Przykładowe zdania z "banan plantan", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl a)w przypadku zaliczek, w ciągu pierwszych ‧ dni marca, maja, lipca, września i listopada dla bananów wprowadzanych do obrotu podczas dwumiesięcznego okresu poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
es por lo que respecta a los anticipos, durante los diez primeros días de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre para los plátanos efectivamente comercializados durante el período de dos meses que preceda al mes de presentación de la solicitud
pl Ponadto UE prowadzi obecnie rozmowy dwustronne z niektórymi krajami Ameryki Łacińskiej mające na celu podpisanie umów o wolnym handlu, co może doprowadzić do znacznych dalszych obniżek taryf i istotnie zmniejszyć korzyści, jakie producenci bananów z AKP mieli czerpać z EPA
es Además, actualmente la UE está celebrando negociaciones bilaterales con determinados países latinoamericanos con vistas a la firma de acuerdos de libre comercio que podrían generar nuevas e importantes reducciones arancelarias y disminuir considerablemente todo supuesto beneficio para los productores ACP de plátanos derivado de los Acuerdos de Asociación Económica
pl Na mocy porozumienia UE stopniowo obniży wysokość ceł przywozowych na banany z Ameryki Łacińskiej z obecnych 176 euro za tonę do 114 euro za tonę w 2017 roku, co oczywiście będzie miało negatywny wpływ na będące producentami bananów kraje AKP i najbardziej oddalone regiony UE.
es Según los términos de este acuerdo, la UE reducirá gradualmente sus aranceles a las importaciones de plátanos latinoamericanos del nivel actual de 176 euros/tm a 114 euros/tm antes de 2017, lo que naturalmente tendrá consecuencias negativas para los países ACP productores de plátanos y las regiones ultraperiféricas de la UE.
pl treści i realizacji regionalnych ramowych programów w odniesieniu do bananów
es las disposiciones y la ejecución de los programas marco regionales del plátano
pl Instrument elastyczności funkcjonujący w ramach działań towarzyszących w odniesieniu do bananów pomoże krajom produkującym banany sprostać nowym wyzwaniom i przyniesie korzyści konsumentom w UE oraz krajom słabiej rozwiniętym.
es La introducción de un instrumento de flexibilidad en las Medidas de acompañamiento en el sector de los plátanos ayudaría a los países productores a hacer frente a los nuevos retos y beneficiaría a los consumidores de la UE y de los países menos desarrollados.
pl Włączenie kwot referencyjnych dla bananów do systemu jednolitej płatności w następstwie reformy sektora bananów, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniającym rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧ oraz (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do sektora bananów, wymaga elastyczności pod względem możliwych uzupełnień lub zmian do pojedynczego wniosku w roku
es La integración de los importes de referencia del plátano en el régimen de pago único a raíz de la reforma del sector del plátano conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no ‧/‧ del Consejo, dede diciembre de ‧, por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no ‧/‧, (CE) no ‧/‧ y (CE) no ‧/‧ en lo que respecta al sector del plátano, precisa de flexibilidad en lo relativo a las posibles añadiduras y modificaciones en la solicitud única durante
pl przywóz nietradycyjnych bananów AKP podlega opłacie wyrównawczej ‧ ECU na tonę
es las importaciones de plátanos no tradicionales ACP estarán sometidas a un gravamen de ‧ ecus por tonelada
pl Panie i Panowie! Mam zamiar mówić o bananach na tej sesji plenarnej i myślę że jest właściwe, że mówi się tu o bananach.
es Señorías, yo vuelvo a hablar del plátano en este Pleno, y creo que es bueno que se hable aquí del plátano.
pl Po drugie, w kwestii bananów, w której należy również uwzględnić opinię Parlamentu, podatnik europejski przegrał dwukrotnie.
es En segundo lugar, en relación con la cuestión de los plátanos, en la que también debería tenerse en cuenta el punto de vista del Parlamento, el contribuyente europeo sale perdiendo en ambos casos.
pl Środki te są przeznaczone na umożliwienie realizacji zobowiązań, które zostały umieszczone w kontekście pomocy technicznej, oraz wspieranie przychodów producentów z krajów AKP zgodnie z instrukcją wspólnej organizacji rynku bananów
es Este crédito se destina a liquidar los compromisos contraídos en virtud de la asistencia técnica y el apoyo a los ingresos de los productores de los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) a consecuencia de la introducción de la organización común de mercados en el sector del plátano
pl Myślę tak, ponieważ moim zdaniem zawarcie Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami nie jest bynajmniej dobrą wiadomością dla producentów unijnych.
