Tłumaczenia na język hiszpański:

  • Ricardo I de Inglaterra   

Przykładowe zdania z "Ryszard I Lwie Serce", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl - Zdobiła ongiś - wyjaśnił z przeciągłym jękiem - grób Ryszarda Lwie Serce, króla Anglii i księcia Normandii. To, panie dobrodzieju, kalwiniści tak ją urządzili.
es - Antaño decoraba - dijo con una larga lamentación - la tumba de Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra y duque de Normandía. Fueron los calvinistas los que la redujeron a este estado.
pl Czegóż tam nie było - kochankowie, kochanki, miłostki, prześladowane damy mdlejące w pałacykach na odludziu, pocztylioni padający trupem przy każdym przeprzęgu, konie zajeżdżane na każdej stronicy, głuche bory, rozdarte serca, przysięgi, szlochy, łzy i pocałunki, łódki w świetle księżyca, słowiki w zaroślach, gentlemani waleczni jak lwy i potulni jak baranki, pełni nieziemskich cnót, zawsze elegancko ubrani, a gdy trzeba, płaczący niczym fontanny.
es Sólo se trataba de amores, de galanes, amadas, damas perseguidas que se desmayaban en pabellones solitarios, mensajeros a quienes matan en todos los relevos, caballos reventados en todas las páginas, bosques sombríos, vuelcos de corazón, juramentos, sollozos, lágrimas y besos, barquillas a la luz de la luna, ruiseñores en los bosquecillos, señores bravos como leones, suaves como corderos, virtuosos como no hay, siempre de punta en blanco y que lloran como urnas funerarias.
pl Lewa komora serca skurczyła/ się o ‧ % z normalnych rozmiarów
es El ventrículo izquierdo puede reducirse al ‧ por ciento de su tamaño normal
pl Pamiętasz, jak lwy morskie wypłynęły na brzeg w Corona Del Mar... i nikt nic nie robił?
es ¿ Recuerdas cuando los leones marinos encallaron en Corona Del Mar... y nadie hacia nada al respecto?
pl John i ja wczoraj widzieliśmy lwa.
es Juan y yo vimos un león ayer.
pl Chciałbym, aby z równą stanowczością Komisja, Rada, lewa strona tej sali upominały się o prawa i swobody obywatelskie dla obywateli Kuby.
es Me gustaría que tanto la Comisión, como el Consejo y la izquierda de este Parlamento exigiesen los mismos derechos y libertades de los ciudadanos cubanos con la misma fuerza que lo hacen con los de Honduras.
pl Gdy Lew ją pisał, wiele lat temu, na długo zanim Czertkow urządził ten cyrk w Teliatinkach, oparty na fałszywej religii i rewolucyjnych bredniach
es Usted sabe, cuando Lev estaba escribiendo...Oh, esto fue hace años...... Mucho antes de Chertkov creó esa monstruosidad en Teliátinki
pl Bo są jak lwy, pożerające duszę i ciało świata
es Porque son leones voraces para el alma y cuerpo del mundo
pl Lew Ponomariew, przewodniczący Ruchu na rzecz Praw Człowieka, i Denis Bulinow, dyrektor generalny Zjednoczonego Frontu Obywatelskiego, także zostali aresztowani.
es Lev Ponomarev, presidente del movimiento "Por los Derechos Humanos", y Denis Bulinov, director ejecutivo del Frente Civil Unido, también se encontraban entre los detenidos.
