wymowa: IPA: znaˈʧ̑ɛ̃ɲɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • meaning         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) [linguistics]
   
  symbolic value of something
   
  definition or connotation of a word
   
  to, co dany wyraz, znak, gest oznacza lub sygnalizuje
   
  symbolic value of something
   
  definition or connotation of a word
 • value       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  degree of importance you give to something
   
  degree of importance you give to something
 • importance       
  (noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • sense       
  (verb, noun   )
   
  to, co dany wyraz, znak, gest oznacza lub sygnalizuje
 • prominence   
  (noun   )
   
  Condition of importance and relief.
 • significance       
  (noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • weight       
  (verb, noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • amount       
  (advb, verb, noun   )
 • authority       
  (noun   )
 • consequence       
  (noun   )
 • datum   
 • denotation   
  (noun   )
 • emphasis     
  (noun   )
 • figurative   
  (adjv   )
 • greatness       
  (noun   )
 • import       
  (verb, noun   )
 • literally   
  (advb, adjv   )
 • magnitude   
  (noun   )
 • materiality   
  (noun   )
 • matter     
  (verb, noun   )
 • moment         
  (noun   )
 • note         
  (verb, noun   )
 • purport   
  (verb, noun   )
 • relevance   
  (noun   )
 • signification   
  (noun   )
 • weightiness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
meaning, sense
 
importance, significance, weight
 
plamy kolorystyczne w umaszczeniu

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (55)

a co to ma znaczyćwhat is this supposed to be
bez większego znaczeniaof no importance
bez znaczeniaof no account; of no consequence; meaningless
być świadomym znaczeniaunderstand
chmury o znaczeniu operacyjnymcloud of operational significance
co przez to rozumiesz co to ma znaczyćwhat do you intend by that
co to znaczywhat does this mean
czasami znaczysometimes means
czy jest jakaś różnica w znaczeniu międzyis there a difference in meaning between
czy mogę użyć paper w znaczeniu newspapercan I use paper to mean newspaper
czy to słowo ma więcej niż jedno znaczeniedoes this word have more than one meaning
czy używa się kid w znaczeniu childdo you use kid to mean child
czynności o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwasafety-critical work
domena znaczącavanity domain
doprawdy to nie ma żadnego znaczeniait's really of no importance
ekosystem o znaczeniu międzynarodowyminternationally important ecosystem
eksponowanie znaczeniaEU visibility
Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu KomercyjnymEuropean Inventory of Existing Commercial Chemical Substances; EINECS
grupa o znaczeniu systemowymsystemic group
instalacja o znaczeniu strategicznymclassified facility
mianowicie; to jest; to znaczyto wit
mieć znaczenieimply; signify; denote; stand for; mean; matter; represent
nie ma znaczeniait doesn't matter
nie mieć znaczenia; być mało ważnymbe of no importance
nie szkodzi; to nie ma znaczeniait doesn't matter
nieznaczącyinsignificant
o małym znaczeniuof little amount
odmiany warzyw niemające znaczenia dla towarowej produkcji warzywvegetable varieties with no intrinsic value for commercial crop+A12377 production
Paradise znaczy rajParadise
rezerwat przyrody o znaczeniu krajowymnational reserve
Tekst mający znaczenie dla EOGText with EEA relevance
teren mający znaczenie dla Wspólnotysite of Community importance
to bez znaczeniathat's not important
to jest; to znaczy; innymi słowythat is to say
to ma znaczyć, znaczy sięthat's to say
to naprawdę nie ma znaczeniait really doesn't matter
to nie ma dla mnie znaczeniait doesn't matter to me
to nie ma znaczeniait's of no importance
to nie ma znaczenia, to nie jest ważneit doesn't matter
to nie ma żadnego znaczeniait has no importance
to znaczynamely
to znaczy, żethat means
to znaczy; chcę przez to powiedziećthat is to say
tracić na znaczeniuwear thin
w pełnym tego słowa znaczeniuin the true sense of the word
w ścisłym znaczeniuin the strict sense
Znaczący innySignificant other
znaczenie (kryteriów oceny ofert)relative weighting; weighting; weigh
znaczenie dosłownethe literal sense
znaczenie polityczneclout
znaczenie przenośnethe figurative sense
znaczenie słowameaning; signification
znaczeniuwear thin
znaczonymarked
znaczyćrepresent; mark; purport; matter; earmark; imply; chart

