wymowa: IPA: [vɨˈs̪ɔkji] vɨˈsɔci  

Tłumaczenia na język angielski:

 • high           
  (Adjectival  ) (advb, verb, noun, adjv   )
   
  mający dużą zawartość czegoś (zwykle domyślnej cechy)
   
  mający duże znaczenie, cieszący się szacunkiem; używane również jako tytuł honorowy
   
  mający duży wymiar pionowy
   
  elevated
   
  elevated
 • tall           
  (Adjective, Adjectival  ) (verb, adjv   )
   
  of a person
   
  of a building
   
  mający duży wymiar pionowy
   
  of a person
   
  of a building
   
  of a person
 • lofty     
  (Adjective, Adjectival  ) (adjv   )
   
  high
   
  high
   
  high, having great height or stature
 • loud       
  (adjv   )
 • long             
  (advb, noun, verb, adjv   ) []
   
  Having relatively great height.
   
  Mający względnie dużą wysokość.
 • alt   
 • alto       
  (noun, adjv   )
 • big           
  (adjv   )
 • boot       
  (verb, noun   )
 • elevated   
  (noun, adjv   )
 • exalted   
  (adjv   )
 • high-pitched   
  (adjv   )
 • soaring   
  (noun   )
 • strapping   
  (adjv   )
 • superior     
  (noun, adjv   )
 • towering   
  (adjv   )
 • upmarket   
  (adjv   )
 • upscale     
 • upstanding   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
tall
 
znajdujący się na dużej wysokości (wysoko)
 
o dźwięku: mający dużą częstotliwość
 
mający dużą zawartość czegoś ( zwykle domyślnej cechy )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (68)

Atlas Wysoki
High Atlas
bardzo wysoka odprawa
golden parachute
borówka wysoka
tall bilberry; Vaccinium corymbosum; swamp blueberry; high-bush blueberry
Borówka wysoka
Vaccinium australe; Vaccinium corymbosum
europejski obszar szkolnictwa wyższego
European Higher Education Area
Filip V Wysoki
Philip V of France
Grupa wysokiego szczebla ds. konkurencyjności, energii i środowiska
High Level Group on Competitiveness, Energy and the Environment
Helsińska Wyższa Szkoła Handlu
Helsinki School of Economics
izba wyższa
senate; Upper House; upper house
już najwyższy czas
it's high time
kadra wyższego szczebla
senior management
kapitał wysokiej jakości
high quality capital
klasa wyższa
upper class; upper classes; aristocracy
lecytyna sojowa o wysokiej zawartości fosfatydylocholiny
high-phosphatidylcholine soyabean lecithin
linia wysokiego napięcia
high-voltage line; high voltage line
Mam wysokie ciśnienie.
I have high blood pressure;
materiał wysokiego ryzyka
high risk material
Najwyżsi przywódcy
Supreme Leader
najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów niepochodzących
maximum content of non-originating materials
Najwyższa Rada Hellenów
Supreme Council of Ethnikoi Hellenes
Najwyższa Tajna Rada
Supreme Privy Council
Najwyższy
Divine; Jehovah; God Almighty; Maker; Creator; Almighty; Lord; Godhead
najwyższy czas
about time
najwyższy czas, aby
high time to; it's high time to
nefrolepis wysoki
Nephrolepis exaltata; Nephrolepis exaltata bostoniensis; Boston fern
oceny, przeniesienie na wyższy stopień oraz awans
reports, advancement to a higher step and promotion
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa
National Film School in Łódź
pierwszy stopień kształcenia wyższego
ISCED 5; first stage of tertiary education (ISCED 5)
podmiot dominujący wyższego szczebla
ultimate controlling parent (UCP)
Poziomka wysoka
Fragaria moschata
prawo do przeniesienia na wyższy stopień
right to advancement to a higher step
Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy
Chairman of the Verkhovna Rada
Przewodniczący Sądu Najwyższego
Chief Justice of Ireland
Rada Najwyższa Narodowa
Supreme National Council
rynek wyższego szczebla
up-stream market
sąd najwyższy
supreme court
Siła wyższa
Force majeure
ssaki wyższe
subclass Eutheria; Eutheria
stopień wyższy
comperative degree; comparative; comparative degree
surowica odpornościowa o wysokim mianie przeciwciał
serum therapy; immune serum; hyperimmune serum; antiserum
szarłat wysoki
love lies bleeding; amaranthus caudatus; Amaranthus caudatus; inca wheat; amaranthus edulis
Tantry Jogi Najwyższej
Anuttara Yoga Tantra
telewizja wysokiej rozdzielczości
high-definition television
tymczasowe najwyższe tolerowane dzienne pobranie
provisional maximum tolerable daily intake; PMTDI
Wysoki Jesionik
Hrubý Jeseník
Wysoki komisarz
High Commissioner
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców
United Nations High Commissioner for Refugees
Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka
UN High Commissioner for Human Rights
Wysoki Przedstawiciel dla Bośni i Hercegowiny
High Representative for Bosnia and Herzegovina
Wysoki Przedstawiciel ds. WPZB
High Representative for the CFSP
Wysoki Sądzie
Your Honour
Wysoki Zamek
Lviv High Castle
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Academy of Economics in Białystok
Wyższe uczelnie w Łodzi
Education in Łódź
Zgromadzenie Najwyższe Tadżykistanu
National Assembly of Tajikistan

