wymowa: IPA: /ɡd͡ʑɛ/ ɟʥ̑ɛ    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • dónde   
  [hyphenation: dón·de;]
   
  ¿En qué lugar?
   
  ...pytajny, służący do tworzenia pytań o lokalizację
 • donde   
  (Conjunction, Adverb, Noun  m) [hyphenation: don·de;]
   
  ¿En qué lugar?
   
  ...względny, zastępujący określenie miejsca
 • adónde   
 • de dónde   
 • adonde   
  (Adverb  )
 • atracar   
 • de   
  (Adverb  )
 • de donde   
 • desordenar   
 • enseñorearse   
 • faltar   
 • ondee   

Pozostałe znaczenia:

 
gdzieś (miejsce nie określone bliżej)
 
...podkreślająca nierealność

Picture dictionary

dónde, donde
dónde, donde

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (14)

gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą
no se cogen truchas a bragas enjutas
gdzie indziej
parte; en otra parte; en otro lugar; lugar; en; de otra manera; otra; en otro parte; a otro parte
Gdzie jest Nemo?
Buscando a Nemo
gdzie jest toaleta
dónde están los aseos; dónde está el baño
gdzie jest ubikacja
dónde está el baño; dónde están los aseos
gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść
muchas manos en un plato hacen mucho garabato
gdzie mieszkasz
dónde vive usted; dónde vives
gdzie nie
adondequiera
gdzie Pan mieszka
dónde vive usted; dónde vives
gdzie Pani mieszka
dónde vives; dónde vive usted
gdzie pieprz rośnie
en el quinto pino
Gdzie rosną stokrotki
Pushing Daisies
gdzie tylko
adondequiera
tam, gdzie diabeł mówi dobranoc
donde Cristo dio las tres voces; en el quinto pino

