Tłumaczenia na język hiszpański:

  • En el nombre del Padre   

Przykładowe zdania z "W imię ojca", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zobowiązania producenta mogą być w jego imieniu i na jego odpowiedzialność wypełniane przez jego upoważnionego przedstawiciela, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie
es Las obligaciones del fabricante podrá cumplirlas su representante autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que estén especificadas en su mandato
pl Z powyższych względów w imieniu grupy PPE apeluję o przyjęcie teraz wniosku w sprawie pomocy makrofinansowej.
es Por estas razones, en nombre del Grupo PPE, sugiero que adoptemos ahora la propuesta de ayuda macrofinanciera para estos países.
pl Dlatego wykonywanie tego zadania w imieniu Wspólnoty należy powierzyć Komisji wraz z państwem członkowskim występującym o uznanie
es Por ello, es conveniente que se confíe esta tarea, en nombre de la Comunidad, a la Comisión, conjuntamente con el Estado que solicite el reconocimiento
pl Jeżeli nabywca, który nie działa na regulowanym rynku złota, jest podatnikiem i ma obowiązek identyfikacji do celów VAT w państwie członkowskim, w którym podatek jest należny wyłącznie w odniesieniu do transakcji, o których mowa w art. ‧, sprzedawca wypełnia obowiązki podatkowe w imieniu nabywcy zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego
es Si el adquiriente que no opere en un mercado del oro regulado es un sujeto pasivo del IVA que está sujeto a la obligación de identificarse a efectos del IVA en el Estado miembro en el que deba abonar el impuesto sólo respecto a las operaciones a que se refiere el artículo ‧, el vendedor cumplirá las obligaciones fiscales en nombre del adquiriente, con arreglo a lo dispuesto en dicho Estado miembro
pl O-‧/‧/rév.‧) zadane przez Danuta Maria Hübner, w imieniu komisji REGI, do Komisji: Polityka spójności po roku ‧ (B
es O-‧/‧/rév.‧) presentada por Danuta Maria Hübner, en nombre de la Comisión REGI, a la Comisión: Política de cohesión después de ‧ (B
pl Niektóre przepisy niniejszej dyrektywy powinny mieć zastosowanie do osób fizycznych i prawnych (pośredników kredytowych), którzy w ramach wykonywanej przez siebie działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej za opłatą przedstawiają lub oferują konsumentom umowy o kredyt, udzielają konsumentom pomocy, podejmując w związku z umową o kredyt prace przygotowawcze, lub zawierają z konsumentami umowy o kredyt w imieniu kredytodawcy
es Determinadas disposiciones de la presente Directiva deben aplicarse a las personas físicas y jurídicas (intermediarios de crédito) que en su actividad comercial, empresarial o profesional, a cambio de una remuneración, presentan o proponen contratos de crédito al consumo, asisten a los consumidores en los trámites previos de los contratos de crédito o suscriben contratos de crédito con los consumidores en nombre del prestamista
pl Panie przewodniczący! Chciałbym w imieniu grupy Socjalistów i Demokratów wyrazić nasze obawy dotyczące sytuacji na Białorusi, jeśli chodzi o prawa człowieka, w szczególności w odniesieniu do niedawnych wydarzeń wokół Związku Polaków.
es Señor Presidente, en nombre del Grupo de los Socialistas y Demócratas, quisiera manifestar mi preocupación por la situación de los derechos humanos en Belarús y, sobre todo, con respecto a los recientes desarrollos con la Unión de los Polacos.
pl W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w rozumieniu protokołu podpisanego między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpienia Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen, dotyczących obszaru, o którym mowa w art. ‧ pkt A decyzji ‧/‧/WE w związku z art. ‧ decyzji Rady ‧/‧/WE w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień tego protokołu
es Por lo que se refiere a Liechtenstein, la presente Decisión constituye un desarrollo de disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo ‧, punto A, de la Decisión ‧/‧/CE, en relación con el artículo ‧ de la Decisión ‧/‧/CE del Consejo, de ‧ de febrero de ‧, relativa a la firma, en nombre de la Comunidad Europea, y a la aplicación provisional de determinadas disposiciones del mencionado Protocolo
pl Niniejszym zatwierdza się zawarcie przez Komisję w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej Umowy o współpracy między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Rządem Republiki Indii w zakresie badań energii syntezy jądrowej
es Queda aprobada la celebración por la Comisión, por y en nombre de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de un Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica y el Gobierno de la República de la India en el ámbito de la investigación sobre la energía de fusión
pl w imieniu grupy IND/DEM. - Pani przewodnicząca! Poproszono mnie dzisiaj o wypowiedź na temat partnerstwa eurośródziemnomorskiego.
