Tłumaczenia na język angielski:

  • recovery of costs   
  • reimbursement of expenses   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

koszty rabatów, zwrotów kosztów i inych zachęt tego typuCosts related to rebates, cash backs and other incentives
opłata na zasadzie zwrotu kosztówcost recovery basis
przepisy dotyczące zwrotu kosztówrules relating to the reimbursement of expenses
ryczałtowy zwrot kosztówfixed reimbursement of expenses
stawki zwrotu kosztówreimbursement rates
wynagrodzenie i zwrot kosztówremuneration and expenses
wynagrodzenie oraz zwrot kosztówremuneration and reimbursement of expenses
zwrot kosztów świadczeń rzeczowychreimbursement of benefits in kind

Przykładowe zdania z "zwrot kosztów", pamięć tłumaczeniowa

add example
Poza nową dyrektywą w sprawie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej pacjenci UE będą mieli możliwość uzyskania informacji o formach terapii dostępnych za granicą oraz będą mogli ubiegać się o ewentualny zwrot kosztów.In addition with the new directive on patients' rights in cross-border health care, EU patients will have the opportunity to get information on treatments that are available abroad and will be able to seek possible reimbursement of costs.
Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ grudnia ‧ r.- Gorostiaga Atxalandabaso przeciwko Parlamentowi (Przepisy dotyczące zwrotu posłom do Parlamentu Europejskiego kosztów i diet- Kontrola wykorzystania diet- Wykazanie wydatków- Ściągnięcie długu w drodze potrąceniaCase T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ December ‧- Gorostiaga Atxalandabaso v Parliament (Rules governing the payment of expenses and allowances to Members of the European Parliament- Review of use of allowances- Justification of expenses- Recovery of a debt by offsetting
W przypadku gdy windykacja stwarza specyficzne problemy, dotyczy bardzo dużej kwoty kosztów lub wiąże się ze zwalczaniem zorganizowanej przestępczości, organ wnioskujący i organ współpracujący mogą uzgodnić zwrot odpowiedni do danego przypadkuWhere recovery poses a specific problem, concerns a very large amount in costs or relates to the fight against organised crime, the applicant and requested authorities may agree reimbursement arrangements specific to the cases in question
Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego personelowi, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzeniaThis appropriation is intended to cover the flat-rate travel expenses for relevant staff, their spouses and dependants, from their place of employment to their place of origin
Za korzystne uważam też prawo pasażerów do wyboru między kontynuacją podróży bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów a zwrotem kosztów biletu w razie odwołania, opóźnienia przekraczającego dwie godziny lub nadkompletu pasażerów.I also consider it a positive step that passengers can choose between continuing the journey at no additional cost or reimbursement of the ticket price in case of cancellation, a delay of more than two hours, or overbooking.
Bez uszczerbku dla kosztów związanych z funkcjonowaniem SIC, jak również dla kwot przewidzianych z tytułu odszkodowań zgodnie z art. ‧, państwa członkowskie i Komisja odstępują od wszelkich roszczeń o zwrot kosztów związanych z dostarczaniem informacji lub dokumentów i z prowadzeniem dochodzenia administracyjnego lub z wszelkim innym działaniem operacyjnym wynikającym z zastosowania niniejszego rozporządzenia, które są realizowane na wniosek państwa członkowskiego lub Komisji, z wyjątkiem ewentualnych świadczeń wypłacanych ekspertomWithout prejudice to the expenses relating to the operation of the CIS and the amounts provided for by way of compensation pursuant to Article ‧, the Member States and the Commission shall waive all claims for the reimbursement of expenditure relating to the supply of information or of documents or to the implementation of an administrative investigation or of any other operational action pursuant to this Regulation which are carried out at the request of a Member State or the Commission, except as regards the allowances, if any, paid to experts
Koszty podróży kwalifikują się do zwrotu pod następującymi warunkamiTravel expenses are eligible under the following conditions
Bodźce są potrzebne w szczególnych przypadkach, gdy okresy zwrotu są stosunkowo długie lub gdy osoba ponosząca koszty nie czerpie korzyści z inwestycjiIncentives are needed in particular in cases where payback periods are relatively long, or when the person who bears the cost does not reap the benefit
sąd krajowy może zasądzić zwrot kosztów sądowych zwycięskiej stronielegal costs can be awarded to the successful applicant before a national court
zauważa jednak, że na potrzeby podstawowego funduszu emerytalnego, na mocy załącznika ‧ do przepisów dotyczących zwrotu kosztów oraz diet posłów, składki zainteresowanych posłów będą nadal pobierane z dodatku na pokrycie kosztów ogólnychNotes, however, that for the purposes of the primary pension scheme under Annex ‧ to the Rules on Members’ expenses and allowances, the contributions of the Members concerned continue to be collected from the general expenditure allowance
Środki te przeznaczone są na pokrycie różnic kursów walutowych w ramach wydatków z budżetu Parlamentu Europejskiego, w myśl postanowień dotyczących zwrotu kosztów ogólnychThis appropriation is intended to cover exchange differences to be met from the budget of the European Parliament in accordance with the provisions applicable to the payment of the general expenditure allowance
