wymowa: IPA: /dɔ/ dɔ    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • a   
  (Preposition  )
 • para   
  (Preposition  )
 • en cuanto   
  []
   
  Hasta un cierto límite.
 • a fin de   
 • a razón de   
 • a tanto por   
 • al   
 • al lado de   
 • anticipación   
 • cerca de   
 • con   
 • dentro de   
 • do   
 • en   
 • encima de   
 • hacia   
 • hasta   
 • hasta que   
 • insalvable   
  (Adjective  )
 • junto a   
 • polvo de hornear   
  (Noun  m)
 • por   
 • royal   
  (Noun  m) [Chile]
 • sobre   

Pozostałe znaczenia:

 
...określający końcowy punkt w przestrzeni
 
...przeznaczenie
 
...przybliżoną wartość
 
muz. muzyka nazwa solmizacyjna jednego z dźwięków;
 
...końcowy punkt w czasie
 
...określający przeznaczenie, użytek
 
...określający maksymalną wartość
 
...określający końcowy punkt w czasie
 
muz. muzyka, muzyczny nazwa solmizacyjna jednego z dźwięków;

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (58)

1. List do Koryntian
Primera epístola a los corintios
2. List do Tesaloniczan
Segunda epístola a los tesalonicenses
czas do przekierowania
duración del timbre
do dupy
de mierda; de pena
do trzech razy sztuka
a la tercera va la vencida
do zobaczenia
adiós; hasta la vista; nos vemos; hasta luego; nos vemos pronto; nos veremos
dojście do konwersacji
identificador de conversación
dostęp do informacji WE
acceso a la información comunitaria
gaz do dechy
a todo gas
gotowość do ponoszenia wydatków
disposición al pago; disposición a pagar
guma do żucia
goma de mascar
hasło dostępu do sieci
contraseña de red
karta do głosowania
papeleta de votación
kolejka do zatwierdzenia
cola de informes con aprobación (signoff)
kombajn do zbioru okopowych
equipo de recolección de raíces
komentarz do dyskusji
comentario de discusión
kompetencje do negocjowania
poder de negociación
kompetencje do wdrażania
poder de ejecución
kontenery do uprawy roślin
tiestos para flores; tiestos de plantas
lakier do paznokci
pintaúñas; esmalte de uñas; pintauñas
Maszyna do pisania
Máquina de escribir
maszynka do mięsa
capoladora; máquina de picar carne
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso del Sur
narzędzia do krojenia
herramientas para cortar
Narzędzie do oceny wydajności systemu Windows
Herramienta de evaluación del sistema de Windows
Narzędzie do rozwiązywania problemów z konserwacją
Solucionador de problemas de mantenimiento
Narzędzie do synchronizacji katalogów w witrynie Microsoft Online Services
Microsoft Online Services - Herramienta de sincronización de directorios
natura ciągnie wilka do lasu
la cabra siempre tira al monte
niejednolity dostęp do pamięci
acceso a memoria no uniforme
od czasu do czasu
ocasionalmente; de cuando en cuando; a veces; de vez en cuando
od stóp do głów
de pies a cabeza
Oda do radości
Oda a la Alegría
odnosić się bezpośrednio do
referirse expresamente
odwołanie do komórki
referencia de celda
odzyskiwanie do określonego momentu
recuperación a un momento dado
paliwo do silników dieslowskich
gasoil; gasóleo; diésel
piec do spopielania
incinerador; incineradores
Ponownie ustanów połączenie do obsługi wiadomości błyskawicznych
Restablecer conexión de mensajería instantánea
pozostawiać wiele do życzenia
dejar mucho que desear; dejar bastante que desear
prawo do nauki
derecho a la educación
prawo do śmierci
libre disposición de la propia persona
prawo do zgłaszania petycji
derecho de petición
procent zaniżonej dostawy w stosunku do zamówienia zakupu
porcentaje de entrega incompleta para el pedido de compra
profil dostępu do pól
perfil de acceso al campo
przejście do historii
transición al historial
przekazanie prawa do emerytury
transferencia de derechos de pensión
Przenieś kontakt do
Mover contacto a
Usługi zarządzania prawami do informacji
Servicios de Information Rights Management
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacji
kit de herramientas de compatibilidad de aplicaciones

