wymowa: IPA: ˈĩmjjɛ /ˈimjɛ̃/    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • nombre   
  (Noun  m) [hyphenation: nom·bre;]
   
  imię i nazwisko
   
  indywidualna nazwa osoby i stworzeń wyższych (anioła, boga, diabła itd.); pot. potocznie również nazwa zwierzęcia, rośliny itp.
   
  Nombre dado a una persona en su nacimiento y que precede al nombre de familia.
   
  przest. przestarzałe, przestarzały rzeczownik
   
  imię i nazwisko
   
  indywidualna nazwa osoby i stworzeń wyższych (anioła, boga, diabła itd.); pot. potocznie również nazwa zwierzęcia, rośliny itp.
 • nombre de pila   
  [hyphenation: nom·bre de pi·la;]
   
  Nombre dado a una persona en su nacimiento y que precede al nombre de familia.
 • apellido   
 • denominación   
 • nombre propio#nombres de pila   
 • sustantivo   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (9)

ImięNombre
imię i nazwiskonombre completo
Imię różyEl nombre de la rosa
imionanombre
Imiona chińskieOnomástica china
Nagroda imienia Miesa van der Rohe dla architektury europejskiejPremio de Arquitectura Contemporánea Mies van der Rohe
nazywać rzeczy po imieniullamar al pan, pan y al vino, vino; llamar a las cosas por su nombre
W imię ojcaEn el nombre del Padre
Wyślij szybką wiadomość do użytkownika {imię}Enviar a {first name} un mensaje rápido

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "imię", pamięć tłumaczeniowa

