Tłumaczenia na język angielski:

  • request for quotation   
     
    A source document that documents an invitation to bid on supplying a quantity of product for a specified price and by a specified date.

Przykładowe zdania z "zapytanie ofertowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Po zakończeniu oceny ofert pisemnych, EBC może rozpocząć negocjacje z oferentami, jeżeli taka możliwość była wskazana w zapytaniu ofertowym
en Following the evaluation of the written tenders, the ECB may enter negotiations with the tenderers if that possibility was announced in the request for a proposal
pl Izba Handlowo-Przemysłowa w Castres-Mazamet przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowy
en No later than ‧.‧.‧, the Chamber of Trade and Industry of Castres-Mazamet will send the selected applicants a consultation file containing, inter alia, consultation rules and a draft agreement
pl Izba Handlowo-Przemysłowa w La Rochelle przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ lipca ‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowy
en Not later than ‧ July ‧, the Chamber of Trade and Industry of La Rochelle will send the selected applicants a tender file including the tender rules and a draft contract
pl notę techniczną dotyczącą sposobu, w jaki kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Castres-Mazamet oraz SAEML Air ‧ do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Castres-Mazamet and the company Société anonyme d'économie mixte locale Air ‧ to submit a tender, setting out, in particular
pl nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez region Gujana do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if he is allowed to submit a bid by the Region of French Guiana, setting out, in particular
pl Po zakończeniu oceny ofert pisemnych EBC może rozpocząć negocjacje z oferentami, jeżeli taka możliwość była wskazana w zapytaniu ofertowym
en Following the evaluation of the written tenders, the ECB may enter negotiations with the tenderers if that possibility was announced in the request for a proposal
pl W obu przypadkach EBC przekazuje wykonawcom zapytanie ofertowe określające wymogi EBC oraz kryteria udzielenia zamówienia
en In both cases, the ECB shall provide the suppliers with a request for a proposal specifying the ECB’s requirements and the criteria for the award of the contract
pl Syndicat mixte pour l'aéroport départemental przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ sierpnia ‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowy
en No later than ‧ August ‧, the Syndicat mixte pour l'aéroport départemental will send the applicants selected the rules for awarding the tender and a draft contract
pl nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Chambre de commerce et d'industrie de Cantal (Izba Handlowo-Przemysłowa w Cantal) do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Cantal to submit a tender, setting out, in particular
pl Punkt ‧: EBC zachowuje przejrzystość, publikując główne kryteria oceny w dokumentacji przetargowej (Ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień publicznych i Zapytanie ofertowe dla procedury bez publikacji ogłoszenia
en Paragraph ‧: the ECB is transparent in publishing the main evaluation criteria in the procurement documents (Invitation to Tender for public tenders, and Request for Quote for three/five-quote procedures
pl W wypadku gdy zamówienie jest przyznawane ofercie najkorzystniejszej ekonomicznie, w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do składania ofert, a w przypadku dialogu konkurencyjnego w zapytaniu ofertowym, EBC określa
en Where the award is made to the most economically advantageous tender, the ECB shall specify in the contract notice or the invitation to tender or, in the case of a competitive dialogue, in the request for a proposal
pl Zgodnie z planem członek kartelu, który otrzymał od klienta zapytanie ofertowe, zgłaszał ten fakt podmiotowi koordynującemu kartel, a ten z kolei przydzielał klienta zwycięzcy, to znaczy członkowi kartelu, który miał wygrać przetarg
en Under the scheme, a member of the cartel who obtained a customer inquiry would report it to the cartel coordinator, who would in turn allocate the customer to a champion, which means the cartel member who was supposed to win the tender
pl Otrzymane oferty podlegają ocenie na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym
en The tenders received shall be evaluated against the criteria set out in the request for a proposal
pl notę techniczną dotyczącą sposobu, w jaki kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Izbę Handlowo-Przemysłową Cherbourg-Cotentin do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Cherbourg-Cotentin to submit a tender, setting out, in particular
pl EBC zaprasza na piśmie wykonawców do złożenia oferty w terminie określonym w zapytaniu ofertowym
en the ECB shall invite the suppliers in writing to submit a tender within the time limit specified in the request for a proposal
pl EBC dokonuje oceny otrzymanych ofert z kryteriami udzielenia zamówienia określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu lub zapytaniu ofertowym
en Once the evaluation is completed, the ECB shall award the contract to the most economically advantageous tender
pl Izba Handlowo-Przemysłowa w Dijon przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowy
en No later than ‧.‧.‧, the Chambre de commerce et d'industrie de Dijon will send the selected applicants the tender rules and a draft contract
pl nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez radę generalną departamentu Isère do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if they are allowed by the Conseil général de l'Isère to submit a bid, setting out, in particular
pl Izba Handlowo-Przemysłowa w Cantal przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowy
en Not later than ‧.‧.‧, the Chamber of Trade and Industry of Cantal will send the selected applicants a tender file including the tender rules and a draft contract
pl nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if he is allowed by the Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes to submit a bid, setting out, in particular
pl notę techniczną dotyczącą sposobu, w jaki kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Izbę Handlowo-Przemysłową w Castres-Mazamet do przedstawienia oferty, obejmującą w szczególności
en a methodology note explaining how the applicant proposes to respond to the consultation file if it is allowed by the Chamber of Trade and Industry of Castres-Mazamet to submit a tender, setting out, in particular
pl egzemplarz specyfikacji zamówienia, określającej wymogi EBC, lub w przypadku dialogu konkurencyjnego kopię zapytania ofertowego, określającą potrzeby EBC; oraz
en a copy of the specifications defining the ECB’s requirements or, in the case of a competitive dialogue, a copy of the request for a proposal defining the ECB’s needs; and
pl EBC udziela zamówienia temu oferentowi, który złożył najlepszą ofertę w świetle kryteriów udzielenia zamówienia określonych w zapytaniu ofertowym
en the ECB shall award the contract to the tenderer who has submitted the best tender on the basis of the award criteria set out in the request for a proposal
pl W takim przypadku zapytanie ofertowe zostaje przesłane do wszystkich wykonawców, którzy w terminie określonym przez EBC wyrazili zainteresowanie wzięciem udziału w procedurze
en In that case, the request for a proposal shall be sent to all suppliers that have declared their interest to participate within the time limit set by the ECB
pl EBC udziela zamówienia oferentowi najlepiej spełniającemu kryteria określone w zapytaniu ofertowym
en The ECB shall award the contract to the tenderer best meeting the criteria set out in the request for a proposal
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5366 zdań frazy zapytanie ofertowe.Znalezione w 1,476 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.