Tłumaczenia na język hiszpański:

  • khat   
  • qat   

Przykładowe zdania z "czuwaliczka jadalna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzoneColes, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados
Do celów niniejszego rozporządzenia warzywa i owoce oznaczają produkty wymienione w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, a ziemniaki jadalne oznaczają ziemniaki oznaczone kodem CN ‧ inne niż ziemniaki przeznaczone do produkcji skrobi ziemniaczanej, z tytułu których przysługuje pomoc na mocy artA los efectos del presente Reglamento, por frutas y hortalizas se entenderán los productos mencionados en el artículo ‧, apartado ‧, del Reglamento (CE) no ‧/‧ y en el artículo ‧, apartado ‧, del Reglamento (CE) no ‧/‧, y por patatas de consumo se entenderán las patatas del código NC ‧ distintas de las destinadas a la fabricación de fécula que reciben una ayuda con arreglo a lo dispuesto en el artículo
Wysokość, o której mowa dotyczy również oliwek jadalnych i wyrażona jest ilością oliwy z oliwekDicho importe también se refiere a las aceitunas de mesa expresadas en equivalente de aceite de oliva
Orzechy: orzechy włoskie, orzechy laskowe, migdały, kasztany jadalne itpFruta de cáscara: nueces, avellanas, almendras, castañas, etc
Program pomocy obejmie także opracowywanie norm (w tym ich porównywanie z innymi normami) oraz programy szkoleniowe, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit b) i c) rozporządzenia nr ‧/‧, dla uczestników wszystkich programów mających na celu zapewnienie jakości, także tych dotyczących jadalnych produktów ogrodniczych, kompostu grzybniowego oraz dla producentów opakowańLa ayuda también se destina a la elaboración de normas (incluida la evaluación comparativa con otras normas) y para programas de formación, de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, letras b) y c), del Reglamento (CE) no ‧/‧, dirigidos a los participantes en todos los Bord Bia's Quality Assured Schemes, incluidos los relativos a los productos hortícolas comestibles, incluidos los fabricantes de compost y de bandejas o cajones para el cultivo de champiñón
mając na uwadze, że reforma wspólnej polityki rolnej i Runda z Doha WTO nie powinny naruszać, lecz wspierać uprawy rolne, włącznie z uprawami roślin jadalnych, przeznaczone na potrzeby konsumpcji wewnętrznej oraz na eksport, które mogą zapewnić dochody z eksportu niezbędne do sfinansowania przez rozwijające się kraje AKP, które są importerami netto środków spożywczych, importu produktów pokrywających ich potrzeby w tej kwestii, w tym poprzez zastosowanie postanowień zawartych w art. ‧ Umowy z Kotonu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywieniowego tych krajówConsiderando que la reforma de la Política Agrícola Común y la Ronda de Doha de la OMC no deberían afectar, sino, por el contrario, apoyar los cultivos agrícolas, incluidos los cultivos alimentarios, destinados tanto al consumo interior como a la exportación, que son los únicos que pueden procurar los ingresos de exportación necesarios para financiar las importaciones, por parte de los países ACP en desarrollo que son importadores netos de productos alimentarios, de productos destinados a cubrir sus necesidades alimentarias, incluso por la vía de lo dispuesto en el artículo ‧ del Acuerdo de Cotonú, para garantizar su seguridad alimentaria
Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślinFrutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas
Warzywa jadalneHortalizas
Bydło (tkanki jadalneBovino (carne
Po ryżu, pszenicy i kukurydzy banany są czwartą z kolei najbardziej rozpowszechnioną jadalną rośliną uprawną na świecie.Después del arroz, el trigo y el maíz, el plátano es el cuarto cultivo alimentario más importante del mundo.
