wymowa: IPA: ˈdjjalɔk [ˈdjalɔk]  

Tłumaczenia na język hiszpański:

 • diálogo   
  (Noun  m)
   
  rozmowa dwóch osób
   
  Evento de comunicación entre dos participantes.
   
  Zdarzenie komunikacyjne zachodzące pomiędzy dwoma uczestnikami.
 • conversación   
  (Noun  )
 • dialogar   
 • interlocución   

Picture dictionary

diálogo
diálogo

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (3)

dialog społeczny
diálogo social
dialog społeczny we Wspólnocie
diálogo social comunitario
Dialogi Konfucjańskie
Analectas de Confucio

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dialog", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl członek Komisji Europejskiej. - (FR) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Po pierwsze Unia Europejska zaapelowała o wznowienie dialogu między stronami, jako jedynego środka umożliwiającego postęp na drodze ku pokojowi i pojednaniu, które są fundamentalnymi oczekiwaniami obywateli Burundi.
es Señora Presidenta, Señorías: en primer lugar, la Unión Europea había apelado a la reanudación del diálogo entre las partes como único medio de avanzar hacia la paz y la reconciliación, que es una expectativa fundamental del pueblo burundés.
pl Dialog oznacza, że każda instytucja powinna słuchać.
es Un diálogo implica que cada institución debe escuchar.
pl Konsultacje pozostają jednak bardzo istotnym składnikiem dialogu obywatelskiego
es La consulta sigue siendo un elemento muy importante del diálogo civil
pl Program prac Komisji może zatem stanowić podstawę ustrukturyzowanego dialogu z Parlamentem w celu wypracowania wspólnych ustaleń
es El programa de trabajo de la Comisión podrá servir por tanto de base para un diálogo estructurado con el Parlamento con vistas a llegar a un consenso
pl W obszarze inwestycji z zadowoleniem przyjmujemy dialog gospodarczy planowany w mapie drogowej dla wspólnej przestrzeni gospodarczej.
es En materia de inversión, celebramos el diálogo formal previsto en el programa de trabajo para el espacio económico común.
pl wierzy, że mediacja prezydenta Republiki Południowej Afryki Mbeki doprowadzi do zakończenia obecnej fali przemocy i zastraszania, co jest warunkiem odpowiedniego wypełnienia jego mandatu mającego na celu ułatwienie dialogu między opozycją a rządem Zimbabwe oraz ogólnokrajowego, wykraczającego poza Zanu-PF i MDC dialogu z udziałem przywódców Kościoła, przedsiębiorców, związków zawodowych i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego
es Espera que la mediación del Presidente sudafricano Thabo Mbeki ponga fin a la actual espiral de violencia e intimidación, sin lo cual no podrá llevarse a cabo adecuadamente su mandato de facilitar el diálogo entre la oposición y el Gobierno de Zimbabue, así como un amplio diálogo nacional que rebase las esferas del ZANU-PDF y del MDC, con participación de líderes eclesiásticos, del mundo empresarial, los sindicatos y otros agentes de la sociedad civil
pl ŚWIADOME konieczności ustanowienia postanowień szczególnych w celu pogłębienia dialogu między Państwami Członkowskimi, których walutą jest euro, w oczekiwaniu na moment, w którym euro stanie się walutą wszystkich Państw Członkowskich Unii
es CONSCIENTES de la necesidad de establecer disposiciones especiales para el mantenimiento de un diálogo reforzado entre los Estados miembros cuya moneda es el euro, en espera de que el euro pase a ser la moneda de todos los Estados miembros de la Unión
pl Dialog UE-Chiny z zakresu praw człowieka
es Diálogo UE-China sobre derechos humanos
pl przyjmuje do wiadomości niedawne utworzenie grupy roboczej wysokiego szczebla złożonej z przedstawicieli Komisji i Rady oraz przedstawicieli rządu USA (Departamentu Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa Wewnętrznego), która stanowi ramy polityczne dla dialogu UE-USA w dziedzinie bezpieczeństwa; wzywa, w celu podniesienia legitymizacji demokratycznej tego dialogu, do włączenia Parlamentu Europejskiego do tego dialogu
es Toma nota de la reciente creación del Grupo de trabajo de alto nivel, integrado por representantes de la Comisión y del Consejo y por representantes gubernamentales del Ministerio de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU., que constituye el marco del diálogo UE-EE.UU. sobre asuntos de seguridad; pide, sin embargo, al objeto de dar mayor legitimidad democrática a este diálogo, la incorporación al mismo del Parlamento Europeo
pl Równość płci jest ważną sprawą, dla której wiele już zostało uczynione, ale dla jej postępu konieczne jest, aby poświęciły jej swoją uwagę humanistyczne siły polityczne i aby rozmawiano o niej w każdych okolicznościach, także w ramach dialogu międzykulturowego.
es La igualdad de género es un tema importante, ya que es mucho lo que hay que hacer en este ámbito, pero debe recibir plena atención por parte de las fuerzas políticas humanistas para el progreso y deben someterse a debate en todas las instancias, incluso en el diálogo intercultural.
pl Sytuacja jednak stopniowo się poprawia i rośnie świadomość potrzeby dialogu obywatelskiego, także dzięki wymianie informacji i doświadczeń oraz tworzeniu różnorodnych sieci społeczeństwa obywatelskiego
es Sin embargo, tanto la situación como la conciencia de la necesidad de desarrollar un diálogo civil mejoran gradualmente, gracias sobre todo a los intercambios de información y experiencias y a la creación de diversas redes de la sociedad civil
pl Do stawienia czoła przemianom demograficznym niezbędne są także dialog społeczny i społeczeństwo obywatelskie
