wymowa: IPA: znaˈʧ̑ɛ̃ɲɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • meaning         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) [linguistics]
   
  symbolic value of something
   
  definition or connotation of a word
   
  to, co dany wyraz, znak, gest oznacza lub sygnalizuje
   
  symbolic value of something
   
  definition or connotation of a word
 • value       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  degree of importance you give to something
   
  degree of importance you give to something
 • importance       
  (noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • sense       
  (verb, noun   )
   
  to, co dany wyraz, znak, gest oznacza lub sygnalizuje
 • prominence   
  (noun   )
   
  Condition of importance and relief.
 • significance       
  (noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • weight       
  (verb, noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • amount       
  (advb, verb, noun   )
 • authority       
  (noun   )
 • consequence       
  (noun   )
 • datum   
 • denotation   
  (noun   )
 • emphasis     
  (noun   )
 • figurative   
  (adjv   )
 • greatness       
  (noun   )
 • import       
  (verb, noun   )
 • literally   
  (advb, adjv   )
 • magnitude   
  (noun   )
 • materiality   
  (noun   )
 • matter     
  (verb, noun   )
 • moment         
  (noun   )
 • note         
  (verb, noun   )
 • purport   
  (verb, noun   )
 • relevance   
  (noun   )
 • signification   
  (noun   )
 • weightiness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
meaning, sense
 
importance, significance, weight
 
plamy kolorystyczne w umaszczeniu

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (55)

a co to ma znaczyćwhat is this supposed to be
bez większego znaczeniaof no importance
bez znaczeniaof no account; meaningless; of no consequence
być świadomym znaczeniaunderstand
chmury o znaczeniu operacyjnymcloud of operational significance
co przez to rozumiesz co to ma znaczyćwhat do you intend by that
co to znaczywhat does this mean
czasami znaczysometimes means
czy jest jakaś różnica w znaczeniu międzyis there a difference in meaning between
czy mogę użyć paper w znaczeniu newspapercan I use paper to mean newspaper
czy to słowo ma więcej niż jedno znaczeniedoes this word have more than one meaning
czy używa się kid w znaczeniu childdo you use kid to mean child
czynności o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwasafety-critical work
domena znaczącavanity domain
doprawdy to nie ma żadnego znaczeniait's really of no importance
ekosystem o znaczeniu międzynarodowyminternationally important ecosystem
eksponowanie znaczeniaEU visibility
Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu KomercyjnymEINECS; European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
grupa o znaczeniu systemowymsystemic group
instalacja o znaczeniu strategicznymclassified facility
mianowicie; to jest; to znaczyto wit
mieć znaczeniesignify; denote; matter; imply; mean; represent; stand for
nie ma znaczeniait doesn't matter
nie mieć znaczenia; być mało ważnymbe of no importance
nie szkodzi; to nie ma znaczeniait doesn't matter
nieznaczącyinsignificant
o małym znaczeniuof little amount
odmiany warzyw niemające znaczenia dla towarowej produkcji warzywvegetable varieties with no intrinsic value for commercial crop+A12377 production
Paradise znaczy rajParadise
rezerwat przyrody o znaczeniu krajowymnational reserve
Tekst mający znaczenie dla EOGText with EEA relevance
teren mający znaczenie dla Wspólnotysite of Community importance
to bez znaczeniathat's not important
to jest; to znaczy; innymi słowythat is to say
to ma znaczyć, znaczy sięthat's to say
to naprawdę nie ma znaczeniait really doesn't matter
to nie ma dla mnie znaczeniait doesn't matter to me
to nie ma znaczeniait's of no importance
to nie ma znaczenia, to nie jest ważneit doesn't matter
to nie ma żadnego znaczeniait has no importance
to znaczynamely
to znaczy, żethat means
to znaczy; chcę przez to powiedziećthat is to say
tracić na znaczeniuwear thin
w pełnym tego słowa znaczeniuin the true sense of the word
w ścisłym znaczeniuin the strict sense
Znaczący innySignificant other
znaczenie (kryteriów oceny ofert)weighting; weigh; relative weighting
znaczenie dosłownethe literal sense
znaczenie polityczneclout
znaczenie przenośnethe figurative sense
znaczenie słowameaning; signification
znaczeniuwear thin
znaczonymarked
znaczyćimport; represent; purport; chart; earmark; imply; denote

