Tłumaczenia na język angielski:

  • recovery of costs   
  • reimbursement of expenses   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

koszty rabatów, zwrotów kosztów i inych zachęt tego typu
Costs related to rebates, cash backs and other incentives
przepisy dotyczące zwrotu kosztów
rules relating to the reimbursement of expenses
ryczałtowy zwrot kosztów
fixed reimbursement of expenses
stawki zwrotu kosztów
reimbursement rates
wynagrodzenie i zwrot kosztów
remuneration and expenses
wynagrodzenie oraz zwrot kosztów
remuneration and reimbursement of expenses
zwrot kosztów świadczeń rzeczowych
reimbursement of benefits in kind

Przykładowe zdania z "zwrot kosztów", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wynagrodzenia, zwroty kosztów i świadczenia emerytalne
en Remuneration, allowances and pensions
pl Akceptując fakt, że zwroty w postaci dziennych dodatków mogłyby opierać się raczej na rzeczywiście poniesionych kosztach niż na ustalonej stawce ryczałtowej, Rada niemniej jednak uznaje, że ze względów praktycznych obecny system powinien zostać utrzymany
en While accepting that reimbursements by way of daily allowances could be based on actual costs incurred rather than on a flat-rate arrangement, the Council nevertheless considers that, for practical reasons, the present system should be retained
pl Ogólnie rzecz ujmując, posłowie nie mogą ubiegać się o zwrot kosztów związanych z umowami o pracę lub świadczenie usług zawartymi z niektórymi członkami rodziny
en As a general rule, Members may not seek reimbursement to fund contracts providing for employment or the use of services of certain family members
pl Równe traktowanie pacjentów i rozszerzenie uprawnień do zwrotu kosztów
en Equal treatment of patients and extension of entitlements to reimbursement
pl Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia
en In addition to remuneration, this payment includes contributions to a life insurance scheme and insurance against sickness, accident and death, and reimbursement, for freelance translators whose business address is not at the place of employment, of travel expenses and payment of fixed travel allowances
pl Jeśli chodzi o nieuwzględnienie zwrotu pomocy w kosztach restrukturyzacji, wskazują one, że zwrotu niezgodnej ze wspólnym rynkiem pomocy nie można a priori uznać za koszty restrukturyzacji
en On the failure to take the reimbursement of the aid into account in the costs of restructuring, they point out that the reimbursement of incompatible aid cannot, prima facie, be counted as a restructuring cost
pl Należy określić zakres zobowiązań instytucji odpowiedzialnych w odniesieniu do beneficjentów końcowych w fazie prowadzącej do wyboru i zatwierdzenia finansowanych projektów, a także w odniesieniu do aspektów, które powinny zostać uwzględnione w ramach weryfikacji wydatków deklarowanych przez beneficjenta końcowego i/lub partnerów w ramach projektu, w tym administracyjnej weryfikacji wniosków o zwrot kosztów oraz przeprowadzanej na miejscu weryfikacji indywidualnych projektów
en It is necessary to lay down the obligations which the responsible authorities should have with regard to final beneficiaries in the phase leading to selection and approval of the projects to be funded and with regard to the aspects which should be covered by the verifications of the expenditure declared by the final beneficiary and/or by the partners in the project, including administrative verifications of the applications for reimbursement and on-the-spot verifications of individual projects
pl Komisja poddaje ocenie wnioski o zwrot kosztów pod kątem ich zgodności z niniejszym rozporządzeniem
en The Commission shall evaluate the claims for reimbursement on their compliance with this Regulation
pl Jednakże zwrot kosztów opłat za przejazd uzależniony jest od zapłaty podatku akcyzowego od paliwa zakupionego w Niemczech
en However, the toll reimbursement depends on the payment of excise duties on fuel purchased in Germany
pl Alternatywnie, zapłacone odsetki oraz otrzymane odsetki i dywidendy można odpowiednio zaliczyć do przepływów środków pieniężnych z działalności finansowej i inwestycyjnej, ponieważ stanowią one koszty uzyskania środków finansowych lub zwroty z inwestycji
en Alternatively, interest paid and interest and dividends received may be classified as financing cash flows and investing cash flows respectively, because they are costs of obtaining financial resources or returns on investments
pl Celem ograniczenia nierówności w zakresie dostępu do opieki, mechanizmy zwrotu kosztów a posteriori powinny bardzo skrupulatnie uwzględniać terminy zwrotu kosztów i różnice w zakresie czynności medycznych oraz udostępniania lekarstw i sprzętu między krajem leczenia, a krajem, w którym pacjent jest ubezpieczony
en In order to limit inequalities in access to healthcare, where systems of retrospective reimbursement are concerned particular attention must be paid to reimbursement times and to differences in therapeutic practices and methods of delivering medicines or appliances between the country of treatment and the country of affiliation
pl W pozycji ‧ Zwrot kosztów ogólnych zobowiązania wyniosły ‧ EUR (‧ % zobowiązań rozdziału
en Commitments against Item ‧ (General expenditure allowance) totalled EUR ‧ (‧ % of Chapter ‧ commitments