es También el diálogo social y la sociedad civil saldrán beneficiados de la respuesta que se dé a los cambios demográficos
pl Szczególną uwagę należy skierować na rozwijanie sektorowego dialogu społecznego
es Merece especial atención la ampliación del diálogo social sectorial
pl W tym kontekście Komitet jeszcze raz podkreśla znacznie dialogu społecznego
es El Comité se remite en este contexto una vez más a la importancia del diálogo social
pl Nasz Parlament przykłada szczególne znaczenie do Roku Dialogu Międzykulturowego.
es Nuestro Parlamento atribuye especial importancia a este Año del Diálogo Intercultural.
pl Z wyjątkiem nagłych przypadków określonych w artykule ‧ ustęp ‧ litera b) Umowy, w razie uporczywego niewywiązywania się ze zobowiązań podjętych przez jedną ze Stron w trakcie wcześniejszego dialogu lub niepodjęcia przez nią dialogu w dobrej wierze, konsultacje, o których mowa w artykule ‧ mogą rozpocząć się bez poprzedzającego je wzmożonego dialogu politycznego
es Salvo en los casos de urgencia especial tal y como se definen en el artículo ‧, apartado ‧, letra b), del Acuerdo, las consultas del artículo ‧ podrán efectuarse sin que haya habido previamente un diálogo político intensificado cuando se produzca un incumplimiento persistente de los compromisos contraídos por una de las Partes durante un diálogo anterior o no se consiga entablar un diálogo de buena fe
pl Stworzenie strony internetowej ułatwi kontakty między sesjami i posiedzeniami sieci i pobudzi dialog w sprawie badań prowadzony przez sieć ośrodków analitycznych zajmujących się nieproliferacją
es La creación de un sitio de Internet facilitará los contactos entre reuniones de la red e impulsará el diálogo entre los grupos de reflexión contra la proliferación
pl Dialog rządu chińskiego z wysłannikami Dalaj Lamy
es Diálogo entre el Gobierno chino y los enviados del Dalai Lama
pl Jak podkreśliłam, chcemy w ramach naszego dwutorowego podejścia rozważyć mądre, inteligentne sankcje. Powiedziałam wyraźnie i raz jeszcze potwierdzam, że jestem otwarta na dialog.
es He indicado que queremos contemplar sanciones inteligentes a raíz de este enfoque doble.
pl mając na uwadze, że istotne jest stworzenie ram, w których mógłby się odbywać swobodny i otwarty dialog między wszystkimi grupami składającymi się na społeczeństwa arabskie, tak aby wywołać od wewnątrz rzeczywisty proces reform
es Considerando que es importante crear un marco en el que el diálogo entre los diversos elementos integrantes de las sociedades árabes pueda desenvolverse libre y abiertamente, para así desencadenar desde dentro un auténtico proceso de reformas
pl EKES z zadowoleniem przyjmuje utworzenie forum ds. alkoholu i zdrowia, które może stać się przydatną platformą dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz prowadzić do konkretnych działań zmierzających do zmniejszania szkód związanych ze spożyciem alkoholu
es El CESE acoge con agrado la creación de un Foro sobre el alcohol y la salud, que podría convertirse en una plataforma útil de diálogo entre todos los sectores interesados y conducir a acciones concretas encaminadas a reducir los daños relacionados con el alcohol
pl Bez uszczerbku dla akapitu trzeciego, w przypadku, o którym mowa w ust. ‧ lit. a), instytucja zamawiająca określa w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, albo, w przypadku dialogu konkurencyjnego, w dokumencie opisowym, wagę przypisaną każdemu z kryteriów wybranych w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej ekonomicznie
es Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero, en el supuesto previsto en la letra a) del apartado ‧, el poder adjudicador precisará en el anuncio de licitación, en el pliego de condiciones o, en el caso del diálogo competitivo, en el documento descriptivo, la ponderación relativa que atribuya a cada uno de los criterios elegidos para determinar la oferta económicamente más ventajosa
pl Pięćdziesiąta rocznicza powstania tybetańskiego oraz dialog pomiędzy Dalajlamą i rządem chińskim- RC-B‧-‧/‧: Zita Pleštinská, Marco Cappato i Philip Claeys
es Quincuagésimo aniversario del levantamiento nacional del Tíbet y diálogo entre el Dalai Lama y el Gobierno chino- RC-B‧-‧/‧: Zita Pleštinská, Marco Cappato y Philip Claeys
pl Delegacje potwierdziły zobowiązanie odpowiednich organów ds. konkurencji do prowadzenia dialogu i współpracy oraz ich zaangażowanie na rzecz zasady przejrzystości, zgodnie z wymogami prawnymi, w tym z wymogami dotyczącymi ochrony poufnych informacji handlowych
es Las delegaciones afirmaron el compromiso de las respectivas autoridades responsables de la competencia para practicar el diálogo y la cooperación y aplicar el principio de transparencia, respetando siempre los requisitos legales correspondientes, incluida la protección de la información comercial de carácter confidencial
pl Korzystając z dotychczasowych doświadczeń, dialogi te powinny mieć równy dostęp do rządów i wysokiej rangi urzędników, dzięki czemu ich funkcjonowanie stanie się bardziej atrakcyjne dla poszczególnych grup interesu
es Aprovechando experiencias anteriores, los diálogos y las redes deberían tener acceso a los gobiernos y los funcionarios de alto nivel, lo que haría su funcionamiento y su trabajo más atractivos a los ojos de los respectivos grupos de intereses
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8982 zdań frazy dialog.Znalezione w 1,57 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.