Tłumaczenia na język angielski:

 • maker     
  (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • manufacturer   
  (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • producer     
  (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • generator   
  (noun   )
   
  ten, kto coś wytwarza, produkuje
 • originator   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
producent
 
Przedsiębiorca
 
Producent, np. żywności
 
Fabrykant

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (26)

numer kodowy nadany przez wytwórcęmanufacturer's development code number; manufacturer's development number
odpowiedzialność wytwórcyproducer liability
przemysł energetyczny (wytwórca energii elektrycznej)electrical industry
Stowarzyszenie Wytwórców Środków Aromatyzujących Dymu WędzarniczegoSFMA; Smoke Flavourings Manufacturers Association
wytwórca butelekbottle maker
wytwórca chodaków z drewnasabotmaker; clog maker
wytwórca hełmówheadpiecemaker; helmetmaker; armorer
wytwórca jedwabiumanufacturer; silk producer
wytwórca kielichówchalicemaker; cupmaker; pewterer
wytwórca klingswordbearer; blade maker
wytwórca kołczanów i sajdakówmaker; manufacturer; quiver producer
wytwórca lin okrętowychrope-maker
wytwórca lustermirror maker
wytwórca maściointment maker; perfumer
wytwórca okućferrules maker; button maker
wytwórca patelnifrying pan maker
wytwórca pergaminuvellum maker; parchment
wytwórca pucharów i kubków z drewnamaker; beaker & cup producer
wytwórca skrzydeł husarskich i ozdób z piórproducer; winged armor and ornamental feathers maker
wytwórca skrzyńcarpenter; coffer; chest producer; box; bin; bin maker; chest
wytwórca stołówtable maker; carpenter; joiner
wytwórca strzałbowman; archer
wytwórca sznurków i sznurowadełlace maker; rope maker
wytwórca sznurowadełproducer; buckle manufactturer; belt; shoelace
wytwórca torebpursemaker
wytwórca wapnashoemaker; slaked producer; lime maker

