wymowa: IPA: zaˈpwaʨ̑iʨ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • pay         
  (Verb  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  to give money in exchange for goods or services
   
  To bear (a cost or penalty) for his own mistakes or someone else's.
   
  to give money in exchange for goods or services
 • defray   
  (verb   )
 • foot             
  (verb, noun, adjv   )
 • repay     
  (verb   )
 • shell out   
  (verb   )
 • to pay   

Pozostałe znaczenia:

 
aspekt dokonany od płacićKategoria:Zerwane miękkie przekierowania
 
aspekt dokonany od płacić

Przykładowe zdania z "zapłacić", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W przypadku sprzedaży towarów eksportowanych do Wspólnoty bezpośrednio niezależnym klientom, ceny eksportowanych towarów zostały ustalone na podstawie cen faktycznie zapłaconych lub należnych do zapłaty przez tych klientów, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ podstawowego rozporządzenia
en Where export sales to the Community were made directly to independent customers export prices were established on the basis of the prices actually paid or payable by these customers in accordance with Article ‧) of the Basic Regulation
pl W tym miesiącu zapłacił
en This month, he paid
pl Polska może stosować zwolnienie z prawem do odliczenia VAT zapłaconego na poprzednim etapie do dostaw niektórych książek i specjalistycznych periodyków, do ‧ grudnia ‧ r
en Poland may, until ‧ December ‧ grant an exemption with deductibility of VAT paid at the preceding stage in respect of the supply of certain books and specialist periodicals
pl Powiedz, że zapłacę, ile zażąda
en Tell him I' il pay him anything he wants
pl Zapłaciłem dwie stówy za odnowienie tego stołu
en It' s $‧ if I gotta recover that table.You gonna pay for it?
pl Przyjdź sam, w przeciwnym razie nie zapłacę ci
en You come alone, or you don' t get paid
pl Powództwo sądowe o zwrot zapłaconej kwoty na podstawie umowy przewozu może być wytoczone przeciwko przewoźnikowi, który pobrał tę kwotę lub przeciwko przewoźnikowi, na rzecz którego została ona pobrana
en An action for the recovery of a sum paid pursuant to the contract of carriage may be brought against the carrier who has collected that sum or against the carrier on whose behalf it was collected
pl Cena, jaką destylatorzy są zobowiązani zapłacić producentom, powinna być ustalona na poziomie pozwalającym na przezwyciężenie zakłóceń na rynku, poprzez umożliwienie producentom skorzystania z możliwości, jakie daje ten środek
en The price distillers must pay producers should be set at a level that permits the market disturbance to be dealt with by allowing producers to take advantage of the possibility afforded by this measure
pl Spółki typu qualifying są również korzystne w sytuacji, kiedy jednostka zależna musi dokonywać przelewów dochodów na rzecz zagranicznej spółki macierzystej i jest zobowiązana zapłacić podatek w określonej wysokości w celu zmniejszenia dalszego opodatkowania w kraju macierzystym
en Qualifying Companies are also of particular benefit in situations where a subsidiary company needs to make income remittances to a foreign parent and is required to have suffered tax at a certain level to reduce further taxation in the home country
pl Wszyscy już wiemy, kto za to zapłaci: z trudem wiążący koniec z końcem podatnik i oczywiście - jak zwykle w nieproporcjonalnym stopniu - podatnik brytyjski.
en We all know by now who is going to be paying for this: the hard-pressed taxpayer and obviously - and as usual disproportionately - the British taxpayer.
pl Aby tego uniknąć musisz mi zapłacić
en The way to avoid that... is to pay me my money
pl Nie można dopuścić, by na skutek konieczności zapłacenia dużych kwot za wydanie paszportów dla dzieci w przypadku tych rodzin ograniczona została swoboda przemieszczania się.
en Freedom of movement must not be restricted for these families due to them having to pay a large amount of money for passports for their children.
pl Zgodnie z powyższym, każda kwota otrzymana lub zapłacona z tytułu takiego kontraktu bezpośrednio zwiększa lub zmniejsza kapitał własny
en Accordingly, any consideration received or paid for such a contract is added directly to or deducted directly from equity
pl Mając na uwadze istniejące warunki, Komisja stwierdza, co następuje: nawet jeśli przedsiębiorstwo zostałoby sprzedane oferentowi oferującemu najwięcej po cenie wyraźnie wyższej od wartości szacowanej, zawsze może jeszcze mieć miejsce pomoc państwa, o ile działający na rynku podmiot finansujący (kapitałodawca) uiścił niższą cenę niż cena, która byłaby zapłacona bez istnienia tych warunków
