wymowa: IPA: znaˈʧ̑ɛ̃ɲɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • meaning         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) [linguistics]
   
  symbolic value of something
   
  definition or connotation of a word
   
  to, co dany wyraz, znak, gest oznacza lub sygnalizuje
   
  symbolic value of something
   
  definition or connotation of a word
   
  definition or connotation of a word
   
  symbolic value of something
 • sense       
  (verb, noun   )
   
  to, co dany wyraz, znak, gest oznacza lub sygnalizuje
 • value       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  degree of importance you give to something
   
  degree of importance you give to something
   
  degree of importance you give to something
 • importance       
  (Noun  ) (noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • significance       
  (noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • weight       
  (verb, noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • relevance   
  (noun   )
 • prominence   
  (noun   )
   
  Condition of importance and relief.
 • amount       
  (advb, verb, noun   )
 • authority       
  (noun   )
 • connotation   
  (Noun  ) (noun   )
 • consequence       
  (noun   )
 • datum   
 • denotation   
  (noun   )
 • emphasis     
  (noun   )
 • figurative   
  (adjv   )
 • greatness       
  (noun   )
 • import       
  (verb, noun   )
 • intension   
  (Noun  )
 • literally   
  (advb, adjv   )
 • magnitude   
  (noun   )
 • materiality   
  (noun   )
 • matter     
  (verb, noun   )
 • moment         
  (noun   )
 • note         
  (verb, noun   )
 • purport   
  (verb, noun   )
 • signification   
  (noun   )
 • substance       
  (Noun  ) (noun   )
 • weightiness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
meaning, sense
 
importance, significance, weight
 
plamy kolorystyczne w umaszczeniu

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (54)

a co to ma znaczyć
what is this supposed to be
bez większego znaczenia
of no importance
bez znaczenia
of no account; negligible; meaningless; of no consequence
chmury o znaczeniu operacyjnym
cloud of operational significance
co przez to rozumiesz co to ma znaczyć
what do you intend by that
co to znaczy
what does this mean
czasami znaczy
sometimes means
czy jest jakaś różnica w znaczeniu między
is there a difference in meaning between
czy mogę użyć paper w znaczeniu newspaper
can I use paper to mean newspaper
czy to słowo ma więcej niż jedno znaczenie
does this word have more than one meaning
czy używa się kid w znaczeniu child
do you use kid to mean child
domena znacząca
vanity domain
doprawdy to nie ma żadnego znaczenia
it's really of no importance
ekosystem o znaczeniu międzynarodowym
internationally important ecosystem
Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
EINECS; European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
mieć znaczenie
signify; denote; matter; imply; mean; represent; stand for
nie ma znaczenia
it doesn't matter
nieznaczący
unimportant; insignificant
o małym znaczeniu
of little amount
odmiany warzyw niemające znaczenia dla towarowej produkcji warzyw
vegetable varieties with no intrinsic value for commercial crop+A12377 production
Tekst mający znaczenie dla EOG
Text with EEA relevance
teren mający znaczenie dla Wspólnoty
site of Community importance
to bez znaczenia
that's not important
to naprawdę nie ma znaczenia
it really doesn't matter
to nie ma dla mnie znaczenia
it doesn't matter to me
to nie ma znaczenia
it's of no importance
to nie ma żadnego znaczenia
it has no importance
to znaczy
namely
to znaczy, że
that means
w pełnym tego słowa znaczeniu
in the true sense of the word
w ścisłym znaczeniu
in the strict sense
Zn
atomic number 30; zinc; Zn
Znaczący inny
Significant other
znaczenie (kryteriów oceny ofert)
weighting; weigh; relative weighting
znaczenie dosłowne
the literal sense
znaczenie przenośne
the figurative sense
znaczenie słowa
meaning; signification
znaczeniu
wear thin

