wymowa: IPA: ˈdjjalɔk [ˈdjalɔk]  

Tłumaczenia na język hiszpański:

  • diálogo   
    (Noun  m)
     
    rozmowa dwóch osób
  • dialogar   

Picture dictionary

diálogo
diálogo

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (3)

dialog społeczny
diálogo social
dialog społeczny we Wspólnocie
diálogo social comunitario
Dialogi Konfucjańskie
Analectas de Confucio

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "dialog", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Pracujemy z organem regulacyjnym ds. papierów wartościowych nad uzyskaniem konsensusu w sprawie norm technicznych dotyczących danych handlowych i w wyniku tego dialogu Komisja może zastosować dalsze środki mające na celu interoperacyjność systemów informacyjnych dotyczących przepisów prawnych.
es Estamos cooperando con los responsables de la reglamentación de valores para obtener un consenso sobre normas técnicas en materia de datos de empresas y, de resultas de este diálogo, la Comisión podría emprender medidas encaminadas a fomentar la interoperabilidad de los sistemas de información de los reguladores.
pl Chcemy także zaangażować się w dialog z Rosją na temat jakości demokracji w tym kraju, a w szczególności w odniesieniu do problemów, jakich ostatnio doświadczyliśmy w związku z obserwacją wyborów w tym kraju oraz do tego, jak my to widzimy w porównaniu z tym, jak postrzega to Rosja.
es No obstante, también queremos entablar un diálogo con Rusia sobre la calidad de la democracia en el país y, en particular, sobre los problemas que hemos experimentado recientemente con la observación de las elecciones y la forma en que lo percibimos frente a la forma en que lo hace Rusia.
pl Tata sytuacja jest nie do przyjęcia. Integracja europejska oznacza otwarty dialog.
es No podemos aceptar esto, puesto que la integración europea significa un diálogo abierto.
pl Konieczny jest również dialog na poziomie obywateli oraz zaangażowanie w społeczeństwo obywatelskie.
es También son necesarios el diálogo a nivel de bases y la participación en la sociedad civil.
pl Podzielamy podstawowe troski w dziedzinie ochrony środowiska i na tej właśnie podstawie powinniśmy oprzeć dialog w kwestiach takich jak zmiany klimatu, zarządzanie wodą, bioróżnorodność, wylesianie oraz rola, jaką powinna odgrywać w tym zakresie rdzenna ludność.
es En protección medioambiental, compartimos preocupaciones básicas y, sobre esta base, debemos abrir un diálogo en cuestiones tales como cambio climático, gestión del agua, biodiversidad y deforestación, y sobre el papel que en todo esto deben desempeñar las poblaciones indígenas.
pl Ubolewam, że tej jesieni nie udało się rozpocząć dialogu międzyinstytucjonalnego z Parlamentem Europejskim.
es Lamento no haber podido entablar un diálogo interinstitucional con el Parlamento Europeo durante el otoño.
pl zwraca uwagę na kontynuowanie konsultacji UE z Rosją w zakresie praw człowieka; popiera cel Rady, jakim jest przekształcenie tych konsultacji w szczery i autentyczny dialog UE-Rosja dotyczący praw człowieka, oraz wzywa do zaangażowania w ten proces Parlamentu Europejskiego oraz europejskich i rosyjskich organizacji pozarządowych; w związku z tym wzywa do konsultowania się z organizacjami pozarządowymi podczas prac przygotowawczych do tych konsultacji w celu oceny dokonanych postępów oraz stwierdzenia konkretnych rezultatów osiągniętych na miejscu
es Toma nota de la continuación de las consultas de la UE sobre derechos humanos con Rusia; apoya el objetivo del Consejo de desarrollar esas consultas hasta convertirlas en un diálogo real y franco UE-Rusia sobre derechos humanos, y solicita la participación del Parlamento y de las ONG europeas y rusas en este proceso; a estos efectos, pide que se consulte antes a las ONG durante la fase de preparación de dichas consultas, con objeto de evaluar los progresos realizados y señalar los resultados concretos obtenidos sobre el terreno
