Tłumaczenia na język hiszpański:

  • Señal de la cruz   

Podobne frazy w słowniku polski hiszpański. (1)

Przykładowe zdania z "Znak krzyża", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Obok podstawy podwójnego krzyża widnieją z jednej strony znak mennicy, a z drugiej strony inicjały IŘ twórcy projektu monety, Ivana Řeháka
es La marca de la Fábrica de la Moneda y las iniciales IŘ del artista Ivan Řehák figuran a ambos lados de la parte inferior de la cruz
pl Namaszczam się znakiem krzyża i całuję słowa i krzyż swego Zbawcy
es De esta manera haré la señal de la cruz,Y seguiré las palabras de mi Salvador
pl Staruszki z wioski robiły znak krzyża i mówiły niezrozumiałe rzeczy, dziwne rzeczy
es Las viejas del pueblo se santiguaron y susurraron cosas muy raras
pl Znak jakości zdrowotnej dla świeżego mięsa musi zawierać krzyż ukośny składający się z dwóch prostych linii przecinających się w środku pieczęci i zapewniający czytelność informacji na nim zawartych
es El sello de inspección veterinaria destinado a la carne deberá quedar atravesado por una cruz diagonal formada por dos líneas rectas que se crucen en el centro del sello y permitan que las indicaciones sigan siendo legibles
pl Jeśli na ścianie klasy szkolnej wisi krzyż i zostaje zdjęty, to ściana ta nie staje się ścianą świecką, lecz pustą, zaś puste miejsce po nim jest w zamiarze symbolem wyznania, aktem edukacji negatywnej, najgorszym, jaki można sobie wyobrazić, a który można postrzegać jako jeden z wielu znaków kulturowego i duchowego samobójstwa Zachodu.
es Si hay un crucifijo en la pared de una escuela y se retira, esa pared no es una pared secular sino una pared vacía, en la que el vacío cumple la función de símbolo confesional, una acto de educación negativa, el peor tipo imaginable, que puede ser visto como uno de los muchos indicios de suicidio cultural y espiritual de Occidente.
pl (IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zmartwiła nie tylko wierzących, lecz również wszystkich, którzy przez wieki postrzegali krzyż jako znak nadziei i solidarności, coś co daje pociechę i wolność od strachu i bólu.
es (IT) Señora Presidenta, Señorías, la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha molestado no sólo a creyentes, sino también a todos aquellos que, durante siglos, han visto el crucifijo como un símbolo de esperanza y solidaridad, algo que ofrece consuelo y libertad frente al miedo y al dolor.
pl Oddając cześć pamięci ofiar i na znak głębokiego szacunku dla Romów, którzy przeżyli Holocaust, w 2007 roku rumuński prezydent uznał potworności, jakie wycierpieli Romowie i nadał Państwowy Krzyż "Za wierną służbę” trzeciej klasy trzem osobom narodowości romskiej ocalałym z ludobójstwa.
es En memoria de las víctimas y como señal de profundo respeto por los supervivientes gitanos del Holocausto, en 2007 el presidente de Rumanía reconoció las atrocidades sufridas por la población gitana y concedió la Cruz Nacional del "Servicio Leal" de tercera clase a los tres gitanos que sobrevivieron al genocidio.
pl Zabrał nasz krzyż
es Tiene nuestra cruz!
pl Wstrzymałem się od głosu w sprawie poprawki 6, dotyczącej wprowadzenia w życie obowiązku śledzenia członków rodzin przez takie organizacje jak Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc.
es Me he abstenido en la votación sobre la enmienda 6, relativa a la introducción de la obligación anticipatoria de organizaciones como la Cruz Roja o la Media Luna Roja de localizar a miembros de la familia del refugiado.
pl Najwyższy czas wycofać z państwowych szkół krzyże, których umieszczanie w klasach szkolnych nakazano pod rządami Mussoliniego.
es Es hora de que los crucifijos, que fueron impuestos en las aulas por Mussolini, sean retirados de las escuelas públicas.
pl Wsparcie dla Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża na realizację programu ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, w tym działania ochronne na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych i innych sytuacji przemocy oraz działania przeciwko wcielaniu dzieci do wojska. ‧ EUR
es Contribución a la ejecución por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de un programa de protección de la población civil en los conflictos armados, incluidas las actividades que el CICR realiza para proteger a las víctimas de conflictos armados y otras situaciones de violencia y para impedir el reclutamiento de niños. ‧ euros
