wymowa: IPA: /ɡd͡ʑɛ/ ɟʥ̑ɛ    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • donde   
  (Conjunction, Adverb, Noun  m) [hyphenation: don·de;]
   
  ¿En qué lugar?
   
  ...względny, zastępujący określenie miejsca
 • dónde   
  [hyphenation: dón·de;]
   
  ¿En qué lugar?
   
  ...pytajny, służący do tworzenia pytań o lokalizację
 • adónde   
 • de dónde   
 • adonde   
  (Adverb  )
 • atracar   
 • de   
  (Adverb  )
 • de donde   
 • desordenar   
 • enseñorearse   
 • faltar   
 • ondee   

Pozostałe znaczenia:

 
gdzieś (miejsce nie określone bliżej)
 
...podkreślająca nierealność

Picture dictionary

donde, dónde
donde, dónde

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (9)

gdzie indziej
parte; en otra parte; en otro lugar; lugar; en; de otra manera
Gdzie jest Nemo?
Buscando a Nemo
gdzie jest toaleta
dónde están los aseos; dónde está el baño
gdzie jest ubikacja
dónde está el baño; dónde están los aseos
gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść
muchas manos en un plato hacen mucho garabato
gdzie mieszkasz
dónde vive usted; dónde vives
gdzie Pan mieszka
dónde vive usted; dónde vives
gdzie Pani mieszka
dónde vives; dónde vive usted
tam, gdzie diabeł mówi dobranoc
donde Cristo dio las tres voces; en el quinto pino

