wymowa: IPA: zmɨˈvarka

Tłumaczenia na język angielski:

 • dishwasher     
  (Noun  ) []
   
  machine
   
  A machine for washing dishes and kitchen utensils, automatically.
   
  domowe lub przemysłowe urządzenie do mycia naczyń
   
  machine
 • washer     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
dishwasher (a machine for washing dishes)
 
samochód, który spłukuje zanieczyszczenia z jezdni

Picture dictionary

dishwasher
dishwasher
dishwasher
dishwasher

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zmywarka", pamięć tłumaczeniowa

add example
zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych na ‧ kompletów naczyń (model do zabudowyHousehold dishwashers with ‧ place settings (built-in model
W odniesieniu do tych środków – wstrzymanie wprowadzania do obrotu produktów do chłodzenia, gotowania i zmywarek do naczyń pod marką Vedette na okres pięciu lat – powodujących pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstwa, należy upewnić się, że przedsiębiorstwo jest w stanie im sprostaćInasmuch as these measures- cessation of the marketing of refrigeration, cooking and dishwashing products under the Vedette brand for a period of five years- will bring about a worsening of the company’s financial results, it must be examined whether they can be borne by the company
CPA ‧.‧.‧: Zmywarki do naczyń typu domowegoCPA ‧.‧.‧: Dish washing machines, of the household type
Jeżeli zmierzone parametry nie odpowiadają wartościom deklarowanym przez producenta w dokumentacji technicznej w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ w przedziale określonym w tabeli ‧, pomiary przeprowadza się na trzech kolejnych zmywarkach do naczyń dla gospodarstw domowychIf the measured parameters do not meet the values declared in the technical documentation file within the meaning of Article ‧ by the manufacturer within the range set out in Table ‧, the measurements shall be carried out on three more household dishwashers
W(mierzone) = zmierzone zużycie wody przez zmywarkę do naczyń w litrach na cykl, z dokładnością do pierwszej cyfry dziesiętnejW(measured)= the measured water consumption of the dishwasher in litres per cycle, expressed to the first decimal
decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego zmywarkom do naczyń (Dz.U. L ‧, ‧.‧, strCommission Decision ‧/EC of ‧ August ‧ establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to dishwashers (OJ L ‧, ‧.‧, p
DYREKTYWA KOMISJI ‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniająca dyrektywę ‧/WE wykonującą dyrektywę Rady ‧/EWG w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej zmywarek bębnowych typu domowegoCOMMISSION DIRECTIVE ‧/EC of ‧ February ‧ amending Directive ‧/EC implementing Council Directive ‧/EEC with regard to energy labelling of household dishwashers
Zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych są zgodne z następującymi wymogamiHousehold dishwashers shall comply with the following requirements
każda reklama konkretnego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych zawierała oznaczenie jej klasy efektywności energetycznej, jeżeli reklama przedstawia informacje na temat zużycia energii lub cenyany advertisement for a specific model of household dishwasher contains a reference to its energy efficiency class, if the advertisement discloses energy-related or price information
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. uzupełniające dyrektywę ‧/‧/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowychCommission Delegated Regulation (EU) No ‧/‧ of ‧ September ‧ supplementing Directive ‧/‧/EU of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household dishwashers
I nie używajcie zmywarki do naczyńAnd no using the dishwasher
dyrektywa Komisji ‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiająca kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego zmywarkom do naczyń [‧] zostaje włączona do PorozumieniaWhereas Commission Directive ‧/EC of ‧ July ‧ establishing ecological criteria for the award of the Community eco-label to dishwashers is to be incorporated into the Agreement
Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące etykietowania i umieszczania dodatkowych informacji o produkcie w odniesieniu do elektrycznych, zasilanych z sieci zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz elektrycznych, zasilanych z sieci zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, które mogą być również zasilane za pomocą akumulatorów, włącznie ze zmywarkami sprzedawanymi do użytku innego niż w gospodarstwach domowych i zmywarkami do naczyń dla gospodarstw domowych do zabudowyThis Regulation establishes requirements for the labelling of and the provision of supplementary product information on electric mains-operated household dishwashers and electric mains-operated dishwashers that can also be powered by batteries, including those sold for non-household use and built-in household dishwashers
zmierzone zużycie wody przez zmywarkę do naczyń w litrach na cykl, wyrażone z dokładnością do jednego miejsca po przecinkuthe measured water consumption of the dishwasher in litres per cycle, expressed to the first decimal
