Tłumaczenia na język angielski:

  • anonymised microdata   

Przykładowe zdania z "zanonimizowane dane jednostkowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dane osobowe zostają usunięte lub zanonimizowane, jeżeli nie są już potrzebne w celach, do których zostały legalnie zgromadzone lub w których są legalnie dalej przetwarzane
en Personal data shall be erased or made anonymous when they are no longer required for the purposes for which they were lawfully collected or are lawfully further processed
pl Niemniej jednak, dla walut krajowych, gdzie wartość jednostkowa przedstawia niską wartość w stosunku do euro, w drodze uzgodnienia między agencją łącznikową danego państwa członkowskiego a pracownikami Komisji zarządzającymi Siecią Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych (FADN), można dopuścić wyrażanie wartości w setkach lub tysiącach krajowych jednostek monetarnych
en However, for national currencies where the unit represents a low relative value compared to the euro, it may be agreed between the liaison agency of the Member State in question and the staff of the Commission which manages the Farm Accountancy Data Network, to express the values in hundreds or thousands of national currency units
pl Rada zarządzająca wyraża zgodę, w razie potrzeby i na zasadzie jednostkowych przypadków, na powołanie roboczych zespołów ad hoc w danym sektorze, w skład których wchodzą wszystkie państwa lub organizacje uczestniczące w finansowaniu danych projektów, jak również inne zainteresowane strony, w tym-w stosownym przypadku-przedstawiciele partnerów społecznych
en The governing board shall approve, as necessary and on a case-by-case basis, the setting up of ad hoc sectoral working parties involving all the countries or organizations contributing to the finance of the different projects concerned as well as other interested parties, including where appropriate representatives of social partners
pl Opakowania zbiorcze i jednostkowe żabich udek musi być opatrzone znakiem identyfikacyjnym zawierającym następujące dane
en The packaging and containers of frogs
pl Metaanaliza oparta na danych jednostkowych, zawierajaca dane ze wszystkich ‧ kontrolowanych badań klinicznych z udziałem pacjentów onkologicznych z niedokrwistością leczonych produktem Neorecormon (n=‧) wykazała ogólny czynnik ryzyka określajacego czas przeżycia ‧, ‧ z korzyścią dla grupy kontrolnej (‧ %, CI
en An individual patient data based meta-analysis, which included data from all ‧ controlled clinical studies in anaemic cancer patients conducted with NeoRecormon (n=‧), showed an overall hazard ratio point estimate for survival of ‧ in favour of controls (‧ % CI
pl należycie wypełnione szczegółowe standardowe zestawienie budżetowe (w euro), obejmujące okres ‧ miesięcy, zawierające plan finansowy działania oraz szczegółowy podział całkowitych i jednostkowych kosztów kwalifikowalnych sporządzenia zestawu danych
en a duly completed and detailed standard budget statement (in euro), covering a period of ‧ months, containing a financing plan for the action and a detailed breakdown of the total and unit eligible costs for producing the data set
pl Bank Danych Jednostkowych (BDI), który zgodnie z preferencjami Państw Członkowskich zawierał będzie anonimowe dane dotyczące gospodarstw lub dane dotyczące reprezentatywnej próby badanych gospodarstw, wystarczającej dla przeprowadzenia analiz na poziomie geograficznym, określonym w art. ‧ niniejszego rozporządzenia
en the Individual Data Bank (BDI), which according to the preference of the Member States will contain anonymous data on all holdings or data on a representative sample of the holdings surveyed which is sufficient to enable analyses to be carried out at the geographical level specified in Article ‧ of the Regulation
pl Jeżeli chodzi o niewspółpracujących eksporterów, nie było możliwe uzyskanie danych jednostkowych podczas dochodzenia
en As for non-cooperating exporters, it was not possible to obtain individual data during the investigation
pl Dane jednostkowe będą wykorzystywane w opracowywaniu
en The individual data will be used in compiling
pl Jak widać, statystyki Eurostatu nie pozwalają na śledzenie danych o ludności, aktywności, bezrobociu czy produkcji obszarów metropolitalnych, a co za tym idzie – na wiarygodne szacowanie i porównywanie takich strategicznych wielkości jak stopa przyrostu naturalnego, wytwarzanej wartości dodanej, zatrudnienia, bezrobocia czy jednostkowej wydajności pracy
en Eurostat statistics do not, then, make it possible to track population trends, activities, unemployment or production in metropolitan areas, nor do they provide for any reliable comparison of strategic indicators such as: population growth rates, production value added, employment, unemployment or overall productivity per job
pl W danym przypadku uznano również za odpowiednie porównanie jednostkowych kosztów zakupu energii ponoszonych przez producentów rosyjskich z kosztami innych głównych producentów potażu stosujących podobne metody produkcji, osiągających podobny poziom produkcji i korzystających z podobnej naturalnej przewagi, aby ustalić, czy płacone ceny nie były rażąco niskie i czy w sposób uzasadniony odzwierciedlały normalne koszty
en It was considered appropriate in the present case to also compare the Russian producers’ energy purchase costs per unit to those of other major potash producers with similar production methods, output levels and similar natural advantages in order to determine whether the prices paid were not abnormally low and reasonably reflecting the normal costs
pl Przekazywanie danych jednostkowych dla poszczególnych funduszy
en Fund-by-fund reporting
pl W sytuacji, gdy dane jednostkowe przekazywane przez Państwa Członkowskie nie pozwalają Urzędowi Statystycznemu Wspólnot Europejskich na przygotowanie tabel ad hoc, opartych na cechach charakterystycznych wymienionych w załączniku I, Komisja we współpracy z Państwami Członkowskimi jest zobowiązana rozważyć sposób przekazania przedmiotowych tabel
