Tłumaczenia na język angielski:

  • consensual union   

Przykładowe zdania z "związek kohabitacyjny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Specyfikacje pojęć dotyczących rodziny i definicje terminów rodzina biologiczna, dziecko, para i związek kohabitacyjny podane dla tematu Pozycja osoby w rodzinie mają zastosowanie także do tematu Typ rodziny biologicznejThe specifications for family concepts and the definitions of the terms family nucleus, child, couple and consensual union provided for the topic Family status also apply for the topic Type of family nucleus
Za parę uznaje się pary małżeńskie, pary w zarejestrowanych związkach partnerskich i pary w związkach kohabitacyjnychThe term couple shall include married couples, couples in registered partnerships, and couples who live in a consensual union
Kategoria Partnerzy (HST.H.‧.‧.‧.‧.) obejmuje Osoby w związkach małżeńskich, Partnerów w zarejestrowanych związkach partnerskich i Partnerów w związkach kohabitacyjnychThe category Partners (HST.H.‧.‧.‧.‧.) comprises Persons in a married couple, Partners in a registered partnership and Partners in a consensual union
Związki kohabitacyjne w opini par polskich i niemieckichCohabiting unions in the opinion of Polish and German couples
Związek kohabitacyjny jest definiowany zgodnie ze specyfikacjami technicznymi tematu Pozycja osoby w rodzinieConsensual union is defined as in the technical specifications for the topic Family status
Kategoria Partnerzy (FST.L.‧.) obejmuje Osoby w związkach małżeńskich, Partnerów w zarejestrowanych związkach partnerskich i Partnerów w związkach kohabitacyjnychThe category Partners (FST.L.‧.) comprises Persons in a married couple, Partners in a registered partnership and Partners in a consensual union
Za partnerów w związkach kohabitacyjnych uważa się dwie osoby, któreTwo persons are considered to be partners in a consensual union when they
Rodzina biologiczna jest definiowana w wąskim znaczeniu, jako dwie lub więcej osób należących do tego samego gospodarstwa domowego i związanych ze sobą jako mąż i żona, partnerzy w zarejestrowanych związkach partnerskich, partnerzy w związkach kohabitacyjnych lub jako rodzic i dzieckoThe family nucleus is defined in the narrow sense, that is as two or more persons who belong to the same household and who are related as husband and wife, as partners in a registered partnership, as partners in a consensual union, or as parent and child
Motywy wchodzenia w związki kohabitacyjne i plany życiowe kohabitantów.The motives of coming into cohabitational relationships and life plans of cohabitants.
Przemoc kobieca w związkach małżeńskich i kohabitacyjnych: fikcja czy fakt? Rzecz o mężczyznach doświadczających przemocy ze strony kobiet.Women's violence vithin relationships: fiction or fact? The thing about men abused by women.
Wybrane aspekty psychospołecznego funkcjonowania osób żyjących w związkach małżeńskich i kohabitacyjnych.Selected aspects of psychosocial functioning in marriage and cohabitation.
Opinie studentów na temat związków małżeńskich i kohabitacyjnychStudents' opinions about marital and cohabitational relationships
nieobowiązkowo) stan cywilny faktyczny: osoba żyjąca w związku kohabitacyjnym (między partnerami, którzy nie zawarli związku małżeńskiego); osoba nieżyjąca w związku kohabitacyjnymoptional) de facto marital status: person living in a consensual union (between unmarried partners); person not living in a consensual union
Percepcja społeczna związków kohabitacyjnychSocial perception of cohabitation relationships
Syn lub córka mieszkające z małżonkiem, zarejestrowanym partnerem, partnerem w związku kohabitacyjnym lub z jednym własnym dzieckiem bądź z większą liczbą własnych dzieci, nie jest uważany(-a) za dzieckoA son or daughter who lives with a spouse, with a registered partner, with a partner in a consensual union, or with one or more own children, is not considered to be a child
Postawa harcerzy względem wartości reprezentowanych przez Związek Harcerstwa RzeczpospolitejThe attitude of scouts towards values represented by The Scouting Association of The Republic of Poland
Kończąc, pragnę powiedzieć sprawozdawcy, że w Holandii nie ma czegoś takiego jak gejowski związek małżeński.I should like to finish off by saying to the rapporteur that gay marriage does not exist in the Netherlands.
Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) w Regulacjach Radiowych wyznaczył określone częstotliwości ‧,‧ (AIS‧) oraz ‧,‧ (AIS‧) MHz do użytku w ramach systemu AISThe International Telecommunication Union (ITU) Radio Regulations has designated certain frequencies ‧.‧ (AIS‧) and ‧.‧ (AIS‧) MHz for use by the AIS
Państwa Członkowskie mogą ograniczyć możliwość wykorzystania takiego sprzętu prezentowanego na wystawach czy targach, łącznie z możliwością uruchomienia, z powodów wynikających z właściwego i skutecznego wykorzystania widma radiowego oraz uniknięcia szkodliwej ingerencji w odniesieniu do kwestii mających związek z ochroną zdrowia publicznegowhereas Member States may restrict the putting into service, including the switching on, of such exhibited radio equipment for reasons related to the effective and appropriate use of the radio spectrum, avoidance of harmful interference or matters relating to public health
TVOPA (‧,‧,‧-tris[‧,‧-bis(difluoroamino)etoksy]propan lub triswinyloksypropanowy związek addytywny) (CASTVOPA (‧,‧,‧-tris[‧,‧-bis(difluoroamino)ethoxy] propane or tris vinoxy propane adduct) (CAS
ZWIĄZEK KOMORÓWTHE UNION OF THE COMOROS
Uważa jednak, że istnieje ścisły związek między tą kwestią a problemem reprezentatywności, a zatem powinny one zostać zbadane równolegle w ramach szeroko zakrojonej debaty łączącej wszystkie zainteresowane strony, instytucje europejskie i organizacje społeczeństwa obywatelskiegoNonetheless, it believes that this issue is closely linked to representativeness and that the two should therefore be discussed together aspart of a wide-ranging debate involving all stakeholders, the European institutions and civil society organisations
Funkcjonowanie Dorosłych Dzieci Alkoholików w związkach emocjonalnychAdult Children of Alcoholics in emotional relationships
W ramach dochodzenia nie wskazano żadnego dowodu, że zachowanie tych producentów naruszyło związek przyczynowy między subsydiowanym przywozem a ustaloną szkodą poniesioną przez przemysł unijnyThe investigation has not shown any evidence that the behaviour of these producers has broken the causal link between the subsidised imports and the injury established for the Union industry
Rzecznik praw stron umożliwi także zorganizowanie przesłuchania z udziałem stron, pozwalającego na przedstawienie różnych stanowisk i kontrargumentów w kwestiach związanych z dochodzeniem, takich jak dumping, szkoda, związek przyczynowy oraz interes UniiThe Hearing Officer will also provide opportunities for a hearing involving parties to take place which would allow different views to be presented and rebuttal arguments offered on issues pertaining, among others, to dumping, injury, causal link and Union interest
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63874 zdań frazy związek kohabitacyjny.Znalezione w 32,451 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.