Tłumaczenia na język angielski:

 • saline   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  salty
   
  salty

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (11)

odporność na zasolenie
resistance to salinity; salt resistance; salt tolerance
tolerancja na zasolenie
salt resistance; resistance to salinity; salt tolerance
tolerancja zasolenia
salt tolerance; resistance to salinity; salt resistance
woda zasolona
saltwater; saline water; salt water
zasolenie
water salinity; salination; salinity; saltiness
zasolenie gleb
soil salination; soil salinity
zasolenie gleby
soil salinization
zasolenie wód
water salination
zasolić
pickle

Przykładowe zdania z "zasolony", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Po zasoleniu ser zmienia konsystencję na sztywną i twardą
en Once salted, the cheese takes on a solid and firm consistency
pl zasolenie lub konduktywność (w przypadku wody morskiej lub słonawej
en salinity or conductivity (in the case of sea water and brackish water
pl Zasolenie może stale utrzymywać się na wysokim poziomie (dla przykładu woda morska) bądź podlegać okresowym wahaniom (na przykład z powodu pływów bądź zmian sezonowych
en The salinity may be constantly high (for example, sea water) or may be subject to periodic variation (for example, due to tidal or seasonal influences
pl U innych tolerancja poziomu zasolenia może różnić się w zależności od etapu rozwojowego
en In others salinity tolerance may vary according to life stage
pl pH, twardość, temperatura, stężenie rozpuszczonego tlenu, poziom pozostałości chloru (jeśli jest zmierzony), całkowity węgiel organiczny, zawieszone cząstki stałe, zasolenie ośrodka badanego (jeśli jest zmierzone) oraz wszelkie inne wykonane pomiary
en pH, hardness, temperature, dissolved oxygen concentration, residual chlorine levels (if measured), total organic carbon, suspended solids, salinity of the test medium (if measured) and any other measurements made
pl Zasolenie ciągle się zwiększa
en Its salinity is increasing
pl w tym kontekście wskazuje na fakt, że w ‧ państwach członkowskich zachodzą procesy pustynnienia, a w ‧ pozostałych nie odnotowuje się wprawdzie tego zjawiska, za to na poziomie regionalnym lub lokalnym występują tam takie zjawiska ekologiczne, jak erozja i zasolenie gleby
en Points out, in this connection, that ‧ Member States are affected by desertification, and that the remaining ‧, even if they are not actually affected, are subject to regional or local environmental pressures such as erosion or salinisation
pl Morze Martwe nazwę swą wywodzi od niewyobrażalnego zasolenia, które wyklucza życie
en The Dead Sea derives its name from its incredibly high salinity... that makes all life impossible
pl właściwości hydrograficzne (np. temperatura, zasolenie, gęstość, przekrój pionowy
en hydrographic properties (e.g. temperature, salinity, density, profile
pl Przekazuje niepokój władz lokalnych i regionalnych, które zarówno w basenie Morza Śródziemnego, jak i w Europie Środkowej i u wybrzeży Atlantyku, odnotowują problemy związane z suszami i takimi zjawiskami jak okresy nadzwyczajnie niskich opadów, wyczerpujące się zbiorniki wody, trudności z podziemnymi warstwami wodonośnymi, problemy zasolenia przybrzeżnych warstw wód, obniżanie się poziomu wód gruntowych, zmiany sytuacji hydrologicznej w wyniku niewłaściwego planowania działań ludzkich, zmiany normalnego rytmu opadów i presji na środowisko wodne z przyczyn naturalnych lub w wyniku działalności człowieka, co powoduje skutki stwierdzone już przez Komisję w pracach przygotowawczych
en echoes the concern of regions and local authorities about the problems observed around the Mediterranean and in central and western Europe due to droughts and phenomena such as abnormally dry years, empty reservoirs, difficulties with groundwater tables, problems with brackish water in coastal water tables, reductions in groundwater levels, changes in the hydrological regime owing to inadequate planning, changes in the normal rainfall patterns and water pressures resulting from natural causes or human action, leading to the consequences already observed by the Commission in its preparatory work
pl Wpływ doświadczenia matki na reakcję jej potomstwa na zasolenie: model Daphnia
