Tłumaczenia na język angielski:

 • saline   
  (Adjective, Adjectival  ) (adjv   )
   
  salty
   
  salty
   
  salty

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (11)

odporność na zasolenie
resistance to salinity; salt resistance; salt tolerance
tolerancja na zasolenie
salt resistance; resistance to salinity; salt tolerance
tolerancja zasolenia
salt tolerance; resistance to salinity; salt resistance
woda zasolona
saltwater; saline water; salt water
zasolenie
water salinity; salination; salinity; saltiness; brininess
zasolenie gleb
soil salination; soil salinity
zasolenie gleby
soil salinization
zasolenie wód
water salination
zasolić
pickle
zwalczanie zasolenia gleby
salinity control; soil desalination; soil desalinization; soil desalting

Przykładowe zdania z "zasolony", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przez ‧ do ‧ dni, spróbujemy zmniejszyć zasolenie do
en And in ‧ or ‧ days,let' s try reducing the salinity to
pl Woda powinna być scharakteryzowana, przynajmniej przez pH, twardość, całkowitą zawartość ciał stałych, całkowitą zawartość węgla organicznego oraz w miarę możliwości amonu, azotynu oraz alkaliczności i, w odniesieniu do gatunków morskich, zasolenia
en The water should be characterised at least by pH, hardness, total solids, total organic carbon and, preferably also ammonium, nitrite and alkalinity and, for marine species, salinity
pl Ponadto tereny te, choć mają różną strukturę, charakteryzują się wysokim stopniem zasolenia (E. C. powyżej ‧ mS/cm), dzięki czemu ryż ma szczególny aromat i smak
en Also, the soils, though of varying consistency, are characterised by high salinity levels (EC of over ‧ mS/cm) which gives the rice its special flavour and aroma
pl Proszę zmienić sygnał uwzględniając gęstość, zasolenie i temperaturę wody morskiej
en Can you modify the signals accounting for density, temperature and salinity
pl Zmiany zasolenia następują stopniowo
en Changes in salinity shall take place gradually
pl Dyrektywa, nad którą dziś debatujemy, ma na celu chronić glebę europejską przed takimi zjawiskami jak pustynnienie, erozja i zasolenie; zjawiska te w coraz większym stopniu związane są ze zmianą klimatu i specyficznym zanieczyszczeniem gleby.
en The directive under discussion today is aimed at protecting European soil from phenomena such as desertification, erosion and salinisation, increasingly linked with climate change and specific soil pollution.
pl Całkowita twardość i zasolenie (jeśli dotyczy) powinny być mierzone w doświadczeniach kontrolnych i w zbiorniku o najwyższym stężeniu
en Total hardness and salinity (if relevant) should be measured in the controls and one vessel at the highest concentration
pl Zasolenie ciągle się zwiększa
en Its salinity is increasing
pl Buforowość gleb względem zasolenia drogowego na przykładzie okolic Nadarzyna
en Soil buffering in comparison of the road salinity on the example Nadarzyn surrounding
pl Ulegają one coraz silniejszemu wpływowi wywieranemu na środowisko naturalne, co przynosi negatywne skutki, takie jak pogorszenie stanu wód podziemnych, podwyższenie poziomu morza i zasolenie gleby, ubytek gleby rolnej, zmniejszenie różnorodności biologicznej, zwiększenie szkód spowodowanych pożarami oraz patologiami roślinnymi i zwierzęcymi.
en They are suffering increasing environmental pressure with negative consequences such as disruption of the hydrogeological balance, rising sea levels and consequent soil salinisation, agricultural land loss, a reduction in biodiversity and greater vulnerability to fire, plant disease and animal disease.
pl środowisko: w tym możliwości ochrony środowiska w obszarach priorytetowych, określonych w układzie o stowarzyszeniu (pustynnienie, gospodarka wodno-ściekowa, nadmierne zasolenie, kontrola i zapobieganie zanieczyszczeniom przemysłowym, miejskim i morskim, ochrona środowiska morskiego i różnorodności biologicznej itp.) oraz integracja wymiaru środowiskowego w sektorach priorytetowych dla partnerstwa eurośródziemnomorskiego, mając na uwadze trwały rozwój
en environment: in particular environmental protection capacity in the priority areas specified in the Association Agreement (desertification, water resource and waste management, salinisation, controlling and preventing industrial, urban and marine pollution, protection of marine environments and biodiversity, etc.) and integration of the environmental dimension in the priority sectors of the Euro-Mediterranean Partnership with a view to sustainable development
pl Dostrzegamy również, że na całym świecie zmienia się sytuacja pod względem uprawy zbóż, na przykład w Australii wzrasta zasolenie gleby i obsiewanie gruntów staje się bardzo trudne.
