Tłumaczenia na język hiszpański:

  • tromboembolismo pulmonar   
    (  female) [hyphenation: trom·bo·em·bo·lis·mo pul·mo·nar;]
     
    Oclusión de la arteria pulmonar o de una de sus ramas, que por lo general se produce cuando un coágulo de sangre se desprende de su sitio de formación en las venas y viaja, o emboliza, al suministro de sangre arterial de uno de los pulmones.
  • embolia pulmonar   

Przykładowe zdania z "zatorowość płucna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zgłaszano przypadki zatorowości płucnej u około ‧, ‧ % pacjentów z GIST i około ‧, ‧ % pacjentów z MRCC, którzy otrzymywali SUTENT w badaniach ‧ fazy (patrz punkt ‧. ‧ – Żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe
es Se observaron casos de embolismo pulmonar en aproximadamente el ‧ % de los pacientes con GIST y en aproximadamente el ‧ % de los pacientes con CCRM, que recibieron SUTENT en los estudios en fase ‧ (ver sección ‧ Acontecimientos tromboembólicos venosos
pl Najcięższymi działaniami niepożądanymi były: • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna (patrz punkt ‧. ‧)) • Neutropenia ‧ stopnia (patrz punkt
es Las reacciones adversas
pl W bardzo rzadkich przypadkach przebieg OHSS może być powikłany wystąpieniem udaru niedokrwiennego, zatorowości płucnej i zawału mięśnia sercowego
es Muy raramente, el SHO grave puede complicarse con embolia pulmonar, accidente cerebrovascular isquémico o infarto de miocardio
pl Preparat Arixtra w wyższych dawkach (‧, ‧, ‧ oraz ‧ mg) stosuje się w leczeniu takich chorób VTE jak zakrzepica żył głębokich (DVT, zakrzepy krwi w kończynach dolnych) lub zatorowość płucna (PE, zakrzepy krwi w płucach
es En dosis superiores (‧ mg, ‧ mg y ‧ mg), Arixtra puede utilizarse para tratar episodios tromboembólicos venosos, como trombosis venosas profundas (TVP, coágulos de sangre en la pierna) o embolias pulmonares (EP, coágulo en el pulmón
pl W kontrolowanych placebo badaniach ‧ fazy, leczenie ranelinianem strontu było związane ze zwiększeniem występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w ciągu roku, włączając zatorowość płucną (patrz punkt
es En los estudios de fase III, controlados con placebo, el tratamiento con ranelato de estroncio se asoció con una mayor incidencia anual de tromboembolia venosa (TEV), incluida la embolia pulmonar (ver sección
pl Działanie niepożądane ze strony układu krążenia oraz zakrzepowo – zatorowe obejmują: zawał serca, udar, przemijające ataki niedokrwienia mózgu, zatorowość płucna i zakrzepica żył głębokich. (patrz punkt ‧. ‧ i
es Los acontecimientos tromboembólicos/cardiovasculares incluyen infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV)/accidente isquémico transitorio (AIT), embolismo pulmonar y trombosis venosa profunda (ver secciones ‧ y
pl Zdarzenia oddechowe Pacjenci, u których w okresie ostatnich ‧ miesięcy stwierdzano zatorowość płucną, byli wykluczeni z badań klinicznych preparatu SUTENT
es Acontecimientos respiratorios Los pacientes que presentaron embolismo pulmonar en los ‧ meses previos, fueron excluidos de los ensayos clínicos de SUTENT
pl Ostrożność należy również zachować u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia (np. z zakrzepowym zapaleniem żył, zatorowością płucną) oraz z ciężkim zahamowaniem czynności szpiku kostnego
es También deberá tenerse precaución en los pacientes con trastornos de la coagulación (por ejemplo, tromboflebitis, embolia pulmonar) o mielosupresión grave
pl Stosowanie HTZ wiąże się ze zwiększonym względnym ryzykiem rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ), czyli zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej
es La THS va asociada con un mayor riesgo relativo de desarrollar trombo-embolismo venoso (TEV), es decir, trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar
pl Obserwowano znacząco więcej działań niepożądanych (p < ‧, ‧) ze strony układu krążenia oraz zakrzepowo – zatorowych (zawał serca, niedokrwienie, epizod niedokrwienia mózgu, zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna) w grupie leczonej parekoksybem/waldekoksybem w porównaniu do grupy otrzymującej placebo/placebo podczas podawania leku do dostępu żylnego (odpowiednio ‧, ‧ % i ‧, ‧ %) i przez cały okres trwania badania (odpowiednio ‧, ‧ % i ‧, ‧ %
es Se detectó una incidencia significativamente mayor (p < ‧) de acontecimientos tromboembólicos/cardiovasculares (infarto de miocardio, isquemia, ACV, trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar) en la rama de tratamiento parecoxib/valdecoxib en comparación con la de placebo/placebo durante el período de administración ‧ (‧ % y ‧ %, respectivamente), así como durante todo el estudio (‧ % y ‧ %, respectivamente