pl Możesz śledzić wartości funkcji bardziej precyzyjnie poprzez kliknięcie na lub w pobliżu wykresu. Wybrana funkcja wyświetla się w pasku stanu w prawej kolumnie. Kursor krzyżykowy będzie miał kolor taki sam jak wykres. Jeśli wykres ma taki sam kolor jak tło, kursor krzyżykowy otrzyma kolor dopełnienia tła (invert). Podczas ruchu myszą lub używania klawiszy Lewy i Prawy, kursor będize przemieszczał się po wykresie funkcji i wyświetlane będą aktualne wartości współrzędnych X i Y. Jeśli kursor zbliży się do osi X wyświetlane będą miejsca zerowe funkcji. Możesz przełaczać się między funkcjami klawiszami Góra i Dół. Kliknięcie w dowolny punkt okna, lub naciśnięcie klawisza innego niż nawigacyjne, spowoduje opuszczenie trybu śledzenia
es Para rastrear los valores de una función con exactitud, pulse dentro o en las cercanías del gráfico. La función seleccionada se mostrará en la columna de la derecha de la barra de estado. Entonces, la cruz será capturada y se tornará del color del gráfico correspondiente. Si el color del gráfico fuera el mismo que el color de fondo, la cruz tomaría el inverso a dicho color. Observe que, ahora, al mover el ratón o presionar las teclas de dirección derecha o izquierda, la cruz seguirá el camino de la función a la vez que se mostrarán los valores de x e y correspondientes. Las teclas de dirección arriba y abajo, servirán para alternar entre las diferentes funciones. Una segunda pulsación en cualquier lugar de la ventana, o cualquier tecla que no sea de dirección, provocará que se abandone el modo de rastreo
pl Robert Evans, Glenis Willmott, Gabriela Creţu i David Martin, w sprawie losu lwów w rumuńskich ogrodach zoologicznych
es Robert Evans, Glenis Willmott, Gabriela Creţu y David Martin, sobre la suerte de los leones en los parques zoológicos rumanos
pl wadium za udział w przetargu wynosi ‧ BGN (‧ bułgarskich lewów) i należy je wpłacić przed upływem terminu określonego w pkt ‧ na konto Ministerstwa Gospodarki i Energetyki wskazane w dokumentacji przetargowej
es El depósito para la participación en la licitación asciende a ‧ BGN, que deberán abonarse dentro del plazo fijado en el punto ‧ en la cuenta bancaria del Ministerio de Economía y Energía cuyo número figura en los documentos de la licitación
pl Lewy przycisk myszy rysuje kolor pierwszoplanowy. Prawy przycisk myszy rysuje kolor tła i odwraca kolor wypełnienia
es El & LMB; dibuja en el color de primer plano. El & RMB; lo hace en el color de fondo, e invertirá el color de relleno
pl Przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij gumką, aby wygumować popełnione błędy
es Pulse y arrastre con el borrador para eliminar errores
pl Lewa stopa musi być umieszczona możliwe jak najbardziej płasko i opierać się na podpórce
es El pie izquierdo deberá pegarse al máximo al reposapiés
pl Możesz kliknąć na przewijacz newsów lewym przyciskiem myszy i wykonać ruch okrężny (przytrzymując lewy przycisk myszy wciśniety Przewijacz newsów będzie kontynuował zwykłe przewijanie jeśli zwolnisz lewy przycisk myszy
es Puede pulsar en el teletipo con el botón izquierdo del ratón y mover el ratón (mientras mantiene el botón izquierdo del ratón pulsado). Si suelta el botón, el teletipo continuará deslizando texto de la manera usual
pl Tu na dole trzymali ludzi, lwy i tygrysy
es Hace ‧ años habían gladiadores y tigres
pl Jego imię znaczy " Lew " i odzwierciedla jego charakter
es Su nombre significa león y le hace justicia
pl Byliśmy lampartami i lwami
es Nosotros fuimoslos " gatopardos ", los leones
pl Choroba Parkinsona i otępienie z obecnością ciał Lewy’ ego Zalecając stosowanie leków przeciwpsychotycznych, w tym produktu INVEGA, pacjentom z chorobą Parkinsona lub otępieniem z obecnością ciał Lewy’ ego, lekarze powinni rozważyć ryzyko i korzyści ze względu na możliwe zwiększone ryzyko wystąpienia złośliwego zespołu neuroleptycznego i możliwą zwiększoną wrażliwość na leki przeciwpsychotyczne w obu tych grupach pacjentów
es Enfermedad de Parkinson y demencia de los cuerpos de Lewy Los médicos deben sopesar los riesgos y los beneficios de prescribir antipsicóticos, incluido INVEGA, a pacientes con enfermedad de Parkinson o con demencia de los Cuerpos de Lewy (DCL), porque ambos grupos tienen un mayor riesgo de Síndrome Neuroléptico Maligno y una mayor sensibilidad a los antipsicóticos
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1181593 zdań frazy Ryszard I Lwie Serce.Znalezione w 94,77 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.