wymowa: IPA: /dɔ/ dɔ    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • a   
  (Preposition  )
 • para   
  (Preposition  )
 • en cuanto   
  []
   
  Hasta un cierto límite.
 • a fin de   
 • a razón de   
 • a tanto por   
 • al   
 • al lado de   
 • anticipación   
 • cerca de   
 • con   
 • dentro de   
 • do   
 • en   
 • encima de   
 • hacia   
 • hasta   
 • hasta que   
 • insalvable   
  (Adjective  )
 • junto a   
 • polvo de hornear   
  (Noun  m)
 • por   
 • royal   
  (Noun  m) [Chile]
 • sobre   

Pozostałe znaczenia:

 
...określający końcowy punkt w przestrzeni
 
...przeznaczenie
 
...przybliżoną wartość
 
muz. muzyka nazwa solmizacyjna jednego z dźwięków;
 
...końcowy punkt w czasie
 
...określający przeznaczenie, użytek
 
...określający maksymalną wartość
 
...określający końcowy punkt w czasie
 
muz. muzyka, muzyczny nazwa solmizacyjna jednego z dźwięków;

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (58)

1. List do KoryntianPrimera epístola a los corintios
2. List do TesaloniczanSegunda epístola a los tesalonicenses
ciekawość to pierwszy stopień do piekłala curiosidad mató al gato
czas do przekierowaniaduración del timbre
do dupyde mierda; de pena
do góra nogamial revés
do trzech razy sztukaa la tercera va la vencida
do zobaczeniaadiós; hasta la vista; nos vemos; hasta luego; nos vemos pronto; nos veremos
dojście do konwersacjiidentificador de conversación
dostęp do informacji WEacceso a la información comunitaria
gaz do dechya todo gas
gotowość do ponoszenia wydatkówdisposición al pago; disposición a pagar
guma do żuciagoma de mascar
hasło dostępu do siecicontraseña de red
karta do głosowaniapapeleta de votación
kolejka do zatwierdzeniacola de informes con aprobación (signoff)
kombajn do zbioru okopowychequipo de recolección de raíces
komentarz do dyskusjicomentario de discusión
kompetencje do negocjowaniapoder de negociación
kompetencje do stanowienia aktów wykonawczychpotestad reglamentaria
kompetencje do wdrażaniapoder de ejecución
kontenery do uprawy roślintiestos para flores; tiestos de plantas
kraj nienależący do strefy europaís no participante
lakier do paznokcipintaúñas; esmalte de uñas; pintauñas
masa celulozowa do przeróbki chemicznejpasta para disolver
Maszyna do pisaniaMáquina de escribir
maszynka do mięsacapoladora; máquina de picar carne
Mato Grosso do SulMato Grosso del Sur
narzędzia do krojeniaherramientas para cortar
Narzędzie do oceny wydajności systemu WindowsHerramienta de evaluación del sistema de Windows
Narzędzie do rozwiązywania problemów z konserwacjąSolucionador de problemas de mantenimiento
Narzędzie do synchronizacji katalogów w witrynie Microsoft Online ServicesMicrosoft Online Services - Herramienta de sincronización de directorios
natura ciągnie wilka do lasula cabra siempre tira al monte
niejednolity dostęp do pamięciacceso a memoria no uniforme
niewypełniona karta do głosowaniavoto en blanco
nożyce do strzyżeniatijeras
od czasu do czasuocasionalmente; de cuando en cuando; a veces; de vez en cuando
od stóp do główde pies a cabeza
Oda do radościOda a la Alegría
odnosić się bezpośrednio doreferirse expresamente
odwołanie do komórkireferencia de celda
odzyskiwanie do określonego momenturecuperación a un momento dado
paliwo do silników dieslowskichgasoil; gasóleo; diésel
piec do spopielaniaincinerador; incineradores
Ponownie ustanów połączenie do obsługi wiadomości błyskawicznychRestablecer conexión de mensajería instantánea
pozostawiać wiele do życzeniadejar mucho que desear; dejar bastante que desear
prawo do naukiderecho a la educación
prawo do śmiercilibre disposición de la propia persona
prawo do zgłaszania petycjiderecho de petición
procent zaniżonej dostawy w stosunku do zamówienia zakupuporcentaje de entrega incompleta para el pedido de compra
produkt gotowy do spożyciacomida rápida
profil dostępu do pólperfil de acceso al campo
przejście do historiitransición al historial
przekazanie prawa do emeryturytransferencia de derechos de pensión
Przenieś kontakt doMover contacto a
Usługi zarządzania prawami do informacjiServicios de Information Rights Management
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw CzłowiekaOficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacjikit de herramientas de compatibilidad de aplicaciones

