Tłumaczenia na język angielski:

 • maker     
  (Noun  ) (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • manufacturer   
  (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • producer     
  (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • generator   
  (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • originator   
  (noun   )
 • shaper   
  (Noun  ) (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Producent, np. żywności
 
Przedsiębiorca
 
Fabrykant
 
producent

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (27)

numer kodowy nadany przez wytwórcę
manufacturer's development code number; manufacturer's development number
Stowarzyszenie Wytwórców Środków Aromatyzujących Dymu Wędzarniczego
SFMA; Smoke Flavourings Manufacturers Association
wytwórca butelek
bottle maker
wytwórca chodaków z drewna
sabotmaker; clog maker
wytwórca hełmów
headpiecemaker; helmetmaker; armorer
wytwórca jedwabiu
manufacturer; silk producer
wytwórca kielichów
chalicemaker; cupmaker; pewterer
wytwórca kling
swordbearer; blade maker
wytwórca kołczanów i sajdaków
maker; manufacturer; quiver producer
wytwórca luster
mirror maker
wytwórca maści
ointment maker; perfumer
wytwórca okuć
ferrules maker; button maker
wytwórca patelni
frying pan maker
wytwórca pergaminu
vellum maker; parchment
wytwórca pucharów i kubków z drewna
maker; beaker & cup producer
wytwórca skrzydeł husarskich i ozdób z piór
producer; winged armor and ornamental feathers maker
wytwórca skrzyń
carpenter; coffer; chest producer; box; bin; bin maker; chest
wytwórca stołów
table maker; carpenter; joiner
wytwórca strzał
bowman; archer
wytwórca sznurowadeł
producer; buckle manufactturer; belt; shoelace
wytwórca toreb
pursemaker
wytwórca wapna
shoemaker; slaked producer; lime maker
wytwórca żywności
food manufacturer

