Tłumaczenia na język angielski:

 • aurora   
  (Noun  ) [astronomy]
   
  an atmospheric phenomenon
   
  an atmospheric phenomenon
 • northern lights   
  (Noun  )
   
  the aurora of the northern hemisphere
   
  zjawisko świetlne w postaci barwnych pasm obserwowanych na niebie w okolicach podbiegunowych;
   
  the aurora of the northern hemisphere
 • aurora borealis   
   
  zjawisko świetlne w postaci barwnych pasm obserwowanych na niebie w okolicach podbiegunowych;
 • aurora australis   
   
  zjawisko świetlne w postaci barwnych pasm obserwowanych na niebie w okolicach podbiegunowych;
 • southern lights   
   
  zjawisko świetlne w postaci barwnych pasm obserwowanych na niebie w okolicach podbiegunowych;
 • streamer   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
aurora borealis, northern lights

Picture dictionary

southern lights, aurora borealis, northern lights, aurora australis
southern lights, aurora borealis, northern lights, aurora australis

Przykładowe zdania z "zorza polarna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zorza polarna jest faktycznie rzadkim widokiem, sir
en The aurora borealis is a rare sight indeed, sir
pl Powiedz mu, że to zorza polarna
en Tell him it' s the aurora borealis
pl Aurora./ (ang.: zorza polarna, przyp. tłumacza)Stąd wzięło się moje imię, z chaosu
en Aurora- that' s where I got my name
pl Co, zorza polarna w przeddzień sabatu?
en What, the northern lights on the eve of a sabbat?
pl Myślicie, że to dziwne, że zorza polarna występuje noc przed Wikańskim Świętem Świateł?
en Do you guys think it' s weird that the aurora borealis is happening the night before the Wiccan Festival of Lights?
pl Na antarktycznym niebie pojawia się Aurora Australis- południowa zorza polarna
en The Aurora Australis makes an appearance in the Antarctic sky
pl Zorza polarna jako atrakcja turystyczna
en Northern Lights as a tourist attraction
pl Zorza Polarna Południowa rozświetla południowe niebo, ale te widowiskowe światła nie przynoszą ciepła, do lodowej pustyni
en The Aurora Australia illuminates the southern skies, but these spectacular lights bring no warmth to the wilderness of ice
pl Mam więcej informacji, proszę pana, to zorza polarna, ale jest piękna!
en It' s the aurora borealis, but it' s beautiful!
pl Aurora./ (ang.: zorza polarna, przyp. tłumacza
en Aurora, that' s where I got my name
pl Zorza polarna, wyrównanie planetarne, wikański sabat
en The aurora borealis, the planetary alignment, the Wiccan sabbat
pl Widziałaś zdjęcia zorzy polarnej?
en You know those pictures in National Geographic, the aurora borealis?
pl Jimi Hendrix miał piękne brzmienie, przypominające zorzę polarną
en JimiHendrix hada beautifulharmonic, like an aurora borealis
pl Widziałeś zorzę polarną?
en Oh, did you see the midnight sun?
pl O tej porze roku nie można zaobserwować zorzy polarnej
en You can' t see the northern lights this time of year.We were misinformed
pl Szukaliśmy zorzy polarnej
en We were looking for the northern lights
pl I zatocz krąg ich krwią... gdy zorza poranna w noc się przemieni. "
en And close the circle with their blood when morning turns to night "
pl Widziane z teleskopu Hubble' a, zorza tutaj, jest czymś stałym na biegunach Jowisza
en Seen from the Hubble space telescope, the aurora here are a permanent fixture over the Jovian poles
pl Poza Ziemią wiatr słoneczny kontunuuje bieg dalej w układ słoneczny i kiedykolwiek napotyka na planetę z magnetosferą, tworzy się zorza
en Beyond earth, the solar wind continues to race out into the solar system and wherever it encounters a planet with a magnetosphere, aurora spring up
pl Ta pieśń ma być jak zorza czysta i oszałamiająco przejrzysta
en The song should be as clean as the red sky...As transparent as a daze
pl Zorza polarna.Pobudzone protony uderzają w naszą atmosferę
en High energy protons spilling into our atmosphere
pl I wszystkie jego cudy, zorza, która tańczyła w atmosferze planet układu słonecznego i jego światło, które podtrzymywało wszelkie życie tutaj na Ziemi, przeminie
en And all its wonders, the aurora that danced through the atmospheres of planets of the solar system, and its light that sustains all the life here on earth, will be gone
pl " Gdy zorza w noc się przemieni "
en When morning turns to night
pl Nie widziałem zorzy od ‧ na Alasce
en I haven' t seen the aurora since ' ‧ in Alaska
pl Przybyłem na daleką północ Norwegii w nadzei zobaczenia na własne oczy wpływu wiatru słonecznego na naszą planetę, zobaczyć mistyczną zorzę po raz pierwszy
en ' I' ve come to the far north of Norway' in hope of seeing the solar wind' s influence on our planet for myself, ' to see the mystical aurora for the first time. '
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 238 zdań frazy zorza polarna.Znalezione w 0,852 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.