wymowa: IPA: znaˈʧ̑ɛ̃ɲɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • meaning         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) [linguistics]
   
  symbolic value of something
   
  definition or connotation of a word
   
  to, co dany wyraz, znak, gest oznacza lub sygnalizuje
   
  symbolic value of something
   
  definition or connotation of a word
 • value       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  degree of importance you give to something
   
  degree of importance you give to something
 • importance       
  (noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • sense       
  (verb, noun   )
   
  to, co dany wyraz, znak, gest oznacza lub sygnalizuje
 • prominence   
  (noun   )
   
  Condition of importance and relief.
 • significance       
  (noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • weight       
  (verb, noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • amount       
  (advb, verb, noun   )
 • authority       
  (noun   )
 • consequence       
  (noun   )
 • datum   
 • denotation   
  (noun   )
 • emphasis     
  (noun   )
 • figurative   
  (adjv   )
 • greatness       
  (noun   )
 • import       
  (verb, noun   )
 • literally   
  (advb, adjv   )
 • magnitude   
  (noun   )
 • materiality   
  (noun   )
 • matter     
  (verb, noun   )
 • moment         
  (noun   )
 • note         
  (verb, noun   )
 • purport   
  (verb, noun   )
 • relevance   
  (noun   )
 • signification   
  (noun   )
 • weightiness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
meaning, sense
 
importance, significance, weight
 
plamy kolorystyczne w umaszczeniu

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (55)

a co to ma znaczyć
what is this supposed to be
bez większego znaczenia
of no importance
bez znaczenia
of no account; meaningless; of no consequence
chmury o znaczeniu operacyjnym
cloud of operational significance
co przez to rozumiesz co to ma znaczyć
what do you intend by that
co to znaczy
what does this mean
czasami znaczy
sometimes means
czy jest jakaś różnica w znaczeniu między
is there a difference in meaning between
czy mogę użyć paper w znaczeniu newspaper
can I use paper to mean newspaper
czy to słowo ma więcej niż jedno znaczenie
does this word have more than one meaning
czy używa się kid w znaczeniu child
do you use kid to mean child
domena znacząca
vanity domain
doprawdy to nie ma żadnego znaczenia
it's really of no importance
ekosystem o znaczeniu międzynarodowym
internationally important ecosystem
Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
EINECS; European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
mieć znaczenie
signify; denote; matter; imply; mean; represent; stand for
nie ma znaczenia
it doesn't matter
nieznaczący
insignificant
o małym znaczeniu
of little amount
odmiany warzyw niemające znaczenia dla towarowej produkcji warzyw
vegetable varieties with no intrinsic value for commercial crop+A12377 production
Tekst mający znaczenie dla EOG
Text with EEA relevance
teren mający znaczenie dla Wspólnoty
site of Community importance
to bez znaczenia
that's not important
to naprawdę nie ma znaczenia
it really doesn't matter
to nie ma dla mnie znaczenia
it doesn't matter to me
to nie ma znaczenia
it's of no importance
to nie ma żadnego znaczenia
it has no importance
to znaczy
namely
to znaczy, że
that means
w pełnym tego słowa znaczeniu
in the true sense of the word
w ścisłym znaczeniu
in the strict sense
Znaczący inny
Significant other
znaczenie (kryteriów oceny ofert)
weighting; weigh; relative weighting
znaczenie dosłowne
the literal sense
znaczenie przenośne
the figurative sense
znaczenie słowa
meaning; signification
znaczeniu
wear thin
znaczony
marked
znaczyć
import; represent; purport; chart; earmark; imply; denote

