Tłumaczenia na język hiszpański:

  • Señal de la cruz   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

Przykładowe zdania z "Znak krzyża", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Oddając cześć pamięci ofiar i na znak głębokiego szacunku dla Romów, którzy przeżyli Holocaust, w 2007 roku rumuński prezydent uznał potworności, jakie wycierpieli Romowie i nadał Państwowy Krzyż "Za wierną służbę” trzeciej klasy trzem osobom narodowości romskiej ocalałym z ludobójstwa.
es En memoria de las víctimas y como señal de profundo respeto por los supervivientes gitanos del Holocausto, en 2007 el presidente de Rumanía reconoció las atrocidades sufridas por la población gitana y concedió la Cruz Nacional del "Servicio Leal" de tercera clase a los tres gitanos que sobrevivieron al genocidio.
pl (IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zmartwiła nie tylko wierzących, lecz również wszystkich, którzy przez wieki postrzegali krzyż jako znak nadziei i solidarności, coś co daje pociechę i wolność od strachu i bólu.
es (IT) Señora Presidenta, Señorías, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha molestado no sólo a creyentes, sino también a todos aquellos que, durante siglos, han visto el crucifijo como un símbolo de esperanza y solidaridad, algo que ofrece consuelo y libertad frente al miedo y al dolor.
pl Jeśli na ścianie klasy szkolnej wisi krzyż i zostaje zdjęty, to ściana ta nie staje się ścianą świecką, lecz pustą, zaś puste miejsce po nim jest w zamiarze symbolem wyznania, aktem edukacji negatywnej, najgorszym, jaki można sobie wyobrazić, a który można postrzegać jako jeden z wielu znaków kulturowego i duchowego samobójstwa Zachodu.
es Si hay un crucifijo en la pared de una escuela y se retira, esa pared no es una pared secular sino una pared vacía, en la que el vacío cumple la función de símbolo confesional, una acto de educación negativa, el peor tipo imaginable, que puede ser visto como uno de los muchos indicios de suicidio cultural y espiritual de Occidente.
pl Staruszki z wioski robiły znak krzyża i mówiły niezrozumiałe rzeczy, dziwne rzeczy
es Las viejas del pueblo se santiguaron y susurraron cosas muy raras
pl Obok podstawy podwójnego krzyża widnieją z jednej strony znak mennicy, a z drugiej strony inicjały IŘ twórcy projektu monety, Ivana Řeháka
es La marca de la Fábrica de la Moneda y las iniciales IŘ del artista Ivan Řehák figuran a ambos lados de la parte inferior de la cruz
pl Znak jakości zdrowotnej dla świeżego mięsa musi zawierać krzyż ukośny składający się z dwóch prostych linii przecinających się w środku pieczęci i zapewniający czytelność informacji na nim zawartych
es El sello de inspección veterinaria destinado a la carne deberá quedar atravesado por una cruz diagonal formada por dos líneas rectas que se crucen en el centro del sello y permitan que las indicaciones sigan siendo legibles
pl Namaszczam się znakiem krzyża i całuję słowa i krzyż swego Zbawcy
es De esta manera haré la señal de la cruz,Y seguiré las palabras de mi Salvador
pl wzywa Radę i Komisję do wywarcia presji na rząd Etiopii, aby ujawnił pełną liczbę osób przetrzymywanych na obszarze całego kraju, zezwolił na wizyty Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz umożliwił wszystkim przetrzymywanym kontakt z rodzinami, dostęp do porady prawnej i wszelkiej opieki zdrowotnej, jakiej mogą potrzebować, oraz do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, tj. dziennikarzy, działaczy związków zawodowych, obrońców praw człowieka i zwykłych obywateli, oraz wypełniania obowiązków w zakresie poszanowania praw człowieka, zasad demokracji oraz rządów prawa
es Pide al Consejo y a la Comisión que presionen al Gobierno de Etiopía para que revele el número total de personas detenidas en el país, permita las visitas del Comité de la Cruz Roja y que facilite a todos los detenidos la comunicación con sus familias, asistencia jurídica y la atención médica que requiera su estado de salud, así como que libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos, como periodistas, defensores de los derechos humanos y ciudadanos corrientes y cumpla sus obligaciones con respecto a los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho
pl Krzyż Marynarki, trzy Purple Hearts
es La Cruz Naval, tres Corazones Púrpuras
pl Również sytuacja w więzieniach, w tym kwestia przetrzymywania więźniów politycznych oraz dostępu Czerwonego Krzyża do więzień nadal przedstawia się całkowicie niezadowalająco i pozostaje bez wyjaśnienia.
