Tłumaczenia na język hiszpański:

  • En el nombre del Padre   

Przykładowe zdania z "W imię ojca", pamięć tłumaczeniowa

add example
O-‧/‧) zadane przez Reimera Böge, w imieniu komisji BUDG, do Rady: Przegląd wieloletnich ram finansowych ‧-‧ (BO-‧/‧), presentada por Reimer Böge, en nombre de la Comisión BUDG, al Consejo: Revisión del Marco Financiero Plurianual ‧-‧ (B
Pytanie ustne (O-‧/‧): Liam Aylward w imieniu grupy UEN, do Rady: Strategia rozwoju trwałego (BPregunta oral (O-‧/‧) presentada por Liam Aylward, en nombre del Grupo UEN, al Consejo: Estrategia de Desarrollo Sostenible (B
Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji o kontroli wyrywkowej, a jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy importerzy lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie następującej informacji na temat swojego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. b) ppkt i) i formie wskazanej w pkt ‧ niniejszego zawiadomieniaCon el fin de que la Comisión pueda decidir si el muestreo es o no necesario y, en caso afirmativo, seleccionar la muestra, se invita a todos los importadores, o a los representantes que actúen en su nombre, a que se den a conocer poniéndose en contacto con la Comisión y a que, dentro del plazo fijado en el punto ‧ b) i) del presente anuncio y con el formato que se indica en su punto ‧, faciliten la información siguiente sobre su empresa o empresas
uwzględniając projekt zalecenia dla Rady, który złożyła Sophia in 't Veld, w imieniu grupy politycznej ALDE, w sprawie umowy między Unią Europejską a Australią o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych australijskiej służbie celnej danych dotyczących przelotu pasażera (danych PNR) pochodzących z Unii Europejskiej (BVista la propuesta de recomendación destinada al Consejo presentada por Sophia in 't Veld en nombre del Grupo ALDE sobre el Acuerdo entre la Unión Europea y Australia sobre el tratamiento y la transferencia de datos, generados en la Unión Europea, del registro de nombres de los pasajeros (PNR) por las compañías aéreas a los Servicios de Aduanas de Australia (B
w imieniu grupy PPE-DE. - (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Proszę pozwolić mi powiedzieć od razu komisarzowi, że o ile popieram to, co powiedział, to uważam, że sytuacja nie jest taka trudna i dramatyczna.en nombre del Grupo del PPE-DE. - (IT) Señor Presidente, señoras y señores, quisiera decir al Comisario que, si bien estoy de acuerdo con lo que ha dicho, opino que la situación es más dramática que difícil.
Krajowy Urzędnik Zatwierdzający zostaje powiadomiony o kwocie do odzyskania zgodnie z decyzjami dotyczącymi zgodności rozliczenia i w imieniu państw czlonkowskich zapewnia, że kwota ta zostaje zapisana na dobro rachunku Sapard w euro w ciągu dwóch miesięcy od daty podjęcia decyzji dotyczącej zgodności rozliczeniaLos importes que deban recuperarse en virtud de las decisiones de conformidad de la liquidación se comunicarán al ordenador de pagos nacional, que garantizará, en nombre de los Estados miembros, el abono del mismo en euros a Sapard en los dos meses siguientes a la fecha de adopción de la decisión de conformidad de la liquidación
Pytanie ustne (O-‧/‧) zadane przez Annę Hedh i Edit Bauer, w imieniu komisji FEMM, do Komisji: Handel ludźmi (BPregunta oral (O-‧/‧) presentada por Anna Hedh y Edit Bauer, en nombre de la Comisión FEMM, a la Comisión: Trata de seres humanos (B
Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz państw członkowskich Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy, ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii EuropejskiejQueda aprobado, en nombre de la Comunidad Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica y los Estados miembros, el Protocolo del Acuerdo de Colaboración y Cooperación por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Federación de Rusia, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea
Wreszcie Emmie się przypomniało, że na balu w La Vaubyessard markiza mówiła do jednej z młodych dam: < Berto >, wybrała zatem to imię; a ponieważ ojciec Rouault nie mógł przyjechać, na chrzestnego poproszono pana Homais.Por fin, Emma recordó que en el castillo de la Vaubyessard había oído a la marquesa llamar Berta a una joven; desde entonces éste fue el nombre elegido, y como el tío Rouault no podía venir, pidieron al señor Homais que fuese padrino.