pl (FR) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Transatlantycki dialog gospodarczy odbywa się w momencie, w którym zbiegają się trzy poważne kryzysy: kryzys światowej bankowości i finansów, którego końca nadal nie widać, kryzys cen żywności oraz wciąż trwający kryzys cen ropy.
es (FR) Señora Presidenta, Comisario, el Diálogo Económico Transatlántico se celebra en un contexto caracterizado por una crisis triple: la crisis bancaria y financiera mundial, de la que aún no vemos el fin, la crisis de los precios de los alimentos y, por último, la crisis persistente del precio de los hidrocarburos.
pl Kolejnym punktem posiedzenia jest sprawozdanie sporządzone przez panią poseł Genowefę Grabowską w imieniu Komisji Spraw Konstytucyjnych w sprawie perspektyw rozwijania dialogu obywatelskiego w ramach Traktatu z Lizbony.
es El siguiente punto es el informe elaborado por Genowefa Grabowska en nombre de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre las perspectivas de desarrollo del diálogo civil en el marco del Tratado de Lisboa.
pl Jeżeli chodzi o wdrażanie programu Bezpieczniejszy Internet (‧-‧), EKES podkreśla znaczenie intensyfikacji dialogu z podmiotami uczestniczącymi w społecznościach internetowych, w szczególności z młodymi ludźmi, poprzez propagowanie zaangażowania ich w dyskusję, opracowywanie i tworzenie rozwiązań na rzecz bezpieczniejszego korzystania z internetu
es En el marco de la aplicación del Programa para una Internet más segura (‧-‧), el CESE resalta la importancia de intensificar el diálogo con los agentes implicados en las RSC, en particular los jóvenes, promoviendo su participación en el debate, el diseño y la elaboración de soluciones para un uso más seguro de Internet
pl Chcielibyśmy usłyszeć pozytywne odpowiedzi, odpowiedzi zawierające dużo informacji, aby mogli Państwo prowadzić dialog z kierującymi pytania.
es Nos gustaría recibir una respuesta oportuna e informativa a nuestra pregunta, para que puedan dialogar con la persona que plantea la pregunta.
pl Wydaje mi się, że Unia Europejska powinna też zrobić coś, aby ten dialog był prawdziwy.
es Me parece que la Unión Europea también debería hacer algo para asegurar que existe un auténtico diálogo.
pl mając na uwadze, że kolejne spotkanie w ramach dialogu trojki UE i Wietnamu na temat praw człowieka zaplanowano na grudzień ‧ r
es Considerando que la próxima reunión en el marco del diálogo sobre derechos humanos entre la troika de la UE y Vietnam está programada para diciembre de
pl Kształcenie szkolne jest nie tylko ważnym sposobem uspołeczniania ludzi oraz przekazywania im wartości, umiejętności, wiedzy i postaw niezbędnych dla demokracji, aktywności obywatelskiej, dialogu międzykulturowego i rozwoju osobistego, lecz także pełni zasadniczą rolę w przekazywaniu kompetencji kluczowych potrzebnych do pomyślnego uczestnictwa w życiu gospodarczym
es la educación escolar no solo representa un vector importante de la socialización de los individuos así como de la transmisión de los valores, las competencias, los conocimientos y las actitudes necesarios para la democracia, la ciudadanía, el diálogo intercultural y el desarrollo personal, sino que también desempeña una función esencial en la adquisición de las competencias básicas necesarias para el éxito de la integración en la vida económica
pl pragnie, aby część handlowa opierała się na zasadach równego traktowania, solidarności, dialogu i szacunku dla cech partykularnych Meksyku i Unii Europejskiej
es desea que el capítulo comercial se base en el trato de igual a igual, en la solidaridad, el diálogo y el respeto por las características particulares de México y de la Unión Europea
pl Obie instytucje przyjmują następujące środki w celu wzmocnienia politycznej odpowiedzialności politycznej i zasadności działań Komisji, rozszerzenia konstruktywnego dialogu i poprawy przepływu informacji pomiędzy obiema instytucjami oraz ulepszenia koordynacji procedur i planowania
