Tłumaczenia na język hiszpański:

  • tromboembolismo pulmonar   
    (  female) [hyphenation: trom·bo·em·bo·lis·mo pul·mo·nar;]
     
    Oclusión de la arteria pulmonar o de una de sus ramas, que por lo general se produce cuando un coágulo de sangre se desprende de su sitio de formación en las venas y viaja, o emboliza, al suministro de sangre arterial de uno de los pulmones.
  • embolia pulmonar   

Przykładowe zdania z "zatorowość płucna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W bardzo rzadkich przypadkach przebieg OHSS może być powikłany wystąpieniem udaru niedokrwiennego, zatorowości płucnej i zawału mięśnia sercowego
es Muy raramente, el SHO grave puede complicarse con embolia pulmonar, accidente cerebrovascular isquémico o infarto de miocardio
pl Doksazosynę należy podawać z zachowaniem ostrożności u pacjentów z następującymi ostrymi chorobami serca: obrzęk płuc na skutek zwężenia zastawki mitralnej lub aortalnej, niewydolność serca z dużą pojemnością minutową, prawokomorowa niewydolność serca wtórna do zatorowości płucnej lub wysięku w osierdziu i lewokomorowa niewydolność serca z niskim ciśnieniem napełniania
es La doxazosina deberá administrarse con precaución a los pacientes con las siguientes cardiopatías agudas: edema pulmonar debido a estenosis aórtica o mitral, insuficiencia cardíaca con gasto elevado, insuficiencia cardíaca debida a embolia pulmonar o derrame pericárdico, e insuficiencia cardíaca ventricular izquierda con presión baja de llenado
pl Najcięższymi działaniami niepożądanymi były: • Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna (patrz punkt ‧. ‧)) • Neutropenia ‧ stopnia (patrz punkt
es Las reacciones adversas más graves fueron: Tromboembolismo venoso (trombosis venosa profunda, embolia pulmonar) (ver sección ‧.). Neutropenia de grado ‧ (ver sección
pl Niezbyt często: zatorowość płucna, duszność, obrzęk płuc, krwawienie z nosa, krwioplucie i czkawka
es Poco frecuentes: embolia pulmonar, disnea, edema pulmonar, epistaxis, hemoptisis e hipo
pl to ryzyko wobec korzyści płynących z leczenia epoetyną alfa, zwłaszcza jeśli u pacjenta stwierdzono zwiększone ryzyko zakrzepowych zdarzeń naczyniowych, np. jeśli pacjent jest otyły lub w przeszłości wystąpiły u niego zakrzepowe zdarzenia naczyniowe (np. zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna
es Este riesgo deberá valorarse meticulosamente frente al beneficio que se derivará del tratamiento con epoyetina alfa, sobre todo si tiene un riesgo aumentado de episodios vasculares trombóticos, p. ej.: si está obeso o si tiene antecedentes de episodios vasculares trombóticos (p. ej.: trombosis venosa profunda o embolia pulmonar
pl Zgłaszano przypadki zatorowości płucnej u około ‧, ‧ % pacjentów z GIST i około ‧, ‧ % pacjentów z MRCC, którzy otrzymywali SUTENT w badaniach ‧ fazy (patrz punkt ‧. ‧ – Żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe
es Se observaron casos de embolismo pulmonar en aproximadamente el ‧ % de los pacientes con GIST y en aproximadamente el ‧ % de los pacientes con CCRM, que recibieron SUTENT en los estudios en fase ‧ (ver sección ‧ Acontecimientos tromboembólicos venosos
pl Należy dokładnie rozważyć to ryzyko wobec korzyści płynących z leczenia epoetyną alfa, zwłaszcza jeśli u pacjenta stwierdzono zwiększone ryzyko zakrzepowych zdarzeń naczyniowych, np. jeśli pacjent jest otyły lub w przeszłości wystąpiły u niego zakrzepowe zdarzenia naczyniowe (np. zakrzepica żył głębokich lub zatorowość płucna
es Este riesgo deberá valorarse meticulosamente frente al beneficio que se derivará del tratamiento con epoyetina alfa, sobre todo si tiene un riesgo aumentado de episodios vasculares trombóticos, p. ej.: si está obeso o si tiene antecedentes de episodios vasculares trombóticos (p. ej.: trombosis venosa profunda o embolia pulmonar