Przykładowe zdania z "gdzie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Gdzie oni są?- W centrum miasta, ‧ mil na południe
es En medio de la ciudad, ‧ millas al sur
pl Podczas lotu do Buenos Aires na zaproszenie Polonii amerykańskiej, gdzie przekazywaliśmy i broniliśmy uniwersalnych europejskich wartości razem z szanowanym przez miliony słuchaczy dyrektorem katolickiego radia, byliśmy agresywnie nękani przez dziennikarzy prywatnej, komercyjnej stacji TVN, którzy próbowali wymusić wywiady, jednocześnie obrażając inwektywami osobę duchowną i posła do Parlamentu Europejskiego.
es Durante un viaje a Buenos Aires, al que asistimos invitados por la comunidad polaca-americana, en el que transmitimos y defendimos los valores europeos universales conjuntamente con el director de una emisora católica seguida por millones de oyentes, fuimos acosados por periodistas de la red privada comercial de televisión TVN que intentó obligarnos a conceder entrevistas y que insultó personalmente al clérigo y a mí misma, una diputada al Parlamento Europeo.
pl Jednakże produkty stanowiące jedną przesyłkę mogą być transportowane przez inne terytoria, gdzie mogą być przeładowywane lub czasowo składowane, pod warunkiem, że pozostają pod dozorem organów celnych w kraju tranzytu lub składowania i że nie zostaną one poddane innym czynnościom niż wyładunek, ponowny załadunek lub jakiejkolwiek czynności wymaganej dla zachowania ich w dobrym stanie
es No obstante, los productos que constituyan un único envío podrán ser transportados transitando por otros territorios con trasbordo o depósito temporal en dichos territorios, si fuera necesario, siempre que los productos hayan permanecido bajo la vigilancia de las autoridades aduaneras del país de tránsito o de depósito y que no hayan sido sometidos a operaciones distintas de las de descarga, carga o cualquier otra destinada a mantenerlos en buen estado
pl Jednakże w dalszym ciągu jest wiele do zrobienia w pewnych dziedzinach, którymi nie zajęto się w przeszłości lub gdzie dalsze prace są niezbędne w celu skonsolidowania i kontynuowania prac na podstawie już osiągniętych rezultatów
es Sin embargo, aún debe trabajarse en ciertas áreas que no se han tratado en el pasado, o en las que es necesario un trabajo ulterior para consolidar y aprovechar los resultados logrados
pl przyjęcie przez Państwa Członkowskie, na podstawie danych uzyskanych z map hałasu, planów działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu hałasu w środowisku i obniżania jego poziomu tam, gdzie jest to konieczne, zwłaszcza tam, gdzie oddziaływanie hałasu może powodować szkodliwe skutki dla ludzkiego zdrowia, oraz zachowanie jakości klimatu akustycznego środowiska tam, gdzie jest ona jeszcze właściwa
es la adopción de planes de acción por los Estados miembros, tomando como base los resultados de los mapas de ruidos, con vistas a prevenir y reducir el ruido ambiental siempre que sea necesario y, en particular, cuando los niveles de exposición puedan tener efectos nocivos en la salud humana, y a mantener la calidad del entorno acústico cuando ésta sea satisfactoria
pl odesłanie do niniejszej TSI oraz innych mających zastosowanie TSI, jak również, gdzie właściwe, odesłanie do specyfikacji europejskich
es referencia a la presente ETI, así como a las demás ETI aplicables, y en su caso a las especificaciones europeas
pl Gdzie on jest?
es ¿ Dónde está el Dr?
pl CPA ‧.‧.‧: Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby ogniotrwałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
es CPA ‧.‧.‧: Cementos, morteros y hormigón refractarios y composiciones similares n.c.o.p
pl Producent udostępnia także, tam gdzie stosowne odpłatnie, informację techniczną wymaganą dla napraw lub konserwacji pojazdów silnikowych, jeżeli taka informacja nie jest objęta prawami ochrony własności intelektualnej lub jeżeli nie stanowi istotnej tajemnicy know-how określonej we właściwej formie; w takim przypadku nie można zatajać niezbędnych informacji technicznych
es El fabricante pondrá también a disposición, mediante pago si procede, la información técnica necesaria para la reparación o el mantenimiento de los vehículos de motor, salvo que dicha información esté amparada por un derecho de propiedad intelectual o constituya conocimientos técnicos secretos, esenciales, que estén definidos de una forma adecuada, en cuyo caso no se denegará indebidamente la información técnica necesaria
pl Często e-odpady są nielegalnie składowane w miejscach takich jak Afryka Zachodnia, gdzie przetwarzanie odpadów odbywa się niezgodnie z normami, powodując ogromne problemy zdrowotne i zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
es A menudo, estos residuos electrónicos se vierten de manera ilegal en lugares como África occidental, donde el tratamiento de los residuos es muy deficiente y provoca enormes problemas de salud y de contaminación del medio ambiente.
pl Chciałbym się dowiedzieć, gdzie istnieje największy opór.
es Lo que quisiera saber es, ¿dónde está la resistencia principal?
pl Na poziomie realizacji Komisja będzie kontynuować przejście od tradycyjnych projektów do działań wsparcia sektorowego, a tam, gdzie to możliwe, przyspieszać ten proces, a także wspierać działania i wzmacniać współpracę ze społeczeństwem obywatelskim
es En lo que se refiere a la ejecución, la Comisión continuará su labor y, cuando sea posible, acelerará la transición de proyectos tradicionales a operaciones de apoyo de los sectores e incrementará la cooperación con la sociedad civil
pl W związku z tym wymóg określony w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, dotyczący badania preparatów w proszku dla niemowląt i żywności dietetycznej w proszku na obecność Salmonella i Enterobacter sakazakii tam, gdzie w jakiejkolwiek próbce wykryte zostaną Enterobacteriaceae, nie powinien już obowiązywać
es Por todo ello, no procede seguir aplicando la disposición del Reglamento (CE) no ‧/‧ relativa al análisis de preparados deshidratados para lactantes y alimentos dietéticos deshidratados para detectar Salmonella y Enterobacter sakazakii en caso de detectarse Enterobacteriáceas en cualquiera de las muestras
pl (ES) Chcę podziękować pani poseł Silvii-Adrianie Ţicău za poczynienie we wrześniu 2008 roku przygotowań dla delegacji Komisji Transportu i Turystyki, podczas której to delegacji zrealizowano podróż na całej długości Dunaju, a ponadto odwiedzono ujście rzeki - Deltę Dunaju - gdzie wpada ona do Morza Czarnego.
es (ES) Quiero agradecer a la Sra. Ţicău que organizara, en septiembre de 2008, una delegación de la Comisión de Transportes y Turismo para viajar a lo largo del Danubio y visitar, además, su desembocadura, es decir, el Delta y la llegada al Mar Negro.
pl Gdzie dokładnie wydaje ci się, że widziałaś Aslana?
es ¿ Dónde crees que viste a Aslan, exactamente?
pl Nakład pracy będzie znaczny szczególnie tam, gdzie ze względu na kryteria sformułowane w sposób wymagający interpretacji właściwość niektórych obowiązków będzie niejasna
es El gasto será considerable sobre todo cuando, debido a criterios muy elaborados que requieren interpretación, no esté clara la pertinencia de determinadas obligaciones
pl Gdzie jest sklep elektryczny?
es ¿ Dónde está EI Corte lnglés?
pl oprócz informacji, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE zawierają dokładny adres oraz lokalizację określonych ogrodów zoologicznych oraz zatwierdzonych jednostek, instytutów i ośrodkach gdzie mają zostać przeprowadzone szczepienia ochronne
es además de la información prevista en el artículo ‧, apartado ‧, de la Directiva ‧/‧/CE, incluirán la dirección y la ubicación exactas de los parques zoológicos y los organismos, institutos o centros oficialmente autorizados en los que deberá realizarse la vacunación preventiva
pl Gdzie twoi kumple?
es Dime dónde están tus amigos
pl Gdzie się mogę przebrać?
es ¿ Dónde puedo cambiarme?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25193 zdań frazy gdzie.Znalezione w 2,907 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.