wymowa: IPA: zmɨˈvarka

Tłumaczenia na język angielski:

 • dishwasher     
  (Noun  ) []
   
  machine
   
  A machine for washing dishes and kitchen utensils, automatically.
   
  domowe lub przemysłowe urządzenie do mycia naczyń
   
  machine
 • washer     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
dishwasher (a machine for washing dishes)
 
samochód, który spłukuje zanieczyszczenia z jezdni

Picture dictionary

dishwasher
dishwasher
dishwasher
dishwasher

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zmywarka", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza dokumentację określającą klasę energetyczną wszystkich zmywarek do naczyńAssessment and verification: The applicant shall provide documentation indicating the energy class of all the dishwashers
Niniejsze rozporządzenie powinno określać jednolity wzór i treść etykiety dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowychThis Regulation should specify a uniform design and content for the label for household dishwashers
Wnioskodawca dostarcza dokumentację wskazującą klasę energetyczną wszystkich zmywarek do naczyń, ze wskazaniem tych urządzeń, które posiadają oznakowanie ekologiczneThe applicant shall provide documentation indicating the energy class of all the dishwashers, indicating those that have an eco-label
efektywność zmywania referencyjnej zmywarki do naczyń dla jednego cyklu testowego (icleaning efficiency of the reference dishwasher for one test cycle (i
W pobliżu miejsc do prania/pralek/zmywarek do naczyń wywieszone są informacje dotyczące twardości miejscowej wody (‧ punkt) dla umożliwienia lepszego wykorzystania detergentów przez gości i personel lub używany jest automatyczny system dozujący (‧ punkt), który optymalizuje zużycie detergentów w zależności od twardości wodyIn proximity to laundry areas/washing machines/dishwashers there shall be displayed explanations on local water hardness (‧ point) to allow better use of detergents by guests and staff or an automatic dosage system (‧ point) shall be used which optimises detergent use according to water hardness
Detergenty do zmywarek zawierają substancje lub preparaty sklasyfikowane jako niebezpieczne według wyżej wymienionych dyrektywWhereas detergents for dishwashers contain substances or preparations classified as dangerous in accordance with the abovementioned Directives
zmywarka do naczyń do zabudowy oznacza zmywarkę do naczyń przeznaczoną do montażu w szafce, w odpowiedniej niszy w ścianie lub podobnym miejscu, wymagającą zabudowybuilt-in household dishwasher means a household dishwasher intended to be installed in a cabinet, a prepared recess in a wall or a similar location, requiring furniture finishing
Jeżeli informacje zawarte w dokumentacji technicznej dla określonego modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych otrzymano na podstawie obliczeń opartych na projekcie lub ekstrapolacji danych dotyczących innych równoważnych zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, lub obydwu tych elementów, dokumentacja powinna uwzględniać szczegóły takich obliczeń lub ekstrapolacji, albo obydwu tych elementów, a także badań przeprowadzonych przez producentów w celu weryfikacji dokładności przeprowadzonych obliczeńWhere the information included in the technical documentation for a particular household dishwasher model has been obtained by calculation on the basis of design, or extrapolation from other equivalent household dishwashers, or both, the technical documentation shall include details of such calculations or extrapolations, or both, and of tests undertaken by manufacturers to verify the accuracy of the calculations undertaken
Obecnie przyjęte są kryteria dla ‧ grup produktów (produkty z papieru bibułkowego, zmywarki do naczyń, środki ulepszania gleby, materace, farby i lakiery do wnętrz, obuwie, wyroby włókiennicze, komputery osobiste, detergenty do prania, detergenty do zmywarek, papier do kopiarek, żarówki, komputery przenośne, chłodziarki, pralki, środki czyszczące ogólnego stosowania oraz środki czyszczące do urządzeń sanitarnych, detergenty do ręcznego zmywania naczyńCurrently criteria have been adopted for ‧ product groups (tissue paper, dishwashers, soil improvers, bed mattresses, indoor paints and varnishes, footwear, textile products, personal computers, laundry detergents, detergents for dishwashers, copying paper, light bulbs, portable computers, refrigerators, washing machines, all purpose and sanitary cleaners, hand-dishwashing detergents
W przeciwnym wypadku ten model i wszystkie inne równoważne modele zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych uznaje się za niezgodne z wymogami określonymi w załączniku IOtherwise, the model and all other equivalent household dishwasher models shall be considered not to comply with the requirements laid down in Annex I
Spółka prowadzi działalność we wszystkich sektorach dużych urządzeń gospodarstwa domowego z podziałem na trzy główne rodziny produktów: urządzenia do prania i zmywania (zmywarki do naczyń, pralki, suszarki do ubrań, pralko-suszarki), do chłodzenia (lodówki, zamrażarki skrzyniowe i szufladkowe) oraz do gotowania (piekarniki tradycyjne, kuchenki mikrofalowe, kuchenki, płyty kuchenne, wyciągi kuchenneIt is present in all segments of the large electrical household appliance market, which can be broken down into three large product families: washing appliances (dishwashers, washing machines, tumble dryers, washer-dryers), refrigeration appliances (refrigerators, chest and upright freezers) and cooking appliances (conventional ovens, microwave ovens, cookers, hobs, extractor hoods