Przy okazji, ponieważ niektórzy z państwa wspominali o oświadczeniach, które złożyłem w trakcie przedstawiania zaleceń dla programu greckiego, oprócz tego zwracam się do państwa, w imię pewności, aby odnosić się do tego, co faktycznie powiedziałem, a nie do tego, co według innych osób rzekomo powiedziałem.Por cierto, entre paréntesis, como algunos de ustedes se han referido a algunas declaraciones que hice al presentar las recomendaciones al programa griego, les pido, en aras de la confianza, que se refieran a lo que yo declaré, no a lo que otros dicen que supuestamente yo he podido decir.
Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy eksporterzy/producenci lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie określonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej w pkt ‧, następujących informacji na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwPara que la Comisión pueda decidir si es necesario hacer un muestreo y, en caso de que lo sea, seleccionar una muestra, se ruega a todos los exportadores/productores, o a los representantes que actúen en su nombre, que se den a conocer poniéndose en contacto con la Comisión y le faciliten, en el plazo que se fija en el punto ‧, letra b), inciso i), y en los formatos que se indican en el punto ‧, la siguiente información sobre sus empresas
dla zakładów ubezpieczeń, wartość brutto składek, obejmuje wszystkie kwoty otrzymane i należne z tytułu umów ubezpieczeniowych zawartych przez lub w imieniu zakładów ubezpieczeń, łącznie z wydatkami na składki reasekuracyjne i po odjęciu podatków i składek o charakterze zbliżonym do podatków lub obciążeń naliczanych od indywidualnych składek lub od łącznego wolumenu składeken las compañías de seguros, por el valor de las primas brutas emitidas que comprendan todos los importes cobrados y pendientes de cobro en concepto de contratos de seguro establecidos por dichas compañías o por cuenta de las mismas, incluyendo las primas cedidas a los reaseguradores y tras la deducción de los impuestos o gravámenes parafiscales percibidos sobre la base del importe de las primas o del volumen total de éste
Przewodniczący Rady dokonuje w imieniu Wspólnoty notyfikacji, o której mowa w art. ‧ ust. ‧ UmowyEl Presidente del Consejo procederá, en nombre de la Comunidad, a la notificación mencionada en el apartado ‧ del artículo ‧ del Acuerdo
przedstawiciel oznacza osobę działającą w charakterze opiekuna prawnego w imieniu organizacji reprezentującej małoletniego bez opieki, osobę działającą w imieniu krajowej organizacji odpowiedzialnej za ochronę i opiekę nad małoletnimi, lub każdego innego odpowiedniego przedstawiciela wyznaczonego do dbania o najlepsze interesy małoletniego bez opiekirepresentante, la persona que actúa por cuenta de una organización que representa al menor no acompañado como tutor legal, o que actúa por cuenta de una organización nacional que es responsable del cuidado y bienestar de los menores, o cualquier otro tipo de representación designada para velar por sus intereses
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącego podpisania i zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Umowy o współpracy z Księstwem Andory (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVCResolución legislativa del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma y celebración, en nombre de la Comunidad Europea, de un Acuerdo de Cooperación con el Principado de Andorra (COM ‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC
O-‧/‧) Miroslav Ouzký, w imieniu komisji ENVI, do Rady: Cele Konferencji Stron Konwencji w sprawie zwalczania pustynnienia, która odbędzie się w Madrycie w dniach ‧-‧ września ‧ r. (BO-‧/‧) Miroslav Ouzký, en nombre de la Comisión ENVI, al Consejo: Objetivos de la Conferencia de las Partes del Convenio de Lucha contra la Desertización en Madrid los días ‧ a ‧ de septiembre de ‧ (B
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia ‧ grudnia ‧r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Republiką Czarnogóry z drugiej strony (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVCResolución legislativa del Parlamento Europeo, de ‧ de diciembre de ‧, sobre la propuesta de Decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la celebración del Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Montenegro, por otra (COM ‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(AVC
Przyznaję, że wciąż jest to o 2,7 miliarda euro za dużo, lecz w imię uczciwości musimy być precyzyjni.Admito que estos 2 700 millones de euros siguen siendo demasiado dinero, pero debemos ser precisos por el bien de la honradez.
