Tłumaczenia na język hiszpański:

  • En el nombre del Padre   

Przykładowe zdania z "W imię ojca", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ewentualne przychody pochodzące z wkładów finansowych państw członkowskich oraz innych państw ofiarodawców (w tym w obu przypadkach ich agencji publicznych i parapaństwowych) lub organizacji międzynarodowych na określone projekty w dziedzinie pomocy zewnętrznej lub programy finansowane przez Unię, którymi zarządza Komisja w ich imieniu i które są realizowane w oparciu o odpowiedni podstawowy akt prawny, mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków
es Los posibles ingresos procedentes de las contribuciones financieras de los Estados miembros y de otros países donantes, incluidos en ambos casos sus organismos públicos y paraestatales, o procedentes de organizaciones internacionales con destino a determinados proyectos o programas de ayuda exterior financiados por la Unión y gestionados por la Comisión en nombre de los mismos, de conformidad con el acto de base pertinente, podrán utilizarse para habilitar créditos adicionales
pl pytanie ustne do Rady zadane przez poseł Nadję Hirsch, poseł Renate Weber, poseł Cecilię Wikström, posła Louisa Michela, poseł Sonię Alfano, posła Stanimira Ilcheva, poseł Nathalie Griesbeck i posła Jana Muldera, w imieniu Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy, dotyczące przekazywania informacji na temat kosztów rozpatrywania wniosków o udzielenie azylu w państwach członkowskich - B7-0662/2010),
es Pregunta oral al Consejo presentada por Nadja Hirsch, Renate Weber, Cecilia Wikström, Louis Michel, Sonia Alfano, Stanimir Ilchev, Nathalie Griesbeck y Jan Mulder, en nombre del Grupo ALDE, sobre la transmisión de la información sobre los costes económicos derivados del examen de las solicitudes de asilo en los Estados miembros - B7-0662/2010),
pl Upoważniony przedstawiciel producenta może w jego imieniu i na jego odpowiedzialność złożyć wniosek, o którym mowa w pkt ‧.‧ i ‧.‧, oraz wypełniać zobowiązania określone w pkt ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧, ‧ i ‧, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie
es El representante autorizado del fabricante podrá presentar la solicitud a que se hace referencia en los puntos ‧.‧ y ‧.‧ y cumplir las obligaciones contempladas en los puntos ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧, ‧.‧, ‧ y ‧, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que estén especificadas en su mandato
pl Zobowiązania producenta określone w pkt ‧, ‧ i ‧.‧ mogą być wypełniane w jego imieniu i na jego odpowiedzialność przez jego upoważnionego przedstawiciela, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie
es Las obligaciones del fabricante mencionadas en los puntos ‧, ‧ y ‧.‧ podrá cumplirlas su representante autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que estén especificadas en su mandato
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy eksporterzy/producenci lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie określonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej w pkt ‧, następujących informacji na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw
es Para que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar una muestra, se ruega a todos los exportadores/productores, o representantes que actúen en su nombre, que se den a conocer poniéndose en contacto con la Comisión y le faciliten, en el plazo que se fija en el punto ‧, letra b), inciso i), y en los formatos que se indican en el punto ‧, la siguiente información sobre sus empresas
pl W przypadku gdy Fiat lub inne przedsiębiorstwo działające w jego imieniu udostępni autoryzowanym podmiotom zajmującym się naprawami informację techniczną w danym języku UE, Fiat zadba, aby ta informacja w wersji językowej, o której mowa, została bezzwłocznie zamieszczona na stronie internetowej TI
es Cuando Fiat u otra empresa que actúe en su nombre ponga algún elemento de información técnica a disposición de talleres de reparación autorizados en alguna de las lenguas de la UE, Fiat deberá asegurarse de que dicha versión lingüística de la información se ponga sin demora en el sitio web de IT
pl Zobowiązania wnioskodawcy mogą być wypełniane w jego imieniu i na jego odpowiedzialność przez jego upoważnionego przedstawiciela, o ile zostały one określone w pełnomocnictwie
es Las obligaciones del solicitante podrá cumplirlas su representante autorizado, en su nombre y bajo su responsabilidad, siempre que estén especificadas en su mandato
pl w imieniu grupy PSE. - (FR) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Wielu spośród nas miało właśnie przyjemność usłyszeć pana, mówiącego o wielu pozytywnych wydarzeniach, o których wcześniej nie wspominano, a które bez wątpienia znajdą się w oczekiwanym przez nas komunikacie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady.
es en nombre del Grupo del PSE. - (FR) Señor Presidente, señor Comisario, muchos de nosotros acabamos de tener el placer de escucharle anunciar una serie de avances positivos que nunca antes habían sido mencionados y que, sin duda, estarán incluidos en la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, que esperamos con impaciencia.