Przykładowe zdania z "wytwórca", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Załączniki do certyfikatów są udostępniane innym jednostkom po złożeniu uzasadnionego wniosku i po poinformowaniu w pierwszej kolejności wytwórcy
en The annexes to the certificates shall be made available to the other notified bodies when a reasoned application is made and after first informing the manufacturer
pl Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawierać nazwę i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie danej serii produktu leczniczego
en The printed package leaflet of the medicinal product must state the name and address of the manufacturer responsible for the release of the concerned batch
pl WYTWÓRCA(Y) SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ(YCH) ORAZ WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII
en MANUFACTURER OF THE BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCE AND MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER(S) RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
pl Ponadto w niniejszym rozporządzeniu powinny się znaleźć szczegółowe przepisy dotyczące etykietowania środków aromatyzujących sprzedawanych bezpośrednio wytwórcy lub konsumentowi końcowemu
en In addition, specific provisions on the labelling of flavourings sold as such to the manufacturer or to the final consumer should be contained in this Regulation
pl Wytwórca lub jego upoważniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie musi przechowywać wraz z dokumentacją techniczną kopie świadectw dopuszczenia do użytkowania i dodatki do nich przez okres ‧ lat po wytworzeniu ostatniego produktu
en The manufacturer or his authorised representative established within the Community must keep with the technical documentation copies of suitability for use certificates and their additions for a period of ‧ years after the last product has been manufactured
pl NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY
en NAME AND ADDRESS OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER AND OF THE MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE, IF DIFFERENT
pl WYTWÓRCA(Y) SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ(YCH) ORAZ > WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII
en MANUFACTUREROF THE BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCEAND MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDERRESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
pl WYTWÓRCA(Y) SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ(YCH) ORAZ WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII
en MANUFACTURER(S) OF THE BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCE(S) AND MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER(S) RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
pl posiadacz oznacza wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną lub prawną, do której one należą
en holder shall mean the producer of the waste or the natural or legal person who is in possession of it
pl Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
en Marketing authorisation holder and manufacturer
pl WYTWÓRCY SUBSTANCJI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII
en MANUFACTURERS OF THE BIOLOGICAL ACTIVE SUBSTANCE AND MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDERS RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
pl wyznaczyć numer urzędowego kodu umożliwiającego identyfikację wytwórcy w przypadku, gdy nie jest on odpowiedzialny za dane szczegółowe dotyczące etykietowania
en prescribe an official code number enabling the manufacturer to be identified where the latter is not responsible for the labelling particulars
pl Wytwórca odpadów lub, w domyśle, osoba odpowiedzialna za zarządzanie nimi jest odpowiedzialna za zapewnienie poprawności informacji charakteryzującej
en The producer of the waste or, in default, the person responsible for its management, is responsible for ensuring that the characterisation information is correct
pl Ustalenia antykonkurencyjne poczyniono przy okazji posiedzeń Zrzeszenia Europejskich Wytwórców Kauczuku Syntetycznego (ESRA
en The anti-competitive arrangements took place in the margin of the meetings of the European Synthetic Rubber Association (ESRA
pl Nazwa i adres wytwórcy substancji biologicznie czynnej
en Name and address of the manufacturer of the biological active substance
pl dane szczegółowe można pominąć, pod warunkiem że pozostałe informacje podane przez wytwórcy wystarczają, by umożliwić użytkownikowi zastosowanie wyrobu i zrozumienie wyników podawanych przez wyrób
en specific particulars may be omitted provided that the other information supplied by the manufacturer is sufficient to enable the user to use the device and to understand the result(s) produced by the device
pl Drukowana ulotka dla produktu leczniczego musi zawierać nazwę i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie danej serii
en The printed package leaflet of the medicinal product must state the name and address of the manufacturer responsible for the release of the concerned batch
pl Wydrukowana ulotka dla pacjenta produktu leczniczego musi zawierać nazwę i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie danej serii
en The printed package leaflet of the medicinal product must state the name and address of the manufacturer responsible for the release of the concerned batch
pl Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii
en Name and address of the manufacturer responsible for batch release
pl W przypadku pomocy dla wytwórców wina wzmocnionego, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, termin operacyjny dla kursu wymiany jest taki sam, jak w przypadku odpowiednich środków dotyczących destylacji
en For the aid to be paid to makers of fortified wine, pursuant to the third subparagraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, the operative event for the exchange rate shall be the same as for the particular distillation measures concerned
pl Numer(-y) katalogowy(-e) wytwórcy (jeśli dostępne
en Manufacturer
pl W odniesieniu do energii odnawialnej i wytwarzanej z odpadów, wykorzystywanej przez wytwórców przemysłowych, należy zgłaszać ilości wytworzone z następujących nośników energii: energia geotermalna, energia słoneczna, odpady przemysłowe (źródło nieodnawialne), odpady komunalne (źródło odnawialne), odpady komunalne (źródło nieodnawialne), drewno, odpady drzewne i inne odpady stałe, gaz ze składowisk odpadów, gaz gnilny z osadów ściekowych, pozostałe biogazy oraz biopaliwa ciekłe
en For renewable energy and energy from waste used by autoproducers, quantities must be reported from the following energy products: geothermal energy, solar thermal, industrial waste (non-renewable), municipal waste (renewable), municipal waste (non-renewable), wood/wood waste/other solid waste, landfill gas, sewage sludge gas, other biogas and liquid biofuels
pl Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii
en Name and address of the manufacturer(s) responsible for batch release
pl W zakresie wymaganym przez moduły wyszczególnione w załączniku F do niniejszej TSI, ocena zgodności i dopuszczenia do użytkowania elementów interoperacyjnych jest wykonywana przez jednostkę notyfikowaną, jeśli taka została wskazana w procedurze, do której wytwórca lub jego upoważniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie zgłosił wniosek
en As far as required by the modules specified in Annex F of this TSI, the assessment of conformity and of suitability for use of an interoperability constituent shall be appraised by a notified body, when indicated in the procedure, with which the manufacturer or his authorised representative established within the Community has lodged the application
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3517 zdań frazy wytwórca.Znalezione w 0,942 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.