wymowa: IPA: ˈdjjalɔk [ˈdjalɔk]  

Tłumaczenia na język hiszpański:

  • diálogo   
    (Noun  m)
     
    rozmowa dwóch osób
  • dialogar   

Picture dictionary

diálogo
diálogo

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (3)

dialog społeczny
diálogo social
dialog społeczny we Wspólnocie
diálogo social comunitario
Dialogi Konfucjańskie
Analectas de Confucio

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dialog", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Unia ponawia swoją gotowość do kontynuowania ścisłego dialogu politycznego z Rządem Tymczasowym Haiti zgodnie z art. ‧ Umowy o partnerstwie AKP-WE
es La Unión sigue dispuesta a proseguir y reforzar el diálogo político con el Gobierno interino de Haití en virtud del artículo ‧ del Acuerdo de Asociación ACP-CE
pl zdecydowanie zachęca do dialogu między UE a rządami krajów południowoazjatyckich zaangażowanych w demontaż statków, dotyczącego kwestii warunków pracy w miejscach demontażu, w tym kwestii pracy dzieci
es Alienta encarecidamente un diálogo entre la UE y los Gobiernos de los países del sur de Asia interesados en el desguace de buques en relación con las condiciones de trabajo en las instalaciones de desguace, incluida la cuestión del trabajo infantil
pl Te wspólne zasady, co do których wszyscy się zgadzamy, uwzględniają w szczególności różnorodność sytuacji poszczególnych państw, które będą wymagać różnych podejść i rozwiązań, konieczność przezwyciężenia segmentacji rynku pracy, różne wymiary flexicurity - prawodawstwo dotyczące rynku pracy, edukację, szkolenia, opiekę społeczną - uznanie wagi dialogu społecznego w tym kontekście, promowanie integracji społecznej, antydyskryminacji, równości i pogodzenia pracy i życia rodzinnego, a także obronę konieczności zapewnienia zgodności polityki z stałością finansów publicznych.
es Esos principios comunes que todos suscribimos incluyen, en particular, la consideración de la diversidad de situaciones en los Estados miembros que exigirán diferentes enfoques y soluciones, la necesidad de corregir la segmentación del mercado de trabajo, las diferentes dimensiones de la flexiguridad -legislación laboral, educación, formación, protección social-, el reconocimiento de la importancia del diálogo social en este contexto, la promoción de la inclusión social, y la no discriminación, la igualdad y la conciliación del trabajo y la vida familiar, así como la defensa de la necesidad de asegurar la compatibilidad de las políticas con la solvencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
pl Pragnę podkreślić, że pragniemy wyjść poza samą ulepszoną współpracę wielostronną i dialog; chcemy zapewnić ochronę środowiska i warunków bytowych ludności.
es Quiero hacer hincapié en que deseamos ir más allá de simplemente una cooperación y un diálogo multilaterales mejorados; queremos garantizar que se protegen la seguridad del medioambiente y la calidad de vida de las personas.
pl dialog polityczny
es el diálogo político
pl Konsultacje zewnętrzne ze stroną rosyjską są ważne dla zapewnienia dialogu i rzeczywistego poczucia odpowiedzialności
es Las consultas exteriores con la parte rusa son importantes para asegurar el diálogo y un sentido real de pertenencia
pl ŚWIADOME konieczności ustanowienia postanowień szczególnych w celu pogłębienia dialogu między Państwami Członkowskimi, których walutą jest euro, w oczekiwaniu na moment, w którym euro stanie się walutą wszystkich Państw Członkowskich Unii
es CONSCIENTES de la necesidad de establecer disposiciones especiales para el mantenimiento de un diálogo reforzado entre los Estados miembros cuya moneda es el euro, en espera de que el euro pase a ser la moneda de todos los Estados miembros de la Unión
pl wyraża zadowolenie z utworzenia w roku ‧ światowej organizacji o nazwie Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) w oparciu o wartości pokoju, samorządności lokalnej i solidarności, która skupia społeczności wszystkich regionów świata wokół problematyki współpracy międzynarodowej. CGLU uznana jest obecnie za partnera dialogu przez Organizację Narodów Zjednoczonych