es Parto de la base de que la conclusión del Acuerdo de Ginebra sobre el comercio de bananos no es una buena noticia para los productores comunitarios.
pl Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ grudnia ‧ r.- Groupe Fremaux i Palais Royal przeciwko Radzie i Komisji ([Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty- Niezgodność wspólnotowego reżimu przywozu bananów z regułami Światowej Organizacji Handlu (WTO)- Wprowadzenie przez Stany Zjednoczone Ameryki na podstawie upoważnienia udzielonego przez WTO środków odwetowych w postaci dodatkowego cła na przywóz ze Wspólnoty- Decyzja Organu Rozstrzygania Sporów WTO- Skutki prawne- Odpowiedzialność Wspólnoty w braku bezprawnego zachowania jej organów- Związek przyczynowo-skutkowy- Nienormalny i szczególny charakter szkody]
es Asunto T-‧/‧: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia dede diciembre de ‧- Groupe Fremaux y Palais Royal/Consejo y Comisión («Responsabilidad extracontractual de la Comunidad- Incompatibilidad del régimen comunitario de importación de plátanos con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)- Establecimiento por los Estados Unidos de América de una medida de retorsión que consiste en un recargo aduanero exigido a las importaciones procedentes de la Comunidad en virtud de una autorización de la OMC- Resolución del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC- Efectos jurídicos- Responsabilidad de la Comunidad cuando no existe un comportamiento ilícito de sus órganos- Relación de causalidad- Perjuicio anormal y especial»
pl Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ grudnia ‧ r.- Beamglow przeciwko Parlamentowi i in. ([Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty- Niezgodność wspólnotowego reżimu przywozu bananów z regułami Światowej Organizacji Handlu (WTO)- Wprowadzenie przez Stany Zjednoczone Ameryki na podstawie upoważnienia udzielonego przez WTO środków odwetowych w postaci dodatkowego cła na przywóz ze Wspólnoty- Decyzja Organu Rozstrzygania Sporów WTO- Skutki prawne- Odpowiedzialność Wspólnoty w braku bezprawnego zachowania jej organów- Związek przyczynowo-skutkowy- Nienormalny i szczególny charakter szkody]
es Asunto T-‧/‧: Sentencia del Tribunal de Primera Instancia dede diciembre de ‧- Beamglow/Parlamento y otros («Responsabilidad extracontractual de la Comunidad- Incompatibilidad del régimen comunitario de importación de plátanos con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)- Establecimiento por los Estados Unidos de América de una medida de retorsión que consiste en un recargo aduanero exigido a las importaciones procedentes de la Comunidad en virtud de una autorización de la OMC- Resolución del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC- Efectos jurídicos- Responsabilidad de la Comunidad cuando no existe un comportamiento ilícito de sus órganos- Relación de causalidad- Perjuicio anormal y especial»
pl Kończąc, zwracam się do szanownych Państwa Posłów o wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie handlu bananami, jak również o głosowanie w dniu jutrzejszym za uchyleniem rozporządzenia w sprawie stawek celnych dla bananów.
es En conclusión, pido a Sus Señorías que den su consentimiento a la celebración del acuerdo sobre los plátanos y que voten mañana por la propuesta para revocar el reglamento estableciendo derechos de plátanos.