en We also see, throughout the world, changing situations on grain, where in Australia you have salt coming up through the land and it is becoming very difficult to plant.
pl Jako minimum należy pomierzyć rozpuszczony tlen i zasolenie (jeśli dotyczy) trzy razy (na początku, w środku i na koniec badania). w badaniach półstatycznych jest zalecane, aby rozpuszczony tlen był mierzony częściej, najlepiej przed i po każdej wymianie wody lub co najmniej raz na tydzień
en As a minimum, dissolved oxygen and salinity (if relevant) should be measured three times (at the beginning, middle and end of the test). In semi-static tests, it is recommended that dissolved oxygen be measured more frequently, preferably before and after each water renewal or at least once at week
pl Reakcja Daphnia magna na zasolenie: porównanie zmian historii życia ze zmianami ekspresji białek szoku cieplnego
en Salinity effect on Daphnia: life history and molecular response
pl Bioakumulacja pierwiastków śladowych w środowiskach zasolonych i jej konsekwencje/
en The effects of trace elements bioaccumulation in saline environments
pl Tlen, związki azotu, pH i zasolenie
en Oxygen, nitrogen compounds, pH, and salinity
pl Opis tolerancji fizjologicznej (jakość wody, temperatura, tlen oraz zasolenie) dla poszczególnych stadiów rozwoju (wczesne stadia życia, stadium dorosłości oraz reprodukcyjne
en Describe the physiological tolerances (water quality, temperature, oxygen, and salinity) at each life history stage (early life-history stages, adult and reproductive stages
pl U innych tolerancja poziomu zasolenia może różnić się w zależności od etapu rozwojowego
en In others salinity tolerance may vary according to life stage
pl osłonek zwierzęcych zgodnych z częścią A rozdziału ‧ załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG, które zostały oczyszczone, oskrobane a następnie zasolone, wybielone lub wysuszone, po czym podjęto kroki w celu zapobieżenia ponownemu skażeniu osłonek
en animal casings complying with the conditions in Part A of Chapter ‧ of Annex I to Directive ‧/‧/EEC and which have been cleaned, scraped and then either salted, bleached or dried, followed by steps to prevent the recontamination of the casings
pl stado: umiejscowienie oraz wielkość; warunki podawania paszy i chowu, metody podawania paszy; w przypadku gatunków wodnych liczba i wielkość zbiorników wodnych lub kojców w hodowli, warunki świetlne i jakość wody, włącznie z temperaturą wody i zasoleniem
en herd or flock: location and size; feeding and rearing conditions, method of feeding; for aquatic species, size and number of tanks or pens at the farm, light conditions and water quality including water temperature and salinity
pl Cechy klimatu i gleb wraz z zasoleniem i poziomem lustra wody sprawiają, że uprawa ryżu jest jedyną uprawą na tym obszarze produkcji
en The area's climate and soil, the salinity and the level of the water table ensure that rice is the only crop grown within the defined area
pl Termin ten może oznaczać wodę o stale wysokim zasoleniu (np. wodę morską) lub wodę, której zasolenie jest znaczne, ale nie utrzymuje się stale na wysokim poziomie (np. wodę słonawą) – może ono podlegać okresowym wahaniom spowodowanym napływem wody słodkiej bądź morskiej
en This may be water where the salinity is constantly high (e.g. seawater) or where the salinity is appreciable but not at a constantly high level (e.g. brackish water): the salinity may be subject to periodic variation due to the influx of fresh or seawaters
pl Odpowiedni rzeczownik to zasolenie
en The corresponding noun is saltiness
pl mając na uwadze, że struktura i właściwości gleby są wynikiem trwających tysiące lat procesów glebotwórczych geomorfologicznych i geologicznych, a zatem gleba nie należy do zasobów odnawialnych; mając w związku z tym na uwadze, że zapobieganie wszelkim rodzajom niszczenia pokrywy glebowej (erozji, dewastacji, degradacji, zasolenia etc.) i zanieczyszczeniu gleby jest o wiele mniej kosztowne niż próby przywracania jej funkcji
en whereas soil structure and characteristics are the product of soil formation, geomorphological and geological processes occurring over thousands of years, thus making it a non-renewable resource; whereas, therefore, it is far more cost-effective to prevent any kind of damage to soil strata (erosion, destruction, degradation, salinisation, etc.) and soil contamination than to try to restore soil functions
pl Wymagania ryb w odniesieniu do zasolenia wody różnią się w zależności od tego, czy pochodzą one czy zostały przystosowane do wody morskiej lub słodkiej
en Salinity requirements of fish will vary according to whether they are marine or freshwater in origin or adapted
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 112 zdań frazy zasolony.Znalezione w 0,351 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.