Tłumaczenia na język angielski:

  • recovery of costs   
  • reimbursement of expenses   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

koszty rabatów, zwrotów kosztów i inych zachęt tego typu
Costs related to rebates, cash backs and other incentives
przepisy dotyczące zwrotu kosztów
rules relating to the reimbursement of expenses
ryczałtowy zwrot kosztów
fixed reimbursement of expenses
stawki zwrotu kosztów
reimbursement rates
wynagrodzenie i zwrot kosztów
remuneration and expenses
wynagrodzenie oraz zwrot kosztów
remuneration and reimbursement of expenses
zwrot kosztów świadczeń rzeczowych
reimbursement of benefits in kind

Przykładowe zdania z "zwrot kosztów", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wynikający z tego spadek cen stosowanych przez przemysł wspólnotowy w okresie, kiedy koszty produkcji pozostawały na niezmienionym poziomie, spowodował obserwowane obniżenie się wskaźników rentowności, zwrotu z inwestycji i przepływu środków pieniężnych, których poziomy już w punkcie wyjścia były ujemne
en The resulting drop in the Community industry's prices, at a time when the costs of production remained flat triggered the observed drop in profitability, return on investment and cash flow from an already negative starting point
pl Zwrot kosztów
en Recovery of costs
pl Zwrot kosztów gwarancji bankowej
en Reimbursement of bank guarantee charges
pl w tym celu wnosi również, aby nowe przepisy regulujące fundusze operacyjne stanowiły, że finansowanie Wspólnoty niewykorzystane w danym roku może zostać wykorzystane w roku następnym; w każdym wypadku należy zapewnić, aby wszelkie oszczędności budżetowe wynikające z reformy wspólnej organizacji rynku (takie jak wynik eliminacji procedur uprzedniego uznawania, wycofywanie produkcji z rynku, oszczędności na zwrotach kosztów, itp.) wracały do sektora
en To this end, also requests that the new regulation governing operational funds should establish that Community funding not used one year can be used the following year; in any event, it should be ensured that any budgetary saving resulting from the reform of the CMO (as a result of elimination of prior recognition procedures, withdrawals, savings on refunds, etc.) should revert to the sector
pl Zwrotu rzeczywistych kosztów podróży drogą lądowa lub morską, samochodem, pociągiem, lub promem można żądać w oparciu o cenę biletu na pociąg lub prom drugiej klasy obowiązującą w momencie wykonywania decyzji o wydaleniu
en The actual costs for land or maritime transport by car, train or boat can be claimed on the basis of a second class train or boat ticket for the respective distance at the time of enforcement
pl W odniesieniu do spójności Trybunał ustalił, że zwroty kosztów projektów w ramach polityki spójności obarczone są istotnym poziomem błędów w zakresie legalności i/lub prawidłowości
en In Cohesion, the Court found that the reimbursement of expenditure to Cohesion policies projects is affected by a material level of error of legality and/or regularity
pl Zwrot kosztów za usługi świadczone na rzecz programu EuropeAid
en Reimbursement of expenses for services provided to the EuropeAid programme
pl Członek personelu zatrudniony na czas określony nie krótszy niż rok lub w przypadku, gdy dyrektor uzna, że będzie on zatrudniony przez równoważny okres, gdy jego umowa o pracę została zawarta na czas nieokreślony, na podstawie poniższych postanowień, jest uprawniony do zwrotu kosztów przeprowadzki
en A staff member for a fixed period of not less than one year, or deemed by the director to be engaged for an equivalent period if his contract is for an indefinite period, shall, as provided below, be entitled to reimbursement of removal expenses
pl W celu zakwalifikowania wydatku do zwrotu kosztów wydatek powinien
en In order to be eligible for reimbursement, expenditure shall
pl Państwa członkowskie przedkładają Komisji wnioski o zwrot kosztów w terminie ‧ miesięcy od końca roku, w którym wydatki te zostały poniesione
en Member States shall submit to the Commission their claims for reimbursement within ‧ months of the end of the year in which the expenditure was incurred
pl Każda osoba, określona w art. ‧, prowadząca działalność, określoną w art. ‧, będzie uprawniona do uzyskania odszkodowania, w tym do zwrotu kosztów prawnych, z tytułu szkód poniesionych przez tę osobę w wyniku zastosowania przepisów prawnych określonych w Załączniku lub w wyniku działań opartych na tych przepisach lub z nich wynikających
en Any person referred to in Article ‧, who is engaging in an activity referred to in Article ‧ shall be entitled to recover any damages, including legal costs, caused to that person by the application of the laws specified in the Annex or by actions based thereon or resulting therefrom
pl Koszty doradztwa będą podlegać zwrotowi wyłącznie za okres trwania projektu
en The consultancy costs will be reimbursed only for the duration of the project
pl Kwoty podlegające zwrotowi są obliczane na podstawie wpłat państw członkowskich, według decyzji Komitetu Wykonawczego z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie rozporządzenia finansowego dotyczącego kosztów budowy i eksploatacji systemu informacyjnego Schengen
en The amounts to be repaid shall be calculated on the basis of the contributions from the Member States as laid down in the Decision of the Executive Committee of ‧ December ‧ on the financial regulation on the costs of installing and operating the Schengen Information System
