Tłumaczenia na język hiszpański:

  • Señal de la cruz   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

Przykładowe zdania z "Znak krzyża", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Staruszki z wioski robiły znak krzyża i mówiły niezrozumiałe rzeczy, dziwne rzeczy
es Las viejas del pueblo se santiguaron y susurraron cosas muy raras
pl Oddając cześć pamięci ofiar i na znak głębokiego szacunku dla Romów, którzy przeżyli Holocaust, w 2007 roku rumuński prezydent uznał potworności, jakie wycierpieli Romowie i nadał Państwowy Krzyż "Za wierną służbę” trzeciej klasy trzem osobom narodowości romskiej ocalałym z ludobójstwa.
es En memoria de las víctimas y como señal de profundo respeto por los supervivientes gitanos del Holocausto, en 2007 el presidente de Rumanía reconoció las atrocidades sufridas por la población gitana y concedió la Cruz Nacional del "Servicio Leal" de tercera clase a los tres gitanos que sobrevivieron al genocidio.
pl Jeśli na ścianie klasy szkolnej wisi krzyż i zostaje zdjęty, to ściana ta nie staje się ścianą świecką, lecz pustą, zaś puste miejsce po nim jest w zamiarze symbolem wyznania, aktem edukacji negatywnej, najgorszym, jaki można sobie wyobrazić, a który można postrzegać jako jeden z wielu znaków kulturowego i duchowego samobójstwa Zachodu.
es Si hay un crucifijo en la pared de una escuela y se retira, esa pared no es una pared secular sino una pared vacía, en la que el vacío cumple la función de símbolo confesional, una acto de educación negativa, el peor tipo imaginable, que puede ser visto como uno de los muchos indicios de suicidio cultural y espiritual de Occidente.
pl Znak jakości zdrowotnej dla świeżego mięsa musi zawierać krzyż ukośny składający się z dwóch prostych linii przecinających się w środku pieczęci i zapewniający czytelność informacji na nim zawartych
es El sello de inspección veterinaria destinado a la carne deberá quedar atravesado por una cruz diagonal formada por dos líneas rectas que se crucen en el centro del sello y permitan que las indicaciones sigan siendo legibles
pl Namaszczam się znakiem krzyża i całuję słowa i krzyż swego Zbawcy
es De esta manera haré la señal de la cruz,Y seguiré las palabras de mi Salvador
pl Obok podstawy podwójnego krzyża widnieją z jednej strony znak mennicy, a z drugiej strony inicjały IŘ twórcy projektu monety, Ivana Řeháka
es La marca de la Fábrica de la Moneda y las iniciales IŘ del artista Ivan Řehák figuran a ambos lados de la parte inferior de la cruz
pl (IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zmartwiła nie tylko wierzących, lecz również wszystkich, którzy przez wieki postrzegali krzyż jako znak nadziei i solidarności, coś co daje pociechę i wolność od strachu i bólu.
es (IT) Señora Presidenta, Señorías, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha molestado no sólo a creyentes, sino también a todos aquellos que, durante siglos, han visto el crucifijo como un símbolo de esperanza y solidaridad, algo que ofrece consuelo y libertad frente al miedo y al dolor.
pl Prosto tymi drzwiami, kolejka na lewo, jeden krzyż dla każdego
es Salga por la cuerda, la fila de la izquierda.Una cruz cada uno
pl (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Kilka dni temu ważne orzeczenie Trybunału w Strasburgu zabraniające państwu włoskiemu umieszczania krzyży w salach szkolnych, wyrządziło bardzo poważną szkodę, a opinia wyrażona przez Komisję Europejską w tej sprawie była zdecydowanie zbyt ostrożna.
es (IT) Señor Presidente, Señorías, hace pocos días, una sentencia firme impuesta por el Tribunal de Estrasburgo suscitó una gran consternación -sobre la que la Comisión Europea se manifiesta de forma sumamente cautelosa- por la que se prohibió a Italia exponer crucifijos en clase.
pl Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK
es el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR
pl Pytam, ponieważ miał krzyż wypalony na plecach
es Se lo pregunto porque esta cruz estaba grabada en la espalda de la víctima
pl Proszę się pozbyć tego krzyża
es Quítese la cruz
pl Połączyć drewniany krążek z cylindrem taśmą samoprzylepną przyklejoną na krzyż
es Se sujetan unidos el disco de madera y el cilindro con una cruz de cinta adhesiva
pl Chce oczywiście podkreślić raz jeszcze, że nie mam nic przeciwko krzyżowi, gdyż ja też żyję codziennie patrząc na krzyż, co mi nie przeszkadza.
es Por supuesto, quiero enfatizar nuevamente que no tengo nada en contra de la cruz ya que yo también vivo el día a día mirando a la cruz, lo que no me molesta.
pl Saida udało mi się odwiedzić tylko raz, kiedy zostałam zabrana przez izraelską karetkę we współpracy z Czerwonym Krzyżem, a było to osiem lat temu, po 29 latach jego pobytu w więzieniu.
es Sólo he podido visitar a Said una vez, trasladada por una ambulancia israelí en cooperación con la Cruz Roja, y eso fue ocho años después de que mi hijo fuera condenado a 29 años de prisión.
pl Sędziowie jednogłośnie uznali, że krzyż w szkole łamie Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
es Los jueces decidieron de forma unánime que una cruz en la escuela contraviene el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
pl Oto mój krzyż, który muszę dźwigać
es Supongo que son mi cruz
pl Czerwony Krzyż wydał już ostrzeżenie.
es La Cruz Roja ha hecho un llamamiento de advertencia.
pl Oczywiście rozumiem argumenty pani, jak i argumenty Rady, lecz jeśli porównam zaprezentowane propozycje ze sprawozdaniem na temat Azji Środkowej - za którego przyjęciem głosowałam w tej Izbie kilka miesięcy temu, 20 lutego 2008 roku - w którym powtórzyliśmy nasze żądania dotyczące uwolnienia więźniów, dopuszczenia Czerwonego Krzyża i inne, to czy naprawdę nastąpił jakiś postęp?
es Comprendo claramente sus argumentos y los del Consejo, pero cuando comparo lo que se ha propuesto y el informe sobre Asia Central (que aprobamos en esta misma Cámara hace unos meses, el 20 de febrero de 2008, y en el que repetimos nuestras demandas en lo relativo a la liberación de prisioneros, la Cruz Roja, etc.), ¿realmente ha habido algún avance?
pl Oto Krzyż Zodiakalny, jeden z najstarszych konceptualnych obrazów w ludzkiej historii
es Estas realidades han hecho del Sol el objeto más adorado de todos los tiempos
pl W pokoju było duszno i miało się wrażenie, że powinno w nim pachnieć kadzidłem. W małej złotej szkatułce znajdowała się drzazga z drzewa Krzyża. Z tych rozmyślań wyrwało Martinsa kichnięcie.
es La atmósfera de la habitación era sofocante, y uno esperaba el olor a incienso. En un cofrecillo había una astilla de la Vera Cruz. Oyó un estornudo.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15379 zdań frazy Znak krzyża.Znalezione w 5,942 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.