Tłumaczenia na język angielski:

  • in course of time   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

z biegiem czasu
in the course of time
z biegiem czasu; z czasem
in process of time

Przykładowe zdania z "z czasem; z biegiem czasu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Z drugiej strony nie ma wątpliwości - jak to słusznie powiedział poseł Salafranca Sanchéz-Neyra - że z biegiem czasu Marokańczycy wnieśli w życie Afryki bardzo istotny wkład, co oznacza, że możemy uznawać ich nie tylko za przyjaciół, ale za partnerów o poglądach szczególnie zbliżonych do stanowiska Unii Europejskiej.
en On the other hand, there is no doubt - as Mr Salafranca Sanchéz-Neyra rightly said - that over time the people of Morocco have made a series of important contributions to Africa, which mean that we can consider them not only friends, but particularly close to the positions held by the European Union.
pl Niektóre z nich wchodzą na drogę reformy i wzmacniają lub tworzą filar prywatnych funduszy emerytalnych, podczas gdy inne próbują zamiast tego odwrócić bieg czasu.
en Some countries are embarking on the path of reform, and are reinforcing or creating the pillar of private pension funds, while others are attempting to turn back time instead.
pl mając na uwadze, że zarządzanie strefami przybrzeżnymi odbywało się dotychczas średniookresowo z pominięciem faktu, iż są to złożone ekosystemy naturalne, które zmieniają się z biegiem czasu
en whereas the management of coastal zones has so far been conducted in the medium term, ignoring the fact that these are complex natural ecosystems which change with the passing of time
pl cele do osiągnięcia w perspektywie rocznej i wieloletniej, w celu osiągnięcia, z biegiem czasu, do zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa, z uwzględnieniem priorytetów wyrażonych przez Gabon w ramach krajowej polityki rybołówstwa lub też innych polityk związanych lub mających wpływ na odpowiedzialne i zrównoważone rybołówstwo
en the objectives, both annual and multiannual, to be achieved with a view to promoting responsible fishing and sustainable fisheries, taking account of the priorities expressed by Gabon in its national fisheries policy and other policies relating to or having an impact on the introduction of responsible fishing and sustainable fisheries
pl Na poparcie odwołania wnoszący je podnoszą, że stwierdzając, iż obowiązek podjęcia działań w rozsądnym terminie znajduje zastosowanie do niniejszego przypadku, tudzież nawet gdyby tak było poprzez swoje ustalenia w przedmiocie początku biegu i czasu trwania tego terminu SSP orzekł niezgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości i z podstawowymi zasadami prawa UE
en In support of their appeal, the appellants submit that by concluding that an obligation to act within a reasonable period applied in the present context and, even if it did, by its approach to the duration and start point of that period, the EUCST acted contrary to the case law of the Court of Justice and to fundamental principles of European Union law
pl Liczba osób, u których wykryto przeciwciała przeciw etanerceptowi w długoterminowych badaniach (do ‧, ‧ lat), zgodnie z przewidywaniami rosła z biegiem czasu
en The proportion of subjects who developed antibodies to etanercept in longer-term trials (of up to ‧ years) increases over time, as expected
pl Jego celem jest zalecenie progów podejmowania działań oraz, z biegiem czasu, poziomów docelowych dla paszy i żywności
en Its purpose is to recommend action levels and, over-time, target levels for feed and food
pl Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Czasu, by wrzucić wyższy bieg- uczynienia z Europy obszaru przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego (‧/‧(INI
en European Parliament resolution on Time to move up a gear- Creating a Europe of entrepreneurship and growth (‧/‧(INI
pl Ponieważ z biegiem czasu prawy resor opadł pod ciężarem jego korpulencji, pojazd jechał lekko przechylony i na drugiej poduszce siedzenia można było dostrzec duże, obciągnięte czerwonym juchtem puzdro, którego trzy mosiężne klamry błyszczały majestatycznie.
en But the springs of the right side having at length given way beneath the weight of his corpulence, it happened that the carriage as it rolled along leaned over a little, and on the other cushion near him could be seen a large box covered in red sheep-leather, whose three brass clasps shone grandly.
pl Z biegiem czasu znaczenie roli Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla instytucji Unii Europejskiej i obywateli Europy wzrosło.
en The role of the European Ombudsman has become more important over the years for the European Union institutions and the citizens of Europe.
pl Uwzględniając zainteresowanie, jakie Parlament okazał z biegiem czasu w tym obszarze, jak również znaczenie wspomnianego dossier, które jest projektem pilotażowym na rzecz wspólnego planowania prac badawczych, istotne jest, by stanowisko Parlamentu zostało wzięte pod uwagę przy opracowywaniu projektu konkluzji Rady.
en Bearing in mind the interest which Parliament has shown over time in this area and the importance of this dossier, which is a pilot project for the joint programming of research activities, it is vital that Parliament's position is taken into account when drafting the Council's conclusions.
pl W czasie biegu terminu do wniesienia środka zaskarżenia przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ i do chwili rozpoznania środka zaskarżenia nie może być prowadzona z majątku dłużnika egzekucja, z wyjątkiem środków zabezpieczających