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG Niemcy otrzymały w dniu ‧ października ‧ r. od firmy Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG (obecnie Stähler International GmbH & Co. KG) (działającej w imieniu Taskforce Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG, Tokuyama Europe GmbH i Tomen Francja S.A.) wniosek o włączenie substancji czynnej, petoksamidu, do załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWGDe conformidad con lo dispuesto en el artículo ‧, apartado ‧, de la Directiva ‧/‧/CEE, el ‧ de octubre de ‧ Alemania recibió una solicitud de Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG (actualmente, Stähler International GmbH & Co. KG)- en nombre de Taskforce Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG, Tokuyama Europe GmbH y Tomen France SA- para la inclusión de la sustancia activa petoxamida en el anexo I de la Directiva ‧/‧/CEE
w imieniu grupy IND/DEM. - (SV) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Kiedy czytałem o tym, o czym teraz rozmawiamy, o problemie bilansów płatniczych, czułem się jak Marcel Proust nad ciastkiem zwanym magdalenką w powieści "W poszukiwaniu straconego czasu”.en nombre del Grupo IND/DEM. - (SV) Señor Presidente, señor Comisario, Señorías, cuando me documenté sobre el asunto que estamos debatiendo, el problema de la balanza de pagos, me sentí como Marcel Proust con su magdalena en su obra En busca del tiempo perdido.
Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty podpisanie Umowy o współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael oraz dołączonych do umowy wspólnych deklaracji, z zastrzeżeniem zawarcia wspomnianej umowyQueda aprobado en nombre de la Comunidad, la firma del Acuerdo de cooperación científica y técnica entre la Comunidad Europea y el Estado de Israel y la Declaración conjunta que figura adjunta al Acuerdo, a reserva de su celebración
Rejestrujący mogą sami zadecydować, czy informacje określone w art. ‧ lit. a) pkt v) i lit. b) oraz wszelkie stosowne wskazówki, o których mowa w art. ‧. lit a) pkt viii), przedłożą osobno, czy też przedłoży je producent lub importer działający w ich imieniuLos solicitantes de registro podrán decidir presentar la información indicada en el artículo ‧, letra a), incisos v) y en la letra b) y las indicaciones pertinentes con arreglo al artículo ‧, letra a), inciso viii) por separado o que un fabricante o importador presente dicha información en nombre de los demás
O-‧/‧), które skierowali do Komisji Helmuth Markov i Daniel Caspary w imieniu komisji INTA: umowa przejściowa ustanawiająca ramy umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami Afryki Wschodniej i Południowej z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony (BPregunta oral (O-‧/‧) presentada por Helmuth Markov y Daniel Caspary en nombre de la Comisión INTA, a la Comisión: Acuerdo Provisional por el que se establece un marco para un Acuerdo de Asociación Económica entre los Estados de África Oriental y Meridional, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra (B
O-‧/‧), które skierował do Komisji Josep Borrell Fontelles w imieniu komisji DEVE: Sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego nr ‧/‧ dotyczące pomocy WE na rzecz rozwoju usług zdrowotnych w Afryce Subsaharyjskiej (BO-‧/‧) presentada por Josep Borrell Fontelles, en nombre de la Comisión DEVE, a la Comisión: Informe no ‧/‧ delTribunal de Cuentas sobre la ayuda comunitaria al desarrollo destinada a los servicios sanitarios del África subsahariana (B
W dniu ‧ lutego ‧ r., Romano PRODI, Przewodniczący Komisji Europejskiej, zwrócił się w imieniu Komisji do Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego o opinię rozpoznawczą w sprawie wyzwanie konkurencyjności przedsiębiorstw europejskichEl ‧ de febrero de ‧ el Sr. PRODI, Presidente de la Comisión Europea, solicitó, en nombre de la Comisión, un dictamen exploratorio al Comité Económico y Social Europeo sobre La competitividad de las empresas europeas
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1865397 zdań frazy W imię ojca.Znalezione w 320,851 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.