente dispongo, pero no quiero extenderme demasiado.
pl Głos zabrali: Véronique De Keyser w imieniu grupy PSE, Diana Wallis w imieniu grupy ALDE, Godfrey Bloom w imieniu grupy IND/DEM, Avril Doyle, Martí Grau i Segú i Laima Liucija Andrikienė
es Intervienen Véronique De Keyser, en nombre del Grupo PSE, Diana Wallis, en nombre del Grupo ALDE, Godfrey Bloom, en nombre del Grupo IND/DEM, Avril Doyle, Martí Grau i Segú y Laima Liucija Andrikienė
pl Dlatego wykonywanie tego zadania w imieniu Wspólnoty należy powierzyć Komisji wraz z państwem członkowskim występującym o uznanie
es Por ello, es conveniente que se confíe esta tarea, en nombre de la Comunidad, a la Comisión, conjuntamente con el Estado que solicite el reconocimiento
pl Posiadaczem zezwolenia jest Syngenta Seeds S.A.S., Francja, występujące w imieniu Syngenta Crop Protection AG, Szwajcaria
es El titular de la autorización será Syngenta Seeds SAS, Francia, en representación de Syngenta Crop Protection AG, Suiza
pl Następnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie Christiana Ehlera, sporządzone w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej, w sprawie systemów gwarancji depozytów.
es El siguiente punto es el informe de Christian Ehler, en nombre de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, sobre los sistemas de garantía de depósitos.
pl Głos zabrali: Lambert van Nistelrooij, w imieniu grupy PPE-DE, Alain Hutchinson, w imieniu grupy PSE, Jean Marie Beaupuy, w imieniu grupy ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, w imieniu grupy UEN, Gisela Kallenbach, w imieniu grupy Verts/ALE, Pedro Guerreiro, w imieniu grupy GUE/NGL, Hélène Goudin, w imieniu grupy IND/DEM, Carl Lang, w imieniu grupy ITS, Jana Bobošíková niezrzeszona, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain i Elisabeth Schroedter
es Intervienen Lambert van Nistelrooij, en nombre del Grupo PPE-DE, Alain Hutchinson, en nombre del Grupo PSE, Jean Marie Beaupuy, en nombre del Grupo ALDE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, en nombre del Grupo UEN, Gisela Kallenbach, en nombre del Grupo Verts/ALE, Pedro Guerreiro, en nombre del Grupo GUE/NGL, Hélène Goudin, en nombre del Grupo IND/DEM, Carl Lang, en nombre del Grupo ITS, Jana Bobošíková, no inscrito, Jan Březina, Bernadette Bourzai, Marian Harkin, Seán Ó Neachtain y Elisabeth Schroedter
pl Jeżeli nabywca, który nie działa na regulowanym rynku złota, jest podatnikiem i ma obowiązek identyfikacji do celów VAT w państwie członkowskim, w którym podatek jest należny wyłącznie w odniesieniu do transakcji, o których mowa w art. ‧, sprzedawca wypełnia obowiązki podatkowe w imieniu nabywcy zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego
es Si el adquiriente que no opere en un mercado del oro regulado es un sujeto pasivo del IVA que está sujeto a la obligación de identificarse a efectos del IVA en el Estado miembro en el que deba abonar el impuesto sólo respecto a las operaciones a que se refiere el artículo ‧, el vendedor cumplirá las obligaciones fiscales en nombre del adquiriente, con arreglo a lo dispuesto en dicho Estado miembro
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27654 zdań frazy imię.Znalezione w 7,38 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.