Tłumaczenia na język angielski:

  • in course of time   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

z biegiem czasu
in the course of time
z biegiem czasu; z czasem
in process of time

Przykładowe zdania z "z czasem; z biegiem czasu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Liczba osób, u których wykryto przeciwciała przeciw etanerceptowi w długoterminowych badaniach (do ‧, ‧ lat), zgodnie z przewidywaniami rosła z biegiem czasu
en The proportion of subjects who developed antibodies to etanercept in longer-term trials (of up to ‧ years) increases over time, as expected
pl Ponieważ z biegiem czasu prawy resor opadł pod ciężarem jego korpulencji, pojazd jechał lekko przechylony i na drugiej poduszce siedzenia można było dostrzec duże, obciągnięte czerwonym juchtem puzdro, którego trzy mosiężne klamry błyszczały majestatycznie.
en But the springs of the right side having at length given way beneath the weight of his corpulence, it happened that the carriage as it rolled along leaned over a little, and on the other cushion near him could be seen a large box covered in red sheep-leather, whose three brass clasps shone grandly.
pl Jeżeli okres spowalniania jest krótszy niż przewidziany dla odpowiadającej fazy, czas cyklu teoretycznego uzyskuje się poprzez okres jazdy ze stałą prędkością lub prędkością biegu jałowego do momentu przejścia do kolejnej operacji
en If the period of deceleration is shorter than that prescribed for the corresponding phase, the timing of the theoretical cycle shall be restored by constant speed or idling period merging into the following operation
pl W przypadku postępowania sądowego lub odwoławczego postępowania administracyjnego mającego skutek zawieszający, bieg terminu, o którym mowa w ust. ‧ lub ‧, z upływem którego następuje automatyczne zwolnienie zostaje zawieszony dla kwoty odpowiadającej danym operacjom na czas trwania wymienionego postępowania sądowego lub odwoławczego postępowania administracyjnego, pod warunkiem że Komisja otrzyma od Państwa Członkowskiego najpóźniej w dniu ‧ grudnia roku N + ‧ zawierającą uzasadnienie informację na ten temat
en In the event of any legal proceedings or an administrative appeal having suspensory effect, the period for automatic decommitment referred to in paragraph ‧ or paragraph ‧ shall be interrupted, in respect of the amount relating to the operations concerned, for the duration of those proceedings or that administrative appeal, provided that the Commission receives substantiated notification from the Member State by ‧ December of year N
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- House of Lords- Wykładnia dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Sprawa wszczęta przeciwko spółce błędnie uważanej za wytwórcę rzekomo wadliwego produktu- Możliwość wstąpienia nowego podmiotu w miejsce strony pozwanej po upływie dziesięcioletniego terminu przedawnienia zgodnie z art. ‧ dyrektywy- Błędne przypisanie cech producenta w rozumieniu art. ‧ dyrektywy podmiotowi wskazanemu jako strona pozwana w postępowaniu w czasie biegu dziesięcioletniego terminu
en Reference for a preliminary ruling- House of Lords- Interpretation of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Action brought against a company wrongly considered to be the producer of the allegedly defective product- Whether another party may be substituted for the defendant after the ten-year limitation period laid down in Article ‧ of the Directive- Person designated as defendant in the proceedings brought during the ten-year period not a producer as defined in Article ‧ of the Directive
pl Wymogi rynku są zróżnicowane i stale rosną z biegiem czasu.
en The demands of the market are diverse and are increasing all the time.
pl Niektóre z nich wchodzą na drogę reformy i wzmacniają lub tworzą filar prywatnych funduszy emerytalnych, podczas gdy inne próbują zamiast tego odwrócić bieg czasu.
en Some countries are embarking on the path of reform, and are reinforcing or creating the pillar of private pension funds, while others are attempting to turn back time instead.
pl W czasie biegu terminu do wniesienia środka zaskarżenia przewidzianego w artykule ‧ ustęp ‧ i do chwili rozpoznania środka zaskarżenia nie może być prowadzona z majątku dłużnika egzekucja, z wyjątkiem środków zabezpieczających
en During the time specified for an appeal pursuant to Article ‧ against the declaration of enforceability and until any such appeal has been determined, no measures of enforcement may be taken other than protective measures against the property of the party against whom enforcement is sought
pl Trzeba zaznaczyć, że odsetek osób przeciwnych podwójnemu oznaczaniu cen z biegiem czasu stopniowo wzrasta, co stanowi wyraźny znak, że wspólna waluta wchodzi (lub już weszła, zgodnie z bardziej optymistycznymi interpretacjami) w krąg przyzwyczajeń codziennego życia
en It should be noted that the percentage against dual price displays has risen steadily over time: a clear sign that the single currency is becoming (or has become, if we interpret it more positively) ingrained in people's daily lives
pl Doskonałość w tym kontekście tworzy się stopniowo, z biegiem czasu, poprzez określone zasoby finansowe, dobre zarządzanie i reformy strukturalne o charakterze rynkowym, zapewniające niezbędną mobilność czynników produkcji (kapitału wysokiego ryzyka oraz badaczy
en Excellence in this context is created gradually, over time, via specific financial resources, good governance and structural, market-oriented reforms, allowing for the necessary factor mobility (venture capital and researchers
pl wzywa Komisję, również ze względu na chorobę niebieskiego języka, do przyspieszenia badań nad przyczynami i metodami kontroli w przypadku wybuchu epidemii chorób zwierzęcych, opracowania skutecznej strategii ich zwalczania, koordynacji kroków podejmowanych przez państwa członkowskie, wspierania rozwoju szczepionek, opracowania skutecznej strategii szczepień oraz finansowego wsparcia szczepień zwierząt; wzywa do możliwie jak najszybszego skreślenia z katalogu środków takich działań, które zostały prawnie zatwierdzone w odniesieniu do zwalczania chorób zwierzęcych, a z biegiem czasu okazały się być nieskuteczne
