wymowa: IPA: zaˈpwaʨ̑iʨ̑  

Tłumaczenia na język angielski:

 • pay         
  (Verb, Verbal  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  to give money in exchange for goods or services
   
  To bear (a cost or penalty) for his own mistakes or someone else's.
   
  to give money in exchange for goods or services
   
  to give money in exchange for goods or services
 • defray   
  (verb   )
 • foot             
  (verb, noun, adjv   )
 • repay     
  (verb   )
 • shell out   
  (verb   )
 • to pay   

Pozostałe znaczenia:

 
aspekt dokonany od płacićKategoria:Zerwane miękkie przekierowania
 
aspekt dokonany od płacić

Przykładowe zdania z "zapłacić", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Członkowie z niezapłaconą w okresie dwóch lat składką, o ile Grupa nie podejmie innej decyzji, przestają korzystać z przywilejów członkostwa do chwili uregulowania zaległości i składek za bieżący rok
en Members with two years
pl Zapłaciliśmy za dwie noce
en We paid for ‧ nights
pl Zapłacę Ci łupami
en I' il pay you from the spoils
pl Państwo Członkowskie korzystające z prawa określonego w ust. ‧ przyznaje zwolnienie w odniesieniu do tego podatku, który, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej dyrektywy, byłby naliczony w odniesieniu do spółki fiskalnie przejrzystej od jej dochodu, zysków lub zysków kapitałowych w ten sam sposób i w takiej samej wysokości, w jakiej zostałoby to dokonane przez to Państwo, gdyby ten podatek rzeczywiście był naliczony i zapłacony
en A Member State exercising the right referred to in paragraph ‧ shall give relief for the tax which, but for the provisions of this Directive, would have been charged on the fiscally transparent company on its income, profits or capital gains, in the same way and in the same amount as that State would have done if that tax had actually been charged and paid
pl Na podstawie jej łącznego obrotu, stanowiącego liczbę wykorzystaną przez urząd OFCOM do przeprowadzenia porównań w przypadku innych operatorów telekomunikacyjnych, wskaźnik podatek komunalny/obrót firmy Vtesse w ‧ r. spadł do ‧,‧ % lub ‧,‧ %, jeżeli doliczyć podatek komunalny zapłacony przez firmę Vtesse od jej lokali biurowych, które wyceniane są osobno
en On the basis of its total turnover, which is the figure used by OFCOM for comparison in the case of the other telecommunications operators, Vtesse's rates/turnover ratio in ‧ falls to ‧,‧ %, or ‧,‧ % if one includes the rates paid by Vtesse on its offices, which are valued separately
pl Ograniczenie jest zatem jedynie pozorne, ponieważ zakres i konkretne kwoty, które mogłyby zostać zapłacone po przystąpieniu, mogą być różne na podstawie kryteriów wyjaśnionych tylko w ogólny sposób
en The limitation is thus only apparent, as the scope and the concrete amounts which might have to be paid after accession may vary on the basis of criteria explained only in general terms
pl Różnica między stopą odniesienia a faktyczną stopą odsetek stanowi marżę pośrednika finansowego, można zatem uznać, iż jest ona ceną zapłaconą za wyświadczoną usługę
en The difference between the reference rate and the effective rate of interest represents the margin earned by the financial intermediary, and thus can be considered to be the price paid for the service provided
pl To oni zapłacą więcej za bezpieczniejsze pestycydy.
en Our farmers will have to pay more for safer pesticides.
pl Mogę teraz zapłacić czynsz
en I' m gonna be able to pay the rent now
pl Zapłacił za nią majątek
en He paid a great deal of money for it
pl Kto zapłaci rachunek za czyszczenie?
en Who' il pay my cleaning bill?
pl Została określona wartość normalna, jak ustalono w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, na podstawie ceny zapłaconej lub do zapłaty, w ramach normalnych warunków handlowych, przez krajowych klientów współpracującego filipińskiego producenta podczas okresu objętego dochodzeniem, tj. średnia ważona cen całkowitej sprzedaży krajowej określonego modelu podczas okresu objętego dochodzeniem, bez względu na to, czy sprzedaż ta była zyskowna, czy nie
