Tłumaczenia na język angielski:

 • saline   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  salty
   
  salty

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (11)

odporność na zasolenie
resistance to salinity; salt resistance; salt tolerance
tolerancja na zasolenie
salt resistance; resistance to salinity; salt tolerance
tolerancja zasolenia
salt tolerance; resistance to salinity; salt resistance
woda zasolona
saltwater; saline water; salt water
zasolenie
water salinity; salination; salinity; saltiness
zasolenie gleb
soil salination; soil salinity
zasolenie gleby
soil salinization
zasolenie wód
water salination
zasolić
pickle

Przykładowe zdania z "zasolony", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Opis tolerancji fizjologicznej (jakość wody, temperatura, tlen oraz zasolenie) dla poszczególnych stadiów rozwoju (wczesne stadia życia, stadium dorosłości oraz reprodukcyjne
en Describe the physiological tolerances (water quality, temperature, oxygen, and salinity) at each life history stage (early life-history stages, adult and reproductive stages
pl cechy charakterystyczne wody (np. temperatura, pH, warunki oksydacyjno-redukcyjne, zasolenie, stratyfikacja
en water characteristics (e.g. temperature, pH, redox conditions, salinity and stratification
pl Zasolenie ciągle się zwiększa
en Its salinity is increasing
pl Jelita zwierzęce, które zgodnie z rozdziałem ‧ załącznika I do dyrektywy ‧/EWG zostały oczyszczone, oskrobane i albo zasolone chlorkiem sodu przez ‧ dni lub wybielone albo wysuszone po oskrobaniu i były chronione przed powtórnym zakażeniem po obróbce
en Animal casings which in accordance with Chapter ‧ of Annex I to Directive ‧/EEC have been cleaned, scraped and either salted with sodium-chloride for ‧ days or bleached or dried after scraping and were protected from re-contamination after treatment
pl Działki te charakteryzują się glebą gliniastą lub gliniasto-piaszczystą o dużej głębokości i dużej zdolności zatrzymywania wody, kwaśnym lub lekko zasadowym odczynem pH, niskim lub średnim poziomem przyswajalnego wapnia, niskim stosunkiem węgla do azotu oraz zerowym lub bardzo niskim zasoleniem
en The parcels will have deep, well-drained soils with a loamy or loamy/sandy texture, an acid or slightly alkaline pH, low to medium levels of assimilable calcium, a low carbon/nitrogen ratio and no or very low salinity
pl Wymagane stężenia tlenu uwarunkowane są temperaturą, stężeniem dwutlenku węgla, zasoleniem, intensywnością karmienia oraz liczbą prowadzonych procedur
en Required oxygen concentration will vary according to temperature, carbon dioxide concentration, salinity, feeding level and amount of handling
pl Rozwój uprawy ryżu w delcie Ebro jest uzasadniony zarówno przez warunki klimatyczne i glebowe, jak i przez zasolenie na poziomie lustra wody
en The development of rice production in the Ebro Delta has been influenced both by the characteristics of the climate and soil and by the land's salinity and the level of the water table
pl MOŻLIWE ŚRODKI WALKI Z ZASOLENIEM
en POSSIBLE MEASURES TO COMBAT SALINISATION
pl Umieścić w kontrolowanej termostatycznie łaźni wodnej w temp. ‧ °C ± ‧ °C na ‧–‧ minut w celu uzyskania równowagi w zakresie zasolenia
en Place in the thermostatically-controlled water bath at ‧ °C ± ‧ °C for ‧ to ‧ minutes to obtain saline balance
pl Jednocześnie na świecie maleje powierzchnia dobrych gruntów rolnych, co jest spowodowane takimi czynnikami jak erozja, zasolenie i urbanizacja
en At the same time, the amount of good agricultural land is decreasing worldwide due to factors such as erosion, saltification and urbanisation
pl Woda pochodząca z silnie zasolonych źródeł, np. Atlantyk lub Morze Śródziemne, podlega przed użyciem obróbce redukującej stężenie soli (odsalaniu). Wody pochodzącej ze źródeł wody słonawej (o niskiej zawartości soli), np. z Bałtyku i z niektórych rzek, można do tych celów używać bezpośrednio, bez obróbki
en Water originating from strongly saline sources like the Atlantic or Mediterranean, in which case it is treated for reducing the salt concentration (desalinated) before use or from brackish (low saline content) water sources like the Baltic Sea and certain rivers, in which case it is possible to use it directly, untreated
pl Bardziej efektywne wykorzystywanie istniejących zasobów wody oraz kontrola zasolenia są skutecznymi narzędziami na obszarach suchej ziemi.
en More efficient use of existing water resources and control of salinisation are effective tools for areas of dry soil.
pl mając na uwadze, że gleba umożliwia uprawę żywności dla ludzi, produkcję pasz, odzieży i paliw oraz że odgrywa ważną rolę w pochłanianiu CO‧; mając jednak na uwadze, że gleba jest bardziej niż kiedykolwiek narażona na nieodwracalne zniszczenia spowodowane erozją eoliczną i podziemną, zanieczyszczeniem, zasoleniem, nieprzepuszczalnością, zubożeniem w substancje organiczne oraz utratą różnorodności biologicznej gleby
