Tłumaczenia na język angielski:

 • beast of burden   
  (Noun  )
   
  animal that carries or pulls heavy loads
   
  animal that carries or pulls heavy loads
 • beasts of burden   
 • pack animals   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

zwierzę gospodarskie juczne
pack animals; beasts of burden

Przykładowe zdania z "zwierzę juczne", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl uznając także, że człowiek w swym dążeniu do wiedzy, zdrowia i bezpieczeństwa ma potrzebę wykorzystywania zwierząt tam, gdzie racjonalne jest oczekiwanie, że w ten sposób zostanie poszerzona wiedza, bądź że przyniesie to ogólne korzyści człowiekowi lub zwierzęciu, tak jak wykorzystuje je w celu uzyskania pokarmu i odzieży oraz jako zwierzęta juczne
en Accepting nevertheless that man in his quest for knowledge, health and safety has a need to use animals where there is a reasonable expectation that the result will be to extend knowledge or be to the overall benefit of man or animal, just as he uses them for food, clothing and as beasts of burden
pl I dobrze, bo nie jestem jucznym wołem
en And lucky for you ' cause I' m not a bloody machine
pl Materiał do badania patologicznego celem potwierdzenia M. bovis pobiera się ze zmienionych węzłów chłonnych oraz organów miąższowych, takich jak płuca, wątroba, śledziona itd. W przypadku gdy zwierzę nie wykazuje zmian chorobowych, próbki do badań i hodowli pobiera się z węzłów pozagardłowych, oskrzelowych, śródpiersiowych, nadsutkowych, żuchwowych i niektórych węzłów krezkowych oraz z wątroby
en Pathological material for the confirmation of M. bovis should be taken from abnormal lymph nodes and parenchymatous organs such as lungs, liver, spleen, etc. In the cases where the animal does not present pathological lesions, samples from the retropharyngeal, bronchial, mediastinal, supramammary, mandibular and some mesenteric lymph nodes and liver should be collected for examination and culture
pl Państwa członkowskie mogą zostać upoważnione, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, do wyłączenia z wykazu przewidzianego w ust. ‧ lit. a) niniejszego artykułu osób fizycznych hodujących jedno zwierzę, które jest przeznaczone na użytek własny lub do konsumpcji własnej hodowców, lub do uwzględnienia szczególnych okoliczności, pod warunkiem że takie zwierzę zostanie poddane kontrolom ustanowionym w niniejszej dyrektywie przed jakimkolwiek przewozem
en Member States may be authorised in accordance with the procedure referred to in Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC to exclude from the list in paragraph ‧(a) of this Article natural persons who keep one single animal which is intended for their own use or consumption, or to take account of particular circumstances, provided that this animal is subjected to the controls laid down in this Directive before any movement
pl Doktorze.Huff, to zwierzę może posiadać kluczowy dowód w sprawie morderstwa policjanta
en Dr. Huff, this animal may possess key evidence in the murder of a new york city police officer
pl podawanie substancji drogami: podskórną, domięśniową lub dootrzewnową, przez sondę i dożylnie przez powierzchniowe naczynia krwionośne, kiedy substancja ma najwyżej łagodne oddziaływanie na zwierzę, a objętość dawki mieści się w granicach odpowiednich dla wielkości i gatunku zwierzęcia
en Administration of substances by subcutaneous, intramuscular, intraperitoneal routes, gavage and intravenously via superficial blood vessels, where the substance has no more than mild impact on the animal, and the volumes are within appropriate limits for the size and species of the animal
pl Jakieś zwierzę, sir
en Some kind of animal, sir
pl Zwierzę, które może cierpieć z powodu bólu po ustaniu działania znieczulenia, otrzymuje przed zabiegiem i po zabiegu środki przeciwbólowe lub stosuje się inne, właściwe metody znoszenia uczucia bólu, pod warunkiem że jest to zgodne z celem procedury