pl U piątego pacjenta, u którego przed leczeniem występowała choroba serca, podczas badania rozpoznano przedwczesne skurcze komorowe i zatorowość płucną
es Al quinto paciente, que tenía una cardiopatía preexistente, se le diagnosticaron complejos ventriculares prematuros y embolia pulmonar durante el estudio
pl W kontrolowanych placebo badaniach ‧ fazy, leczenie ranelinianem strontu było związane ze zwiększeniem występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w ciągu roku, włączając zatorowość płucną (patrz punkt
es En los estudios de fase III, controlados con placebo, el tratamiento con ranelato de estroncio se asoció con una mayor incidencia anual de tromboembolia venosa (TEV), incluida la embolia pulmonar (ver sección
pl Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa Skojarzone leczenie lenalidomidem i deksametazonem u pacjentów ze szpiczakiem mnogim jest związane ze zwiększonym ryzykiem zakrzepicy żył głębokich (deep vein thrombosis – DVT) i zatorowości płucnej (pulmonary embolism – PE) (patrz punkty ‧. ‧ i
es Tromboembolismo venoso En los pacientes con mieloma múltiple, la combinación de lenalidomida y dexametasona se asocia con un mayor riesgo de trombosis venosa profunda (TVP) y embolia pulmonar (EP) (ver secciones ‧ y
pl Działanie niepożądane ze strony układu krążenia oraz zakrzepowo – zatorowe obejmują: zawał serca, udar, przemijające ataki niedokrwienia mózgu, zatorowość płucna i zakrzepica żył głębokich. (patrz punkt ‧. ‧ i
es Los acontecimientos tromboembólicos/cardiovasculares incluyen infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV)/accidente isquémico transitorio (AIT), embolismo pulmonar y trombosis venosa profunda (ver secciones ‧ y
pl Ostrożność należy również zachować u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia (np. z zakrzepowym zapaleniem żył, zatorowością płucną) oraz z ciężkim zahamowaniem czynności szpiku kostnego
es También deberá tenerse precaución en los pacientes con trastornos de la coagulación (por ejemplo, tromboflebitis, embolia pulmonar) o mielosupresión grave
pl niezbyt często: zwrotna fala mitralna, zatorowość płucna, zatory w innych narządach
es Poco frecuentes: regurgitación mitral, embolismo pulmonar, otros embolismos sistémicos
pl Preparat Arixtra w wyższych dawkach (‧, ‧, ‧ oraz ‧ mg) stosuje się w leczeniu takich chorób VTE jak zakrzepica żył głębokich (DVT, zakrzepy krwi w kończynach dolnych) lub zatorowość płucna (PE, zakrzepy krwi w płucach
es En dosis superiores (‧ mg, ‧ mg y ‧ mg), Arixtra puede utilizarse para tratar episodios tromboembólicos venosos, como trombosis venosas profundas (TVP, coágulos de sangre en la pierna) o embolias pulmonares (EP, coágulo en el pulmón
pl Obserwowano znacząco więcej działań niepożądanych (p < ‧, ‧) ze strony układu krążenia oraz zakrzepowo – zatorowych (zawał serca, niedokrwienie, epizod niedokrwienia mózgu, zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna) w grupie leczonej parekoksybem/waldekoksybem w porównaniu do grupy otrzymującej placebo/placebo podczas podawania leku do dostępu żylnego (odpowiednio ‧, ‧ % i ‧, ‧ %) i przez cały okres trwania badania (odpowiednio ‧, ‧ % i ‧, ‧ %
es Se detectó una incidencia significativamente mayor (p < ‧) de acontecimientos tromboembólicos/cardiovasculares (infarto de miocardio, isquemia, ACV, trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar) en la rama de tratamiento parecoxib/valdecoxib en comparación con la de placebo/placebo durante el período de administración ‧ (‧ % y ‧ %, respectivamente), así como durante todo el estudio (‧ % y ‧ %, respectivamente
pl Zdarzenia oddechowe Pacjenci, u których w okresie ostatnich ‧ miesięcy stwierdzano zatorowość płucną, byli wykluczeni z badań klinicznych preparatu SUTENT
es Acontecimientos respiratorios Los pacientes que presentaron embolismo pulmonar en los ‧ meses previos, fueron excluidos de los ensayos clínicos de SUTENT
