Tłumaczenia na język hiszpański:

  • eosinófilos   

Pozostałe znaczenia:

 
krwineka biała (leukocyt) występująca u kręgowców
 
ma zdolność do fagocytozy, uczestniczy w zwalczaniu pasożytów
 
granulocyt kwasochłonny, krwinka kwasochłonna, acydofil

Przykładowe zdania z "eozynofil", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dlatego u pacjentów z HES/CEL oraz u pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi/mieloproliferacyjnymi związanymi z wysokim stężeniem eozynofilów, przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć przeprowadzenie konsultacji z kardiologiem, wykonanie echokardiogramu oraz oznaczenie stężenia troponiny w surowicySe deberá considerar por lo tanto, la evaluación por parte de un cardiólogo, la realización de un ecocardiograma y la determinación de troponina sérica en pacientes con SHE/LEC, y en pacientes con SMD/SMP asociados con eosinofilia, antes de administrar imatinib
Zespoły mielodysplastyczne/mieloproliferacyjne (MDS/MPD) z rearanżacją genu PDGFR mogą być związane z wysokim stężeniem eozynofilówLos síndromes mielodisplásicos/mieloproliferativos con reordenamiento del gen PDGFR podrían estar asociados con eosinofilia
Wykazano także, że takrolimus hamuje uwalnianie mediatorów zapalenia z komórek tucznych skóry, bazofili i eozynofiliTambién se ha mostrado que tacrolimus disminuye la liberación de mediadores inflamatorios de los mastocitos de la piel, basófilos y eosinófilos
Leukotrieny cysteinylowe (LTC‧, LTD‧, LTE‧) to eikozanoidy o silnym działaniu zapalnym, uwalniane z różnych komórek, w tym z komórek tucznych i granulocytów kwasochłonnych (eozynofilówLos leucotrienos cisteinílicos (LTC‧, LTD‧, LTE‧) son potentes eicosanoides inflamatorios liberados por diversas células, incluidos los mastocitos y los eosinófilos
Często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AlAT, AspAT, fosfataza zasadowa), zwiększenie stężenia bilirubiny bezpośredniej i całkowitej, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, zmniejszenie hematokrytu, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, niedobór magnezu we krwi, zmniejszenie stężenia albumin, zmniejszenie liczby białych krwinek, zwiększenie liczby eozynofilów, zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, zwiększenie liczby krwinek czerwonych wydalanych w moczu, wydłużenie czasu częściowej tromboplastyny, zmniejszenie stężenia całkowitego białka w surowicy, zwiększenie wydalania białka w moczu, wydłużenie czasu protrombinowego, zmniejszenie stężenia sodu we krwi, zwiększenie liczby krwinek białych wydalanych w moczu, zmniejszenie stężenia wapnia w osoczuFrecuentes: elevación de los valores hepáticos (AST, ALT, fosfatasa alcalina, bilirrubina directa y total), elevación de la creatinina sérica, descenso de hemoglobina, disminución del hematocrito, disminución del potasio en sangre, hipomagnesiemia, albúmina baja, descenso de leucocitos, aumento de eosinófilos, disminución del recuento plaquetario, disminución de neutrófilos, aumento de glóbulos rojos en orina, aumento del tiempo de tromboplastina parcial, descenso de proteínas séricas totales, aumento de proteínas en orina, aumento del tiempo de protrombina, disminución del sodio en sangre, aumento del recuento leucocitario en orina e hipocalcemia
Wykazano również, że leczenie wziewnym cyklezonidem zmniejszało napływ komórek zapalnych (całkowitą liczbę eozynofilów) oraz zawartość mediatorów zapalnych w plwocinie indukowanejEl tratamiento con ciclesonida inhalada también demostró disminuir el aumento del número de células inflamatorias (número total de eosinófilos) y de mediadores inflamatorios en el esputo inducido
zwiększenie liczby eozynofilów we krwi nazywane eozynofila (eosinophilia), łagodneaumento del número de las células de la sangre denominadas glóbulos rojos o eosinófilos
Oprócz działania antagonistycznego w stosunku do receptorów H‧, cetyryzyna wykazuje działanie przeciwalergiczne: u pacjentów z nadwrażliwością (atopią) poddawanych prowokacji alergenem, dawka ‧ mg podawana raz lub dwa razy na dobę, hamuje napływ komórek późnej fazy reakcji zapalnej, eozynofili, do skóry i spojówekAdemás de su efecto anti-H‧, la cetirizina demostró que exhibía actividades antialérgicas: a una dosis de ‧ mg una vez al día o dos veces al día, inhibe la última fase de reclutamiento de eosinófilos, en la piel y el tejido conjuntivo de sujetos a los que se sometió a un test de alergenos por vía tópica
W osobnym badaniu stwierdzono, że montelukast spowodował znamienne zmniejszenie liczby eozynofilów w drogach oddechowych (co było ocenione poprzez pomiar tych komórek w plwocinieEn un ensayo distinto, el tratamiento con montelukast redujo significativamente los eosinófilos en las vías aéreas (determinados en el esputo
