Tłumaczenia na język angielski:

  • consensual union   

Przykładowe zdania z "związek kohabitacyjny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Za parę uznaje się pary małżeńskie, pary w zarejestrowanych związkach partnerskich i pary w związkach kohabitacyjnych
en The term couple shall include married couples, couples in registered partnerships, and couples who live in a consensual union
pl Kategoria Partnerzy (HST.H.‧.‧.‧.‧.) obejmuje Osoby w związkach małżeńskich, Partnerów w zarejestrowanych związkach partnerskich i Partnerów w związkach kohabitacyjnych
en The category Partners (HST.H.‧.‧.‧.‧.) comprises Persons in a married couple, Partners in a registered partnership and Partners in a consensual union
pl Wybrane aspekty psychospołecznego funkcjonowania osób żyjących w związkach małżeńskich i kohabitacyjnych.
en Selected aspects of psychosocial functioning in marriage and cohabitation.
pl Motywy wchodzenia w związki kohabitacyjne i plany życiowe kohabitantów.
en The motives of coming into cohabitational relationships and life plans of cohabitants.
pl Specyfikacje pojęć dotyczących rodziny i definicje terminów rodzina biologiczna, dziecko, para i związek kohabitacyjny podane dla tematu Pozycja osoby w rodzinie mają zastosowanie także do tematu Typ rodziny biologicznej
en The specifications for family concepts and the definitions of the terms family nucleus, child, couple and consensual union provided for the topic Family status also apply for the topic Type of family nucleus
pl Związki kohabitacyjne w opini par polskich i niemieckich
en Cohabiting unions in the opinion of Polish and German couples
pl Rodzina biologiczna jest definiowana w wąskim znaczeniu, jako dwie lub więcej osób należących do tego samego gospodarstwa domowego i związanych ze sobą jako mąż i żona, partnerzy w zarejestrowanych związkach partnerskich, partnerzy w związkach kohabitacyjnych lub jako rodzic i dziecko
en The family nucleus is defined in the narrow sense, that is as two or more persons who belong to the same household and who are related as husband and wife, as partners in a registered partnership, as partners in a consensual union, or as parent and child
pl Kategoria Partnerzy (FST.L.‧.) obejmuje Osoby w związkach małżeńskich, Partnerów w zarejestrowanych związkach partnerskich i Partnerów w związkach kohabitacyjnych
en The category Partners (FST.L.‧.) comprises Persons in a married couple, Partners in a registered partnership and Partners in a consensual union
pl Związek kohabitacyjny jest definiowany zgodnie ze specyfikacjami technicznymi tematu Pozycja osoby w rodzinie
en Consensual union is defined as in the technical specifications for the topic Family status
pl Przemoc kobieca w związkach małżeńskich i kohabitacyjnych: fikcja czy fakt? Rzecz o mężczyznach doświadczających przemocy ze strony kobiet.
en Women's violence vithin relationships: fiction or fact? The thing about men abused by women.
pl Za partnerów w związkach kohabitacyjnych uważa się dwie osoby, które
en Two persons are considered to be partners in a consensual union when they
pl Syn lub córka mieszkające z małżonkiem, zarejestrowanym partnerem, partnerem w związku kohabitacyjnym lub z jednym własnym dzieckiem bądź z większą liczbą własnych dzieci, nie jest uważany(-a) za dziecko
en A son or daughter who lives with a spouse, with a registered partner, with a partner in a consensual union, or with one or more own children, is not considered to be a child
pl nieobowiązkowo) stan cywilny faktyczny: osoba żyjąca w związku kohabitacyjnym (między partnerami, którzy nie zawarli związku małżeńskiego); osoba nieżyjąca w związku kohabitacyjnym
en optional) de facto marital status: person living in a consensual union (between unmarried partners); person not living in a consensual union
pl Opinie studentów na temat związków małżeńskich i kohabitacyjnych
en Students' opinions about marital and cohabitational relationships
pl Percepcja społeczna związków kohabitacyjnych
en Social perception of cohabitation relationships
pl Jaki to ma związek z konkursem Miss Twin Peaks?
en What does that have to do with the Miss Twin Peaks contest?
pl związki tripropylcyny z wyjątkiem tych, które zostały wymienione w innych miejscach tego Załącznika
en tripropyltin compounds, with the exception of those specified elsewhere in this Annex
pl W cytowanych decyzjach można było zawsze wyodrębnić bliski i bezpośredni związek między zbiorem faktów uznanych za fakty stanowiące zdarzenie nadzwyczajne a stratami poniesionymi przez przedsiębiorstwa
en In the above-mentioned decisions, a direct and immediate link could be established between all the facts considered to comprise an exceptional occurrence and the losses suffered by the undertakings concerned
pl Farmakokinetyka insuliny lispro wskazuje, że jest to związek szybko wchłaniany i osiąga największe stężenie we krwi po ‧ minutach po podaniu podskórnym
en The pharmacokinetics of insulin lispro reflect a compound that is rapidly absorbed, and achieves peak blood levels ‧ to ‧ minutes following subcutaneous injection
pl Wspomniana dyrektywa obejmuje przepisy i zalecenia dotyczące monitorowania prekursorów ozonu, takich jak lotne związki organiczne (LZO) (załącznik ‧ do dyrektywy
en The Directive outlines provisions and recommendations for the monitoring of ozone precursors, such as volatile organic compounds (Annex ‧ to the Directive
pl Ekosystem Morza Bałtyckiego, które jest półzamkniętym europejskim morzem śródlądowym, jest jednym z największych słonawych zbiorników wodnych na świecie, poddawanym potężnej presji przyrody i presji spowodowanej działalnością człowieka, takiej jak zanieczyszczenia pochodzące z zatopionej broni chemicznej, na przykład gazy bojowe z czasów ‧ wojny światowej, a także zanieczyszczenia związkami metali ciężkich, substancjami organicznymi, materiałami radioaktywnymi oraz wyciekami mazutu i ropy naftowej
en The Baltic Sea ecosystem, a semi-land locked European inland sea, is one of the world’s largest brackish water bodies and has been seriously affected by many natural pressures and pressures caused by human activity, such as pollution from dumped chemical weapons, for example war gases dating back to the Second World War, and from heavy metal compounds, organic substances, radioactive material, and heating oil and petroleum spills
pl Kiedy już mieliśmy szansę lepiej się poznać, to połączył nas głębszy związek
en But... well, once we got a chance to get to know each other, we formed a deeper connection
pl Naprawdę uważasz, że możesz pracować i angażować się w związek w tym samym czasie?
en Do you really think you can keep working and commit to him at the same time?
pl UE, jako związek państw oparty na wartościach, ma szczególny obowiązek zagwarantować, że prawa człowieka zostaną ugruntowane na całym świecie.
en As a values-based union of states, the EU has a special duty to ensure that human rights are established worldwide.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63874 zdań frazy związek kohabitacyjny.Znalezione w 11,688 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.