wymowa: IPA: /dɔ/ dɔ    

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • a   
  (Preposition  )
 • para   
  (Preposition  )
 • en cuanto   
  []
   
  Hasta un cierto límite.
 • a fin de   
 • a razón de   
 • a tanto por   
 • al   
 • al lado de   
 • anticipación   
 • cerca de   
 • con   
 • dentro de   
 • do   
 • en   
 • encima de   
 • hacia   
 • hasta   
 • hasta que   
 • insalvable   
  (Adjective  )
 • junto a   
 • polvo de hornear   
  (Noun  m)
 • por   
 • royal   
  (Noun  m) [Chile]
 • sobre   

Pozostałe znaczenia:

 
...określający końcowy punkt w przestrzeni
 
...przeznaczenie
 
...przybliżoną wartość
 
muz. muzyka nazwa solmizacyjna jednego z dźwięków;
 
...końcowy punkt w czasie
 
...określający przeznaczenie, użytek
 
...określający maksymalną wartość
 
...określający końcowy punkt w czasie
 
muz. muzyka, muzyczny nazwa solmizacyjna jednego z dźwięków;

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (58)

1. List do KoryntianPrimera epístola a los corintios
2. List do TesaloniczanSegunda epístola a los tesalonicenses
ciekawość to pierwszy stopień do piekłala curiosidad mató al gato
czas do przekierowaniaduración del timbre
do dupyde mierda; de pena
do góra nogamial revés
do trzech razy sztukaa la tercera va la vencida
do zobaczeniaadiós; hasta la vista; nos vemos; hasta luego; nos vemos pronto; nos veremos
dojście do konwersacjiidentificador de conversación
dostęp do informacji WEacceso a la información comunitaria
gaz do dechya todo gas
gotowość do ponoszenia wydatkówdisposición al pago; disposición a pagar
guma do żuciagoma de mascar
hasło dostępu do siecicontraseña de red
karta do głosowaniapapeleta de votación
kolejka do zatwierdzeniacola de informes con aprobación (signoff)
kombajn do zbioru okopowychequipo de recolección de raíces
komentarz do dyskusjicomentario de discusión
kompetencje do negocjowaniapoder de negociación
kompetencje do stanowienia aktów wykonawczychpotestad reglamentaria
kompetencje do wdrażaniapoder de ejecución
kontenery do uprawy roślintiestos para flores; tiestos de plantas
kraj nienależący do strefy europaís no participante
lakier do paznokcipintaúñas; esmalte de uñas; pintauñas
masa celulozowa do przeróbki chemicznejpasta para disolver
Maszyna do pisaniaMáquina de escribir
maszynka do mięsacapoladora; máquina de picar carne
Mato Grosso do SulMato Grosso del Sur
narzędzia do krojeniaherramientas para cortar
Narzędzie do oceny wydajności systemu WindowsHerramienta de evaluación del sistema de Windows
Narzędzie do rozwiązywania problemów z konserwacjąSolucionador de problemas de mantenimiento
Narzędzie do synchronizacji katalogów w witrynie Microsoft Online ServicesMicrosoft Online Services - Herramienta de sincronización de directorios
natura ciągnie wilka do lasula cabra siempre tira al monte
niejednolity dostęp do pamięciacceso a memoria no uniforme
niewypełniona karta do głosowaniavoto en blanco
nożyce do strzyżeniatijeras
od czasu do czasuocasionalmente; de cuando en cuando; a veces; de vez en cuando
od stóp do główde pies a cabeza
Oda do radościOda a la Alegría
odnosić się bezpośrednio doreferirse expresamente
odwołanie do komórkireferencia de celda
odzyskiwanie do określonego momenturecuperación a un momento dado
paliwo do silników dieslowskichgasoil; gasóleo; diésel
piec do spopielaniaincinerador; incineradores
Ponownie ustanów połączenie do obsługi wiadomości błyskawicznychRestablecer conexión de mensajería instantánea
pozostawiać wiele do życzeniadejar mucho que desear; dejar bastante que desear
prawo do naukiderecho a la educación
prawo do śmiercilibre disposición de la propia persona
prawo do zgłaszania petycjiderecho de petición
procent zaniżonej dostawy w stosunku do zamówienia zakupuporcentaje de entrega incompleta para el pedido de compra
produkt gotowy do spożyciacomida rápida
profil dostępu do pólperfil de acceso al campo
przejście do historiitransición al historial
przekazanie prawa do emeryturytransferencia de derechos de pensión
Przenieś kontakt doMover contacto a
Usługi zarządzania prawami do informacjiServicios de Information Rights Management
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw CzłowiekaOficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Zestaw narzędzi do sprawdzania zgodności aplikacjikit de herramientas de compatibilidad de aplicaciones

