Tłumaczenia na język angielski:

  • anonymised microdata   

Przykładowe zdania z "zanonimizowane dane jednostkowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dane osobowe zostają usunięte lub zanonimizowane, jeżeli nie są już potrzebne w celach, do których zostały legalnie zgromadzone lub w których są legalnie dalej przetwarzane
en Personal data shall be erased or made anonymous when they are no longer required for the purposes for which they were lawfully collected or are lawfully further processed
pl Niemcy podejmują się centralizacji danych jednostkowych na nośniku magnetycznym w jednym centrum przetwarzania danych w ciągu ‧ miesięcy od zakończenia procesu zbierania danych źródłowych
en It undertakes to centralize these data on a magnetic carrier in a single data-processing centre, within ‧ months of completion of data collection in the field
pl księgowi poszczególnych organów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawarli w jednostkowych sprawozdaniach finansowych informację, że uzyskali wystarczającą pewność, że dane sprawozdanie prawidłowo i rzetelnie przedstawia sytuację finansową ich instytucji lub agencji we wszystkich istotnych aspektach
en Each accounting officer of the bodies consolidated in these accounts has included a certification in their individual accounts, stating that he or she has obtained a reasonable assurance that their accounts present a true and fair view of the financial position of their Institution or Agency in all material aspects
pl mikrodane oznaczają jednostkowe dane statystyczne
en microdata shall mean individual statistical records
pl Niezależny organ może przyjąć metody alternatywne, stosując dane z pomiarów zanieczyszczeń powietrza i lokalną wartość pieniężnego kosztu zanieczyszczeń powietrza, pod warunkiem że wyniki nie przekraczają wyników, które zostałyby uzyskane za pomocą powyższych wzorów lub powyższych wartości jednostkowych dla jakiejkolwiek klasy pojazdów
en The independent authority may adopt alternatives methods using data from air pollutant measurement and the local value of the monetary cost of air pollutants, provided that the results do not exceed the results which would have been obtained with the above formulae or the above unit values for any class of vehicles
pl Państwa członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) dokumentację zawierającą czyste zbiory danych jednostkowych w ciągu ‧ miesięcy od zakończenia okresu gromadzenia danych krajowych
en Member States shall transmit to the Commission (Eurostat) clean micro-data files within ‧ months after the end of the national data collection period
pl Zarządzanie danymi jednostkowymi i poufność: rozporządzenie Komisji (WE) nr
en Micro-data management and confidentiality: Regulation (EC) No
pl Opakowania zbiorcze i jednostkowe żabich udek musi być opatrzone znakiem identyfikacyjnym zawierającym następujące dane
en The packaging and containers of frogs
pl Systemy i sieci, o których mowa, to: wspólna sieć komunikacyjna/wspólny interfejs systemowy (CCN/CSI) w zakresie potrzebnym dla wsparcia funkcjonowania wymienionych tutaj systemów, system rozpowszechniania danych (DDS), nowy skomputeryzowany system tranzytowy (NCTS/NSTI), system informacyjny dotyczący zintegrowanej taryfy celnej Wspólnoty Europejskiej (TARIC), system informacyjny dla transferu pieczęci pochodzenia i transmisji pieczęci tranzytowych (TCO/TCT), europejski spis celny substancji chemicznych (ECICS), europejski system wiążącej informacji taryfowej (EBTI/RTCE), system zarządzania nadzorem nad kontyngentami celnymi (TQS), system zwolnień z tytułu uszlachetnienia czynnego (IPR), system wartości jednostkowej, system informacyjny dotyczący zawieszeń ceł i działań związanych z komputeryzacją ceł (e-Customs oraz modernizacja ceł
en The systems and networks concerned are: the common communications network/common systems interface (CCN/CSI) to the extent necessary to support the functioning of the systems listed here, the data dissemination system (DDS), the new computerised transit system (NCTS/NSTI), the information system on the integrated tariff of the Community (TARIC), the information system for transfer of origin stamps and the transmission of transit stamps (TCO/TCT), the European customs inventory of chemical substances (ECICS), the European binding tariff information system (EBTI/RTCE), the tariff quota surveillance management system (TQS), the inward-processing relief system (IPR), the unit values system, the suspensions information system and actions connected with customs computerisation (eCustoms and customs modernisation
