wymowa: IPA: znaˈʧ̑ɛ̃ɲɛ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • meaning         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) [linguistics]
   
  symbolic value of something
   
  definition or connotation of a word
   
  to, co dany wyraz, znak, gest oznacza lub sygnalizuje
   
  symbolic value of something
   
  definition or connotation of a word
 • value       
  (Noun  ) (verb, noun   )
   
  degree of importance you give to something
   
  degree of importance you give to something
 • importance       
  (noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • sense       
  (verb, noun   )
   
  to, co dany wyraz, znak, gest oznacza lub sygnalizuje
 • prominence   
  (noun   )
   
  Condition of importance and relief.
 • significance       
  (noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • weight       
  (verb, noun   )
   
  wartość, ważność czegoś, waga
 • amount       
  (advb, verb, noun   )
 • authority       
  (noun   )
 • consequence       
  (noun   )
 • datum   
 • denotation   
  (noun   )
 • emphasis     
  (noun   )
 • figurative   
  (adjv   )
 • greatness       
  (noun   )
 • import       
  (verb, noun   )
 • literally   
  (advb, adjv   )
 • magnitude   
  (noun   )
 • materiality   
  (noun   )
 • matter     
  (verb, noun   )
 • moment         
  (noun   )
 • note         
  (verb, noun   )
 • purport   
  (verb, noun   )
 • relevance   
  (noun   )
 • signification   
  (noun   )
 • weightiness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
meaning, sense
 
importance, significance, weight
 
plamy kolorystyczne w umaszczeniu

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (55)

a co to ma znaczyć
what is this supposed to be
bez większego znaczenia
of no importance
bez znaczenia
of no account; meaningless; of no consequence
chmury o znaczeniu operacyjnym
cloud of operational significance
co przez to rozumiesz co to ma znaczyć
what do you intend by that
co to znaczy
what does this mean
czasami znaczy
sometimes means
czy jest jakaś różnica w znaczeniu między
is there a difference in meaning between
czy mogę użyć paper w znaczeniu newspaper
can I use paper to mean newspaper
czy to słowo ma więcej niż jedno znaczenie
does this word have more than one meaning
czy używa się kid w znaczeniu child
do you use kid to mean child
domena znacząca
vanity domain
doprawdy to nie ma żadnego znaczenia
it's really of no importance
ekosystem o znaczeniu międzynarodowym
internationally important ecosystem
Europejski Wykaz Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
EINECS; European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
mieć znaczenie
signify; denote; matter; imply; mean; represent; stand for
nie ma znaczenia
it doesn't matter
nieznaczący
insignificant
o małym znaczeniu
of little amount
odmiany warzyw niemające znaczenia dla towarowej produkcji warzyw
vegetable varieties with no intrinsic value for commercial crop+A12377 production
Tekst mający znaczenie dla EOG
Text with EEA relevance
teren mający znaczenie dla Wspólnoty
site of Community importance
to bez znaczenia
that's not important
to naprawdę nie ma znaczenia
it really doesn't matter
to nie ma dla mnie znaczenia
it doesn't matter to me
to nie ma znaczenia
it's of no importance
to nie ma żadnego znaczenia
it has no importance
to znaczy
namely
to znaczy, że
that means
w pełnym tego słowa znaczeniu
in the true sense of the word
w ścisłym znaczeniu
in the strict sense
Znaczący inny
Significant other
znaczenie (kryteriów oceny ofert)
weighting; weigh; relative weighting
znaczenie dosłowne
the literal sense
znaczenie przenośne
the figurative sense
znaczenie słowa
meaning; signification
znaczeniu
wear thin
znaczony
marked
znaczyć
import; represent; purport; chart; earmark; imply; denote

