Tłumaczenia na język angielski:

 • maker     
  (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • manufacturer   
  (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • producer     
  (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • generator   
  (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • originator   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Producent, np. żywności
 
Przedsiębiorca
 
Fabrykant
 
producent

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (26)

numer kodowy nadany przez wytwórcę
manufacturer's development code number; manufacturer's development number
Stowarzyszenie Wytwórców Środków Aromatyzujących Dymu Wędzarniczego
SFMA; Smoke Flavourings Manufacturers Association
wytwórca butelek
bottle maker
wytwórca chodaków z drewna
sabotmaker; clog maker
wytwórca hełmów
headpiecemaker; helmetmaker; armorer
wytwórca jedwabiu
manufacturer; silk producer
wytwórca kielichów
chalicemaker; cupmaker; pewterer
wytwórca kling
swordbearer; blade maker
wytwórca kołczanów i sajdaków
maker; manufacturer; quiver producer
wytwórca luster
mirror maker
wytwórca maści
ointment maker; perfumer
wytwórca okuć
ferrules maker; button maker
wytwórca patelni
frying pan maker
wytwórca pergaminu
vellum maker; parchment
wytwórca pucharów i kubków z drewna
maker; beaker & cup producer
wytwórca skrzydeł husarskich i ozdób z piór
producer; winged armor and ornamental feathers maker
wytwórca skrzyń
carpenter; coffer; chest producer; box; bin; bin maker; chest
wytwórca stołów
table maker; carpenter; joiner
wytwórca strzał
bowman; archer
wytwórca sznurowadeł
producer; buckle manufactturer; belt; shoelace
wytwórca toreb
pursemaker
wytwórca wapna
shoemaker; slaked producer; lime maker

Przykładowe zdania z "wytwórca", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
en Name and address of the manufacturer responsible for batch release for orodispersible tablet
pl kolumny rozdzielające (wytwórca, wszystkie informacje dotyczące właściwości kolumn, takie jak rozmiar poru, rodzaj rozdzielającego materiału itd., liczba, długość oraz kolejność użytych kolumn
en separation columns (manufacturer, all information about the characteristics of the columns, such as pore size, kind of separation material, etc., number, length and order of the columns used
pl Procedura oceny obejmuje wizytę inspekcyjną u wytwórcy
en The assessment procedure must include an inspection visit to the manufacturer
pl Wytwórca umieszcza oznakowanie WE na każdym materiale wybuchowym i sporządza pisemną deklarację zgodności
en The manufacturer affixes the CE mark to each explosive and draws up a written declaration of conformity
pl WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNI ZA ZWOLNIENIE SERII
en MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDERS RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
pl Wniosek o przebadanie typu do wybranej przez siebie jednostki notyfikowanej składa wytwórca lub jego upoważniony przedstawiciel ustanowiony we Wspólnocie
en The manufacturer, or his authorised representative established within the Community, must lodge the application for the type-examination with a notified body of his choice
pl W takim przypadku należy przedstawić kopię umowy lub dokument poświadczający zawarcie umowy (lub oświadczenie o istnieniu takiej umowy) pomiędzy wytwórcą pierwotnym, wytwórcą pośrednim lub jednostką gromadzącą a sprzedawcą lub pośrednikiem, w formie załącznika do dokumentu (por. załącznik ‧ część ‧ pkt
en In this case, provide a copy of the contract or evidence of the contract (or a declaration certifying its existence) between the producer, new producer or collector and the broker or dealer in an annex (see Annex II, Part ‧, point
pl Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii
en Name and address of the manufacturer responsible for batch release
pl wykazanie, że wszystkie etapy, określone w pkt ‧, zostały objęte systemami jakości przez zaangażowanych wytwórców i/lub podmiot orzekający, oraz dowody skuteczności tych systemów
en the demonstration, that all stages, as mentioned under point ‧, are covered by quality systems of the manufacturers and/or of the adjudicating entity involved and the evidence of their effectiveness
pl NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNY
en NAME AND ADDRESS OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER AND OF THE MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE, IF DIFFERENT
pl Nazwa i adres wytwórców odpowiedzialnych za zwolnienie serii
en Name and address of the manufacturers responsible for batch release
pl Sanofi Pasteur MSD SNC, ‧ rue Jonas Salk F-‧ Lyon Wytwórca
en Sanofi Pasteur MSD SNC, ‧ rue Jonas Salk, F-‧ Lyon Manufactured by
pl Wytwórca Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations
en Manufacturer Glaxo Operations UK Limited (trading as Glaxo Wellcome Operations
pl WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII
en MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDERS RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
pl Klauzula tajności dokumentów klasyfikowanych UE może być obniżona lub zniesiona wyłącznie za pozwoleniem wytwórcy oraz, gdy istnieje taka potrzeba, w uzgodnieniu z innymi zainteresowanymi stronami
en EU classified documents may be downgraded or declassified only with the permission of the originator, and, if necessary, after discussion with other interested parties
pl Wytwórca lub jego upoważniony przedstawiciel mający swe przedsiębiorstwo we Wspólnocie musi złożyć wniosek o badanie projektu jednej jednostce notyfikowanej
en The manufacturer, or his authorized representative established within the Community, must lodge an application for EC design examination with a single notified body
pl WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII
en MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
pl jest zdania, że państwa członkowskie i regiony powinny zabezpieczyć równe traktowanie rynkowe małych i średnich przedsiębiorstw produkujących energię oraz dużych jej wytwórców, w celu zabezpieczenia konsumentów energii przed skutkami monopolizacji rynku
en Considers that Member States and regions should ensure that small and medium-sized energy producers and large producers are treated equally on the market, with a view to protecting energy consumers against the effects of market monopolies
pl * milion jednostek międzynarodowych, mierzony biologiczną metodą efektu cytopatycznego (CPE) wobec własnego standardu wytwórcy interferonu beta-‧a (IFN beta-‧a), kalibrowanego wobec aktualnego międzynarodowego standardu NIH (GB-‧-‧) ** wytwarzany metodą rekombinacji DNA w komórkach jajnika chomika chińskiego (ang.Chinese hamster ovary Cells – CHO-K
en * Million International Units, measured by cytopathic effect (CPE) bioassay against the in-house IFN beta-‧a standard which is calibrated against the current international NIH standard (GB-‧-‧). ** produced in Chinese hamster ovary Cells (CHO-K‧) by recombinant DNA technology
pl Zainteresowane strony nie przedstawiły żadnych oficjalnych dokumentów państwa węgierskiego, które wyraźnie określałyby UOIG i powierzały świadczenie tej właśnie usługi konkretnemu wytwórcy (lub wytwórcom
en The interested parties failed to submit any official document of the Hungarian State clearly defining an SGEI and entrusting a specific generator (or generators) with providing that specific service
pl Nazwa i adres wytwórców substancji biologicznie czynnej
en Name and address of the manufacturers of the biological active substance
pl wytwórca szyldów (związane z tym działalności rzemieślnicze) (Schilderherstellung (verbundenes Handwerk
en manufacture of signs (linked craft) (Schilderherstellung (verbundenes Handwerk
pl Nazwa i adres wytwórcy: ...
en Manufacturer’s name and address: ...
pl Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii
en Name and address of the manufacturer responsible for batch release
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3517 zdań frazy wytwórca.Znalezione w 1,103 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.