en During the time specified for an appeal pursuant to Article ‧) against the declaration of enforceability and until any such appeal has been determined, no measures of enforcement may be taken other than protective measures against the property of the party against whom enforcement is sought
pl Z biegiem czasu przestaną prosić, a zaczną rozkazywać
en Slowly but surely they' il stop asking and start telling
pl Unia Europejska musi zmieniać się z biegiem czasu i zrzucić kajdany biurokracji.
en The European Union must change with the times and must cast off the chains of red tape.
pl Z biegiem czasu zginęło około 18 000 ludzi, a około 50 000 zostało wydalonych.
en In the process, some 18 000 lives were lost and around 50 000 people were expelled.
pl Z biegiem czasu, pokochałam go/ bardziej niż jako kuzyna
en And, as the years passed, I came to love him as more than a cousin
pl Mimo że statystyczne prawdopodobieństwo załamania się rynków finansowych ze skutkami dla całego systemu zostało z biegiem czasu ograniczone, kryzys jest nadal możliwy, a straty byłyby bardziej odczuwalne niż w przeszłości przede wszystkim ze względu na ściślejsze powiązania między instytucjami i rynkami wynikające z innowacji finansowych, które umożliwiły pełniejszą integrację rynków, oraz z transakcji połączenia i przejęcia w sektorach: bankowym i ubezpieczeniowym
en Although the statistical probability of a major financial crisis with systemic repercussions has diminished over time, a crisis is still probable and the damage would be all the greater than in the past, particularly in view of the closer links between institutions and markets resulting from the financial innovations which have enabled better integration of markets and merger and acquisition operations in the banking and insurance sectors
pl Zostało odnotowane, że pomimo podjętych środków kondycja finansowa Hynix pogarszała się z biegiem czasu
en It is also noted that the further the year progressed, the worse the financial situation of Hynix became despite the measures taken
pl W przypadku stwierdzenia, że od czasu poprzedniej inspekcji pojawiły się jakiekolwiek z danych opisanych w poprzedniej sekcji, warsztat mógłby porównać dane identyfikacyjne czujnika ruchu podłączonego do skrzyni biegów z danymi sparowanego czujnika ruchu zarejestrowanego w jednostce pojazdowej
en If any of the data described in the previous section is found to have occurred since the last inspection, the workshop could make a comparison between the motion sensor identification data of the motion sensor plugged into the gearbox with that of the paired motion sensor registered in the vehicle unit
pl Z biegiem czasu Rzymianie zaczęli wykazywać znaczne zainteresowanie tą uprawą; produkowali oliwki w Villae znajdujących się na całym obszarze Tuscii, przetwarzając je następnie w pobliskich olejarniach; typowy przykład można znaleźć w Civita di Bagnoregio
en The Romans later also showed considerable interest in olive-growing, and produced olives in the Villae scattered throughout Tuscia, processing them in local presses; a typical example can be seen at Civita di Bagnoregio
pl Bardziej jednak niepokoi fakt, że wśród nich znajduje się ponad 20 milionów dzieci i że z biegiem czasu ta liczba nie spada.
en What is even more worrying is that over 20 million children are among them and the figure has not improved over time.
pl Mam nadzieję, że uda się nam zapewnić ustanowienie odpowiednich procedur służących ocenie i potwierdzeniu zgodności, a także uzgodnienia służące częstemu przeglądowi celów i poprawianiu procedur z biegiem czasu.
en I hope we can ensure that procedures are put in place to assess and confirm compliance, and I hope that we can put in place arrangements for frequent review of the targets and for improvements to be made to the procedures as time progresses.
pl Teraz, przy obecnym układzie większości w Kongresie USA ustawy te nie są nawet w toku procedury - w związku z czym musimy przyjąć, że bieg spraw będzie utrudniony do czasu, aż zdołamy poczynić w tej sferze postęp wspólnie z takimi krajami jak Chiny czy Brazylia.
en Now, with the current majorities in Congress, the law is not even on the table - with the result that we must assume that things will be more difficult unless we succeed in taking some of these matters further with countries such as China, India or Brazil.
pl Jeżeli czas spowalniania jest krótszy niż czas przewidziany na określony etap badania, stan zgodności z cyklem teoretycznym jest odtworzone poprzez fazę stałej prędkości albo na biegu jałowym po zakończeniu najbliższej fazy stałej prędkości albo fazy biegu jałowego
en If the period of deceleration is shorter than that prescribed for the corresponding phase, the timing of the theoretical cycle is restored by a steady-state or an idling period merging into the following steady-state or idling operation
pl Zmiana ta pozwala ponadto określić gatunki drewna, z których musi pochodzić drewno wykorzystane do produkcji pojemników na słoninę (kasztan, dąb bezszypułkowy lub modrzew), w świetle praktyki, która się utrwaliła z biegiem czasu
en This amendment also specifies the botanical species whose wood may be used for the construction of doils (chestnut, oak and larch), taking established practice into account
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1403839 zdań frazy z czasem; z biegiem czasu.Znalezione w 216,017 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.