wymowa: IPA: zaˈpwaʨ̑iʨ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • pay         
  (Verb  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  to give money in exchange for goods or services
   
  To bear (a cost or penalty) for his own mistakes or someone else's.
   
  to give money in exchange for goods or services
 • defray   
  (verb   )
 • foot             
  (verb, noun, adjv   )
 • repay     
  (verb   )
 • shell out   
  (verb   )
 • to pay   

Pozostałe znaczenia:

 
aspekt dokonany od płacićKategoria:Zerwane miękkie przekierowania
 
aspekt dokonany od płacić

Przykładowe zdania z "zapłacić", pamięć tłumaczeniowa

add example
Panie przewodniczący! Brytyjscy podatnicy zapłacą w sumie około 10 miliardów funtów dla wsparcia euro - waluty, którą stanowczo odrzuciliśmy - w ramach 215 miliardów funtów wypłat z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.Mr President, British taxpayers will end up contributing some GBP 10 billion to prop up the euro - a currency we resolutely rejected - as part of the GBP 215 billion hand-out from the International Monetary Fund.
Przez wieki ignorowaliście nasze przewodnictwo i zapłaciliście za to!Over the centuries you ignored our lead and paid the price!
Za moją usługę liczę sobie dwa pensy.Ile ma zamiar zapłacić?What I wanna know, right... is at off like him, how much is he offerin '?
Obywatele zapłacili za kryzys dwukrotnie, do kosztów ratowania podatników doszły koszty recesji i cięcia wydatków.Citizens have paid twice, with costs of a taxpayer bailout followed by the pain of recession and spending cuts.
Wiem, że byłam okrutna, ale zapłaciłam za toI know I' ve been cruel, but I' il make up for it
zapłacić podatek akcyzowy państwa członkowskiego przeznaczenia zgodnie z procedurą przewidzianą przez to państwo członkowskiepay the excise duty of the Member State of destination in accordance with the procedure laid down by that Member State
Wolałabym byś wcześniej zapłacił, nie muszę się potem martwićI' d rather you pay now, that way it' s taken care of
Wniosek o zawieszenie wykonania i zarządzenie środków tymczasowych (zwrot zapłaconej już grzywny i rezygnacja z gwarancji bankowejApplication for suspension of operation of the measure and interim relief (repayment of the fine already paid and waiver of a bank guarantee
Nie odzyskano też zapłaconego w ‧ r. podatku VAT w wysokości ‧ euroAn amount of ‧ euro of VAT paid in ‧ has still not been recovered
„cena ex works” oznacza cenę zapłaconą za produkt ex works producentowi, w którego zakładzie przeprowadzono ostateczną obróbkę lub przetwarzanie minus wszelkie podatki, które są lub mogą być spłacone z chwilą wywozu uzyskanego produktu«ex-works price» means the price paid for the product ex works to the manufacturer in whose undertaking the last working or processing is carried out, provided the price includes the value of all the materials used, minus any internal taxes which are, or may be, repaid when the product obtained is exported
Wartość firmy powstająca w wyniku przejęcia odpowiada kwocie zapłaconej przez jednostkę przejmującą za oczekiwane przyszłe korzyści ekonomiczneGoodwill arising on acquisition represents a payment made by the acquirer in anticipation of future economic benefits
Ponadto obniżenie cła stanowi korzyść dla eksportera, gdyż niezapłacona kwota cła, zaoszczędzona przy przywozie, poprawia płynność finansową przedsiębiorstwaIn addition, the duty reduction confers a benefit upon the exporter because the non-payment of duties saved upon importation improves its liquidity
Ten obciąży go grzywną, a my będziemy szczęśliwi mogąc ją zapłacićWhich will amount to a fine we' il be more than happy to pay
A kiedy to ostatnio zapłaciłeś za kolację?When' s the last time you paid for a dinner?
Przy braku aktywnego rynku na dany składnik aktywów, jego cenę nabycia odzwierciedla kwota, jaką na dzień przejęcia jednostka gospodarcza musiałaby zapłacić za ten składnik aktywów w transakcji przeprowadzonej na warunkach rynkowych pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji, opierając się o jak najpełniejsze dostępne informacje. Ustalając tę kwotę, jednostka gospodarcza bierze pod uwagę ceny przeprowadzonych w ostatnim okresie transakcji, których przedmiotem były podobne aktywaIf no active market exists for an asset, its cost reflects the amount that the enterprise would have paid, at the date of the acquisition, for the asset in an arm
