wymowa: IPA: [vɨˈs̪ɔkji] vɨˈsɔci  

Tłumaczenia na język angielski:

 • high           
  (advb, verb, noun, adjv   )
   
  mający dużą zawartość czegoś (zwykle domyślnej cechy)
   
  mający duże znaczenie, cieszący się szacunkiem; używane również jako tytuł honorowy
   
  mający duży wymiar pionowy
   
  elevated
 • tall           
  (Adjective  ) (verb, adjv   )
   
  of a person
   
  of a building
   
  mający duży wymiar pionowy
   
  of a person
 • lofty     
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  high
   
  high
 • long             
  (advb, noun, verb, adjv   ) []
   
  Having relatively great height.
   
  Mający względnie dużą wysokość.
 • alt   
 • alto       
  (noun, adjv   )
 • big           
  (adjv   )
 • boot       
  (verb, noun   )
 • elevated   
  (noun, adjv   )
 • exalted   
  (adjv   )
 • high-pitched   
  (adjv   )
 • loud       
  (adjv   )
 • soaring   
  (noun   )
 • strapping   
  (adjv   )
 • superior     
  (noun, adjv   )
 • towering   
  (adjv   )
 • upstanding   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
tall
 
znajdujący się na dużej wysokości (wysoko)
 
o dźwięku: mający dużą częstotliwość
 
mający dużą zawartość czegoś ( zwykle domyślnej cechy )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (79)

Atlas Wysoki
High Atlas
bardzo wysoka odprawa
golden parachute
dane batymetryczne o wysokiej gęstości
high density bathymetric data
europejski obszar szkolnictwa wyższego
European Higher Education Area
Filip V Wysoki
Philip V of France
Grupa wysokiego szczebla ds. konkurencyjności, energii i środowiska
High Level Group on Competitiveness, Energy and the Environment
Helsińska Wyższa Szkoła Handlu
Helsinki School of Economics
już najwyższy czas
it's high time
klasa wyższa
upper class; upper classes; aristocracy
lecytyna sojowa o wysokiej zawartości fosfatydylocholiny
high-phosphatidylcholine soyabean lecithin
linia wysokiego napięcia
high-voltage line; high voltage line
Lista sędziów Sądu Najwyższego USA
List of Justices of the Supreme Court of the United States
Lord Wysoki Komisarz przy Parlamencie Szkocji
Lord High Commissioner to the Parliament of Scotland
Mam wysokie ciśnienie.
I have high blood pressure
najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów niepochodzących
maximum content of non-originating materials
Najwyższa Izba Kontroli
Supreme Chamber of Control of the Republic of Poland
Najwyższa Rada Hellenów
Supreme Council of Ethnikoi Hellenes
Najwyższa Tajna Rada
Supreme Privy Council
najwyższy czas, aby
high time to; it's high time to
najwyższy sąd
supreme court
najwyższy wymiar kary
capital punishment
o wysokiej kapitalizacji
well-capitalised
odroczenie awansu na wyższy stopień
deferment of advancement to a higher step
organizmy wyższe zmodyfikowane genetycznie
transgenics; transgenic organisms
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego
Ludwik Solski Academy for the Dramatic Arts
pierwszy stopień kształcenia wyższego
ISCED 5; first stage of tertiary education (ISCED 5)
podmiot dominujący wyższego szczebla
ultimate controlling parent (UCP)
Prezesi Sądu Najwyższego USA
Chief Justice of the United States
Przewodniczący Sądu Najwyższego
Chief Justice of Ireland
Rada Najwyższa Narodowa
Supreme National Council
rynek wyższego szczebla
up-stream market
sąd najwyższy
supreme court
Sąd Najwyższy
Supreme court
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
Supreme Court of the United States
siła wyższa
act of God; force majeure
Siła wyższa
Force majeure
stopień najwyższy
superlative; superlative degree
szarłat wysoki
love lies bleeding; amaranthus caudatus; inca wheat; amaranthus edulis
szkolnictwo wyższe
tertiary education; higher education; colleges
szkolnictwo wyższe I stopnia
first stage of tertiary education (ISCED 5); ISCED 5
szkoła wyższa
college; academy
Tantry Jogi Najwyższej
Anuttara Yoga Tantra
telewizja o wysokiej rozdzielczości
High-Definition Television
telewizja wysokiej rozdzielczości
high-definition television
tymczasowe najwyższe tolerowane dzienne pobranie
provisional maximum tolerable daily intake; PMTDI
uprawy pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami
crops under glass or high (accessible) cover
urzędnik wyższy
senior official
usługi typu tylko łącze w dół (o wysokiej mocy)
(high-power) downlink only services
warunki o wysokim stopniu zabezpieczenia
high containment conditions
wino wysokiej jakości
wine of superior quality
wrażliwość na wysoką temperaturę
susceptibility to heat; heat sensitivity
wysoka dostępność
high availability
wysoka góra
high mountain
wysoka temperatura
heat; high temperature
wysoka ważność
high importance
wysoka zawartość białka
high-protein (content)
Wysoki komisarz
High Commissioner
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Wysoki Kościół
Wysoki Kościół
Wysoki Przedstawiciel dla Bośni i Hercegowiny
High Representative for Bosnia and Herzegovina
Wysoki Przedstawiciel ds. WPZB
High Representative for the CFSP
Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Wysoki Stoczek
Wysoki Stoczek
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku
Białystok School of Public Administration
Wyższa Szkoła Wojenna
Wyższa Szkoła Wojenna
Wyższe uczelnie w Krakowie
Education in Kraków
Wyższe uczelnie w Warszawie
Education in Warsaw
Zgromadzenie Najwyższe Tadżykistanu
National Assembly of Tajikistan

