wymowa: IPA: zaˈpwaʨ̑iʨ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • pay         
  (Verb  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  to give money in exchange for goods or services
   
  To bear (a cost or penalty) for his own mistakes or someone else's.
   
  to give money in exchange for goods or services
 • defray   
  (verb   )
 • foot             
  (verb, noun, adjv   )
 • repay     
  (verb   )
 • shell out   
  (verb   )
 • to pay   

Pozostałe znaczenia:

 
aspekt dokonany od płacićKategoria:Zerwane miękkie przekierowania
 
aspekt dokonany od płacić

Przykładowe zdania z "zapłacić", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie zapłaciłem i dlatego nic z tego nie wyszłoYou got in bed with him, didn' t you?No, no, no, I didn' t pay them!
Już zapłacił cenęBut what?What? Deanna
Aktywa pozyskane w trakcie okresu sprawozdawczego, ale nie zapłacone na końcu okresu ujmowane są jako będące w budowie; środki trwałe w budowie obejmują także duże przedsięwzięcia budowlane, które na koniec roku pozostają w trakcie realizacjiAssets delivered during the accounting year but not paid at year-end are reported as under construction; assets under construction also include major building projects still in process at year-end
Kwota zapłacona ogółem: ...Total amount paid: ...
W niniejszym przypadku, zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze krajowe w trakcie postępowania w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego, sporne przepisy włoskie mają na celu zapewnienie możliwości odzyskania przez budżet państwowy kwot zapłaconych konsumentom a zatem bardziej ochronę interesów finansowych państwa niż zapewnienie lepszej ochrony nabywców imprez turystycznychIn the instant case, the object of the Italian legislation in question, according to information sent by the national authorities during the infringement procedure, is to ensure that the State budget has the opportunity of recovering sums paid to consumers and so of preserving the State’s financial interests instead of ensuring greater protection for the purchasers of package travel
Więc trzeba sprawić, aby ktoś za to zapłacił, żeby poczuli się lepiejSo somebody needs to make somebody pay for something to make themselves feel better
Jest pewna cena, którą trzeba zapłacićThere' s a price to pay
Organy publiczne będą musiały dokonywać zapłaty w terminie 30 dni lub w przeciwnym razie będą musiały zapłacić 8% odsetki za zwłokę.Public authorities will have to pay within 30 days or else pay an interest rate of 8%.
Braciom trzeba zapłacić, prawda?A brother gotta get paid, right?
Jeśli chodzi o cenę gwarancji, Komisja nie posiada dowodów na to, że zapłacona prowizja nie odpowiada cenie rynkowejAs for the price of the guarantee, the Commission has no evidence that the premium paid does not correspond to the market price
Wiem, ile kosztują lekcje i jestem gotowa zapłacićI know what lessons cost as well as you do and I' m ready to pay
każdą płatność dokonaną na rzecz pracownika w związku z anulowaniem lub rozliczeniem przyznania, należy traktować jako odkupienie własnych instrumentów kapitałowych, tj. jako zmniejszenie kapitałów własnych, z wyjątkiem nadwyżki zapłaconej ponad wartość godziwą przyznanych instrumentów kapitałowych z dnia odkupuany payment made to the employee on the cancellation or settlement of the grant shall be accounted for as the repurchase of an equity interest, ie as a deduction from equity, except to the extent that the payment exceeds the fair value of the equity instruments granted, measured at the repurchase date
Inwestowanie jest ceną, jaką należy zapłacić za pełne wdrożenie tekstów, które państwo niebawem przyjmiecie.Investment is the price to be paid for giving full effect to the texts that you are about to adopt.
Zapłacicie za drzwi?You' re gonna break the door
Zapłać człowiekowiNow pay the man.-Oh, bartender?
Zapłacę ‧. ‧ Franków ale za to chcę czegoś jeszczeI' il pay ‧, ‧, but I need...... one extra thing
Zapłaciłam goI paid it off
każdą płatność dokonaną na rzecz pracownika w związku z anulowaniem lub rozliczeniem przyznania należy traktować jako odkupienie własnych instrumentów kapitałowych, tj. jako zmniejszenie kapitałów własnych, z wyjątkiem nadwyżki zapłaconej ponad wartość godziwą przyznanych instrumentów kapitałowych z dnia odkupuany payment made to the employee on the cancellation or settlement of the grant shall be accounted for as the repurchase of an equity interest, i.e. as a deduction from equity, except to the extent that the payment exceeds the fair value of the equity instruments granted, measured at the repurchase date
W tabeli ‧.‧ przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące naliczonych, a następnie zapłaconych przez państwa członkowskie odsetekDetails of interests charged and subsequently paid by the Member States are given in table
W przypadku gdy flota sejnerów poławiających tuńczyka nie przyjmie na pokład sześciu marynarzy, właściciele statków są zobowiązani do zapłacenia rekompensaty marynarzom nie przyjętym na pokład, której wysokość określają obydwie strony i której wysokość odpowiada długości okresu połowowegoShould the fleet of tuna seiners not take on board six seamen, shipowners shall be obliged to pay compensation for the seamen not taken on board, the level of which shall be fixed by the two parties and shall correspond to the duration of the fishing season
Ale nadszedł czas aby zapłacić cenęBut now the time has come to pay the price.You' re going to be adjusted
Zachowa również swoje uprawnienia emerytalne, jeżeli po zakończeniu służby zapłaci wstecznie należne składki emerytalneHe shall also retain his right to retirement pension if, after completing his military or alternative non-combatant service, he pays up his pension contributions retroactively
Zapłaci pan za toYou' re going to pay for this
Dlatego Komisja wyraża pogląd, że Sachsen Zweirad GmbH w tym przypadku bez gwarancji musiałaby zapłacić wynagrodzenie przynajmniej w wysokości stopy odniesienia plus premia wynosząca ‧ punktów bazowych jako przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji, oraz kolejny narzut wynoszący ‧ punktów bazowych z powodu bardzo niskich zabezpieczeńTherefore, in the present case, the Commission considers that, without the guarantee, Sachsen Zweirad GmbH would have had to pay an interest rate at least equal to the reference rate plus ‧ basis points because it was a company in difficulty and plus a further ‧ basis points because of the very low collateral
Odszkodowanie za opóźnienie oblicza się w stosunku do ceny, jaką pasażer faktycznie zapłacił za opóźnioną usługęCompensation for delay shall be calculated in relation to the price which the passenger actually paid for the delayed service
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6434 zdań frazy zapłacić.Znalezione w 3,106 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.