pl w naczyniach krwionośnych, takie jak zaburzenie przepływu krwi w sercu, zawał serca, krwotoki mózgowe, udar mózgu, przemijające zaburzenia przepływu krwi w mózgu, zakrzepica żył głębokich, zakrzepica tętnicza, zatorowość płucna, poszerzenie ścian naczyń krwionośnych (tętniak), zakrzepica naczyń siatkówki i krzepnięcie krwi w sztucznej nerce
es trombóticos (coagulación de la sangre) en los vasos sanguíneos, por ejemplo, alteración de la perfusión de la sangre del corazón, ataque cardíaco, hemorragias cerebrales, derrame cerebral, trastorno temporal de la perfusión de la sangre en el cerebro, trombosis venosa profunda, trombosis arterial, embolia pulmonar, dilatación de la pared de un vaso sanguíneo (aneurisma), trombosis de la retina, y coágulos de sangre en un riñón artificial
pl W obu badaniach złożony punkt końcowy obejmował żylną chorobę zakrzepowo-zatorową (ŻChZZ) [ w tym zatorowość płucna (ZP), proksymalna i dystalna zakrzepica żył głebokich (ZŻG), zarówno objawowa i bezobjawowa wykrywana za pomocą rutynowej flebografii ] oraz zgon z jakiejkolwiek przyczyny
es La combinación de TEV total (incluyendo embolia pulmonar (EP) y trombosis venosa profunda proximal y distal, ya sea sintomática o asintomática detectada por venografía rutinaria) y mortalidad por cualquier causa constituyeron la variable principal de valoración en ambos ensayos
pl Działanie niepożądane ze strony układu krążenia oraz zakrzepowo – zatorowe obejmują: zawał serca, udar, przemijające ataki niedokrwienia mózgu, zatorowość płucna i zakrzepica żył głębokich (patrz punkt ‧. ‧ i
es Los acontecimientos tromboembólicos/cardiovasculares incluyen infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV)/accidente isquémico transitorio (AIT), embolismo pulmonar y trombosis venosa profunda (ver secciones ‧ y
pl Preparatu Evista nie należy stosować u kobiet, które: • mogą zajść w ciążę; • mają, lub miały, jakiekolwiek zaburzenia związane z powstawaniem zakrzepów, w tym zakrzepicę żył głębokich i zatorowość płucną (zakrzepy krwi w płucach); • mają schorzenia wątroby, ostrą niewydolność nerek, niewyjaśnione krwawienia z macicy lub raka śluzówki macicy
es Evista no debe administrarse a mujeres que: pudieran estar embarazadas; tienen o han tenido problemas de trombos sanguíneos, como trombosis venosa profunda o embolia pulmonar (trombos de sangre en los pulmones); tienen alguna enfermedad en el hígado, disfunción renal severa, sangrado vaginal no explicado o cáncer de endometrio (cáncer de útero activo
pl Doksazosynę należy podawać z zachowaniem ostrożności u pacjentów z następującymi ostrymi chorobami serca: obrzęk płuc na skutek zwężenia zastawki mitralnej lub aortalnej, niewydolność serca z dużą pojemnością minutową, prawokomorowa niewydolność serca wtórna do zatorowości płucnej lub wysięku w osierdziu i lewokomorowa niewydolność serca z niskim ciśnieniem napełniania
es La doxazosina deberá administrarse con precaución a los pacientes con las siguientes cardiopatías agudas: edema pulmonar debido a estenosis aórtica o mitral, insuficiencia cardíaca con gasto elevado, insuficiencia cardíaca debida a embolia pulmonar o derrame pericárdico, e insuficiencia cardíaca ventricular izquierda con presión baja de llenado
pl Występująca obecnie lub w przeszłości choroba zakrzepowo-zatorowa, w tym zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna, zakrzepica żył siatkówki
es Antecedentes pasados o actuales de episodios tromboembólicos venosos, incluyendo trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y trombosis venosa de la retina
pl Najcięższymi działaniami niepożądanymi były: • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna (patrz punkt ‧. ‧)) • Neutropenia ‧ stopnia (patrz punkt
es Las reacciones adversas más graves fueron: Tromboembolismo venoso (trombosis venosa profunda, embolia pulmonar) (ver sección ‧.). Neutropenia de grado ‧ (ver sección
pl Znacząca choroba układu sercowo-naczyniowego np. zastoinowa niewydolność serca (klasa II, ‧ lub ‧ wg NYHA), ciężka postać dławicy piersiowej, arytmie serca, zawał mięśnia sercowego przebyty w okresie ‧ miesięcy przed leczeniem, zakrzepica żylna, choroba zarostowa obwodowych tętnic, przebycie w ostatnim czasie zatorowości płucnej
es Enfermedad cardiovascular significativa, por ejemplo insuficiencia cardíaca congestiva (New York Heart Association Clase II, ‧ o IV), angina de pecho grave, arritmias cardíacas, infarto de miocardio durante los tres meses anteriores al tratamiento, trombosis venosa, enfermedad arterial periférica oclusiva, embolia pulmonar reciente
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63 zdań frazy zatorowość płucna.Znalezione w 0,934 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.