Przykładowe zdania z "gdzie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl znajomości dorobku USA i UE, zwłaszcza europejskiej produkcji kinematograficznej w Ameryce, gdzie jest ona mniej rozpowszechniona, w celu wzmocnienia wzajemnego zrozumienia
es el conocimiento del patrimonio de los EE.UU y de la UE, en particular de la producción cinematográfica europea en América por su menor divulgación, para estimular la comprensión mutua
pl Celem niniejszej Umowy jest ponowne uruchomienie i rozwinięcie, tam gdzie właściwe, współpracy pomiędzy Stronami na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej w celu umocnienia całości stosunków współpracy pomiędzy Wspólnotą i Argentyną
es El presente Acuerdo se propone reanudar y desarrollar, según proceda, la cooperación entre las Partes en los usos pacíficos de la energía nuclear para intensificar la relación global de cooperación entre la Comunidad y Argentina
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ ust. ‧, państwo członkowskie dotknięte chorobą może zezwolić na przewożenie ptaków towarzyszących swoim właścicielom do obiektów położonych poza obszarami A lub B, jeśli przesyłka taka składa się z nie więcej niż ‧ ptaków w klatce pochodzących z gospodarstw, w których nie jest hodowany drób, lub jeśli przesyłka taka jest przeznaczona do kwarantanny ustanowionej zgodnie z decyzją ‧/‧/WE i ptakom towarzyszy świadectwo weterynaryjne zgodne ze wzorem określonym w załączniku II, potwierdzające spełnienie obowiązujących wymogów w zakresie zdrowia zwierząt, tam gdzie jest to wymagane, w oparciu o deklarację właściciela odpowiadającą wzorowi określonemu w załączniku III
es No obstante lo dispuesto en el artículo ‧, apartado ‧, el Estado miembro afectado podrá autorizar el desplazamiento de las aves con su propietario a instalaciones fuera de las zonas A o B si la partida se compone de un máximo de cinco aves enjauladas procedentes de explotaciones sin aves de corral, o bien las aves deben ser sometidas a una cuarentena, de conformidad con la Decisión ‧/‧/CE, y las aves viajan acompañadas de un certificado veterinario acorde con el modelo establecido en el anexo II, que certifica el cumplimiento de las condiciones zoosanitarias establecidas, en su caso, a partir de la declaración del propietario, utilizando a tal fin el modelo del anexo III
pl ceny producenta zarejestrowane w eksportujących państwach trzecich, przy wzięciu pod uwagę, tam, gdzie to stosowne, subsydiów przyznawanych przez te kraje
es los precios de producción registrados en los terceros países exportadores, teniendo en cuenta las subvenciones que, en su caso, concedan esos países
pl Lokalne emisje do środowiska należy, tam gdzie stosowne, poddać kontroli przepisów krajowych w celu wykluczenia wszelkiego ryzyka dla środowiska i dla osób narażonych pośrednio poprzez środowisko naturalne
es Las emisiones locales al medio ambiente deberán ser reguladas, en caso necesario, a través de normas nacionales que permitan prever la inexistencia de riesgos para el medio ambiente, e indirectamente para las personas a través de su exposición al medio ambiente
pl Gdzie zapisać % ‧?
es ¿Dónde quiere guardar %‧?
pl Z uwagi na zróżnicowany charakter pozycji danych rozróżnia się z jednej strony pomiędzy pozycjami danych kategorii ‧ a pozycjami danych kategorii ‧, gdzie dane muszą zostać przekazane dla każdego okresu sprawozdawczego, oraz z drugiej strony pomiędzy pozycjami danych, które są wywołane przez zdarzenie dotyczące danych, które muszą zostać przekazane, tylko jeśli określone zdarzenie wystąpi w danym okresie sprawozdawczym
es Debido a la distinta naturaleza de las partidas de datos, se distingue entre, por un lado, partidas de categoría ‧ y de categoría ‧, para las que deben enviarse datos referidos a cada período de información y, por otro, partidas basadas en sucesos, sobre las que sólo es necesario informar si el suceso al que se refieren ocurre durante el período de información
pl Boże, gdzie byłeś?
es ¿ Dónde te has metido?
pl Spójrzmy na oparte na prawach własności systemy w Islandii i Nowej Zelandii, gdzie, jak powiedział przedmówca, dba się o społeczności nadbrzeżne, ponieważ daje się im dożywotnio prawa, które mogą sprzedać, którymi mogą handlować lub które mogą pozostawić przyszłym pokoleniom.
es Echemos un vistazo a los sistemas de propiedad basados en derechos en Islandia y en Nueva Zelanda, donde, como el orador anterior ha dicho, se cuida a las comunidades costeras porque se les conceden derechos a perpetuidad sobre lo que pueden vender, lo que pueden comercializar o lo que pueden dejar para las futuras generaciones.
pl Państwa członkowskie przyjmują niezbędne środki w celu zapewnienia, aby przedsiębiorstwom gazowe i uprawnieni odbiorcy, niezależnie od miejsca gdzie się znajdują, mogli uzyskać dostępu do sieci gazociągów kopalnianych, w tym również do instalacji dostarczających usługi pomocnicze związane z tym dostępem, zgodnie z niniejszym artykułem, z wyjątkiem tych części takich sieci i instalacji, które są używane do lokalnej działalności produkcyjnej na obszarze złoża, gdzie produkowany jest gaz
es Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para asegurarse de que las empresas de gas natural y los clientes cualificados, independientemente de su emplazamiento, puedan obtener acceso a redes de gasoductos previas, incluidas las instalaciones que abastezcan a los servicios técnicos anexos a este acceso, de conformidad con el presente artículo, con excepción de las partes de estas redes e instalaciones que se utilicen para operaciones de producción local en la zona donde se produzca el gas
