Tłumaczenia na język angielski:

 • saline   
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  salty
   
  salty

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (11)

odporność na zasolenieresistance to salinity; salt resistance; salt tolerance
studnia barierowa chroniąca przed intruzją wód zasolonychSaline Water Intrusion Barrier Well
tolerancja na zasoleniesalt resistance; resistance to salinity; salt tolerance
tolerancja zasoleniasalt tolerance; resistance to salinity; salt resistance
woda zasolonasaltwater; saline water; salt water
zasoleniewater salinity; salination; salinity; saltiness
zasolenie glebsoil salination; soil salinity
zasolenie glebysoil salinization
zasolenie wódwater salination
zasolićpickle
zwalczanie zasolenia glebysalinity control

Przykładowe zdania z "zasolony", pamięć tłumaczeniowa

add example
uważa ponadto, że należy wspierać działalność rolniczą służącą zachowaniu okrywy roślinnej, aby nie dopuścić do zasolenia koryt rzek spowodowanego erozjąBelieves it is also necessary to encourage agricultural measures aimed at ensuring the preservation of surface vegetation, so as to prevent salinisation of groundwaters arising from erosion
mając na uwadze, że gleba umożliwia uprawę żywności dla ludzi, produkcję pasz, odzieży i paliw oraz że odgrywa ważną rolę w pochłanianiu CO‧; mając jednak na uwadze, że gleba jest bardziej niż kiedykolwiek narażona na nieodwracalne zniszczenia spowodowane erozją eoliczną i podziemną, zanieczyszczeniem, zasoleniem, nieprzepuszczalnością, zubożeniem w substancje organiczne oraz utratą różnorodności biologicznej glebywhereas soil is the basis for the production of human foodstuffs, fodder, textiles and fuels, and whereas it plays an important role in CO‧ capture; whereas, however, soil is now more than ever at risk of irreversible damage caused by wind and laminar erosion, pollution, salinisation, sealing, depletion of organic substances and the loss of soil biodiversity
osłonek zwierzęcych, które zostały oczyszczone, oskrobane a następnie zasolone, wybielone lub wysuszone, po czym podjęto skuteczne kroki w celu zapobieżenia ponownemu skażeniu osłonekanimal casings which have been cleaned, scraped and then either salted, bleached or dried, and subsequently effective steps were taken to prevent the recontamination of the casings
Uprawy ryżu stanowią element zrównoważonego rozwoju, ponieważ umożliwiają ochronę ekosystemu, fauny i flory związanych z uprawami, a także pozwalają uniknąć problemów rolniczych, takich jak zasolenie glebyGrowing rice in the abovementioned areas is sustainable inasmuch as it enables the associated ecosystem, the fauna and the flora, to be maintained and furthermore avoids agricultural problems such as the salinisation of the soil
Wymagane stężenia tlenu uwarunkowane są temperaturą, stężeniem dwutlenku węgla, zasoleniem, intensywnością karmienia oraz liczbą prowadzonych procedurRequired oxygen concentration will vary according to temperature, carbon dioxide concentration, salinity, feeding level and amount of handling
W tym celu Komisja proponuje osiem kryteriów dotyczących rodzajów gleb i warunków klimatycznych odzwierciedlających, według ustalonej wartości progowej, poważne ograniczenia dla rolnictwa europejskiego: kryteria klimatyczne (utrzymujące się przez dłuższy okres niskie temperatury lub stres cieplny), kryteria biofizyczne (gleba o słabym odpływie; gleba kamienista, piaszczysta lub gliniasta; mała głębokość strefy korzeniowej; gleba zasolona) i kryteria geograficzne (obszary o bardzo niekorzystnym bilansie wodnym lub bardzo dużym spadku terenu).For this purpose, it is proposing eight soil and climate criteria indicating, at a certain threshold value, severe limitations for European agriculture: climate criteria (long-term low temperature or heat stress), biophysical criteria (poorly drained soil; stony, sandy or clay soil; low rooting depth; salty soil) and geographic criteria (areas with very unfavourable moisture balance or steep slopes).
