Przykładowe zdania z "banan plantan", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ wkład finansowy Wspólnoty może obejmować do ‧ % wydatków kwalifikowalnych, wyłączając środki ochrony bananów
es De conformidad con el artículo ‧, apartado ‧, del Reglamento (CE) no ‧/‧ del Consejo, la participación financiera de la Comunidad puede cubrir hasta el ‧ % de los gastos subvencionables, excluyéndose las medidas de protección de los plátanos
pl Pozwoli to zagwarantować państwom otrzymanie dalszej pomocy i środki wsparcia, jeśli zaistnieje taka konieczność, tak więc nie zostaną pozostawione samym sobie i uzyskają wsparcie w zwalczaniu, przeciwdziałaniu i łagodzeniu w pewnym stopniu wszelkich ujemnych konsekwencji, jakie wejście w życie tych porozumień może mieć w obrębie Unii Europejskiej z powodów związanych z korektami cenowymi, a zatem i zmianami pod względem konkurencyjności bananów z innych krajów.
es Esto garantizaría que esos países puedan recibir más asistencia y medidas de respaldo si fuese necesario, de forma que no se les deja solos y son respaldados a la hora de luchar, contrarrestar y mitigar hasta cierto punto cualquier consecuencia negativa que pueda tener la entrada en vigor de estos acuerdos dentro de la Unión Europea debido al ajuste de los precios y de ahí los cambios que se han producido en la competitividad de los plátanos por parte de otros países.
pl W celu zapewnienia spójności właściwe jest zlikwidowanie istniejącego systemu pomocy wyrównawczej dla sektora bananów oraz włączenie go do systemu jednolitej płatności
es Por motivos de coherencia, procede suprimir el actual régimen de ayuda compensatoria al sector del plátano, incluyéndolo en el régimen de pago único
pl Decyzja Rady z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Porozumienia genewskiego w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Brazylią, Kolumbią, Kostaryką, Ekwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Meksykiem, Nikaraguą, Panamą, Peru i Wenezuelą oraz Porozumienia w sprawie handlu bananami pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki
es Decisión del Consejo, dede mayo de ‧, relativa a la firma y aplicación provisional del Acuerdo de Ginebra sobre el comercio de bananos entre la Unión Europea y Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela y del Acuerdo sobre el comercio de bananos entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América
pl Upoważniony podmiot dokonujący ważenia dostarcza organom celnym wcześniejsze zawiadomienie dotyczące ważenia partii świeżych bananów w celu sporządzenia świadectwa ważenia bananów, zawierającego szczegółowe informacje dotyczące typu opakowania, pochodzenia, czasu i miejsca ważenia
es El pesador autorizado informará anticipadamente a las autoridades aduaneras de la operación de pesaje de un envío de plátanos frescos con vistas a la redacción de una nota de pesaje, facilitando detalles sobre el tipo de envase, el origen, el momento y el lugar de pesaje
pl Rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów przewiduje wejście w życie systemu wyłącznie taryfowego na przywóz bananów najpóźniej w dniu ‧ stycznia ‧ r
es El Reglamento (CEE) no ‧/‧ del Consejo, dede febrero de ‧, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano, establece la entrada en vigor de un régimen arancelario único para las importaciones de plátanos el ‧ de enero de ‧ a más tardar
pl Panie przewodniczący! Nie kryję faktu, że regulacje przewidziane w ramach środków towarzyszących odnoszących się do bananów to z wielu powodów hazard o przyszłość.
es Señor Presidente, no es ningún secreto el hecho de que las disposiciones establecidas en las medidas de acompañamiento para el sector del plátano son una apuesta por el futuro, por varias razones.