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "znaczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem
en Calls on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend the proposal substantially or replace it with another text
pl W tym zakresie ani język, ani waluta używane na stronie internetowej nie mają znaczenia
en In this respect, the language or currency which a website uses does not constitute a relevant factor
pl podkreśla, że klęski żywiołowe, a w szczególności pożary lasów, poważnie zagroziły w tym roku zabytkom i stanowiskom archeologicznym, które mają wielkie znaczenie dla europejskiego dziedzictwa kulturowego; zwraca uwagę w tym kontekście na zagrożenie zniszczeniem starożytnej Olimpii, kolebki igrzysk olimpijskich, i w szczególności jej muzeum, jako zabytku wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego; wnosi o natychmiastowe udostępnienie środków w celu dokonania renowacji w przypadku zniszczenia przez nieustające pożary lasów miejsc stanowiących część europejskiego dziedzictwa kulturowego
en Stresses that natural disasters, and in particular forest fires, have this year placed in considerable danger monuments and archaeological sites that are of major importance to the European cultural heritage; draws attention, in this connection, to the threat to Ancient Olympia, birthplace of the Olympic Games and, in particular, its museum, as a World Heritage Site; requests that resources be made available immediately for the purposes of restoration should sites forming part of European cultural heritage be damaged by continuing forest fires
pl w sprawie działu ‧a: Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia- odrzuca redukcje środków na zobowiązania i płatności dokonane przez Radę w pierwszym czytaniu, szczególnie w przypadkach, gdy dotyczą one programów wieloletnich, o których zadecydowano niedawno przy udziale Parlamentu, a których celem jest realizacja strategii lizbońskiej; przywraca zredukowane środki i proponuje zwiększenie liczby linii stanowiących priorytet polityczny dla Parlamentu; proponuje pewną liczbę projektów pilotażowych i działań przygotowawczych zgodnie ze swoimi uprawnieniami budżetowymi; podkreśla znaczenie zmniejszenia stygmatu niepowodzenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w świetle programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP
en On heading ‧a, Competitiveness for growth and employment, rejects the cuts in commitment and payment appropriations made by the Council in its first reading, especially where these cover multi-annual programmes recently co-decided with Parliament that aim to deliver on the Lisbon Strategy; restores these cuts and proposes increases on a number of lines that are political priorities for Parliament; proposes a number of pilot projects and preparatory actions in line with its budgetary prerogatives; underlines the importance of reducing the stigma of business failure in the context of the Competitiveness and Innovation Programme (CIP
pl Składanie raportów z wyników badań incydentów związanych z bezpieczeństwem oraz analiza i rozpowszechnianie tych wyników mają podstawowe znaczenie dla poprawienia stanu bezpieczeństwa lotnictwa
en Reporting, analysis, and dissemination of findings of safety related incidents are fundamentally important to improving air safety
pl Projekt rezolucji wprowadza bardzo ważną zmianę przyjmując, że pod względem ścigania sądowego zgoda ofiary na wykorzystywanie nie ma znaczenia, i że należy zapewnić ofierze pomoc niezależnie od jej chęci uczestnictwa w procedurze.
en As a very important development, the motion for a resolution stipulates that the victim's consent to exploitation is irrelevant in terms of a prosecution, and that assistance is to be provided to the victim irrespective of his or her willingness to take part in the procedure.
pl podkreśla atrakcyjność modelu europejskiego i znaczenie roli Unii i Państw Członkowskich w handlu światowym; zaznacza potrzebę stworzenia rynku pracy na tyle otwartego na wszystkich obywateli i wystarczająco elastycznego, aby ludzie wyrazili dla niego poparcie; rynek ten zarazem nie powinien zmuszać osób starszych do pracy poza miejscem ich stałego zamieszkania
en Highlights the attraction exerted by the European model and the major role of the Union and of the Member States in world trade; underlines the need for a labour market which is open to all citizens and flexible enough to help people opt into the market and which does not force older people willing to work out of their jobs