pl Na podstawie danych przekazanych przez powołanego biegłego, Komisja mogła potwierdzić fakt, iż wszystkie otwarte od lata ‧ r. połączenia charakteryzowały się dodatnimi wskaźnikami ekonomicznymi, w większości przypadków w odniesieniu do ich jednostkowego przychodu, oraz we wszystkich przypadkach w odniesieniu do feeder value, to znaczy dodatkowej marży brutto wygenerowanej przez te połączenia na pozostałej siatce połączeń
en On the basis of the data provided by its expert, the Commission has obtained confirmation that all the routes opened since summer ‧ were profitable, in most cases in terms of their individual financial contribution alone and in all cases where the feeder value is included, that is to say the additional gross margin generated by these routes on the rest of the company's network
pl Metaanaliza oparta na danych jednostkowych, zawierajaca dane ze wszystkich ‧ kontrolowanych badań klinicznych z udziałem pacjentów onkologicznych z niedokrwistością leczonych produktem Neorecormon (n=‧) wykazała ogólny czynnik ryzyka określajacego czas przeżycia ‧, ‧ z korzyścią dla grupy kontrolnej (‧ %, CI
en An individual patient data based meta-analysis, which included data from all ‧ controlled clinical studies in anaemic cancer patients conducted with NeoRecormon (n=‧), showed an overall hazard ratio point estimate for survival of ‧ in favour of controls (‧ % CI
pl Jeśli chodzi o stawki ryczałtowe, istnieje konieczność określenia, że jednostkowe kwoty płatności ryczałtowych poniżej progu ‧ EUR oraz kwoty stawek ryczałtowych ustalane są przez Komisję na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak dostępne dane statystyczne
en Concerning lump sums, it has to be specified that the unit amounts of lump sums below a threshold of EUR ‧ and the amounts of flat rates is fixed by the Commission on the basis of objective elements, such as statistical data where available
pl W przypadku gdy cena jednostkowa, po której realizowana jest transakcja, przekracza cenę podaną w dokumencie nadzoru o mniej niż ‧ % lub jeżeli całkowita wartość lub ilość wyrobów przedstawionych do przywozu przekracza wartość lub ilość podaną w dokumencie nadzoru o mniej niż ‧ %, nie wyklucza to dopuszczenia danych wyrobów do swobodnego obrotu
en If the unit price at which the transaction is effected exceeds that indicated in the surveillance document by less than ‧ % or if the total value or quantity of the products presented for import exceeds the value or quantity given in the import document by less than ‧ %, this shall not preclude the release for free circulation of the products in question
pl Dostęp do danych jednostkowych jest ograniczony do tych osób w Urzędzie Statystycznym Wspólnot Europejskich, które są odpowiedzialne za realizację tego rozporządzenia
en Access to the individual data is restricted to the persons responsible within the Statistical Office of the European Communities for implementation of the Regulation
pl cena jednostkowa oznacza cenę końcową, włącznie z podatkiem VAT i wszystkimi pozostałymi podatkami, za jeden kilogram, jeden litr, jeden metr, jeden metr kwadratowy lub jeden metr sześcienny produktu lub inną pojedynczą jednostkę ilości, która jest szeroko i zwyczajowo stosowana w danym Państwie Członkowskim, prowadzącym obrót danymi produktami
en unit price shall mean the final price, including VAT and all other taxes, for one kilogramme, one litre, one metre, one square metre or one cubic metre of the product or a different single unit of quantity which is widely and customarily used in the Member State concerned in the marketing of specific products
pl Ze skutkiem od odpowiedniej daty wymiany pieniądza gotówkowego, uczestniczące Państwa Członkowskie emitują monety denominowane w euro lub w centach, spełniające wartości jednostkowe oraz dane techniczne, które Rada może ustalić zgodnie z art. ‧ ust. ‧ zdanie drugie Traktatu
en With effect from the respective cash changeover date, the participating Member States shall issue coins denominated in euro or in cent and complying with the denominations and technical specifications which the Council may lay down in accordance with the second sentence of Article ‧ of the Treaty
pl Stwierdzenia, czy w danym przypadku istnieje jednostkowy projekt inwestycyjny, dokonuje się w oparciu o kryteria wymienione w pkt ‧ MSF na podstawie faktów, a nie w zależności od tego, czy działania miały celowy charakter
en Whether a single investment project exists or not has to be established on the basis of facts, applying the criteria developed in point ‧ of the MSF ‧, and not on the basis of intentions
pl W odniesieniu do składnika dotyczącego zmian w czasie, Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) zbiory danych jednostkowych do roku N, najlepiej w terminie ‧ miesięcy po zakończeniu pracy w terenie