pl Niniejsze rozporządzenie ustanawia warunki wydawania pozwoleń na przywóz bananów objętych kodem CN ‧ pochodzących z krajów AKP w ramach kontyngentu taryfowego określonego w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ dla miesięcy styczeń i luty ‧ r
es El presente Reglamento establece las condiciones para la expedición de certificados de importación de plátanos del código NC ‧ originarios de los países ACP en el marco del contingente arancelario contemplado en el artículo ‧, apartado ‧, del Reglamento (CE) no ‧/‧, para enero y febrero de
pl W celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru obejmującego cały ten przywóz bananów państwa członkowskie powinny informować Komisję nie tylko o ilości bananów wprowadzonych do swobodnego obrotu na podstawie pozwoleń używanych w styczniu i lutym, lecz także o ilości bananów wprowadzonych do swobodnego obrotu na podstawie pozwoleń na marzec i kwiecień ‧ r
es Para garantizar un seguimiento adecuado de la totalidad de estas importaciones de plátanos, resulta conveniente prever que los Estados miembros comuniquen a la Comisión, además de las cantidades despachadas a libre práctica sobre la base de los certificados utilizados en los meses de enero y febrero, las cantidades despachadas a libre práctica sobre la base de los certificados utilizados en marzo y abril de
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ złożono wnioski dotyczące tolerancji importowej w zakresie stosowania: azoksystrobiny w odniesieniu do owoców męczennicy, cyprodynilu i fludioksonilu w odniesieniu do korzeni stosowanych do naparów ziołowych i przypraw, fluroksypyru w odniesieniu do nasion herbaty i kawy, trijodku potasu w odniesieniu do bananów, melonów i winogron oraz tiramu w odniesieniu do bananów
es De conformidad con el artículo ‧, apartados ‧ y ‧, del Reglamento (CE) no ‧/‧, se presentaron solicitudes de tolerancia en la importación para la azoxistrobina en frutas de la pasión y ciprodinilo; para el fludioxonil en raíces de infusiones y especias; para el fluroxipir en granos de té y café; para el triyoduro de potasio en plátanos, melones y uvas, y para el tiram en plátanos
pl Uważam jednak, że trzeba zapewnić poszanowanie interesów i szczególnych potrzeb producentów bananów w regionach najbardziej oddalonych, przede wszystkim poprzez zwiększenie środków dostępnych w ramach programu szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI).
es No obstante, considero que es fundamental asegurar el respeto por los intereses y las necesidades específicas de los productores de plátanos de las regiones ultraperiféricas, en concreto mediante el aumento de los fondos disponibles para el Programa de opciones específicas para la lejanía y la insularidad (POSEI).
pl dotyczące wypłaty dodatkowych zaliczek pomocy wyrównawczej w sektorze bananów za rok ‧ r
es relativo al pago de un complemento de anticipo de la ayuda compensatoria en el sector del plátano, con cargo al año
pl Głosowałam za przyjęciem zalecenia dotyczącego porozumienia w sprawie handlu bananami, ponieważ te porozumienia oznaczają zakończenie sporów w ramach Światowej Organizacji Handlu i przyczyniają się do stabilizacji światowego rynku bananów.
es He votado a favor de la recomendación relativa a los acuerdos sobre el comercio de plátanos porque estos acuerdos ponen fin a las diferencias en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio y contribuyen a la estabilidad del mercado mundial del plátano.
pl System przywozu bananów pochodzących z państw AKP do Wspólnoty
es Régimen de importación en la Comunidad de plátanos originarios de los países ACP
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Tribunale di Firenze- Wspólna organizacja rynków- Banany- Zgodność ustawy krajowej nakładającej podatek od konsumpcji bananów z Somalii z art. ‧ pierwszej konwencji z Yaoundé i z systemem przywozowym określonym w konwencji AKP-EWG z Lomé
es Petición de decisión prejudicial- Tribunale di Firenze (Italia)- Organización común de mercados- Plátanos- Compatibilidad con el artículo ‧ del Primer Convenio de Yaoundé y con el sistema de importación regulado por el Convenio ACP-EEC de Lomé de una norma nacional que impone un impuesto sobre el consume de los plátanos procedentes de Somalia
pl alarmuje, że WE jest w trakcie zawierania umowy w sprawie bananów z preferowanymi krajami dostawcami w Ameryce Łacińskiej, co zagrozi rentowności przemysłu bananowego krajów AKP a w szczególności zrównoważonemu wzrostowi gospodarczemu i społecznemu niewielkich i chwiejnych gospodarek; wzywa Komisję Europejską do zagwarantowania, że zostaną podjęte środki ochrony źródeł utrzymania drobnych hodowców bananów, którzy znajdują się w najniekorzystniejszej sytuacji
es Observa alarmado que la Comisión Europea va a concluir con proveedores de naciones de América Latina a las que se aplica la norma de la nación más favorecida un acuerdo sobre plátanos que amenaza la viabilidad de la industria platanera de los países ACP y, en particular, el desarrollo económico y social sostenido de las economías pequeñas y vulnerables; pide a la Comisión que vele por que se adopten medidas a favor de la supervivencia de los pequeños cultivadores de plátanos, que son los más vulnerables
pl Po ryżu, pszenicy i kukurydzy banany są czwartą z kolei najbardziej rozpowszechnioną jadalną rośliną uprawną na świecie.