Jeśli produkty te nie zostały dotychczas zatwierdzone jako środki aromatyzujące dla człowieka lub jeśli proponowany przez wnioskodawcę poziom spożycia przez zwierzęta docelowe z paszą jest znacznie wyższy niż spożycie przez człowieka z żywnością, należy przedstawić dostępne dane dotyczące metabolizmu, na podstawie których należy dokonać oceny potencjalnej akumulacji w tkankach i produktach jadalnych zgodnie z ppkt ‧.‧.‧ załącznika IISi estos productos no están autorizados como aromatizantes para el consumo humano, o si el nivel de ingesta del animal destinatario a través de los piensos, propuesto por el solicitante, es muy superior al de las personas a través de los alimentos, deberán aportarse y utilizarse los datos disponibles sobre el destino metabólico para evaluar la acumulación potencial en los tejidos y productos comestibles conforme al punto ‧.‧.‧ del anexo II
Sadzonki produkowane są w procesie gęstego siewu, a w roku następnym służą jako materiał wyjściowy (materiał do rozmnażania) do produkcji jadalnej cebuliDe estas semillas nacen cebollas pequeñas, denominadas cebollitas para plantar, que constituyen la materia prima (material de propagación) para la producción de cebollas el año siguiente
Otoczka kapsułki: żelatyna, sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek (E ‧), indygokarmina (E‧), żelaza tlenek żółty (E‧) (tylko w kapsułkach ‧ mg) oraz tusz zielony jadalny (w kapsułkach ‧ mg) lub tusz biały jadalny (w kapsułkach ‧ mgCuerpo de la cápsula: gelatina, laurilsulfato de sodio, dióxido de titanio (E‧), índigo carmín (E‧), óxido de hierro amarillo (E‧) (sólo ‧ mg) y tinta verde comestible (‧ mg) o tinta blanca comestible (‧ mg
Tuszę, łącznie z jadalnymi podrobami, umieścić w wytrzymałej wodoszczelnej plastikowej torbie, przy czym jama brzuszna tuszy skierowana jest ku dolnemu zamkniętemu zakończeniu torbyIntroducir la canal con los menudillos comestibles en una bolsa de plástico sólida e impermeable, dirigiendo la cavidad abdominal hacia la parte inferior cerrada de la bolsa
mieszanka peklująca (na bazie mieszaniny soli jadalnej (NaCL) i azotynu sodu (NaNO‧)) ok. ‧ kgmezcla de componentes de salazón compuesta por sal de mesa (NaCL) y nitrito de sodio (NaNO‧) (unos ‧ kg
Zamrożoną lub głęboko zamrożoną tuszę, łącznie z obecnymi podrobami jadalnymi, pozostawia się do rozmrożenia w kontrolowanych warunkach umożliwiających pomiar ubytku wodyLa canal congelada o ultracongelada, incluidos, en su caso, los menudillos comestibles, se descongelará por un procedimiento controlado que permita calcular el peso del agua escurrida
Część jadalna (średnioPorcentaje comestible (medio
Marchew jadalnaZanahoria comestible
Przenoszenie się kamfechloru do jadalnych tkanek jest na wysokim poziomie u ryb tłustych, a na niższym poziomie u innych zwierząt gospodarskichLa transmisión del canfecloro a los tejidos comestibles del pescado graso es elevada, mientras que la transmisión a otros animales de cría es más reducida
Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzoneColes incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados
Część torby, zawierającą tuszę oraz jadalne podroby, całkowicie zanurzyć w łaźni wodnej oraz pozostawić otwartą, umożliwiając wydostanie się możliwie dużej ilości powietrzaSumergir la parte de la bolsa que contenga la canal con los menudillos comestibles en la cubeta de agua, dejando la bolsa abierta para que salga la máxima cantidad de aire posible
Korzenie jadalneRaíces comestibles
W skład podrobów wchodzą: głowy i ich kawałki (włączając uszy), kopyta, ogony, serca, wymiona, wątroby, nerki, grasice i trzustki, mózgi, płuca, gardła, mięśniowe części przepony, śledziony, języki, otoka, rdzenie kręgowe, jadalna skóra, organy rozrodcze (tj. macice, jajniki i jądra), tarczyce, przysadki mózgoweLos despojos incluyen: la cabeza y sus trozos (incluidas las orejas), las patas, el rabo, el corazón, las ubres, el hígado, los riñones, el timo (mollejas), el páncreas, los sesos, los pulmones, el cuello, el diafragma, el bazo, la lengua, el mesenterio, la médula espinal, la piel comestible, los órganos reproductores (útero, ovarios y testículos), la tiroides y la hipófisis
" Widziałem jak się na mnie patrzysz w jadalniTe vi mirando saldré pronto
mg: żelatyna sodu laurylosiarczan tytanu dwutlenek (E‧) indygokarmin (E‧) tusz zielony jadalnyGelatina Laurilsulfato de sodio Dióxido de titanio (E‧) Índigo carmín (E‧) Óxido de hierro rojo (E‧) Óxido de hierro amarillo (E‧) Tinta verde comestible
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 491 zdań frazy czuwaliczka jadalna.Znalezione w 0,989 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.