Tłumaczenia na język angielski:

 • beast of burden   
  (Noun  )
   
  animal that carries or pulls heavy loads
   
  animal that carries or pulls heavy loads
 • beasts of burden   
 • pack animals   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

zwierzę gospodarskie juczne
pack animals; beasts of burden

Przykładowe zdania z "zwierzę juczne", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl uznając także, że człowiek w swym dążeniu do wiedzy, zdrowia i bezpieczeństwa ma potrzebę wykorzystywania zwierząt tam, gdzie racjonalne jest oczekiwanie, że w ten sposób zostanie poszerzona wiedza, bądź że przyniesie to ogólne korzyści człowiekowi lub zwierzęciu, tak jak wykorzystuje je w celu uzyskania pokarmu i odzieży oraz jako zwierzęta juczne
en Accepting nevertheless that man in his quest for knowledge, health and safety has a need to use animals where there is a reasonable expectation that the result will be to extend knowledge or be to the overall benefit of man or animal, just as he uses them for food, clothing and as beasts of burden
pl I dobrze, bo nie jestem jucznym wołem
en And lucky for you ' cause I' m not a bloody machine
pl O ile działanie takie jest zgodne z celem doświadczenia, znieczulone zwierzę, które odczuwa znaczny ból po ustaniu działania znieczulenia, odpowiednim czasie otrzyma środki uśmierzające ból, a gdy to niemożliwe, zostaną niezwłocznie zabite metodą humanitarną
en Provided such action is compatible with the object of the experiment, an anaesthetized animal, which suffers considerable pain once anaesthesia has worn off, shall be treated in good time with pain-relieving means or, if this is not possible, shall be immediately killed by a humane method
pl zatwierdzone zwierzę oznacza zwierzę spełniające wszystkie warunki określone w zasadach przyznawania pomocy
en animal determined means an animal for which all conditions laid down in the rules for granting the aid have been met
pl Jeżeli pierwsze zwierzę padnie, następnemu podaje się ‧ mg/kg, zgodnie ze schematem działań zamieszczonym w załączniku
en If the first animal dosed dies, then dosing proceeds at ‧ mg/kg in accordance with the flow charts in Annex
pl Czasem kiedy na ciebie patrzę, czuję się jak zwierzę
en Sometimes when I look at you I feel like an animal
pl W drodze odstępstwa od ust. ‧ właściwy organ może zezwolić, by zwierzę z rodziny koniowatych przeznaczone na ubój, które nie zostało zidentyfikowane zgodnie z art. ‧, było przetransportowane bezpośrednio z gospodarstwa, w którym się urodziło, do ubojni w obrębie tego samego państwa członkowskiego, pod warunkiem że
en By way of derogation from paragraph ‧, the competent authority may authorise an equine animal for slaughter which has not been identified in accordance with Article ‧, to be transported directly from the holding of birth to the slaughterhouse within the same Member State provided that
pl To zwierzę jest agresywne
en She is an aggressive animal
pl Gdy zwierzę pobiera lek wraz z pokarmem, wchłanianie może być lekko opóźnione
en If the animal is fed at the time of dosing, the absorption may be slightly delayed
pl Procedury wykonywane całkowicie w znieczuleniu ogólnym, po których zwierzę nie odzyskuje przytomności, określa się jako terminalne, bez odzyskania przytomności przez zwierzę
en Procedures which are performed entirely under general anesthesia from which the animal shall not recover consciousness shall be classified as non-recovery
pl Miejsce pochodzenia określa się jako kraj, w którym zwierzę było chowane przez większość życia oraz – jeśli są to różne kraje – kraj, w którym zostało ono poddane ubojowi
en Origin is defined as the country in which the animal was reared for most of its life and, if different, the country where it was slaughtered
pl Zwierzę zaspokaja swój głód, a drzewo znów może zakwitnąć
en The animal sates its hunger, and the tree can blossom again
pl Siedziałam na podłodze, jedząc jak zwierzę
en I was sitting on the floor, eating like an animal
pl inny drób dorosły o wadze ‧ kg lub więcej: ‧ kg za zwierzę
en other heavy adult poultry weighing ‧ kg or more: ECU ‧ per animal
pl Czy to to samo zwierzę, które zabiło ochroniarza w Mason?
en Was it the same one that got that security guard down in Mason?