en An animal, which may suffer pain once anaesthesia has worn off, shall be treated with pre-emptive and post-operative analgesics or other appropriate pain-relieving methods provided that it is compatible with the purpose of the procedure
pl zgodnie z przewidzianymi warunkami stosowania można się spodziewać, że weterynaryjny produkt leczniczy zostanie przyjęty przez zwierzę doustnie, lub
en under the intended conditions of use laid down, oral ingestion of the veterinary medicinal product by the animal is to be expected, or
pl wszystkie zwierzęta kohorty, do której należy zwierzę, u którego stwierdzono chorobę
en all animals of the cohort of the animal in which the disease was confirmed
pl Jaki czas musi upłynąć, zanim zwierzę może być poddane ubojowi, a mięso może zostać spożyte przez ludzi (okres karencji)?
en What is the time to allow before the animal can be slaughtered and the meat used for human consumption (withdrawal period)?
pl Żadne zwierzę nie może dostać się do zakładu
en animals may enter the establishments
pl Tam pomiędzy ślimakami to samo zwierzę
en There amongst snails a lonely animal
pl Tak dzikie zwierzę
en I don' t even know who you are
pl zwierząt nie wolno umieszczać w zagrodach do ogłuszania, jeśli obsługujący, który ma ogłuszyć zwierzę, nie jest gotowy do zrobienia tego natychmiast po umieszczeniu zwierzęcia w zagrodzie
en Animals must not be placed in stunning pens unless the operator who is to stun them is ready to do so as soon as the animal is placed in the pen
pl Mamo, jesteś jak zwierzę
en You' re so angry, Mommy
pl Jeżeli zwierzę jest wysyłane, dowód wysyłki dostarcza się w formie oświadczenia wysyłającego ze wskazaniem państwa członkowskiego przeznaczenia zwierzęcia
en Where the animal is dispatched, proof of dispatch shall be provided by means of a statement by the consignor indicating the Member State of destination of the animal
pl Mam własny pokój.W nocy słyszę pohukiwanie sów... i wycie lisów, gdy w pobliżu jest jakieś zwierzę
en I have my own room, and at night I hear the owls calling back in the woods...... and our foxes yipping when something wild comes by
pl zwierzę oznacza każde zwierzę należące do kręgowców lub bezkręgowców
en animal means any invertebrate or vertebrate animal
pl premia w odniesieniu do pierwszego przedziału wiekowego wypłacana jest tylko wtedy, gdy rolnik przetrzymywał zwierzę przez okres nie krótszy niż dwa miesiące od momentu, gdy zwierzę miało co najmniej siedem miesięcy do momentu, gdy miało mniej niż dwadzieścia dwa miesiące
en the premium in respect of the first age bracket shall be paid only if the farmer has kept the animal for a period of not less than ‧ months between the time when the animal was not less than ‧ months old and the time when it was less than ‧ months old
pl Przed podaniem preparatu zwierzę nie powinno być przewodnione
en The animal should not be over-hydrated prior to administration
pl Powiedział, że Bobby Earl to zwierzę i należy go zastrzelić
en He called Bobby Earl an animal, ought to be shot
pl oprócz tych wymienionych w tiret drugim, wszystkich pozostałych owiec i kóz w gospodarstwie, w którym znajduje się zwierzę z potwierdzoną chorobą
en all other ovine and caprine animals on the holding of the animal in which the disease was confirmed in addition to those mentioned in the second indent
pl Obowiązuje przestrzeganie cyklów pastwisko-obora, zwierzę musi przejść co najmniej dwa takie cykle w ciągu życia
en Cycles alternating between pastures and sheds are mandatory, and there must be a minimum of two in the lifecycle of the animal
pl System ten obejmuje cztery elementy, a mianowicie: środek identyfikacyjny, mający zidentyfikować dane zwierzę; aktualny rejestr prowadzony dla każdego gospodarstwa; dokumenty przewozowe; centralny rejestr lub komputerową bazę danych
en That system comprises four elements, namely: means of identification to identify each animal; up-to-date registers kept on each holding; movement documents; and a central register or a computer database
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39341 zdań frazy zwierzę juczne.Znalezione w 5,639 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.