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "znaczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jednakże proces ten nie jest obecnie jeszcze zaawansowany do stopnia, który miałby znaczący wpływ na dostępność podaży dla producentów wspólnotowychHowever, that process does not yet appear to be sufficiently far advanced to have had an appreciable effect on the availability of supply to the Community producers
To znaczy, że ty lepiej też się martwJARRETT:That means you better worry, too
Komisja uważa również, że komunikat z ‧ r. w sprawie pomocy szkoleniowej nie wprowadza znaczących zmian w kwestii oceny pomocy, takiej jak pomoc przewidziana w wyroku w sprawie Freistaat SachsenThe Commission also considers that the ‧ Training Aid Communication does not introduce substantive changes with respect to the assessment of aid of the kind envisaged by the Freistaat Sachsen ruling
Wobec powyższego Komisja uznała, że zważywszy na zobowiązania przedłożone przez strony, zgłoszona koncentracja nie zakłóci w znaczący sposób skutecznej konkurencji na wspólnym rynku ani na znacznej jego częściThe Commission, therefore, reached the conclusion that, on the basis of the commitments submitted by the Parties, the notified concentration will not significantly impede effective competition, in the common market or in a substantial part of it
uwzględniając swoją rezolucję z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie znaczenia spójności terytorialnej w rozwoju regionalnymhaving regard to its resolution of ‧ September ‧ on the role of territorial cohesion in regional development
Tak, nie żeby wiele znaczyłoIt is, not that it' s doing much good
W związku z tym trzeci zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficzny, stanowi skonsolidowaną wersję wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na śródziemnomorski region biogeograficznyIn that sense, the third updated list of sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region constitutes a consolidated version of the list of sites of Community importance for the Mediterranean biogeographical region
Grupa wysokiego szczebla zaleciła, aby sprawom dotyczącym środowiska nadać taką samą wagę, jak sprawom bezpieczeństwa i efektywności w systemie lotnictwa, oraz podkreśliła znaczenie współpracy przedstawicieli przemysłu i organów regulacyjnych w celu zagwarantowania, że ATM przyczyni się w jak największym stopniu do zrównoważonego rozwojuThe High Level Group recommended according the environment the same importance as safety and efficiency in the aviation system and insisted that industry and regulators should work together to ensure that ATM contributes as much as possible to sustainability
Z tego punktu widzenia fundamentalne znaczenie zdaje się mieć stworzenie synergii obejmujących przedsiębiorstwa, ośrodki kształcenia, szkoły i uniwersytety, tak by wykorzystywały one we własnym zakresie wiedzę formalną i nieformalną zdobytą przez uczestnikówTo this end, it is crucial to create synergies drawing in businesses, training institutions, schools and universities for them to promote, each in their respective areas, the formal and non-formal expertise acquired by the participants
zasadnicze znaczenie ma zapewnienie ścisłej współpracy między Państwami Członkowskimi a KomisjąWhereas it is essential to ensure close cooperation between the Member States and the Commission
Dlatego też istotne jest, aby uświadamiać je od jak najwcześniejszych lat w zakresie znaczenia reklam i ich potencjalnych niekorzystnych skutków.This is why it is necessary to make them aware from a very young age of the power of advertising and its potential adverse effects.
zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku KomisjiAsks the Council to consult Parliament again if it intends to amend the Commission proposal substantially
Czy dla udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania ma znaczenia okoliczność, że sprzedaż akcji spółki zależnej następuje etapami?Is it of significance for the answers to the above questions if the sale of interests in a subsidiary takes place in stages?
To znaczy w Turcji?You mean in Turkey?- Yes, exactly
