Przykładowe zdania z "banan plantan", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Urzędy celne, w których złożono zgłoszenie przywozowe celem dopuszczenia do swobodnego obrotu bananów z państw trzecich w ramach uzgodnień kontyngentów taryfowych
es Las aduanas en las que se presenten las declaraciones de importación con vistas al despacho a libre práctica de plátanos de terceros países en el marco del régimen de contingentes arancelarios
pl Przecież banany jedzą dzieci, jedzą dzieci biednych rodzin.
es Al fin y al cabo, los plátanos los consumen los niños; los consumen los niños de las familias pobres.
pl Pomimo mechanizmu wczesnego ostrzegania opracowanego w ‧ roku, spory o mechanizmy ochrony handlowej (takie jak klauzule ochronne, opłaty antydumpingowe i cła ochronne), kwestie związane z subwencjami, prawami własności intelektualnej i innymi środkami w takich obszarach jak stal, banany, wołowina produkowana z użyciem hormonów, organizmy modyfikowane genetycznie (GMO), znaki handlowe/ oznaczenia geograficzne spowodowały poważne różnice zdań i spory
es A pesar del mecanismo de alerta precoz creado en ‧, los conflictos relativos a los mecanismos de defensa del comercio (como las medidas de salvaguardia, el antidumping y los derechos compensatorios), los asuntos relacionados con las subvenciones, los derechos de propiedad intelectual y otras medidas en sectores como el del acero, el plátano, las hormonas para ganado vacuno, los organismos modificados genéticamente (OMG), las marcas comerciales y los indicadores geográficos, han sido motivo de importantes desacuerdos y disputas
pl Huwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów, w szczególności jego art
es Visto el Reglamento (CEE) no ‧/‧ del Consejo, dede febrero de ‧, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano, y, en particular, su artículo
pl w każdą środę ceny hurtowe żółtych bananów, zarejestrowane w poprzednim tygodniu na reprezentatywnych rynkach określonych w art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧, z podziałem na państwo pochodzenia lub grupę państw pochodzenia
es cada miércoles, los precios al por mayor de los plátanos amarillos constatados la semana anterior en los mercados representativos indicados en el artículo ‧ del Reglamento (CE) no ‧/‧ de la Comisión, desglosados por país o grupo de países de origen
pl gdzie to stosowne, dostosowanie zapłaconych kwot dla bananów wprowadzanych do obrotu w okresach, określonych w lit. a), na podstawie ostatecznej kwoty pomocy
es y, en su caso, el ajuste de los importes abonados para los plátanos comercializados durante los períodos especificados en la letra a), en función del importe definitivo de la ayuda
pl przyznano im płatność w okresie referencyjnym, o którym mowa w art. ‧ w ramach co najmniej jednego z systemów wsparcia, o których mowa w załączniku ‧ lub w przypadku oliwy z oliwek w latach gospodarczych, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ akapit drugi lub w przypadku buraków cukrowych, trzciny cukrowej oraz cykorii, jeżeli skorzystały ze wsparcia rynkowego w okresie reprezentatywnym, o którym mowa w pkt K załącznika ‧ lub w przypadku bananów, jeżeli skorzystały z rekompensaty za utratę dochodów w okresie reprezentatywnym, o którym mowa w pkt L załącznika VII
es se les ha concedido algún pago en el periodo de referencia indicado en el artículo ‧ al amparo de al menos uno de los regímenes de ayuda mencionados en el anexo ‧ o, en el caso del aceite de oliva, durante las campañas de comercialización indicadas en el artículo ‧, apartado ‧, párrafo segundo, o, en el caso de la remolacha azucarera, la caña de azúcar y la achicoria, si se les ha concedido ayuda para el sostenimiento del mercado durante el periodo representativo mencionado en la letra K del anexo VII, o bien, en el caso de los plátanos, si han recibido alguna compensación por la pérdida de ingresos durante el periodo representativo indicado en la letra L del anexo VII
pl minimalną ilość bananów wprowadzonych do obrotu, jak określono w art. ‧ ust. ‧ akapit drugi
es la cantidad mínima de plátanos comercializados contemplada en el párrafo segundo del apartado ‧ del artículo
pl uwzględniając rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów
es Visto el Reglamento (CEE) no ‧/‧ del Consejo, dede febrero de ‧, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del plátano
pl zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ dotyczące środków przejściowych w zakresie przywozu bananów do Wspólnoty w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji
es por el que se modifica el Reglamento (CE) no ‧/‧ por el que se establecen medidas transitorias para la importación de plátanos en la Comunidad como consecuencia de la adhesión de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia
pl Banany są ulubionym owocem Szkocji i dlatego moi wyborcy chcą wiedzieć, czy to, co jedzą, zostało wyprodukowane zgodnie z najwyższymi normami i największą troską.
es Los plátanos son la fruta favorita de Escocia y, por ese motivo, mis electores quieren saber que lo que comen se ha producido conforme a los más elevados estándares y con el máximo cuidado.