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "do", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nawet jeśli migracja sama w sobie nie jest rozwiązaniem sytuacji demograficznej państw UE, konieczne jest, aby Unia posiadała aktywną politykę obejmującą kwestie przyjmowania imigracji ze względów ekonomicznych, tak aby napływ imigrantów pomógł zaspokoić potrzeby na rynku pracy i przyczynił się w ten sposób do dobrobytu w UEAun cuando la inmigración no sea en sí misma una solución a la situación demográfica de los países de la Unión Europea, será necesario que Europa disponga de políticas activas para la admisión de migrantes económicos, con el fin de que su llegada contribuya tanto a satisfacer las necesidades del mercado de trabajo como a la prosperidad de la UE
Zdarzenia następujące po dniu bilansowym są to zdarzenia, zarówno korzystne, jak i niekorzystne, które mają miejsce pomiędzy dniem bilansowym a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacjiLos hechos posteriores a la fecha del balance son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se hayan producido entre la fecha del balance y la fecha de formulación o de autorización de los estados financieros para su divulgación
Artykuł ‧ stosuje się jedynie do tych horyzontalnych porozumień kooperacyjnych, które mogą wpływać na wymianę handlową między Państwami CzłonkowskimiEl artículo ‧ sólo se aplica a los acuerdos de cooperación horizontal que puedan afectar al comercio entre Estados miembros
Czy uważa, że prawo do strajku jest podrzędne względem prawa do swobodnego przemieszczania się?¿Cree que el derecho a la huelga se debe subordinar al derecho a la libre circulación?
stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu pełnej transpozycji dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady ‧/‧/EWG/, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza, a w każdym razie nie podając do wiadomości Komisji takich przepisów, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywyDeclare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva ‧/‧/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, dede mayo de ‧, por la que se modifican las Directivas ‧/‧/CEE y ‧/‧/CEE del Consejo, relativas al sistema general de reconocimiento de las calificaciones profesionales, y las Directivas ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE y ‧/‧/CEE del Consejo, relativas a las profesiones de enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona, arquitecto, farmacéutico y médico, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado estas disposiciones a la Comisión
Chromatogram produktów reakcji sililowania uzyskanych po zadziałaniu lipazą na rafinowaną oliwę z oliwek, do której dodano ‧ % zestryfikowanego oleju (‧ %Cromatograma de los productos de la reacción de sililación obtenidos por acción de la lipasa en un aceite de oliva refinado con la adición de un ‧ % de aceite esterificado (‧ %
zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstemPide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto
Państwa członkowskie zapewniają niezwłoczne podjęcie właściwych środków ograniczających w odniesieniu do danego wyrobu budowlanego, takich jak wycofanie wyrobu z obrotuLos Estados miembros se asegurarán de que se adoptan sin demora las medidas restrictivas adecuadas con respecto al producto de construcción afectado, tales como la retirada del mercado del producto
Podatkowy składnik aktywów lub zobowiązanie podatkowe ustala się po uwzględnieniu skutków podatkowych przeszacowania możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych do poziomu wartości godziwej oraz nie dyskontuje się goEl activo o el pasivo por impuestos se determinará después de realizar la corrección del efecto fiscal de la reexpresión de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificados por su valor razonable, y el saldo resultante no será objeto de descuento
Kwestionariusze wypełnione przez strony objęte próbą muszą wpłynąć do Komisji w terminie ‧ dni od daty powiadomienia ich o włączeniu do próby, o ile nie wskazano inaczejlas respuestas al cuestionario de las partes incluidas en la muestra deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de treinta y siete días tras la fecha de notificación de su inclusión en la muestra, salvo indicación en contrario
Urządzenia do produkcji sztucznych włókien mineralnychInstalaciones para la fabricación de fibras minerales artificiales