en Where the individual data forwarded by the Member States do not enable the Statistical Office of the European Communities to prepare the ad hoc tables based on the characteristics listed in Annex I, the Commission, in collaboration with the Member States, shall consider how the tables in question are to be forwarded
pl Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ września ‧ r.- Komisja przeciwko Internet Commerce Network i Dane-Elec Memory (Klauzula arbitrażowa- Umowa zawarta w ramach programu jednostkowego w dziedzinie technologii społeczeństwa informacyjnego (projekt Crossmarc)- Niewykonanie umowy- Zwrot zaliczki wypłaconej przez Wspólnotę- Gwarancja na pierwsze żądanie wykonania zobowiązań umownych- Postępowanie zaoczne
en Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance (Second Chamber) of ‧ September ‧- Commission v Internet Commerce Network and Dane-Elec Memory (Arbitration clause- Contract concluded in the framework of a special programme in the field of information society technologies (Crossmarc project)- Non-performance of the contract- Repayment of the advance paid by the Community- At-first-demand guarantee of the contractual obligations- Default procedure
pl Źródłem zmiennych, podziałów i danych jednostkowych jest powyższa lista
en The variables and breakdowns required shall be drawn from the above lists
pl Sprawozdania opracowywane przez Wspólnotę Naukową oparte na zbiorach danych jednostkowych zawierających dane dotyczące zmian w czasie struktury dochodu w stosunku do roku badania N nie są rozpowszechniane przed lipcem N
en Reports produced by the Scientific Community based on longitudinal micro-data files in relation to the year of the survey N shall not be disseminated before July N
pl w celu umożliwienia prawidłowego informowania konsumentów, powinien zostać określony sposób oznaczania na danym opakowaniu jednostkowym nominalnej objętości płynu znajdującego się w tym opakowaniu
en Whereas in order to enable consumers to be correctly informed, the method of marking on the prepackage the nominal volume of the liquid contained in the prepackage should be prescribed
pl W odniesieniu do składnika dotyczącego zmian w czasie, Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) zbiory danych jednostkowych do roku N, najlepiej w terminie ‧ miesięcy po zakończeniu pracy w terenie
en As for the longitudinal component, Member States shall transmit the micro-data files up to year N to the Commission (Eurostat) preferably within ‧ months after the end of the fieldwork
pl Oznaczenie tych danych szczegółowych nie jest jednakże obowiązkowe w przypadku, gdy całkowita liczba opakowań jednostkowych jest wyraźnie widoczna i łatwo policzalna z zewnątrz oraz gdy przynajmniej jedno oznaczenie ilości netto, zawartej w każdym opakowaniu jednostkowym, jest wyraźnie widoczne z zewnątrz
en Indication of these particulars shall not, however, be compulsory where the total number of individual packages can be clearly seen and easily counted from the outside and where at least one indication of the net quantity contained in each individual package can be clearly seen from the outside
pl Dane statystyczne odnoszą się do łącznych ilości i wartości jednostkowych produktów rybołówstwa wyładowanych w referencyjnym roku kalendarzowym
en The statistical data shall relate to the total quantities and unit values of the fishery products landed in the reference calendar year
pl Państwa Członkowskie przekazują potwierdzone dane jednostkowe z Badań Struktury Gospodarstw w ‧ i ‧ r., zgodnie z harmonogramem określonym w załączniku ‧ do niniejszego rozporządzenia
en The Member States shall communicate validated individual data from the farm structure surveys ‧ and ‧ in accordance with the timetable set out in Annex ‧ to this Regulation
pl Należy w szczególności opracować i wdrożyć ujednolicone środki zapewniające upoważnionym badaczom optymalny dostęp do zanonimizowanych danych jednostkowych gromadzonych w celu sporządzania statystyk Wspólnoty
en In particular, harmonised means of optimal access for authorised researchers to anonymised micro data collected in order to produce Community statistics will be developed and implemented
pl Systemy i sieci, o których mowa, to: wspólna sieć komunikacyjna/wspólny interfejs systemowy (CCN/CSI) w zakresie potrzebnym dla wsparcia funkcjonowania wymienionych tutaj systemów, system rozpowszechniania danych (DDS), nowy skomputeryzowany system tranzytowy (NCTS/NSTI), system informacyjny dotyczący zintegrowanej taryfy celnej Wspólnoty Europejskiej (TARIC), system informacyjny dla transferu pieczęci pochodzenia i transmisji pieczęci tranzytowych (TCO/TCT), europejski spis celny substancji chemicznych (ECICS), europejski system wiążącej informacji taryfowej (EBTI/RTCE), system zarządzania nadzorem nad kontyngentami celnymi (TQS), system zwolnień z tytułu uszlachetnienia czynnego (IPR), system wartości jednostkowej, system informacyjny dotyczący zawieszeń ceł i działań związanych z komputeryzacją ceł (eCustoms oraz modernizacja ceł
en The systems and networks concerned are: the common communications network/common systems interface (CCN/CSI) to the extent necessary to support the functioning of the systems listed here, the data dissemination system (DDS), the new computerised transit system (NCTS/NSTI), the information system on the integrated tariff of the Community (TARIC), the information system for transfer of origin stamps and the transmission of transit stamps (TCO/TCT), the European customs inventory of chemical substances (ECICS), the European binding tariff information system (EBTI/RTCE), the tariff quota surveillance management system (TQS), the inward-processing relief system (IPR), the unit values system, the suspensions information system and actions connected with customs computerisation (eCustoms and customs modernisation
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 172416 zdań frazy zanonimizowane dane jednostkowe.Znalezione w 114,688 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.