Tłumaczenia na język angielski:

  • in course of time   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

z biegiem czasu
in the course of time
z biegiem czasu; z czasem
in process of time

Przykładowe zdania z "z czasem; z biegiem czasu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W rzeczy samej, jak ostatnio podkreślił Sąd Pierwszej Instancji, jeżeli podstawą zastosowania środków ograniczających jest dochodzenie prowadzone przez policję lub organ bezpieczeństwa, dalszy bieg tego dochodzenia – w tym postanowienie o zamknięciu dochodzenia, odstąpieniu od oskarżenia lub uniewinnieniu w postępowaniu karnym – trzeba w należyty sposób uwzględnić przy dokonywaniu weryfikacji wykazów: w ten sposób uniknie się sytuacji, w których fundusze danej osoby pozostają zamrożone na czas nieokreślony, z wyłączeniem kontroli sądowej i bez względu na wynik prowadzonych postępowań sądowych
en Indeed, as the Court of First Instance recently pointed out, when the restrictive measures are based on police and security enquiries, the developments in these enquiries- such as the closing of an investigation, the abandoning of prosecution or the acquittal in the criminal proceedings- should be duly taken into account when reviewing the lists, so as to avoid that a person's funds are frozen indefinitely, beyond review by any court and whatever the results of any judicial proceedings taken
pl mając na uwadze, że wypadki transgraniczne podnoszą w szczególności następujące kwestie: w niektórych krajach niepełnoletni i osoby niepełnosprawne nie korzystają z żadnej szczególnej ochrony odnośnie biegu terminu i mogą w związku z tym stracić prawo dochodzenia odszkodowania, które by zachowali, gdyby doznali obrażeń w innym niż ich własne państwie członkowskim; w niektórych krajach jedynym sposobem przerwania biegu terminu przedawnienia jest wniesienie lub doręczenie pozwu; w sporach transgranicznych takie podejście może stanowić źródło problemów ponieważ negocjacje siłą rzeczy zajmą więcej czasu i niezdolność do zapobieżenia upływowi terminu przedawnienia może postawić ofiarę w niekorzystnej sytuacji, gdzie byłaby zmuszona do poniesienia we wczesnym stadium znacznych kosztów związanych z wniesieniem lub doręczeniem pozwu, zanim zakończenie negocjacji stałoby się możliwe
en whereas, in particular, the following issues arise in relation to trans-national accidents: in some countries minors and persons under a disability are not afforded any special protection in respect of the running of time for limitation purposes, and may thus lose rights to claim compensation which they would otherwise retain when injured in a Member State other than their own; in some countries the only way to stop the running of time for limitation purposes is to issue or serve proceedings: in crossborder litigation such an approach may give rise to problems since negotiations will necessarily take longer and an inability to prevent the limitation clock from continuing to tick may place the victim in the disadvantageous position of having to incur considerable costs at an early stage by issuing and serving proceedings before it becomes possible to conclude negotiations
pl Z biegiem czasu zginęło około 18 000 ludzi, a około 50 000 zostało wydalonych.
en In the process, some 18 000 lives were lost and around 50 000 people were expelled.
pl Z biegiem czasu Kobra stała się tak potężna, że uznała się za Boga
en As time passed, the Cobra became so powerful he thought he was God
pl mając na uwadze, że zarządzanie strefami przybrzeżnymi odbywało się dotychczas średniookresowo z pominięciem faktu, iż są to złożone ekosystemy naturalne, które zmieniają się z biegiem czasu
en whereas the management of coastal zones has so far been conducted in the medium term, ignoring the fact that these are complex natural ecosystems which change with the passing of time
pl Trzeba zaznaczyć, że odsetek osób przeciwnych podwójnemu oznaczaniu cen z biegiem czasu stopniowo wzrasta, co stanowi wyraźny znak, że wspólna waluta wchodzi (lub już weszła, zgodnie z bardziej optymistycznymi interpretacjami) w krąg przyzwyczajeń codziennego życia
en It should be noted that the percentage against dual price displays has risen steadily over time: a clear sign that the single currency is becoming (or has become, if we interpret it more positively) ingrained in people's daily lives
pl W takim przypadku kolejny czas transportu drogowego może rozpocząć bieg bezpośrednio po wyładowaniu pojazdu w porcie państwa trzeciego przeznaczenia, zgodnie z pkt ‧ ppkt ‧ lit. d
en If that is the case, a further period of transport by road may begin immediately after unloading the lorry at the port of destination in the third country, in accordance with point ‧(d
pl W czasie biegu terminu do wniesienia środka zaskarżenia od orzeczenia o stwierdzeniu wykonalności przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ i do chwili rozpoznania wniesionego środka zaskarżenia nie może być prowadzona egzekucja z majątku strony, od której dochodzi się wykonania, z wyjątkiem zastosowania środków zabezpieczających
en During the time specified for an appeal pursuant to Article ‧ against the declaration of enforceability and until any such appeal has been determined, no measures of enforcement may be taken other than protective measures against the property of the party against whom enforcement is sought
pl przyspiesza się cały czas przez okres zaznaczony linią prostą łączącą koniec każdego okresu biegu jałowego z początkiem następnego okresu prędkości stałej
en acceleration must continue throughout the period represented by the straight line connecting the end of each period of idling with the beginning of the next following period of steady speed
pl Uwzględniając zainteresowanie, jakie Parlament okazał z biegiem czasu w tym obszarze, jak również znaczenie wspomnianego dossier, które jest projektem pilotażowym na rzecz wspólnego planowania prac badawczych, istotne jest, by stanowisko Parlamentu zostało wzięte pod uwagę przy opracowywaniu projektu konkluzji Rady.
