wymowa: IPA: [vɨˈs̪ɔkji] vɨˈsɔci  

Tłumaczenia na język angielski:

 • high           
  (advb, verb, noun, adjv   )
   
  mający dużą zawartość czegoś (zwykle domyślnej cechy)
   
  mający duże znaczenie, cieszący się szacunkiem; używane również jako tytuł honorowy
   
  mający duży wymiar pionowy
   
  elevated
 • tall           
  (Adjective  ) (verb, adjv   )
   
  of a person
   
  of a building
   
  mający duży wymiar pionowy
   
  of a person
 • lofty     
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  high
   
  high
 • long             
  (advb, noun, verb, adjv   ) []
   
  Having relatively great height.
   
  Mający względnie dużą wysokość.
 • alt   
 • alto       
  (noun, adjv   )
 • big           
  (adjv   )
 • boot       
  (verb, noun   )
 • elevated   
  (noun, adjv   )
 • exalted   
  (adjv   )
 • high-pitched   
  (adjv   )
 • loud       
  (adjv   )
 • soaring   
  (noun   )
 • strapping   
  (adjv   )
 • superior     
  (noun, adjv   )
 • towering   
  (adjv   )
 • upstanding   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
tall
 
znajdujący się na dużej wysokości (wysoko)
 
o dźwięku: mający dużą częstotliwość
 
mający dużą zawartość czegoś ( zwykle domyślnej cechy )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (79)

Atlas Wysoki
High Atlas
bardzo wysoka odprawa
golden parachute
dane batymetryczne o wysokiej gęstości
high density bathymetric data
europejski obszar szkolnictwa wyższego
European Higher Education Area
Filip V Wysoki
Philip V of France
Grupa wysokiego szczebla ds. konkurencyjności, energii i środowiska
High Level Group on Competitiveness, Energy and the Environment
Helsińska Wyższa Szkoła Handlu
Helsinki School of Economics
już najwyższy czas
it's high time
klasa wyższa
upper class; upper classes; aristocracy
lecytyna sojowa o wysokiej zawartości fosfatydylocholiny
high-phosphatidylcholine soyabean lecithin
linia wysokiego napięcia
high-voltage line; high voltage line
Lista sędziów Sądu Najwyższego USA
List of Justices of the Supreme Court of the United States
Lord Wysoki Komisarz przy Parlamencie Szkocji
Lord High Commissioner to the Parliament of Scotland
Mam wysokie ciśnienie.
I have high blood pressure
najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów niepochodzących
maximum content of non-originating materials
Najwyższa Izba Kontroli
Supreme Chamber of Control of the Republic of Poland
Najwyższa Rada Hellenów
Supreme Council of Ethnikoi Hellenes
Najwyższa Tajna Rada
Supreme Privy Council
najwyższy czas, aby
high time to; it's high time to
najwyższy sąd
supreme court
najwyższy wymiar kary
capital punishment
o wysokiej kapitalizacji
well-capitalised
odroczenie awansu na wyższy stopień
deferment of advancement to a higher step
organizmy wyższe zmodyfikowane genetycznie
transgenics; transgenic organisms
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego
Ludwik Solski Academy for the Dramatic Arts
pierwszy stopień kształcenia wyższego
ISCED 5; first stage of tertiary education (ISCED 5)
podmiot dominujący wyższego szczebla
ultimate controlling parent (UCP)
Prezesi Sądu Najwyższego USA
Chief Justice of the United States
Przewodniczący Sądu Najwyższego
Chief Justice of Ireland
Rada Najwyższa Narodowa
Supreme National Council
rynek wyższego szczebla
up-stream market
sąd najwyższy
supreme court
Sąd Najwyższy
Supreme court
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
Supreme Court of the United States
siła wyższa
act of God; force majeure
Siła wyższa
Force majeure
stopień najwyższy
superlative; superlative degree
szarłat wysoki
love lies bleeding; amaranthus caudatus; inca wheat; amaranthus edulis
szkolnictwo wyższe
tertiary education; higher education; colleges
szkolnictwo wyższe I stopnia
first stage of tertiary education (ISCED 5); ISCED 5
szkoła wyższa
college; academy
Tantry Jogi Najwyższej
Anuttara Yoga Tantra
telewizja o wysokiej rozdzielczości
High-Definition Television
telewizja wysokiej rozdzielczości
high-definition television
tymczasowe najwyższe tolerowane dzienne pobranie
provisional maximum tolerable daily intake; PMTDI
uprawy pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami
crops under glass or high (accessible) cover
urzędnik wyższy
senior official
usługi typu tylko łącze w dół (o wysokiej mocy)
(high-power) downlink only services
warunki o wysokim stopniu zabezpieczenia
high containment conditions
wino wysokiej jakości
wine of superior quality
wrażliwość na wysoką temperaturę
susceptibility to heat; heat sensitivity
wysoka dostępność
high availability
wysoka góra
high mountain
wysoka temperatura
heat; high temperature
wysoka ważność
high importance
wysoka zawartość białka
high-protein (content)
Wysoki komisarz
High Commissioner
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Wysoki Kościół
Wysoki Kościół
Wysoki Przedstawiciel dla Bośni i Hercegowiny
High Representative for Bosnia and Herzegovina
Wysoki Przedstawiciel ds. WPZB
High Representative for the CFSP
Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Wysoki Stoczek
Wysoki Stoczek
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
Białystok School of Public Administration
Wyższa Szkoła Wojenna
Wyższa Szkoła Wojenna
Wyższe uczelnie w Krakowie
Education in Kraków
Wyższe uczelnie w Warszawie
Education in Warsaw
Zgromadzenie Najwyższe Tadżykistanu
National Assembly of Tajikistan