pl Zabronione jest nawiązywanie przez kandydatów bezpośredniego bądź pośredniego kontaktu z komisją kwalifikacyjną oraz proszenie o nawiązanie takiego kontaktu w ich imieniu
es Los candidatos, u otra persona en su nombre, no podrán contactar directa o indirectamente a los miembros del Comité
pl w imieniu grupy PPE-DE. - (DE) Panie przewodniczący! Dyskutujemy dziś o jedynych dwóch wyraźnie europejskich państwach kandydujących, jakimi dysponujemy, czyli o Chorwacji i Macedonii.
es Señor Presidente, estamos hablando hoy de los únicos candidatos claros a la adhesión a la Unión Europea, a saber, Croacia y Macedonia.
pl Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji co do konieczności dokonania kontroli wyrywkowej i, jeżeli konieczność taka zostanie stwierdzona, aby umożliwić dobór próby, wszyscy eksporterzy/producenci lub przedstawiciele działający w ich imieniu są niniejszym proszeni o zgłoszenie się do Komisji i dostarczenie, w terminie określonym w pkt ‧ lit. b) ppkt (i) i w formie wskazanej w pkt ‧, następujących informacji na temat ich przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstw
es Para que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar una muestra, se ruega a todos los exportadores/productores, o representantes que actúen en su nombre, que se den a conocer poniéndose en contacto con la Comisión y proporcionándole, en el plazo que se fija en el punto ‧, letra b), inciso i), y en los formatos que se indican en el punto ‧, la siguiente información sobre sus empresas
pl Ze względu na powyższe uwagi oraz dostępne informacje, Komisja uważa, że system zryczałtowanego tonażowego opodatkowania dla zarządzających statkami w imieniu osób trzecich zgodny jest ze wspólnym rynkiem, pod warunkiem, że stawki od tonażu są takie same jak stawki stosowane dla przedsiębiorstw transportu morskiego oraz że zarządzający, o których mowa, zajmują się zarówno zarządzaniem załogą, jak i zarządzaniem technicznym statku zgodnie z wymogami wytycznych Wspólnoty, opublikowanych dnia ‧ stycznia ‧ r., w sprawie pomocy państwa dla transportu morskiego
es Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y los datos disponibles, la Comisión considera que un régimen fiscal a tanto alzado en beneficio de gestionarios de buques por cuenta de terceros, basado en el arqueo de la flota bajo gestión, es compatible con el mercado común si los tipos relativos al arqueo son los mismos que los aplicables a las empresas de transporte marítimo, y si los gestionarios en cuestión se encargan simultáneamente de la gestión de las tripulaciones y de la gestión técnica de los buques, de acuerdo con las exigencias de las Directrices comunitarias publicadas el ‧ de enero de ‧ sobre las ayudas al transporte marítimo
pl W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja ramowa stanowi rozwinięcie tych przepisów dorobku Schengen- w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu o przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen- które wchodzą w zakres obszarów, o których mowa w art. ‧ pkt H oraz I decyzji Rady ‧/‧/WE w związku z art. ‧ decyzji Rady ‧/‧/WSiSW w sprawie podpisania tego protokołu w imieniu Unii Europejskiej
es Por lo que se refiere a Liechtenstein, la presente Decisión Marco desarrolla disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo ‧, puntos H e I, de la Decisión ‧/‧/CE, en relación con el artículo ‧ de la Decisión ‧/‧/JAI del Consejo, relativa a la celebración de dicho Acuerdo en nombre de la Unión Europea
pl w imieniu grupy UEN. - Panie przewodniczący! Nie ma wątpliwości, że przedmiotowe sprawozdanie zostało przedstawione w bardzo interesującym momencie, kiedy to doświadczamy bezprecedensowego wstrząsu gospodarczego, a ostatnie wydarzenia uświadamiają nam smutną prawdę o ograniczeniach, słabych stronach i nadużyciach występujących w wielu sektorach rynku finansowego.
es en nombre del Grupo UEN. - Señor Presidente, sin duda este informe ha llegado en un momento muy interesante, dado que estamos experimentando una agitación económica sin precedentes y los acontecimientos recientes lamentablemente nos han hecho darnos cuenta de algunas de las deficiencias, debilidades y abusos que existen en muchos sectores del mercado financiero.
pl Sekretarz Generalny lub działający w jego imieniu dyrektor generalny przekazuje rządom państw członkowskich i Komisji uwierzytelnione odpisy dyrektyw i decyzji Rady, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ akapit trzeci TFUE, oraz zaleceń Rady
es El Secretario General o un Director General que actúe en su nombre entregará a los Gobiernos de los Estados miembros y a la Comisión copias certificadas conformes de las directivas y decisiones del Consejo mencionadas en el artículo ‧, apartado ‧, párrafo tercero, del TFUE, así como de las recomendaciones del Consejo
pl Niniejszym w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej zatwierdza się Umowę o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i rządem Republiki Kazachstanu
es Queda aprobado, en nombre de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, el Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y el Gobierno de la República de Kazajstán sobre los usos pacíficos de la energía nuclear
pl (DE) Pani przewodnicząca! Czy mógłbym złożyć w imieniu mojej grupy wniosek o głosowanie imienne nad poprawką 1 oraz nad drugą częścią głosowania podzielonego nad poprawką 11?