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "znaczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Rotygotyna nie wpływała na płodność samców szczurów, jednakże wyraźnie zmniejszała płodność samic szczurów i myszy, ze względu na wpływ na stężenie prolaktyny, mające u gryzoni szczególne znaczenie
en Rotigotine did not influence male fertility in rats, but clearly reduced female fertility in rats and mice, because of the effects on prolactin levels which are particularly significant in rodents
pl A resztę podróży spędzi pan rozmyślając nad możliwymi znaczeniami wyrażenia...... " milczeć jak grób "
en You will spend the rest of the voyage contemplating all meanings of the phrase" silent as the grave. "
pl Rada Europejska w marcu ‧ r. podkreśliła ogromne znaczenie europejskich energochłonnych sektorów przemysłu oraz zwróciła uwagę na fakt, iż konieczne są opłacalne środki poprawiające zarówno konkurencyjność, jak i wpływ na środowisko tych sektorów przemysłu europejskiego
en The European Council underlined in March ‧ the great importance of the energy intensive sector and emphasised that cost efficient measures are needed to improve both the competitiveness and the environmental impact of such European industries
pl Ogólnie rzecz biorąc, nie wydaje mi się, aby bezpieczeństwo i wolność były wzajemnie sprzecznymi zasadami, lub inaczej mówiąc, aby w tej grze mogła wygrać tylko jedna strona. Jeśli zapewnimy większe bezpieczeństwo, to nie ograniczymy wolności, a jeśli zapewnimy lepszą ochronę praw podstawowych i wolności i będziemy zdecydowanie bronić naszych praw podstawowych, to nie znaczy, że ograniczymy bezpieczeństwo.
en As a general thought, it does not seem to me that security and freedom are two opposed principles or, in other words, that it is a kind of zero-sum game and that as we provide greater security, we will have less freedom, or as we give greater protection to fundamental rights and freedoms and are fundamentalist in protecting our fundamental rights, we will have less security.
pl By wzrost kosztów SVT związany z transmisją równoległą nie spowodował znaczącej podwyżki abonamentu pobieranego od właścicieli odbiorników telewizyjnych, rząd szwedzki postanowił wprowadzić alternatywny mechanizm finansowania w celu pokrycia kosztów dodatkowych
en To prevent the higher costs incurred by SVT because of these parallel transmissions leading to a significant increase in the television licence fee collected from television set owners, the State decided to implement an alternative financing mechanism to cover the costs
pl Ale ty, co to znaczy dla ciebie?
en But with you, what did it take?
pl Szczególne znaczenie mają jej obecność na świecie, promowanie spójności polityki na rzecz rozwoju, szczególne kompetencje i wiedza ekspercka, prawo inicjatywy na szczeblu wspólnotowym, upraszczanie koordynacji i harmonizacji oraz ponadnarodowy charakter
en Its global presence, its promotion of policy coherence for development, its specific competence and expertise, its right of initiative at community level, its facilitation of coordination and harmonisation as well as its supranational character are of special significance
pl Daje to jakąś gwarancję wzrostu znaczenia rolnictwa, którego celem jest promocja rozwoju wiejskiego.
en It gives some guarantee of the growing importance of farming aimed at promoting rural development.
pl Z zadowoleniem witam pojawienie się platformy współpracy w ramach nowego partnerstwa, jako że potrzeba dopasowania naszych stosunków sąsiedzkich ma decydujące znaczenie nie tylko dla skuteczności współpracy, ale i dla zdolności rozwiązywania poważnych problemów, przed którymi obecnie stoimy i którym nie możemy zaradzić jedynie we własnym zakresie, takich jak kryzys gospodarczy czy bezpieczeństwo energetyczne.
en I welcome the platform for cooperation promoted by this new partnership framework as the need to readjust our relations with our neighbours is vital, not only with a view to making cooperation with them more effective, but also in order to be able to resolve the major problems which we are facing at the moment, such as the economic crisis and energy security, and which cannot be handled solely internally.
pl zwraca uwagę, że rynki i przedsiębiorstwa w całej Europie znajdują się na różnych etapach rozwoju; uważa zatem, że uniwersalna metoda narzucająca wszystkim przedsiębiorstwom jeden model działania nie jest odpowiednia i nie doprowadzi do przyjęcia przez nie społecznej odpowiedzialności w znaczącej skali; uważa ponadto, że należy położyć nacisk na budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a zwłaszcza wiedzy konsumentów na temat odpowiedzialności producenta, aby w ten sposób propagować przyjmowanie społecznej odpowiedzialności w dłuższej perspektywie i w wymiarze istotnym dla danego kraju czy regionu w świetle panujących w nim uwarunkowań
en Notes that markets and companies are at different stages of development across Europe; considers, therefore, that a one-size-fits-all method for corporate behaviour is not appropriate and will not lead to a meaningful uptake of CSR by companies; considers, furthermore, that emphasis should be placed upon the development of civil society and in particular consumer awareness about responsible production to promote the uptake of corporate responsibility which is both long-lasting and of relevance to the particular national or regional context
pl Nie znaczy to, że latem odczuwa się większy komfort
en This doesn' t mean it' s more comfortable in summer though
