wymowa: IPA: /dɔ/ dɔ    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • a   
  (Preposition  )
 • para   
  (Preposition  )
 • en cuanto   
  []
   
  Hasta un cierto límite.
 • a fin de   
 • a razón de   
 • a tanto por   
 • al   
 • al lado de   
 • anticipación   
 • cerca de   
 • con   
 • dentro de   
 • do   
 • en   
 • encima de   
 • hacia   
 • hasta   
 • hasta que   
 • insalvable   
  (Adjective  )
 • junto a   
 • polvo de hornear   
  (Noun  m)
 • por   
 • royal   
  (Noun  m) [Chile]
 • sobre   

Pozostałe znaczenia:

 
...określający końcowy punkt w czasie
 
...przeznaczenie
 
...określający końcowy punkt w przestrzeni
 
...przybliżoną wartość
 
...określający przeznaczenie, użytek
 
muz. muzyka nazwa solmizacyjna jednego z dźwięków;
 
muz. muzyka, muzyczny nazwa solmizacyjna jednego z dźwięków;
 
...określający maksymalną wartość
 
...końcowy punkt w czasie

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (62)

1. List do TymoteuszaPrimera epístola a Timoteo
2. List do TesaloniczanSegunda epístola a los tesalonicenses
2. List do TymoteuszaSegunda epístola a Timoteo
Aplikacja do logowania w witrynie Microsoft Online ServicesMicrosoft Online Services – Aplicación para Iniciar sesión
bezpośredni dostęp do pamięciacceso directo a memoria
do dupyde pena; de mierda
do przoduadelante
do siego rokufeliz y próspero año nuevo
do sześcianucubo
do zobaczenianos vemos; hasta la vista; adiós; hasta luego; nos vemos pronto; nos veremos
Dodatek do planowania konferencji dla programu Microsoft OutlookComplemento para conferencias para Microsoft Outlook
Dołączanie do spotkania terazReunirse ahora
dostęp do informacjiacceso a la información
dostęp do internetuacceso a Internet
dostęp do morzaacceso al mar
dostęp do odczytuacceso de lectura
dostęp do oświatyacceso a la educación
dostęp do sprawiedliwościacceso a la justicia
dostosowanie do oczekiwań klientaadaptación; personalización
Estádio do MorumbiEstadio Morumbi
Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa ŻywnościEuropean Food Safety Authority
gatunki łatwo przystosowujące się do otoczeniaespecie adaptable
hasło dostępu do siecicontraseña de red
igły do akupunkturyacupuntura aguja; acupuntura
International Taekwon-Do FederationInternational Taekwon-Do Federation
jak trwoga, to do Boganadie se acuerda de Santa Bárbara hasta que truena
kolejka do zatwierdzeniacola de informes con aprobación (signoff)
kompetencje do doradzaniapoder consultivo
kontrola dostępu do nośnikaMedia Access Control
kość do grydado
lista dostępu do publikacjilista de acceso a la publicación
maszyna do pisaniamáquina de escribir
migracja z miasta do wsimigración urbana-rural
Miranda do DouroMiranda do Douro; Miranda del Duero
młynek do kawymolino de café; molinillo de café
mówić jak do ścianycomo hablar a la pared
mulcze do ściółkowania glebyacolchados de suelo
narzędzia do okrzesywania drzewherramientas para podar
narzędzie do rozpoznawania wyrażeń matematycznychreconocedor matemático
nie do wytrzymaniainsostenible
niejednolity dostęp do pamięciacceso a memoria no uniforme
niemiecka ustawa o zasadach dostępu do danych i kontroli dokumentów cyfrowych (GDPdU)Revisión de datos de sistemas
nóż do masłacuchillo mantequilla
odczyt niemożliwy do powtórzenialectura no repetible
odnoszący się (do)relativa; referente; relativo
odnośnie do czegośen cuanto a
odwołanie do aktorareferencia de actor
odwołanie do komórkireferencia de celda
organizacja narodów zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kulturyorganización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura
otwieracz do butelekdestapador; abrebotellas; abridor
oznakuj do alertów o zmianie statusuEtiqueta para alertas de cambio de estado
piec do spopielaniaincineradores
Podróż "Wędrowca do Świtu"La travesía del Viajero del Alba
Pole Do:cuadro Para
Program do udostępniania plikówprograma de uso compartido de archivos
Sąd do spraw Służby Publicznej Unii EuropejskiejTribunal de la Función Pública de la Unión Europea
Sonety do LauryCancionero
Star Trek IV: Powrót do DomuStar Trek IV: Misión: salvar la Tierra
Wszystkie drogi prowadzą do RzymuTodos los caminos conducen a Roma
Wyprawa Napoleona do EgiptuCampaña de Egipto
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw CzłowiekaOficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Zestaw narzędzi firmy Microsoft do wdrażaniaMicrosoft Deployment Toolkit