pl nadal zalicza wsparcie procesu pokojowego w Palestynie i Kosowie do swoich niezmienionych kluczowych priorytetów, na które w budżecie UE muszą się znaleźć wystarczające środki; zauważa jednak, że odpowiedni poziom finansowania może wymagać przeprogramowania działu ‧, w tym pewnego wyrównania z innych pozycji budżetowych; przypomina znaczenie funkcjonującej administracji publicznej, która jest niezbędna w celu zapewnienia szczególnej ostrożności niezbędnej do zagwarantowania odpowiedniego wykorzystania funduszy UE
en Continues to count support for the peace process in Palestine and for Kosovo amongst its unchanged key priorities for which sufficient resources have to be entered in the EU budget; notes, however, that such an adequate level of funding might require re-programming under heading ‧, with some budgetary compensation being provided by other budget lines; recalls the importance of a functioning public administration which is needed to guarantee the special care necessary to ensure proper use of EU funds
pl Z całego serca popieram sprawozdawczynię, panią poseł Oomen-Ruijten, gdy podkreśla istotne znaczenie emerytur gromadzonych przez pracodawcę (znanych pod nazwą drugiego filaru) i indywidualnego gromadzenia środków na emeryturę (trzeci filar).
en I wholeheartedly support rapporteur Oomen-Ruijten when she highlights the importance of pension build-up via the employer (what is known as the second pillar) and individual pension build-up (the third pillar).
pl Bardzo duże znaczenie będzie miał nasz wybór konstrukcji prawnej tej służby, ponieważ to od niej zależeć będą bezpośrednio konsekwencje budżetowe.
en Our choice of legal construct for this service will be very important, as the budgetary consequences will be directly dependent on this.
pl Ponieważ proponowane rozporządzenie w sprawie akredytacji jest tekstem mającym znaczenie dla EOG, powinno ono tworzyć taką samą jak w UE podstawę prawną do stosowania akredytacji w państwach EFTA należących do EOG
en Since the proposed Regulation on accreditation is to be a text of EEA relevance, it should create the same legal basis for the use of accreditation in the EFTA EEA States as in the EU
pl Ponadto istotnym dowodem na znaczenie polityki spójności jest jej zasadnicze znaczenie przy okazji powstawania europejskiego planu naprawy gospodarczej.
en Also, important proof of its significance is that cohesion policy has spearheaded the European Economic Recovery Plan.
pl Znaczenie kształcenia i szkolenia potwierdzono w lizbońskiej strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia, natomiast Rada Europejska wielokrotnie podkreślała rolę kształcenia i szkolenia w kategoriach długoterminowej konkurencyjności Unii Europejskiej.
en The importance of education and training in the Lisbon Strategy for growth and employment has been acknowledged and the European Council has repeatedly emphasized the role of education and training in the European Union's long-term competitiveness.
pl Dzień Dziękczynienia wydarzeniem promującym wartości chrześcijańskie. Znaczenie eventu w budowaniu marki instytucji kościelnej.
en thanksgiving day – an event promoting christian values. the importance of events in building the brand of the ecclesiastical institution.
pl Znaczy bieżącą sesję tak aby wyświetliła komunikat w przypadku odnotowania zdarzenia w jej obrębie. Ikona zapalonej żarówki pojawi się na karcie sesji. Skorzystaj z komunikatów alarmów gdy pracujesz w innej sesji terminala. Czas przed wyświetleniem komunikatu może zostać ustawiony w ustawieniach & konsole-dopelniacz
en Flag the current session so it will show an alert if activity occurs. An icon of a lit light bulb will appear in the session 's tab. Use this to alert you if something happens while you are working in another session. The time before an alert can be modified in the & konsole; preferences
pl Ponadto sytuacja importerów i sprzedawców detalicznych nie zmieni się w sposób znaczący, gdyż właściwie wycenione worki i torby nadal będą dostępne na rynku, łącznie z przywozem z krajów trzecich
en Furthermore, the importers and the retailers will not be substantially affected since fairly priced sacks and bags will still be available in the market, including imports from other third countries
pl Znaczenie samobadania piersi w wykrywaniu stanów przedrakowych oraz raka piersi.
en The importance of breast self-examination in detecting precancerous lesions and cancer of the breast.
