Tłumaczenia na język angielski:

  • consensual union   

Przykładowe zdania z "związek kohabitacyjny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Rodzina biologiczna jest definiowana w wąskim znaczeniu, jako dwie lub więcej osób należących do tego samego gospodarstwa domowego i związanych ze sobą jako mąż i żona, partnerzy w zarejestrowanych związkach partnerskich, partnerzy w związkach kohabitacyjnych lub jako rodzic i dziecko
en The family nucleus is defined in the narrow sense, that is as two or more persons who belong to the same household and who are related as husband and wife, as partners in a registered partnership, as partners in a consensual union, or as parent and child
pl Za partnerów w związkach kohabitacyjnych uważa się dwie osoby, które
en Two persons are considered to be partners in a consensual union when they
pl Kategoria Partnerzy (HST.H.‧.‧.‧.‧.) obejmuje Osoby w związkach małżeńskich, Partnerów w zarejestrowanych związkach partnerskich i Partnerów w związkach kohabitacyjnych
en The category Partners (HST.H.‧.‧.‧.‧.) comprises Persons in a married couple, Partners in a registered partnership and Partners in a consensual union
pl Kategoria Partnerzy (FST.L.‧.) obejmuje Osoby w związkach małżeńskich, Partnerów w zarejestrowanych związkach partnerskich i Partnerów w związkach kohabitacyjnych
en The category Partners (FST.L.‧.) comprises Persons in a married couple, Partners in a registered partnership and Partners in a consensual union
pl Motywy wchodzenia w związki kohabitacyjne i plany życiowe kohabitantów.
en The motives of coming into cohabitational relationships and life plans of cohabitants.
pl Za parę uznaje się pary małżeńskie, pary w zarejestrowanych związkach partnerskich i pary w związkach kohabitacyjnych
en The term couple shall include married couples, couples in registered partnerships, and couples who live in a consensual union
pl Wybrane aspekty psychospołecznego funkcjonowania osób żyjących w związkach małżeńskich i kohabitacyjnych.
en Selected aspects of psychosocial functioning in marriage and cohabitation.
pl Związki kohabitacyjne w opini par polskich i niemieckich
en Cohabiting unions in the opinion of Polish and German couples
pl Przemoc kobieca w związkach małżeńskich i kohabitacyjnych: fikcja czy fakt? Rzecz o mężczyznach doświadczających przemocy ze strony kobiet.
en Women's violence vithin relationships: fiction or fact? The thing about men abused by women.
pl Związek kohabitacyjny jest definiowany zgodnie ze specyfikacjami technicznymi tematu Pozycja osoby w rodzinie
en Consensual union is defined as in the technical specifications for the topic Family status
pl Specyfikacje pojęć dotyczących rodziny i definicje terminów rodzina biologiczna, dziecko, para i związek kohabitacyjny podane dla tematu Pozycja osoby w rodzinie mają zastosowanie także do tematu Typ rodziny biologicznej
en The specifications for family concepts and the definitions of the terms family nucleus, child, couple and consensual union provided for the topic Family status also apply for the topic Type of family nucleus
pl Percepcja społeczna związków kohabitacyjnych
en Social perception of cohabitation relationships
pl Opinie studentów na temat związków małżeńskich i kohabitacyjnych
en Students' opinions about marital and cohabitational relationships
pl nieobowiązkowo) stan cywilny faktyczny: osoba żyjąca w związku kohabitacyjnym (między partnerami, którzy nie zawarli związku małżeńskiego); osoba nieżyjąca w związku kohabitacyjnym
en optional) de facto marital status: person living in a consensual union (between unmarried partners); person not living in a consensual union
pl Syn lub córka mieszkające z małżonkiem, zarejestrowanym partnerem, partnerem w związku kohabitacyjnym lub z jednym własnym dzieckiem bądź z większą liczbą własnych dzieci, nie jest uważany(-a) za dziecko
en A son or daughter who lives with a spouse, with a registered partner, with a partner in a consensual union, or with one or more own children, is not considered to be a child
pl Faktyczny zakres przenikania lamiwudyny do OUN oraz jego związek ze skutecznością kliniczną nie jest znany
en The true extent of CNS penetration of lamivudine and its relationship with any clinical efficacy is unknown
pl Pewnie ma to związek ze zwłokami
en Probably had something to do with the dead body
pl W piśmie tym związek zawodowy SUD przedsiębiorstwa RATP zwrócił uwagę Komisji na fakt, że jego zdaniem pracownicy RATP nie mają statusu pracowników prawa prywatnego podlegających kodeksowi pracy
en In its letter the RATP branch of the SUD trade union drew the Commission's attention to the fact that, in its view, the staff of RATP did not have the status of employees under private law subject to the Labour Code
pl środki identyfikacji osób, w imieniu których dokonano transakcji oraz innych osób mających związek z danymi transakcjami
en means for identification of the persons on behalf of whom the transactions have been carried out, and of other persons involved in the relevant transactions
pl Związek którego używasz do lekarstwa...Nie jest przypadkowy
en The compounds you' re using for the cure... not random at all
pl Ścisły związek między środowiskiem a produktem przejawia się również poprzez stosowany surowiec – wartość proteolizy szynki jest bowiem uzależniona również od cech surowca
en The raw materials also constitute a close link between the product and the environment; indeed, the proteolysis of the ham is brought about by the characteristics of those raw materials
pl Dzięki niej trwają związki
en Personality, I mean that' s what keeps a relationship going through the years
pl W kampanię tę powinny zaangażować się instytucje europejskie, krajowe, regionalne i lokalne, jak również organizacje pracodawców i związki zawodowe wszystkich sektorów, zachęcając młodzież szkolną do poznawania najbliższego otoczenia turystycznego (miasta, prowincji, regionu), co stanowiłoby motywację do podróżowania po własnym kraju i odkrywania uroków całej Europy
en This campaign should involve European, national, regional and local institutions, as well as business organisations and unions from all sectors, and should invite pupils to learn about their nearest tourist attractions (city, province, region) as a means of motivating them to travel in their own country and discover the delights of the rest of Europe
pl Zrozumiałam, że nasz związek się wyczerpał
en Our relationship had come to a dead end
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63874 zdań frazy związek kohabitacyjny.Znalezione w 25,613 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.