en Calls on the Commission, bearing in mind, inter alia, bluetongue, to accelerate the pace of research into causes and methods of control when an outbreak of an animal disease occurs, formulate an efficient control strategy, coordinate the measures taken by Member States, promote the development of vaccines, develop an efficient vaccination strategy and provide financial support for the vaccination of livestock; calls for measures taken which are required by law in order to keep an animal disease under control, but which over time have proven to be inefficient, to be deleted from the catalogue of measures as quickly as possible
pl Funkcjonowanie programu na rzecz wspierania polityki w zakresie TIK będzie, z biegiem czasu, wymagało szerokiego zakresu specjalistycznych kompetencji
en The operation of ICT PSP will demand a broad range of specialist competence over time
pl mając na uwadze, że zarządzanie strefami przybrzeżnymi odbywało się dotychczas średniookresowo z pominięciem faktu, iż są to złożone ekosystemy naturalne, które zmieniają się z biegiem czasu
en whereas the management of coastal zones has so far been conducted in the medium term, ignoring the fact that these are complex natural ecosystems which change with the passing of time
pl W rzeczy samej, jak ostatnio podkreślił Sąd Pierwszej Instancji, jeżeli podstawą zastosowania środków ograniczających jest dochodzenie prowadzone przez policję lub organ bezpieczeństwa, dalszy bieg tego dochodzenia – w tym postanowienie o zamknięciu dochodzenia, odstąpieniu od oskarżenia lub uniewinnieniu w postępowaniu karnym – trzeba w należyty sposób uwzględnić przy dokonywaniu weryfikacji wykazów: w ten sposób uniknie się sytuacji, w których fundusze danej osoby pozostają zamrożone na czas nieokreślony, z wyłączeniem kontroli sądowej i bez względu na wynik prowadzonych postępowań sądowych
en Indeed, as the Court of First Instance recently pointed out, when the restrictive measures are based on police and security enquiries, the developments in these enquiries- such as the closing of an investigation, the abandoning of prosecution or the acquittal in the criminal proceedings- should be duly taken into account when reviewing the lists, so as to avoid that a person's funds are frozen indefinitely, beyond review by any court and whatever the results of any judicial proceedings taken
pl I zaczęto to natychmiast ogłaszać i z czasem coraz szerzej...... w miarę jak bieg spraw zaczął się odwracać
en White House officials say it is obvious that the South Vietnamese are going to have to hack it on their own
pl Jestem pewna, że z biegiem czasu zaaklimatyzuję się w La Brea Park
en I' m sure, with time, I' il be able to acclimate to La Brea Park quite nicely
pl Z biegiem czasu, ze względu na bardzo podobne cechy charakterystyczne różnych lokalnych serów, wypracowano jedną normę produkcji, a także jedną nazwę odnoszącą się do danego kontekstu historyczno–geograficznego
en Over time, given its largely common features, a single production standard and a designation related in etymological terms to its historical and geographical characteristics were established
pl Z biegiem czasu wyrób ten stał się wypiekiem dostępnym na co dzień, nie mniej jednak jego rola jako ciasta obrzędowego jest wciąż bardzo ważna
en As time passed, it became a more everyday product, but its role as a festive cake remains very important
pl Planowe czynności utrzymania niezwiązane z emisjami, rozsądne i niezbędne pod względem technicznym (np. wymiana oleju, wymiana filtra olejowego, wymiana filtra paliwa, wymiana filtra powietrza, utrzymanie układu chłodzenia, regulacja prędkości biegu jałowego, regulatora, dokręcenia śrub silnika, luzu zaworowego, luzu wtryskiwacza, odmierzania czasu, regulacja naprężenia pasów napędowych, itp.) mogą być wykonywane na silnikach lub pojazdach wybranych do planu przeglądów przy najrzadszych odstępach zalecanych właścicielom przez producenta (np. nie dotyczy odstępów między przeglądami zalecanych dla dużego obciążenia eksploatacyjnego silników/pojazdów
en Non-emission-related scheduled maintenance which is reasonable and technically necessary (e.g. oil change, oil filter change, fuel filter change, air filter change, cooling system maintenance, idle speed adjustment, governor, engine bolt torque, valve lash, injector lash, timing, adjustment of the tension of any drive-belt, etc) may be performed on engines or vehicles selected for the service accumulation schedule at the least frequent intervals recommended by the manufacturer to the owner (e.g. not at the intervals recommended for severe service
pl Z biegiem czasu będzie łatwiej
en It gets easier
pl Z biegiem czasu ewoluuje, postępuje, a także - niestety - potrafi się cofać.
en It evolves, progresses and, unfortunately, also regresses over time.
pl W tym zakresie rozpowszechniły się takie innowacje, którym z biegiem czasu doprowadziły do dużych oszczędności, jak nawadnianie systemem rur niskociśnieniowych, co powoduje oszczędność wody oraz wykorzystanie pneumatycznych nożyc do przycinania gałęzi
en In this respect, changes have been introduced over the years that have improved efficiency, such as irrigation through a system of low-pressure pipes (which saves water) and the use of pneumatic pruners
pl W kontekście narodowym prawo konsumenta z biegiem lat zostało rozbudowane, być może czasami w wyniku doświadczeń na szczeblu krajowym - często, niestety, złych doświadczeń - a także w pewnym kontekście kulturowym.
en In a national context, consumer law has grown up over the years, perhaps sometimes as a result of experiences at national level - often bad experiences, unfortunately - and also within a certain cultural context.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1403839 zdań frazy z czasem; z biegiem czasu.Znalezione w 515,244 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.