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wysoki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Tymczasowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości utraciły ważność z dniem ‧ lipca ‧ r
en Those provisional maximum residue limits expire on ‧ July
pl Obywatelowi Bośni i Hercegowiny, który nie może opuścić terytorium państwa członkowskiego w terminie określonym w wizie z powodów związanych z działaniem siły wyższej, bezpłatnie przedłuża się wizę zgodnie z przepisami państwa przyjmującego na okres konieczny do powrotu do państwa zamieszkania
en The nationals of Bosnia and Herzegovina who do not have the possibility to leave the territory of the Member States by the time stated in their visas for reasons of force majeure shall have the term of their visas extended free of charge in accordance with the legislation applied by the receiving State for the period required for their return to the State of their residence
pl W konsekwencji kandydaci do funkcji zarządzającego transportem powinni dysponować wiedzą fachową na wysokim poziomie
en It is therefore appropriate that applicants for the post of transport manager should possess high-quality professional knowledge
pl Przy skupie zboża zwraca się uwagę na jego jakość oraz wilgotność, która nie może być wyższa niż ‧ %
en When purchasing cereals, account is taken of their quality and their moisture content, which must not exceed ‧ %
pl Często występującym działaniem niepożądanym w grupie psów otrzymujących wysoką dawkę ‧ mg/kg (choroba lokomocyjna) były wymioty przed rozpoczęciem podróży samochodem
en A common side effect in the high dose group of ‧ mg/kg (motion sickness) was vomiting before the car journey started
pl Nie muszę ci mówić, jak wysoka jest stawka
en We' d come back for you as soon as the mission' s over
pl Grupa wysokiego szczebla zaleciła, aby sprawom dotyczącym środowiska nadać taką samą wagę, jak sprawom bezpieczeństwa i efektywności w systemie lotnictwa, oraz podkreśliła znaczenie współpracy przedstawicieli przemysłu i organów regulacyjnych w celu zagwarantowania, że ATM przyczyni się w jak największym stopniu do zrównoważonego rozwoju
en The High Level Group recommended according the environment the same importance as safety and efficiency in the aviation system and insisted that industry and regulators should work together to ensure that ATM contributes as much as possible to sustainability
pl Pojedyncze, wysokie miano roztworu w szczególnym przeciwciele surowicy na grupie serologicznej ‧ L. pneumophila lub innej grupie serologicznej lub innych odmianach choroby legionistów
en A single high titre in specific serum antibody to L. pneumophila serogroup ‧ or other serogroups or other Legionella species
pl Moje pytanie jest takie: czy w ramach różnych środków, o których pan komisarz mówił, myśli się także o wsparciu tego typu szkół wyższych, uniwersytetów, które powstały w różnych miastach na granicy między państwami wewnątrz Unii Europejskiej?
en I would like to ask this: within the framework of the various schools which you spoke about, is support also being considered for this type of institution of higher education, namely universities which have come into being in various cities situated on national borders inside the European Union?
pl honoraria niezależnych ekspertów ustali się w wysokości ‧ EUR na osobę za dzień posiedzenia komisji doradczej, przy czym przewodniczący otrzyma honorarium o ‧ % wyższe niż honorarium pozostałych niezależnych ekspertów
en the fees of the independent persons of standing will be fixed at EUR ‧ per person per meeting day of the advisory commission, and the Chairman will receive a fee higher by ‧ % than that of the other independent persons of standing
