Tłumaczenia na język hiszpański:

  • Catha edulis   
  • khat   
  • qat   
  • té de arabia   

Przykładowe zdania z "czuwaliczka jadalna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W stosownych przypadkach ustala się poszczególne NDP (wyrażone w mg pozostałości znacznikowej na kg świeżych tkanek jadalnych lub produktu) dla różnych tkanek lub produktów docelowych gatunków zwierząt
es Cuando proceda, se fijarán LMR individuales (expresados en mg de residuo marcador por kg de tejido o producto natural comestible) para los diferentes tejidos o productos de las especies animales destinatarias
pl Biopaliwa drugiej generacji produkowane są z surowców innych niż rośliny jadalne i mogą być otrzymywane nie tylko ze specjalnych upraw energetycznych, ale też z takich źródeł, jak przetworzone oleje roślinne, tłuszcz zwierzęcy, produkty uboczne przemysłu związanego z leśnictwem, odpady z leśnictwa, odpady stałe oraz trawy.
es Los biocombustibles de la segunda generación se elaboran partiendo de materias primas distintas de los cultivos alimentarios, pudiendo provenir no sólo de cultivos energéticos específicos, sino también de otras fuentes como aceites vegetales reciclados, grasas animales, subproductos de la industria forestal, desechos forestales y residuos sólidos como la hierba.
pl oleje i tłuszcze jadalne
es Aceites y grasas vegetales
pl mięso oznacza jadalne części następujących zwierząt
es carne: las partes comestibles de los siguientes animales
pl Owoce i warzywa, ziemniaki jadalne i szkółki
es Frutas y hortalizas, patatas de consumo y viveros
pl Zwykłe przetwarzanie fizyczne, łącznie z automatyczną ekstrakcją wodną (dyfuzja) jadalnych części owoców, innych niż winogrona, służące do produkcji zagęszczonych soków owocowych, pod warunkiem, że w ten sposób otrzymane zagęszczone soki owocowe są zgodne z wymogami przewidzianymi w części I pkt
es Los procedimientos físicos habituales, incluida la extracción (difusión) de agua
pl Dla jasności powinno być wyraźnie przewidziane, że jedynie mieszanina tłuszczu i oleju z separacji oleju i wody, zawierająca wyłącznie olej i tłuszcze jadalne, może być uznana za bezpieczną
es En aras de la claridad, se establecerá expresamente que sólo las mezclas de grasas y aceites procedentes de la separación de agua/sustancias aceitosas que contienen exclusivamente aceites y grasas comestibles podrán considerarse no peligrosas
pl Bydło (tkanki jadalne
es Bovino (carne
pl NACE ‧.‧: Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
es NACE ‧.‧: Fabricación de margarina y grasas comestibles similares
pl suszone, solone lub wędzone mięso i podroby jadalne (kiełbasy, salami, boczek, szynka, pasztet itd
es Carnes secas, saladas o ahumadas y despojos comestibles (embutidos, salchichón, tocino, jamón, paté, etc
pl odtworzenie oznacza dodanie do środka spożywczego witamin i minerałów, których ubytek nastąpił w trakcie dobrej praktyki produkcyjnej bądź podczas normalnych procedur przechowywania i obróbki, w ilościach, które doprowadzą do obecności w środku spożywczym takich poziomów witamin i minerałów, jakie były obecne w jadalnej części środka spożywczego przed przetwarzaniem, przechowywaniem lub obróbką
es restitución: la adición a un alimento de vitaminas y minerales que se hayan perdido en el curso de una práctica correcta de fabricación o durante los procedimientos normales de almacenamiento y manipulación, en cantidades tales que den lugar a la presencia en el alimento de los niveles de vitaminas y minerales presentes en la parte comestible del alimento antes de su elaboración, almacenamiento o manipulación
pl W przypadku głównych gatunków w ramach badań dokonuje się jednocześnie oceny łącznych pozostałości o znaczeniu toksykologicznym oraz identyfikuje pozostałość znacznikową substancji czynnej w tkankach jadalnych (wątroba, nerki, mięśnie, skóra, skóra + tłuszcz) i produktach (mleko, jaja i miód
es En el caso de especies mayores, los estudios deberán evaluar los residuos totales de importancia toxicológica e identificar, al mismo tiempo, el residuo marcador de la sustancia activa en los tejidos (hígado, riñón, músculo, piel, piel con grasa) y los productos (leche, huevos y miel) comestibles
pl Karol wszedł do jadalni. Pan Boulanger pchnął ku niemu swego woźnicę, który domagał się puszczenia krwi, żeby mrówki przestały mu chodzić po ciele.