es (DE) Señora Presidenta, en nombre de mi Grupo, permítame solicitar la votación nominal de la enmienda 1 y de la segunda parte de la votación por partes de la enmienda 11.
pl W rocznicę agresji apeluję w imieniu poległych i żyjących o zaprzestanie przemocy, która niekiedy przypomina realizację planów jakich nieudało się osiągnąć w ciągu wojen.
es En el aniversario de la invasión de Polonia y en nombre de los vivos y los muertos, pido que se ponga fin a esta violencia, que podría interpretarse como un intento por alcanzar unos objetivos que fueron imposibles de conquistar por medio de la guerra.
pl Rada, Komisja i Państwa Członkowskie, a także podmioty działające w ich imieniu, nie ujawniają informacji, w odniesieniu do których złożono właściwie umotywowany wniosek o traktowanie poufne, z wyjątkiem wyraźnego upoważnienia strony dostarczającej informacji
es El Consejo, la Comisión, los Estados miembros y sus agentes no divulgarán la información sobre la cual hayan recibido una solicitud debidamente justificada de que sea tratada confidencialmente, salvo autorización expresa de la parte que la haya facilitado
pl Hannes Swoboda i Marianne Mikko, w imieniu grupy PSE, złożyli poprawki ustne do punktu preambuły O
es Hannes Swoboda y Marianne Mikko, en nombre del Grupo del PSE, han propuesto enmiendas orales al considerando O
pl Pytanie ustne (O-‧/‧) zadane przez Elizabeth Lynne i Pervenche Berès, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Opieka długoterminowa nad osobami starszymi (B
es Pregunta oral (O-‧/‧) presentada por Elizabeth Lynne y Pervenche Berès, en nombre de la Comisión EMPL, a la Comisión: Cuidados a largo plazo para las personas de edad avanzada (B
pl Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Maroka
es Queda aprobado en nombre de la Comunidad el Acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos
pl Wszystkie kontrakty lub porozumienia o finansowaniu zawarte na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny przewidywać przeprowadzenie w imieniu Komisji i Trybunału Obrachunkowego kontroli na miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
es Todos los acuerdos o convenios de financiación celebrados con arreglo al presente Reglamento establecerán que la Comisión y el Tribunal de Cuentas realizarán controles in situ con arreglo a los procedimientos vigentes
pl Jeżeli w wyniku kontroli przewidzianych w art. ‧ okaże się, że osoba fizyczna wjeżdża do Wspólnoty lub wyjeżdża ze Wspólnoty z kwotami pieniężnymi niższymi niż kwota progowa określona w art. ‧ i gdy istnieją przesłanki wskazujące na działania sprzeczne z prawem, o których mowa w dyrektywie ‧/‧/EWG, związane z przepływem środków pieniężnych, właściwe organy Państwa Członkowskiego, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧, mogą zapisywać i przetwarzać także taką informację oraz imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, jak również obywatelstwo tej osoby i dane dotyczące wykorzystywanego środka transportu oraz mogą udostępniać je organom tego Państwa Członkowskiego, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG
es Cuando de los controles previstos en el artículo ‧ se desprenda que una persona física ha entrado en la Comunidad o ha salido de ella transportando una suma de dinero efectivo inferior al umbral establecido en el artículo ‧, y cuando haya indicios de actividades ilegales relacionadas con el movimiento de dinero en efectivo, conforme a lo dispuesto en la Directiva ‧/‧/CEE, esa información, el nombre y apellidos, la fecha y lugar de nacimiento y la nacionalidad de dicha persona, y los datos relativos al medio de transporte que haya utilizado, también podrán ser objeto de registro y tratamiento por parte de las autoridades competentes del Estado miembro contemplado en el artículo ‧, apartado ‧, y se pondrá a disposición de las autoridades de dicho Estado miembro mencionadas en el artículo ‧, apartado ‧, de la Directiva ‧/‧/CEE
pl Brian Crowley, Michał Tomasz Kamiński i Roberta Angelilli, w imieniu grupy UEN, o wyborze desygnowanej Komisji (B
es Brian Crowley, Michał Tomasz Kamiński y Roberta Angelilli, en nombre del Grupo UEN, sobre la elección de la Comisión Europea (B
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1865397 zdań frazy W imię ojca.Znalezione w 310,599 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.