wymowa: IPA: [vɨˈs̪ɔkji] vɨˈsɔci  

Tłumaczenia na język angielski:

 • high           
  (advb, verb, noun, adjv   )
   
  mający dużą zawartość czegoś (zwykle domyślnej cechy)
   
  mający duże znaczenie, cieszący się szacunkiem; używane również jako tytuł honorowy
   
  mający duży wymiar pionowy
   
  elevated
 • tall           
  (Adjective  ) (verb, adjv   )
   
  of a person
   
  of a building
   
  mający duży wymiar pionowy
   
  of a person
 • lofty     
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  high
   
  high
 • long             
  (advb, noun, verb, adjv   ) []
   
  Having relatively great height.
   
  Mający względnie dużą wysokość.
 • alt   
 • alto       
  (noun, adjv   )
 • big           
  (adjv   )
 • boot       
  (verb, noun   )
 • elevated   
  (noun, adjv   )
 • exalted   
  (adjv   )
 • high-pitched   
  (adjv   )
 • loud       
  (adjv   )
 • soaring   
  (noun   )
 • strapping   
  (adjv   )
 • superior     
  (noun, adjv   )
 • towering   
  (adjv   )
 • upstanding   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
tall
 
znajdujący się na dużej wysokości (wysoko)
 
o dźwięku: mający dużą częstotliwość
 
mający dużą zawartość czegoś ( zwykle domyślnej cechy )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (79)

Atlas WysokiHigh Atlas
bardzo wysoka odprawagolden parachute
dane batymetryczne o wysokiej gęstościhigh density bathymetric data
domena najwyższego poziomutop-level domain
europejski obszar szkolnictwa wyższegoEuropean Higher Education Area
Filip V WysokiPhilip V of France
Grupa wysokiego szczebla ds. konkurencyjności, energii i środowiskaHigh Level Group on Competitiveness, Energy and the Environment
Helsińska Wyższa Szkoła HandluHelsinki School of Economics
już najwyższy czasit's high time
kapitał wysokiego ryzykaventure capital
klasa wyższaupper class; upper classes; aristocracy
lata pracy najwyższych zarobkówelapsed years
lecytyna sojowa o wysokiej zawartości fosfatydylocholinyhigh-phosphatidylcholine soyabean lecithin
linia wysokiego napięciahigh-voltage line; high voltage line
Lista sędziów Sądu Najwyższego USAList of Justices of the Supreme Court of the United States
Lord Wysoki Komisarz przy Parlamencie SzkocjiLord High Commissioner to the Parliament of Scotland
Mam wysokie ciśnienie.I have high blood pressure
najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów niepochodzącychmaximum content of non-originating materials
Najwyższa Izba KontroliSupreme Chamber of Control of the Republic of Poland
Najwyższa Rada HellenówSupreme Council of Ethnikoi Hellenes
Najwyższa Tajna RadaSupreme Privy Council
najwyższe dopuszczalne poziomymaximum limits
najwyższy czas, abyhigh time to; it's high time to
najwyższy sądsupreme court
najwyższy wymiar karycapital punishment
o wysokiej kapitalizacjiwell-capitalised
ochronne powłoki polimerowe o wysokiej skuteczności (działania ochronnego)High Barrier Polymers
odroczenie awansu na wyższy stopieńdeferment of advancement to a higher step
organizmy wyższe zmodyfikowane genetycznietransgenics; transgenic organisms
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika SolskiegoLudwik Solski Academy for the Dramatic Arts
pierwszy stopień kształcenia wyższegoISCED 5; first stage of tertiary education (ISCED 5)
podmiot dominujący wyższego szczeblaultimate controlling parent (UCP)
poziom wody wysokihigh water
Prezesi Sądu Najwyższego USAChief Justice of the United States
Przewodniczący Sądu NajwyższegoChief Justice of Ireland
Rada Najwyższa NarodowaSupreme National Council
rynek wyższego szczeblaup-stream market
sąd najwyższysupreme court
Sąd NajwyższySupreme court
Sąd Najwyższy Stanów ZjednoczonychSupreme Court of the United States
siła wyższaact of God; force majeure
Siła wyższaForce majeure
stan wyższej koniecznościnecessity
stopień najwyższysuperlative; superlative degree
surowica odpornościowa o wysokim mianie przeciwciałhyperimmune serum
szarłat wysokilove lies bleeding; amaranthus caudatus; inca wheat; amaranthus edulis
szkolnictwo wyższetertiary education; higher education; colleges
szkolnictwo wyższe I stopniafirst stage of tertiary education (ISCED 5); ISCED 5
szkoła wyższacollege; academy
Tantry Jogi NajwyższejAnuttara Yoga Tantra
telewizja o wysokiej rozdzielczościHigh-Definition Television
telewizja wysokiej rozdzielczościhigh-definition television
tryb najwyższego poziomuRing 0
tymczasowe najwyższe tolerowane dzienne pobranieprovisional maximum tolerable daily intake; PMTDI
uprawy pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonamicrops under glass or high (accessible) cover
urzędnik wyższysenior official
usługi typu tylko łącze w dół (o wysokiej mocy)(high-power) downlink only services
w wysokim stopniu; w wielkiej mierzein a high degree
warunki o wysokim stopniu zabezpieczeniahigh containment conditions
wino wysokiej jakościwine of superior quality
witryna najwyższego poziomutop-level site
wrażliwość na wysoką temperaturęsusceptibility to heat; heat sensitivity
wysoka dostępnośćhigh availability
wysoka górahigh mountain
wysoka temperaturaheat; high temperature
wysoka ważnośćhigh importance
wysoka zawartość białkahigh-protein (content)
Wysoki komisarzHigh Commissioner
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw CzłowiekaOffice of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Wysoki KościółWysoki Kościół
Wysoki Przedstawiciel dla Bośni i HercegowinyHigh Representative for Bosnia and Herzegovina
Wysoki Przedstawiciel ds. WPZBHigh Representative for the CFSP
Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki BezpieczeństwaHigh Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Wysoki StoczekWysoki Stoczek
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w BiałymstokuBiałystok School of Public Administration
Wyższa Szkoła WojennaWyższa Szkoła Wojenna
Wyższe uczelnie w KrakowieEducation in Kraków
Wyższe uczelnie w WarszawieEducation in Warsaw
Zgromadzenie Najwyższe TadżykistanuNational Assembly of Tajikistan