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wysoki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przyjmując, że minimalna zawartość wody wchłonięta podczas obróbki, nieunikniona z technologicznego punktu widzenia, wynosi ‧ %, najwyższa dopuszczalna wartość całkowitej zawartości wody (WG) wyrażona w gramach, oznaczona za pomocą niniejszej metody, wynika z zastosowania poniższego wzoru (uwzględniając przedział ufności
en Assuming a technically unavoidable water absorption during preparation of ‧ %, the highest permissible limit for the total water content (WG) in grams as determined by this method is given by the following formula (including confidence interval
pl Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi i cukrzycą typu ‧ z chorobą nerek U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi i cukrzycą typu ‧, zalecana podtrzymująca dawka w leczeniu współistniejącej choroby nerek wynosi ‧ mg jeden raz na dobę
en Patients with high blood pressure and type ‧ diabetes with kidney disease In patients with high blood pressure and type ‧ diabetes, ‧ mg once daily is the preferred maintenance dose for the treatment of associated kidney disease
pl Wsparcie produkcji produktów rolnych wysokiej jakości
en Aid to encourage the production of quality agricultural products
pl Zintensyfikowanie obecnej współpracy służącej zwiększaniu zainteresowania matematyką i naukami przyrodniczymi na wyższych poziomach kształcenia i szkolenia oraz doskonaleniu kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych
en Intensify existing cooperation to improve the take-up of maths and science at higher levels of education and training, and to strengthen science teaching
pl wyporność z pełnym obciążeniem przekraczająca ‧ ton i maksymalną prędkość obliczeniową z pełnym obciążeniem przekraczającą ‧ węzłów przy falach o wysokości ‧ m (stan morza ‧) lub wyższych
en A full load displacement exceeding ‧ tonnes with a maximum design speed, fully loaded, exceeding ‧ knots in a significant wave height of ‧ m (Sea State ‧) or more
pl Rodzice często się poświęcają by zapewnić swemu dziecku edukację na wysokim poziomie.
en Parents often sacrifice themselves to ensure that their children receive a good education.
pl Kary nie mają zastosowania jedynie wtedy, gdy wnioskowana refundacja jest wyższa od refundacji stosowanej na podstawie art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ i/lub art
en The penalties shall not apply simply where the refund applied for is higher than the refund applicable pursuant to Articles ‧), ‧), ‧) and/or
pl Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są najbardziej odpowiednie, aby zapewnić wysoki poziom ochrony
en The measures provided for in this Regulation are the most appropriate to ensure a high level of protection
pl Najwyższy czas, by Unia Europejska powróciła do rozmów na temat tytoniu, ponieważ zbyt długo mieliśmy do czynienia z ciszą wokół całej sprawy.
en It is really high time the European Union returned to the issue of tobacco, as silence has surrounded the subject for too long.
pl Jestem przeciwko temu - w szczególności z powodu zaangażowania wysokich kosztów - ale także dlatego, że nie zostały udowodnione zyski i są trudności we wdrożeniu.
en I am against it - not least due to the high costs involved - but also the benefits are unproven and there are difficulties in implementation.
pl Wysoka rozdzielczość i bardzo duże obciążenie procesora
en High display resolution and Very High CPU
pl Hiperglikemia i cukrzyca: u pacjentów leczonych nietypowymi środkami przeciwpsychotycznymi, w tym preparatem ABILIFY, opisywano hiperglikemię, w niektórych przypadkach bardzo wysoką z kwasicą ketonową i śpiączką hiperosmotyczną lub zgonem
en Hyperglycaemia and Diabetes Mellitus: hyperglycaemia, in some cases extreme and associated with ketoacidosis or hyperosmolar coma or death, has been reported in patients treated with atypical antipsychotic agents, including ABILIFY
pl W przypadku siły wyższej kwota dodatkowa nie powinna podlegać zwrotowi