Stwierdzono również stymulujący wpływ na produkcję leukocytów, gdyż w niewielkim stopniu wzrosła liczba neutrofili, limfocytów, monocytów i eozynofili we krwi obwodowejTambién se detectó un efecto estimulante en la producción de leucocitos, con un ligero aumento de los recuentos sanguíneos periféricos de neutrófilos, linfocitos, monocitos y eosinófilos
zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej, zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi, zwiększenie stężenia glukozy we krwi, obniżenie ciśnienia tętniczego, zwiększenie stężenia prolaktyny we krwi, obniżenie temperatury ciała, podwyższenie temperatury ciała, wydłużenie odstępu QT w EKG, zwiększenie liczby eozynofili, zmniejszenie wartości hematokrytu, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, przyśpieszenie akcji serca, zwiększenie aktywności aminotransferaz, zmniejszenie liczby białych krwinekaumento de la alanina aminotransferasa, aumento del aspartato aminotransferasa, aumento de la creatina fosfoquinasa en sangre, aumento de la glucosa en sangre, disminución de la presión sanguínea, aumento de la prolactina en sangre, disminución de la temperatura corporal, aumento de la temperatura corporal, prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma, aumento del recuento de eosinófilos, disminución del hematocrito, disminución de la hemoglobina, aumento de la frecuencia cardiaca, aumento de las transaminasas, disminución del recuento de glóbulos blancos
Zwiększenie liczby limfocytów, monocytów, eozynofili i bazofili, w porównaniu do stanu wyjściowego, mieściło się w zakresie od ‧ % do ‧ % dla poszczególnych rodzajów komórek, jednak średnie ilości komórek pozostały w zakresie prawidłowymLos incrementos de linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos con respecto a los valores basales variaron entre el ‧ % y el ‧ % para los tipos de células individuales, aunque los recuentos celulares medios se mantuvieron dentro de los límites normales
Oprócz działania antagonistycznego w stosunku do receptorów H‧, cetyryzyna wykazuje działanie przeciwalergiczne: u pacjentów z nadwrażliwością (atopią) poddawanych prowokacji alergenem, dawka ‧ mg podawana raz lub dwa razy na dobę, hamuje napływ komórek późnej fazy reakcji zapalnej, eozynofili, do skóry i spojówekAdemás de su efecto anti-H‧, la cetirizina demostró que exhibía actividades antialérgicas: a una dosis de ‧ mg una vez al día o dos veces al día, inhibe la última fase de reclutamiento de los eosinófilos, en la piel y el tejido conjuntivo de sujetos a los que se sometió a un test de alergenos por vía tópica
Erytrocyty Hematokryt Średnia objętość krwinki (MCV) Leukocyty Limfocyty Monocyty Eozynofile Neutrofile Płytki krwiEritrocitos Hematocrito Volumen corpuscular medio (VCM) Leucocitos Linfocitos Monocitos Eosinófilos Neutrófilos Plaquetas
Rzadko występujące działania niepożądane to eozynofilia (zwiększenie liczby eozynofili, rodzaju białych krwinek) i wysypka na twarzyLos efectos secundarios aislados son la eosinofilia (incremento de los eosinófilos, un tipo de glóbulos blancos) y erupción facial
Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem preparatu Ceplene (obserwowane u ponad ‧ pacjenta na ‧) to: eozynofilia (wzrost liczby eozynofilów, rodzaju białych krwinek), trombocytopenia (mała liczba płytek krwi), bóle głowy, zawroty głowy, zaburzenia smaku (gorzki lub nietypowy smak w jamie ustnej), tachykardia (szybkie bicie serca), uderzenia gorąca (zaczerwienienia skóry), niedociśnienie (niskie ciśnienie tętnicze krwi), kaszel, duszność (krótki oddech), nudności (uczucie mdłości), dyspepsja (niestrawność), biegunka, wysypka, bóle stawów, bóle mięśni, gorączka, dreszcze, zmęczenie, objawy grypopodobne, uczucie gorąca i reakcje w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, zasinienie, ból i zapalenieLos efectos secundarios más frecuentes de Ceplene (observados en más de uno de cada diez pacientes) son eosinofilia (aumento de la concentración de eosinófilos, un tipo de leucocito), trombocitopenia (recuento bajo de plaquetas en la sangre), dolor de cabeza, mareo, disgeusia (sabor amargo o raro en la boca), taquicardia (latidos cardiacos acelerados), rubor (enrojecimiento), hipotensión (tensión arterial baja), tos, disnea (dificultad respiratoria), náuseas, dispepsia (indigestión), diarrea, erupción cutánea, artralgia (dolor de las articulaciones), mialgia (dolor muscular), pirexia (fiebre), escalofríos, fatiga (cansancio), síntomas parecidos a los de la gripe, sensación de calor y reacción en el lugar de la inyección (enrojecimiento, hematoma, dolor e inflamación
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27 zdań frazy eozynofil.Znalezione w 0,464 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.