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wysoki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przyjmując, że minimalna zawartość wody wchłonięta podczas obróbki, nieunikniona z technologicznego punktu widzenia, wynosi ‧ %, najwyższa dopuszczalna wartość całkowitej zawartości wody (WG) wyrażona w gramach, oznaczona za pomocą niniejszej metody, wynika z zastosowania poniższego wzoru (uwzględniając przedział ufnościAssuming a technically unavoidable water absorption during preparation of ‧ %, the highest permissible limit for the total water content (WG) in grams as determined by this method is given by the following formula (including confidence interval
Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi i cukrzycą typu ‧ z chorobą nerek U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi i cukrzycą typu ‧, zalecana podtrzymująca dawka w leczeniu współistniejącej choroby nerek wynosi ‧ mg jeden raz na dobęPatients with high blood pressure and type ‧ diabetes with kidney disease In patients with high blood pressure and type ‧ diabetes, ‧ mg once daily is the preferred maintenance dose for the treatment of associated kidney disease
Wsparcie produkcji produktów rolnych wysokiej jakościAid to encourage the production of quality agricultural products
Zintensyfikowanie obecnej współpracy służącej zwiększaniu zainteresowania matematyką i naukami przyrodniczymi na wyższych poziomach kształcenia i szkolenia oraz doskonaleniu kształcenia w zakresie nauk przyrodniczychIntensify existing cooperation to improve the take-up of maths and science at higher levels of education and training, and to strengthen science teaching
wyporność z pełnym obciążeniem przekraczająca ‧ ton i maksymalną prędkość obliczeniową z pełnym obciążeniem przekraczającą ‧ węzłów przy falach o wysokości ‧ m (stan morza ‧) lub wyższychA full load displacement exceeding ‧ tonnes with a maximum design speed, fully loaded, exceeding ‧ knots in a significant wave height of ‧ m (Sea State ‧) or more
Rodzice często się poświęcają by zapewnić swemu dziecku edukację na wysokim poziomie.Parents often sacrifice themselves to ensure that their children receive a good education.
Kary nie mają zastosowania jedynie wtedy, gdy wnioskowana refundacja jest wyższa od refundacji stosowanej na podstawie art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ i/lub artThe penalties shall not apply simply where the refund applied for is higher than the refund applicable pursuant to Articles ‧), ‧), ‧) and/or
Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są najbardziej odpowiednie, aby zapewnić wysoki poziom ochronyThe measures provided for in this Regulation are the most appropriate to ensure a high level of protection
Najwyższy czas, by Unia Europejska powróciła do rozmów na temat tytoniu, ponieważ zbyt długo mieliśmy do czynienia z ciszą wokół całej sprawy.It is really high time the European Union returned to the issue of tobacco, as silence has surrounded the subject for too long.
Jestem przeciwko temu - w szczególności z powodu zaangażowania wysokich kosztów - ale także dlatego, że nie zostały udowodnione zyski i są trudności we wdrożeniu.I am against it - not least due to the high costs involved - but also the benefits are unproven and there are difficulties in implementation.
Wysoka rozdzielczość i bardzo duże obciążenie procesoraHigh display resolution and Very High CPU
Hiperglikemia i cukrzyca: u pacjentów leczonych nietypowymi środkami przeciwpsychotycznymi, w tym preparatem ABILIFY, opisywano hiperglikemię, w niektórych przypadkach bardzo wysoką z kwasicą ketonową i śpiączką hiperosmotyczną lub zgonemHyperglycaemia and Diabetes Mellitus: hyperglycaemia, in some cases extreme and associated with ketoacidosis or hyperosmolar coma or death, has been reported in patients treated with atypical antipsychotic agents, including ABILIFY
W przypadku siły wyższej kwota dodatkowa nie powinna podlegać zwrotowiIn case of force majeure the additional amount must not be reimbursed
