Tłumaczenia na język angielski:

 • beast of burden   
  (Noun  )
   
  animal that carries or pulls heavy loads
   
  animal that carries or pulls heavy loads
   
  animal that carries or pulls heavy loads
 • pack animals   
 • beasts of burden   
 • working animals   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

zwierzę gospodarskie juczne
pack animals; beasts of burden; working animals

Przykładowe zdania z "zwierzę juczne", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl uznając także, że człowiek w swym dążeniu do wiedzy, zdrowia i bezpieczeństwa ma potrzebę wykorzystywania zwierząt tam, gdzie racjonalne jest oczekiwanie, że w ten sposób zostanie poszerzona wiedza, bądź że przyniesie to ogólne korzyści człowiekowi lub zwierzęciu, tak jak wykorzystuje je w celu uzyskania pokarmu i odzieży oraz jako zwierzęta juczne
en Accepting nevertheless that man in his quest for knowledge, health and safety has a need to use animals where there is a reasonable expectation that the result will be to extend knowledge or be to the overall benefit of man or animal, just as he uses them for food, clothing and as beasts of burden
pl I dobrze, bo nie jestem jucznym wołem
en And lucky for you ' cause I' m not a bloody machine
pl Miejscowi wierzą, że to jest mityczne zwierzę, łatwo obudzony
en Locals believe it is a mythical beast, easily woken
pl Jednakże oznakowanie przewidziane w ust. ‧ nie jest konieczne w przypadku zwierzęcia przeznaczonego na rzeź, jeżeli zwierzę to jest przewiezione bezpośrednio z granicznego punktu kontroli weterynaryjnej do rzeźni znajdującej się w Państwie Członkowskim, gdzie zostały przeprowadzone kontrole wymienione w pierwszym akapicie, i zwierzę jest ubite w ciągu pięciu dni roboczych od kontroli
en However, the identification provided for in paragraph ‧ is not necessary for an animal intended for slaughter if the animal is transported directly from the veterinary border inspection post to a slaughterhouse situated in the Member State where the checks referred to in the first subparagraph are carried out and the animal is slaughtered within five working days of undergoing those checks
pl Jeżeli zwierzę oznakowane zgodnie z niniejszym punktem jest przeznaczone do chowu do wieku późniejszego niż ‧ miesięcy lub jest przeznaczone do handlu wewnątrzwspólnotowego albo na wywóz do państw trzecich, musi być oznakowane zgodnie z pkt ‧–‧, aby zapewnić pełną możliwość ustalenia gospodarstwa urodzenia każdego zwierzęcia
en Animals identified in accordance with this point intended to be kept beyond the age of ‧ months or intended for intra-Community trade or export to third countries, must be identified in accordance with points ‧ to ‧ to ensure complete traceability of each animal to the holding of birth
pl Kwota pomocy liczona osobno bądź łącznie z pomocą lub dotacjami, które mogą zostać udzielone przez jakikolwiek inny organ administracji, podmiot publiczny lub osobę fizyczną lub prawną, nie może jednak przekroczyć wymienionej kwoty ‧ EUR za zwierzę, a w każdym razie nie może przekroczyć limitów ustanowionych w art. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie stosowania art. ‧ i ‧ Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr
en However, grants, taken alone or together with one or more other aid payments or grants from any other administration, public body or natural or legal person, may not exceed the limit of EUR ‧ per animal referred to above or the limits laid down in Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ on the application of Articles ‧ and ‧ of the Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises active in the production of agricultural products and amending Regulation (EC) No
pl Urzędowy lekarz weterynarii musi odnotować numer identyfikacyjny lub numer dokumentu identyfikacyjnego ubitego zwierzęcia oraz przedstawić go właściwym organom miejsca wysłania na ich wniosek, jako zaświadczenie, że zwierzę zostało ubite
en The official veterinarian must record the identification number or identification document number of the slaughtered animal and forward to the competent authority of the place of dispatch, at the latter’s request, an attestation to the effect that the animal has been slaughtered