pl w celu ustanowienia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów obowiązujących na poziomie wspólnotowym konieczne jest przeniesienie przepisów z dyrektywy ‧/EWG do dyrektywy ‧/EWG w odniesieniu do następujących pestycydów: amitrol, atrazyna, binapakryl, etylobromofos, kaptafol, DDT, dichloroprop, dinozeb, dioksantion, endryna, dibromek etylenu, fenchlorofos, heptachlor, hydrazyd kwasu maleinowego, bromek metylowy (z wyjątkiem niektórych produktów), parakwat, TEPP, ‧,‧-T oraz toksafen
en Whereas in order to establish mandatory maximum levels of pesticide residues at Community level it is necessary to transfer provisions from Directive ‧/EEC to Directive ‧/EEC relating to the pesticides amitrole, atrazine, binapacryl, bromophos-ethyl, captafol, DDT, dichlorprop, dinoseb, dioxathion, endrin, ethylene dibromide, fenchlorphos, heptachlor, maleic hydrazide, methyl bromide (except for certain products), paraquat, TEPP, ‧,‧-T and toxaphene
pl Jednakże powszechnie wiadomo, że przekształcenie opon letnich o wyższych parametrach zajmie więcej czasu, nie wspominając już o oponach do samochodów wyścigowych i samolotów
en However it is generally accepted that conversion of higher performance summer tyres, let alone tyres for racing cars and aircraft, will take much longer
pl Decyzja nr ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego zawiera zobowiązanie do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony wody w kąpieliskach, łącznie ze zmianą dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącej jakości wody w kąpieliskach
en Decision No ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ laying down the Sixth Community Environment Action Programme contains a commitment to ensuring a high level of protection of bathing water, including by revising Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ concerning the quality of bathing water
pl zwraca uwagę na fakt, że obecny wzrost ceny ropy naftowej ma inny charakter niż w przeszłości, kiedy to był on powodowany podażą i miał charakter krótkotrwały; mając na uwadze, że obecny wzrost ceny ropy naftowej został głównie wywołany szybko rosnącym popytem w Chinach, lecz również wysokim zużyciem w Stanach Zjednoczonych, a także niepewnością panującą w regionach będących producentami ropy naftowej i niedostateczną podażą spowodowaną niedoinwestowaniem infrastruktury; w konsekwencji ostatni wzrost ceny ma zasadniczo trwały charakter
en Notes the different nature of the present oil price increase compared to those that took place in the past, which were supply-side driven and transitory; whereas the present oil-price increase has a substantial element caused by rapidly growing demand such as China but also by high consumption in the United States, alongside uncertainties in oil-producing regions, and supply fall-outs caused by lack of investment in infrastructure; consequently the recent price increase has a substantially permanent component
pl decyzja Komisji ‧/EWG z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie zatwierdzania alternatywnych systemów obróbki cieplnej do przetwarzania materiałów wysokiego ryzyka (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str. ‧) zmieniona
en Commission Decision ‧/EEC of ‧ November ‧ on the approval of alternative heat treatment systems for processing high-risk material (OJ L ‧, ‧.‧, p. ‧) as amended by
pl Maksymalna cena skupu określona w procedurach przetargowych zgodnie z ust. ‧ jest nie wyższa
en The maximum buying-in price determined in accordance with tendering procedures under paragraph ‧ shall not be higher
pl zwrócił uwagę, że wydatki administracyjne wykazują wysoki, prawie ‧ % odsetek przeniesień; zachęcał Centrum do poprawy polityki zamówień w celu uniknięcia przeniesień środków