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wysoki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl przypomina, że zanieczyszczenie powietrza jest główną przyczyną problemów zdrowotnych w UE; podkreśla w związku z tym, że miasta o wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza powinny rozważyć ustanowienie stref niskiej emisji
en Recalls that air pollution is a major cause of health problems in the EU; stresses therefore that cities with high air pollution should consider establishing low emission zones
pl Pomoc na rzecz zachęty do produkcji produktów rolnych wysokiej jakości
en Aid to encourage the production of quality agricultural products
pl Najwyższy pruski medal za odwagę
en Prussia' s highest medal for bravery
pl Zadanie tej grupy wysokiego szczebla, w której pracach Komisja aktywnie uczestniczy, polega na monitorowaniu wdrażania SIS II w państwach członkowskich.
en This high-level group, in which the Commission is actively involved, has the task of monitoring the implementation of SIS II in the Member States.
pl Przepraszam, panie komisarzu Špidla, ale ja nie podchodzę z takim entuzjazmem do pańskiej platformy, która stanowi kolejne forum do debaty, choć na wysokim szczeblu, w ramach spotkań dwustronnych.
en I am sorry, Commissioner Špidla, that I cannot enthuse about your platform, which is yet another forum for debate, albeit at high level, in the framework of bilateral meetings.
pl Należy zauważyć, że wielkość przywozu dokonywana poprzez współpracujących eksporterów stanowiła ‧ % przywozu zarejestrowanego przez Eurostat i była wyższa niż całkowita wielkość rozważanego produktu przywożonego z ChRL w okresie objętym badaniem w poprzednim postępowaniu przeglądowym
en It should be noted that the volume of the exports by the cooperating exporter constituted ‧ % of the imports registered by Eurostat and was higher than the total volume of the product under consideration imported from the PRC during the IP of the previous expiry review
pl Ja natomiast wręczam wysokie napiwki
en I, on the other hand, am a magnificent tipper
pl Komisja jednakże uznała, że celem osiągnięcia najwyższej możliwej reprezentatywności próby uwzględniającej ograniczenia czasowe dochodzenia, właściwe było objęcie próbą tylko tych czterech przedsiębiorstw, ponieważ i) umożliwiło to objęcie większej wielkości wywozu oraz ii) można w ten sposób było zbadać te cztery przedsiębiorstwa w przewidzianym okresie
en The Commission however considered that in order to reach the highest possible representativity of the sample taking into account the time limits of the investigation, it was appropriate to include only these four companies in the sample since (i) this allowed to cover a larger volume of exports and (ii) it was feasible to investigate these four companies within the time available
pl Ten wniosek w sposób oczywisty temu przeczy. Istnieją już takie organizacje, jak Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds.
en The EU is supposed to be a Union of values which holds human rights and human values sacred, but this proposal flies in the face of that.
pl Jednym z celów przedmiotowego sprawozdania jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony konsumenta oraz stworzenie uczciwego i przejrzystego środowiska dla hazardu w cyberprzestrzeni.
en This report seeks to ensure a high level of consumer protection and to ensure a fair and transparent gaming environment in cyberspace.
pl wskazówkę dotyczącą odpowiedniego sortowania tkanin odpowiadającego temperaturze prania w zależności od typu tkaniny; należy umieścić również informację o tym, że w większości przypadków nie zachodzi konieczność prania w wysokich temperaturach, jeśli stosowane są nowoczesne detergenty, takie jak detergenty w kompakcie, oraz nowoczesne pralki bębnowe
en advice on sorting fabrics appropriately, the corresponding wash temperature according to the fabric type, also stating that in most cases washing at higher temperatures is no longer necessary when using modern detergents, such as compact detergents, and modern washing machines
pl BEM dla bloku częstotliwości podlegającego ograniczeniom tworzą tabele ‧ i ‧ połączone w taki sposób, że wartość graniczna dla każdej częstotliwości określana jest przez najwyższą wartość spośród wymogów podstawowych i wymogów specyficznych dla bloku
en The BEM for a restricted spectrum block is built up by combining Tables ‧ and ‧ in such a way that the limit for each frequency is given by the higher value out of the baseline requirements and the block specific requirements
pl Należy więc ustalić listę wspomnianych grup odmian wysokiej jakości na okres zbiorów w roku
en These groups of high-quality varieties should therefore be determined for the ‧ harvest