en Bearing in mind the interest which Parliament has shown over time in this area and the importance of this dossier, which is a pilot project for the joint programming of research activities, it is vital that Parliament's position is taken into account when drafting the Council's conclusions.
pl Z drugiej strony nie ma wątpliwości - jak to słusznie powiedział poseł Salafranca Sanchéz-Neyra - że z biegiem czasu Marokańczycy wnieśli w życie Afryki bardzo istotny wkład, co oznacza, że możemy uznawać ich nie tylko za przyjaciół, ale za partnerów o poglądach szczególnie zbliżonych do stanowiska Unii Europejskiej.
en On the other hand, there is no doubt - as Mr Salafranca Sanchéz-Neyra rightly said - that over time the people of Morocco have made a series of important contributions to Africa, which mean that we can consider them not only friends, but particularly close to the positions held by the European Union.
pl Łączny czas pracy pojazdu na biegu jałowym (tj. kierowca nie naciska pedału gazu, a pojazd jedzie z prędkością ‧,‧ km/h lub mniejszą) jest większy lub równy ‧ sekundom, ma to miejsce na wysokości nie większej niż ‧ m n.p.m. i w temperaturze otoczenia wyższej lub równej –‧ °C
en Continuous vehicle operation at idle (i.e. accelerator pedal released by driver and vehicle speed less than or equal to ‧,‧ km/h) for greater than or equal to ‧ seconds while at an elevation of less than ‧ m above sea level and at an ambient temperature of greater than or equal to –‧ °C
pl Za szczególnie wskazane do produkcji oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego tłoczenia o chronionej nazwie pochodzenia Riviera Ligure, której towarzyszy dodatkowa informacja geograficzna Riviera dei Fiori, uznaje się gaje oliwne znajdujące się na obszarze produkcji określonym w specyfikacji, którego grunty, o mniej lub bardziej wyraźnym nachyleniu i ułożone w postaci teras, powstały w wyniku wietrzenia mechanicznego skały macierzystej pochodzenia wapiennego (z epoki eocenu) i tworzenia się warstw, które z biegiem czasu dały początek glebom zwartym, które stają się luźne na większych wysokościach
en For the production of Riviera Ligure PDO extra virgin olive oil with the additional geographical reference Riviera dei Fiori, the suitable olive groves are those located in the production area described in the specification, lying on more or less sloping land, laid out in terraces, where, as a result of the mechanical fragmentation of the parent rock of calcareous origin (Eocene), the formation of layers has, over time, given rise to medium soils becoming looser at higher altitudes
pl Jeżeli czas spowalniania jest krótszy niż czas przewidziany na określony etap badania, stan zgodności z cyklem teoretycznym jest odtworzone poprzez fazę stałej prędkości albo na biegu jałowym po zakończeniu najbliższej fazy stałej prędkości albo fazy biegu jałowego
en If the period of deceleration is shorter than that prescribed for the corresponding phase, the timing of the theoretical cycle is restored by a steady-state or an idling period merging into the following steady-state or idling operation
pl z zadowoleniem odnotowuje możliwość dobrowolnego uzależnienia wypłaty premii na rozpoczęcie, choćby częściowe, działalności przez młodych rolników od opracowania planu biznesowego, jako narzędzia umożliwiającego z biegiem czasu rozwój działalności rolniczej i innej działalności związanej ze środowiskiem wiejskim w ramach nowego gospodarstwa rolnego
en Welcomes the provision made for the granting of setting-up support to young farmers, even for partial set-ups, to be made conditional on the submission, on a voluntary basis, of a business plan, as an instrument which, over time, will enable the development of their farming and non-farming activities, linked to rural areas, on their new farms
pl Liczba osób, u których wykryto przeciwciała przeciw etanerceptowi w długoterminowych badaniach (do ‧, ‧ lat), zgodnie z przewidywaniami rosła z biegiem czasu
en The proportion of subjects who developed antibodies to etanercept in longer-term trials (of up to ‧ years) increases over time, as expected