es Además, la situación de las prisiones, la cuestión de los prisioneros políticos y el acceso de Cruz Roja a estas prisiones sigue siendo completamente insatisfactoria y no se nos ha explicado.
pl A krzyż, w mojej łazience?Do góry nogami?- Czy wiesz co to oznacza?
es ¿ En mi baño, La cruz...... Al reves?- ¿ Sabes que significa eso?
pl Jeżeli błąd zostanie wykryty po umieszczeniu naklejki w paszporcie, zostaje ona na czerwono przekreślona na krzyż i umieszczana jest nowa naklejka
es Mediante dos trazos en aspa de color rojo, si el error se detectase después de ser adherida al documento de viaje, procediéndose a la adhesión de una nueva etiqueta
pl Symbol ten utworzy duża litera M, drukowana w kolorze czarnym na czerwonym tle o powierzchni kwadratowej co najmniej ‧ mm × ‧ mm, z dwoma przecinającymi się przekątnymi, tworzącymi krzyż
es Dicho símbolo estará constituido por la letra M mayúscula en carácter de imprenta negro sobre un fondo rojo cuadrado, de al menos ‧ mm de lado, el conjunto cruzado por las dos diagonales del cuadrado
pl Wkład pracy ochotniczej straży pożarnej, Czerwonego Krzyża i innych organizacji ochotniczych jest bezcenny. Trudno sobie wyobrazić, ile kosztowałyby tego rodzaju usługi, gdyby nie były świadczone w ramach wolontariatu.
es El trabajo del cuerpo voluntario de bomberos, la Cruz Roja y otras organizaciones de voluntarios no tiene precio: es inimaginable cuánto costaría si dichos servicios no se prestaran de forma voluntaria.
pl Wewnętrzna część monety przedstawia na tle pionowych pasów krzyż maltański o ośmiu krańcach
es En el círculo interior de la moneda, sobre un fondo de bandas verticales, figura la Cruz de Malta de ocho puntas
pl Krzyż Południa to najbardziej wzniosły symbol
es El símbolo más sublime
pl wzywa UE do ponownego przeanalizowania swego podejścia do Erytrei, jeżeli nie nastąpi żaden postęp w kwestii przestrzegania głównych elementów umowy z Kotonu (art. ‧), zwłaszcza w najważniejszych kwestiach dotyczących praw człowieka (dostęp Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża do więzień, uwolnienie grupy więźniów G
es Pide a la UE que reconsidere su actitud con respecto a Eritrea si no se realizan avances en el cumplimiento de los elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú (artículo ‧), en particular en lo que se refiere a cuestiones fundamentales de derechos humanos (acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a las prisiones, liberación de los prisioneros del G
pl Państwa członkowskie również odpowiedziały szybko na wezwanie Federacji Czerwonego Krzyża i wysłały ekipy poszukiwawcze i ratownicze.
es Los Estados miembros también han respondido rápidamente contribuyendo al llamamiento de emergencia realizado por la Federación de la Cruz Roja y enviando material de emergencia y ofreciendo la ayuda de equipos de búsqueda y rescate.
pl Yyy, to nie mój krzyż
es Esta cruz no es mía
pl Proszę się pozbyć tego krzyża
es Quítese la cruz
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15379 zdań frazy Znak krzyża.Znalezione w 3,66 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.