en Normal value was therefore determined, as set out in Article ‧) of the basic Regulation, on the basis of the price paid or payable, in the ordinary course of trade, by independent domestic customers of the cooperating Filipino producer during the investigation period, i.e. the weighted average of prices of all domestic sales per model made during the IP irrespective of whether these sales were profitable or not
pl Teraz nie masz roboty ani pieniędzy, żeby mi zapłacić
en Now you have no job and no money to pay me what you owe me
pl najpóźniej do dnia ‧ kwietnia ‧ r. przedstawią Komisji wersję ostateczną sprawozdania z technicznej realizacji programu wraz z dokumentacją zapłaconych kosztów oraz rezultatów osiągniętych w okresie od dnia ‧ grudnia ‧ r. do dnia ‧ grudnia ‧ r., zgodnie z załącznikami
en submits a final report to the Commission, in accordance with the Annexes, by ‧ April ‧ at the latest on the technical execution of the plan accompanied by evidence justifying the costs paid and the results attained during the period from ‧ December ‧ to ‧ December
pl Jeśli wam się spodoba, jeśli wniesie coś w wasze życie, zapłacicie mi, ile uznacie za stosowne
en And if you like it, if you like my poem... if you feel it adds something to your life in any way... then you can pay me whatever you feel like
pl W związku z tym zapłacona przez Forda cena zakupu w wysokości ‧ mln EUR za ‧ % akcji jest wyższa od ceny rynkowej
en Therefore, the purchase price of EUR ‧ million paid by Ford for ‧ % of the shares is above the market price
pl Mogę cię zapewnić, moje dziecko...... że Kraven zapłaci za to życiem
en I can assure you, my child...... Kraven will pay with his life
pl Panie Watters.Nie znam się na ubezpieczeniach... Ale zgaduję, że to pana praca by znaleźć sposób aby nie zapłacić tym biednym ludziom
en Mr. Watters, I don' t know thing one about insurance... but I' m guessing it' s your job to find a way not to pay these poor people
pl Dochodzenie wykazało, że VAT zapłacony od sprzedaży eksportowej nie został zwrócony (nawet częściowo, co miało miejsce w dochodzeniu pierwotnym
en The investigation has established that the VAT paid on export sales was not refunded (not even partially, which was the case in the original investigation
pl W celu zapobieżenia lub przeciwdziałania niekorzystnym skutkom na rynku Wspólnoty, które mogą powstać w wyniku przywozu niektórych produktów wymienionych w art. ‧, przywóz jednego lub kilku tych produktów przy stawce celnej przewidzianej we Wspólnej Taryfie Celnej podlega zapłaceniu dodatkowej należności przywozowej, jeżeli zostają spełnione warunki określone w art. ‧ Porozumienia w sprawie rolnictwa, chyba że jest mało prawdopodobne, że przywóz spowoduje zakłócenie rynku Wspólnoty lub w przypadku gdy skutki mogą być nieproporcjonalne do zamierzonego celu
en In order to prevent or counteract adverse effects on the market in the Community which may result from imports of certain products listed in Article ‧, imports of one or more of such products at the rate of duty laid down in the Common Customs Tariff shall be subject to payment of an additional import duty if the conditions set out in Article ‧ of the Agreement on Agriculture have been fulfilled, unless the imports are unlikely to disturb the Community market or where the effects would be disproportionate to the intended objective
pl Zapłacisz mi za to
en You will pay me for it
pl Jak zapłacilibyśmy za wodę, lekarstwa dla Marka i za jedzenie?
en Three months water, the medicine for Mark
pl Ponadto, zgodnie z umową najmu nieruchomości obowiązującą do dnia ‧ czerwca ‧ r., Trybunał jest także zobowiązany do zapłacenia wynajmującemu zryczałtowanej opłaty w wysokości ‧ tys. euroR za remont wynajmowanego budynku
en The Court also undertook, by virtue of a building rental contract in force until ‧ June ‧, to pay the lessor a fixed amount of ‧ euro for works to renovate the rented building
pl Jest to cena, jaką przyjdzie nam zapłacić za wierność zasadom, którym zdajemy się hołdować i których brak krytykujemy u innych.
en This is the price at which we will prove equal to the principles that we so often claim to observe in order to criticise those of others.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6434 zdań frazy zapłacić.Znalezione w 1,387 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.