es Carlos entró en la sala. El señor Boulanger le presentó a su criado, que quería que lo sangrasen porque sentía hormigas en todo el cuerpo.
pl Zachowanie tradycyjnych metod uprawy kasztanów jadalnych w Galicji umożliwiło dobór jednorodnej grupy rodzimych odmian uprawnych, na której teraz opiera się renoma kasztanów galicyjskich
es Así, la preservación de las técnicas tradicionales del cultivo del castaño en Galicia ha ido posibilitando la selección de un conjunto homogéneo de cultivares autóctonos sobre el que se asienta la actual fama y reputación de la castaña gallega
pl Poziom aflatoksyn w jadalnej części może być ustalony przez
es En contenido de aflatoxinas en la parte comestible puede determinarse de la forma siguiente
pl Krótki okres życia zwierząt, takich jak tuczniki i drób, minimalizuje ryzyko stężenia niepożądanego kadmu w ich jadalnych tkankach
es La corta duración de la vida en animales como los cerdos y las aves de engorde minimiza el riesgo de concentraciones de cadmio indeseables en tejidos comestibles de estos animales
pl W wykazie ‧ w załączniku ‧ do TDCA, w liniach taryfowych w ramach pozycji Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, w prawej kolumnie do skrótu m.b. dodaje się przypis w brzmieniu
es Se añade la nota siguiente a la abreviatura g.w., en la columna derecha, en las líneas arancelarias incluidas en la rúbrica Fruit, nuts and other edible parts of plants del anexo IV, lista ‧, del ACDC
pl mięso oznacza jadalne części następujących zwierząt
es carne, las partes comestibles de los siguientes animales
pl Mam przed oczami ten nasz rodzinny obrazek: posiłek w Sadek. Wszyscy troje jemy przy stole w jadalni. Oni mają siedemnaście i osiemnaście lat.
es Queda una imagen de nuestro parentesco: es una comida, en Sadec. Los tres comemos en la mesa del comedor. Ellos tienen diecisiete y dieciocho años.
pl Określenie przebiegu metabolizmu dodatku u gatunków docelowych jest decydującym krokiem na drodze do identyfikacji i oznaczenia ilościowego pozostałości w tkankach jadalnych lub produktach pochodzących od zwierząt, którym podawano pasze lub wodę zawierające ten dodatek
es El establecimiento del destino metabólico del aditivo en las especies destinatarias es un paso decisivo en la identificación y cuantificación de los residuos presentes en los tejidos o productos comestibles derivados de animales alimentados con piensos o agua que contienen el aditivo
pl Otoczka kapsułki: żelatyna, sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek (E ‧), indygokarmina (E‧), żelaza tlenek żółty (E‧) (tylko w kapsułkach ‧ mg) oraz tusz zielony jadalny (w kapsułkach ‧ mg) lub tusz biały jadalny (w kapsułkach ‧ mg
es Cuerpo de la cápsula: gelatina, laurilsulfato de sodio, dióxido de titanio (E‧), índigo carmín (E‧), óxido de hierro amarillo (E‧) (sólo ‧ mg) y tinta verde comestible (‧ mg) o tinta blanca comestible (‧ mg
pl kody CN ‧, ‧ oraz ‧ dla pozycji Jadalne odpady z mięsa wołowego, z wyjątkiem grubej skóry i cienkiej skóry, mrożone, z wyjątkiem tych przeznaczonych do produkcji wyrobów farmaceutycznych zastępuje się kodami CN ‧, ‧ oraz
es los códigos NC ‧, ‧ y ‧ correspondientes a Despojos comestibles de animales de la especie bovina, excepto los músculos del diafragma y delgados, congelados, excepto los destinados a la fabricación de productos farmacéuticos se sustituyen por los códigos NC ‧, ‧ y ‧, respectivamente
pl Mięso i podroby jadalne
es Carne y despojos comestibles
pl Używaj tylko do jadalnych nasion traw; do roślin używaj
es Limitado a las gramíneas que producen granos comestibles; para las plantas cultivadas use
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 491 zdań frazy czuwaliczka jadalna.Znalezione w 0,567 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.