Tłumaczenia na język angielski:

 • beast of burden   
  (Noun  )
   
  animal that carries or pulls heavy loads
   
  animal that carries or pulls heavy loads
 • beasts of burden   
 • pack animals   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

zwierzę gospodarskie jucznepack animals; beasts of burden

Przykładowe zdania z "zwierzę juczne", pamięć tłumaczeniowa

add example
uznając także, że człowiek w swym dążeniu do wiedzy, zdrowia i bezpieczeństwa ma potrzebę wykorzystywania zwierząt tam, gdzie racjonalne jest oczekiwanie, że w ten sposób zostanie poszerzona wiedza, bądź że przyniesie to ogólne korzyści człowiekowi lub zwierzęciu, tak jak wykorzystuje je w celu uzyskania pokarmu i odzieży oraz jako zwierzęta juczneAccepting nevertheless that man in his quest for knowledge, health and safety has a need to use animals where there is a reasonable expectation that the result will be to extend knowledge or be to the overall benefit of man or animal, just as he uses them for food, clothing and as beasts of burden
I dobrze, bo nie jestem jucznym wołemAnd lucky for you ' cause I' m not a bloody machine
Materiał do badania patologicznego celem potwierdzenia M. bovis pobiera się ze zmienionych węzłów chłonnych oraz organów miąższowych, takich jak płuca, wątroba, śledziona itd. W przypadku gdy zwierzę nie wykazuje zmian chorobowych, próbki do badań i hodowli pobiera się z węzłów pozagardłowych, oskrzelowych, śródpiersiowych, nadsutkowych, żuchwowych i niektórych węzłów krezkowych oraz z wątrobyPathological material for the confirmation of M. bovis should be taken from abnormal lymph nodes and parenchymatous organs such as lungs, liver, spleen, etc. In the cases where the animal does not present pathological lesions, samples from the retropharyngeal, bronchial, mediastinal, supramammary, mandibular and some mesenteric lymph nodes and liver should be collected for examination and culture
Państwa członkowskie mogą zostać upoważnione, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/EWG, do wyłączenia z wykazu przewidzianego w ust. ‧ lit. a) niniejszego artykułu osób fizycznych hodujących jedno zwierzę, które jest przeznaczone na użytek własny lub do konsumpcji własnej hodowców, lub do uwzględnienia szczególnych okoliczności, pod warunkiem że takie zwierzę zostanie poddane kontrolom ustanowionym w niniejszej dyrektywie przed jakimkolwiek przewozemMember States may be authorised in accordance with the procedure referred to in Article ‧ of Directive ‧/‧/EEC to exclude from the list in paragraph ‧(a) of this Article natural persons who keep one single animal which is intended for their own use or consumption, or to take account of particular circumstances, provided that this animal is subjected to the controls laid down in this Directive before any movement
Doktorze.Huff, to zwierzę może posiadać kluczowy dowód w sprawie morderstwa policjantaDr. Huff, this animal may possess key evidence in the murder of a new york city police officer
podawanie substancji drogami: podskórną, domięśniową lub dootrzewnową, przez sondę i dożylnie przez powierzchniowe naczynia krwionośne, kiedy substancja ma najwyżej łagodne oddziaływanie na zwierzę, a objętość dawki mieści się w granicach odpowiednich dla wielkości i gatunku zwierzęciaAdministration of substances by subcutaneous, intramuscular, intraperitoneal routes, gavage and intravenously via superficial blood vessels, where the substance has no more than mild impact on the animal, and the volumes are within appropriate limits for the size and species of the animal
Jakieś zwierzę, sirSome kind of animal, sir
Zwierzę, które może cierpieć z powodu bólu po ustaniu działania znieczulenia, otrzymuje przed zabiegiem i po zabiegu środki przeciwbólowe lub stosuje się inne, właściwe metody znoszenia uczucia bólu, pod warunkiem że jest to zgodne z celem proceduryAn animal, which may suffer pain once anaesthesia has worn off, shall be treated with pre-emptive and post-operative analgesics or other appropriate pain-relieving methods provided that it is compatible with the purpose of the procedure
