Tłumaczenia na język angielski:

  • request for quotation   
     
    A source document that documents an invitation to bid on supplying a quantity of product for a specified price and by a specified date.

Przykładowe zdania z "zapytanie ofertowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl notę techniczną dotyczącą sposobu, w jaki kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Castres-Mazamet oraz SAEML Air ‧ do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Castres-Mazamet and the company Société anonyme d'économie mixte locale Air ‧ to submit a tender, setting out, in particular
pl Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowy
en No later than ‧.‧.‧, the Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes will send the applicants selected the tender rules and a draft contract
pl Syndicat mixte pour l'aéroport départemental przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ sierpnia ‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowy
en No later than ‧ August ‧, the Syndicat mixte pour l'aéroport départemental will send the applicants selected the rules for awarding the tender and a draft contract
pl Ponadto większość odbiorców co miesiąc negocjuje ceny lub składa zapytania ofertowe u wielu konkurencyjnych dostawców, co jeszcze bardziej utrudnia ustalenie i realizowanie skoordynowanych praktyk ograniczających konkurencję
en Moreover, most customers negotiate or seek price offers from many competing suppliers on a monthly basis, which makes it all the more difficult to adhere and stick to a common pattern
pl nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez miasto Périgueux do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if he is allowed by the municipal authority of Périgueux to submit a bid, setting out, in particular
pl nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Chambre de commerce et d'industrie de Cantal (Izba Handlowo-Przemysłowa w Cantal) do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Cantal to submit a tender, setting out, in particular
pl W obu przypadkach EBC przekazuje wykonawcom zapytanie ofertowe określające wymogi EBC oraz kryteria udzielenia zamówienia
en In both cases, the ECB shall provide the suppliers with a request for a proposal specifying the ECB’s requirements and the criteria for the award of the contract
pl W wypadku gdy zamówienie jest przyznawane ofercie najkorzystniejszej ekonomicznie, w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do składania ofert, a w przypadku dialogu konkurencyjnego w zapytaniu ofertowym, EBC określa
en Where the award is made to the most economically advantageous tender, the ECB shall specify in the contract notice or the invitation to tender or, in the case of a competitive dialogue, in the request for a proposal
pl Departament Finistère przekaże następnie wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowy
en The Department of Finistère will then send the selected applicants a tender file including the tender rules and a draft contract
pl Miasto Périgueux przekaże wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowy
en The municipal authority de Périgueux will send selected applicants a consultation file containing, inter alia, consultation rules and a draft agreement
pl nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if he is allowed by the Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes to submit a bid, setting out, in particular
pl Otrzymane oferty podlegają ocenie na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym
en The tenders received shall be evaluated against the criteria set out in the request for a proposal
pl notę techniczną dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Syndicat mixte pour l'aéroport départamental do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if allowed by the Syndicat mixte pour l'aéroport départemental to submit a bid, setting out, in particular
pl notę techniczną dotyczącą tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez departament Finistère do przedstawienia oferty, obejmującej w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Department of Finistère to submit a tender, setting out, in particular
pl ogłoszenie o zamówieniu lub, w przypadku procedury zawartej w rozdziale III, zapytanie ofertowe przewidują możliwość jego przedłużenia
en the contract notice or, in the case of a procedure under Chapter III, the request for a proposal, provided for the possibility of extensions
pl Izba Handlowo-Przemysłowa w Dijon przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowy
en No later than ‧.‧.‧, the Chambre de commerce et d'industrie de Dijon will send the selected applicants the tender rules and a draft contract
pl ogłoszenie o zamówieniu lub, w przypadku procedury zawartej w rozdziale III, zapytanie ofertowe przewidują możliwość jego przedłużenia; oraz
en the contract notice or, in the case of a procedure under Chapter III, the request for a proposal, provided for the possibility of extensions; and
pl nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Chambre de commerce et d'industrie de Dijon (Izba Handlowo-Przemysłowa w Dijon) do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chambre de commerce et d'industrie de Dijon to submit a tender, setting out, in particular
pl EBC udziela zamówienia oferentowi najlepiej spełniającemu kryteria określone w zapytaniu ofertowym
en The ECB shall award the contract to the tenderer best meeting the criteria set out in the request for a proposal
pl EBC udziela zamówienia temu oferentowi, który złożył najlepszą ofertę w świetle kryteriów udzielenia zamówienia określonych w zapytaniu ofertowym
en the ECB shall award the contract to the tenderer who has submitted the best tender on the basis of the award criteria set out in the request for a proposal
pl nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez merostwo Brive-la-Gaillarde do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if he is allowed by the municipal authority of Brive-la-Gaillarde to submit a bid, setting out, in particular
pl Merostwo Brive-la-Gaillarde przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ sierpnia ‧ r. zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowy
en No later than ‧ August ‧, the municipal authority of Brive-la-Gaillarde will send the selected applicants a consultation file including rules, specifications and a draft contract
pl Izba Handlowo-Przemysłowa w Cantal przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowy
en Not later than ‧.‧.‧, the Chamber of Trade and Industry of Cantal will send the selected applicants a tender file including the tender rules and a draft contract
pl notę techniczną dotyczącą sposobu, w jaki kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Castres-Mazamet do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Castres-Mazamet to submit a tender, setting out, in particular
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5366 zdań frazy zapytanie ofertowe.Znalezione w 4,17 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.