Tłumaczenia na język angielski:

  • request for quotation   
     
    A source document that documents an invitation to bid on supplying a quantity of product for a specified price and by a specified date.

Przykładowe zdania z "zapytanie ofertowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl notę techniczną dotyczącą sposobu, w jaki kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Castres-Mazamet oraz SAEML Air ‧ do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Castres-Mazamet and the company Société anonyme d'économie mixte locale Air ‧ to submit a tender, setting out, in particular
pl Miasto Périgueux przekaże wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowy
en The municipal authority de Périgueux will send selected applicants a consultation file containing, inter alia, consultation rules and a draft agreement
pl EBC zaprasza co najmniej trzech kandydatów posiadających zdolność do otrzymania zamówienia do wzięcia udziału w procedurze dialogu i przekazuje im zapytanie ofertowe określające potrzeby EBC
en The ECB shall invite at least three eligible candidates to participate in the dialogue and provide them with a request for a proposal setting out the ECB 's needs
pl notę techniczną dotyczącą tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Chambres de commerce et d'industrie de La Rochelle i la Vienne (Izby Handlowo-Przemysłowe w La Rochelle i w Vienne) do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of La Rochelle and Vienne to submit a tender, setting out, in particular
pl Punkt ‧: EBC zachowuje przejrzystość, publikując główne kryteria oceny w dokumentacji przetargowej (Ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień publicznych i Zapytanie ofertowe dla procedury bez publikacji ogłoszenia
en Paragraph ‧: the ECB is transparent in publishing the main evaluation criteria in the procurement documents (Invitation to Tender for public tenders, and Request for Quote for three/five-quote procedures
pl Po zakończeniu oceny ofert pisemnych, EBC może rozpocząć negocjacje z oferentami, jeżeli taka możliwość była wskazana w zapytaniu ofertowym
en Following the evaluation of the written tenders, the ECB may enter negotiations with the tenderers if that possibility was announced in the request for a proposal
pl notę techniczną dotyczącą sposobu, w jaki kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Izbę Handlowo-Przemysłową Cherbourg-Cotentin do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Cherbourg-Cotentin to submit a tender, setting out, in particular
pl nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez miasto Périgueux do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if he is allowed by the municipal authority of Périgueux to submit a bid, setting out, in particular
pl nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Chambre de commerce et d'industrie de Cantal (Izba Handlowo-Przemysłowa w Cantal) do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Cantal to submit a tender, setting out, in particular
pl Krótko po terminie wskazanym w poprzednim punkcie, Izba Handlowo-Przemysłowa Cherbourg-Cotentin przekaże wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowy
en Shortly after the closing date specified in the previous section, the Chamber of Trade and Industry of Cherbourg-Cotentin will send the selected applicants a copy of the tendering rules and a draft contract
pl EBC zaprasza na piśmie wykonawców do złożenia oferty w terminie określonym w zapytaniu ofertowym
en the ECB shall invite the suppliers in writing to submit a tender within the time limit specified in the request for a proposal
pl EBC udziela zamówienia temu oferentowi, który złożył najlepszą ofertę w świetle kryteriów udzielenia zamówienia określonych w zapytaniu ofertowym
en the ECB shall award the contract to the tenderer who has submitted the best tender on the basis of the award criteria set out in the request for a proposal
pl egzemplarz specyfikacji zamówienia, określającej wymogi EBC, lub w przypadku dialogu konkurencyjnego kopię zapytania ofertowego, określającą potrzeby EBC; oraz
en a copy of the specifications defining the ECB’s requirements or, in the case of a competitive dialogue, a copy of the request for a proposal defining the ECB’s needs; and
pl Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowy
en No later than ‧.‧.‧, the Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes will send the applicants selected the tender rules and a draft contract
pl Departament Finistère przekaże następnie wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowy
en The Department of Finistère will then send the selected applicants a tender file including the tender rules and a draft contract
pl Otrzymane oferty podlegają ocenie na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym
en The tenders received shall be evaluated against the criteria set out in the request for a proposal
pl Syndicat mixte pour l'aéroport départemental przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ sierpnia ‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowy
en No later than ‧ August ‧, the Syndicat mixte pour l'aéroport départemental will send the applicants selected the rules for awarding the tender and a draft contract
pl Zgodnie z planem członek kartelu, który otrzymał od klienta zapytanie ofertowe, zgłaszał ten fakt podmiotowi koordynującemu kartel, a ten z kolei przydzielał klienta zwycięzcy, to znaczy członkowi kartelu, który miał wygrać przetarg
en Under the scheme, a member of the cartel who obtained a customer inquiry would report it to the cartel coordinator, who would in turn allocate the customer to a champion, which means the cartel member who was supposed to win the tender
pl ogłoszenie o zamówieniu lub, w przypadku procedury zawartej w rozdziale III, zapytanie ofertowe przewidują możliwość jego przedłużenia
en the contract notice or, in the case of a procedure under Chapter III, the request for a proposal, provided for the possibility of extensions
pl Izba Handlowo-Przemysłowa w La Rochelle przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ lipca ‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowy
en Not later than ‧ July ‧, the Chamber of Trade and Industry of La Rochelle will send the selected applicants a tender file including the tender rules and a draft contract
pl Zapytanie ofertowe określa również kryteria, na podstawie których zostanie udzielone zamówienie, po czym
en The request for a proposal shall also specify the criteria on the basis of which the contract will be awarded, and
pl notę techniczną dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Syndicat mixte pour l'aéroport départamental do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if allowed by the Syndicat mixte pour l'aéroport départemental to submit a bid, setting out, in particular
pl notę techniczną dotyczącą tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez departament Finistère do przedstawienia oferty, obejmującej w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Department of Finistère to submit a tender, setting out, in particular
pl nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez merostwo Brive-la-Gaillarde do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if he is allowed by the municipal authority of Brive-la-Gaillarde to submit a bid, setting out, in particular
pl Izba Handlowo-Przemysłowa w Castres-Mazamet przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowy
en No later than ‧.‧.‧, the Chamber of Trade and Industry of Castres-Mazamet will send the selected applicants a consultation file containing, inter alia, consultation rules and a draft agreement
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5366 zdań frazy zapytanie ofertowe.Znalezione w 2,625 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.