w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej ps ≥ ‧ i szerokości > ‧ cmfor household dishwashers with rated capacity ps ≥ ‧ and width > ‧ cm
roczne zużycie energii przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowychAnnual Energy Consumption of the household dishwasher
Energia elektryczna zużywana przez zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych stanowi istotną część zapotrzebowania gospodarstw domowych na energię elektryczną w UniiThe electricity used by household dishwashers accounts for a significant share of total household electricity demand in the Union
efektywność suszenia testowanej zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych dla jednego cyklu testowego (idrying efficiency of the household dishwasher under test for one test cycle (i
Kemping posiada system odzyskiwania ciepła dla ‧ (‧ punkt) lub ‧ (‧ punkty) z następujących kategorii: układy chłodnicze, wentylatory, pralki, zmywarki do naczyń, basen(-y) pływacki(-e), ścieki sanitarneThe campsite shall have a heat recovery system for one (‧ point) or two (‧ points) of the following categories: refrigeration systems, ventilators, washing machines, dishwashers, swimming pool(s), sanitary waste water
W przypadku przyjęcia środka wykonawczego do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, które spełniają wymogi przepisów wspomnianego środka wykonawczego w zakresie efektywności zmywania oraz wymogi przepisów niniejszego rozporządzenia i które zostały wprowadzone do obrotu lub były oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej przed dniem ‧ grudnia ‧ r., uznaje się za spełniające wymogi dyrektywy ‧/‧/WEIf an implementing measure for Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council with regards to ecodesign requirements for household dishwashers was adopted, household dishwashers which comply with the provisions of this implementing measure with respect to the cleaning efficiency requirements and with the provisions of this Regulation, and which are placed on the market or offered for sale, hire or hire-purchase before ‧ December ‧ shall be regarded as complying with the requirements of Directive ‧/‧/EC
Konsumenci, dzięki pomocnym etykietom, zwykłemu zdrowemu rozsądkowi oraz codziennym obserwacjom, rozumieją, że produkty, takie jak środki do czyszczenia piekarników czy rur odpływowych, muszą być traktowane w szczególnie ostrożny sposób; w większości przypadków są też jak najbardziej w stanie posługiwać się proszkiem do prania czy tabletkami do zmywarki do naczyń, nie robiąc sobie krzywdyConsumers, with the support of helpful labelling and normal common sense and daily observation, do understand that products such as oven and drain cleaners must be treated with great respect; they are also, in most cases, quite capable of handling washing powder or solid dishwasher pellets without injury
mikrofalówka i zmywarka do naczyńNew microwave.New silent dishwasher
Pozycja ta nie obejmuje jednakże wentylatorów, okapów wentylacyjnych lub recyrkulacyjnych zawierających wentylator, nawet z filtrami (pozycja ‧), odśrodkowych suszarek do bielizny (pozycja ‧), zmywarek do naczyń (pozycja ‧), pralek domowych (pozycja ‧), maglownic lub pozostałych maszyn do prasowania (pozycja ‧ lub ‧), maszyn do szycia (pozycja ‧), nożyc elektrycznych (pozycja ‧) lub sprzętu elektrotermicznego (pozycjaThe heading does not, however, apply to fans or ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters (heading ‧), centrifugal clothes-dryers (heading ‧), dishwashing machines (heading ‧), household washing machines (heading ‧), roller or other ironing machines (heading ‧ or ‧), sewing machines (heading ‧), electric scissors (heading ‧) or to electrothermic appliances (heading
Oprócz uzyskanej już poprawy efektywności energetycznej możliwe jest dalsze istotne ograniczenie zużycia energii przez zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowychIn addition to the energy efficiency improvements already achieved, the scope for further reducing the energy consumption of household dishwashers is substantial
Należy po pierwsze zauważyć, że w toku dochodzenia wykazano, że produkt objęty postępowaniem i produkt podobny mają te same podstawowe zastosowania, tj. są stosowane głównie w domowych środkach czyszczących (środki myjące stosowane w zmywarkach, detergenty, środki zmiękczające wodę) oraz jako dodatki do żywności i napojów, ale również w produktach kosmetycznych i do pielęgnacji osobistejIt is firstly noted that the investigation has shown that the product concerned and the like product are both used in the same basic applications, i.e. mainly for the household cleaning (auto dish-wash products, detergents, water softeners) and as additives in food and beverages, but also in the personal care/cosmetics area
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 301 zdań frazy zmywarka.Znalezione w 0,915 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.