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "znaczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstemCalls on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend the proposal substantially or replace it with another text
W tym zakresie ani język, ani waluta używane na stronie internetowej nie mają znaczeniaIn this respect, the language or currency which a website uses does not constitute a relevant factor
podkreśla, że klęski żywiołowe, a w szczególności pożary lasów, poważnie zagroziły w tym roku zabytkom i stanowiskom archeologicznym, które mają wielkie znaczenie dla europejskiego dziedzictwa kulturowego; zwraca uwagę w tym kontekście na zagrożenie zniszczeniem starożytnej Olimpii, kolebki igrzysk olimpijskich, i w szczególności jej muzeum, jako zabytku wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego; wnosi o natychmiastowe udostępnienie środków w celu dokonania renowacji w przypadku zniszczenia przez nieustające pożary lasów miejsc stanowiących część europejskiego dziedzictwa kulturowegoStresses that natural disasters, and in particular forest fires, have this year placed in considerable danger monuments and archaeological sites that are of major importance to the European cultural heritage; draws attention, in this connection, to the threat to Ancient Olympia, birthplace of the Olympic Games and, in particular, its museum, as a World Heritage Site; requests that resources be made available immediately for the purposes of restoration should sites forming part of European cultural heritage be damaged by continuing forest fires
w sprawie działu ‧a: Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia- odrzuca redukcje środków na zobowiązania i płatności dokonane przez Radę w pierwszym czytaniu, szczególnie w przypadkach, gdy dotyczą one programów wieloletnich, o których zadecydowano niedawno przy udziale Parlamentu, a których celem jest realizacja strategii lizbońskiej; przywraca zredukowane środki i proponuje zwiększenie liczby linii stanowiących priorytet polityczny dla Parlamentu; proponuje pewną liczbę projektów pilotażowych i działań przygotowawczych zgodnie ze swoimi uprawnieniami budżetowymi; podkreśla znaczenie zmniejszenia stygmatu niepowodzenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w świetle programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIPOn heading ‧a, Competitiveness for growth and employment, rejects the cuts in commitment and payment appropriations made by the Council in its first reading, especially where these cover multi-annual programmes recently co-decided with Parliament that aim to deliver on the Lisbon Strategy; restores these cuts and proposes increases on a number of lines that are political priorities for Parliament; proposes a number of pilot projects and preparatory actions in line with its budgetary prerogatives; underlines the importance of reducing the stigma of business failure in the context of the Competitiveness and Innovation Programme (CIP
Składanie raportów z wyników badań incydentów związanych z bezpieczeństwem oraz analiza i rozpowszechnianie tych wyników mają podstawowe znaczenie dla poprawienia stanu bezpieczeństwa lotnictwaReporting, analysis, and dissemination of findings of safety related incidents are fundamentally important to improving air safety
Projekt rezolucji wprowadza bardzo ważną zmianę przyjmując, że pod względem ścigania sądowego zgoda ofiary na wykorzystywanie nie ma znaczenia, i że należy zapewnić ofierze pomoc niezależnie od jej chęci uczestnictwa w procedurze.As a very important development, the motion for a resolution stipulates that the victim's consent to exploitation is irrelevant in terms of a prosecution, and that assistance is to be provided to the victim irrespective of his or her willingness to take part in the procedure.
podkreśla atrakcyjność modelu europejskiego i znaczenie roli Unii i Państw Członkowskich w handlu światowym; zaznacza potrzebę stworzenia rynku pracy na tyle otwartego na wszystkich obywateli i wystarczająco elastycznego, aby ludzie wyrazili dla niego poparcie; rynek ten zarazem nie powinien zmuszać osób starszych do pracy poza miejscem ich stałego zamieszkaniaHighlights the attraction exerted by the European model and the major role of the Union and of the Member States in world trade; underlines the need for a labour market which is open to all citizens and flexible enough to help people opt into the market and which does not force older people willing to work out of their jobs