Wzajemnej pomocy, określonej w niniejszym artykule można odmówić, jeśli domniemana niedopłacona lub niezapłacona kwota należności nie przekracza ‧ ECU lub jeśli domniemana wartość towarów wywożonych lub przywożonych bez upoważnienia nie przekracza ‧ ECU, chyba że z uwagi na okoliczności lub tożsamość oskarżonego, sprawa może być uznana przez wzywającą Umawiającą się Stronę za szczególnie poważnąThe mutual assistance provided for in this Article may be refused where the alleged amount of duty underpaid or evaded does not exceed ECU ‧ or where the presumed value of the goods exported or imported without authorisation does not exceed ECU ‧, unless, given the circumstances or the identity of the accused, the case is deemed to be extremely serious by the requesting Contracting Party
Obniżenie podatku dochodowego o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w państwie członkowskim opodatkowaniaReduction of income tax by the amount of health insurance contributions paid in the Member State of taxation
W związku z powyższym ostateczne cła antydumpingowe zapłacone zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ w odniesieniu do przywozu do Unii Europejskiej desek do prasowania obecnie objętych kodami CN ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ i ex‧ (kody TARIC ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, produkowanych przez wyżej wymienione przedsiębiorstwo (dodatkowy kod TARIC A‧) oraz tymczasowe cła ostatecznie pobrane zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, powinny zostać zwrócone lub umorzoneConsequently, the definitive anti-dumping duties paid pursuant to Regulation (EC) No ‧/‧ on imports into the European Union of ironing boards currently falling within CN codes ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧, ex‧ and ex‧ (TARIC codes ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧) originating in the People's Republic of China, manufactured by the above mentioned company (TARIC additional code A‧), and the provisional duties definitively collected in accordance with Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, should be repaid or remitted
Dostawca, z drugiej strony, będzie się zawsze starał zmaksymalizować cenę i żądał najwyższej ceny, jaką klienci są w stanie zapłacićThe latter, on the other hand, will always try to maximise its price and therefore charge the highest price its customers are willing to pay
w wypadku braku aktywnego rynku – zgodnie z zasadą, która odzwierciedla kwotę, jaką jednostka zapłaciłaby za dany składnik aktywów w ramach przeprowadzonej na warunkach rynkowych transakcji, pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami transakcji, w oparciu o jak najbardziej właściwe dostępne informacje (patrz: MSR ‧ w sprawie dodatkowych wskazówek dotyczących ustalania wartości godziwej składnika wartości niematerialnych nabytego w ramach połączenia jednostek gospodarczychif no active market exists, on a basis that reflects the amount that the enterprise would have paid for the asset in an arm
W celu uniknięcia ryzyka zapłacenia pełnej należności przywozowej w wysokości ‧ EUR za tonę oraz utraty zabezpieczenia importerzy powinni mieć możliwość przywozu cukru załadowanego najpóźniej dnia ‧ września danego roku gospodarczego na podstawie pozwolenia na przywóz wydanego w odniesieniu do tego roku gospodarczegoTo avoid the risk of paying the full import duty of EUR ‧ per tonne and the forfeit of the security, importers should be given the possibility to import that sugar loaded at the latest by ‧ September of a marketing year based on an import licence issued for that marketing year
Pracodawca niemający miejsca prowadzenia działalności w państwie członkowskim, którego ustawodawstwo ma zastosowanie, może uzgodnić z pracownikiem, że spoczywający na pracodawcy obowiązek zapłacenia składek może być wypełniany w jego imieniu przez pracownika, bez uszczerbku dla podstawowych obowiązków pracodawcyAn employer who does not have a place of business in the Member State whose legislation is applicable and the employee may agree that the latter may fulfil the employer’s obligations on its behalf as regards the payment of contributions without prejudice to the employer’s underlying obligations
Stawkę ostatecznego cła antydumpingowego stosowaną do ceny netto franco granica Wspólnoty przed zapłaceniem cła, dla wyrobów produkowanych przez podane niżej kraje ustala się następującoThe rate of the definitive anti-dumping duty applicable to the net, free-at-Community-frontier price, before duty, shall be as follows for the products manufactured by
wartość faktyczna (kwota zapłacona w momencie emisji lub wykupueffective value (amount paid at the time of issuance or redemption
Wydatki zapłacone i zarezerwowaneExpenditure paid and accrued
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6434 zdań frazy zapłacić.Znalezione w 1,139 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.