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "do", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nawet jeśli migracja sama w sobie nie jest rozwiązaniem sytuacji demograficznej państw UE, konieczne jest, aby Unia posiadała aktywną politykę obejmującą kwestie przyjmowania imigracji ze względów ekonomicznych, tak aby napływ imigrantów pomógł zaspokoić potrzeby na rynku pracy i przyczynił się w ten sposób do dobrobytu w UEAun cuando la inmigración no sea en sí misma una solución a la situación demográfica de los países de la Unión Europea, será necesario que Europa disponga de políticas activas para la admisión de migrantes económicos, con el fin de que su llegada contribuya tanto a satisfacer las necesidades del mercado de trabajo como a la prosperidad de la UE
Zdarzenia następujące po dniu bilansowym są to zdarzenia, zarówno korzystne, jak i niekorzystne, które mają miejsce pomiędzy dniem bilansowym a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacjiLos hechos posteriores a la fecha del balance son todos aquellos eventos, ya sean favorables o desfavorables, que se hayan producido entre la fecha del balance y la fecha de formulación o de autorización de los estados financieros para su divulgación
Artykuł ‧ stosuje się jedynie do tych horyzontalnych porozumień kooperacyjnych, które mogą wpływać na wymianę handlową między Państwami CzłonkowskimiEl artículo ‧ sólo se aplica a los acuerdos de cooperación horizontal que puedan afectar al comercio entre Estados miembros
Czy uważa, że prawo do strajku jest podrzędne względem prawa do swobodnego przemieszczania się?¿Cree que el derecho a la huelga se debe subordinar al derecho a la libre circulación?
stwierdzenie, że nie przyjmując przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych w celu pełnej transpozycji dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniającej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG w sprawie ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych oraz dyrektywy Rady ‧/‧/EWG/, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG dotyczące zawodów pielęgniarki ogólnej, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, położnej, architekta, farmaceuty i lekarza, a w każdym razie nie podając do wiadomości Komisji takich przepisów, Republika Federalna Niemiec uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy tej dyrektywyDeclare que la República Federal de Alemania ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva ‧/‧/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, dede mayo de ‧, por la que se modifican las Directivas ‧/‧/CEE y ‧/‧/CEE del Consejo, relativas al sistema general de reconocimiento de las calificaciones profesionales, y las Directivas ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE, ‧/‧/CEE y ‧/‧/CEE del Consejo, relativas a las profesiones de enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, veterinario, matrona, arquitecto, farmacéutico y médico, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva o, en cualquier caso, al no haber comunicado estas disposiciones a la Comisión
Chromatogram produktów reakcji sililowania uzyskanych po zadziałaniu lipazą na rafinowaną oliwę z oliwek, do której dodano ‧ % zestryfikowanego oleju (‧ %Cromatograma de los productos de la reacción de sililación obtenidos por acción de la lipasa en un aceite de oliva refinado con la adición de un ‧ % de aceite esterificado (‧ %
zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstemPide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto
Państwa członkowskie zapewniają niezwłoczne podjęcie właściwych środków ograniczających w odniesieniu do danego wyrobu budowlanego, takich jak wycofanie wyrobu z obrotuLos Estados miembros se asegurarán de que se adoptan sin demora las medidas restrictivas adecuadas con respecto al producto de construcción afectado, tales como la retirada del mercado del producto
Podatkowy składnik aktywów lub zobowiązanie podatkowe ustala się po uwzględnieniu skutków podatkowych przeszacowania możliwych do zidentyfikowania aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych do poziomu wartości godziwej oraz nie dyskontuje się goEl activo o el pasivo por impuestos se determinará después de realizar la corrección del efecto fiscal de la reexpresión de los activos, pasivos y pasivos contingentes identificados por su valor razonable, y el saldo resultante no será objeto de descuento
Kwestionariusze wypełnione przez strony objęte próbą muszą wpłynąć do Komisji w terminie ‧ dni od daty powiadomienia ich o włączeniu do próby, o ile nie wskazano inaczejlas respuestas al cuestionario de las partes incluidas en la muestra deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de treinta y siete días tras la fecha de notificación de su inclusión en la muestra, salvo indicación en contrario