pl Panie przewodniczący, panie i panowie! Zwierzę w prawie rzymskim zdefiniowane jest jako przedmiot.
en Mr President, ladies and gentlemen, Roman law defines an animal as an object.
pl osoby, która znalazła lub zastrzeliła zwierzę
en the person who found or shot the animal
pl Jaki czas musi upłynąć, zanim zwierzę może być poddane ubojowi, a mięso może zostać użyte do spożycia przez ludzi (okres karencji)?
en What is the time to allow before the animal can be slaughtered and the meat used for human consumption (withdrawal period)?
pl W przypadku gdy dostępne są wystarczające i możliwe do zweryfikowania informacje, należy wydać duplikat dokumentu, oznaczony jako taki, i z zasady wykluczający zwierzę z łańcucha żywnościowego; w innych wypadkach należy wydać dokument zastępczy, również oznaczony jako taki, który dodatkowo obniży status wcześniej zarejestrowanego koniowatego do zwierzęcia koniowatego przeznaczonego do chowu i produkcji
en Where sufficient and verifiable information is available, a duplicate document should be issued which is marked as such, and generally excludes the animal from the food chain; in other cases a replacement document should be issued, equally marked as such, that in addition will downgrade a previously registered equine animal to an equine for breeding and production
pl Do wykrywania kwasów azaspirowych za pomocą niniejszej procedury, na poziomach określonych w regulacjach prawnych, jako materiał do analizy należy wykorzystać całe zwierzę
en Azaspiracids detection at the regulatory levels by means of this procedure requires the use of the whole body as the test portion
pl Dotyk pośredni oznacza dotknięcie przez człowieka lub zwierzę części przewodzących dostępnych
en Indirect contact means contact of persons or livestock with exposed conductive parts
pl Warunki środowiska w pomieszczeniach lub zamknięciach, w których przebywa zwierzę doświadczalne, powinny być właściwe dla badanych gatunków
en The environmental conditions in the experimental animal rooms or enclosures should be appropriate to the test species
pl Ja, niżej podpisany, poświadczam, że zwierzę(ta) opisane powyżej spełnia(-ją) następujące wymagania
en I, the undersigned, certify that the animal(s) described above meets the following requirements
pl dalsza procedura jest procedurą, w trakcie której zwierzę jest poddawane pełnemu znieczuleniu, aż do chwili jego zabicia
en the further procedure is one in which the animal is subject throughout to general anaesthesia which is to be maintained until the animal is killed
pl Maksymalna wysokość odszkodowania, która ma zostać wypłacona Państwom Członkowskim za jedno zwierzę, nie przekracza ‧ EUR w przypadku bydła i ‧ EUR w przypadku owiec lub kóz
en The maximum amount of compensation to be reimbursed to the Member States per single animal shall not exceed EUR ‧ per bovine animal and EUR ‧ per sheep or goat
pl Zwierzę pozostające przy życiu jest otoczone opieką właściwą do jego stanu zdrowia oraz trzymane w warunkach właściwych dla jego stanu zdrowia
en Where an animal is to be kept alive, it shall receive care and accommodation appropriate to its state of health
pl Nikt nie mrugnął, a zwierzę
en When it comes to a stupid animal
pl Zwierzę tak duży jak to ma bardzo wielka masa ciała które zachowuje ciepło bardzo dobrze
en An animal as big as this has a very large body mass which retains heat very well
pl w żadnych okolicznościach zawieszone zwierzę nie może zetknąć się z podłogą podczas obróbki
en UNDER NO CIRCUMSTANCES MAY THE SUSPENDED ANIMAL COME INTO CONTACT WITH THE FLOOR DURING DRESSING
pl dane zwierzę zostało poddane ważnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie zgodnie z załącznikiem Ib
en a valid anti-rabies vaccination was carried out on the animal in question pursuant to Annex Ib
pl Jeśli wyniki jednego z badań będą pozytywne zwierzę powinno być traktowane jako jednoznaczny przypadek trzęsawki owiec
en If the result of one of those examinations is positive, the animal shall be regarded as a positive scrapie case
pl Żadne zwierzę nie może dostać się do zakładu
en animals may enter the establishments
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39341 zdań frazy zwierzę juczne.Znalezione w 5,26 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.