pl Zwierzę/zwierzęta poddano badaniu serologicznemu zgodnie z Podręcznikiem OIE dotyczącym zwierząt lądowych w celu wykrycia przeciwciał serotypu wirusa choroby niebieskiego języka ... (wskazać serotyp) zgodnie z pkt ‧ części A załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr
en Animal(s) subjected to a serological test according to the OIE Terrestrial Manual to detect antibodies against the bluetongue virus serotype ... (indicate serotype) in conformity with Annex III.A to Regulation (EC) No
pl dane zwierzę zostało poddane ważnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie zgodnie z załącznikiem Ib
en a valid anti-rabies vaccination was carried out on the animal in question pursuant to Annex Ib
pl U nieprzytomnych gryzoni można zastosować inne metody, pod warunkiem że zwierzę nie odzyska przytomności przed śmiercią
en Other methods may be used on unconscious non-human primates, providing the animal does not regain consciousness before death
pl Właściwe organy państwa członkowskiego dbają, aby paszporty, o których mowa w art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, lub równorzędne krajowe dokumenty administracyjne, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, gwarantowały, że na każde zwierzę i na każdy przedział wiekowy przyznawana jest tylko jedna premia
en The competent authorities of the Member State shall ensure that passports referred to in Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ or equivalent national administrative documents referred to in Article ‧(b) of Regulation (EC) No ‧/‧ guarantee that only one premium is granted per animal and per age bracket
pl premia w odniesieniu do pierwszego przedziału wiekowego wypłacana jest tylko wtedy, gdy rolnik przetrzymywał zwierzę przez okres nie krótszy niż dwa miesiące od momentu, gdy zwierzę miało co najmniej siedem miesięcy do momentu, gdy miało mniej niż dwadzieścia dwa miesiące
en the premium in respect of the first age bracket shall be paid only if the farmer has kept the animal for a period of not less than ‧ months between the time when the animal was not less than ‧ months old and the time when it was less than ‧ months old
pl Nie naruszając przepisów mających zastosowanie w przypadku rozpoznania pryszczycy lub innej choroby wymienionej w dawnym wykazie A OIE, jeśli wyniki badań, o których mowa w pkt II.‧.‧, były dodatnie, zwierzę niezwłocznie usunięto z miejsca kwarantanny
en Without prejudice to the provisions applicable in cases where foot-and-mouth disease or other former OIE list A diseases are diagnosed, if any of the tests referred to in point II.‧.‧ proved positive, the animal was removed forthwith from the quarantine accommodation
pl Ponadto, grupa robocza stwierdziła, że ponieważ okres serokonwersji po zarażeniu wynosi maksymalnie ‧ dni, zwierzę jest bezpieczne, jeśli było zabezpieczone przed atakiem nosicieli przez okres powyżej ‧ dni i wynik badania serologicznego, któremu zwierzę zostało poddane jednokrotnie po upływie ‧ dni, był negatywny
en In addition, the working group concluded that as ‧ days is the maximum period for a seroconversion after infection, an animal is safe when it has been protected from vectors attack for a period exceeding ‧ days and it has tested negatively serologicaly on one occasion only after that period of ‧ days
pl Dryfująca kłoda, szczątki lub martwe zwierzę
en Drifting log, debris or dead animal
pl Jeśli istnieje dowód, że gospodarstwo, w którym obecne było zwierzę, u którego podejrzewano scrapię, nie może być gospodarstwem, w którym zwierzę mogło zarazić się scrapią, kompetentne władze mogą zadecydować, że inne gospodarstwa lub tylko gospodarstwo, w którym występuje zaraza, powinno podlegać oficjalnej kontroli, uzależnionej od dostępnych informacji epidemiologicznych
en If there is evidence that the holding where the animal was present when scrapie was suspected is not likely to be the holding where the animal could have been exposed to scrapie, the competent authority may decide that other holdings or only the holding of exposure shall be placed under official control depending on the epidemiological information available
pl W większości przypadków identyfikator kosztowałby więcej niż warte jest samo zwierzę.
en Most of the time, in fact, the tag would actually cost more than the animal might even be worth.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39341 zdań frazy zwierzę juczne.Znalezione w 15,681 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.