nadal zalicza wsparcie procesu pokojowego w Palestynie i Kosowie do swoich niezmienionych kluczowych priorytetów, na które w budżecie UE muszą się znaleźć wystarczające środki; zauważa jednak, że odpowiedni poziom finansowania może wymagać przeprogramowania działu ‧, w tym pewnego wyrównania z innych pozycji budżetowych; przypomina znaczenie funkcjonującej administracji publicznej, która jest niezbędna w celu zapewnienia szczególnej ostrożności niezbędnej do zagwarantowania odpowiedniego wykorzystania funduszy UEContinues to count support for the peace process in Palestine and for Kosovo amongst its unchanged key priorities for which sufficient resources have to be entered in the EU budget; notes, however, that such an adequate level of funding might require re-programming under heading ‧, with some budgetary compensation being provided by other budget lines; recalls the importance of a functioning public administration which is needed to guarantee the special care necessary to ensure proper use of EU funds
Z całego serca popieram sprawozdawczynię, panią poseł Oomen-Ruijten, gdy podkreśla istotne znaczenie emerytur gromadzonych przez pracodawcę (znanych pod nazwą drugiego filaru) i indywidualnego gromadzenia środków na emeryturę (trzeci filar).I wholeheartedly support rapporteur Oomen-Ruijten when she highlights the importance of pension build-up via the employer (what is known as the second pillar) and individual pension build-up (the third pillar).
Bardzo duże znaczenie będzie miał nasz wybór konstrukcji prawnej tej służby, ponieważ to od niej zależeć będą bezpośrednio konsekwencje budżetowe.Our choice of legal construct for this service will be very important, as the budgetary consequences will be directly dependent on this.
Ponieważ proponowane rozporządzenie w sprawie akredytacji jest tekstem mającym znaczenie dla EOG, powinno ono tworzyć taką samą jak w UE podstawę prawną do stosowania akredytacji w państwach EFTA należących do EOGSince the proposed Regulation on accreditation is to be a text of EEA relevance, it should create the same legal basis for the use of accreditation in the EFTA EEA States as in the EU
Ponadto istotnym dowodem na znaczenie polityki spójności jest jej zasadnicze znaczenie przy okazji powstawania europejskiego planu naprawy gospodarczej.Also, important proof of its significance is that cohesion policy has spearheaded the European Economic Recovery Plan.
Znaczenie kształcenia i szkolenia potwierdzono w lizbońskiej strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia, natomiast Rada Europejska wielokrotnie podkreślała rolę kształcenia i szkolenia w kategoriach długoterminowej konkurencyjności Unii Europejskiej.The importance of education and training in the Lisbon Strategy for growth and employment has been acknowledged and the European Council has repeatedly emphasized the role of education and training in the European Union's long-term competitiveness.
Dzień Dziękczynienia wydarzeniem promującym wartości chrześcijańskie. Znaczenie eventu w budowaniu marki instytucji kościelnej.thanksgiving day – an event promoting christian values. the importance of events in building the brand of the ecclesiastical institution.
Znaczy bieżącą sesję tak aby wyświetliła komunikat w przypadku odnotowania zdarzenia w jej obrębie. Ikona zapalonej żarówki pojawi się na karcie sesji. Skorzystaj z komunikatów alarmów gdy pracujesz w innej sesji terminala. Czas przed wyświetleniem komunikatu może zostać ustawiony w ustawieniach & konsole-dopelniaczFlag the current session so it will show an alert if activity occurs. An icon of a lit light bulb will appear in the session 's tab. Use this to alert you if something happens while you are working in another session. The time before an alert can be modified in the & konsole; preferences
Ponadto sytuacja importerów i sprzedawców detalicznych nie zmieni się w sposób znaczący, gdyż właściwie wycenione worki i torby nadal będą dostępne na rynku, łącznie z przywozem z krajów trzecichFurthermore, the importers and the retailers will not be substantially affected since fairly priced sacks and bags will still be available in the market, including imports from other third countries
Znaczenie samobadania piersi w wykrywaniu stanów przedrakowych oraz raka piersi.The importance of breast self-examination in detecting precancerous lesions and cancer of the breast.