pl PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE WYSTĘPUJĄCE O ZWROT KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH NA PODSTAWIE ZRYCZAŁTOWANYCH KWOT
en MEMBER STATES CLAIMING THE REIMBURSEMENT OF THE COST OF BENEFITS IN KIND ON THE BASIS OF FIXED AMOUNTS
pl Doręczenie dokumentów sądowych pochodzących z innego państwa członkowskiego nie wiąże się z koniecznością uiszczenia lub zwrotu opłat bądź kosztów za usługi świadczone przez państwo członkowskie, do którego takie dokumenty są adresowane
en The service of judicial documents coming from a Member State shall not give rise to any payment or reimbursement of taxes or costs for services rendered by the Member State addressed
pl Z tego względu za istotne uważam ustanowienie krajowych punktów kontaktowych, których zadaniem byłoby zapewnienie pacjentom pełnej informacji w zakresie leczenia dostępnego w innych krajach oraz sposobów uzyskania dostępu i zwrotu kosztów leczenia za granicą.
en I therefore believe that the establishment of national contact points to ensure that patients are fully informed about treatment available in other countries and about how to access and be reimbursed for cross-border treatment is important.
pl przyjmuje do wiadomości fakt, że Parlament w ‧ r. podjął działania techniczne- również w ramach przygotowania do wprowadzenia Statutu Posłów do Parlamentu Europejskiego- zmierzające do połączenia do tej pory odrębnie funkcjonujących systemów administracyjnych w zakresie zwrotu kosztów ponoszonych przez posłów (projekt PAM: Portail Applicatif des Membres
en Notes that, in ‧, in preparation for applying the Statute for Members of the European Parliament, Parliament made a start on technically merging the management systems for the payment of allowances to Members of Parliament, which, until then, had been running independently of each other (the PAM Project- Portail Applicatif des Membres, or Members' Application Portal
pl Komisja zbada potrzebę i możliwości zapewnienia środków na poziomie wspólnotowym przeznaczonych na umożliwienie zwrotu lub rekompensaty kosztów i strat, jakie pociągnęło za sobą stworzenie schronienia dla statków w niebezpieczeństwie, w tym spełnienie wymagań w odniesieniu do ubezpieczenia i innych zabezpieczeń finansowych
en The Commission shall examine the need for, and feasibility of, measures at Community level aimed at facilitating the recovery of, or compensation for, costs and damage incurred for the accommodation of ships in distress, including appropriate requirements for insurance or other financial security
pl W przypadku nieotrzymania wniosku o ostatnią wypłatę w wyznaczonym terminie Parlament Europejski nie zwraca kosztów poniesionych przez beneficjenta do dnia zakończenia umowy i żąda zwrotu, w odnośnym przypadku, całej kwoty, której wykorzystanie nie jest udokumentowane w sprawozdaniach z działalności i w sprawozdaniach finansowych zatwierdzonych przez Parlament Europejski
en If no such request is received within this time-limit, the European Parliament shall not reimburse the expenditure incurred by the Beneficiary up to the date of termination and shall recover any amount the use of which is not substantiated by the activity reports and financial statements it has approved
pl Zwrot kosztów dodatkowych spowodowanych przez odbiorców pomocy żywnościowej- Dochody przeznaczone na określony cel
en Repayment of additional costs caused by the recipients of food aid- Assigned revenue
pl skuteczności projektu, w tym pomiaru osiągnięć, poniesionych kosztów, faktycznych terminów realizacji i wymogów w porównaniu do karty projektu, analizy oczekiwanego zwrotu z inwestycji oraz całkowitych kosztów własności, w tym rocznych kosztów eksploatacji
en the project effectiveness, including a measurement of achievements, incurred costs, actual timing and requirements against the project charter, an analysis of the expected return on investment and the total costs of ownership, including the annual operational costs
pl Zwrot kosztów poniesionych w związku z przewozem przedmiotów gospodarstwa domowego, łącznie z ich pakowaniem, przysługuje w następujących granicach
en Reimbursement of expenses incurred for removal of household effects, including packing, shall be made up to the following limits
pl Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne
en Remuneration, allowances and pensions
pl Koszty podróży i, w stosownych przypadkach, koszty pobytu ponoszone przez członków i ekspertów w związku z działaniami grupy są refundowane przez Komisję zgodnie z przepisami Komisji dotyczącymi zwrotu kosztów poniesionych przez ekspertów zewnętrznych
en The Commission shall reimburse travel and, where appropriate, subsistence expenses for member and experts in connection with the group’s activities in accordance with the Commission’s rules on the compensation of external experts
pl W przypadku gdy jedna strona postępowania ponosi koszty innej strony postępowania, nie wymaga się zwrotu jakichkolwiek kosztów innych niż określone w ust
en Where one party to proceedings incurs the costs of another party to the proceedings, it shall not be required to reimburse any costs other than those referred to in paragraph
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 76664 zdań frazy zwrot kosztów.Znalezione w 8,99 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.