wymowa: IPA: /dɔ/ dɔ    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • a   
  (Preposition  )
 • para   
  (Preposition  )
 • hacia   
 • hasta   
 • a fin de   
 • dentro de   
 • do   
  (Noun  )
 • en   
 • por   
 • sobre   
 • en cuanto   
  []
   
  Hasta un cierto límite.
 • -ar   
 • -er   
 • -ir   
 • a razón de   
 • a tanto por   
 • acerca de   
 • al   
 • al lado de   
 • anticipación   
 • cerca de   
 • con   
 • contribuir   
 • en cuanto a   
 • encima de   
 • hasta que   
 • insalvable   
  (Adjective  )
 • junto a   
 • polvo de hornear   
  (Noun  m)
 • por lo tocante a   
 • respecto de   
 • royal   
  (Noun  m) [Chile]

Pozostałe znaczenia:

 
...określający końcowy punkt w przestrzeni
 
...przeznaczenie
 
...przybliżoną wartość
 
muz. muzyka nazwa solmizacyjna jednego z dźwięków;
 
...końcowy punkt w czasie
 
...określający przeznaczenie, użytek
 
...określający maksymalną wartość
 
...określający końcowy punkt w czasie
 
muz. muzyka, muzyczny nazwa solmizacyjna jednego z dźwięków;

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (36)

2. List do Tesaloniczan
Segunda epístola a los tesalonicenses
Alcácer do Sal
Alcácer do Sal
aż do
en cuanto; hasta
chłopiec do bicia
chivo expiatorio
czas do przekierowania
duración del timbre
do dołu
hacia abajo
do dupy
de mierda; de pena
do góry
hacia arriba; en alto; arriba
do pewnego stopnia
en cierto sentido; por decirlo así
do przyjęcia
aceptable
do teraz
hasta la fecha; hasta el momento; hasta ahora
do trzech razy sztuka
a la tercera va la vencida;
do tyłu
hacia atrás; atrás; atrasado
Dodatki do programu Media Center
Extras para Media Center
dojście do konwersacji
identificador de conversación
Dornier Do J
Dornier Do J
dostęp do informacji WE
acceso a la información comunitaria
gaz do dechy
a todo gas
hasło dostępu do sieci
contraseña de red
Juazeiro do Norte
Juazeiro do Norte
karta do głosowania
papeleta de votación
kolejka do zatwierdzenia
cola de informes con aprobación (signoff)
kombajn do buraków
troceadoras de patatas; equipo de recolección de raíces; descoronadoras; arrancadoras alineadoras; arrancadoras sacudidoras; arrancadoras de remolacha; troceadoras de matas de patatas; arrancadoras agrupadoras; arrancadoras ensacadoras; descoronadoras de remolachas; arrancadoras; arrancadoras cargadoras; arrancadoras descargadoras
kombajn do zbioru okopowych
arrancadoras descargadoras; arrancadoras de remolacha; arrancadoras sacudidoras; arrancadoras cargadoras; arrancadoras agrupadoras; arrancadoras ensacadoras; descoronadoras; arrancadoras; arrancadoras alineadoras; equipo de recolección de raíces
List do Kolosan
Epístola a los colosenses
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso del Sur; Mato Grosso do Sul
Narzędzie do oceny wydajności systemu Windows
Herramienta de evaluación del sistema de Windows
Nie do odsprzedaży
No para reventa
Przejdź do karty
Ir a pestaña
Przenieś kontakt do
Mover contacto a
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Wyślij szybką wiadomość do użytkownika {imię}
Enviar a {first name} un mensaje rápido
Zestaw narzędzi firmy Microsoft do oceny i planowania
Microsoft Assessment and Planning Toolkit

