Tłumaczenia na język angielski:

 • maker     
  (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • manufacturer   
  (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • producer     
  (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • generator   
  (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • originator   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Producent, np. żywności
 
Przedsiębiorca
 
Fabrykant
 
producent

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (26)

numer kodowy nadany przez wytwórcęmanufacturer's development code number; manufacturer's development number
odpowiedzialność wytwórcyproducer liability
przemysł energetyczny (wytwórca energii elektrycznej)electrical industry
Stowarzyszenie Wytwórców Środków Aromatyzujących Dymu WędzarniczegoSFMA; Smoke Flavourings Manufacturers Association
wytwórca butelekbottle maker
wytwórca chodaków z drewnasabotmaker; clog maker
wytwórca hełmówheadpiecemaker; helmetmaker; armorer
wytwórca jedwabiumanufacturer; silk producer
wytwórca kielichówchalicemaker; cupmaker; pewterer
wytwórca klingswordbearer; blade maker
wytwórca kołczanów i sajdakówmaker; manufacturer; quiver producer
wytwórca lin okrętowychrope-maker
wytwórca lustermirror maker
wytwórca maściointment maker; perfumer
wytwórca okućferrules maker; button maker
wytwórca patelnifrying pan maker
wytwórca pergaminuvellum maker; parchment
wytwórca pucharów i kubków z drewnamaker; beaker & cup producer
wytwórca skrzydeł husarskich i ozdób z piórproducer; winged armor and ornamental feathers maker
wytwórca skrzyńcarpenter; coffer; chest producer; box; bin; bin maker; chest
wytwórca stołówtable maker; carpenter; joiner
wytwórca strzałbowman; archer
wytwórca sznurków i sznurowadełlace maker; rope maker
wytwórca sznurowadełproducer; buckle manufactturer; belt; shoelace
wytwórca torebpursemaker
wytwórca wapnashoemaker; slaked producer; lime maker

Przykładowe zdania z "wytwórca", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnejName and address of the manufacturer responsible for batch release for orodispersible tablet
kolumny rozdzielające (wytwórca, wszystkie informacje dotyczące właściwości kolumn, takie jak rozmiar poru, rodzaj rozdzielającego materiału itd., liczba, długość oraz kolejność użytych kolumnseparation columns (manufacturer, all information about the characteristics of the columns, such as pore size, kind of separation material, etc., number, length and order of the columns used
Procedura oceny obejmuje wizytę inspekcyjną u wytwórcyThe assessment procedure must include an inspection visit to the manufacturer
Wytwórca umieszcza oznakowanie WE na każdym materiale wybuchowym i sporządza pisemną deklarację zgodnościThe manufacturer affixes the CE mark to each explosive and draws up a written declaration of conformity
WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERIIMANUFACTURING AUTHORISATION HOLDERS RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
Wniosek o przebadanie typu do wybranej przez siebie jednostki notyfikowanej składa wytwórca lub jego upoważniony przedstawiciel ustanowiony we WspólnocieThe manufacturer, or his authorised representative established within the Community, must lodge the application for the type-examination with a notified body of his choice
W takim przypadku należy przedstawić kopię umowy lub dokument poświadczający zawarcie umowy (lub oświadczenie o istnieniu takiej umowy) pomiędzy wytwórcą pierwotnym, wytwórcą pośrednim lub jednostką gromadzącą a sprzedawcą lub pośrednikiem, w formie załącznika do dokumentu (por. załącznik ‧ część ‧ pktIn this case, provide a copy of the contract or evidence of the contract (or a declaration certifying its existence) between the producer, new producer or collector and the broker or dealer in an annex (see Annex II, Part ‧, point
Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie seriiName and address of the manufacturer responsible for batch release
wykazanie, że wszystkie etapy, określone w pkt ‧, zostały objęte systemami jakości przez zaangażowanych wytwórców i/lub podmiot orzekający, oraz dowody skuteczności tych systemówthe demonstration, that all stages, as mentioned under point ‧, are covered by quality systems of the manufacturers and/or of the adjudicating entity involved and the evidence of their effectiveness
NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNYNAME AND ADDRESS OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER AND OF THE MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE, IF DIFFERENT
Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie seriiName and address of the manufacturers responsible for batch release
Sanofi Pasteur MSD SNC, ‧ rue Jonas Salk F-‧ Lyon WytwórcaSanofi Pasteur MSD SNC, ‧ rue Jonas Salk, F-‧ Lyon Manufactured by
Wytwórca Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome OperationsManufacturer Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations
WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERIIMANUFACTURING AUTHORISATION HOLDERS RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
Klauzula tajności dokumentów klasyfikowanych UE może być obniżona lub zniesiona wyłącznie za pozwoleniem wytwórcy oraz, gdy istnieje taka potrzeba, w uzgodnieniu z innymi zainteresowanymi stronamiEU classified documents may be downgraded or declassified only with the permission of the originator, and, if necessary, after discussion with other interested parties
Wytwórca lub jego upoważniony przedstawiciel mający swe przedsiębiorstwo we Wspólnocie musi złożyć wniosek o badanie projektu jednej jednostce notyfikowanejThe manufacturer, or his authorized representative established within the Community, must lodge an application for EC design examination with a single notified body
WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERIIMANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
jest zdania, że państwa członkowskie i regiony powinny zabezpieczyć równe traktowanie rynkowe małych i średnich przedsiębiorstw produkujących energię oraz dużych jej wytwórców, w celu zabezpieczenia konsumentów energii przed skutkami monopolizacji rynkuConsiders that Member States and regions should ensure that small and medium-sized energy producers and large producers are treated equally on the market, with a view to protecting energy consumers against the effects of market monopolies
* milion jednostek międzynarodowych, mierzony biologiczną metodą efektu cytopatycznego (CPE) wobec własnego standardu wytwórcy interferonu beta-‧a (IFN beta-‧a), kalibrowanego wobec aktualnego międzynarodowego standardu NIH (GB-‧-‧) ** wytwarzany metodą rekombinacji DNA w komórkach jajnika chomika chińskiego (ang.Chinese hamster ovary Cells – CHO-K* Million International Units, measured by cytopathic effect (CPE) bioassay against the in-house IFN beta-‧a standard which is calibrated against the current international NIH standard (GB-‧-‧). ** produced in Chinese hamster ovary Cells (CHO-K‧) by recombinant DNA technology
Zainteresowane strony nie przedstawiły żadnych oficjalnych dokumentów państwa węgierskiego, które wyraźnie określałyby UOIG i powierzały świadczenie tej właśnie usługi konkretnemu wytwórcy (lub wytwórcomThe interested parties failed to submit any official document of the Hungarian State clearly defining an SGEI and entrusting a specific generator (or generators) with providing that specific service
Nazwa i adres wytwórców substancji biologicznie czynnejName and address of the manufacturers of the biological active substance
wytwórca szyldów (związane z tym działalności rzemieślnicze) (Schilderherstellung (verbundenes Handwerkmanufacture of signs (linked craft) (Schilderherstellung (verbundenes Handwerk
Nazwa i adres wytwórcy: ...Manufacturer’s name and address: ...
Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie seriiName and address of the manufacturer responsible for batch release
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3517 zdań frazy wytwórca.Znalezione w 1,662 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.