es en nombre del Grupo IND/DEM. - Señora Presidenta, se me ha pedido que hoy hable sobre Euromed.
pl Jeżeli w szczególnych okolicznościach zostanie podjęta decyzja o wszczęciu dochodzenia bez otrzymania od przemysłu wspólnotowego lub w jego imieniu pisemnej skargi z wnioskiem o jego wszczęcie, dochodzenie to wszczyna się w oparciu o dowody istnienia dumpingu, szkody i związku przyczynowego, ustalone zgodnie z ust. ‧, uzasadniające wszczęcie dochodzenia
es Si, en circunstancias especiales, se decidiera iniciar una investigación sin haber recibido una denuncia escrita de la industria de la Comunidad o en su nombre, será necesario para iniciar dicha investigación poseer suficientes elementos de prueba del dumping, del perjuicio y del nexo causal, de conformidad con lo indicado en el apartado ‧, que justifiquen la apertura de una investigación
pl Decyzja Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie podpisania w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowego stosowania niektórych postanowień Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, s
es Decisión ‧/‧/CE del Consejo, de ‧ de febrero de ‧, relativa a la firma, en nombre de la Comunidad Europea, y a la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L ‧ de ‧.‧.‧, p
pl Hans-Gert Poettering, João de Deus Pinheiro, Othmar Karas, Ville Itälä, Marianne Thyssen, József Szájer, Lorenzo Cesa, Jaime Mayor Oreja, Françoise Grossetête i Timothy Kirkhope, w imieniu grupy PPE-DE, o Komisji Barroso (B
es Hans-Gert Poettering, João de Deus Pinheiro, Othmar Karas, Ville Itälä, Marianne Thyssen, József Szájer, Lorenzo Cesa, Jaime Mayor Oreja, Françoise Grossetête y Timothy Kirkhope, en nombre del Grupo del PPE-DE, sobre la Comisión Barroso (B
pl w imieniu grupy PPE-DE. - (EL) Pani przewodnicząca, panie komisarzu! Dziękuję za obecność o tak późnej godzinie oraz za państwa bardzo wnikliwe potraktowanie tej kwestii.
es en nombre del Grupo del PPE-DE. - (EL) Señora Presidenta, señor Comisario, muchas gracias por permanecer hasta tan tarde y por su tratamiento tan exhaustivo del asunto.
pl *** Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, umowy zmieniającej Umowę o Partnerstwie pomiędzy członkami grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu ‧ czerwca ‧ r. (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC))- komisja DEVE
es *** Recomendación sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el ‧ de junio de ‧ (‧/‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC))- Comisión DEVE
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt i) i w formie wskazanej w pkt ‧, następujących informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw
es Para que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar una muestra, se ruega a todos los importadores, o a los representantes que actúen en su nombre, que se den a conocer a la Comisión y faciliten, en el plazo fijado en el punto ‧, letra b), inciso i), y en los formatos indicados en el punto ‧, la siguiente información sobre su empresa o empresas
pl Następny punkt dotyczy sprawozdania pani poseł Oomen-Ruijten, w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych, o postępach Turcji w 2007 r..
es El siguiente punto es el informe de la señora Ria Oomen-Ruijten, en nombre de la Comisión de Asuntos Exteriores, sobre el Informe 2007 sobre los progresos de Turquía como país candidato.
