Tłumaczenia na język angielski:

  • curious         
    (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

zaciekawić
pique; puzzle
zaciekawienie
interest; curiosity

Przykładowe zdania z "zaciekawiony", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zaciekawienie i poszukiwanie bliskości w interakcjach skrajnych wcześniaków z rodzicami i osobą obcą.
en Curiosity and proximity seeking in interactions of extremely preterm infants with parents and stranger.
pl Dawno już nic mnie tak nie zaciekawiło
en And I haven' t been intrigued by anything since my husband died
pl Zaciekawił mnie jednak brak odniesień - chyba że umknęły one mej uwadze - do uwag prezydencji Rady sprzed około miesiąca, ponieważ wydawało mi się, że uwagi te były bardzo pomocne w naszej debacie i wyraźnie pokazały, że chociaż cele barcelońskie nie zostały jeszcze osiągnięte, a w niektórych przypadkach do ich osiągnięcia jest jeszcze bardzo daleko, jasne jest, że wiele krajów nie planuje ich szybkiej realizacji i nie sądzi, aby był to jakiś szczególny problem.
en I was curious though that there was no reference - unless I missed it - to the Council Presidency comments of a month or so ago, because I thought those remarks were also very helpful to the debate and they made the point very clearly that, whilst the Barcelona objectives had not yet been reached - in some cases, by a very long way - it was very clear that a number of countries did not have any immediate plans to reach them and did not see that as a particular problem.
pl Na Ukrainie wyniki naszych obrad są śledzone z wielkim zaciekawieniem, większym niż w niejednym kraju Unii Europejskiej.
en The results of our proceedings are being followed with great interest in Ukraine - greater than in many countries of the European Union.
pl Czuję piękno i zaciekawienie...... radość, miłość
en I feel wonder and beauty...... joy, love
pl Ěďze pana zaciekawi, jeden z naszych teatrüw ma sie zwďÉnic
en This may interest you, one of our theaters is going vacant
pl Sam się tym zaciekawiłem
en I even took it up myself, just to be near you
pl Wysoki Sad podziela nasze zaciekawienie?
en We were wondering if the court shares our curiosity about him?
pl Od około tuzina innych gości dzieliły ich cztery rzędy pustych krzeseł. Goście, podzieleni na rywalizujące ze sobą klany, jak na kościelnej ceremonii, spoglądali jedni na drugich z krytycznym zaciekawieniem i szczyptą pogardy.
en They were divided by four rows of empty chairs from the other guests of whom there were about a dozen, separated into rival clans as in a church marriage, each clan regarding the other with critical interest and some disdain.
pl " Nie martw się czy mnie to zaciekawi, tylko mów. "
en " Don' t worry whether it' il interest me or not
pl Toteż z zaciekawieniem oczekuję na państwa wypowiedzi i sugestie dotyczące obu tych ważnych zagadnień.
en I very much look forward to your contributions and suggestions for both these very important items.
pl Mnie też to zaciekawiło
en That also make me a bit curious
pl Wiele razy byłem traktowany jak przedmiot przez biura podróży, ale wasza oferta zaciekawiła mnie
en Yes, well, I' ve been unpackaged store many times before, so your advert really bought my eye
pl Moje zaciekawienie byłoby nie na miejscu
en It' s not my place to be curious about such matters
pl Zaciekawiło mnie, dokąd się wybierasz
en I was curious where you were going dressed like that
pl Toteż z zaciekawieniem oczekujemy wystąpienia pani komisarz Ferrero-Waldner, która udzieli nam zapewne - w dziedzinie niebędącej wprawdzie głównym polem jej zainteresowań - szeregu wyczerpujących odpowiedzi.
en We look forward to Mrs Ferrero-Waldner - perhaps in a field that is not so familiar to her - giving us some comprehensive answers.
pl Jestem pewien, że zaciekawiło by go to, że dobrzy ludzie z " Bell Atlantic "... zgubili gdzieś jego całe rodzinne miasto
en I' m sure he' d be pretty interested to learn... that the good people at Bell Atlantic... have misplaced his entire hometown
pl Z zaciekawieniem wysłuchałem samozwańczych adwokatów NATO, którzy wyrażali obawy o neutralną niezależność Irlandii w ramach EPBiO.
en It was very interesting to hear self-proclaimed advocates of NATO expressing their fear for the independence of neutral Ireland as part of the ESDP.
pl Zaciekawiło mnie
en General interest
pl Zaciekawiło ciebie powiązanie z Peterem Wattsem, prawda?
en What really interests you is Peter Watts ' name in the guest register, right?
pl Z zaciekawieniem zapoznałem się z Państwa propozycjami dotyczącymi młodych rolników.
en I was interested to read your proposals regarding young farmers.
pl Tu, w stolicy... wyczuwa się niepokój i zaciekawienie... ale nie ma żadnych zewnętrznych objawów paniki
en Here in the nation' s capital there is anxiety and concern, but no outward sign of panic
pl Zaciekawił mnie trzydziestoprocentowy cel.
en I was interested to hear about a 30% target.
pl Nie zaciekawi cię
en Long story, Holtz
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63 zdań frazy zaciekawiony.Znalezione w 0,321 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.