en The effect of mother's experience on the response of its offspring to salinity: Daphnia model
pl niezrównoważona eksploatacja zasobów wodnych prowadząca do poważnych szkód w środowisku, w tym do zanieczyszczeń chemicznych, zasolenia i wyczerpania warstw wodonośnych
en unsustainable exploitation of water resources leading to serious environmental damage, including chemical pollution, salinisation and exhaustion of aquifers
pl Nie powoduje również żadnych problemów z zasoleniem gleby
en Nor does it cause any salinity problems in the soil
pl Jednocześnie na świecie maleje powierzchnia dobrych gruntów rolnych, co jest spowodowane takimi czynnikami jak erozja, zasolenie i urbanizacja
en At the same time, the amount of good agricultural land is decreasing worldwide due to factors such as erosion, saltification and urbanisation
pl Z kolei zasolenie wód na południe od ujścia Åby älv jest zbyt wysokie z uwagi na niewystarczającą ilość wody słodkiej docierającej do tej części Zatoki Botnickiej
en The salt content south of the Åby river estuary is too high because not enough fresh water runs into that part of the Gulf of Bothnia
pl granica wód słodkich oznacza miejsce w cieku wodnym, gdzie podczas odpływu oraz w okresie niskiego przepływu wody słodkiej występuje wyraźny wzrost zasolenia wynikający z obecności wody morskiej
en fresh water limit means the place in the watercourse where, at low tide and in a period of low fresh water flow, there is an appreciable increase in salinity due to the presence of sea water
pl Warunki fizyczne oceanów (prądy, zasolenie, wysokość fali, itp
en Physical conditions of oceans (currents, salinity, wave heights, etc
pl Informacje naukowe na temat cech fizycznych środowiska przyjmującego oraz wód przyległych, takie jak sezonowe temperatury wody, zasolenie, mętność, tlen rozpuszczony, pH, składniki pokarmowe oraz metale
en Provide physical information on the receiving environment and contiguous waterbodies such as seasonal water temperatures, salinity, and turbidity, dissolved oxygen, pH, nutrients and metals
pl Opis tolerancji fizjologicznej (jakość wody, temperatura, tlen oraz zasolenie) dla poszczególnych stadiów rozwoju (wczesne stadia życia, stadium dorosłości oraz reprodukcyjne
en Describe the physiological tolerances (water quality, temperature, oxygen, and salinity) at each life history stage (early life-history stages, adult and reproductive stages
pl Zmiany zasolenia następują stopniowo
en Changes in salinity shall take place gradually
pl WSPÓLNE ELEMENTY SŁUŻĄCE IDENTYFIKACJI OBSZARÓW ZAGROŻONYCH ZASOLENIEM
en COMMON ELEMENTS FOR THE IDENTIFICATION OF AREAS AT RISK OF SALINISATION
pl Ponadto tereny te, choć mają różną strukturę, charakteryzują się wysokim stopniem zasolenia (E. C. powyżej ‧ mS/cm), dzięki czemu ryż ma szczególny aromat i smak
en Also, the soils, though of varying consistency, are characterised by high salinity levels (EC of over ‧ mS/cm) which gives the rice its special flavour and aroma
pl Środki przeciwdziałające procesom erozji, spadku zawartości materii organicznej, zasolenia, zagęszczania i osuwania się ziemi
en Programmes of measures to combat erosion, organic matter decline, compaction, salinisation and landslides
pl Rozwój uprawy ryżu w delcie Ebro jest uzasadniony zarówno przez warunki klimatyczne i glebowe, jak i przez zasolenie na poziomie lustra wody
en The development of rice production in the Ebro Delta has been influenced both by the characteristics of the climate and soil and by the land's salinity and the level of the water table
pl pH, twardość, temperatura, stężenie rozpuszczonego tlenu, poziomy pozostałościowego chloru, (jeśli dokonano pomiaru), węgiel organiczny ogółem, zawiesina, stopień zasolenia środowiska zastosowanego w badaniach, (jeśli występuje taka potrzeba) oraz inne wykonane pomiary
en pH, hardness, temperature, dissolved oxygen concentration, residual chlorine levels (if measured), total organic carbon, suspended solids, salinity of the test medium (if appropriate) and any other measurements made
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 112 zdań frazy zasolony.Znalezione w 0,45 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.