en As for the longitudinal component, Member States shall transmit the micro-data files up to year N to the Commission (Eurostat) preferably within ‧ months after the end of the fieldwork
pl Rada zarządzająca wyraża zgodę, w razie potrzeby i na zasadzie jednostkowych przypadków, na powołanie roboczych zespołów ad hoc w danym sektorze, w skład których wchodzą wszystkie państwa lub organizacje uczestniczące w finansowaniu danych projektów, jak również inne zainteresowane strony, w tym-w stosownym przypadku-przedstawiciele partnerów społecznych
en The governing board shall approve, as necessary and on a case-by-case basis, the setting up of ad hoc sectoral working parties involving all the countries or organizations contributing to the finance of the different projects concerned as well as other interested parties, including where appropriate representatives of social partners
pl W przypadku gdy prezentowane jest zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe, jak i jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z MSR ‧ Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe, ujawnienia informacji wymagane przez niniejszy standard prezentuje się tylko na podstawie skonsolidowanych danych finansowych
en When an entity presents both consolidated financial statements and separate financial statements prepared in accordance with IAS ‧ Consolidated and separate financial statements, the disclosures required by this standard need be presented only on the basis of the consolidated information
pl W odniesieniu do składnika przekrojowego, Państwa Członkowskie przekazują Komisji (Eurostat) zbiory danych jednostkowych odnoszące się do roku badania N, najlepiej w terminie ‧ miesięcy po zakończeniu zbierania danych
en Regarding the cross-sectional component, Member States shall transmit the micro-data files relating to year of survey N to the Commission (Eurostat), preferably within ‧ months after the end of the data collection
pl CBP będzie według własnego uznania dostarczać dane zawarte w PNR innym organom rządowym, włącznie z zagranicznymi, odpowiedzialnymi za walkę z terroryzmem lub ściganie przestępstw, na zasadzie jednostkowych przypadków, do celów zapobiegania i zwalczania przestępstw wymienionych w ust. ‧ niniejszego dokumentu. (Organy, z którymi CBP może dzielić się takimi danymi zwane są dalej Wyznaczonymi Organami
en CBP, in its discretion, will only provide PNR data to other government authorities, including foreign government authorities, with counter-terrorism or law-enforcement functions, on a case-by-case basis, for purposes of preventing and combating offences identified in paragraph ‧ herein. (Authorities with whom CBP may share such data shall hereinafter be referred to as the Designated Authorities
pl Stwierdzenie, że cena jednostkowa, po której dokonano transakcji, przekracza cenę wskazaną w dokumencie przywozowym o mniej niż ‧ % lub że łączna wartość lub ilość wyrobów przeznaczonych do przywozu przekracza wartość lub ilość podaną w dokumencie przywozowym o mniej niż ‧ %, nie wyklucza dopuszczenia danych wyrobów do swobodnego obrotu
en A finding that the unit price at which the transaction is effected exceeds that indicated in the import document by less than ‧ % or that the total value or quantity of the products presented for import exceeds the value or quantity given in the import document by less than ‧ % shall not preclude the release for free circulation of the products in question
pl W rezolucji zauważa się, że Trybunał Obrachunkowy odniósł się do tej kwestii w związku z przyznaniem trzech umów ramowych o wartości 2 575 000 euro; podkreśla się w szczególności, że w tych trzech przypadkach oferty finansowe różniły się znacznie zarówno pod względem cen jednostkowych, jak i podanych przez oferentów danych szacunkowych dotyczących osobodni potrzebnych do realizacji tego samego przedsięwzięcia.
en The resolution notes that the Court of Auditors reported on this issue in respect of the award of three framework contracts of a total amount of EUR 2 575 000, and stresses, in particular, that in these three cases the financial offers differed considerably both in unit prices and in the tenderers' estimates of the number of man-days necessary for implementation of the same scenario.
pl Dane jednostkowe muszą być przekazywane do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich w formie anonimowych informacji, niepozwalających na bezpośrednią identyfikację gospodarstw
en The individual data must be forwarded to the Statistical Office of the European Communities in an anonymous form which does not allow holdings to be directly identified
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 172416 zdań frazy zanonimizowane dane jednostkowe.Znalezione w 36,559 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.