pl Wyjątek od ustępu trzeciego stanowią banany produkowane na Maderze, Azorach, Algarve, Krecie, Lakonii oraz Cyprze o długości mniejszej niż ‧ cm, które mogą być sprzedawane we Wspólnocie, lecz muszą być zaliczone do klasy II
es No obstante lo dispuesto en el párrafo tercero, los plátanos producidos en Madeira, Azores, Algarve, Creta, Laconia y Chipre de longitud inferior a ‧ cm podrán comercializarse en la Comunidad, pero se clasificarán en la categoría II
pl Na rok ‧ średni dochód z produkcji, obliczony na podstawie średniej, z jednej strony, cen bananów wprowadzonych do obrotu poza regionami produkcyjnymi, na etapie pierwszego miejsca rozładunku – towar nierozładowany i, z drugiej strony, cen sprzedaży na rynkach lokalnych dla bananów wprowadzonych do obrotu w regionach produkcyjnych i wziąwszy pod uwagę kwoty zryczałtowane ustalone w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, jest niższy od poziomu zryczałtowanego dochodu referencyjnego na rok
es En ‧, el ingreso de producción medio, calculado sobre la base, por una parte, del precio medio de los plátanos comercializados fuera de las regiones de producción en la fase de primer puerto de desembarque (mercancía sin descargar) y, por otra, de los precios de venta en los mercados locales de los plátanos comercializados en las regiones de producción, y teniendo en cuenta los elementos fijos establecidos en el artículo ‧, apartado ‧, del Reglamento (CEE) no ‧/‧, fue inferior al ingreso global de referencia aplicable en el año
pl Jednakże banany z krajów AKP w dalszym ciągu będą miały bezcłowy dostęp do Unii Europejskiej.
es No obstante, los plátanos de los países ACP seguirán disfrutando de acceso exento de derechos aduaneros dentro de la Unión Europea.
pl Ponieważ umowy preferencyjne pomiędzy UE a AKP są niezgodne z umowami podpisanymi pomiędzy UE a Światową Organizacją Handlu, i z uwagi na fakt, że państwa AKP, będące producentami bananów, czerpały korzyści w ramach poprzednich umów preferencyjnych, powinniśmy wspierać przystosowanie, reorganizację i konkurencyjność sektora eksportu bananów w tych krajach.
es Dado que los acuerdos preferenciales UE-ACP son incompatibles con los acuerdos firmados entre la UE y la Organización Mundial del Comercio y ya que se han conseguido resultados positivos en los países ACP productores de plátanos en el marco de anteriores acuerdos preferenciales, deberíamos apoyar la adaptación, la reorganización y la competitividad del sector exportador de plátanos en estos países.
pl ilość wprowadzonych do obrotu bananów, dla których złożono wniosek o wypłatę zaliczki, przekracza łączną ilość produkcji określoną w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr
es los volúmenes de plátanos comercializados para los que se hayan solicitado los anticipos superen el volumen global de producción contemplado en el apartado ‧ del artículo ‧ del Reglamento (CEE) no
pl Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, (WE) nr ‧/‧ oraz (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do sektora bananów (Dz.U. L ‧ z
es Corrección de errores del Reglamento (CE) no ‧/‧ del Consejo, dede diciembre de ‧, por el que se modifican los Reglamentos (CEE) no ‧/‧, (CE) no ‧/‧ y (CE) no ‧/‧ en lo que respecta al sector del plátano (DO L ‧ de
pl W przypadku znacznego pogorszenia warunków ekonomicznych mających wpływ na źródła dochodu producentów bananów, w szczególności w następstwie zmian w systemie zewnętrznym, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie szczegółowe sprawozdanie przed dniem ‧ grudnia ‧ r., w razie potrzeby wraz z odpowiednimi propozycjami
es En caso de degradación significativa de las condiciones económicas que afecten a las fuentes de ingresos de los productores de plátanos, en particular a raíz de una modificación del régimen externo, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe específico antes del ‧ de diciembre de ‧, acompañado, en su caso, de las propuestas oportunas
pl Banany powinny być konfekcjonowane w postaci rączek oraz kiści (części rączek) składających się z co najmniej czterech owoców
es Los plátanos se presentarán en manos y manojos (fragmentos de manos) de cuatro dedos como mínimo
pl Poślizgnął się na skórce od banana
es Se resbaló con el jabón
pl Był taki jeden gość, miał ksywkę " Banan ".Dostarczał towar kilku gościom
es En unos cinco minutos...... el polvo se vuelve un líquido amarillo, similar a gelatina
pl Przedmiotowa rezolucja dotyczy zawarcia porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami między UE a niektórymi krajami Ameryki Łacińskiej oraz innego porozumienia w sprawie handlu bananami między UE a Stanami Zjednoczonymi.
es Esta resolución aborda la conclusión de un Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananas entre la UE y algunos países de América Latina y de otro Acuerdo sobre el Comercio de Bananas entre la UE y los Estados Unidos.
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 1299 zdań frazy banan plantan.Znalezione w 0,934 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.