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- House of Lords- Wykładnia dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących odpowiedzialności za produkty wadliwe (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Sprawa wszczęta przeciwko spółce błędnie uważanej za wytwórcę rzekomo wadliwego produktu- Możliwość wstąpienia nowego podmiotu w miejsce strony pozwanej po upływie dziesięcioletniego terminu przedawnienia zgodnie z art. ‧ dyrektywy- Błędne przypisanie cech producenta w rozumieniu art. ‧ dyrektywy podmiotowi wskazanemu jako strona pozwana w postępowaniu w czasie biegu dziesięcioletniego terminu
en Reference for a preliminary ruling- House of Lords- Interpretation of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ July ‧ on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- Action brought against a company wrongly considered to be the producer of the allegedly defective product- Whether another party may be substituted for the defendant after the ten-year limitation period laid down in Article ‧ of the Directive- Person designated as defendant in the proceedings brought during the ten-year period not a producer as defined in Article ‧ of the Directive
pl Przewidujemy jednak, że przedmiotowy system obejmie również pojazdy przemysłowe, szczególnie te używane w rolnictwie, w przypadku których konsekwencje wypadków dla kierowcy są z biegiem czasu coraz gorsze, biorąc pod uwagę jego wyizolowanie.
en However, we had also envisaged that it would include vehicles for occupational use, especially in agriculture, where the isolation of the driver make the consequences of any accident worse as time passes.
pl Z biegiem czasu przestaną prosić, a zaczną rozkazywać
en Slowly but surely they' il stop asking and start telling
pl Wierzycielom, których roszczenia nie zostały ostatecznie uznane i którzy otrzymali płatności w ramach jednego lub kilku podziałów dywidendy w terminie późniejszym niż pozostali wierzyciele nie przysługują odsetki o ile i tylko w przypadku gdy to odroczenie w czasie jest związane ze zwykłym biegiem postępowania likwidacyjnego
en There shall be no need to pay interest to creditors whose claim has not been admitted definitively, and which have received payment of one or several dividends after other creditors, provided that and only in so far as that interval is caused by the normal course of winding up transactions
pl Ponieważ nie można przewidzieć z wystarczającą pewnością, że czynniki te nie ulegną znacznej zmianie z biegiem czasu, Komisja uznaje za właściwe ponowne zbadanie sytuacji najpóźniej w ciągu dwóch lat na podstawie uaktualnionych informacji
en Since it cannot be predicted with a sufficient degree of certainty that these factors will not change significantly in the course of time, the Commission considers it appropriate to re-examine the situation at the latest in two years’ time on the basis of updated information
pl Otwarta debata i dobrze poinformowani obywatele mogą natomiast przyczynić się do osłabienia problematycznych rozwiązań systemowych, które z biegiem czasu doprowadziły do utrwalenia się konfliktów etnicznych
en On the other hand, open debate and well-informed citizens can increase the likelihood that the one-size-fits-all approach to conflict resolution, which has cemented ethnic divisions over time, will be relaxed
pl Z biegiem czasu polityka spójności zaowocowała potężnym systemem zarządzania wielostronnego, obejmującym ogromną liczbę partnerów, zarówno w wymiarze poziomym, jak i pionowym.
en Over time, cohesion policy has developed a powerful multilateral governance system involving a large number of partners, both at a vertical and a horizontal level.
pl W przypadku stwierdzenia, że od czasu poprzedniej inspekcji pojawiły się jakiekolwiek z danych opisanych w poprzedniej sekcji, warsztat mógłby porównać dane identyfikacyjne czujnika ruchu podłączonego do skrzyni biegów z danymi sparowanego czujnika ruchu zarejestrowanego w jednostce pojazdowej
en If any of the data described in the previous section is found to have occurred since the last inspection, the workshop could make a comparison between the motion sensor identification data of the motion sensor plugged into the gearbox with that of the paired motion sensor registered in the vehicle unit
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1403839 zdań frazy z czasem; z biegiem czasu.Znalezione w 201,427 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.