Ponadto proponują wstrzymanie wprowadzania do obrotu zmywarek do naczyń Vedette albo zbycie marki [...]Moreover, they propose either the cessation of the marketing of Vedette dishwashers or the divestment of the [...] brand
Informacje obejmują także wykaz wszystkich pozostałych równoważnych modeli zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, jeśli informacje uzyskano na tej samej podstawieThe information shall also include a list of all other equivalent household dishwasher models where the information was obtained on the same basis
Dyrektywa Komisji ‧/WE z dnia ‧ lutego ‧ r. zmieniająca dyrektywę ‧/WE wykonującą dyrektywę Rady ‧/EWG w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej zmywarek bębnowych typu domowego [‧] ma zostać włączona do PorozumieniaCommission Directive ‧/EC of ‧ February ‧ amending Directive ‧/EC implementing Council Directive ‧/EEC with regard to energy labelling of household dishwashers, is to be incorporated into to the Agreement
Kryteria ekologiczne dotyczące grupy produktów zmywarki do naczyń oraz wymogi oceny i weryfikacji dotyczące tych kryteriów są ważne do dnia ‧ lutego ‧ rThe ecological criteria for the product group dishwashers, as well as the related assessment and verification requirements, shall be valid until ‧ February
Projekt dotyczący rozporządzenia Komisji w sprawie wykonania dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych (D‧/‧- ‧/‧(RPS)- terminDraft Commission regulation implementing Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household dishwashers (D‧/‧- ‧/‧(RPS)- deadline
punkt sprzedaży oznacza miejsce, gdzie zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych są wystawiane lub oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnejpoint of sale means a location where household dishwashers are displayed or offered for sale, hire or hire-purchase
Czy możesz mi wyjaśnić, jak działa zmywarka?Could you explain how the dishwasher works?
A który to zmywarka do naczyń?Which one was the washing machine?
Właściwe jest dokonanie przeglądu kryteriów ekologicznych ustanowionych na mocy decyzji Komisji ‧/WE z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającej kryteria ekologiczne przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom do zmywarek do naczyń[‧]tak, aby kryteria te odzwierciedlały rozwój rynkuIt is appropriate to revise the ecological criteria that were established by Commission Decision ‧/EC of ‧ May ‧ establishing the ecological criteria for the award of the Community eco-label to detergents for dishwashers, in order to reflect the developments in the market
Zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych są zgodne z następującymi wymogamiHousehold dishwashers shall comply with the following requirements
W przypadku przyjęcia środka wykonawczego do dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, które spełniają wymogi przepisów wspomnianego środka wykonawczego w zakresie efektywności zmywania oraz wymogi przepisów niniejszego rozporządzenia i które zostały wprowadzone do obrotu lub były oferowane na sprzedaż, do wypożyczenia lub w sprzedaży ratalnej przed dniem ‧ grudnia ‧ r., uznaje się za spełniające wymogi dyrektywy ‧/‧/WEIf an implementing measure for Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council with regards to ecodesign requirements for household dishwashers was adopted, household dishwashers which comply with the provisions of this implementing measure with respect to the cleaning efficiency requirements and with the provisions of this Regulation, and which are placed on the market or offered for sale, hire or hire-purchase before ‧ December ‧ shall be regarded as complying with the requirements of Directive ‧/‧/EC
Oprócz uzyskanej już poprawy efektywności energetycznej możliwe jest dalsze istotne ograniczenie zużycia energii przez zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowychIn addition to the energy efficiency improvements already achieved, the scope for further reducing the energy consumption of household dishwashers is substantial
Przepisy dotyczące etykiet efektywności energetycznej dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych zostały ustanowione dyrektywą Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. wykonującą dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w zakresie etykiet efektywności energetycznej zmywarek bębnowych typu domowegoProvisions on the energy labelling of household dishwashers were established by Commission Directive ‧/‧/EC of ‧ April ‧ implementing Council Directive ‧/‧/EEC with regard to energy labelling of household dishwashers
CPA ‧.‧.‧: Zmywarki do naczyń typu domowegoCPA ‧.‧.‧: Dish washing machines, of the household type
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 301 zdań frazy zmywarka.Znalezione w 0,642 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.