en In view of the conditions applied, the Commission notes also that, even if the company was sold to the highest bidder for a price significantly higher than its estimated value, there may still be State aid involved if the price the private investor paid is lower than it would have been in the absence of such conditions
pl Chciałabym, aby ktoś w tej Izbie wytłumaczył mi, jak można mówić o tym, że rynek dobrze funkcjonuje, kiedy koszt przesłania wiadomości tekstowej z jednego kraju do drugiego ponoszony przez operatora wynosi mniej niż 11 centów, a klient musi zapłacić przeciętnie ponad 28 centów.
en I would like somebody here in this House to explain to me how the market can be said to be functioning when the cost to operators for transferring a text message from one country to another is less than 11 cents, while the average consumer has to pay more than 28 cents.
pl O ile rozporządzenie wykonawcze nie stanowi inaczej, w przypadku gdy dana osoba kwalifikuje się do otrzymywania świadczenia lub jest zobowiązana do zapłacenia składki zgodnie z rozporządzeniem podstawowym, natomiast instytucja właściwa nie posiada wszystkich informacji dotyczących jej sytuacji w innym państwie członkowskim niezbędnych do ostatecznego wyliczenia świadczenia lub składki, instytucja ta – na wniosek zainteresowanego – przyznaje to świadczenie lub dokonuje tymczasowego wyliczenia wysokości składki, jeżeli takie wyliczenia są możliwe na podstawie informacji, które instytucja ta posiada
en Unless otherwise provided for in the implementing Regulation, where a person is eligible for a benefit, or is liable to pay a contribution in accordance with the basic Regulation, and the competent institution does not have all the information concerning the situation in another Member State which is necessary to calculate definitively the amount of that benefit or contribution, that institution shall, on request of the person concerned, award this benefit or calculate this contribution on a provisional basis, if such a calculation is possible on the basis of the information at the disposal of that institution
pl Ile razy pakowaliśmy się w tarapaty, bo ktoś zapomniał zapłacić?
en How many wakes did we go to as kids because somebody forgot to pay money?
pl Zgodnie z postanowieniami załącznika I lit. h) do rozporządzenia podstawowego, zwrot Jednostkom Eksportowym (które zobowiązane są do realizacji wywozu) centralnego podatku obrotowego zapłaconego od sprzedaży dóbr pozyskanych lokalnie stanowi nadmierną obniżkę w stosunku do towarów sprzedawanych w celu konsumpcji na rynku lokalnym (które nie podlegają zwolnieniu od centralnego podatku obrotowego
en Pursuant to the provisions of Annex I(h) to the basic Regulation, the reimbursement to EOUs (which are required to export) of central sales tax paid on goods procured locally is an excess remission when compared to goods sold for domestic consumption (for which there is no reimbursement of central sales tax
pl Szczególnie wyznanie Hiszpanii, że kwestie te powinny być regulowane na szczeblu europejskim, pobrzmiewa pustką w kontekście niedawnego masowego zalegalizowania przez ten kraj nielegalnych imigrantów; czego cenę przyjdzie wkrótce również zapłacić - że się tak wyrażę - bardziej północnym europejskim krajom, które nie będą miały w tym względzie nic do powiedzenia.
en In particular, Spain's creed that such matters should be regulated at European level rings very hollow in view of the country's recent mass legalisation of illegal immigrants; of which the - shall we say - more northerly European countries, too, will soon pay the price without ever having a say in the matter.
pl Oczywiście, zapłacę za konsultacje
en Of course, I' il pay for the consultation
pl Nie później niż do dnia ‧ września ‧ roku Norwegia zapłaci zryczałtowaną kwotę ‧ EUR tytułem kosztów obsługi sieci w roku
en Not later than ‧ September ‧, Norway will pay a flat-rate sum of EUR ‧ for the costs of operating the network for the year
pl Bez obaw, pani Rord, zapłacę czynsz
en Don' t worry, Mrs Rord, I' il pay your rent
pl Jeślibyś pozwolił tej infekcji zajść dalej, wdowa po tobie zapłaciłaby mój rachunek
en If you' d let this infection go any longer, your widow would be paying my bill
pl dowód, że minimalna cena nabycia została zapłacona producentowi
en proof that the minimum purchase price of the wine has been paid to the producer
pl kwoty zapłacone z góry za towary i usługi
en sums paid in advance for goods and services
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6434 zdań frazy zapłacić.Znalezione w 1,132 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.