Tłumaczenia na język hiszpański:

  • khat   
  • qat   

Przykładowe zdania z "czuwaliczka jadalna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone
es Coles, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados
pl Do celów niniejszego rozporządzenia warzywa i owoce oznaczają produkty wymienione w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, a ziemniaki jadalne oznaczają ziemniaki oznaczone kodem CN ‧ inne niż ziemniaki przeznaczone do produkcji skrobi ziemniaczanej, z tytułu których przysługuje pomoc na mocy art
es A los efectos del presente Reglamento, por frutas y hortalizas se entenderán los productos mencionados en el artículo ‧, apartado ‧, del Reglamento (CE) no ‧/‧ y en el artículo ‧, apartado ‧, del Reglamento (CE) no ‧/‧, y por patatas de consumo se entenderán las patatas del código NC ‧ distintas de las destinadas a la fabricación de fécula que reciben una ayuda con arreglo a lo dispuesto en el artículo
pl Wysokość, o której mowa dotyczy również oliwek jadalnych i wyrażona jest ilością oliwy z oliwek
es Dicho importe también se refiere a las aceitunas de mesa expresadas en equivalente de aceite de oliva
pl Orzechy: orzechy włoskie, orzechy laskowe, migdały, kasztany jadalne itp
es Fruta de cáscara: nueces, avellanas, almendras, castañas, etc
pl Program pomocy obejmie także opracowywanie norm (w tym ich porównywanie z innymi normami) oraz programy szkoleniowe, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit b) i c) rozporządzenia nr ‧/‧, dla uczestników wszystkich programów mających na celu zapewnienie jakości, także tych dotyczących jadalnych produktów ogrodniczych, kompostu grzybniowego oraz dla producentów opakowań
es La ayuda también se destina a la elaboración de normas (incluida la evaluación comparativa con otras normas) y para programas de formación, de conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, letras b) y c), del Reglamento (CE) no ‧/‧, dirigidos a los participantes en todos los Bord Bia's Quality Assured Schemes, incluidos los relativos a los productos hortícolas comestibles, incluidos los fabricantes de compost y de bandejas o cajones para el cultivo de champiñón
pl mając na uwadze, że reforma wspólnej polityki rolnej i Runda z Doha WTO nie powinny naruszać, lecz wspierać uprawy rolne, włącznie z uprawami roślin jadalnych, przeznaczone na potrzeby konsumpcji wewnętrznej oraz na eksport, które mogą zapewnić dochody z eksportu niezbędne do sfinansowania przez rozwijające się kraje AKP, które są importerami netto środków spożywczych, importu produktów pokrywających ich potrzeby w tej kwestii, w tym poprzez zastosowanie postanowień zawartych w art. ‧ Umowy z Kotonu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywieniowego tych krajów
es Considerando que la reforma de la Política Agrícola Común y la Ronda de Doha de la OMC no deberían afectar, sino, por el contrario, apoyar los cultivos agrícolas, incluidos los cultivos alimentarios, destinados tanto al consumo interior como a la exportación, que son los únicos que pueden procurar los ingresos de exportación necesarios para financiar las importaciones, por parte de los países ACP en desarrollo que son importadores netos de productos alimentarios, de productos destinados a cubrir sus necesidades alimentarias, incluso por la vía de lo dispuesto en el artículo ‧ del Acuerdo de Cotonú, para garantizar su seguridad alimentaria
pl Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin
es Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas
pl Warzywa jadalne
es Hortalizas
pl Bydło (tkanki jadalne
es Bovino (carne
pl Po ryżu, pszenicy i kukurydzy banany są czwartą z kolei najbardziej rozpowszechnioną jadalną rośliną uprawną na świecie.
es Después del arroz, el trigo y el maíz, el plátano es el cuarto cultivo alimentario más importante del mundo.