es Después del arroz, el trigo y el maíz, el plátano es el cuarto cultivo alimentario más importante del mundo.
pl zezwalająca Hiszpanii na przedłużenie o trzy lata zastosowania środka tymczasowego polegającego na wyłączeniu z systemu pomocy wyrównawczej produktów wprowadzanych do obrotu, pochodzących z nowych plantacji bananów posadzonych od dnia ‧ czerwca ‧ r
es por la que se autoriza a España a prorrogar durante tres años la aplicación de una medida temporal de exclusión de la ayuda compensatoria para los productos comercializados procedentes de nuevos platanares plantados a partir del ‧ de junio de
pl Składa się ono z trzech najważniejszych wymogów, jakie spełnić muszą będące dostawcami bananów kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz Ameryki Łacińskiej.
es Dicho acuerdo consiste en tres requisitos principales que deben cumplir los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y los países de América Latina proveedores de plátanos.
pl Należy zatem ustanowić przepisy w celu zarezerwowania łącznej ilości ‧ ton w ramach kontyngentu taryfowego dla podmiotów, które faktycznie przywoziły do Wspólnoty banany pochodzące z krajów AKP w ‧ r
es Así pues, procede reservar un volumen global de ‧ toneladas del contingente arancelario para los operadores que hayan importado efectivamente en la Comunidad plátanos originarios de los países ACP durante el año
pl Zatwierdzone obniżenie stawek celnych dla eksportu bananów z Ameryki Łacińskiej przypuszczalnie spowoduje niekorzystne skutki gospodarcze i społeczne na grupę krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku, których producenci nie rozporządzają takimi samymi możliwościami technicznymi jak ich konkurenci.
es Probablemente la reducción aprobada de los aranceles para las exportaciones de plátano latinoamericanas tendrá un impacto económico y social negativo para el grupo de países de África, el Caribe y el Pacífico cuyos productores no disponen de las mismas facilidades técnicas que sus competidores.
pl Gruszki, banany, fasola (świeża lub mrożona), ziemniaki, marchew, pomarańcze/mandarynki, brzoskwinie/nektaryny, szpinak (świeży lub mrożony
es Peras, plátanos, alubias (frescas o congeladas), patatas, zanahorias, naranjas/mandarinas, melocotones/nectarinas, espinacas (frescas o congeladas
pl prognoz przywozu tradycyjnych bananów AKP
es las previsiones de importación de plátanos tradicionales ACP, y
pl Wspólna Rada UE–Meksyk postanowiła, na mocy swojej decyzji nr ‧/‧ z ‧ lipca ‧ r. wprowadzającej kontyngenty taryfowe na niektóre produkty pochodzące z Meksyku, wymienione w załączniku I do decyzji Wspólnej Rady UE–Meksyk nr ‧/‧, otworzyć przejściowe kontyngenty taryfowe na banany do czasu, gdy zostaną one zastąpione systemem czysto taryfowym oraz kontyngenty taryfowe na niektóre substancje pektynowe
es Mediante la Decisión no ‧/‧, dede julio de ‧, por la que se establecen contingentes arancelarios de determinados productos originarios de México que figuran en el anexo I de la Decisión no ‧/‧ del Consejo conjunto UE-México, dicho Consejo ha decidido abrir un contingente arancelario transitorio de plátanos que dejará de aplicarse en cuanto se sustituya por un régimen arancelario único y un contingente arancelario de determinadas materias pécticas
pl Daj mi banana
es ¡ Esa de allí!
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 1299 zdań frazy banan plantan.Znalezione w 1,999 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.