Urządzenia do produkcji sztucznych włókien mineralnychInstalaciones para la fabricación de fibras minerales artificiales
Nie przyznaje się zwrotu wywozowego na ryż przywożony z państw trzecich i powtórnie wywożony do państw trzecich, chyba że eksporter udowodni, żeNo se concederá ninguna restitución por exportación por el arroz importado de terceros países y reexportado a terceros países, excepto si el exportador demuestra
Ciągła niepewność co do sukcesji tronu wskazuje na to, że niestabilna sytuacja będzie się utrzymywać.Las incertidumbres acerca de su sucesión continúan, lo que indica que proseguirá esta inestabilidad.
Wykorzystując wideokonferencję do celów tłumaczenia ustnego na odległość, właściwe organy powinny móc opierać się na narzędziach opracowywanych w kontekście europejskiej e-sprawiedliwości (na przykład na informacjach o sądach posiadających sprzęt do wideokonferencji lub instrukcje obsługi do niegoCuando se utilice videoconferencia para proporcionar interpretación a distancia, las autoridades competentes deben poder aprovechar los instrumentos desarrollados en el marco de la Justicia en red europea (por ejemplo, información sobre tribunales con instalaciones o manuales de videoconferencia
Prawo do odwołaniaDerecho de recurso
najpóźniej dwa dni robocze po terminie końcowym do składania ofert przesyłają Komisji sprawdzony i przyjęty wykaz wadiówcomunicarán a la Comisión, dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha límite de presentación de ofertas, la lista de garantías de participación verificadas y aceptadas
Dokumenty SECRET UE zostają zniszczone przez rejestr właściwy dla tych dokumentów pod nadzorem osoby upoważnionej do dostępu używając jednego z procesów określonych w ust. ‧ lit. cLos documentos SECRET UE serán destruidos por el registro responsable de dichos documentos, bajo la supervisión de una persona con habilitación de seguridad, utilizando uno de los procesos indicados en la letra c) del apartado
Deklaracja odnosząca się do artykułu ‧ ustęp ‧ Traktatu o funkcjonowaniu Unii EuropejskiejDeclaración relativa al apartado ‧ del artículo ‧ del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ w odniesieniu do użytkowania gruntów odłogowanych do produkcji surowców przeznaczonych do wytwarzania we Wspólnocie produktów nieprzeznaczonych pierwotnie do spożycia przez ludzi lub zwierzęta [‧], które wyklucza buraka cukrowego z korzystania z pomocy, uprawa buraka cukrowego powinna zostać wykluczona z systemu pomocy dla roślin energetycznychDe conformidad con el Reglamento (CE) n° ‧ de la Comisión, dede noviembre de ‧, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n° ‧ del Consejo en lo que respecta a la utilización de las tierras retiradas de la producción con vistas a la obtención de materias primas par la fabricación en la Comunidad de productos que no se destinen directamente al consumo humano o animal, que excluye la remolacha azucarera del beneficio de la ayuda, procede excluir el cultivo de la remolacha azucarera del régimen de ayuda a los cultivos energéticos
Nie mów tak do mnie!¡ No me hables así!
Wspólnota przyjmuje do wiadomości południowoafrykańskie stanowisko w sprawie stosowania sacharozy, koncentratu moszczu winogronowego lub rektyfikowanego koncentratu moszczu winogronowego, lecz jest zmuszona potwierdzić swoje prawo do zmiany obecnego systemu na zasadzie autonomicznościLa Comunidad toma nota de la postura de Sudáfrica sobre la utilización de sacarosa, mosto de uva concentrado o mosto de uva concentrado rectificado pero debe reafirmar su derecho a modificar el sistema actual con carácter autónomo
Środki te muszą być niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony konsumentów przed nieuczciwymi praktykami handlowymi i muszą być proporcjonalne do tego celuLas mencionadas disposiciones nacionales deberán ser indispensables para que los consumidores estén adecuadamente protegidos de las prácticas comerciales desleales y habrán de ser proporcionadas a ese objetivo
w załączniku I wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzjiEl anexo I se modifica de acuerdo con lo establecido en el anexo I de la presente Decisión
E-‧/‧ (EN) skierowane przez: Catherine Stihler (PSE) do Komisji (‧ maja ‧ rE-‧/‧ (EN) de Catherine Stihler (PSE) a la Comisión (‧ de mayo de
zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakciePide al Consejo que le informe, si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 824936 zdań frazy do.Znalezione w 115,784 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.