pl Wymaga to wszechstronnych rozwiązań w zakresie sterowania prędkością ruchu oraz rozbudowy stref zamieszkania, gdzie ruch pieszy i rowerowy miałby pierwszeństwo przed samochodami, jak również rozbudowy stref pieszych
es Para ello, deben construirse en toda la superficie de la ciudad como medida de reducción del tráfico calles recreativas en las que los peatones y ciclistas tengan prioridad respecto al tráfico motorizado, así como zonas peatonales
pl Szeryf wyżynał mieszkańcom języki, żeby dowiedzieć się gdzie jest Robin
es El Sheriff les estaba cortando la lengua a todos...... para que alguien le dijera donde estaba Robin
pl Czyli gdzie?
es Será mejor que devuelva esto
pl Warto powiedzieć, że nie istnieje żaden kraj wywodzący się z kręgu kultury chrześcijańskiej, gdzie muzułmanie byliby traktowani równie źle, jak chrześcijanie żyjący na ziemi muzułmańskiej.
es Merece la pena señalar que no existe ni un solo país con raíces culturales cristianas en el que los musulmanes reciban el espeluznante trato que reciben los cristianos que viven en zonas musulmanas.
pl Gdzie my jesteśmy?
es ¿ Dónde estamos?
pl Za dużo tych teorii, zawracają głowę.Mówią też one o wizycie obcych. o wznoszeniu bloków dzięki systemowi dźwięków o antygrawitacji o tysiącach robotników ciągnących ogromne liny i rampę, która powinna mieć ponad ‧ kilometry aby dostać się tam, gdzie powinny
es En este viaje por el mundo intentando armar el rompecabezas del mundo antiguo, no hay muchas piezas buenas para ser encontradas, pero lo que hay son gigantescos bloques de piedra, enormes bloques cortados, de granito o basalto y en muchos casos, a veces llegando a pesar ‧ toneladas
pl Jednakże, gdzie indziej także istnieją problemy, jak można wywieść z naruszeń: za wiele uprawnień jest przekazywanych specjalnym komisarzom, istnieje za wiele zamieszania pomiędzy regulacjami dotyczącymi odpadów i energii, prowadząc do niedopuszczalnych praktyk, na przykład praktyka, zgodnie z którą energia produkowana z odpadów przez lata była uważana we Włoszech za energię odnawialną, wyposażoną w ogromne zachęty - 30 miliardów euro przez 10 lat, w ramach środka zwanego CIP 6 - która poważnie zakłóciła zarówno politykę dotyczącą energii jak i politykę dotycząca odpadów, a także doprowadziła do pewnych paradoksalnych sytuacji, w których na przykład w Kampanii jest siedem milionów ton palet odpadów paliwowych, które nawet gdyby został otwarty piec do spopielania, który powinien je zlikwidować, nie mogłyby być spalone.
es Sin embargo, existen problemas en otras zonas, como se desprende de las infracciones: demasiadas instancias envían comisarios especiales, demasiada confusión entre los reglamentos sobre residuos y los reglamentos sobre energía, que conduce a prácticas inaceptables, por ejemplo que la energía producida a partir de residuos se haya considerado energía renovable durante muchos años en Italia, con enormes incentivos (30 000 millones de euros en 10 años, una medida denominada CIP 6), lo que ha distorsionado tanto las políticas energéticas como las políticas en materia de residuos y ha provocado situaciones paradójicas como, por ejemplo, que haya siete millones de toneladas de pastillas de combustible en Campania que, aun en el caso de que ya estuviera operativa la instalación de incineración, no se podrían eliminar.
pl Bardziej współczesne informacje o serze Spressa można znaleźć w zbiorze dokumentów zwanym Urbario autorstwa Mariniego, gdzie w informacjach z lat ‧ i ‧ znajduje się wzmianka o Spressa da polenta jako typowym serze
es Más recientemente, se menciona el queso Spressa en el Urbario de Marini, que cita, para los años ‧ y ‧, el Spressa da polenta como un queso típico
pl Gdzie jest twój ojciec, Meadows?
es ¿ Donde está tu viejo, Meadows?
pl W lipcu wymagania dotyczą jedynie zdolności przewozowej, gdzie minimalna liczba miejsc ma wynosić nie mniej niż ‧ % poziomów minimalnych wyszczególnionych poniżej
es Para julio, existen requisitos en cuanto a la capacidad solamente, con un número mínimo de plazas no menor del ‧ % de los niveles mínimos especificados más adelante
pl Gdzie ona jest?
es ¿ Kurt Wallander?- ¿ Dónde está ella?
pl Pamiętam wyprawę do Kidapawan w regionie Cotabato na wyspie Mindanao, gdzie spotkaliśmy 500 rolników z ok. 1,5 ha ziemi, którzy dzięki pomocy Unii Europejskiej byli w stanie utrzymać się z tego, co sami wyprodukowali na zasadzie produkcji rolnej dla własnych potrzeb.
es Recuerdo ese viaje a Kidapawan en la provincia de Cotabato en la isla de Mindanao, donde vimos a unos 500 agricultores con aproximadamente 1,5 hectáreas de tierra que, gracias a la intervención de la Unión Europea, eran capaces de sobrevivir a base de lo que producían en condiciones de agricultura de subsistencia.
pl Potępia wszystkie egzekucje, niezależnie od tego, gdzie mają miejsce, oraz zdecydowanym głosem wzywa UE i państwa członkowskie, by egzekwowały stosowanie unijnej rezolucji w sprawie powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci z myślą o całkowitym zniesieniu tej kary we wszystkich państwach, które nadal ją praktykują.
es Condena todas las ejecuciones allí donde se produzcan y exhorta enérgicamente a la UE y a sus Estados miembros a hacer cumplir la aplicación de la resolución de las Naciones Unidas sobre una moratoria universal de las ejecuciones con vistas a su abolición total en todos los Estados que todavía practican la pena de muerte.
pl Gdzie jest samolot?
es La tormenta lo debe de haber sacado
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25193 zdań frazy gdzie.Znalezione w 8,143 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.