Tłumaczenia na język angielski:

  • consensual union   

Przykładowe zdania z "związek kohabitacyjny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Specyfikacje pojęć dotyczących rodziny i definicje terminów rodzina biologiczna, dziecko, para i związek kohabitacyjny podane dla tematu Pozycja osoby w rodzinie mają zastosowanie także do tematu Typ rodziny biologicznej
en The specifications for family concepts and the definitions of the terms family nucleus, child, couple and consensual union provided for the topic Family status also apply for the topic Type of family nucleus
pl Za parę uznaje się pary małżeńskie, pary w zarejestrowanych związkach partnerskich i pary w związkach kohabitacyjnych
en The term couple shall include married couples, couples in registered partnerships, and couples who live in a consensual union
pl Kategoria Partnerzy (HST.H.‧.‧.‧.‧.) obejmuje Osoby w związkach małżeńskich, Partnerów w zarejestrowanych związkach partnerskich i Partnerów w związkach kohabitacyjnych
en The category Partners (HST.H.‧.‧.‧.‧.) comprises Persons in a married couple, Partners in a registered partnership and Partners in a consensual union
pl Związki kohabitacyjne w opini par polskich i niemieckich
en Cohabiting unions in the opinion of Polish and German couples
pl Związek kohabitacyjny jest definiowany zgodnie ze specyfikacjami technicznymi tematu Pozycja osoby w rodzinie
en Consensual union is defined as in the technical specifications for the topic Family status
pl Kategoria Partnerzy (FST.L.‧.) obejmuje Osoby w związkach małżeńskich, Partnerów w zarejestrowanych związkach partnerskich i Partnerów w związkach kohabitacyjnych
en The category Partners (FST.L.‧.) comprises Persons in a married couple, Partners in a registered partnership and Partners in a consensual union
pl Za partnerów w związkach kohabitacyjnych uważa się dwie osoby, które
en Two persons are considered to be partners in a consensual union when they
pl Rodzina biologiczna jest definiowana w wąskim znaczeniu, jako dwie lub więcej osób należących do tego samego gospodarstwa domowego i związanych ze sobą jako mąż i żona, partnerzy w zarejestrowanych związkach partnerskich, partnerzy w związkach kohabitacyjnych lub jako rodzic i dziecko
en The family nucleus is defined in the narrow sense, that is as two or more persons who belong to the same household and who are related as husband and wife, as partners in a registered partnership, as partners in a consensual union, or as parent and child
pl Motywy wchodzenia w związki kohabitacyjne i plany życiowe kohabitantów.
en The motives of coming into cohabitational relationships and life plans of cohabitants.
pl Przemoc kobieca w związkach małżeńskich i kohabitacyjnych: fikcja czy fakt? Rzecz o mężczyznach doświadczających przemocy ze strony kobiet.
en Women's violence vithin relationships: fiction or fact? The thing about men abused by women.
pl Wybrane aspekty psychospołecznego funkcjonowania osób żyjących w związkach małżeńskich i kohabitacyjnych.
en Selected aspects of psychosocial functioning in marriage and cohabitation.
pl Opinie studentów na temat związków małżeńskich i kohabitacyjnych
en Students' opinions about marital and cohabitational relationships
pl nieobowiązkowo) stan cywilny faktyczny: osoba żyjąca w związku kohabitacyjnym (między partnerami, którzy nie zawarli związku małżeńskiego); osoba nieżyjąca w związku kohabitacyjnym
en optional) de facto marital status: person living in a consensual union (between unmarried partners); person not living in a consensual union
pl Percepcja społeczna związków kohabitacyjnych
en Social perception of cohabitation relationships
pl Syn lub córka mieszkające z małżonkiem, zarejestrowanym partnerem, partnerem w związku kohabitacyjnym lub z jednym własnym dzieckiem bądź z większą liczbą własnych dzieci, nie jest uważany(-a) za dziecko
en A son or daughter who lives with a spouse, with a registered partner, with a partner in a consensual union, or with one or more own children, is not considered to be a child
pl Postawa harcerzy względem wartości reprezentowanych przez Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej
en The attitude of scouts towards values represented by The Scouting Association of The Republic of Poland
pl Kończąc, pragnę powiedzieć sprawozdawcy, że w Holandii nie ma czegoś takiego jak gejowski związek małżeński.
en I should like to finish off by saying to the rapporteur that gay marriage does not exist in the Netherlands.
pl Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) w Regulacjach Radiowych wyznaczył określone częstotliwości ‧,‧ (AIS‧) oraz ‧,‧ (AIS‧) MHz do użytku w ramach systemu AIS
en The International Telecommunication Union (ITU) Radio Regulations has designated certain frequencies ‧.‧ (AIS‧) and ‧.‧ (AIS‧) MHz for use by the AIS
pl Państwa Członkowskie mogą ograniczyć możliwość wykorzystania takiego sprzętu prezentowanego na wystawach czy targach, łącznie z możliwością uruchomienia, z powodów wynikających z właściwego i skutecznego wykorzystania widma radiowego oraz uniknięcia szkodliwej ingerencji w odniesieniu do kwestii mających związek z ochroną zdrowia publicznego
en whereas Member States may restrict the putting into service, including the switching on, of such exhibited radio equipment for reasons related to the effective and appropriate use of the radio spectrum, avoidance of harmful interference or matters relating to public health
pl TVOPA (‧,‧,‧-tris[‧,‧-bis(difluoroamino)etoksy]propan lub triswinyloksypropanowy związek addytywny) (CAS
en TVOPA (‧,‧,‧-tris[‧,‧-bis(difluoroamino)ethoxy] propane or tris vinoxy propane adduct) (CAS
pl ZWIĄZEK KOMORÓW
en THE UNION OF THE COMOROS
pl Uważa jednak, że istnieje ścisły związek między tą kwestią a problemem reprezentatywności, a zatem powinny one zostać zbadane równolegle w ramach szeroko zakrojonej debaty łączącej wszystkie zainteresowane strony, instytucje europejskie i organizacje społeczeństwa obywatelskiego
en Nonetheless, it believes that this issue is closely linked to representativeness and that the two should therefore be discussed together aspart of a wide-ranging debate involving all stakeholders, the European institutions and civil society organisations
pl Funkcjonowanie Dorosłych Dzieci Alkoholików w związkach emocjonalnych
en Adult Children of Alcoholics in emotional relationships
pl W ramach dochodzenia nie wskazano żadnego dowodu, że zachowanie tych producentów naruszyło związek przyczynowy między subsydiowanym przywozem a ustaloną szkodą poniesioną przez przemysł unijny
en The investigation has not shown any evidence that the behaviour of these producers has broken the causal link between the subsidised imports and the injury established for the Union industry
pl Rzecznik praw stron umożliwi także zorganizowanie przesłuchania z udziałem stron, pozwalającego na przedstawienie różnych stanowisk i kontrargumentów w kwestiach związanych z dochodzeniem, takich jak dumping, szkoda, związek przyczynowy oraz interes Unii
en The Hearing Officer will also provide opportunities for a hearing involving parties to take place which would allow different views to be presented and rebuttal arguments offered on issues pertaining, among others, to dumping, injury, causal link and Union interest
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63874 zdań frazy związek kohabitacyjny.Znalezione w 17,576 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.