pl Opisane zmiany w warunkach ekspozycji na etynyloestradiol i noretindron były niewielkie i jest mało prawdopodobne, aby miały znaczenie kliniczne (patrz punkt
en These changes in exposure to ethinyl estradiol or norethindrone were small and are unlikely to be clinically significant (see section
pl Uważamy zatem, że pytanie jest istotne i takie pozostaje zważywszy na znaczenie zagadnienia.
en We therefore believe that the question is relevant and continues to be relevant due to the importance of the topic.
pl Rola i znaczenie prywatnych firm wojskowych we współczesnych stosunkach międzynarodowych
en Role and importance of private military companies in modern international relationship
pl Rynki przywozowe, na których rejestruje się znaczące transakcje dotyczące jednego z produktów i jednego z przedmiotowych pochodzeń, są także uznawane za reprezentatywne
en Import markets on which significant transactions involving one of the products and one of the origins in question are registered shall also be considered representative.`
pl Należy również zauważyć, że w ODP znacząca część przywozu z USA nie odbywała się po cenach dumpingowych
en It should be also noted that considerable part of imports from the USA during the RIP were not dumped
pl często obserwowano znaczące zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej w osoczu (‧, ‧ %) u osobników leczonych irbesartanem
en significant increases in plasma creatine kinase were commonly observed (‧ %) in irbesartan treated subjects
pl zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do inicjatywy Republiki Francuskiej
en Calls on the Council to consult Parliament again if it intends to amend the initiative of the French Republic substantially
pl Ma to szczególne znaczenie, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w omawianych sytuacjach regiony te nie były w to nawet zaangażowane i nie są za to bezpośrednio odpowiedzialne, jak i to, że to one stracą najwięcej w związku z ograniczeniami w korzystaniu z funduszy strukturalnych.
en This is particularly true given that, in these situations, the regions were not even involved and do not have direct responsibilities, and given that they will be the ones most affected by the constraints on the use of the Structural Funds.
pl z dużym zadowoleniem przyjmuje rosnącą liczbę amerykańskich organizacji w Brukseli, a w szczególności ich zaangażowanie w problematykę Unii Europejskiej, jej instytucji oraz w zacieśnianie partnerstwa UE-USA; podkreśla, że organizacje europejskie powinny z podobnym zaangażowaniem działać w Waszyngtonie, aby zwiększać wśród amerykańskich polityków widoczność UE i znaczenie europejskich perspektyw w kwestiach o zasięgu transatlantyckim i globalnym; jest świadomy, że instytucje europejskie często nie są w stanie przeznaczyć takich środków, jakimi dysponują ich amerykańscy odpowiednicy; proponuje zatem, aby udostępnić fundusze według określonych priorytetów dla projektów tworzonych przez europejskie organizacje, które mają na celu zwiększenie wiedzy i zrozumienia kwestii i perspektyw europejskich w Stanach Zjednoczonych
en Warmly welcomes the growing presence of organisations of American parentage in Brussels and in particular their commitment to the European Union, its institutions and a strengthened EU-US partnership; stresses that European organisations need to give a similar commitment to operate in Washington DC in order to raise the profile of the EU and that of European perspectives on transatlantic and global issues in the US political community; is aware that European institutions are often unable to match the resources available to their American counterparts; therefore suggests that funding be made available and prioritised for projects organised by European organisations which are aimed at enhancing the awareness and understanding of European issues and perspectives in the United States
pl Jednakże pozycja ta nie obejmuje prywatnego chowu i dozoru nad końmi wierzchowymi, ponieważ działalności te nie tworzą produkcji wyrobów, ale prawdziwą usługę w znaczeniu ESA ‧ (Sekcja O w NACE Rev
en This heading does not, however, include the private rearing and care of saddle horses, since these activities do not constitute the production of goods but a genuine service within the meaning of the ESA ‧ (section O of NACE Rev
pl To bez znaczenia co jest za tobą
en It makes no difference what' s behind you
pl Uważam także, że wskazuje na rosnącą jednomyślność w partii w odniesieniu do znaczenia aktywnego zaangażowania się w polityczne poszukiwanie najlepszych metod dopasowywania zasad handlu do zasad zrównoważonego rozwoju.
en And I think it indicates a growing consensus across the party spectrum on the importance of actively engaging in a political search for how best to submit trade rules to the principles of sustainable development.
pl Strzał widać chybił, ręka nie drgnęła przykładając filiżankę do ust i Kurtz pił, dosyć głośno, długimi łykami. Potem postawił filiżankę z powrotem i zapytał: – Co to znaczy coś dziwnego?
en The shot apparently went wide; an unaf­fected hand held the cup to the mouth and Kurtz drank, a little noisily, in long sips. Then he put down the cup and said, < How do you mean – queer? >
pl znaczenie działań dla wypełnienia celu niniejszego zaproszenia do składania wniosków (waga: ‧ pkt na
en Relevance of the activities with the objective of the Call for Proposals (weighting: ‧ out of
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54266 zdań frazy znaczenie.Znalezione w 6,582 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.