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "do", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ten produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostykiEste medicamento es únicamente para uso diagnóstico
Chodził do szkoły z Darylem GravesemIba al colegio de Darril Graves
Tak, wszystkie są w drodze do BerlinaSi, todos van en camino a Berlín
Wartości graniczne homologacji typu w odniesieniu do odporności pojazduLímites para la homologación de tipo de vehículo correspondientes a inmunidad
W zapisach tych opisana jest również metodyka użyta do zbierania danychEn ese archivo se incluirá asimismo el método empleado para reunir los datos
W ramach DEPBS nie ma obowiązku wykorzystania środków wyłącznie na bezcłowy przywóz materiałów stosowanych do produkcji danego produktuSin embargo, en el sistema DEPB no existe ninguna obligación que limite el uso de los créditos a la importación exenta de derechos de insumos vinculados a un producto específico
Strategia budżetowa oparta jest na wzroście wskaźnika dochodów względem PKB oraz na zmniejszeniu wskaźników względem PKB wydatków socjalnych i innych wydatków (do których w programie zalicza się część wydatków na spożycie), co można było lepiej uzasadnić, biorąc pod uwagę, że zgodnie ze zaktualizowanym programem planuje się wprowadzenie od roku ‧ formalnych, średniookresowych ram planowania finansów publicznych i ich kontroliLa estrategia presupuestaria se basa en un aumento del ratio de ingresos con respecto al PIB y en la disminución de los ratios de las transferencias sociales y otros gastos con respecto al PIB (lo que en el programa incluye una parte de los gastos de consumo), lo cual podría haberse sustanciado mejor, teniendo en cuenta que, según la actualización, está previsto introducir a partir de ‧ un marco formal a medio plazo para la planificación y el control de las finanzas públicas
Roztwór do wstrzykiwańSolución inyectable
podał nieprawdziwe informacje w odniesieniu do danych wymaganych do wydania lub przedłużenia ważności świadectwa dla kierowcyhaya facilitado informaciones inexactas sobre datos necesarios para la expedición o la renovación del certificado
ujemne różnice przejściowe, czyli różnice przejściowe, które powodują powstanie kwot podlegających odliczeniu podatkowemu w toku ustalania dochodu do opodatkowania (straty podatkowej) w przyszłych okresach, gdy wartość bilansowa składnika aktywów lub zobowiązań zostanie zrealizowana lub rozliczonadiferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a ejercicios futuros, cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado
z rachunków, faktur i zestawień kierowanych następnie do zapłaty w wysokości sumy netto można dokonać następujących potrąceńSe podrán deducir del importe de las memorias, facturas o estados de liquidación, que, en este caso se ordenarán por su importe neto
Ty, jednakże, weźmiesz Acherona na południe do ValparaisoUsted, en cambio, llevará el Acheron a Valparaíso
zapewnienie, że do finansowania nie proponowano systemów i programów kształcenia w zwykłym trybiegarantía de que no se proponen para su financiación sistemas y programas de enseñanza atípicos
Dane osobowe mogą być wymieniane tylko w przypadku, gdy Strona mająca je otrzymać zobowiąże się do zapewnienia ochrony tych danych w sposób co najmniej równoważny do ochrony zapewnianej w danym przypadku przez Stronę mającą przekazać informacjeSolo se comunicarán datos de carácter personal cuando la Parte que los reciba se comprometa a protegerlos en forma al menos equivalente a la aplicable a ese caso concreto en la Parte que los suministra
Bez uszczerbku dla rozdziału ‧ sekcji ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zakazy przewidziane w ust. ‧ nie mają zastosowania do przetworów mlecznych przeznaczonych do spożycia przez ludzi, któreSin perjuicio de lo dispuesto en el anexo III, sección IX, capítulo II, del Reglamento (CE) no ‧/‧, la prohibición mencionada en el apartado ‧ no se aplicará a los productos lácteos destinados al consumo humano