en In case of force majeure the additional amount must not be reimbursed
pl Najwyższy adres & URL; jest w & kget; pobierany pierwszy
en The topmost & URL; in & kget; is downloaded first
pl Jeśli dane organy nadzoru zawarły porozumienie, o jakim mowa w akapicie pierwszym, nie sprawuje się nadzoru nad grupą na poziomie żadnego najwyższego zakładu dominującego, o którym mowa w art. ‧, obecnego w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, w którym mieści się podgrupa, o której mowa w pierwszym akapicie niniejszego ustępu
en Where the supervisory authorities concerned have concluded an agreement as referred to in the first subparagraph, group supervision shall not be carried out at the level of any ultimate parent undertaking referred to in Article ‧ present in Member States other than the Member State where the subgroup referred to in the first subparagraph of this paragraph is located
pl Potrzebujemy wyższych płac minimalnych i lepszych usług socjalnych w Europie.
en We need higher minimum wages and better social services in Europe.
pl Gdyby połączone stocznie miały uzyskać podobne gwarancje na rynku, jak utrzymywała Polska w swoich wyjaśnieniach z dnia ‧ lipca ‧ r., koszt kapitału byłby znacznie wyższy niż zakładany w scenariuszu bazowym, co miałoby bezpośrednie negatywne skutki dla prognoz finansowych
en If the merged yards were to obtain similar guarantees on the market, as Poland claimed in its clarifications of ‧ July ‧, the cost of capital would be considerably higher than assumed in the base scenario, with direct negative consequences for financial projections
pl Zagranicznym mediom i dziennikarzom pracującym na Węgrzech nie zagrażają już wysokie kary za łamanie węgierskiej ustawy medialnej, choć istnieją też "inne konsekwencje prawne”.
en The foreign media and journalists working in Hungary are no longer threatened by large penalties for violating Hungarian media law, but there are 'other legal consequences'.
pl Sądzę, że musimy robić dużo więcej jako Komisja, poprzez nasze biura przedstawicielskie, aby zmobilizować wyborców i zapewnić sobie wyższą frekwencję w wyborach.
en I think that we also need to engage much more from the Commission's side, through our representation offices, in mobilising voters, to ensure that we have a higher voter turn-out.
pl Zamiast śpiewać tak donośnie.... czemu lepiej nie skoczysz z wysokiego budynku?
en [ Symphony ]- [ Screams ]
pl Z perspektywy jednostki wzrost wydajności oznacza większą pewność zatrudnienia oraz więcej szans na doskonalenie w pracy i wyższe zarobki
en For the individual productivity growth means that jobs are more secure and that workers have better opportunities to progress in their work and achieve higher earnings
pl ustanawiająca grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. integracji społecznej mniejszości etnicznych i ich pełnego uczestnictwa w rynku pracy
en establishing a high-level advisory group on social integration of ethnic minorities and their full participation in the labour market
pl jeżeli rynkowa cena kukurydzy, o której mowa w lit. a), jest wyższa niż ‧ % ceny interwencyjnej, ceną, jaką należy uwzględnić, jest cena interwencyjna zwiększona o ‧,‧ % ceny interwencyjnej
en if the maize market price referred to in point (a) is higher than ‧ % of the intervention price, the price to be taken into account shall be the intervention price plus ‧,‧ % of the intervention price
pl Musimy podjąć bardziej konkretne działania, które wprowadzą zmiany, a także musimy mieć wyższe cele redukcji.
en We must have more concrete measures to bring about changes, and we must have higher reduction targets.
pl Panie i Panowie! Wyraziliście obawy w odniesieniu do płac i górnej granicy wieku wyższej kadry zarządzającej tych urzędów.
en Ladies and gentlemen, you have expressed concerns with regard to the salaries and the maximum age of the senior managers of these authorities.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51266 zdań frazy wysoki.Znalezione w 11,404 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.