Przykładowe zdania z "wytwórca", pamięć tłumaczeniowa

add example
zobowiązanie wytwórcy do wypełniania obowiązków nałożonych zatwierdzonym systemem jakościan undertaking to fulfil the obligations imposed by the quality system is approved
WYTWÓRCA ODPOWIEDZIALNY ZA ZWOLNIENIE SERIIMANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
Podmiot odpowiedzialny i wytwórcaMarketing Authorisation Holder and Manufacturer
Ponadto w niniejszym rozporządzeniu powinny się znaleźć szczegółowe przepisy dotyczące etykietowania środków aromatyzujących sprzedawanych bezpośrednio wytwórcy lub konsumentowi końcowemuIn addition, specific provisions on the labelling of flavourings sold as such to the manufacturer or to the final consumer should be contained in this Regulation
Nazwa i adres wytwórcy biologicznej substancji aktywnejName and address of the manufacturers of the biological active substance
Do celów wykonania art. ‧ Państwa Członkowskie mogą wymagać od wytwórców produktów immunologicznych przedłożenia właściwej władzy wszelkich sprawozdań pokontrolnych, podpisanych przez osobę upoważnioną zgodnie z artFor the purpose of implementing Article ‧, Member States may require manufacturers of immunological products to submit to a competent authority copies of all the control reports signed by the qualified person in accordance with Article
Wytwórcy twierdzą, że każdy podmiot prywatny będący na miejscu MVM (posiadający, jako jedyny nabywca, prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa dostaw) podjąłby decyzję o zawarciu umów PPA, zaś korzyść gospodarcza wynikająca z tych umów nie wykracza poza to, co w sytuacji niedojrzałego rynku energii połowy lat ‧. na Węgrzech było normalną korzyścią handlową dla stronThey argue that any private actor in the position of MVM (with legal obligation of security of supply, as a single buyer) would have chosen to enter into the PPAs, and that the economic advantage from the PPAs does not go beyond what, in the circumstances of the immature energy market of the ‧s in Hungary, was a normal commercial advantage for the parties
Liczniki te są oznaczane przez wytwórcę jednym albo wieloma zestawami liter albo liczb albo liter i liczbThese meters shall be designated, by the manufacturer, by one or more groups either of letters or numbers, or of a combination of letters and numbers
Sektor publiczny uratował wytwórców, którzy znaleźli się w sytuacji bez wyjścia, gdyż nie wiedzieli, jaką przyjąć strategię, zwłaszcza w odniesieniu do ryzyka finansowego.The public sector has rescued the manufacturers, who were in a deadlock as to the strategy to be adopted, particular in relation to financial risks.
Nazwa i adres wytwórcy(ów) substancji biologicznie czynnej(ychName and address of the manufacturers of the biological active substances
Nazwa i adres wytwórcy(ów) substancji biologicznie czynnej(ychManufacturer of the biological active substance
Nazwa i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie seriiName and address of the manufacturer responsible for batch release
Kluczowe elementy, stanowiące o specyficznym charakterze przedmiotowego produktu, są wielorakie i bezpośrednio związane z czasem trwania i sposobami wykonywania czynności, a także z umiejętnościami i doświadczeniem wytwórcyThere are numerous key elements defining the specific character of the product in question and they are directly linked to the duration and methods used in the operations, and also to the skill and experience of the artisan
Powinny być zgodne z określonymi przez wytwórcę parametrami działania, w szczególności, gdzie jest to stosowne, w zakresie wrażliwości analitycznej, czułości diagnostycznej, selektywności analitycznej, selektywności diagnostycznej, dokładności, powtarzalności, odtwarzalności, włączając w to uwzględnienie znanych zakłóceń oraz ograniczeń wykrywaniaThey must achieve the performances, in particular, where appropriate, in terms of analytical sensitivity, diagnostic sensitivity, analytical specificity, diagnostic specificity, accuracy, repeatability, reproducibility, including control of known relevant interference, and limits of detection, stated by the manufacturer
Nazwa i adres wytwórcy(ów) odpowiedzialnego(ych) za zwolnienie seriiName and address of the manufacturer responsible for batch release
WYTWÓRCA(Y) ODPOWIEDZIALNY(I) ZA ZWOLNIENIE SERIIAUTHORISATION HOLDER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE
że materiał paszowy jest przeznaczony dla wytwórców mieszanek paszowych, które spełniają warunki ustanowione w lit. athat the raw material is intended for manufacturers of compound feedingstuffs who fulfil the conditions laid down in paragraph (a
Jednak kiedy przyglądam się treści, innymi słowy, narzędziom pozwalającym nam zmniejszyć emisje gazów cieplarnianych, to mam odczucie, że nie będzie możliwe osiągnięcie celów wyznaczonych na rok 2020, na przykład ze względu na ustępstwa w zakresie emisji z pojazdów i derogacje wobec wytwórców energii w szczególności.However, when we examine the content, in other words the tools that will enable us to reduce emissions of greenhouse gases, I have the feeling that it will not be possible to achieve the targets in 2020 due, for example, to the climb-down on vehicle emissions and derogations for energy producers in particular.
W celu zakwalifikowania się do otrzymania pomocy, wytwórcy wzmacnianego wina składają do właściwej agencji interwencyjnej wniosek, najpóźniej w dniu ‧ listopada następującego po zakończeniu danego roku winnego, załączając dowód, że zabezpieczenie, określone w art. ‧ ust. ‧, zostało wniesioneTo qualify for the aid, makers of fortified wine shall submit an application to the competent intervention agency, not later than ‧ November following the end of the wine year concerned, enclosing proof that the security referred to in Article ‧) has been lodged
Wytwórca musi umożliwić dostęp notyfikowanej jednostce w celach inspekcyjnych do pomieszczeń wytwórczych, inspekcyjnych, badawczych i magazynowych oraz przekazać jej wszelkie niezbędne informacje, w szczególnościThe manufacturer must allow the notified body access for inspection purposes to the inspection, testing and storage premises and provide it with all necessary information, in particular
Wytwórcy-eksporterzy realizujący dostawy do eksportera końcowego kwalifikują się do AAS z tytułu dostaw pośrednichManufacturer-exporters supplying the ultimate exporter are eligible for AAS for intermediate supplies
Rynki właściwe dla oceny umów PPA należą do pierwszej i czwartej kategorii, ponieważ MVM kupuje energię elektryczną od wytwórców krajowych, importuje energię elektryczną i sprzedaje ją regionalnym spółkom dystrybucyjnym i dostawcom handlowym (dostawcom na rynku detalicznym). MVM zapewnia także moce zarezerwowane operatorowi systemu przesyłowego, aby zagwarantować zbilansowanie systemuThe relevant markets for the assessment of the PPAs are the first and fourth category, as MVM purchases electricity from domestic generators, imports electricity and sells it to regional distribution companies and commercial suppliers (suppliers on the retail market). MVM also provides reserved capacities to the Transmission System Operator in order to ensure the balancing of the system
przez wytwórców produktów cukierniczych i lodówby manufacturers of pastry products and ice-cream
Władze węgierskie podkreślają, że IBIDEN HU jest w stanie produkować substraty do filtrów cząstek stałych bez większych inwestycji, tak samo jak może je produkować każdy wytwórca stosujący taką samą technologię produkcjiThe Hungarian authorities emphasize that IBIDEN HU is able to produce substrates for particulate filters with the same equipment without any significant investment, as any manufacturer with the same production technology could
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3517 zdań frazy wytwórca.Znalezione w 1,354 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.