Tłumaczenia na język angielski:

  • consensual union   

Przykładowe zdania z "związek kohabitacyjny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kategoria Partnerzy (FST.L.‧.) obejmuje Osoby w związkach małżeńskich, Partnerów w zarejestrowanych związkach partnerskich i Partnerów w związkach kohabitacyjnych
en The category Partners (FST.L.‧.) comprises Persons in a married couple, Partners in a registered partnership and Partners in a consensual union
pl Specyfikacje pojęć dotyczących rodziny i definicje terminów rodzina biologiczna, dziecko, para i związek kohabitacyjny podane dla tematu Pozycja osoby w rodzinie mają zastosowanie także do tematu Typ rodziny biologicznej
en The specifications for family concepts and the definitions of the terms family nucleus, child, couple and consensual union provided for the topic Family status also apply for the topic Type of family nucleus
pl Za parę uznaje się pary małżeńskie, pary w zarejestrowanych związkach partnerskich i pary w związkach kohabitacyjnych
en The term couple shall include married couples, couples in registered partnerships, and couples who live in a consensual union
pl Rodzina biologiczna jest definiowana w wąskim znaczeniu, jako dwie lub więcej osób należących do tego samego gospodarstwa domowego i związanych ze sobą jako mąż i żona, partnerzy w zarejestrowanych związkach partnerskich, partnerzy w związkach kohabitacyjnych lub jako rodzic i dziecko
en The family nucleus is defined in the narrow sense, that is as two or more persons who belong to the same household and who are related as husband and wife, as partners in a registered partnership, as partners in a consensual union, or as parent and child
pl Motywy wchodzenia w związki kohabitacyjne i plany życiowe kohabitantów.
en The motives of coming into cohabitational relationships and life plans of cohabitants.
pl Za partnerów w związkach kohabitacyjnych uważa się dwie osoby, które
en Two persons are considered to be partners in a consensual union when they
pl Kategoria Partnerzy (HST.H.‧.‧.‧.‧.) obejmuje Osoby w związkach małżeńskich, Partnerów w zarejestrowanych związkach partnerskich i Partnerów w związkach kohabitacyjnych
en The category Partners (HST.H.‧.‧.‧.‧.) comprises Persons in a married couple, Partners in a registered partnership and Partners in a consensual union
pl Związek kohabitacyjny jest definiowany zgodnie ze specyfikacjami technicznymi tematu Pozycja osoby w rodzinie
en Consensual union is defined as in the technical specifications for the topic Family status
pl Wybrane aspekty psychospołecznego funkcjonowania osób żyjących w związkach małżeńskich i kohabitacyjnych.
en Selected aspects of psychosocial functioning in marriage and cohabitation.
pl Przemoc kobieca w związkach małżeńskich i kohabitacyjnych: fikcja czy fakt? Rzecz o mężczyznach doświadczających przemocy ze strony kobiet.
en Women's violence vithin relationships: fiction or fact? The thing about men abused by women.
pl Związki kohabitacyjne w opini par polskich i niemieckich
en Cohabiting unions in the opinion of Polish and German couples
pl Opinie studentów na temat związków małżeńskich i kohabitacyjnych
en Students' opinions about marital and cohabitational relationships
pl Percepcja społeczna związków kohabitacyjnych
en Social perception of cohabitation relationships
pl Syn lub córka mieszkające z małżonkiem, zarejestrowanym partnerem, partnerem w związku kohabitacyjnym lub z jednym własnym dzieckiem bądź z większą liczbą własnych dzieci, nie jest uważany(-a) za dziecko
en A son or daughter who lives with a spouse, with a registered partner, with a partner in a consensual union, or with one or more own children, is not considered to be a child
pl nieobowiązkowo) stan cywilny faktyczny: osoba żyjąca w związku kohabitacyjnym (między partnerami, którzy nie zawarli związku małżeńskiego); osoba nieżyjąca w związku kohabitacyjnym
en optional) de facto marital status: person living in a consensual union (between unmarried partners); person not living in a consensual union
pl Nadwrażliwość na lewetyracetam, związki pochodne pirolidonów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
en Hypersensitivity to levetiracetam or other pyrrolidone derivatives or any of the excipients
pl Rozważając wszystkie możliwe związki występujące pomiędzy podmiotami powiązanymi, zwraca się uwagę na istotę związku, a nie jedynie jego formę prawną
en In considering each possible related party relationship, attention is directed to the substance of the relationship and not merely the legal form
pl Poczucie skuteczności rodzicielskiej – związki z cechami matek oraz z obserwowanymi przez nie objawami nieuwagi oraz nadaktywności/impulsywności u dzieci
en Parental self efficacy – connections with mother’s characteristic and children symptoms of inattention and hyperactivity/impulsivity observed by mothers
pl Za najdziwniejszy związek, jaki znam
en The most improbable couple according to me!
pl Poważnie, Donovan, z całą tą presją kładzioną obecnie na mężczyzn... musi być trudno utrzymać związek
en Seriously, Donovan, with all the pressure facing men today... it' s got to be tough to maintain a relationship
pl Związek przyczynowy zachodzący pomiędzy charakterystyką obszaru geograficznego a szczególnymi cechami jakościowymi, renomą lub innymi właściwościami produktu
en Causal link between the geographical area and a specific quality, the reputation or other characteristic of the product
pl Panie przewodniczący! Mam nadzieję, że poprzednie niefortunne głosowanie nad prawem litewskim, które jeszcze nie weszło w życie, pomogło wielu kolegom zrozumieć niebezpieczeństwo przekształcenia Unii Europejskiej w Związek Radziecki, przed którym trzeba Unię obronić.
en Mr President, I hope that a previous unfortunate vote on a Lithuanian law that has yet to come into being has helped many colleagues understand the danger, which has to be prevented, of the European Union turning into the Soviet Union.
pl związki organizacji producentów oliwy z oliwek, określonych w art. ‧c ust. ‧ wspomnianego rozporządzenia, powinny być tworzone przez minimalną liczbę organizacji lub reprezentować minimalny odsetek produkcji krajowej
en Whereas the associations of olive oil producer organizations referred to in Article ‧c of the said Regulation must be composed of a minimum number of groups or represent a minimum percentage of national production
pl Związki organiczne ie
en Organic compounds
pl Związki z innymi aktami prawnymi z zakresu ochrony środowiska we Wspólnocie
en Relationship with other environmental legislation in the Community
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63874 zdań frazy związek kohabitacyjny.Znalezione w 12,045 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.