Tłumaczenia na język hiszpański:

  • khat   
  • qat   

Przykładowe zdania z "czuwaliczka jadalna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Całkowitą zawartość toksyny powodującej amnezję (ASP) w jadalnych częściach mięczaków (w całym ciele lub jakiejkolwiek jego jadalnej części oddzielnie) należy wykrywać za pomocą metody wysokoczułej chromatografii cieczowej (HPLC) lub innej metody, uznanej w skali międzynarodowej
es El contenido total de toxinas amnésicas de molusco (ASP) de las partes comestibles de moluscos (el cuerpo entero o cualquier parte consumible por separado) deberá ser detectado mediante el método de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) o cualquier otro método reconocido internacionalmente
pl Program pomocy obejmie także opracowywanie norm (w tym ich porównywanie z innymi normami) oraz programy szkoleniowe, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit b) i c) rozporządzenia nr ‧/‧, dla uczestników wszystkich programów mających na celu zapewnienie jakości, także tych dotyczących jadalnych produktów ogrodniczych, kompostu grzybniowego oraz dla producentów opakowań
es La ayuda también se destina a la elaboración de normas (incluida la evaluación comparativa con otras normas) y para programas de formación, de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, letras b) y c), del Reglamento (CE) no ‧/‧, dirigidos a los participantes en todos los Bord Bia's Quality Assured Schemes, incluidos los relativos a los productos hortícolas comestibles, incluidos los fabricantes de compost y de bandejas o cajones para el cultivo de champiñón
pl Wciąż słyszałem jego muzykę, unoszącą się w jadalni
es Aún puedo oír su música sonando en el salón
pl Gdy duża część rośliny jadalnej jest narażona w czasie stosowania, połowa nadzorowanych badań pozostałości, które podano powinna obejmować dane ukazujące wpływ czasu na poziom obecnych pozostałości (badania zaniku pozostałości), chyba że można uzasadnić, iż stosowanie środka ochrony roślin nie ma wpływu na roślinę jadalną w proponowanych warunkach stosowania
es Cuando esté presente en el momento de la aplicación una parte significativa del cultivo consumible, la mitad de los ensayos controlados de residuos incluirán datos que muestren el efecto del tiempo sobre el nivel de residuos (estudios de disipación de residuos), a menos que pueda justificarse que el cultivo consumible no se ve afectado por la aplicación del producto fitosanitario en las condiciones de utilización propuestas
pl Bydło (tkanki jadalne
es Bovino (carne
pl Mięso i podroby jadalne, solone, w solance
es Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera
pl Jadalny biały tusz zawiera: tytanu dwutlenek (E‧) glikol propylenowy szelak powidon
es La tinta blanca comestible contiene:Dióxido de titanio (E‧) Propilenglicol Shellac Povidona
pl Świnie: tkanki jadalne
es Cerdos: carne
pl Korzenie jadalne
es Raíces comestibles
pl Schrobenhausener Spargel, Spargel aus dem Schrobenhausener Land, Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen – zwane dalej Schrobenhausener Spargel to jadalne pędy byliny szparagu (Asparagus officinalis), sprzedawane ze skórką lub bez skórki
es Los Schrobenhausener Spargel, Spargel aus dem Schrobenhausener Land y Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen, denominados en lo sucesivo Schrobenhausener Spargel, son los turiones comestibles del espárrago (Asparagus officinalis), que se comercializan pelados o sin pelar
pl Uważaj, przewrócisz moździerze! Idź do jadalni po krzesła; wiesz, że foteli nie wynosi się z salonu.
es Pero Ą cuidado con volcar los morteros!, es mejor que vayas a buscar las sillas de la salita; ya sabes que hay que mover los sillones del salón.