pl Rynek Ameryki Północnej odnotował znaczące wielkości sprzedaży krajowej i wysoki poziom konkurencji zarówno wśród krajowych, jak i zagranicznych przedsiębiorstw
en The North American market showed a significant volume of domestic sales and a considerable level of competition from both domestic and foreign companies
pl (NL) Pani przewodnicząca! W tej Izbie reprezentuję naród, który z pieniędzy podatników wpłaca proporcjonalnie najwyższy wkład netto do Unii Europejskiej.
en (NL) Madam President, I represent in this House the population that makes proportionally the highest net contribution of taxpayers' money to the European Union.
pl Grupa S&D podkreślała już znaczenie jakie miałoby członkostwo Wysokiego Przedstawiciela w tej politycznej rodzinie, ale bez wątpienia równie ważne jest zapewnienie równowagi płci.
en The S&D Group has mentioned how significant it would be for the High Representative to be a member of this political family, but there is no doubt that it is also important to ensure a gender balance.
pl Wysokie ryzyko oznacza, że przywóz będzie się odbywał wyłącznie na warunkach, które w znaczący sposób zmniejszają ryzyko, na przykład poprzez dodatkowe gwarancje, testy lub leczenie
en High risk implies that importation will only take place under conditions which significantly reduce the risk, for example by additional guarantees, testing or treatment
pl Wręcz przeciwnie, rynki spodziewają się, że z powodu rosnącego popytu na świecie, a także osłabienia podaży, ceny ropy pozostaną na wysokim poziomie
en Rather, markets expect oil prices to remain at high levels, driven mainly by buoyant global demand and, to some extent, by fragilities on the supply side
pl W celu osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony zdrowia konsumentów i zagwarantowania im prawa do informacji należy zapewnić, aby konsumenci byli odpowiednio informowani w odniesieniu do środków spożywczych, miedzy innymi poprzez umieszczanie na etykietach informacji o wszystkich składnikach
en In order to achieve a high level of health protection for consumers and to guarantee their right to information, it must be ensured that consumers are appropriately informed as regards foodstuffs, inter alia, through the listing of all ingredients on labels
pl Izolacyjność cieplna i odporność mechaniczna ŚOI przeznaczonych do ochrony całego ciała lub jego części przed skutkami działania wysokiej temperatury lub ognia powinna być dostosowana do przewidywanych warunków użytkowania
en PPE designed to protect all or part of the body against the effects of heat and/or fire must possess thermal insulation capacity and mechanical strength appropriate to foreseeable conditions of use
pl negatywne (i) Wartości NNG w zakresie poniżej historycznego progu kontrolnego; lub (ii) Wartości NNG nieznacznie wyższe w porównaniu z równoległą kontrolą
en However, statistical significance should not be the only determining factor for a positive response
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ listopada ‧ r. odnoszącą się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni, w szczególności jej art
en Having regard to Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ November ‧ relating to the fixing of maximum levels for pesticide residues in and on fruit and vegetables, and in particular Article ‧ thereof
pl Sprawozdawca, jednakże, mówi do nas tak, jakby ten Parlament był postawiony przed koniecznością ostatecznego głosowania, przy ostatnim czytaniu, z obowiązkiem wykorzystania swojej najwyższej odpowiedzialności za przyjęcie lub odrzucenie dyrektywy.
en The rapporteur, however, is talking to us as if this Parliament were faced with the final vote, with the final reading, with the obligation of exercising ultimate responsibility for adopting or rejecting it.
pl Wyłączając przypadki siły wyższej, kiedy wniosek o zapłatę salda wraz ze związaną z nim dokumentacją jest przedłożony późno, saldo zmniejszane jest o ‧ % na każdy miesiąc, o który jest zaległe
en Except in cases of force majeure, where an application for payment of the balance with the relevant documentation is submitted late, the balance shall be reduced by ‧ % for each month by which it is overdue
pl Ponadto na rynku północnoamerykańskim odnotowano znaczące wielkości sprzedaży krajowej i wysoki poziom konkurencji zarówno wśród krajowych, jak i zagranicznych przedsiębiorstw
en Moreover, the North American market showed a significant volume of domestic sales and a considerable level of competition from both domestic and foreign companies
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51266 zdań frazy wysoki.Znalezione w 4,334 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.