Tłumaczenia na język angielski:

 • maker     
  (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • manufacturer   
  (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • producer     
  (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • generator   
  (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • originator   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Producent, np. żywności
 
Przedsiębiorca
 
Fabrykant
 
producent

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (26)

numer kodowy nadany przez wytwórcę
manufacturer's development code number; manufacturer's development number
Stowarzyszenie Wytwórców Środków Aromatyzujących Dymu Wędzarniczego
SFMA; Smoke Flavourings Manufacturers Association
wytwórca butelek
bottle maker
wytwórca chodaków z drewna
sabotmaker; clog maker
wytwórca hełmów
headpiecemaker; helmetmaker; armorer
wytwórca jedwabiu
manufacturer; silk producer
wytwórca kielichów
chalicemaker; cupmaker; pewterer
wytwórca kling
swordbearer; blade maker
wytwórca kołczanów i sajdaków
maker; manufacturer; quiver producer
wytwórca luster
mirror maker
wytwórca maści
ointment maker; perfumer
wytwórca okuć
ferrules maker; button maker
wytwórca patelni
frying pan maker
wytwórca pergaminu
vellum maker; parchment
wytwórca pucharów i kubków z drewna
maker; beaker & cup producer
wytwórca skrzydeł husarskich i ozdób z piór
producer; winged armor and ornamental feathers maker
wytwórca skrzyń
carpenter; coffer; chest producer; box; bin; bin maker; chest
wytwórca stołów
table maker; carpenter; joiner
wytwórca strzał
bowman; archer
wytwórca sznurowadeł
producer; buckle manufactturer; belt; shoelace
wytwórca toreb
pursemaker
wytwórca wapna
shoemaker; slaked producer; lime maker