Państwa Członkowskie, których przedstawiciele w Radzie złożyli formalne oświadczenie na podstawie artykułu III-300 ustęp 1 akapit drugi, nie są zobowiązane do wnoszenia wkładu w finansowanie operacji mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne.En cuanto a los gastos derivados de las operaciones que tengan repercusiones militares o en el ámbito de la defensa, los Estados miembros cuyos representantes en el Consejo hayan efectuado una declaración oficial con arreglo al segundo párrafo del apartado 1 del artículo III-300 no estarán obligados a contribuir a su financiación.
ponownie podkreśla zawarty w rezolucji z dnia ‧ kwietnia ‧ r. wniosek do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o zwrócenie szczególnej uwagi, w kolejnym sprawozdaniu rocznym, na wykonanie budżetu przez RadęReitera la solicitud formulada en su Resolución dede abril deal Tribunal de Cuentas de que preste una atención particular, en sus próximos informes anuales, a la ejecución del presupuesto del Consejo
Wtedy Sutler będzie zmuszony do zrobienia jedynej rzeczy, którą potrafi robićY luego Sutler se verá obligado a hacer lo único que sabe hacer
Obywatelowi Bośni i Hercegowiny, który nie może opuścić terytorium państwa członkowskiego w terminie określonym w wizie z powodów związanych z działaniem siły wyższej, bezpłatnie przedłuża się wizę zgodnie z przepisami państwa przyjmującego na okres konieczny do powrotu do państwa zamieszkaniaA los ciudadanos de Bosnia y Herzegovina que se hallen en la imposibilidad de abandonar el territorio de los Estados miembros en la fecha que figura en su visado por razones de fuerza mayor, se les prorrogará la vigencia del mismo gratuitamente de acuerdo con la legislación aplicada por el Estado anfitrión por el plazo necesario para el regreso a su Estado de residencia
Niniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków opiera się na decyzji Rady ‧/‧/WE w sprawie wykonania programu wspierającego rozwój, rozpowszechnianie i promocję europejskich utworów audiowizualnych (MEDIA Plus- Rozwój, Rozpowszechnianie i Promocja ‧-‧), przyjętej przez Radę dnia ‧ grudnia ‧ r. i opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r., strEl presente anuncio de convocatoria de propuestas se basa en la Decisión ‧/‧/CE del Consejo relativa a la ejecución de un programa de estímulo al desarrollo, la distribución y la promoción de obras audiovisuales europeas (MEDIA Plus- Desarrollo, distribución y promoción) (‧-‧), adoptada por el Consejo el ‧ de diciembre de ‧ y publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas L ‧ dede enero de ‧, p
W punkcie ‧. ‧ również stwierdzono rozbieżności w tekście ChPL zatwierdzonym w poszczególnych państwach członkowskich odnośnie do zaleceń w kwestii dawkowania leku u pacjentów z zaburzeniami funkcji nerek i wątrobyEn la sección ‧ hay también diferencias entre los RCP de los diversos Estados miembros respecto a la posología recomendada para los pacientes con insuficiencia renal y hepática
Misja powinna być przedłużona na kolejny okres ‧ miesięcy do dnia ‧ września ‧ rLa Misión debe prorrogarse por un período adicional de doce meses, hasta el ‧ de septiembre de
A w końcu ból staje się nie do zniesieniaY, al final, el dolor acaba siendo insoportable
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ lutego ‧ r. ustalającego kwotę korygującą do refundacji dla zbóżdel Reglamento de la Comisión, dede febrero de ‧, por el que se fija el elemento corrector aplicable a la restitución para los cereales
NUMER (-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTUNÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 824936 zdań frazy do.Znalezione w 49,622 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.