pl Działanie niepożądane ze strony układu krążenia oraz zakrzepowo – zatorowe obejmują: zawał serca, udar, przemijające ataki niedokrwienia mózgu, zatorowość płucna i zakrzepica żył głębokich (patrz punkt ‧. ‧ i
es Los acontecimientos tromboembólicos/cardiovasculares incluyen infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV)/accidente isquémico transitorio (AIT), embolismo pulmonar y trombosis venosa profunda (ver secciones ‧ y
pl Zaburzenia naczyniowe Bardzo często: rozszerzenie naczyń (uderzenia gorąca) Niezbyt często: incydenty zakrzepowo-zatorowe w obrębie układu żylnego, w tym zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna i zakrzepica żył siatkówki, zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: kurcze mięśni kończyn dolnych Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: objawy grypopodobne Często: obrzęki obwodowe
es Trastornos vasculares Muy frecuentes: vasodilatación (sofocos) Poco frecuentes: episodios tromboembólicos venosos, incluyendo trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, trombosis venosa de la retina, tromboflebitis venosa superficial Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo Frecuentes: calambres en las piernas Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración Muy frecuentes: síndrome gripal Frecuentes: edema periférico
pl Obserwowano znacząco więcej działań niepożądanych (p < ‧. ‧) ze strony układu krążenia oraz zakrzepowo – zatorowych (zawał serca, niedokrwienie, epizod niedokrwienia mózgu, zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna) w grupie leczonej parekoksybem/waldekoksybem w porównaniu do grupy otrzymującej placebo/placebo podczas podawania leku do dostępu żylnego (odpowiednio ‧, ‧ % i ‧, ‧ %) i przez cały okres trwania badania (odpowiednio ‧, ‧ % i ‧, ‧ %
es Se detectó una incidencia significativamente mayor (p < ‧) de acontecimientos tromboembólicos/cardiovasculares (infarto de miocardio, isquemia, ACV, trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar) en la rama de tratamiento parecoxib/valdecoxib en comparación con la de placebo/placebo durante el período de administración ‧ (‧ % y ‧ %, respectivamente), así como durante todo el estudio (‧ % y ‧ %, respectivamente
pl w naczyniach krwionośnych, takie jak zaburzenie przepływu krwi w sercu, zawał serca, krwotoki mózgowe, udar mózgu, przemijające zaburzenia przepływu krwi w mózgu, zakrzepica żył głębokich, zakrzepica tętnicza, zatorowość płucna, poszerzenie ścian naczyń krwionośnych (tętniak), zakrzepica naczyń siatkówki i krzepnięcie krwi w sztucznej nerce
es trombóticos (coagulación de la sangre) en los vasos sanguíneos, por ejemplo, alteración de la perfusión de la sangre del corazón, ataque cardíaco, hemorragias cerebrales, derrame cerebral, trastorno temporal de la perfusión de la sangre en el cerebro, trombosis venosa profunda, trombosis arterial, embolia pulmonar, dilatación de la pared de un vaso sanguíneo (aneurisma), trombosis de la retina, y coágulos de sangre en un riñón artificial
pl We wszystkich badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, dotyczących stosowania raloksyfenu w osteoporozie incydenty zakrzepowo-zatorowe w układzie żylnym, w tym zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna i zakrzepica żył siatkówki, występowały z częstością około ‧, ‧ % (‧, ‧ przypadki na ‧ pacjento-lat
es En el conjunto de todos los ensayos clínicos controlados con placebo de raloxifeno en osteoporosis se produjeron episodios tromboembólicos venosos con una frecuencia de aproximadamente un ‧ % ó ‧,‧ casos por cada ‧ pacientes expuestas/año, incluyendo trombosis venosa profunda, embolia pulmonar y trombosis venosa de la retina
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63 zdań frazy zatorowość płucna.Znalezione w 0,385 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.