en noted that expenditure on administration showed a high carry-over rate of almost ‧ %; invited the Centre to manage its procurement policy better, in order to avoid carrying over appropriations
pl Strony zapewniają wsparcie dla instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, które tworzą wspólne konsorcja WE/USA w celu uruchomienia wspólnych projektów w zakresie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego
en The Parties shall provide support to higher education and vocational education and training institutions which form joint EC/US consortia for the purpose of undertaking joint projects in the area of higher education and vocational education and training
pl Znaczną część naszej agendy zajmuje wysoki stopień porozumienia między Komisją a Parlamentem co do potrzeby działania i posuwania się naprzód.
en On the bulk of our agenda there is a large degree of agreement between the Commission and Parliament on the need to act and on the way forward.
pl Wysoką efektywność zapewniliśmy dzięki specjalnym pokryciu...... które nanieśliśmy na wszystkie powierzchnie dzięki laserowi
en We have high efficiency possible because of spectral coatings...... which we' ve applied to all surfaces within the laser
pl Z powodów podyktowanych wyższą koniecznością i z właściwie umotywowanych przyczyn handlowych agencja interwencyjna, pod swym nadzorem i zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, zezwala na zmianę zamierzonego wykorzystania lub metody włączania w odniesieniu do całkowitej ilości objętej ofertą określoną w art
en For imperative and duly substantiated commercial reasons, a change in the intended use or incorporation method for the entire quantity of the tender referred to in Article ‧ shall be authorised by the intervention agency, under its supervision and in compliance with this Regulation
pl Na przykład w jednym przypadku wysokie znaczenie konsekwencji niepożądanego skutku może być powiązane z niewielkim prawdopodobieństwem jego wystąpienia, w wyniku czego będzie się ono mieścić w zakresie od wysokiego ryzyka do niewielkiego ryzyka
en For example, in one case the high magnitude of the consequences of an adverse effect may be combined with a negligible likelihood of it occurring, resulting in the whole range from high risk down to negligible risk
pl komisarz. - Komisja podziela obawy, wyrażone przez szanownego pana posła, że wzrost liczby ludności w Afryce i długookresowy wpływ wysokiej dzietności może w znacznej mierze przyczynić się do zwiększonej presji na zasoby naturalne Afryki i wywrzeć istotny wpływ na trendy rozwojowe kontynentu afrykańskiego.
en Member of the Commission. - The Commission shares the concern of the honourable Member that population growth in Africa and the long-term impact of high fertility rates could contribute significantly to increased pressure on Africa's natural resources and determining the development trajectory of the African continent.
pl Celem tych krajów jest silny rozwój społeczno-gospodarczy i dążenie do wyższego standardu życia swoich obywateli.
en They aim at strong socio-economic development and endeavour to have higher living standards for their citizens.
pl Wspominam o tym z powodu kosztów, które - mimo że wydają się bardzo wysokie - są jedynie szacunkowe, ponieważ nie było do tej pory przypadku o takiej skali, jak likwidacja elektrowni jądrowej w Bułgarii.
en I am mentioning this point because, although the costs seem large enough, they are only estimates as there has been no precedent on the scale of decommissioning a nuclear power plant in Bulgaria.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51266 zdań frazy wysoki.Znalezione w 6,416 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.