Przy wyliczaniu taryf za dostęp do sieci należy uwzględnić rzeczywiście poniesione koszty w stopniu, w jakim koszty te odpowiadają tym, jakie ponosi porównywalny pod względem skuteczności i struktury operator sieci oraz są przejrzyste, jak również potrzebę zapewnienia odpowiedniego zwrotu nakładów inwestycyjnych oraz zachęt do budowania nowej infrastrukturyIn calculating tariffs for access to networks, it is important to take account of the actual costs incurred, insofar as such costs correspond to those of an efficient and structurally comparable network operator, and are transparent, as well as of the need to provide appropriate return on investments and incentives to construct new infrastructure
dyrektor może zezwolić na wspólną podróż pracowników różnych kategorii, jeżeli takie rozwiązanie ułatwi pomyślne wypełnienie zadania służbowego; w tym przypadku zwrot kosztów następuje według wyższej stawkithe Director may authorise staff members of lower grades to travel with staff members of higher grades where this facilitates the transaction of official business; in such cases reimbursement shall be at the higher rate
zwrot sprzedawcy wysłodków sprasowanych lub wysuszonych, na bazie EXW; w takim przypadku producent może zażądać od sprzedawcy pokrycia kosztów prasowania lub suszeniato return the pulp, pressed or dried, to the seller, ex-factory; in this case, the manufacturer may require the seller to pay the pressing or drying costs
W każdym innym przypadku sekretariat Izby Odwoławczej lub pracownik Wydziału Sprzeciwów lub Wydziału Unieważnień określa na wniosek kwotę kosztów podlegających zwrotowiIn all other cases, the registry of the Board of Appeal or a member of the staff of the Opposition Division or Cancellation Division shall fix the amount of the costs to be reimbursed on request
Zwrot kosztów podróży i pobytu związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach oraz kosztów dodatkowychTravel and subsistence allowances, attendance at meetings and associated expenditure
niemniej jednak zauważa z niepokojem, że na ogół, jeśli chodzi o badania naukowe, energię i transport, kontrola Trybunału ponownie ujawniła istotny poziom błędu w płatnościach beneficjentom oraz w systemach nadzoru i kontroli Komisji, które niewystarczająco zmniejszają nieodłączne ryzyko zwrotu zawyżonych kosztówNevertheless, notes with concern that, in general, as regards research, energy and transport the Court’s audit once again reveals a material level of error in payments to beneficiaries and in the Commission’s supervisory and control systems, which do not sufficiently mitigate the inherent risk of reimbursement of overstated costs
W przypadku gdy stosuje się art. ‧ ust. ‧, Państwo Członkowskie otrzymuje zwrot kosztów dostawy, łącznie z kosztami transportu oraz, w zależności od przypadku, kosztami dystrybucji, na podstawie najkorzystniejszej oferty otrzymanej w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofertWhere Article ‧ is applied, the Member State shall obtain reimbursement of the supply costs, including transport and, where applicable, distribution costs on the basis of the most advantageous offer in response to the invitation to tender
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej kursem wymiany dla wydatków w walucie innej niż euro powinien być ostatni kurs ustalony przez Europejski Bank Centralny przed pierwszym dniem miesiąca, w którym dane państwo członkowskie złożyło wniosek o zwrot kosztówIn accordance with Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on the financing of the common agricultural policy, the conversion rate for expenditure in a currency other than euro should be the rate most recently set by the European Central Bank prior to the first day of the month in which the application for reimbursement is submitted by the Member State concerned
Koszty mogą obejmować zwrot z kapitału lub marżę odzwierciedlające stopień przeniesionego ryzykaThe costs may include a return on capital or profit margin reflecting the degree of risk transferred
przypomina, że na pewnych trasach faktyczne koszty są czasami wyższe niż pułapy ustalone przez administrację ze względu na brak konkurencyjnych przewoźników na tych trasach i nalega na zwrot rzeczywistych kosztów w tych okolicznościachRecalls that on certain routes actual costs are sometimes higher than the ceilings established by the Administration, owing to a lack of competitive airlines on these routes, and insists that actual costs must be reimbursed in these circumstances
Przedmiot: Zwrot kosztów leczenia w publicznych zakładach opieki zdrowotnej w innych państwach członkowskichSubject: Reimbursement of expenses incurred for visits to state-run health centres in Member States other than the patient's country of origin
inne dodatki i zwrot różnych kosztówother miscellaneous allowances and grants
Zwrot kosztów podróży i pobytu, związanych z udziałem w posiedzeniach i naradach, oraz koszty dodatkoweTravel and subsistence allowances, attendance at meetings and associated expenditure
Członkowie personelu uprawnieni są do zwrotu kosztów poniesionych w związku z wyjazdem służbowym z polecenia dyrektoraStaff members shall be entitled to reimbursement of expenses incurred in connection with travel on official duty ordered by the Director
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 76664 zdań frazy zwrot kosztów.Znalezione w 11,75 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.