pl Nie tracąc prawa do przewozu, pasażer może zażądać od przedsiębiorstwa kolejowego odszkodowania za opóźnienie, w przypadku opóźnienia, za które nie otrzymał on zwrotu kosztów biletu zgodnie z art
en Without losing the right of transport, a passenger may request compensation for delays from the railway undertaking if he or she is facing a delay for which the ticket has not been reimbursed in accordance with Article
pl W takich przypadkach pasażerom nie przysługuje zwrot kosztów podróży
en In such cases, passengers shall not be entitled to any reimbursement of travel costs
pl Kwoty zwrotu świadczeń rzeczowych dokonanych w ‧ r. na rzecz członków rodziny, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧, zostaną określone na podstawie następujących średnich kosztów
en The amounts to be refunded with regard to the benefits in kind provided in ‧ to members of the family as referred to in Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ will be determined on the basis of the following average costs
pl członkowie kolegium nadal otrzymują wynagrodzenie od ich macierzystego organu audytorskiego, a od mechanizmu Athena otrzymują jedynie zwrot kosztów ich misji zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do urzędników Wspólnot Europejskich o równorzędnym stopniu zaszeregowania
en the members of the college shall continue to be paid by their audit body of origin and shall only receive from Athena reimbursement of their mission expenses in accordance with the rules applicable to officials of the European Communities of an equivalent grade
pl W wypadku cukru C za taki uznanego Państwo Członkowskie wymaga zwrotu kwot już wypłaconych tytułem zwrotu kosztów przechowywania
en In respect of any C sugar so regarded, the Member State shall require repayment of amounts already paid as reimbursement of storage costs
pl bezpłatny zwrot sprzedawcy części takich wysłodków sprasowanych, suszonych lub suszonych i melasowanych, bez kosztów dla sprzedającego, na bazie EXW
en to return part of that pulp, pressed, dried or dried and molassed, free of charge to the seller, ex factory
pl Posłom przysługuje prawo do zwrotu kosztów rzeczywiście poniesionych w związku z kursami językowymi i komputerowymi, w zakresie i na warunkach określonych poniżej
en Members shall be entitled to reimbursement of the expenses actually incurred in attending language and computer courses, in accordance with the limits and conditions laid down below
pl Niemniej jednak Komisarz odpowiedzialny za politykę przedsiębiorczości może zdecydować, że członkowie, obserwatorzy lub eksperci zatrudnieni przez małe lub średnie przedsiębiorstwo[‧] mogą otrzymać zwrot kosztów wynikających z prac przygotowawczych oraz ich nieobecności w przedsiębiorstwie w postaci stałej diety wynoszącej ‧ EUR dziennie za maksymalnie dziesięć dni w roku
en Nevertheless, the Commissioner responsible for enterprise policy may decide that members, observers or experts who are employed by a small or medium-sized enterprise, may also be compensated for the costs resulting from preparatory work and of being away from their enterprise, by a fixed allowance of EUR ‧ a day, to a maximum of ‧ days a year
pl Nowe uregulowania dotyczące leczenia zakładają w istocie, że obywatele europejscy mogą uzyskać zwrot kosztów leczenia w innym państwie członkowskim, jeżeli byliby uprawnieni do leczenia opłacanego we własnym kraju.
en The new regulations on medical treatment stipulate, in fact, that European citizens may be reimbursed for medical treatment received in another Member State, providing the treatment and costs would normally be covered in their own country.
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów podróży członków instytucji (w tym ich rodzin) w momencie rozpoczęcia i zakończenia sprawowania funkcji, dodatków na urządzenie nowego miejsca zamieszkania i na ponowne urządzenie w momencie rozpoczęcia i zakończenia sprawowania funkcji, a także na zwrot kosztów przeprowadzki przysługujący członkowi instytucji w momencie rozpoczęcia i zakończenia sprawowania funkcji w instytucji
en This appropriation is intended to cover travel expenses due to Members (including their families) on taking up duty or leaving the institution, installation and resettlement allowances due to Members on taking up duty or leaving the institution and removal expenses due to Members on taking up duty or leaving the institution
pl kosztów funkcjonowania ambulatoriów, kosztów artykułów medycznych, materiałów opatrunkowych i leków dla żłobka, kosztów związanych z badaniami lekarskimi i kosztów, które należy przewidzieć w związku z komisjami orzekającymi o inwalidztwie i zwrotem kosztów za okulary
en the operating costs of the sick bays, the cost of consumables, medical care and medicines at the crèche, expenditure on medical check-ups and expenditure relating to the Invalidity Committees and the cost of spectacles
pl Ocena wniosków o zwrot kosztów
en Evaluation of the claims for reimbursement
pl Środki te przeznaczone są na ryczałtowy zwrot kosztów podróży odpowiedniego personelu, ich małżonków i osób na utrzymaniu z miejsca pracy do miejsca pochodzenia
en This appropriation covers the lump-sum payment of travel costs of relevant staff, their spouses and dependants from the place of employment to the place of origin
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 76664 zdań frazy zwrot kosztów.Znalezione w 20,3 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.