wymowa: IPA: zmɨˈvarka

Tłumaczenia na język angielski:

 • dishwasher     
  (Noun  ) []
   
  machine
   
  A machine for washing dishes and kitchen utensils, automatically.
   
  domowe lub przemysłowe urządzenie do mycia naczyń
   
  machine
   
  machine
 • dish washer   
  (Noun  )
 • dishwashing machine   
  (Noun  )
 • washer     
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
dishwasher (a machine for washing dishes)
 
samochód, który spłukuje zanieczyszczenia z jezdni

Picture dictionary

dishwasher
dishwasher
dishwasher
dishwasher

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "zmywarka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl w przypadku wszystkich zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, z wyjątkiem zmywarek o pojemności znamionowej równej ‧ kompletom naczyń i szerokości nie większej niż ‧ cm, współczynnik efektywności energetycznej (EEI) wynosi mniej niż
en for all household dishwashers, except household dishwashers with a rated capacity of ‧ place settings and a width equal to or less than ‧ cm, the Energy Efficiency Index (EEI) shall be less than
pl Do obliczenia zużycia energii elektrycznej i innych parametrów zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych stosuje się cykl, w którym zmywane są zastawy stołowe normalnie zabrudzone (zwany dalej standardowym cyklem zmywania
en For the calculation of the energy consumption and other parameters for household dishwashers, the cycle which cleans normally soiled tableware (hereafter standard cleaning cycle) shall be used
pl Etykieta efektywności energetycznej jest obowiązkowa dla niektórych sprzętów gospodarstwa domowego (lodówek, zamrażarek, pralek, zmywarek do naczyń, żarówek
en The Energy Label is compulsory for certain domestic appliances (refrigerators, freezers, washing machines, dishwashers, electrical bulbs
pl Zużycie wody przez zmywarki do naczyń (‧ punkt
en Dishwasher water consumption (‧ point
pl Kemping posiada system odzyskiwania ciepła dla ‧ (‧ punkt) lub ‧ (‧ punkty) z następujących kategorii: układy chłodnicze, wentylatory, pralki, zmywarki do naczyń, basen(-y) pływacki(-e), ścieki sanitarne
en The campsite shall have a heat recovery system for one (‧ point) or two (‧ points) of the following categories: refrigeration systems, ventilators, washing machines, dishwashers, swimming pool(s), sanitary waste water
pl W takich przypadkach dokumentacja techniczna zawiera również wykaz wszystkich pozostałych modeli równoważnych zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, w odniesieniu do których informacja zawarta w dokumentacji technicznej została uzyskana na tej samej podstawie
en In such cases, the technical documentation shall also include a list of all other equivalent household dishwasher models where the information included in the technical documentation was obtained on the same basis
pl W celu obliczenia współczynnika efektywności suszenia (ID) modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych porównuje się efektywność suszenia zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych z efektywnością suszenia referencyjnej zmywarki do naczyń, przy czym referencyjna zmywarka do naczyń ma parametry wskazane w ramach powszechnie uznanych najnowocześniejszych metod pomiarowych, w tym metod określonych w dokumentach, których numery referencyjne zostały opublikowane w tym celu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
en For the calculation of the Drying Efficiency Index (ID) of a household dishwasher model, the drying efficiency of the household dishwasher is compared to the drying efficiency of a reference dishwasher, where the reference dishwasher shall have the characteristics indicated in the generally recognised state-of-the-art measurement methods, including methods set out in documents the reference numbers of which have been published for that purpose in the Official Journal of the European Union
pl Orientacyjne poziomy odniesienia dla zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o największej sprawności dostępnych na rynku w momencie wejścia w życie niniejszego rozporządzenia są określone w załączniku IV
en The indicative benchmarks for best-performing household dishwashers available on the market at the time of entry into force of this Regulation are set out in Annex IV
pl Włożę tylko naczynia do zmywarki
en I just want to load the dishwasher
pl zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych oznacza maszynę, która myje, płucze i suszy naczynia stołowe, naczynia szklane, sztućce i przybory kuchenne za pomocą środków chemicznych, mechanicznych, termicznych i elektrycznych i która została zaprojektowana do wykorzystania głównie do celów innych niż zawodowe
en household dishwasher means a machine which cleans, rinses, and dries dishware, glassware, cutlery and cooking utensils by chemical, mechanical, thermal, and electric means and which is designed to be used principally for non-professional purposes