Przykładowe zdania z "wytwórca", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl zobowiązanie wytwórcy do wypełniania obowiązków nałożonych zatwierdzonym systemem jakości
en an undertaking to fulfil the obligations imposed by the quality system is approved
pl WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERII
en MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
pl Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
en Marketing Authorisation Holder and Manufacturer
pl Ponadto w niniejszym rozporządzeniu powinny się znaleźć szczegółowe przepisy dotyczące etykietowania środków aromatyzujących sprzedawanych bezpośrednio wytwórcy lub konsumentowi końcowemu
en In addition, specific provisions on the labelling of flavourings sold as such to the manufacturer or to the final consumer should be contained in this Regulation
pl Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji aktywnej
en Name and address of the manufacturers of the biological active substance
pl Do celów wykonania art. ‧ Państwa Członkowskie mogą wymagać od wytwórców produktów immunologicznych przedłożenia właściwej władzy wszelkich sprawozdań pokontrolnych, podpisanych przez osobę upoważnioną zgodnie z art
en For the purpose of implementing Article ‧, Member States may require manufacturers of immunological products to submit to a competent authority copies of all the control reports signed by the qualified person in accordance with Article
pl Wytwórcy twierdzą, że każdy podmiot prywatny będący na miejscu MVM (posiadający, jako jedyny nabywca, prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dostaw) podjąłby decyzję o zawarciu umów PPA, zaś korzyść gospodarcza wynikająca z tych umów nie wykracza poza to, co w sytuacji niedojrzałego rynku energii połowy lat ‧. na Węgrzech było normalną korzyścią handlową dla stron
en They argue that any private actor in the position of MVM (with legal obligation of security of supply, as a single buyer) would have chosen to enter into the PPAs, and that the economic advantage from the PPAs does not go beyond what, in the circumstances of the immature energy market of the ‧s in Hungary, was a normal commercial advantage for the parties
pl Liczniki te są oznaczane przez wytwórcę jednym albo wieloma zestawami liter albo liczb albo liter i liczb
en These meters shall be designated, by the manufacturer, by one or more groups either of letters or numbers, or of a combination of letters and numbers
pl Sektor publiczny uratował wytwórców, którzy znaleźli się w sytuacji bez wyjścia, gdyż nie wiedzieli, jaką przyjąć strategię, zwłaszcza w odniesieniu do ryzyka finansowego.
en The public sector has rescued the manufacturers, who were in a deadlock as to the strategy to be adopted, particular in relation to financial risks.
pl Nazwa i adres wytwórcy(ów) substancji biologicznie czynnej(ych
en Name and address of the manufacturers of the biological active substances
pl Nazwa i adres wytwórcy(ów) substancji biologicznie czynnej(ych
en Manufacturer of the biological active substance
pl Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie serii
en Name and address of the manufacturer responsible for batch release
pl Kluczowe elementy, stanowiące o specyficznym charakterze przedmiotowego produktu, są wielorakie i bezpośrednio związane z czasem trwania i sposobami wykonywania czynności, a także z umiejętnościami i doświadczeniem wytwórcy
en There are numerous key elements defining the specific character of the product in question and they are directly linked to the duration and methods used in the operations, and also to the skill and experience of the artisan
pl Powinny być zgodne z określonymi przez wytwórcę parametrami działania, w szczególności, gdzie jest to stosowne, w zakresie wrażliwości analitycznej, czułości diagnostycznej, selektywności analitycznej, selektywności diagnostycznej, dokładności, powtarzalności, odtwarzalności, włączając w to uwzględnienie znanych zakłóceń oraz ograniczeń wykrywania
en They must achieve the performances, in particular, where appropriate, in terms of analytical sensitivity, diagnostic sensitivity, analytical specificity, diagnostic specificity, accuracy, repeatability, reproducibility, including control of known relevant interference, and limits of detection, stated by the manufacturer
pl Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie serii
en Name and address of the manufacturer responsible for batch release
pl WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERII
en AUTHORISATION HOLDER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
pl że materiał paszowy jest przeznaczony dla wytwórców mieszanek paszowych, które spełniają warunki ustanowione w lit. a
en that the raw material is intended for manufacturers of compound feedingstuffs who fulfil the conditions laid down in paragraph (a
pl Jednak kiedy przyglądam się treści, innymi słowy, narzędziom pozwalającym nam zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych, to mam odczucie, że nie będzie możliwe osiągnięcie celów wyznaczonych na rok 2020, na przykład ze względu na ustępstwa w zakresie emisji z pojazdów i derogacje wobec wytwórców energii w szczególności.
en However, when we examine the content, in other words the tools that will enable us to reduce emissions of greenhouse gases, I have the feeling that it will not be possible to achieve the targets in 2020 due, for example, to the climb-down on vehicle emissions and derogations for energy producers in particular.
pl W celu zakwalifikowania się do otrzymania pomocy, wytwórcy wzmacnianego wina składają do właściwej agencji interwencyjnej wniosek, najpóźniej w dniu ‧ listopada następującego po zakończeniu danego roku winnego, załączając dowód, że zabezpieczenie, określone w art. ‧ ust. ‧, zostało wniesione
en To qualify for the aid, makers of fortified wine shall submit an application to the competent intervention agency, not later than ‧ November following the end of the wine year concerned, enclosing proof that the security referred to in Article ‧) has been lodged
pl Wytwórca musi umożliwić dostęp notyfikowanej jednostce w celach inspekcyjnych do pomieszczeń wytwórczych, inspekcyjnych, badawczych i magazynowych oraz przekazać jej wszelkie niezbędne informacje, w szczególności
en The manufacturer must allow the notified body access for inspection purposes to the inspection, testing and storage premises and provide it with all necessary information, in particular
pl Wytwórcy-eksporterzy realizujący dostawy do eksportera końcowego kwalifikują się do AAS z tytułu dostaw pośrednich
en Manufacturer-exporters supplying the ultimate exporter are eligible for AAS for intermediate supplies
pl Rynki właściwe dla oceny umów PPA należą do pierwszej i czwartej kategorii, ponieważ MVM kupuje energię elektryczną od wytwórców krajowych, importuje energię elektryczną i sprzedaje ją regionalnym spółkom dystrybucyjnym i dostawcom handlowym (dostawcom na rynku detalicznym). MVM zapewnia także moce zarezerwowane operatorowi systemu przesyłowego, aby zagwarantować zbilansowanie systemu
en The relevant markets for the assessment of the PPAs are the first and fourth category, as MVM purchases electricity from domestic generators, imports electricity and sells it to regional distribution companies and commercial suppliers (suppliers on the retail market). MVM also provides reserved capacities to the Transmission System Operator in order to ensure the balancing of the system
pl przez wytwórców produktów cukierniczych i lodów
en by manufacturers of pastry products and ice-cream
pl Władze węgierskie podkreślają, że IBIDEN HU jest w stanie produkować substraty do filtrów cząstek stałych bez większych inwestycji, tak samo jak może je produkować każdy wytwórca stosujący taką samą technologię produkcji
en The Hungarian authorities emphasize that IBIDEN HU is able to produce substrates for particulate filters with the same equipment without any significant investment, as any manufacturer with the same production technology could
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3517 zdań frazy wytwórca.Znalezione w 0,683 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.