wymowa: IPA: [vɨˈs̪ɔkji] vɨˈsɔci  

Tłumaczenia na język angielski:

 • high           
  (advb, verb, noun, adjv   )
   
  mający dużą zawartość czegoś (zwykle domyślnej cechy)
   
  mający duże znaczenie, cieszący się szacunkiem; używane również jako tytuł honorowy
   
  mający duży wymiar pionowy
   
  elevated
 • tall           
  (Adjective  ) (verb, adjv   )
   
  of a person
   
  of a building
   
  mający duży wymiar pionowy
   
  of a person
 • lofty     
  (Adjective  ) (adjv   )
   
  high
   
  high
 • long             
  (advb, noun, verb, adjv   ) []
   
  Having relatively great height.
   
  Mający względnie dużą wysokość.
 • alt   
 • alto       
  (noun, adjv   )
 • big           
  (adjv   )
 • boot       
  (verb, noun   )
 • elevated   
  (noun, adjv   )
 • exalted   
  (adjv   )
 • high-pitched   
  (adjv   )
 • loud       
  (adjv   )
 • soaring   
  (noun   )
 • strapping   
  (adjv   )
 • superior     
  (noun, adjv   )
 • towering   
  (adjv   )
 • upstanding   
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
tall
 
znajdujący się na dużej wysokości (wysoko)
 
mający dużą zawartość czegoś ( zwykle domyślnej cechy )
 
o dźwięku: mający dużą częstotliwość

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (72)

aktualizacja o wysokim prioryteciehigh priority update
Atlas WysokiHigh Atlas
Bolesław I WysokiBolesław I the Tall
dane batymetryczne o wysokiej gęstościhigh density bathymetric data
domena najwyższego poziomutop-level domain
europejski obszar szkolnictwa wyższegoEuropean Higher Education Area
Filip V WysokiPhilip V of France
fundusz wysokiego ryzykago-go fund
Grupa wysokiego szczebla ds. konkurencyjności, energii i środowiskaHigh Level Group on Competitiveness, Energy and the Environment
Helsińska Wyższa Szkoła HandluHelsinki School of Economics
instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MŚPHigh Growth and Innovative SME Facility; GIF
izba wyższaupper house; Upper House
kogeneracja o wysokiej sprawnościhigh efficiency cogeneration
konieczne jest objęcie (dok.) klauzulą wyższą niż [...]require (sth.) a level of classification higher than [...]
kształcenie na poziomie wyższymhigher education
lata pracy najwyższych zarobkówelapsed years
linia wysokiego napięciahigh-voltage line; high voltage line
Mam wysokie ciśnienie.I have high blood pressure
Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów KontroliThe International Organisation of Supreme Audit Institutions; INTOSAI
Najwyżsi przywódcySupreme Leader
Najwyżsi przywódcy IranuSupreme Leader of Iran
najwyższa dopuszczalna zawartość materiałów niepochodzącychmaximum content of non-originating materials
Najwyższa Tajna RadaSupreme Privy Council
najwyższa woda wysokahighest high water
najwyższe dopuszczalne poziomymaximum limits
najwyższe dopuszczalne stężeniemaximum limits
najwyższytop; ; supreme; uppermost; topmost; superlative; extreme; paramount; ultimate; utmost
najwyższy czasabout time
najwyższy dopuszczalny poziom pozostałościmaximum residue level; MRL; maximum residue limit; maximum residue limits
najwyższy sądsupreme court
Najwyższy Urząd KontroliThe Office of the Auditor General (of Norway)
najwyższy wymiar karycapital punishment
obligacja o wysokiej jakościhigh-grade bond
oceny, przeniesienie na wyższy stopień oraz awansreports, advancement to a higher step and promotion
odroczenie awansu na wyższy stopieńdeferment of advancement to a higher step
organizmy wyższe zmodyfikowane genetycznietransgenics; transgenic organisms
osoby w wieku najwyższej aktywności zawodowejprime-age adults
Państwowa Wyższa Szkoła FilmowaNational Film School in Łódź
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika SolskiegoLudwik Solski Academy for the Dramatic Arts
pierwszy stopień kształcenia wyższegoISCED 5; first stage of tertiary education (ISCED 5)
podmiot dominujący wyższego szczeblaultimate controlling parent (UCP)
poziom wody wysokihigh water
prawo do przeniesienia na wyższy stopieńright to advancement to a higher step
Prezesi Sądu Najwyższego USAChief Justice of the United States
Proces wyższego dowództwaHigh Command Trial
Przewodniczący Sądu NajwyższegoChief Justice of Ireland
Rada Najwyższa UkrainyVerkhovna Rada
Rada Najwyższa ZSRRSupreme Soviet
Sąd NajwyższySupreme court
Sąd Najwyższy Stanów ZjednoczonychSupreme Court of the United States
siła wyższaact of God; force majeure
Siła wyższaForce majeure
skrobia o wysokiej zawartości amylozyhigh amylose starch
stan wyższej koniecznościnecessity
stopień najwyższysuperlative degree; superlative
stopień wyższycomparative degree; comperative degree; comparative
strona wysokiego ciśnieniahigh side
surowica odpornościowa o wysokim mianie przeciwciałhyperimmune serum
szacunkowe najwyższe dzienne pobranieEMDI; estimated maximum daily intake
szarłat wysokiamaranthus edulis; amaranthus caudatus; inca wheat; love lies bleeding
szkolnictwo wyższe I stopniafirst stage of tertiary education (ISCED 5); ISCED 5
szkoła wyższaacademy; college
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw CzłowiekaOffice of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Wysoki Przedstawiciel ds. WPZBHigh Representative for the CFSP
Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki BezpieczeństwaHigh Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Wysoki SądzieYour Honour
Wysoki StoczekWysoki Stoczek
Wysoki ZamekLviv High Castle
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w BiałymstokuBiałystok School of Public Administration
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w BiałymstokuAcademy of Economics in Białystok
Wyższe uczelnie w ŁodziEducation in Łódź
Zgromadzenie Najwyższe TadżykistanuNational Assembly of Tajikistan