osłonek zwierzęcych zgodnych z częścią A rozdziału ‧ załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG, które zostały oczyszczone, oskrobane a następnie zasolone, wybielone lub wysuszone, po czym podjęto kroki w celu zapobieżenia ponownemu skażeniu osłonekanimal casings complying with the conditions in Part A of Chapter ‧ of Annex I to Directive ‧/‧/EEC and which have been cleaned, scraped and then either salted, bleached or dried, followed by steps to prevent the recontamination of the casings
Przekazuje niepokój władz lokalnych i regionalnych, które zarówno w basenie Morza Śródziemnego, jak i w Europie Środkowej i u wybrzeży Atlantyku, odnotowują problemy związane z suszami i takimi zjawiskami jak okresy nadzwyczajnie niskich opadów, wyczerpujące się zbiorniki wody, trudności z podziemnymi warstwami wodonośnymi, problemy zasolenia przybrzeżnych warstw wód, obniżanie się poziomu wód gruntowych, zmiany sytuacji hydrologicznej w wyniku niewłaściwego planowania działań ludzkich, zmiany normalnego rytmu opadów i presji na środowisko wodne z przyczyn naturalnych lub w wyniku działalności człowieka, co powoduje skutki stwierdzone już przez Komisję w pracach przygotowawczychechoes the concern of regions and local authorities about the problems observed around the Mediterranean and in central and western Europe due to droughts and phenomena such as abnormally dry years, empty reservoirs, difficulties with groundwater tables, problems with brackish water in coastal water tables, reductions in groundwater levels, changes in the hydrological regime owing to inadequate planning, changes in the normal rainfall patterns and water pressures resulting from natural causes or human action, leading to the consequences already observed by the Commission in its preparatory work
Bardziej efektywne wykorzystywanie istniejących zasobów wody oraz kontrola zasolenia są skutecznymi narzędziami na obszarach suchej ziemi.More efficient use of existing water resources and control of salinisation are effective tools for areas of dry soil.
Jako minimum, poziom rozpuszczonego tlenu oraz zasolenie, jeśli jest to odpowiednie powinno zostać zmierzone trzykrotnie: na początku, w połowie i pod koniec fazy absorpcji oraz raz w tygodniu w czasie fazy oczyszczaniaAs a minimum, dissolved oxygen and salinity, if relevant, should be measured three times-at the beginning, around the middle and end of the uptake period-and once a week in the depuration period
Zasolenie jest dostosowane do wymogów danego gatunku ryb i do ich etapu rozwojowegoThe salinity shall be adapted to the requirements of the fish species and to the life stage of the fish
Warunki te, wraz z odczynem pH od ‧,‧ do ‧,‧, który może jednak również wynosić od ‧,‧ do ‧,‧, oraz zasoleniem wody wynikającym z działalności morza powodują, że na prawie całym omawianym obszarze niemożliwe jest prowadzenie upraw innych niż uprawy ryżuThese conditions, together with a pH level of between ‧,‧ and ‧,‧, but which may range from ‧,‧ to ‧,‧, and the saltiness of the waters, since the region is subject to tidal influence, render crops other than rice unviable almost throughout the area
Jako minimum należy pomierzyć rozpuszczony tlen i zasolenie (jeśli dotyczy) trzy razy (na początku, w środku i na koniec badania). w badaniach półstatycznych jest zalecane, aby rozpuszczony tlen był mierzony częściej, najlepiej przed i po każdej wymianie wody lub co najmniej raz na tydzieńAs a minimum, dissolved oxygen and salinity (if relevant) should be measured three times (at the beginning, middle and end of the test). In semi-static tests, it is recommended that dissolved oxygen be measured more frequently, preferably before and after each water renewal or at least once at week
Badanie możliwości wzmacniania zasolonych murów ceglanychInvestigation on possibilities of consolidation of brick walls contained soluble salts