es se felicita por la creación en ‧ de la organización mundial Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), que Naciones Unidas ha reconocido como interlocutor; esta organización se basa en los valores de la paz, autonomía local y solidaridad y reúne a los entes de todas las regiones del mundo interesados por la cooperación internacional
pl Jednocześnie konieczne będzie zwiększenie roli dialogu obywatelskiego w celu wzmocnienia udziału albańskich obywateli w życiu demokratycznym
es Al mismo tiempo, y con vistas a reforzar la participación democrática de los ciudadanos albaneses, se deberá reactivar el papel del diálogo civil
pl działania w zakresie podnoszenia świadomości, wspierające debaty krajowe i dialog związany z ustanawianiem i wdrażaniem strategii uczenia się przez całe życie (np. krajowe lub regionalne konferencje, seminaria lub warsztaty
es actividades de concienciación que fomenten los debates y el diálogo nacional en relación con la elaboración y aplicación de estrategias de aprendizaje permanente (como conferencias, seminarios o talleres regionales o nacionales
pl Strony współpracują w celu rozwijania wzajemnego zrozumienia i rozszerzania wymiany informacji w kwestiach związanych z kulturą i przekazem audiowizualnym poprzez dialog WE-CARIFORUM, a także w dziedzinie dobrych praktyk w zakresie ochrony praw własności intelektualnej
es Las Partes cooperarán con vistas al desarrollo de un entendimiento común y un mayor intercambio de información en asuntos culturales y del sector audiovisual a través del diálogo CE-Cariforum, así como por lo que se refiere a las buenas prácticas en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual
pl Niezmiernie ważne zatem jest skuteczne i rzetelne informowanie obywateli oraz popularyzowanie dialogu obywatelskiego, zwłaszcza w zakresie promowania i propagowania działań i zamierzeń Unii Europejskiej, w budowaniu sieci współpracy europejskiej oraz wzmacnianiu wśród społeczeństwa obywatelskiego tożsamości europejskiej.
es Por consiguiente, es muy importante proporcionar a los ciudadanos información eficaz y fiable y fomentar el diálogo civil, en especial en el marco de la promoción y difusión de las actividades y de los objetivos de la Unión Europea, en la construcción de una red europea de cooperación y de refuerzo en el seno de la identidad europea entre la sociedad civil.
pl Zawieszenie sankcji na dłużej umożliwia nam podtrzymanie dialogu, zgodnie z wyraźnym życzeniem wyrażonym przez społeczeństwo obywatelskie, w tym na forum, które niedawno, bo 4 marca, miało miejsce w Parlamencie Europejskim.
es Al suspender las sanciones durante más tiempo logramos mantener un diálogo, exactamente como nos pidió expresamente que hiciésemos la sociedad civil, incluso durante el foro que se celebró recientemente en el Parlamento Europeo, el 4 de marzo.
pl Do uczestnictwa w pracach grup roboczych mogą zostać, w razie potrzeby i we właściwy sposób, zaproszeni przedstawiciele platform zorganizowanego dialogu społeczeństwa obywatelskiego
es Los grupos podrán invitar, de la forma adecuada y cuando sea necesario, a los representantes de las plataformas del diálogo estructurado de la sociedad civil a que participen en puntos concretos de sus trabajos
pl uwzględniając wytyczne Unii Europejskiej w sprawie dialogów dotyczących praw człowieka, przyjęte w dniu ‧ grudnia ‧ r., oraz ocenę wdrażania tych wytycznych, przyjętą w dniu ‧ grudnia ‧ r
es Vistas las orientaciones de la Unión Europea sobre los diálogos sobre derechos humanos, adoptadas el ‧ de diciembre de ‧, y la evaluación de la aplicación de dichas orientaciones, adoptada el ‧ de diciembre de
pl Ponadto nasza grupa głęboko wierzy, że wszystkie projekty muszą być realizowane w sposób, który nie będzie źródłem obaw związanych z przejrzystością i korupcją, a ich realizacja nie może być przeszkodą w szczerym i bezpośrednim dialogu na temat praw człowieka z krajami, z którymi współpracujemy, ani w holistycznym i politycznym podejściu do tych krajów.
