Tłumaczenia na język angielski:

  • curious         
    (adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

zaciekawić
pique; puzzle
zaciekawienie
interest; curiosity

Przykładowe zdania z "zaciekawiony", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zaciekawiony, pojechał na miejsce transmisji
en He drove out to the source of the transmission
pl Toteż z zaciekawieniem oczekujemy wystąpienia pani komisarz Ferrero-Waldner, która udzieli nam zapewne - w dziedzinie niebędącej wprawdzie głównym polem jej zainteresowań - szeregu wyczerpujących odpowiedzi.
en We look forward to Mrs Ferrero-Waldner - perhaps in a field that is not so familiar to her - giving us some comprehensive answers.
pl Jeśli już skończyłaś marnować swoją magię na poprawianie urody, może zaciekawi cię informacja, że Gwiazda wróciła
en If you have quite finished squandering your magic on your rather counterproductive beauty routine, you might like to know that the star has returned
pl Zaciekawiona dlaczego ta historia nie skończyła się na stacji?
en KePt wondering why didn' t this story end at that station?
pl Na Ukrainie wyniki naszych obrad są śledzone z wielkim zaciekawieniem, większym niż w niejednym kraju Unii Europejskiej.
en The results of our proceedings are being followed with great interest in Ukraine - greater than in many countries of the European Union.
pl Lis zaciekawił się: – Na innej planecie? – Tak.
en The fox seemed perplexed, and very curious. < On another planet? > < Yes. >
pl Toteż z zaciekawieniem oczekuję na państwa wypowiedzi i sugestie dotyczące obu tych ważnych zagadnień.
en I very much look forward to your contributions and suggestions for both these very important items.
pl " Nie martw się czy mnie to zaciekawi, tylko mów. "
en " Don' t worry whether it' il interest me or not
pl Czuję piękno i zaciekawienie...... radość, miłość
en I feel wonder and beauty joy,love
pl Mamy Amber, i właściwie myślę, że ona mogła by pana zaciekawić
en We have Amber, and I actually think that you would find Amber
pl Zaciekawienie i poszukiwanie bliskości w interakcjach skrajnych wcześniaków z rodzicami i osobą obcą.
en Curiosity and proximity seeking in interactions of extremely preterm infants with parents and stranger.
pl Zaciekawiło to twój nadzór
en Your feds were getting curious
pl Po raz pierwszy poczuł prawdziwe zaciekawienie Davisem. Śmierć uczyniła go kimś ważnym. Sprawiła, że w pewnym sensie urósł. Umarli są być może mądrzejsi od nas.
en For the first time he felt real curiosity about Davis. Death had made Davis important. Death gave Davis a kind of stature. The dead are perhaps wiser than we are.
pl Wysoki Sad podziela nasze zaciekawienie?
en We were wondering if the court shares our curiosity about him?
pl Tu, w stolicy... wyczuwa się niepokój i zaciekawienie... ale nie ma żadnych zewnętrznych objawów paniki
en Here in the nation' s capital there is anxiety and concern, but no outward sign of panic
pl Teraz go zaciekawiło
en Now we get his attention
pl Mnie też to zaciekawiło
en That also make me a bit curious
pl Z zaciekawieniem wysłuchują oni opowieści na temat systemu handlu emisjami, rozmawiają o WPR i o handlu; są jednak pełni niedowierzania odnośnie do tego, jak ambitne są nasze cele.
en They are fascinated to hear about our emissions trading system and are talking about cap and trade but they are rather incredulous about how ambitious our targets are.
pl Sam się tym zaciekawiłem
en I even took it up myself, just to be near you
pl Zaciekawił mnie jednak brak odniesień - chyba że umknęły one mej uwadze - do uwag prezydencji Rady sprzed około miesiąca, ponieważ wydawało mi się, że uwagi te były bardzo pomocne w naszej debacie i wyraźnie pokazały, że chociaż cele barcelońskie nie zostały jeszcze osiągnięte, a w niektórych przypadkach do ich osiągnięcia jest jeszcze bardzo daleko, jasne jest, że wiele krajów nie planuje ich szybkiej realizacji i nie sądzi, aby był to jakiś szczególny problem.
en I was curious though that there was no reference - unless I missed it - to the Council Presidency comments of a month or so ago, because I thought those remarks were also very helpful to the debate and they made the point very clearly that, whilst the Barcelona objectives had not yet been reached - in some cases, by a very long way - it was very clear that a number of countries did not have any immediate plans to reach them and did not see that as a particular problem.
pl Marian, co Cię tak zaciekawiło?
en Marian, what' s so interesting?
pl Zaciekawił dzieci tą historią.
en He amused the children with the story.
pl Bardzo mnie zaciekawiła pańska żarliwa obrona tezy..... że nie powinniśmy tak dyplomatycznie podchodzić do kwestii zdobywania rzeczy, których potrzebujemy
en I was interested in your passionate argument..... that we shouldn' t be quite so diplomatic about acquiring the things we need
pl Na pewno mnie to zaciekawi
en Why, I' d be fascinated
pl Panie przewodniczący! Z zaciekawieniem wysłuchałem stwierdzenia, że z jakiegoś powodu krajowa ratyfikacja parlamentarna jest niezgodna z prawem, a skoro tak jest, to proszę mi pozwolić przywołać przykład mojego państwa, które nigdy, przenigdy w całej swojej historii nie ratyfikowało traktatu międzynarodowego poprzez referendum.
en Mr President, I am just curious to hear this argument that somehow national parliamentary ratification is not legitimate because, if that is the case, let me just take the example of my own country, which has never, ever in the whole of its history, ratified an international treaty by means of a referendum.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 63 zdań frazy zaciekawiony.Znalezione w 0,472 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.