pl Ty jesteś ten Kermit O' Hara, który grał z Bobem Cusey od Świętego Krzyża?
es Es usted el mismo O' hara que jugó baloncesto?
pl Jeżeli błąd wykryto po umieszczeniu naklejki wizowej w dokumencie podróży, naklejkę unieważnia się przekreśleniem jej na krzyż atramentem niemożliwym do wywabienia, a w paszporcie, na innej stronie, umieszcza się nową naklejkę
es Si se detectase un error en una etiqueta de visado que ya ha sido adherida al documento de viaje, se invalidará la etiqueta haciendo sobre ella dos trazos en aspa con tinta indeleble, y se colocará una nueva etiqueta de visado en una página diferente
pl Po drugie, jeżeli chodzi o sytuację wewnętrzną w Iraku, Komisja wspiera Międzynarodową Radę Czerwonego Krzyża, przeznaczając na ten cel jak dotąd 4 mln euro, oraz stara się szukać odpowiednich, stabilnych partnerów działających na terenie Iraku, tak aby zwiększyć wysokość pomocy.
es En segundo lugar, por lo que respecta a la situación de Iraq, la Comisión está apoyando al Comité Internacional de la Cruz Roja con, hasta la fecha, 4 millones de euros y actualmente está buscando socios sólidos y adecuados que trabajen en Iraq con vistas a lograr un mayor nivel de asistencia.
pl (EL) Pani przewodnicząca! Ja również uważam, że Trybunał błędnie uznał, iż krzyż w klasie jest równoznaczny z brakiem szacunku dla przekonań religijnych innych ludzi.
es (EL) Señora Presidenta, yo también considero que el Tribunal se equivoca al resolver que la colocación de un crucifijo en las aulas equivale a faltar al respeto a la fe religiosa de otras personas.
pl Symbol ten utworzy duża litera M, drukowana w kolorze czarnym na czerwonym tle o powierzchni kwadratowej co najmniej ‧ mm × ‧ mm, z dwoma przecinającymi się przekątnymi, tworzącymi krzyż
es Dicho símbolo estará constituido por la letra M mayúscula en carácter de imprenta negro sobre un fondo rojo cuadrado, de al menos ‧ mm de lado, el conjunto cruzado por las dos diagonales del cuadrado
pl W zeszłym roku przeszła przez całą Europę fala dyskusji i sprzeciwu wobec werdyktu, który zakazywał wieszania krzyży w miejscu publicznym.
es El año pasado, Europa entera fue recorrida por una ola de debate y de oposición ante un veredicto que prohibía la exhibición de cruces en lugares públicos.
pl Od wielu lat na Lampedusie starszy człowiek, opiekun cmentarza, zapewnia godny pochówek, krzyż i kwiaty nielicznym odnalezionym ofiarom.
es Durante muchos años, el anciano encargado del cementerio de Lampedusa ha dado voluntariamente un entierro a digno a cada uno de los cuerpos de los pocos que se han recuperado, colocando en su tumba una cruz y una flor.
pl " Tajemnica Krzyża ci rozkazuje!
es ¡ El misterio de la Cruz te lo ordena!
pl Co należałoby zrobić z tą flagą - z flagą Szwecji- , i co należałoby zrobić z tą oto flagą - z flagą Finlandii, czy z flagą Republiki Słowackiej, z flagą Malty, z flagą Danii, z flagą Grecji lub flagą Wielkiej Brytanii, na której znajdują się aż trzy krzyże?
es ¿Qué habría que hacer con esta bandera, la bandera de Suecia, y qué habría que hacer con esta bandera, la bandera de Finlandia, y la bandera de la República Eslovaca, y la bandera de Malta, y la bandera de Dinamarca, y la bandera de Grecia, y la bandera del Reino Unido, que tiene tres cruces, ni más ni menos?
pl Wyraża uznanie dla pracy wykonywanej przez pracowników organizacji humanitarnych, w tym agencji ONZ, Czerwonego Krzyża oraz Czerwonego Półksiężyca, ECHO, międzynarodowych organizacji pozarządowych i organizacji pozarządowych, a także wzywa wszystkie strony zaangażowane w konflikt w Darfurze do powstrzymania się od prześladowania ich lub utrudniania ich działalności; pracownicy organizacji humanitarnych muszą mieć swobodę świadczenia pomocy i wykonywania obowiązków zgodnie z przysługującym im mandatem, funkcją i zakresem odpowiedzialności
es Rinde tributo a la labor de las personas que trabajan en la ayuda humanitaria, incluidas las agencias de las Naciones Unidas, las organizaciones afines a la Cruz Roja y el Creciente Rojo, ECHO, OING y ONG, por su compromiso, y pide a todas las partes en Darfur que se abstengan de hostigarlos o dificultar sus actividades; las personas que trabajan en la ayuda humanitaria han de poder prestar asistencia y llevar a cabo sus actividades sin trabas, según su mandato, su papel y sus responsabilidades
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 15379 zdań frazy Znak krzyża.Znalezione w 4,984 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.