Jako minimum należy pomierzyć rozpuszczony tlen i zasolenie (jeśli dotyczy) trzy razy (na początku, w środku i pod koniec badania). w badaniach półstatycznych jest zalecane, aby rozpuszczony tlen był mierzony częściej, najlepiej przed i po każdej wymianie wody lub co najmniej raz na tydzieńAs a minimum, dissolved oxygen and salinity (if relevant) should be measured three times (at the beginning, middle and end of the test). In semi-static tests, it is recommended that dissolved oxygen be measured more frequently, preferably before and after each water renewal or at least once a week
Wokół niej jest pustka. Synowie to pustka, nie będą nic robić, zasolone ziemie to też stracony pieniądz, to koniec. Pozostaje właśnie ta mała, która rośnie i która pewnego dnia może będzie wiedziała, jak się sprowadza pieniądze do domu.All around her are wildernesses, wastes. The sons are wildernesses, they’ll never do anything. The salt land’s a wilderness too, the money’s lost for good, it’s all over. The only thing left is this girl, she’s growing up, perhaps one day she’ll find out how to bring in some money.
Wpływ doświadczenia matki na reakcję jej potomstwa na zasolenie: model DaphniaThe effect of mother's experience on the response of its offspring to salinity: Daphnia model
MOŻLIWE ŚRODKI WALKI Z ZASOLENIEMPOSSIBLE MEASURES TO COMBAT SALINISATION
Całkowita twardość i zasolenie, jeśli jest to odpowiednie, powinno zostać zmierzone w czasie kontroli, natomiast jeden ze zbiorników powinien zostać zbadany przy wyższym (lub najwyższym) stężeniuTotal hardness and salinity, if relevant, should be measured in the controls and one vessel at the higher (or highest) concentration
kodeksów dobrej praktyki zgodnie z art. ‧ ust. ‧, łącznie z najlepszymi praktykami w zakresie zapobiegania erozji, spadkowi zawartości materii organicznej, zagęszczaniu, zasoleniu, osuwaniu się ziemi, negatywnym skutkom zmian klimatycznych, pustynnieniu i utracie różnorodności biologicznej wskutek procesów degradacji gleby oraz w zakresie zwalczania tych zjawiskcodes of good practice pursuant to Article ‧, including best practices for preventing and combating erosion, organic matter decline, compaction, salinisation, landslides, adverse effects from climate change, desertification, and biodiversity decline resulting from soil degradation processes
Jelita zwierzęce, które zgodnie z rozdziałem ‧ załącznika I do dyrektywy ‧/EWG zostały oczyszczone, oskrobane i albo zasolone chlorkiem sodu przez ‧ dni lub wybielone albo wysuszone po oskrobaniu i były chronione przed powtórnym zakażeniem po obróbceAnimal casings which in accordance with Chapter ‧ of Annex I to Directive ‧/EEC have been cleaned, scraped and either salted with sodium-chloride for ‧ days or bleached or dried after scraping and were protected from re-contamination after treatment
Woda słona oznacza wodę o znacznym zasoleniuSaltwater means water where the salinity is appreciable
Ponadto tereny te, choć mają różną strukturę, charakteryzują się wysokim stopniem zasolenia (E. C. powyżej ‧ mS/cm), co jest wynikiem wysokiego poziomu zwierciadła wodyAlso, the soils, though of varying consistency, are characterised by high salinity levels (EC of over ‧ mS/cm), due to a very high water table
Z kolei zasolenie wód na południe od ujścia Åby älv jest zbyt wysokie z uwagi na niewystarczającą ilość wody słodkiej docierającej do tej części Zatoki BotnickiejThe salt content south of the Åby river estuary is too high because not enough fresh water runs into that part of the Gulf of Bothnia
Całkowita twardość, alkaliczność i zasolenie (jeśli dotyczy) muszą być mierzone w doświadczeniach kontrolnych i w zbiorniku o najwyższym stężeniuTotal hardness, alkalinity and salinity (if relevant) should be measured in the controls and one vessel at the highest concentration
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 112 zdań frazy zasolony.Znalezione w 0,635 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.