pl TŁUSZCZE I OLEJE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO ORAZ PRODUKTY ICH ROZKŁADU; GOTOWE TŁUSZCZE JADALNE; WOSKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB ROŚLINNEGO
es GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL
pl informacje szczegółowe dotyczące pozostałości w roślinach poddanych działaniu środka, produktach roślinnych, żywności i paszy lub na ich powierzchni, przewidziane w załączniku III, oraz rozmieszczenia pozostałości między częściami jadalnymi i niejadalnymi
es la información específica sobre los residuos existentes en la superficie o en el interior de las plantas y productos vegetales tratados, alimentos y piensos, prevista en el Anexo III, así como la distribución de los residuos entre partes comestibles y no comestibles
pl Karol wszedł do jadalni. Pan Boulanger pchnął ku niemu swego woźnicę, który domagał się puszczenia krwi, żeby mrówki przestały mu chodzić po ciele.
es Carlos entró en la sala. El señor Boulanger le presentó a su criado, que quería que lo sangrasen porque sentía hormigas en todo el cuerpo.
pl Odpady tłuszczów i olejów jadalnych pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (np. oleje do smażenia), pod warunkiem że nie wykazują właściwości z załącznika
es Residuos de aceites y grasas comestibles de origen animal o vegetal (por ejemplo, aceites de freír), siempre que no presenten alguna de las características del anexo
pl CPA ‧.‧.‧: Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów
es CPA ‧.‧.‧: Carne y despojos de carne salados, en salmuera, secos o ahumados (excepto de porcino y bovino); harina y polvo comestibles, de carne o de despojos
pl Jednakże najwyżej ‧ % wagowo ogólnego połowu jadalnych krabów kieszeńców lub jego część zatrzymana na pokładzie lub wyładowana może się składać z oderwanych szczypców
es No obstante, un máximo de ‧ % en peso del total de capturas de buey de mar o de sus partes mantenidos a bordo o desembarcados podrá consistir en pinzas sueltas
pl odnotowało wysiłki poczynione w ramach Specjalnego programu na rzecz bezpieczeństwa żywieniowego realizowanego przez FAO, który ma na celu pomoc osobom żyjącym w krajach rozwijających się, w szczególności w krajach o niskim dochodzie i deficycie upraw roślin jadalnych, na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywieniowego dzięki szybkim wzroście produkcji roślin jadalnych
es Constata los esfuerzos realizados en el marco del Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) de la FAO, dirigido a ayudar a las personas que viven en los países en desarrollo y especialmente en los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA), así como a mejorar su seguridad alimentaria mediante un rápido aumento de la producción de alimentos
pl NACE ‧.‧: Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych
es NACE ‧.‧: Fabricación de margarina y grasas comestibles similares
pl Przy pierwszych chłodach Emma przeniosła się ze swego pokoju do jadalni, długiej sali z niskim sufitem, gdzie na kominku leżał przed lustrem krzaczasty koral.
es Desde los primeros fríos, Emma dejó su habitación para instalarse en la sala, larga pieza de techo bajo donde había, sobre la chimenea, un frondoso árbol de coral que se extendía contra el espejo.
pl Co się tyczy benzoesanu emamektyny, wniosek taki złożono w odniesieniu do stosowania w przypadku owoców ziarnkowych, brzoskwiń i nektaryn, winogron stołowych i do produkcji wina, truskawek, pomidorów, oberżyny, papryki, dyniowatych (z jadalną lub niejadalną skórką), kalafiora, brokułów, kapusty głowiastej, sałaty i innych warzyw sałatowych, endywii, ziół, świeżej fasoli (w strąkach lub bez), grochu (w strąkach) i karczochów
es Se presentó una solicitud del mismo tipo para el uso de benzoato de emamectina en pomos, melocotones y nectarinas, uvas de mesa y de vinificación, fresas, tomates, berenjenas, pimientos, cucurbitáceas (de piel comestible y no comestible), coliflor, brécol, repollo, lechuga y otras ensaladas, escarola, hierbas, judías verdes (con y sin vaina), guisantes con vaina y alcachofas
pl Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów
es Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 491 zdań frazy czuwaliczka jadalna.Znalezione w 0,392 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.