zgodnie z przewidzianymi warunkami stosowania można się spodziewać, że weterynaryjny produkt leczniczy zostanie przyjęty przez zwierzę doustnie, lubunder the intended conditions of use laid down, oral ingestion of the veterinary medicinal product by the animal is to be expected, or
wszystkie zwierzęta kohorty, do której należy zwierzę, u którego stwierdzono chorobęall animals of the cohort of the animal in which the disease was confirmed
Jaki czas musi upłynąć, zanim zwierzę może być poddane ubojowi, a mięso może zostać spożyte przez ludzi (okres karencji)?What is the time to allow before the animal can be slaughtered and the meat used for human consumption (withdrawal period)?
Żadne zwierzę nie może dostać się do zakładuanimals may enter the establishments
Tam pomiędzy ślimakami to samo zwierzęThere amongst snails a lonely animal
Tak dzikie zwierzęI don' t even know who you are
zwierząt nie wolno umieszczać w zagrodach do ogłuszania, jeśli obsługujący, który ma ogłuszyć zwierzę, nie jest gotowy do zrobienia tego natychmiast po umieszczeniu zwierzęcia w zagrodzieAnimals must not be placed in stunning pens unless the operator who is to stun them is ready to do so as soon as the animal is placed in the pen
Mamo, jesteś jak zwierzęYou' re so angry, Mommy
Jeżeli zwierzę jest wysyłane, dowód wysyłki dostarcza się w formie oświadczenia wysyłającego ze wskazaniem państwa członkowskiego przeznaczenia zwierzęciaWhere the animal is dispatched, proof of dispatch shall be provided by means of a statement by the consignor indicating the Member State of destination of the animal
Mam własny pokój.W nocy słyszę pohukiwanie sów... i wycie lisów, gdy w pobliżu jest jakieś zwierzęI have my own room, and at night I hear the owls calling back in the woods...... and our foxes yipping when something wild comes by
zwierzę oznacza każde zwierzę należące do kręgowców lub bezkręgowcówanimal means any invertebrate or vertebrate animal
premia w odniesieniu do pierwszego przedziału wiekowego wypłacana jest tylko wtedy, gdy rolnik przetrzymywał zwierzę przez okres nie krótszy niż dwa miesiące od momentu, gdy zwierzę miało co najmniej siedem miesięcy do momentu, gdy miało mniej niż dwadzieścia dwa miesiącethe premium in respect of the first age bracket shall be paid only if the farmer has kept the animal for a period of not less than ‧ months between the time when the animal was not less than ‧ months old and the time when it was less than ‧ months old
Przed podaniem preparatu zwierzę nie powinno być przewodnioneThe animal should not be over-hydrated prior to administration
Powiedział, że Bobby Earl to zwierzę i należy go zastrzelićHe called Bobby Earl an animal, ought to be shot
oprócz tych wymienionych w tiret drugim, wszystkich pozostałych owiec i kóz w gospodarstwie, w którym znajduje się zwierzę z potwierdzoną chorobąall other ovine and caprine animals on the holding of the animal in which the disease was confirmed in addition to those mentioned in the second indent
Obowiązuje przestrzeganie cyklów pastwisko-obora, zwierzę musi przejść co najmniej dwa takie cykle w ciągu życiaCycles alternating between pastures and sheds are mandatory, and there must be a minimum of two in the lifecycle of the animal
System ten obejmuje cztery elementy, a mianowicie: środek identyfikacyjny, mający zidentyfikować dane zwierzę; aktualny rejestr prowadzony dla każdego gospodarstwa; dokumenty przewozowe; centralny rejestr lub komputerową bazę danychThat system comprises four elements, namely: means of identification to identify each animal; up-to-date registers kept on each holding; movement documents; and a central register or a computer database
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39341 zdań frazy zwierzę juczne.Znalezione w 5,808 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.