pl Jeśli produkty te nie zostały dotychczas zatwierdzone jako środki aromatyzujące dla człowieka lub jeśli proponowany przez wnioskodawcę poziom spożycia przez zwierzęta docelowe z paszą jest znacznie wyższy niż spożycie przez człowieka z żywnością, należy przedstawić dostępne dane dotyczące metabolizmu, na podstawie których należy dokonać oceny potencjalnej akumulacji w tkankach i produktach jadalnych zgodnie z ppkt ‧.‧.‧ załącznika II
es Si estos productos no están autorizados como aromatizantes para el consumo humano, o si el nivel de ingesta del animal destinatario a través de los piensos, propuesto por el solicitante, es muy superior al de las personas a través de los alimentos, deberán aportarse y utilizarse los datos disponibles sobre el destino metabólico para evaluar la acumulación potencial en los tejidos y productos comestibles conforme al punto ‧.‧.‧ del anexo II
pl Sadzonki produkowane są w procesie gęstego siewu, a w roku następnym służą jako materiał wyjściowy (materiał do rozmnażania) do produkcji jadalnej cebuli
es De estas semillas nacen cebollas pequeñas, denominadas cebollitas para plantar, que constituyen la materia prima (material de propagación) para la producción de cebollas el año siguiente
pl Otoczka kapsułki: żelatyna, sodu laurylosiarczan, tytanu dwutlenek (E ‧), indygokarmina (E‧), żelaza tlenek żółty (E‧) (tylko w kapsułkach ‧ mg) oraz tusz zielony jadalny (w kapsułkach ‧ mg) lub tusz biały jadalny (w kapsułkach ‧ mg
es Cuerpo de la cápsula: gelatina, laurilsulfato de sodio, dióxido de titanio (E‧), índigo carmín (E‧), óxido de hierro amarillo (E‧) (sólo ‧ mg) y tinta verde comestible (‧ mg) o tinta blanca comestible (‧ mg
pl Tuszę, łącznie z jadalnymi podrobami, umieścić w wytrzymałej wodoszczelnej plastikowej torbie, przy czym jama brzuszna tuszy skierowana jest ku dolnemu zamkniętemu zakończeniu torby
es Introducir la canal con los menudillos comestibles en una bolsa de plástico sólida e impermeable, dirigiendo la cavidad abdominal hacia la parte inferior cerrada de la bolsa
pl mieszanka peklująca (na bazie mieszaniny soli jadalnej (NaCL) i azotynu sodu (NaNO‧)) ok. ‧ kg
es mezcla de componentes de salazón compuesta por sal de mesa (NaCL) y nitrito de sodio (NaNO‧) (unos ‧ kg
pl Zamrożoną lub głęboko zamrożoną tuszę, łącznie z obecnymi podrobami jadalnymi, pozostawia się do rozmrożenia w kontrolowanych warunkach umożliwiających pomiar ubytku wody
es La canal congelada o ultracongelada, incluidos, en su caso, los menudillos comestibles, se descongelará por un procedimiento controlado que permita calcular el peso del agua escurrida
pl Część jadalna (średnio
es Porcentaje comestible (medio
pl Marchew jadalna
es Zanahoria comestible
pl Przenoszenie się kamfechloru do jadalnych tkanek jest na wysokim poziomie u ryb tłustych, a na niższym poziomie u innych zwierząt gospodarskich
es La transmisión del canfecloro a los tejidos comestibles del pescado graso es elevada, mientras que la transmisión a otros animales de cría es más reducida
pl Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone
es Coles incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados
pl Część torby, zawierającą tuszę oraz jadalne podroby, całkowicie zanurzyć w łaźni wodnej oraz pozostawić otwartą, umożliwiając wydostanie się możliwie dużej ilości powietrza
es Sumergir la parte de la bolsa que contenga la canal con los menudillos comestibles en la cubeta de agua, dejando la bolsa abierta para que salga la máxima cantidad de aire posible
pl Korzenie jadalne
es Raíces comestibles
pl W skład podrobów wchodzą: głowy i ich kawałki (włączając uszy), kopyta, ogony, serca, wymiona, wątroby, nerki, grasice i trzustki, mózgi, płuca, gardła, mięśniowe części przepony, śledziony, języki, otoka, rdzenie kręgowe, jadalna skóra, organy rozrodcze (tj. macice, jajniki i jądra), tarczyce, przysadki mózgowe
es Los despojos incluyen: la cabeza y sus trozos (incluidas las orejas), las patas, el rabo, el corazón, las ubres, el hígado, los riñones, el timo (mollejas), el páncreas, los sesos, los pulmones, el cuello, el diafragma, el bazo, la lengua, el mesenterio, la médula espinal, la piel comestible, los órganos reproductores (útero, ovarios y testículos), la tiroides y la hipófisis
pl " Widziałem jak się na mnie patrzysz w jadalni
es Te vi mirando saldré pronto
pl mg: żelatyna sodu laurylosiarczan tytanu dwutlenek (E‧) indygokarmin (E‧) tusz zielony jadalny
es Gelatina Laurilsulfato de sodio Dióxido de titanio (E‧) Índigo carmín (E‧) Óxido de hierro rojo (E‧) Óxido de hierro amarillo (E‧) Tinta verde comestible
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 491 zdań frazy czuwaliczka jadalna.Znalezione w 0,714 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.