Tłumaczenia na język angielski:

 • beast of burden   
  (Noun  )
   
  animal that carries or pulls heavy loads
   
  animal that carries or pulls heavy loads
 • beasts of burden   
 • pack animals   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

zwierzę gospodarskie juczne
pack animals; beasts of burden

Przykładowe zdania z "zwierzę juczne", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl uznając także, że człowiek w swym dążeniu do wiedzy, zdrowia i bezpieczeństwa ma potrzebę wykorzystywania zwierząt tam, gdzie racjonalne jest oczekiwanie, że w ten sposób zostanie poszerzona wiedza, bądź że przyniesie to ogólne korzyści człowiekowi lub zwierzęciu, tak jak wykorzystuje je w celu uzyskania pokarmu i odzieży oraz jako zwierzęta juczne
en Accepting nevertheless that man in his quest for knowledge, health and safety has a need to use animals where there is a reasonable expectation that the result will be to extend knowledge or be to the overall benefit of man or animal, just as he uses them for food, clothing and as beasts of burden
pl I dobrze, bo nie jestem jucznym wołem
en And lucky for you ' cause I' m not a bloody machine
pl Zwierzę z rodziny koniowatych musi zostać zidentyfikowane przez właściwy organ
en The equid must be identified by the competent authority
pl Krótki okres nadmiernego ślinienia może wystąpić w przypadku, gdy zwierzę poliże miejsce zastosowania preparatu bezpośrednio po jego nałożeniu
en A brief period of hypersalivation may occur if the animal licks the application site immediately after treatment
pl wszelkie ograniczenia możliwości zaspokojenia przez zwierzę doświadczalne potrzeb fizjologicznych i zachowawczych były minimalne
en any restriction on the extent to which an experimental animal can satisfy its physiological and ethological needs shall be limited to the absolute minimum
pl Oto zwierzę
en Jaime!Enough
pl Może to jakieś zwierzę, które miało zginąć
en Maybe he' s some animal that wasn' t supposed to live
pl zwierzę zostało poddane, w oparciu o próbkę krwi pobraną w ciągu ‧ dni przed wywozem w dniu..., testowi neutralizacji wirusa w kierunku pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej i otrzymano wynik ujemny przy rozcieńczeniu
en the animal was tested on a sample of blood taken within ‧ days of export on..., by a virus neutralization test for Vesicular stomatitis with negative result at a dilution of ‧ in
pl Co to za zwierzę?
en What animal is it?
pl zostało dwukrotnie poddane testowi w kierunku afrykańskiego pomoru koni, opisanemu w załączniku D do dyrektywy Rady ‧/EWG, przeprowadzonemu na podstawie badania próbek krwi pobranych między ‧ a ‧ dniem, w dniu...próbka musi zostać pobrana w ciągu ‧ dni przed wywozem, z wynikiem ujemnym jeżeli zwierzę nie było szczepione albo bez wzrostu ilości przeciwciał jeżeli zwierzę zostało zaszczepione ponad sześć miesięcy temu
en it was subjected to a test for African horse sickness as described in Annex D to Council Directive ‧/EEC on two occasions, carried out on samples of blood taken with an interval of between ‧ and ‧ days on..., and on..., the second of which must have been taken within ‧ days of export either with negative reactions if it has not been vaccinated or without without increase an antibody count if it has been vaccinated
pl Pustynne zwierzę z dwoma garbami
en A desert animal with two humps?
pl Świnka to zwierzę o brudnej buzi
en A pig is an animal with dirt on his face
pl Art. ‧ ust. ‧ lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ stanowi, że w przypadku gdy zwierzę domowe jest przemieszczane z niektórych państw trzecich na terytorium Irlandii, Malty, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa, zastosowanie mają dodatkowe wymogi ustanowione w art. ‧ tego rozporządzenia
en Article ‧(a)(ii) of Regulation (EC) No ‧/‧ provides that, in cases where pet animals are moved from certain third countries to Ireland, Malta, Sweden and the United Kingdom, the additional requirements provided for in Article ‧ of that Regulation are to apply
pl Zwierzę lub roślina zagrożone wyginięciem
en Animals or plants at risk of extinction
pl Zachowujesz się jak zwierzę
en You insist on acting like an animal
pl EUR za zwierzę, które zakupiono w okresie od dnia ‧ stycznia ‧ r. do dnia ‧ grudnia ‧ r
en EUR ‧ per animal for purchases made during the period from ‧ January ‧ until ‧ December
pl EUR za każde zwierzę zabite w okresie pierwszych ‧ tygodni danego roku
en EUR ‧ per animal slaughtered during the first ‧ weeks in a given year
pl Jeśli jakikolwiek z wyżej wymienionych testów będzie dodatni zwierzę powinno być natychmiast usunięte z pomieszczenia izolacyjnego
en If any of the above tests should prove positive, the animal must be removed forthwith from the isolation accommodation
pl Co by się stało, gdyby sklonowane zwierzę było karmione genetycznie modyfikowaną paszą?
en What would happen if a cloned animal is fed genetic feedstuff?
pl żadne zwierzę z gatunku bydła nie zostało wprowadzone bez świadectwa urzędowego lekarza weterynarii potwierdzającego, że zwierzę pochodzi ze stada urzędowo uznanego za wolne od gruźlicy oraz, w przypadku zwierząt starszych niż ‧ miesięcy, że zareagowało negatywnie na śródskórny test tuberkulinowy
en no bovine animal has been introduced without a certificate from an official veterinarian showing that the animal comes from an officially tuberculosis-free bovine herd and, in the case of animals over six weeks old, that it has reacted negatively to an official intradermal tuberculin test
pl Kot... zwierzę, które nie może mówić do dzieci chyba, że jest w butach
en Cat... the animal that cannot speak to children unless wearing boots
pl ocena mniejszej ilości niż ‧ komórek/zwierzę powinna zostać uzasadniona. ilości ziaren nie są oceniane punktowo w odniesieniu do S-fazy jądra, ale udział komórek S-fazy może zostać odnotowany
en the scoring of less than ‧ cells/animals should be justified. Grain counts are not scored for S-phase nuclei, but the proportion of S-phase cells may be recorded
pl Maksymalna wysokość odszkodowania, która ma zostać wypłacona Państwom Członkowskim za jedno zwierzę, nie przekracza ‧ EUR w przypadku bydła i ‧ EUR w przypadku owiec lub kóz
en The maximum amount of compensation to be reimbursed to the Member States per single animal shall not exceed EUR ‧ per bovine animal and EUR ‧ per sheep or goat
pl Jeśli potrafię utrzymać roślinę przy życiu mogę mieć zwierzę
en If I can keep a plant alive, you know, then I can move on to a pet
pl Zwierzę, które może cierpieć z powodu bólu po ustaniu działania znieczulenia, otrzymuje przed zabiegiem i po zabiegu środki przeciwbólowe lub stosuje się inne, właściwe metody znoszenia uczucia bólu, pod warunkiem że jest to zgodne z celem procedury
en An animal, which may suffer pain once anaesthesia has worn off, shall be treated with pre-emptive and post-operative analgesics or other appropriate pain-relieving methods provided that it is compatible with the purpose of the procedure
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39341 zdań frazy zwierzę juczne.Znalezione w 10,897 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.