es Ambas Instituciones aprueban las medidas que se indican a continuación, destinadas a reforzar la responsabilidad y la legitimidad de la Comisión, ampliar el diálogo constructivo, mejorar la circulación de la información entre ambas Instituciones y mejorar la coordinación de los procedimientos y de la planificación
pl Wybór Irlandczyków pokazuje nam, że konieczna jest odpowiedzialność i większy dialog, że musimy bardziej i lepiej wyjaśnić obywatelom Europy przepisy tego nowego Traktatu, a także powody konieczności jego przyjęcia.
es El voto del pueblo irlandés nos muestra que necesitamos responsabilidad y más diálogo, que tenemos que explicar más y mejor este nuevo tratado a los ciudadanos europeos, así como la razón por la cual es necesario.
pl wzywa Radę, wysokiego przedstawiciela ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz specjalnego wysłannika UE ds. południowego Kaukazu, żeby dołożyli wszelkich starań na rzecz ułatwienia dialogu między stronami, złagodzenia napięć i przywrócenia wzajemnego zaufania
es Insta al Consejo, al Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común y al Representante especial de la UE en el Cáucaso Meridional a redoblar sus esfuerzos para facilitar el diálogo entre las partes, rebajar la tensión y contribuir a restaurar la confianza mutua
pl Dialog pomiędzy Unią Europejską i Chinami toczy się od 24 lat.
es El diálogo Unión Europea-China sobre los derechos humanos se mantiene desde hace 24 años.
pl Uważam za wysoce godne ubolewania, że kilka państw członkowskich próbowało wszystko zepsuć, nawet po zakończeniu negocjacji w ramach dialogu trójstronnego - naprawdę próbowały to zrobić - w związku z pracami nad tabelami korelacji.
es En mi opinión, es muy lamentable que varios Estados miembros intentaran, incluso tras la conclusión de las negociaciones a tres bandas, poner palos en las ruedas -y lo intentaron a conciencia- en relación con las tablas de correspondencia, para bloquear esta Directiva.
pl Chcemy krytycznego dialogu z Moskwą.
es Queremos un diálogo crítico con Moscú.
pl Znak będzie wspierać promowanie wielojęzyczności i dialogu międzykulturowego, a także tworzenie sieci współpracy, mających na celu propagowanie dziedzictwa europejskiego.
es La etiqueta ayudará a fomentar el multilingüismo y el diálogo entre las culturas, y apoyará el establecimiento de redes destinadas a la promoción del patrimonio europeo.
pl Zachęcamy państwa do kontynuowania tego dialogu z nami w Komisji.
es Les agradezco que continúen este diálogo con nosotros en la Comisión.
pl wzywa podmioty sektora lotnictwa w USA i UE do podjęcia stałego dialogu w dziedzinie standardów socjalnych w celu promowania wzajemnego zrozumienia oraz równych zasad gry, a jednocześnie wysokiego poziomu warunków socjalnych
es Pide a las partes interesadas del sector de la aviación en los Estados Unidos y en la UE que inicien un diálogo permanente sobre las normas sociales con objeto de promover el entendimiento mutuo, la igualdad de condiciones y un alto nivel de las condiciones sociales
pl Uważam, że organizacje międzynarodowe, a przede wszystkim ONZ, muszą jak najszybciej interweniować w celu zapobieżenia jeszcze poważniejszemu pogarszaniu się sytuacji i mediować w sprawie nawiązania niezbędnego dialogu pomiędzy władzami i opozycją jako jedynej możliwości demokratycznego, pokojowego rozwiązania obecnego kryzysu.
es Considero que las organizaciones internacionales, sobre todo las Naciones Unidas, tiene que intervenir cuanto antes para evitar un deterioro todavía más grave de la situación y para mediar a fin de que se inicie el diálogo necesario entre las autoridades y la oposición, por ser la única opción democrática para resolver la actual crisis por medios pacíficos.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8982 zdań frazy dialog.Znalezione w 1,726 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.