Tłumaczenia na język angielski:

  • in course of time   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

z biegiem czasuin the course of time
z biegiem czasu; z czasemin process of time

Przykładowe zdania z "z czasem; z biegiem czasu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przewidujemy jednak, że przedmiotowy system obejmie również pojazdy przemysłowe, szczególnie te używane w rolnictwie, w przypadku których konsekwencje wypadków dla kierowcy są z biegiem czasu coraz gorsze, biorąc pod uwagę jego wyizolowanie.However, we had also envisaged that it would include vehicles for occupational use, especially in agriculture, where the isolation of the driver make the consequences of any accident worse as time passes.
Z drugiej strony nie ma wątpliwości - jak to słusznie powiedział poseł Salafranca Sanchéz-Neyra - że z biegiem czasu Marokańczycy wnieśli w życie Afryki bardzo istotny wkład, co oznacza, że możemy uznawać ich nie tylko za przyjaciół, ale za partnerów o poglądach szczególnie zbliżonych do stanowiska Unii Europejskiej.On the other hand, there is no doubt - as Mr Salafranca Sanchéz-Neyra rightly said - that over time the people of Morocco have made a series of important contributions to Africa, which mean that we can consider them not only friends, but particularly close to the positions held by the European Union.
Z biegiem czasu polityka spójności zaowocowała potężnym systemem zarządzania wielostronnego, obejmującym ogromną liczbę partnerów, zarówno w wymiarze poziomym, jak i pionowym.Over time, cohesion policy has developed a powerful multilateral governance system involving a large number of partners, both at a vertical and a horizontal level.
Z biegiem czasu spożycie sera Handkäse w Hesji nabrało cech swoistej kultury kulinarnejOver time a separate tradition has developed around the way Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs is eaten
W przypadku stwierdzenia, że od czasu poprzedniej inspekcji pojawiły się jakiekolwiek z danych opisanych w poprzedniej sekcji, warsztat mógłby porównać dane identyfikacyjne czujnika ruchu podłączonego do skrzyni biegów z danymi sparowanego czujnika ruchu zarejestrowanego w jednostce pojazdowejIf any of the data described in the previous section is found to have occurred since the last inspection, the workshop could make a comparison between the motion sensor identification data of the motion sensor plugged into the gearbox with that of the paired motion sensor registered in the vehicle unit
Poza tym nie stosuje się punktów zmiany biegów podanych w dodatku ‧ do niniejszego załącznika; przyspieszanie należy kontynuować przez cały czas oznaczony prostą łączącą koniec fazy biegu jałowego z początkiem okresu następnej prędkości stałejFurthermore, the gear-change points shown in Appendix ‧ to this annex shall not apply; acceleration shall continue throughout the period represented by the straight line connecting the end of each period of idling with the beginning of the next following period of steady speed
W tekście Komisji uzyskano rozsądną równowagę pomiędzy zachętami dla małych instytucji, by z biegiem czasu wprowadzały bardziej zaawansowane metody, a ustaleniem ram czasowych dostosowanych do ograniczonych środków pozostających w ich dyspozycjiThe Commission's text strikes a sensible balance between providing incentives for smaller institutions to move to the more advanced approaches over time and delivering a proportionate framework which takes account of the resource limitations of smaller credit institutions
mając na uwadze, że zarządzanie strefami przybrzeżnymi odbywało się dotychczas średniookresowo z pominięciem faktu, iż są to złożone ekosystemy naturalne, które zmieniają się z biegiem czasuwhereas the management of coastal zones has so far been conducted in the medium term, ignoring the fact that these are complex natural ecosystems which change with the passing of time
W przypadku gdy do czasu rozpoczęcia biegu terminu na wniesienie sprzeciwu, o którym mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia, Urząd nie wydał zawiadomienia o tymczasowej odmowie z urzędu na podstawie ust. ‧, Urząd przesyła do Biura Międzynarodowego pismo o przyznaniu prawa ochronnego, które wskazuje, że zakończone zostało badanie bezwzględnych podstaw odmowy na podstawie art. ‧ rozporządzenia, ale że międzynarodowa rejestracja jest nadal przedmiotem sprzeciwów lub uwag stron trzecichWhere, until the start of the opposition period referred to in Article ‧) of the Regulation, the Office has not issued an ex officio notification of provisional refusal pursuant to paragraph ‧, the Office shall send a statement of grant of protection to the International Bureau, indicating that the examination of absolute grounds of refusal pursuant to Article ‧ of the Regulation has been completed but that the international registration is still subject to oppositions or observations of third parties
Z biegiem czasu znaczenie roli Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla instytucji Unii Europejskiej i obywateli Europy wzrosło.The role of the European Ombudsman has become more important over the years for the European Union institutions and the citizens of Europe.
Z biegiem czasu do Wspólnot Europejskich (WE) (a od podpisania w ‧ r. traktatu z Maastricht – do Unii Europejskiej) przystępowały, w kilku rundach, kolejne krajeIn the course of time, other European countries joined the then European Communities (EC)- or, since the Maastricht Treaty , the European Union- in several rounds of accession