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "do", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Komitet oceniający może zwrócić się do wnioskodawcy z wnioskiem o dostarczenie dodatkowych dowodów lub o wyjaśnienie dokumentów towarzyszących, ustanawiających zdolność finansową i operacyjną, w określonym terminie
es El comité de evaluación podrá instar a los solicitantes a completar o aclarar, en un determinado plazo, los documentos acreditativos de su capacidad financiera y operativa
pl Do zobaczenia jutro, Indiana Jones
es Hasta mañana, Indiana Jones
pl Bez uszczerbku dla struktury dowodzenia szef misji EUSEC DR Konga oraz szef misji EUPOL DR Konga ściśle koordynują swoje działania i dążą do synergii między obiema misjami, w szczególności w kontekście aspektów horyzontalnych RSB w DRK, a także w ramach podziału funkcji między obiema misjami, zwłaszcza jeśli chodzi o problematykę płci i prawa człowieka
es Sin perjuicio de la cadena de mando, el Jefe de Misión EUSEC RD Congo y el Jefe de Misión EUPOL RD Congo coordinarán estrechamente sus acciones e intentarán lograr sinergias entre ambas misiones, en particular por lo que respecta a los aspectos horizontales de la RSS en la RDC, así como en el marco de la reciprocidad de funciones entre ambas Misiones, en particular en los ámbitos de las cuestiones de género y de los derechos humanos
pl Pasta do zębów jest w porządku
es El dentífrico está bien
pl Jeżeli MVM faktycznie korzysta z zarezerwowanych mocy wytwórczych i kupuje energię elektryczną od elektrowni, wówczas wnosi on opłatę za energię, w odniesieniu do pobranej energii elektrycznej (zob. motyw ‧ powyżej
es Cuando MVM hace uso realmente de su capacidad reservada y compra electricidad a la central eléctrica, paga el canon de energía por la electricidad comprada (véase el considerando
pl Uznana organizacja musi w każdej chwili dysponować personelem zarządzającym, technicznym, pomocniczym i badawczym w liczbie odpowiedniej do wielkości floty, dla której przeprowadza inspekcje i wydaje świadectwa, jej składu oraz zaangażowania organizacji w budowę i przebudowę statków
es La organización reconocida deberá contar en todo momento con una importante plantilla de gestión, técnica, de apoyo y de investigación acorde con las dimensiones de la flota de su clase, con su composición y con la implicación de la organización en las tareas de construcción y reconversión de buques
pl Pacjenci otrzymywali produkt Enbrel w dawce ‧, ‧ mg/kg masy ciała (do ‧ mg) lub placebo raz w tygodniu przez ‧ tygodni
es Los pacientes recibieron Enbrel ‧ mg/Kg (hasta un máximo de ‧ mg) o placebo una vez a la semana durante ‧ semanas
pl Widać już kilka zachęcających sygnałów, takich jak Fundusz Dostosowania do Globalizacji, który jakoś funkcjonuje, pomimo że jego efektywność powinna zostać jeszcze oceniona.
es Hay algunos signos alentadores, como el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que está funcionando aun cuando su eficacia todavía no ha sido juzgada.
pl Pomoc państwa- Dania- Pomoc państwa nr C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Złagodzenie obowiązku powiadamiania nałożonego na przedsiębiorstwa żeglugi morskiej objęte duńskim systemem podatku tonażowego- Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE
es Ayuda estatal- Dinamarca- Ayuda estatal C ‧/‧ (ex N ‧/‧)- Limitación de la obligación de notificación impuesta a las compañías navieras acogidas al régimen danés de tributación del tonelaje- Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo ‧, apartado ‧, del Tratado CE
pl zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom Państw Członkowskich oraz Republiki Chile
es Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Chile
pl Każda ze Stron może, na dowolny pojedynczy okres kontrolny lub większą liczbę takich okresów, przenieść na inną Stronę dowolną część wyliczonego dla siebie poziomu produkcji określonego w artykułach ‧ A do ‧ E pod warunkiem że całkowite łączne wyliczone poziomy produkcji dla danych Stron dla każdej grupy substancji kontrolowanych nie przekroczą limitów produkcji określonych w tych artykułach dla tej grupy
es Toda Parte podrá, por uno o más períodos de control, transferir a otra Parte cualquier proporción del nivel calculado de su producción establecido en los artículos ‧ A a ‧ E, siempre que el total de todos los niveles calculados de producción de las Partes interesadas con respecto a cada grupo de sustancias controladas no supere los límites de producción establecidos en esos artículos para ese grupo
pl Do celów zbierania i agregowania danych przestrzenne jednostki doboru próby mogą być łączone regionami, o których mowa w art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ za zgodą stron odpowiednich spotkań ds. koordynacji regionalnej
es A efectos de recopilación y agregación de datos, las unidades de muestreo espacial se podrán agrupar por regiones de acuerdo con el artículo ‧ del Reglamento (CE) no ‧/‧ de la Comisión, tras haberse obtenido el acuerdo correspondiente en las reuniones regionales de coordinación pertinentes
pl pasywny transfer od jednego gospodarza do innego
es transferencia pasiva de un hospedador a otro
pl WARUNKI I OGRANICZENIA POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA
es CONDICIONES DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN, INCLUIDAS RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO
pl wzywa Komisję do upoważnienia Europejskiej Agencji Środowiska i innych właściwych organów europejskich, żeby zlokalizowały ostatnie obszary dzikiej przyrody w Europie w celu oceny obecnego rozkładu, poziomu bioróżnorodności na różnych obszarach i obszaru występowania nietkniętych ludzką ręką obszarów, a także obszarów, na których działalność człowieka jest minimalna (w podziale na podstawowe typy siedlisk: dzikie obszary leśne, słodkowodne i morskie
es Pide a la Comisión que encargue a la Agencia Europea de Medio Ambiente y a otros órganos europeos relevantes la elaboración del mapa de los últimos espacios naturales, con el fin de conocer la actual distribución, el nivel de biodiversidad y la extensión de los espacios naturales aún intactos, así como las zonas en las que las actividades humanas son mínimas (divididas en función de los principales tipos de hábitat: bosque, agua dulce y espacio marino
pl Chociaż poziom zysku objętych próbą producentów poprawił się do pewnego stopnia, nadal pozostaje on bardzo daleki od poziomu, który można by uznać za wystarczający, aby sytuacja przemysłu wspólnotowego mogła ulec poprawie po zastosowaniu szkodliwego dumpingu
es Aunque el nivel de beneficios de los productores incluidos en la muestra ha mejorado en cierta medida, sigue estando muy lejos de ser suficiente para la completa recuperación de la industria de la Comunidad del dumping
pl W ramach ponownej oceny dodatku do żywności zainteresowany(-e) podmiot(-y) gospodarczy(-e) lub inne zainteresowane strony przekazują EFSA i Komisji wszelkie dostępne informacje związane z zagrożeniami dla środowiska wynikającymi z produkcji, stosowania lub usuwania danego dodatku do żywności
es En el marco de la reevaluación de un aditivo alimentario, los explotadores de empresa interesados o las demás partes interesadas deberán informar a la AESA y a la Comisión de toda información disponible en materia de riesgos medioambientales derivados de la producción, el empleo y los residuos de dicho aditivo
pl Niniejsza publikacja uprawnia do wniesienia sprzeciwu wobec wniosku o rejestrację zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr
es Esta publicación otorga un derecho de oposición con arreglo al artículo ‧ del Reglamento (CE) no ‧/‧ del Consejo
pl jest zdania, że wszyscy sędziowie krajowi powinni mieć dostęp do baz danych zawierających oczekujące na rozpatrzenie wnioski o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym ze wszystkich państw członkowskich; uważa, że równie pożyteczne byłoby podawanie dalszych informacji o orzeczeniach sądów krajowych, które złożyły wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, co poruszył już Trybunał Sprawiedliwości w nocie informacyjnej dotyczącej składania przez sądy krajowe wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym
es Considera que todos los jueces nacionales deberían tener acceso a las bases de datos que contienen remisiones pendientes de decisión prejudicial de todos los Estados miembros; considera asimismo de utilidad la publicación de las sentencias de los órganos jurisdiccionales que plantean cuestiones prejudiciales, tal como ya se señala en la Nota de información del Tribunal de Justicia sobre el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos jurisdiccionales nacionales
pl E-‧/‧ (EN) skierowane przez: Glyna Forda (PSE) do Komisji (‧ sierpnia ‧ r
es E-‧/‧ (EN) de Glyn Ford (PSE) a la Comisión (‧ de agosto de
pl CHMP zalecił także dodanie następującej informacji do punktu ‧. ‧ ChPL:„ W przewlekłym bólu nienowotworowym może być wskazane rozpoczęcie leczenia silnymi opioidami o natychmiastowym uwalnianiu (np. morfiną) oraz przepisywanie systemu transdermalnego z fentanylem po określeniu skuteczności i optymalnych dawek silnego opioidu ”
es El CHMP recomienda también añadir la siguiente declaración en la sección ‧ del RCP: En el dolor crónico no canceroso podría ser preferible iniciar un tratamiento con opiáceos potentes de liberación inmediata (p. ej., morfina) y prescribir el parche transdérmico de fentanilo después de determinar la eficacia y la dosis óptima del opiáceo potente
pl Jednocześnie nadal obserwujemy ciągły wzrost populacji ludzkiej, przy którym do ‧ r. na świecie może być już ponad ‧ miliardów ludzi
es Y con todas estas disminuciones, nos encontramos con el crecimiento casi exponencial de la población, que, para el año ‧, podría haber más de ‧ millones de personas en este planeta
pl Nie kłaśćsię, aż do czasu pierwszego posiłku w tym dniu
es No se tumbe hasta después de su primera comida del día
pl pomoc dla operatorów kinowych mogłaby być dla nich zachętą do zainwestowania w jeden standard cyfrowy kosztem innych
es los exhibidores pueden ser inducidos a invertir de preferencia en un modelo digital
pl koń zostanie wysłany bezpośrednio z pomieszczeń miejsca wysyłki do pomieszczeń miejsca przeznaczenia, nie wchodząc w styczność z innymi zwierzętami z rodziny koniowatych o gorszym stanie zdrowia
es el caballo se enviará directamente desde las instalaciones de expedición a las de destino sin entrar en contacto con otros équidos de una calificación sanitaria inferior
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 824936 zdań frazy do.Znalezione w 68,229 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.