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wysoki", pamięć tłumaczeniowa

add example
Tymczasowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości utraciły ważność z dniem ‧ lipca ‧ rThose provisional maximum residue limits expire on ‧ July
Obywatelowi Bośni i Hercegowiny, który nie może opuścić terytorium państwa członkowskiego w terminie określonym w wizie z powodów związanych z działaniem siły wyższej, bezpłatnie przedłuża się wizę zgodnie z przepisami państwa przyjmującego na okres konieczny do powrotu do państwa zamieszkaniaThe nationals of Bosnia and Herzegovina who do not have the possibility to leave the territory of the Member States by the time stated in their visas for reasons of force majeure shall have the term of their visas extended free of charge in accordance with the legislation applied by the receiving State for the period required for their return to the State of their residence
W konsekwencji kandydaci do funkcji zarządzającego transportem powinni dysponować wiedzą fachową na wysokim poziomieIt is therefore appropriate that applicants for the post of transport manager should possess high-quality professional knowledge
Przy skupie zboża zwraca się uwagę na jego jakość oraz wilgotność, która nie może być wyższa niż ‧ %When purchasing cereals, account is taken of their quality and their moisture content, which must not exceed ‧ %
Często występującym działaniem niepożądanym w grupie psów otrzymujących wysoką dawkę ‧ mg/kg (choroba lokomocyjna) były wymioty przed rozpoczęciem podróży samochodemA common side effect in the high dose group of ‧ mg/kg (motion sickness) was vomiting before the car journey started
Nie muszę ci mówić, jak wysoka jest stawkaWe' d come back for you as soon as the mission' s over
Grupa wysokiego szczebla zaleciła, aby sprawom dotyczącym środowiska nadać taką samą wagę, jak sprawom bezpieczeństwa i efektywności w systemie lotnictwa, oraz podkreśliła znaczenie współpracy przedstawicieli przemysłu i organów regulacyjnych w celu zagwarantowania, że ATM przyczyni się w jak największym stopniu do zrównoważonego rozwojuThe High Level Group recommended according the environment the same importance as safety and efficiency in the aviation system and insisted that industry and regulators should work together to ensure that ATM contributes as much as possible to sustainability
Pojedyncze, wysokie miano roztworu w szczególnym przeciwciele surowicy na grupie serologicznej ‧ L. pneumophila lub innej grupie serologicznej lub innych odmianach choroby legionistówA single high titre in specific serum antibody to L. pneumophila serogroup ‧ or other serogroups or other Legionella species
Moje pytanie jest takie: czy w ramach różnych środków, o których pan komisarz mówił, myśli się także o wsparciu tego typu szkół wyższych, uniwersytetów, które powstały w różnych miastach na granicy między państwami wewnątrz Unii Europejskiej?I would like to ask this: within the framework of the various schools which you spoke about, is support also being considered for this type of institution of higher education, namely universities which have come into being in various cities situated on national borders inside the European Union?
honoraria niezależnych ekspertów ustali się w wysokości ‧ EUR na osobę za dzień posiedzenia komisji doradczej, przy czym przewodniczący otrzyma honorarium o ‧ % wyższe niż honorarium pozostałych niezależnych ekspertówthe fees of the independent persons of standing will be fixed at EUR ‧ per person per meeting day of the advisory commission, and the Chairman will receive a fee higher by ‧ % than that of the other independent persons of standing
w celu ustanowienia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów obowiązujących na poziomie wspólnotowym konieczne jest przeniesienie przepisów z dyrektywy ‧/EWG do dyrektywy ‧/EWG w odniesieniu do następujących pestycydów: amitrol, atrazyna, binapakryl, etylobromofos, kaptafol, DDT, dichloroprop, dinozeb, dioksantion, endryna, dibromek etylenu, fenchlorofos, heptachlor, hydrazyd kwasu maleinowego, bromek metylowy (z wyjątkiem niektórych produktów), parakwat, TEPP, ‧,‧-T oraz toksafenWhereas in order to establish mandatory maximum levels of pesticide residues at Community level it is necessary to transfer provisions from Directive ‧/EEC to Directive ‧/EEC relating to the pesticides amitrole, atrazine, binapacryl, bromophos-ethyl, captafol, DDT, dichlorprop, dinoseb, dioxathion, endrin, ethylene dibromide, fenchlorphos, heptachlor, maleic hydrazide, methyl bromide (except for certain products), paraquat, TEPP, ‧,‧-T and toxaphene
