wymowa: IPA: /ɡd͡ʑɛ/ ɟʥ̑ɛ    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • donde   
  (Conjunction, Adverb, Noun  m) [hyphenation: don·de;]
   
  ¿En qué lugar?
   
  ...względny, zastępujący określenie miejsca
 • dónde   
  [hyphenation: dón·de;]
   
  ¿En qué lugar?
   
  ...pytajny, służący do tworzenia pytań o lokalizację
 • adónde   
 • de dónde   
 • adonde   
  (Adverb  )
 • atracar   
 • de   
  (Adverb  )
 • de donde   
 • desordenar   
 • enseñorearse   
 • faltar   
 • ondee   

Pozostałe znaczenia:

 
gdzieś (miejsce nie określone bliżej)
 
...podkreślająca nierealność

Picture dictionary

donde, dónde
donde, dónde

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (9)

gdzie indziej
parte; en otra parte; en otro lugar; lugar; en; de otra manera
Gdzie jest Nemo?
Buscando a Nemo
gdzie jest toaleta
dónde están los aseos; dónde está el baño
gdzie jest ubikacja
dónde está el baño; dónde están los aseos
gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść
muchas manos en un plato hacen mucho garabato
gdzie mieszkasz
dónde vive usted; dónde vives
gdzie Pan mieszka
dónde vive usted; dónde vives
gdzie Pani mieszka
dónde vives; dónde vive usted
tam, gdzie diabeł mówi dobranoc
donde Cristo dio las tres voces; en el quinto pino