W niektórych krajach, na przykład we Włoszech, trwają oceny dotyczące tego, czy należy zrezygnować z energii jądrowej, czy też nie, a kluczowe znaczenie ma wdrożenie wspólnych decyzji również na szczeblu europejskim.In some countries, such as Italy, assessments are being carried out to decide whether or not to abandon nuclear energy, and it is essential to implement common decisions, also, at European level.
Wybór przedsiębiorstw poddawanych kontroli powinien być uzależniony od charakteru transakcji przeprowadzanych na ich odpowiedzialność oraz od podziału przedsiębiorstw na otrzymujące lub dokonujące płatności w zależności od ich finansowego znaczenia w systemie finansowania przez EFRGThe undertakings to be scrutinised should be selected on the basis of the nature of the transactions carried out on their responsibility and the breakdown of the undertakings receiving or making payments according to their financial importance in the system of financing by the EAGF
Kolejną znaczącą kwotą ujętą w niniejszej pozycji jest ‧ mln EUR na rozbudowę budynku Trybunału Sprawiedliwości w LuksemburguThe other significant amount included here is EUR ‧ million, which concerns the extension of a Court of Justice building in Luxembourg
(RO) Szczyt w Lizbonie zapewni Unii Europejskiej możliwość przeprowadzenia debaty, a może nawet podjęcia decyzji w sprawie mającej zasadnicze znaczenie dla jej przyszłości i jej roli w XXI. wieku.(RO) The Lisbon Summit will offer the European Union the opportunity to debate and perhaps decide on a subject of major importance for its future and role in the 21st century.
Tekst mający znaczenie dla EOGText with EEA relevance
Współpraca administracyjna ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego usługAdministrative cooperation is essential to make the internal market in services function properly
Na przykład w jednym przypadku wysokie znaczenie konsekwencji niepożądanego skutku może być powiązane z niewielkim prawdopodobieństwem jego wystąpienia, w wyniku czego będzie się ono mieścić w zakresie od wysokiego ryzyka do niewielkiego ryzykaFor example, in one case the high magnitude of the consequences of an adverse effect may be combined with a negligible likelihood of it occurring, resulting in the whole range from high risk down to negligible risk
Bezpieczeństwo dostaw stanowi zatem element strategiczny o kluczowym znaczeniu, który wymaga udoskonalenia poprzez zapewnienie większej efektywności energetycznej, poprzez dywersyfikację dostawców energii, źródeł i kanałów dystrybucji, poprzez wspieranie interesów energetycznych Unii w ramach stosunków z krajami trzecimi oraz poprzez budowanie faktycznego wspólnego rynku energii, którego tak naprawdę nadal nie mamy.Security of supply is thus a key strategic element that has to be improved by ensuring greater energy efficiency, by diversification of energy suppliers, sources and distribution channels, by promoting the Union's energy interests in relation to third countries and, finally, by creating a genuine common energy market, which we still do not have.
Komisja wielokrotnie wspomniała pewne aspekty, które mają moim zdaniem zasadnicze znaczenie, tak jak potrzeba zapewnienia większej elastyczności, prostoty, skuteczności i zorientowania na rezultaty w definiowaniu i wdrażaniu tej polityki.On a number of occasions, the Commission has mentioned certain aspects that I believe are essential, such as the need for this policy to be more flexible, simpler, more efficient and more results-oriented in its definition and implementation.
Pomimo że Komisja w swoim pierwotnym wniosku starała się skupić na rynku, udało nam się - za sprawą szeregu poprawek, które przyjęliśmy znaczącą większością głosów - skierować główną uwagę na ludzi, kierując się tym, co powiedział pan komisarz Dalli.Although the original proposal from the Commission tended rather to put the market at the centre, we have now succeeded - through a wide range of amendments that were adopted with a large majority - in putting people at the centre instead, thereby taking into account what Commissioner Dalli said.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54266 zdań frazy znaczenie.Znalezione w 7,907 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.