pl ogólny opis modelu zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych, wystarczający dla jego łatwej i jednoznacznej identyfikacji
en a general description of the dishwasher model, sufficient for it to be unequivocally and easily identified
pl każda zmywarka do naczyń dla gospodarstw domowych była dostarczana wraz z drukowaną etykietą uwzględniającą format oraz informacje określone w załączniku I
en each household dishwasher is supplied with a printed label in the format and containing information as set out in Annex I
pl Zmywarki do naczyń dla gospodarstw domowych są zgodne z następującymi wymogami
en Household dishwashers shall comply with the following requirements
pl w przypadku zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej ps ≤ ‧ i zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych o pojemności znamionowej ps > ‧ i szerokości ≤ ‧ cm
en for household dishwashers with rated capacity ps ≤ ‧ and household dishwashers with rated capacity ps > ‧ and width ≤ ‧ cm
pl Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości tych trzech zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych odpowiada wartościom deklarowanym przez dostawcę w przedziale określonym w tabeli ‧, poza zużyciem energii, gdzie mierzona wartość nie jest większa od wartości znamionowej Et o więcej niż ‧ %
en The arithmetic mean of the measured values of these three household dishwashers shall meet the values declared by the supplier within the range defined in Table ‧, except for the energy consumption, where the measured value shall not be greater than the rated value of Et by more than ‧ %
pl Ciągle przyjeżdżają a twój ojciec w koło " Tak Cornfildowie wsadzają do zmywarki "
en They' re always coming over and you Dad' s all " This is how the Cornfields load the dishwasher " and
pl Sprawdź w zmywarce
en Try the dishwasher
pl Ocena i weryfikacja: Wnioskodawca dostarcza specyfikację techniczną otrzymaną od profesjonalnych techników odpowiedzialnych za produkcję, sprzedaż lub konserwację zmywarek do naczyń lub dowód, że zmywarkom do naczyń zostało przyznane wspólnotowe oznakowanie ekologiczne
en Assessment and verification: The applicant shall provide technical specification from the professional technicians responsible for the manufacture, sale or maintenance of the dishwashers or evidence that the dishwashers have been awarded the Community eco-label
pl nastawiaj zmywarkę na cykl zmywania w niskiej temperaturze
en select low temperature washing cycles on the dishwasher
pl Niniejsze rozporządzenie ustanawia wymogi dotyczące etykietowania i umieszczania dodatkowych informacji o produkcie w odniesieniu do elektrycznych, zasilanych z sieci zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych oraz elektrycznych, zasilanych z sieci zmywarek do naczyń dla gospodarstw domowych, które mogą być również zasilane za pomocą akumulatorów, włącznie ze zmywarkami sprzedawanymi do użytku innego niż w gospodarstwach domowych i zmywarkami do naczyń dla gospodarstw domowych do zabudowy
en This Regulation establishes requirements for the labelling of and the provision of supplementary product information on electric mains-operated household dishwashers and electric mains-operated dishwashers that can also be powered by batteries, including those sold for non-household use and built-in household dishwashers
pl Jeżeli zmierzone parametry nie odpowiadają wartościom deklarowanym przez producenta w dokumentacji technicznej w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ w przedziale określonym w tabeli ‧, pomiary przeprowadza się na trzech kolejnych zmywarkach do naczyń dla gospodarstw domowych
en If the measured parameters do not meet the values declared in the technical documentation file within the meaning of Article ‧ by the manufacturer within the range set out in Table ‧, the measurements shall be carried out on three more household dishwashers
pl standardowe roczne zużycie energii przez zmywarkę do naczyń dla gospodarstw domowych
en Standard Annual Energy consumption of the household dishwasher
pl Sprzedaż zmywarek do naczyń marki Vedette osiągnęła w ‧ r. wartość [‧–‧] mln EUR, tj. [‧,‧–‧,‧] % obrotów grupy FagorBrandt
en Sales of dishwashers of the Vedette brand were worth, in ‧, EUR [‧-‧] million, equivalent to [‧,‧-‧,‧] % of the FagorBrandt group’s turnover
pl Uwaga: Zmywarki do naczyń nieobjęte dyrektywą ‧/‧/WE (np. przemysłowe zmywarki do naczyń) nie muszą spełniać tego kryterium
en Note: Dishwashers not covered by Directive ‧/‧/EC (e.g. industrial dishwashers) need not comply
pl w przypadku gdy zmywarce do naczyń dla gospodarstw domowych przyznano oznakowanie ekologiczne UE zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, można podać tę informację
en where the household dishwasher has been awarded an EU Ecolabel under Regulation (EC) No ‧/‧, this information may be included
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 301 zdań frazy zmywarka.Znalezione w 0,268 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.