W wyniku oficjalnych badań przeprowadzonych na podstawie deczyji ‧/WE, oraz w oparciu o ostatnie informacje na temat szkody wyrządzonej przez wirus mozaiki pepino, rola nasienia pomidora jako znaczącego źródła zakażenia została potwierdzonaAs a result of official surveys carried out under Decision ‧/EC, and based on recent information on the damage caused by Pepino mosaic virus, the role of tomato seed as a significant source of infection is now ascertained
zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstemCalls on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend its proposal substantially or replace it with another text
Zawarcie dobrowolnej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Kamerunu w sprawie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w sektorze leśnictwa w odniesieniu do produktów z drewna importowanych w ramach unijnego systemu egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) ma kapitalne znaczenie, zważywszy na negatywne skutki, jakie niesie ze sobą nielegalny handel drewnem.The conclusion of a Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Cameroon on the implementation of legislation, governance and trade in the forestry sector with regard to timber products imported by the EU's Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) is of the utmost importance given the negative impact that the trade in illegal timber necessarily entails.
Stwierdzał ponadto, że ilości i ceny produktu objętego postępowaniem przywożonego z tego kraju mają, pośród innych skutków, negatywny wpływ na udział w rynku i poziom cen stosowanych przez przemysł wspólnotowy, co ma znaczące niekorzystne skutki dla ogólnych wyników i sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowegoIt further stated that the volumes and prices of the imported product concerned from this country had, among other consequences, a negative impact on the market share held and on the level of prices charged by the Community industry, resulting in substantial adverse effects on the overall performance and the financial situation of the Community industry
mając na uwadze, że przyjęcie dyrektyw w ramach wdrażania wspólnych standardów stanowi jedynie pierwszy krok i że po tym etapie konieczne jest właściwe wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich postanowień przyjętych na szczeblu Wspólnoty; mając na uwadze, że istotne znaczenie ma dokonywana przez Komisję kontrola wdrożenia powyższych postanowień i że w związku z tym należy przeznaczyć odpowiednie środki na taką kontrolęwhereas, when it comes to implementing joint standards, the adoption of directives is only a first step, and whereas this phase must necessarily be followed by the proper implementation in all Member States of the provisions adopted at Community level; whereas scrutiny of that implementation process by the Commission constitutes a highly significant task for which appropriate resources must therefore be made available
To znaczy, że jeśli sam wydostał się z alei, nie sądzicie, że udałby się po jakąś pomoc?I mean, if he got himself out of the alley, don' t you think he' d go for some help?
Struktury regionalne umożliwią wspieranie zrównoważonej polityki przemysłowej w Unii Europejskiej i dlatego niezbędne jest podkreślenie znaczenia ustanowienia jeszcze większej liczby innowacyjnych klastrów oraz szerokiej współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami, instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorstwami.Regional structures will allow us to support a sustainable industrial policy in Europe, and because of this, we need to stress the importance even more of innovative clusters and broad cooperation between actors, educational institutions and companies.
Ze swej strony Sernam zobowiązywało się do zredukowania, w okresie od ‧ do ‧ r., liczby eksploatowanych oddziałów ze ‧ do ‧, do zmniejszenia obrotu o ‧ %, do zredukowania swojego personelu oraz do przeprowadzenia restrukturyzacji za pomocą wyżej wspomnianego budżetu i w wyznaczonym terminie, to znaczy przed początkiem ‧ rIn turn, Sernam undertook to reduce the number of its operating sites from ‧ to ‧ over the period from ‧ to ‧, reduce its turnover by ‧%, reduce its staff and implement restructuring with the abovementioned budget and within the prescribed timeframe, i.e. before the beginning of
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54266 zdań frazy znaczenie.Znalezione w 8,549 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.