Przykładowe zdania z "gdzie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl ii) gdzie stosowne, spełniają ogólne wymagania dotyczące transportu zwierząt wymienione w art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr
es ii) según proceda, cumplen las condiciones generales aplicables al transporte de animales que se establecen en el artículo ‧ del Reglamento (CE) no ‧/‧ del Consejo
pl Kiedy pojedziemy w miejsce, gdzie cały dzień można nosić suche ciuchy i żyć jak ludzie, a nie jak szczury?
es ¿ Cuándo volveremos a donde podamos tener ropa seca por todo un día y vivir como seres humanos en vez de como ratas?
pl Celem niniejszego rozporządzenia jest wspieranie integracji transgranicznej na obszarach, gdzie obywatele dwóch lub większej liczby sąsiadujących państw członkowskich w dużej mierze pracują i zamieszkują w innym państwie członkowskim
es El presente Reglamento pretende apoyar la integración transfronteriza en regiones en las que los ciudadanos de varios Estados miembros vecinos trabajan y residen –en proporción importante– en el otro Estado miembro
pl Jeśli dostanę potwierdzenie, powiem gdzie jest David
es Cuando lo verifiquemos, te diremos dónde está David
pl Gdzie jest John Connor?
es ¿ Dónde está John Connor?
pl Jestem w miejscu, gdzie znaleziono ciało
es Estoy en la colina, donde encontraron el cuerpo de Lathan
pl To, że wstrzymaliśmy się od głosu jest potwierdzeniem, że opowiadamy się za wolnym rynkiem, ale takim, gdzie obowiązują niezbędne gwarancje, jesteśmy natomiast przeciwko zawieraniu umów handlowych niedających dostatecznych gwarancji przestrzegania reguł konkurencji.
es Nuestra abstención confirma que estamos a favor del libre mercado, pero de uno que incluya las garantías necesarias, mientras que nos mostramos desfavorables al establecimiento de unos acuerdos de comercio que no garanticen suficientemente las normas de competencia.
pl Musi wnieść pozytywny wkład w naprawę gospodarczą, ale jednocześnie ciąć, redukować i ograniczać wydatki tam, gdzie jest to możliwe.
es También tiene que hacer una aportación positiva a la recuperación económica, pero, al mismo tiempo, recortar, reducir y contener el gasto cuando sea posible.
pl Od 1997 r. u drobiu hodowlanego oraz u ludzi zaczął występować nowy, groźniejszy szczep wysoce zjadliwego wirusa ptasiej grypy (A/H5N1); początkowo obserwowano go w Południowych Chinach, gdzie miało miejsce pierwsze przeniesienie zakażenia z człowieka na człowieka.
es Desde 1997, una cepa nueva y más mortal de un virus de la gripe aviar sumamente patógeno (A/H5N1) ha aparecido en aves de corral domésticas y seres humanos, inicialmente en el sur de China, donde se produjo la primera transmisión entre personas.
pl Gdzie twoja mama i tato?Nie żyją
es ¿ Dónde están tus padres?
pl Gdzie on jest?
es ¿ Dónde está?
pl W rzeczywistości zachodzą procesy wyludniania się obszarów o trudnych warunkach gospodarowania, gdzie stan infrastruktury budzi wiele do życzenia.
es En realidad, se están despoblando aquellas zonas en las que resulta difícil desarrollar la actividad agrícola y donde la infraestructura deja mucho que desear.
pl MATERIAŁY ROŚLINNE DO WYPLATANIA; PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE
es MATERIAS TRENZABLES Y DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL, NO EXPRESADOS NI COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE
pl Gdzie jest Splinter?
es ¿ Dónde está Splinter?
pl Gdzie jest Natasza?
es ¿ Dónde está Natasha?
pl Poza tym użytkownicy, którzy chcieliby mieć możliwość przeglądania w całości dzieła lub dokumentu o chronionym dostępie, kierowani byliby do prywatnych stron internetowych, specjalizujących się w zabezpieczonym rozpowszechnianiu treści cyfrowych, gdzie użytkownicy ci korzystaliby z szeregu opcji za stosowną opłatą, przekazywaną posiadaczom praw autorskich.
es Además, los usuarios que deseen hojear una obra concreta o acceder a un documento protegido en su totalidad serían dirigidos a sitios web privados, especializados en la difusión digital segura, quedándoles disponibles una serie de opciones a cambio de una remuneración justa para los derechohabientes.
pl Jest to szczególnie ważna koncepcja, szczególnie w tych dziedzinach, gdzie starsze pokolenie już stanowi większość, co ma miejsce w większej części Europy.
es Se trata de un tema de gran actualidad, especialmente en aquellas regiones en las que la generación más antigua es mayoritaria, como sucede ya en la mayor parte de Europa.
pl pomoc w formie programów gwarancyjnych, gdzie metoda obliczania ekwiwalentu dotacji brutto została zaakceptowana po uprzednim zgłoszeniu jej Komisji w kontekście stosowania niniejszego rozporządzenia lub rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, a zaakceptowana metoda wyraźnie odnosi się do tego rodzaju gwarancji i tego rodzaju transakcji podstawowych, jakie w danym przypadku wchodzą w grę
es las ayudas contenidas en regímenes de garantía, cuando el método utilizado para calcular el equivalente en subvención bruta haya sido aceptado tras su notificación a la Comisión con arreglo al presente Reglamento o al Reglamento (CE) no ‧/‧ y dicho método aprobado tenga explícitamente en cuenta el tipo de garantías y el tipo de transacciones subyacentes en juego
pl Gdzie się podziały pszczoły?
es Dónde están todas las abejas?
pl Mamy tu sytuację, gdzie ten Parlament, o ile można w ogóle nazwać Parlamentem gremium, które spędza większą część roku dyskutując o zakrzywionych bananach, guzkowatym pasternaku, normalizacji wymiarów butelek, a we wtorek głosowaliśmy nawet nad normalizacją siedzeń w ciągnikach; a zatem ta absurdalna organizacja poświęca większość czasu w roku nie robiąc nic, co miałoby jakąś większą wartość.
es Nos hallamos ante una situación en la que este Parlamento -si Parlamento puede llamarse, que se pasa la mayor parte del año hablando de plátanos curvados, chirivías rugosas, normalización de los tamaños de las botellas, y el martes hasta votamos la normalización de los asientos de los tractores-, esta absurda organización se ocupa la mayor parte del año de asuntos que no presentan absolutamente ningún interés.
pl średnią ilość składników odżywczych wymienionych w załączniku IV, jeśli takiej deklaracji nie obejmują przepisy ust. ‧ lit. d), wyrażoną w formie liczbowej na ‧ g lub ‧ ml sprzedawanego produktu oraz, tam gdzie stosowne, na określoną ilość produktu proponowaną do spożycia
es la cantidad media de nutrientes mencionada en el anexo IV, cuando tal declaración no esté cubierta por las disposiciones del apartado ‧, letra d), expresada en forma numérica, por cada ‧ g o ‧ ml del producto en su forma comercializada y, cuando proceda, por cantidad especificada del producto propuesta para el consumo
pl Wielkie podziemne laboratorium... gdzie przeprowadzano eksperymenty genetyczne... z których miała powstać eksperymentalna broń
es Un gigantesco laboratorio subterráneo, dedicado... al desarrollo experimentos de armas virales
pl Musimy jednakże dowiedzieć się, gdzie obecnie leżą problemy.
es Sin embargo, tenemos que encontrar los problemas que tiene en la actualidad.
pl Państwa Członkowskie podejmują niezbędne kroki w celu zapewnienia, że instytucje krajowe odpowiedzialne za szkolenie odpowiednich organów ścigania promują w swoich programach nauczania, tam gdzie to właściwe, we współpracy z CEPOLEM, specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zapobiegania przestępczości związanej z pojazdami oraz jej wykrywania
es Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que en los institutos nacionales responsables de la formación de las autoridades policiales y judiciales se propicie la inclusión en los programas de estudio, en cooperación con la Escuela Europea de Policía cuando proceda, de una formación especializada en el ámbito de la prevención e investigación del robo de vehículos
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25193 zdań frazy gdzie.Znalezione w 2,572 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.