Nie przyznaje się zwrotu wywozowego na ryż przywożony z państw trzecich i powtórnie wywożony do państw trzecich, chyba że eksporter udowodni, żeNo se concederá ninguna restitución por exportación por el arroz importado de terceros países y reexportado a terceros países, excepto si el exportador demuestra
Ciągła niepewność co do sukcesji tronu wskazuje na to, że niestabilna sytuacja będzie się utrzymywać.Las incertidumbres acerca de su sucesión continúan, lo que indica que proseguirá esta inestabilidad.
Wykorzystując wideokonferencję do celów tłumaczenia ustnego na odległość, właściwe organy powinny móc opierać się na narzędziach opracowywanych w kontekście europejskiej e-sprawiedliwości (na przykład na informacjach o sądach posiadających sprzęt do wideokonferencji lub instrukcje obsługi do niegoCuando se utilice videoconferencia para proporcionar interpretación a distancia, las autoridades competentes deben poder aprovechar los instrumentos desarrollados en el marco de la Justicia en red europea (por ejemplo, información sobre tribunales con instalaciones o manuales de videoconferencia
Prawo do odwołaniaDerecho de recurso
najpóźniej dwa dni robocze po terminie końcowym do składania ofert przesyłają Komisji sprawdzony i przyjęty wykaz wadiówcomunicarán a la Comisión, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha límite de presentación de ofertas, la lista de garantías de participación verificadas y aceptadas
Dokumenty SECRET UE zostają zniszczone przez rejestr właściwy dla tych dokumentów pod nadzorem osoby upoważnionej do dostępu używając jednego z procesów określonych w ust. ‧ lit. cLos documentos SECRET UE serán destruidos por el registro responsable de dichos documentos, bajo la supervisión de una persona con habilitación de seguridad, utilizando uno de los procesos indicados en la letra c) del apartado
Deklaracja odnosząca się do artykułu ‧ ustęp ‧ Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejDeclaración relativa al apartado ‧ del artículo ‧ del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w odniesieniu do użytkowania gruntów odłogowanych do produkcji surowców przeznaczonych do wytwarzania we Wspólnocie produktów nieprzeznaczonych pierwotnie do spożycia przez ludzi lub zwierzęta [‧], które wyklucza buraka cukrowego z korzystania z pomocy, uprawa buraka cukrowego powinna zostać wykluczona z systemu pomocy dla roślin energetycznychDe conformidad con el Reglamento (CE) n° ‧ de la Comisión, dede noviembre de ‧, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° ‧ del Consejo en lo que respecta a la utilización de las tierras retiradas de la producción con vistas a la obtención de materias primas par la fabricación en la Comunidad de productos que no se destinen directamente al consumo humano o animal, que excluye la remolacha azucarera del beneficio de la ayuda, procede excluir el cultivo de la remolacha azucarera del régimen de ayuda a los cultivos energéticos
Nie mów tak do mnie!¡ No me hables así!
Wspólnota przyjmuje do wiadomości południowoafrykańskie stanowisko w sprawie stosowania sacharozy, koncentratu moszczu winogronowego lub rektyfikowanego koncentratu moszczu winogronowego, lecz jest zmuszona potwierdzić swoje prawo do zmiany obecnego systemu na zasadzie autonomicznościLa Comunidad toma nota de la postura de Sudáfrica sobre la utilización de sacarosa, mosto de uva concentrado o mosto de uva concentrado rectificado pero debe reafirmar su derecho a modificar el sistema actual con carácter autónomo
Środki te muszą być niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi i muszą być proporcjonalne do tego celuLas mencionadas disposiciones nacionales deberán ser indispensables para que los consumidores estén adecuadamente protegidos de las prácticas comerciales desleales y habrán de ser proporcionadas a ese objetivo
w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzjiEl anexo I se modifica de acuerdo con lo establecido en el anexo I de la presente Decisión
E-‧/‧ (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (‧ maja ‧ rE-‧/‧ (EN) de Catherine Stihler (PSE) a la Comisión (‧ de mayo de
zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakciePide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 824936 zdań frazy do.Znalezione w 124,982 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.