pl koszty zakupu świeżych i przetworzonych owoców i warzyw oraz produktów z bananów objętych programem Owoce w szkole, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, dostarczonych do placówki oświatowej
es costes de frutas y hortalizas, frutas y hortalizas transformadas y productos del plátano cubiertos por el plan de consumo de fruta en las escuelas contemplado en el artículo ‧, apartado ‧, y entregados al centro escolar
pl w celu niezakłócania istniejących powiązań handlowych, a jednocześnie dopuszczając pewien rozwój struktur obrotu, wydawanie każdemu podmiotowi gospodarczemu odrębnych pozwoleń na przywóz dla każdej z kategorii określonych powyżej musi odbywać się na podstawie średniej ilości bananów wprowadzonej do obrotu przez podmiot gospodarczy w ciągu trzech poprzednich lat, dla których dostępne są dane statystyczne
es Considerando que para no perturbar los vínculos comerciales actuales, permitiendo simultáneamente cierta evolución de las estructuras de comercialización, la entrega de certificados de importación para cada operador, distintos para cada una de las categorías anteriormente definidas, debe efectuarse sobre la base de la cantidad media de plátanos que haya comercializado en el transcurso de los tres años anteriores para los que se disponga de datos estadísticos
pl Niemniej jednak, aby uwzględnić szczególną sytuację producentów bananów, Komisja powinna przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie przed upływem przewidzianego terminu szczegółowe sprawozdanie w przypadku znacznego pogorszenia sytuacji ekonomicznej producentów, spowodowanego w szczególności zmianami w systemie importu przed przewidzianym terminem
es Sin embargo, con el fin de tener en cuenta la situación específica de los productores de plátanos, conviene que la Comisión presente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe específico antes del vencimiento previsto en caso de degradación significativa de la situación económica de estos productores, en particular debido a modificaciones del régimen externo
pl Sprawozdanie końcowe urzędnika przeprowadzającego spotkanie wyjaśniające w sprawie COMP/‧.‧ – Banany
es Informe final de la Consejera Auditora en el asunto COMP/‧.‧- Plátanos
pl Zgodnie z warunkami omawianego wniosku w sprawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, kraje AKP będące głównymi eksporterami bananów odniosą korzyści dzięki środkom towarzyszącym w sektorze bananów (BAM), których celem jest wsparcie procesu ich dostosowania do nowego systemu importu.
es De conformidad con los términos de esta propuesta de reglamento, que modifica el Reglamento (CE) No 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, los principales países ACP exportadores de plátanos se beneficiarán de medidas complementarias para el sector del plátano encaminadas a apoyar su proceso de ajuste a este nuevo régimen de importación.
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. zawieszające system zaliczek pomocy wyrównawczej w celu wyrównywania strat dochodu z wprowadzania do obrotu w sektorze bananów w roku
es Reglamento (CE) no ‧/‧ de la Comisión, dede julio de ‧, por el que se suspende, con respecto a ‧, el régimen de anticipos de la ayuda compensatoria por pérdida de ingresos de comercialización en el sector del plátano
pl ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty
es Reglamento (CE) no ‧ de la Comisión dede mayo de ‧ por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) n° ‧ del Consejo en lo relativo al régimen de importación de plátanos en la Comunidad
pl Działania towarzyszące w odniesieniu do bananów
es Medidas complementarias en el sector de los plátanos
pl Kwota pomocy musi być obliczana w sposób gwarantujący warunki gospodarcze umożliwiające, w regionach nadających się do tej uprawy, kontynuowanie działalności w sektorze bananów i uniknięcie zastępowania jej innymi uprawami
es El importe de esta ayuda debe calcularse de forma que se garanticen unas condiciones económicas que, en las regiones adecuadas para este cultivo, permita proseguir la actividad en el sector del plátano y evitar su sustitución por otros cultivos
pl Zgadzam się również, że Unia Europejska musi znaleźć sposób na dalsze wspieranie krajów producentów bananów, nawet po zakazaniu przez WTO udzielania korzystnych warunków od początku tego roku.
es Asimismo, coincido en que la Unión Europea debe encontrar una vía para seguir respaldando a los países plataneros, incluso después de que la Organización Mundial del Comercio prohibiese la concesión de condiciones "blandas" desde el inicio de este año.
pl Według danych przytoczonych w sprawozdaniu w roku 2008 konsumenci z UE kupili ponad 5,4 miliona ton bananów.
es Según los datos ofrecidos en el informe, los consumidores comunitarios compraron más de 5,4 millones de toneladas de plátanos en 2008.
pl Ilość referencyjna dla każdego tradycyjnego importera C, który przedstawi pisemny wniosek nie później niż dnia ‧ maja ‧ r., zostaje ustanowiona na podstawie średniej ilości przywozu pierwotnego tradycyjnych bananów AKP w latach ‧, ‧ i ‧, ustalonej na ‧ r. jako tradycyjne ilości bananów AKP
es La cantidad de referencia de cada operador tradicional C se determinará, previa simple solicitud escrita del operador presentada, a más tardar, el ‧ de mayo de ‧, sobre la base del promedio de las importaciones primarias de plátanos tradicionales ACP de los años ‧, ‧ y ‧ efectuadas en el marco de las cantidades tradicionales de plátanos de los Estados ACP, con cargo al año de
pl Przedsiębiorstwo Chiquita jako pierwsze poinformowało Komisję o istnieniu tajnego kartelu w zakresie sprzedaży bananów
es Chiquita fue la primera empresa que informó a la Comisión de un cartel secreto relativo a las ventas de plátanos
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 1299 zdań frazy banan plantan.Znalezione w 1,214 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.