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "znaczenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ma to szczególne znaczenie w czasie obecnego kryzysu, kiedy traktowanie kwestii istotnych dla przedsiębiorców z pewną wrażliwością stało się prawdziwą koniecznością.
en This is especially relevant in the current crisis, when sensitivity in considering questions important to business is a true necessity.
pl artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw stanowi, iż jedno lub więcej Państw Członkowskich może złożyć do Komisji wniosek o zbadanie wszelkiej koncentracji (...), która nie ma wymiaru wspólnotowego (...), ale ma wpływ na handel pomiędzy Państwami Członkowskimi i zagraża w sposób znaczący konkurencji na terytorium Państwa Członkowskiego lub państw składających wniosek
en Article ‧ of the Merger Regulation provides that one or more Member States may request the Commission to examine any concentration (...) that does not have a Community dimension (...) but affects trade between Member States and threatens to significantly affect competition within the territory of the Member State or States making the request
pl Komitet zgadza się ze stwierdzeniem Komisji, że globalizacja gospodarki, w coraz większym stopniu opartej na wiedzy, stale powiększa znaczenie międzynarodowego wymiaru nauki
en The Committee agrees with the Commission's statement that the globalisation of the economy, which is more and more knowledge-based, is constantly increasing the international dimension of science
pl uwzględniając znaczenie zmiany akceptacji kulturowej dla zrównoważonego procesu podejmowania decyzji poprzez kampanie informacyjne, a także mając na uwadze, że osiągnięcie równowagi pod względem liczby przedstawicieli obu płci w polityce często wymaga zmian w postawach społeczeństwa
en considering the importance of changing the cultural acceptance of balanced decision-making through awareness-raising campaigns and whereas achieving gender balance in politics often requires changes in public attitudes
pl Podkreśla działalność instytucji europejskich, uznając znaczenie zasady pomocniczości oraz rolę władz lokalnych i regionalnych w tej dziedzinie, a także wspierając rozwój i koordynację tej działalności
en emphasises the role played by the European institutions, recognising the importance of the principle of subsidiarity and the part played by local and regional authorities, and supports the continued development and coordination of their actions
pl Znaczenie liczb w nawiasach w kolumnie
en The meaning of the numbers between brackets appearing in the column
pl Ustalając, czy dane przedsiębiorstwo ma znaczącą pozycję rynkową, krajowe organy regulacyjne winny postępować zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i szczególnie mieć na uwadze kierunki działania wyznaczone przez Komisję
en In determining whether an undertaking has significant market power in a specific market, national regulatory authorities should act in accordance with Community law and take into the utmost account the Commission guidelines
pl ŚWIADOMA ZNACZENIA, jakie ma zapewnienie łagodnego przejścia od Konwencji o pojazdach z ‧ roku do załącznika C do Konwencji Stambulskiej oraz zaoszczędzenie nadmiernych trudności stowarzyszeniom wydającym i gwarantującym
en CONSCIOUS of the importance of ensuring a smooth transfer from the Vehicle Convention ‧ to Annex C to the Istanbul Convention and of avoiding undue hardship to the issuing and guaranteeing associations
pl Analizy w podgrupie pacjentów z epizodami mieszanymi lub u pacjentów ze znaczącym pobudzeniem wykazała podobny wzór skuteczności jak w całej grupie, ale ze względu na zmniejszone wielkości grup nie można było ocenić istotności statystycznej
en In subpopulation analyses on patients with mixed episodes or on patients with severe agitation, a similar pattern of efficacy to the overall population was observed but statistical significance could not be established due to a reduced sample size
pl Przede wszystkim odpowiednia infrastruktura jest konieczna do zagwarantowania zarówno dostępu do surowców lub produktów wprowadzanych na rynek afrykański i ich transportu, jak i tych form praktycznej i rzeczywistej integracji regionalnej, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego Afryki
en First of all, proper infrastructure is necessary in order to ensure both access to and transport of raw materials or products put on the African markets, and those types of practical and effective regional integration that are key to Africa's social and economic development
pl W związku z tym, nawet jeśli TBVI dysponuje znaczącym wsparciem finansowym, jej sukces nie jest pewny właśnie dlatego, że nie ma wystarczających informacji, które wskazywałyby, czy to, co jest aktualnie badane może później przynieść pomyślne rezultaty.