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "do", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ten produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki
es Este medicamento es únicamente para uso diagnóstico
pl Chodził do szkoły z Darylem Gravesem
es Iba al colegio de Darril Graves
pl Tak, wszystkie są w drodze do Berlina
es Si, todos van en camino a Berlín
pl Wartości graniczne homologacji typu w odniesieniu do odporności pojazdu
es Límites para la homologación de tipo de vehículo correspondientes a inmunidad
pl W zapisach tych opisana jest również metodyka użyta do zbierania danych
es En ese archivo se incluirá asimismo el método empleado para reunir los datos
pl W ramach DEPBS nie ma obowiązku wykorzystania środków wyłącznie na bezcłowy przywóz materiałów stosowanych do produkcji danego produktu
es Sin embargo, en el sistema DEPB no existe ninguna obligación que limite el uso de los créditos a la importación exenta de derechos de insumos vinculados a un producto específico
pl Strategia budżetowa oparta jest na wzroście wskaźnika dochodów względem PKB oraz na zmniejszeniu wskaźników względem PKB wydatków socjalnych i innych wydatków (do których w programie zalicza się część wydatków na spożycie), co można było lepiej uzasadnić, biorąc pod uwagę, że zgodnie ze zaktualizowanym programem planuje się wprowadzenie od roku ‧ formalnych, średniookresowych ram planowania finansów publicznych i ich kontroli
es La estrategia presupuestaria se basa en un aumento del ratio de ingresos con respecto al PIB y en la disminución de los ratios de las transferencias sociales y otros gastos con respecto al PIB (lo que en el programa incluye una parte de los gastos de consumo), lo cual podría haberse sustanciado mejor, teniendo en cuenta que, según la actualización, está previsto introducir a partir de ‧ un marco formal a medio plazo para la planificación y el control de las finanzas públicas
pl Roztwór do wstrzykiwań
es Solución inyectable
pl podał nieprawdziwe informacje w odniesieniu do danych wymaganych do wydania lub przedłużenia ważności świadectwa dla kierowcy
es haya facilitado informaciones inexactas sobre datos necesarios para la expedición o la renovación del certificado
pl ujemne różnice przejściowe, czyli różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot podlegających odliczeniu podatkowemu w toku ustalania dochodu do opodatkowania (straty podatkowej) w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów lub zobowiązań zostanie zrealizowana lub rozliczona
es diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a ejercicios futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado
pl z rachunków, faktur i zestawień kierowanych następnie do zapłaty w wysokości sumy netto można dokonać następujących potrąceń
es Se podrán deducir del importe de las memorias, facturas o estados de liquidación, que, en este caso se ordenarán por su importe neto
pl Ty, jednakże, weźmiesz Acherona na południe do Valparaiso
es Usted, en cambio, llevará el Acheron a Valparaíso
pl zapewnienie, że do finansowania nie proponowano systemów i programów kształcenia w zwykłym trybie
es garantía de que no se proponen para su financiación sistemas y programas de enseñanza atípicos
pl Dane osobowe mogą być wymieniane tylko w przypadku, gdy Strona mająca je otrzymać zobowiąże się do zapewnienia ochrony tych danych w sposób co najmniej równoważny do ochrony zapewnianej w danym przypadku przez Stronę mającą przekazać informacje
es Solo se comunicarán datos de carácter personal cuando la Parte que los reciba se comprometa a protegerlos en forma al menos equivalente a la aplicable a ese caso concreto en la Parte que los suministra
pl Bez uszczerbku dla rozdziału ‧ sekcji ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zakazy przewidziane w ust. ‧ nie mają zastosowania do przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, które
es Sin perjuicio de lo dispuesto en el anexo III, sección IX, capítulo II, del Reglamento (CE) no ‧/‧, la prohibición mencionada en el apartado ‧ no se aplicará a los productos lácteos destinados al consumo humano
pl Państwa Członkowskie, których przedstawiciele w Radzie złożyli formalne oświadczenie na podstawie artykułu III-300 ustęp 1 akapit drugi, nie są zobowiązane do wnoszenia wkładu w finansowanie operacji mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne.
es En cuanto a los gastos derivados de las operaciones que tengan repercusiones militares o en el ámbito de la defensa, los Estados miembros cuyos representantes en el Consejo hayan efectuado una declaración oficial con arreglo al segundo párrafo del apartado 1 del artículo III-300 no estarán obligados a contribuir a su financiación.
pl ponownie podkreśla zawarty w rezolucji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. wniosek do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o zwrócenie szczególnej uwagi, w kolejnym sprawozdaniu rocznym, na wykonanie budżetu przez Radę
es Reitera la solicitud formulada en su Resolución dede abril deal Tribunal de Cuentas de que preste una atención particular, en sus próximos informes anuales, a la ejecución del presupuesto del Consejo
pl Wtedy Sutler będzie zmuszony do zrobienia jedynej rzeczy, którą potrafi robić
es Y luego Sutler se verá obligado a hacer lo único que sabe hacer
pl Obywatelowi Bośni i Hercegowiny, który nie może opuścić terytorium państwa członkowskiego w terminie określonym w wizie z powodów związanych z działaniem siły wyższej, bezpłatnie przedłuża się wizę zgodnie z przepisami państwa przyjmującego na okres konieczny do powrotu do państwa zamieszkania
es A los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina que se hallen en la imposibilidad de abandonar el territorio de los Estados miembros en la fecha que figura en su visado por razones de fuerza mayor, se les prorrogará la vigencia del mismo gratuitamente de acuerdo con la legislación aplicada por el Estado anfitrión por el plazo necesario para el regreso a su Estado de residencia
pl Niniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków opiera się na decyzji Rady ‧/‧/WE w sprawie wykonania programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus- Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja ‧-‧), przyjętej przez Radę dnia ‧ grudnia ‧ r. i opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r., str
es El presente anuncio de convocatoria de propuestas se basa en la Decisión ‧/‧/CE del Consejo relativa a la ejecución de un programa de estímulo al desarrollo, la distribución y la promoción de obras audiovisuales europeas (MEDIA Plus- Desarrollo, distribución y promoción) (‧-‧), adoptada por el Consejo el ‧ de diciembre de ‧ y publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas L ‧ dede enero de ‧, p
pl W punkcie ‧. ‧ również stwierdzono rozbieżności w tekście ChPL zatwierdzonym w poszczególnych państwach członkowskich odnośnie do zaleceń w kwestii dawkowania leku u pacjentów z zaburzeniami funkcji nerek i wątroby
es En la sección ‧ hay también diferencias entre los RCP de los diversos Estados miembros respecto a la posología recomendada para los pacientes con insuficiencia renal y hepática
pl Misja powinna być przedłużona na kolejny okres ‧ miesięcy do dnia ‧ września ‧ r
es La Misión debe prorrogarse por un período adicional de doce meses, hasta el ‧ de septiembre de
pl A w końcu ból staje się nie do zniesienia
es Y, al final, el dolor acaba siendo insoportable
pl do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. ustalającego kwotę korygującą do refundacji dla zbóż
es del Reglamento de la Comisión, dede febrero de ‧, por el que se fija el elemento corrector aplicable a la restitución para los cereales
pl NUMER (-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
es NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 824936 zdań frazy do.Znalezione w 54,918 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.