Z biegiem czasu wykształtował się popularny na Śląsku zwyczaj chodzenia z kołaczemOver time, the custom of taking round the kołocz became popular in Silesia
Liczba osób, u których wykryto przeciwciała przeciw etanerceptowi w długoterminowych badaniach (do ‧, ‧ lat), zgodnie z przewidywaniami rosła z biegiem czasuThe proportion of subjects who developed antibodies to etanercept in longer-term trials (of up to ‧ years) increases over time, as expected
Otwarta debata i dobrze poinformowani obywatele mogą natomiast przyczynić się do osłabienia problematycznych rozwiązań systemowych, które z biegiem czasu doprowadziły do utrwalenia się konfliktów etnicznychOn the other hand, open debate and well-informed citizens can increase the likelihood that the one-size-fits-all approach to conflict resolution, which has cemented ethnic divisions over time, will be relaxed
(DE) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, szanowni państwo! Uważam sporządzanie takich ocen od czasu do czasu za potrzebne, a w szczególności publikowanie wyników państw członkowskich w rejestrze, ponieważ z biegiem lat pojawiają się oczywiście konflikty odnoszące się do poszczególnych kwestii, na przykład w zakresie ramowej dyrektywy wodnej, w której z jednej strony robimy wiele w celu wspierania odnawialnych źródeł energii, a z drugiej strony marnotrawimy niewykorzystaną wodę.(DE) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, I believe we should carry out these evaluations from time to time, and in particular publish the findings from the Member States in a register, as conflicts do occur on the individual issues, of course, over the years, for example in the case of the Water Framework Directive, where we are going to great lengths on the one hand to promote renewable energy, but on the other hand are wasting unused water.
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- House of Lords- Wykładnia dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Sprawa wszczęta przeciwko spółce błędnie uważanej za wytwórcę rzekomo wadliwego produktu- Możliwość wstąpienia nowego podmiotu w miejsce strony pozwanej po upływie dziesięcioletniego terminu przedawnienia zgodnie z art. ‧ dyrektywy- Błędne przypisanie cech producenta w rozumieniu art. ‧ dyrektywy podmiotowi wskazanemu jako strona pozwana w postępowaniu w czasie biegu dziesięcioletniego terminuReference for a preliminary ruling- House of Lords- Interpretation of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Action brought against a company wrongly considered to be the producer of the allegedly defective product- Whether another party may be substituted for the defendant after the ten-year limitation period laid down in Article ‧ of the Directive- Person designated as defendant in the proceedings brought during the ten-year period not a producer as defined in Article ‧ of the Directive
Bardziej jednak niepokoi fakt, że wśród nich znajduje się ponad 20 milionów dzieci i że z biegiem czasu ta liczba nie spada.What is even more worrying is that over 20 million children are among them and the figure has not improved over time.
Niemniej jednak, w ramach wyjaśnienia dotyczącego głosowania, chciałbym podkreślić, jak zaskakujące jest opóźnienie ze strony Unii Europejskiej w ujednolicaniu dokumentów, które zostały kilkakrotnie zmienione i z biegiem czasu stają się coraz trudniejsze w odbiorze i stosowaniu.Nonetheless, I am taking advantage of this explanation of vote to express surprise at the delay by the European Union in codifying texts which have been amended several times and are becoming increasingly complex to read and apply as time goes by.
Dawstwo od dawców żywych przeszło z biegiem czasu ewolucję, dzięki której można uzyskać dobre wyniki nawet wtedy, gdy dawca i biorca nie są genetycznie spokrewnieniLiving donation has evolved over the years in such a way that good results can be obtained even where there is no genetic relationship between donor and recipient
I z biegiem czasu odrzucimy te części, które nie są nam dłużej potrzebneAnd thus, in time, we lose those parts that are no longer required
Z biegiem czasu Kobra stała się tak potężna, że uznała się za BogaAs time passed, the Cobra became so powerful he thought he was God
przy największym zanurzeniu statku powinny zapewniać możliwość przełożenia steru z wychylenia o ‧°na jedną burtę do wychylenia o ‧°na drugą burtę przy biegu naprzód z największą szybkością eksploatacyjną i w takich samych warunkach czas przełożenia steru z wychylenia ‧°na jedną burtę do wychylenia ‧°na drugą burtę nie powinien przekraczać ‧ sekundcapable of putting the rudder over from ‧° on one side to ‧° on the other side with the ship at its deepest seagoing draught and running ahead at maximum ahead service speed and, under the same conditions from ‧° on either side to ‧° on the other side in not more than ‧ seconds
Gdybyśmy tylko mogli przywrócić prawa własności, to zaczęlibyśmy stwarzać w Afganistanie podstawy do budowy kwitnącego społeczeństwa obywatelskiego, z niezależną administracją i, z biegiem czasu, rządem przedstawicielskim.If we could only restore property rights, we would begin to give Afghanistan the basis of a flourishing civil society with an independent magistracy and, in due course, representative government.
Mówi, że z biegiem czasu radzimy sobie z tym, co uważamy za wyzwalająceIt says... we' re making it up as we go along, which I find freeing
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1403837 zdań frazy z czasem; z biegiem czasu.Znalezione w 210,104 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.