add example
uwzględniając pytanie ustne B‧-‧/‧ złożone w imieniu Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zgodnie z art. ‧ Regulaminu i uwzględniając oświadczenia Rady i KomisjiVista la pregunta oral B‧-‧/‧ en nombre de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, de conformidad con el artículo ‧ de su Reglamento, y vistas las declaraciones del Consejo y de la Comisión
Muammar Kaddafi nie zdobył się jednak na honorową rezygnację, a w imię utrzymania dyktatorskiej władzy wypowiedział wojnę swojemu ludowi.Sin embargo, Muammar el Gadafi no ha sido capaz de dimitir honorablemente, sino que, a fin de mantener su gobierno dictatorial, ha declarado la guerra a su propio pueblo.
W imieniu prezydencji pragnę podziękować za tę możliwość debaty poświęconej traktatowi lizbońskiemu.En nombre de la Presidencia, desearía aprovechar esta oportunidad para debatir el Tratado de Lisboa.
Kontrole określone w ust. ‧ przeprowadzane są w imieniu Wspólnoty, która pokrywa ponoszone kosztyLos controles mencionados en el apartado ‧ se efectuarán en nombre de la Comunidad, la cual correrá con los gastos correspondientes
Głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, María Muñiz De Urquiza w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, i Oreste Rossi w imieniu grupy EFDIntervienen Laima Liucija Andrikienė, en nombre del Grupo PPE, María Muñiz De Urquiza, en nombre del Grupo S&D, Niccolò Rinaldi, en nombre del Grupo ALDE, Heidi Hautala, en nombre del Grupo Verts/ALE, Charles Tannock, en nombre del Grupo ECR, y Oreste Rossi, en nombre del Grupo EFD
Skarga została złożona w dniu ‧ maja ‧ r. przez Komitet Ochrony Przemysłu Stalowych Rur Bez Szwu Unii Europejskiej (Defence Committee of the Seamless Steel Tubes Industry of the European Union) (skarżący) w imieniu producentów reprezentujących większość, w tym przypadku ponad ‧ %, całkowitej wspólnotowej produkcji niektórych rur i przewodów bez szwu, z żelaza lub staliLa denuncia fue presentada el ‧ de mayo de ‧ por el Comité de Defensa de la Industria de los Tubos de Acero sin Soldadura de la Unión Europea (el denunciante) en nombre de productores que representan una proporción importante, en este caso más del ‧ %, de la producción comunitaria total de determinados tubos sin soldadura, de hierro o acero
O-‧/‧) zadane przez Reimera Böge, w imieniu komisji BUDG, do Rady: Przegląd wieloletnich ram finansowych ‧-‧ (BO-‧/‧), presentada por Reimer Böge, en nombre de la Comisión BUDG, al Consejo: Revisión del Marco Financiero Plurianual ‧-‧ (B
szczegółowych informacji o osobie, która ma zostać przekazana (np. imiona, nazwiska, wszelkie poprzednie imiona i nazwiska, imiona i nazwiska, pod jakimi jest znana, pseudonimy, płeć, stan cywilny, data i miejsce urodzenia oraz obecne i ewentualne poprzednie obywatelstwodatos de la persona objeto de traslado (por ejemplo, apellidos, nombres, cualquier nombre anterior, otros nombres, apodos o alias utilizados, sexo, estado civil, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad actual y cualquier nacionalidad anterior
W celu osiągnięcia dalszej poprawy poziomu ochrony proponowanego przez niniejszą dyrektywę stowarzyszenia, organizacje i inne osoby prawne powinny być również upoważnione do brania udziału w postępowaniu sądowym, zgodnie z decyzją Państw Członkowskich, bądź w imieniu skarżącego, bądź na jego rzecz i za jego zgodą, bez uszczerbku dla przepisów procedury krajowej dotyczących przedstawicielstwa i obronyCon el fin de aumentar el nivel de protección que ofrece la presente Directiva, también se debe facultar a las asociaciones, organizaciones u otras personas jurídicas para que puedan iniciar procedimientos, con arreglo a lo que dispongan los Estados miembros, en nombre o en apoyo de un demandante, sin perjuicio de la normativa procesal nacional en materia de representación y defensa
Charles Tannock, Edvard Kožušník, Adam Bielan i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECRCharles Tannock, Edvard Kožušník, Adam Bielan y Ryszard Czarnecki, en nombre del Grupo ECR
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoPor el Parlamento Europeo
w imieniu grupy ALDE - Panie Przewodniczący! Czasy są trudne dla gospodarki europejskiej i dla całego projektu europejskiego.en nombre del Grupo ALDE. - Señor Presidente, son tiempos difíciles para la economía europea y para el proyecto europeo en su conjunto.
Wniosek został złożony dnia ‧ lutego ‧ r. przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Potażu (European Potash Producers Association) (wnioskodawca) w imieniu producentów, których łączny udział w produkcji wspólnotowej potażu wynosi około ‧ %, co stanowi znaczny udział w ogólnej produkcji wspólnotowejLa solicitud la presentó el ‧ de febrero de ‧ la Asociación Europea de Productores de Potasa (el solicitante) en nombre de productores cuya producción colectiva constituye alrededor del ‧ % de la producción comunitaria de potasa, es decir, una proporción importante de la producción comunitaria total
W imieniu KomisjiPor la Comisión
Przedstawicielstwo to może być bezpośrednie- w tym przypadku przedstawiciel celny działa w imieniu i na rzecz innej osoby, lub pośrednie- w tym przypadku przedstawiciel celny działa we własnym imieniu, lecz na rzecz innej osobyEsta representación podrá ser directa, en cuyo caso el representante aduanero actuará en nombre y por cuenta de la persona que lo haya designado, o indirecta, en cuyo caso actuará en su propio nombre pero por cuenta de esa persona
W imieniu grupy UEN wyrażam uznanie dla pani poseł Sudre za podjęcie tego tematu.La solidaridad europea requiere que tengamos en cuenta la situación especial de las regiones ultraperiféricas.
imię i nazwisko oraz funkcję pracownika przedsiębiorstwa, które wystawiło fakturę handlowąEl nombre y la función del responsable de la empresa que haya extendido la factura comercial
Głos zabrał José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE-DEInterviene José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, en nombre del Grupo PPE-DE
W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii AtomowejPor la Comunidad Europea de la Energía Atómica
Poprawki ‧-‧ nie zostały podpisane w imieniu grup politycznych i w związku z tym stają się bezprzedmiotoweEnmiendas ‧ a ‧ sin firmar en nombre de los Grupos políticos, por lo que decaen
Jako członek grupy mianowany we własnym imieniu zobowiązuję się co roku podpisywać oświadczenie o występowaniu lub braku jakichkolwiek korzyści, które mogłyby wpłynąć na mój obiektywizmEn mi calidad de miembro nombrado a título personal, me comprometo a firmar cada año una declaración que indique la ausencia o existencia de cualquier interés que pudiera ir en detrimento de mi objetividad
Luis Manuel Capoulas Santos, Bernadette Bourzai, María Isabel Salinas García, Katerina Batzeli i Rosa Miguélez Ramos, w imieniu grupy PSE, w sprawie wzrostu cen i ochrony konsumentów w sprawie wzrostu cen i ochrony konsumentów (BLuis Manuel Capoulas Santos, Bernadette Bourzai, María Isabel Salinas García, Katerina Batzeli y Rosa Miguélez Ramos, en nombre del Grupo PSE, sobre el aumento de los precios y la protección de los consumidoressobre el aumento de los precios y la protección de los consumidores (B
W imieniu RadyPor el Consejo
Pytanie ustne (O-‧/‧): Liam Aylward w imieniu grupy UEN, do Rady: Strategia rozwoju trwałego (BPregunta oral (O-‧/‧) presentada por Liam Aylward, en nombre del Grupo UEN, al Consejo: Estrategia de Desarrollo Sostenible (B
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27654 zdań frazy imię.Znalezione w 6,723 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.