en Consequently, even if the TBVI enjoys significant financial support, its success is not guaranteed, precisely because of the fact that there is not enough information to indicate whether what is currently being trialled can yield results subsequently.
pl Region Morza Śródziemnego obejmuje równocześnie wszystkie te wyzwania, które mają kluczowe znaczenie dla stabilności całego regionu i wymagają skoncentrowanych, zdecydowanych działań.
en The Mediterranean encompasses at once all of these challenges, which are crucial for the stability of the entire region, and which call for concerted, determined action.
pl W przypadku gdy liczba wykrytych nieprawidłowości jest wysoka lub stwierdzono nieprawidłowości systemowe, instytucja audytowa dokonuje analizy ich znaczenia i podejmuje niezbędne działania, w tym formułuje odpowiednie zalecenia, które zostają ujęte w rocznym sprawozdaniu audytowym
en Where the number of detected irregularities is high or where systemic irregularities have been detected, the audit authority shall analyse the significance thereof and take the necessary actions including making recommendations which shall be communicated in the annual control report
pl Podczas kilkudziesięciu lat od podpisania traktatu, poprzez proces aktywizmu sędziowskiego, Trybunał Sprawiedliwości UE stopniowo rozszerzał znaczenie tego zdania poza granice zrozumiałe dla rozsądnej osoby.
en But what has happened in the subsequent decades is that, through a process of judicial activism, the European Court has progressively extended the meaning of that phrase beyond anything that a reasonable person would assume.
pl Jest ono wynikiem wspólnych wysiłków służących lepszemu uznaniu na szczeblu europejskim celów, istoty i znaczenia społecznego wolontariatu.
en It is the product of a shared effort to give greater recognition at European level to the aims, substance and social significance of voluntary work.
pl Uważam zatem, że procedury opracowywania budżetu powinny być bardziej rygorystyczne, gdyż znacząca część zasobów finansowych pochodzi z dotacji wspólnotowych.
en I therefore believe that procedures for drawing up the budget need to be more rigorous, because a large proportion of the financial resources stem from Union subsidies.
pl Nie ma to znaczenia klinicznego, ponieważ wartości Cmax. waldekoksybu są porównywalne po podaniu zarówno domięśniowym, jak i dożylnym soli sodowej parekoksybu
en These decreases were not considered clinically important since Cmax of valdecoxib is comparable after IM and ‧ parecoxib sodium administration
pl decyzje handlowe są podejmowane, a koszty ponoszone, w odpowiedzi na sygnały rynkowe i bez znaczącej ingerencji ze strony państwa
en business decisions and costs are made in response to market signals, and without significant State interference
pl Przydział uprawnień z rezerwy dla nowych instalacji powinien mieć miejsce jedynie w przypadku znaczącej rozbudowy instalacji
en Allocation from the new entrants reserve should only take place in respect of the significant extension of the installation
pl Pokazuje ona wolę polityczną, co ma bardzo duże znaczenie, ale jej realizacja może mieć jedynie czysto techniczny, konkretny charakter.
en It shows political will, and that is very important, but the achievement of this goal can only be very technical and very strict.
pl Od momentu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ sektor rolniczy stanął w obliczu wielu nowych i trudnych wyzwań, takich jak zmiany klimatu i wzrastające znaczenie bioenergii, jak również konieczność poprawy gospodarki wodnej i skuteczniejsza ochrona różnorodności biologicznej
en Since Regulation (EC) No ‧/‧ was adopted, the agricultural sector has been faced with a number of new and demanding challenges such as climate change and the increasing importance of bio-energy, as well as the need for better water management and more effective protection of biodiversity
pl To coś znaczy
en This means something
pl wzywa Radę i Komisję do rozważenia udziału Europejskiego Banku Inwestycyjnego w inwestowaniu w białoruską infrastrukturę przesyłu energii; podkreśla znaczenie udziału europejskich przedsiębiorstw w procesie prywatyzacji na Białorusi
en Calls on the Council and Commission to consider the participation of the European Investment Bank in investing in Belarusian energy transit infrastructure; stresses the importance of participation by European companies in the privatisation process in Belarus
pl Duże znaczenie ma to, że są one skoncentrowane na długoterminowej naprawie tej niesłychanie wyniszczonej wyspy.
en It is important that they are focused on the long-term recovery of this terribly impoverished island.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 54266 zdań frazy znaczenie.Znalezione w 14,497 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.