Najwyższy adres & URL; jest w & kget; pobierany pierwszyThe topmost & URL; in & kget; is downloaded first
Jeśli dane organy nadzoru zawarły porozumienie, o jakim mowa w akapicie pierwszym, nie sprawuje się nadzoru nad grupą na poziomie żadnego najwyższego zakładu dominującego, o którym mowa w art. ‧, obecnego w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, w którym mieści się podgrupa, o której mowa w pierwszym akapicie niniejszego ustępuWhere the supervisory authorities concerned have concluded an agreement as referred to in the first subparagraph, group supervision shall not be carried out at the level of any ultimate parent undertaking referred to in Article ‧ present in Member States other than the Member State where the subgroup referred to in the first subparagraph of this paragraph is located
Potrzebujemy wyższych płac minimalnych i lepszych usług socjalnych w Europie.We need higher minimum wages and better social services in Europe.
Gdyby połączone stocznie miały uzyskać podobne gwarancje na rynku, jak utrzymywała Polska w swoich wyjaśnieniach z dnia ‧ lipca ‧ r., koszt kapitału byłby znacznie wyższy niż zakładany w scenariuszu bazowym, co miałoby bezpośrednie negatywne skutki dla prognoz finansowychIf the merged yards were to obtain similar guarantees on the market, as Poland claimed in its clarifications of ‧ July ‧, the cost of capital would be considerably higher than assumed in the base scenario, with direct negative consequences for financial projections
Zagranicznym mediom i dziennikarzom pracującym na Węgrzech nie zagrażają już wysokie kary za łamanie węgierskiej ustawy medialnej, choć istnieją też "inne konsekwencje prawne”.The foreign media and journalists working in Hungary are no longer threatened by large penalties for violating Hungarian media law, but there are 'other legal consequences'.
Sądzę, że musimy robić dużo więcej jako Komisja, poprzez nasze biura przedstawicielskie, aby zmobilizować wyborców i zapewnić sobie wyższą frekwencję w wyborach.I think that we also need to engage much more from the Commission's side, through our representation offices, in mobilising voters, to ensure that we have a higher voter turn-out.
Zamiast śpiewać tak donośnie.... czemu lepiej nie skoczysz z wysokiego budynku?[ Symphony ]- [ Screams ]
Z perspektywy jednostki wzrost wydajności oznacza większą pewność zatrudnienia oraz więcej szans na doskonalenie w pracy i wyższe zarobkiFor the individual productivity growth means that jobs are more secure and that workers have better opportunities to progress in their work and achieve higher earnings
ustanawiająca grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. integracji społecznej mniejszości etnicznych i ich pełnego uczestnictwa w rynku pracyestablishing a high-level advisory group on social integration of ethnic minorities and their full participation in the labour market
jeżeli rynkowa cena kukurydzy, o której mowa w lit. a), jest wyższa niż ‧ % ceny interwencyjnej, ceną, jaką należy uwzględnić, jest cena interwencyjna zwiększona o ‧,‧ % ceny interwencyjnejif the maize market price referred to in point (a) is higher than ‧ % of the intervention price, the price to be taken into account shall be the intervention price plus ‧,‧ % of the intervention price
Musimy podjąć bardziej konkretne działania, które wprowadzą zmiany, a także musimy mieć wyższe cele redukcji.We must have more concrete measures to bring about changes, and we must have higher reduction targets.
Panie i Panowie! Wyraziliście obawy w odniesieniu do płac i górnej granicy wieku wyższej kadry zarządzającej tych urzędów.Ladies and gentlemen, you have expressed concerns with regard to the salaries and the maximum age of the senior managers of these authorities.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51266 zdań frazy wysoki.Znalezione w 11,019 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.