pl Pytanie ustne (O-‧/‧) zadał Manuel Capoulas Santos, w imieniu grupy politycznej PSE, do Komisji: Ochrona konsumentów i podwyżka cen (B
es Pregunta oral (O-‧/‧) presentada por Luis Manuel Capoulas Santos, en nombre del Grupo PSE, a la Comisión: Protección de los consumidores y subida de precios (B
pl pytania ustnego do Komisji dotyczącego stosowania umowy zawartej pomiędzy UE i Rosją o ułatwieniach wizowych, zadanego przez posłów Manfreda Webera, Simona Busuttila, Elmara Broka, Alojza Peterlego w imieniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej - B7-0656/2010),
es Pregunta oral presentada por Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok, Alojz Peterle en nombre del Grupo PPE a la Comisión sobre la aplicación del Acuerdo sobre la facilitación de visados entre la UE y Rusia - B7-0656/2010),
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy producenci eksportujący lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji
es Para que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, en su caso, seleccionar una muestra, por el presente anuncio se ruega a todos los productores exportadores, o a los representantes que actúen en su nombre, que se den a conocer a la Comisión
pl O-‧/‧) zadali: Helmuth Markov i Robert Sturdy, w imieniu komisji INTA, do Komisji: Przejściowa umowa o partnerstwie gospodarczym między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a państwami należącymi do Południowoafrykańskiej Wspólnoty Rozwoju (SADC) z drugiej (B
es O-‧/‧) presentada por Helmuth Markov y Robert Sturdy, en nombre de la Comisión INTA, a la Comisión: Acuerdo de Asociación Económica Interino entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los países del AAE de la SADC, por otra (B
pl Jednocześnie w imieniu wnioskodawców i - mam nadzieję - całego Parlamentu potwierdzam nasz stanowczy zamiar przeprowadzenia debaty na przedmiotowy temat, jako że apel o sprawiedliwość wciąż nie został usłyszany, a sprawa Cesare'a Battistiego zasługuje na większą uwagę ze strony Parlamentu Europejskiego, którego głos musi zabrzmieć na arenie międzynarodowej.
es Al mismo tiempo reitero en nombre de los autores de esta propuesta y, espero, de todo el Parlamento, nuestra firme intención de debatir este tema, porque no se ha escuchado aún la petición de justicia y porque el Parlamento debe seguir deliberando sobre la cuestión de Cesare Battisti, y tiene que hacer que su voz se escuche en la escena internacional.
pl w imieniu grupy PPE-DE. - Pani przewodnicząca! Chciałbym zaproponować następującą poprawkę ustną: "Małżonkowie mogą wyznaczyć prawo właściwe mające zastosowanie do rozwodów i separacji prawnej, o ile prawo takie jest zgodne z prawami podstawowymi określonymi w Traktatach i Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz zasadą porządku publicznego”.
es en nombre del Grupo del PPE-DE. - Señora Presidenta, quiero proponer la siguiente enmienda oral: "Los cónyuges podrán designar de común acuerdo la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial siempre que dicha ley sea conforme a los derechos fundamentales establecidos en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y al principio de orden público."
pl Jako podmioty sprawozdające, MIF i PIPF, występując w charakterze podmiotów przekazujących informacje o transakcjach rezydentów z nierezydentami, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa FI-rezydenta, przekazują dane dotyczące statusu rezydenta oraz przynależności sektorowej posiadaczy jednostek uczestnictwa wyemitowanych przez FI-rezydentów, które nabywają/zbywają w imieniu posiadacza lub innego pośrednika także zaangażowanego w transakcję
es como agentes informadores, las IFM y OIF que actúen como declarantes de operaciones de residentes con no residentes relativas a participaciones en fondos de inversión residentes, presentan el detalle de residencia y sector de los tenedores de las participaciones emitidas por fondos de inversión residentes y negociadas por ellos por cuenta de los tenedores o de otros intermediarios que también intervengan en la operación
pl Niniejszym w imieniu Wspólnoty zatwierdza się protokół do Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii, z drugiej strony, odnoszący się do Umowy ramowej między Wspólnotą Europejska a Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii ustanawiającej ogólne zasady udziału Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w programach wspólnotowych
es Queda aprobado, en nombre de la Comunidad, el Protocolo del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra, relativo a la celebración de un Acuerdo marco entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre los principios generales de la participación de la Antigua República Yugoslava de Macedonia en los programas comunitarios
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1865397 zdań frazy W imię ojca.Znalezione w 644,102 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.