es Además, nuestro grupo está convencido de que todos los proyectos deben tratar las preocupaciones sobre la transparencia y la corrupción, y no pueden ser un obstáculo para un diálogo franco y estricto sobre derechos humanos con los países con los que cooperamos, y sí constituir un acercamiento integral y político a dichos países.
pl Bliższy dialog z sektorem rybołówstwa i podmiotami objętymi wspólną polityką rybołówstwa- Wydatki na administrację i zarządzanie
es Comentarios
pl Dlatego konieczny jest intensywniejszy dialog energetyczny pomiędzy Unią Europejską i Turcją.
es Por este motivo, se necesita un diálogo más intenso en materia de energía entre la UE y Turquía.
pl wzywa UE i państwa członkowskie do lepszego informowania opinii publicznej w Afryce i UE poprzez obecność i wizyty wysokich rangą przedstawicieli rządów europejskich oraz ich uczestnictwo w imprezach na rzecz dialogu
es Pide a la UE y a los Estados miembros que propicien un mayor eco mediático llegando a un público más amplio en África y en la UE mediante la presencia, visitas y reuniones de diálogo de representantes gubernamentales europeos de alto nivel
pl Celem tego dialogu jest wymiana informacji sprzyjających wzajemnemu zrozumieniu oraz ułatwiających ustanowienie uzgodnionych priorytetów i wspólnych porządków, w szczególności przez wykorzystanie powiązań istniejących między różnymi aspektami stosunków między Stronami oraz różnymi dziedzinami współpracy ustanowionej w niniejszej Umowie
es Este diálogo tendrá el objetivo de intercambiar información, fomentar la comprensión mutua y facilitar la definición de prioridades y principios comunes, en particular reconociendo los vínculos existentes entre los distintos aspectos de las relaciones establecidas entre las Partes Contratantes y los distintos ámbitos de la cooperación previstos por el presente Acuerdo
pl Należy sprawić, żeby była podporządkowana dialogowi, poprzez omówienie jej znaczenia i korzyści dla beneficjenta
es Es preciso transformarlas en una dinámica de diálogo que se centre en su importancia y en las ventajas que de ellas se derivan para los destinatarios
pl z zadowoleniem przyjmuje wsparcie UE dla AMISOM, lecz podkreśla, że wkład UE musi być uzależniony od rozpoczęcia przez władze somalijskie otwartego dialogu politycznego i pojednania poprzez jak najszybsze zmierzenie się z wyzwaniami związanymi z pojednaniem, tworzeniem instytucji oraz zapewnieniem pokoju narodowi somalijskiemu
es Celebra el apoyo de la UE a AMISOM, pero insiste en que la contribución de la UE debe estar condicionada al inicio de un diálogo político inclusivo y de la reconciliación por parte de las autoridades somalíes, haciendo frente con prontitud a los retos de la reconciliación, la creación de instituciones y el establecimiento de la paz para el pueblo somalí
pl Mam tutaj na myśli pracowników Ambasady Brytyjskiej czy francuskiego studenta i innych, których problemy musimy rozwiązać drogą dialogu.
es Estoy pensando en los trabajadores de la embajada británica o en aquel estudiante francés, entre otros, y en nuestra obligación de abordar estos asuntos con el diálogo.
pl Sprawdzimy, czy istnieje możliwość podjęcia inicjatyw politycznych, zwłaszcza dialogu z krajami trzecimi, lub nawet zaopatrzenia się w instrumenty finansowe, tak jak w przypadku istniejących programów.
es Tenemos que ver si hay margen para iniciativas políticas, en particular en el uso del diálogo con terceros países, o incluso para dotarnos de medios financieros, como es el caso de los programas existentes.
pl praca w grupach, umiejętności komunikacji interpersonalnej, dialog z przedstawicielami innych zawodów i instytucjami
es trabajar en grupo para mejorar así las competencias en el ámbito de la comunicación y en los estilos de comunicación interprofesional e interinstitucional
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8982 zdań frazy dialog.Znalezione w 2,623 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.