pl W wyniku oficjalnych badań przeprowadzonych na podstawie deczyji ‧/WE, oraz w oparciu o ostatnie informacje na temat szkody wyrządzonej przez wirus mozaiki pepino, rola nasienia pomidora jako znaczącego źródła zakażenia została potwierdzona
en As a result of official surveys carried out under Decision ‧/EC, and based on recent information on the damage caused by Pepino mosaic virus, the role of tomato seed as a significant source of infection is now ascertained
pl zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem
en Calls on the Commission to refer the matter to Parliament again if it intends to amend its proposal substantially or replace it with another text
pl Zawarcie dobrowolnej umowy o partnerstwie między Unią Europejską a Republiką Kamerunu w sprawie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w sektorze leśnictwa w odniesieniu do produktów z drewna importowanych w ramach unijnego systemu egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT) ma kapitalne znaczenie, zważywszy na negatywne skutki, jakie niesie ze sobą nielegalny handel drewnem.
en The conclusion of a Voluntary Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Cameroon on the implementation of legislation, governance and trade in the forestry sector with regard to timber products imported by the EU's Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) is of the utmost importance given the negative impact that the trade in illegal timber necessarily entails.
pl Stwierdzał ponadto, że ilości i ceny produktu objętego postępowaniem przywożonego z tego kraju mają, pośród innych skutków, negatywny wpływ na udział w rynku i poziom cen stosowanych przez przemysł wspólnotowy, co ma znaczące niekorzystne skutki dla ogólnych wyników i sytuacji finansowej przemysłu wspólnotowego
en It further stated that the volumes and prices of the imported product concerned from this country had, among other consequences, a negative impact on the market share held and on the level of prices charged by the Community industry, resulting in substantial adverse effects on the overall performance and the financial situation of the Community industry
pl mając na uwadze, że przyjęcie dyrektyw w ramach wdrażania wspólnych standardów stanowi jedynie pierwszy krok i że po tym etapie konieczne jest właściwe wdrożenie we wszystkich państwach członkowskich postanowień przyjętych na szczeblu Wspólnoty; mając na uwadze, że istotne znaczenie ma dokonywana przez Komisję kontrola wdrożenia powyższych postanowień i że w związku z tym należy przeznaczyć odpowiednie środki na taką kontrolę
en whereas, when it comes to implementing joint standards, the adoption of directives is only a first step, and whereas this phase must necessarily be followed by the proper implementation in all Member States of the provisions adopted at Community level; whereas scrutiny of that implementation process by the Commission constitutes a highly significant task for which appropriate resources must therefore be made available
pl To znaczy, że jeśli sam wydostał się z alei, nie sądzicie, że udałby się po jakąś pomoc?
en I mean, if he got himself out of the alley, don' t you think he' d go for some help?
pl Struktury regionalne umożliwią wspieranie zrównoważonej polityki przemysłowej w Unii Europejskiej i dlatego niezbędne jest podkreślenie znaczenia ustanowienia jeszcze większej liczby innowacyjnych klastrów oraz szerokiej współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami, instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorstwami.
en Regional structures will allow us to support a sustainable industrial policy in Europe, and because of this, we need to stress the importance even more of innovative clusters and broad cooperation between actors, educational institutions and companies.
pl Ze swej strony Sernam zobowiązywało się do zredukowania, w okresie od ‧ do ‧ r., liczby eksploatowanych oddziałów ze ‧ do ‧, do zmniejszenia obrotu o ‧ %, do zredukowania swojego personelu oraz do przeprowadzenia restrukturyzacji za pomocą wyżej wspomnianego budżetu i w wyznaczonym terminie, to znaczy przed początkiem ‧ r
en In turn, Sernam undertook to reduce the number of its operating sites from ‧ to ‧ over the period from ‧ to ‧, reduce its turnover by ‧%, reduce its staff and implement restructuring with the abovementioned budget and within the prescribed timeframe, i.e. before the beginning of
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54266 zdań frazy znaczenie.Znalezione w 16,185 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.