Tłumaczenia na język angielski:

  • curious         
    (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

zaciekawić
pique; puzzle
zaciekawienie
interest; curiosity; involvement; inquisitiveness

Przykładowe zdania z "zaciekawiony", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Na pewno mnie to zaciekawi
en Why, I' d be fascinated
pl Które mogłyby zaciekawić te organy
en Secrets that might interest the organs of the
pl – Nie zapalałbym światła, sir. Gdyby po strzale zgasło światło, mogłoby to kogoś zaciekawić.
en < I wouldn’t put on the light, sir, a shot and a light going out. That might arouse curiosity. >
pl Zaciekawiło mnie
en General interest
pl Może zaciekawiona
en Curious, maybe
pl Sam się tym zaciekawiłem
en I even took it up myself, just to be near you
pl Marian, co Cię tak zaciekawiło?
en Marian, what' s so interesting?
pl Zaciekawił mnie jednak brak odniesień - chyba że umknęły one mej uwadze - do uwag prezydencji Rady sprzed około miesiąca, ponieważ wydawało mi się, że uwagi te były bardzo pomocne w naszej debacie i wyraźnie pokazały, że chociaż cele barcelońskie nie zostały jeszcze osiągnięte, a w niektórych przypadkach do ich osiągnięcia jest jeszcze bardzo daleko, jasne jest, że wiele krajów nie planuje ich szybkiej realizacji i nie sądzi, aby był to jakiś szczególny problem.
en I was curious though that there was no reference - unless I missed it - to the Council Presidency comments of a month or so ago, because I thought those remarks were also very helpful to the debate and they made the point very clearly that, whilst the Barcelona objectives had not yet been reached - in some cases, by a very long way - it was very clear that a number of countries did not have any immediate plans to reach them and did not see that as a particular problem.
pl Zaciekawił mnie trzydziestoprocentowy cel.
en I was interested to hear about a 30% target.
pl " Nie martw się czy mnie to zaciekawi, tylko mów. "
en " Don' t worry whether it' il interest me or not
pl Zaciekawiło ciebie powiązanie z Peterem Wattsem, prawda?
en What really interests you is Peter Watts ' name in the guest register, right?
pl Zaciekawił dzieci tą historią.
en He amused the children with the story.
pl Zaciekawiło to twój nadzór
en Your feds were getting curious
pl Jeśli już skończyłaś marnować swoją magię na poprawianie urody, może zaciekawi cię informacja, że Gwiazda wróciła
en If you have quite finished squandering your magic on your rather counterproductive beauty routine, you might like to know that the star has returned
pl To mnie zaciekawiło
en That made me curious
pl Mamy Amber, i właściwie myślę, że ona mogła by pana zaciekawić
en We have Amber, and I actually think that you would find Amber
pl Zaciekawiło mnie, czemu ludzie tak się na mnie gapią.
en I was curious to know why people had been staring at me.
pl Zaciekawił mnie pan
en You' ve got me curious
pl Panie przewodniczący! Z zaciekawieniem wysłuchałem stwierdzenia, że z jakiegoś powodu krajowa ratyfikacja parlamentarna jest niezgodna z prawem, a skoro tak jest, to proszę mi pozwolić przywołać przykład mojego państwa, które nigdy, przenigdy w całej swojej historii nie ratyfikowało traktatu międzynarodowego poprzez referendum.
en Mr President, I am just curious to hear this argument that somehow national parliamentary ratification is not legitimate because, if that is the case, let me just take the example of my own country, which has never, ever in the whole of its history, ratified an international treaty by means of a referendum.
pl Może cię to zaciekawi
en You may find this of interest
pl Jestem pewien, że zaciekawiło by go to, że dobrzy ludzie z " Bell Atlantic "... zgubili gdzieś jego całe rodzinne miasto
en I' m sure he' d be pretty interested to learn... that the good people at Bell Atlantic... have misplaced his entire hometown
pl Na koniec - bardzo zaciekawiło mnie, Pani Baronesso Ashton, kiedy się dowiedziałem - nie byłem tego świadomy, ale koleżanki i koledzy posłowie o tym wspominali - że kilka tygodni temu w amerykańskiej prasie krążyły raport, który ma być w gruncie rzeczy listą poważnych naruszeń praw człowieka w Republice Islamskiej oraz lista osób za nie odpowiedzialnych, od góry do dołu, aż po strażników więziennych.
en Finally, Baroness Ashton, I was really curious when I found out - I had not been aware of this, but my fellow Members brought it up - that a couple of weeks ago in the American press, a report circulated that there is, in actual fact, to be a list of serious violations of human rights in the Islamic Republic of Iran and of those responsible, from top to bottom, right down to the jailors in the prisons.
pl Mogło je zaciekawić moje rysowanie
en They were kind of impressed by the fact I could draw
pl Tu, w stolicy... wyczuwa się niepokój i zaciekawienie... ale nie ma żadnych zewnętrznych objawów paniki
en Here in the nation' s capital there is anxiety and concern, but no outward sign of panic
pl Nie zaciekawi cię
en Long story, Holtz
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63 zdań frazy zaciekawiony.Znalezione w 0,297 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.