en whereas soil is the basis for the production of human foodstuffs, fodder, textiles and fuels, and whereas it plays an important role in CO‧ capture; whereas, however, soil is now more than ever at risk of irreversible damage caused by wind and laminar erosion, pollution, salinisation, sealing, depletion of organic substances and the loss of soil biodiversity
pl Całkowita twardość, alkaliczność i zasolenie (jeśli dotyczy) muszą być mierzone w doświadczeniach kontrolnych i w zbiorniku o najwyższym stężeniu
en Total hardness, alkalinity and salinity (if relevant) should be measured in the controls and one vessel at the highest concentration
pl Przekazuje niepokój władz lokalnych i regionalnych, które zarówno w basenie Morza Śródziemnego, jak i w Europie Środkowej i u wybrzeży Atlantyku, odnotowują problemy związane z suszami i takimi zjawiskami jak okresy nadzwyczajnie niskich opadów, wyczerpujące się zbiorniki wody, trudności z podziemnymi warstwami wodonośnymi, problemy zasolenia przybrzeżnych warstw wód, obniżanie się poziomu wód gruntowych, zmiany sytuacji hydrologicznej w wyniku niewłaściwego planowania działań ludzkich, zmiany normalnego rytmu opadów i presji na środowisko wodne z przyczyn naturalnych lub w wyniku działalności człowieka, co powoduje skutki stwierdzone już przez Komisję w pracach przygotowawczych
en echoes the concern of regions and local authorities about the problems observed around the Mediterranean and in central and western Europe due to droughts and phenomena such as abnormally dry years, empty reservoirs, difficulties with groundwater tables, problems with brackish water in coastal water tables, reductions in groundwater levels, changes in the hydrological regime owing to inadequate planning, changes in the normal rainfall patterns and water pressures resulting from natural causes or human action, leading to the consequences already observed by the Commission in its preparatory work
pl Warunki fizyczne oceanów (prądy, zasolenie, wysokość fal itd
en Physical conditions of oceans (currents, salinity, wave heights, etc
pl kodeksów dobrej praktyki zgodnie z art. ‧ ust. ‧, łącznie z najlepszymi praktykami w zakresie zapobiegania erozji, spadkowi zawartości materii organicznej, zagęszczaniu, zasoleniu, osuwaniu się ziemi, negatywnym skutkom zmian klimatycznych, pustynnieniu i utracie różnorodności biologicznej wskutek procesów degradacji gleby oraz w zakresie zwalczania tych zjawisk
en codes of good practice pursuant to Article ‧, including best practices for preventing and combating erosion, organic matter decline, compaction, salinisation, landslides, adverse effects from climate change, desertification, and biodiversity decline resulting from soil degradation processes
pl Jako minimum należy pomierzyć rozpuszczony tlen i zasolenie (jeśli dotyczy) trzy razy (na początku, w środku i pod koniec badania). w badaniach półstatycznych jest zalecane, aby rozpuszczony tlen był mierzony częściej, najlepiej przed i po każdej wymianie wody lub co najmniej raz na tydzień
en As a minimum, dissolved oxygen and salinity (if relevant) should be measured three times (at the beginning, middle and end of the test). In semi-static tests, it is recommended that dissolved oxygen be measured more frequently, preferably before and after each water renewal or at least once a week
pl Woda słodka oznacza wodę o stałym nieznacznym zasoleniu
en Freshwater means water which has a constantly negligible salinity
pl Zasolenie może podlegać znacznym wahaniom spowodowanym przedostawaniem się wody morskiej bądź słodkiej
en The salinity may be subject to considerable variation due to the influx of fresh or sea waters
pl pH, twardość, temperatura, stężenie rozpuszczonego tlenu, poziomy pozostałościowego chloru, (jeśli dokonano pomiaru), węgiel organiczny ogółem, zawiesina, stopień zasolenia środowiska zastosowanego w badaniach, (jeśli występuje taka potrzeba) oraz inne wykonane pomiary
en pH, hardness, temperature, dissolved oxygen concentration, residual chlorine levels (if measured), total organic carbon, suspended solids, salinity of the test medium (if appropriate) and any other measurements made
pl Państwa członkowskie muszą zidentyfikować obszary, w których istnieje ryzyko erozji, spadku zawartości materii organicznej, zagęszczenia, zasolenia, i osuwania się ziemi
en Member States are required to identify areas where there is a risk of erosion, organic matter decline, compaction, salinisation and landslides
pl Zmiany zasolenia następują stopniowo
en Changes in salinity shall take place gradually
pl Woda słona oznacza wodę o znacznym zasoleniu
en Saltwater means water where the salinity is appreciable
pl termin tereny poważnie zdegradowane oznacza tereny, które w dłuższym okresie zostały w dużym stopniu zasolone lub które są szczególnie mało zasobne w substancje organiczne i uległy poważnej erozji
en severely degraded land means land that, for a significant period of time, has either been significantly salinated or presented significantly low organic matter content and been severely eroded
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 112 zdań frazy zasolony.Znalezione w 0,484 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.