Jednakże powszechnie wiadomo, że przekształcenie opon letnich o wyższych parametrach zajmie więcej czasu, nie wspominając już o oponach do samochodów wyścigowych i samolotówHowever it is generally accepted that conversion of higher performance summer tyres, let alone tyres for racing cars and aircraft, will take much longer
Decyzja nr ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiająca szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego zawiera zobowiązanie do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony wody w kąpieliskach, łącznie ze zmianą dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącej jakości wody w kąpieliskachDecision No ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ July ‧ laying down the Sixth Community Environment Action Programme contains a commitment to ensuring a high level of protection of bathing water, including by revising Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ December ‧ concerning the quality of bathing water
zwraca uwagę na fakt, że obecny wzrost ceny ropy naftowej ma inny charakter niż w przeszłości, kiedy to był on powodowany podażą i miał charakter krótkotrwały; mając na uwadze, że obecny wzrost ceny ropy naftowej został głównie wywołany szybko rosnącym popytem w Chinach, lecz również wysokim zużyciem w Stanach Zjednoczonych, a także niepewnością panującą w regionach będących producentami ropy naftowej i niedostateczną podażą spowodowaną niedoinwestowaniem infrastruktury; w konsekwencji ostatni wzrost ceny ma zasadniczo trwały charakterNotes the different nature of the present oil price increase compared to those that took place in the past, which were supply-side driven and transitory; whereas the present oil-price increase has a substantial element caused by rapidly growing demand such as China but also by high consumption in the United States, alongside uncertainties in oil-producing regions, and supply fall-outs caused by lack of investment in infrastructure; consequently the recent price increase has a substantially permanent component
decyzja Komisji ‧/EWG z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie zatwierdzania alternatywnych systemów obróbki cieplnej do przetwarzania materiałów wysokiego ryzyka (Dz.U. L ‧ z ‧.‧, str. ‧) zmienionaCommission Decision ‧/EEC of ‧ November ‧ on the approval of alternative heat treatment systems for processing high-risk material (OJ L ‧, ‧.‧, p. ‧) as amended by
Maksymalna cena skupu określona w procedurach przetargowych zgodnie z ust. ‧ jest nie wyższaThe maximum buying-in price determined in accordance with tendering procedures under paragraph ‧ shall not be higher
zwrócił uwagę, że wydatki administracyjne wykazują wysoki, prawie ‧ % odsetek przeniesień; zachęcał Centrum do poprawy polityki zamówień w celu uniknięcia przeniesień środkównoted that expenditure on administration showed a high carry-over rate of almost ‧ %; invited the Centre to manage its procurement policy better, in order to avoid carrying over appropriations
Strony zapewniają wsparcie dla instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji kształcenia i szkolenia zawodowego, które tworzą wspólne konsorcja WE/USA w celu uruchomienia wspólnych projektów w zakresie szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowegoThe Parties shall provide support to higher education and vocational education and training institutions which form joint EC/US consortia for the purpose of undertaking joint projects in the area of higher education and vocational education and training
Znaczną część naszej agendy zajmuje wysoki stopień porozumienia między Komisją a Parlamentem co do potrzeby działania i posuwania się naprzód.On the bulk of our agenda there is a large degree of agreement between the Commission and Parliament on the need to act and on the way forward.
Wysoką efektywność zapewniliśmy dzięki specjalnym pokryciu...... które nanieśliśmy na wszystkie powierzchnie dzięki laserowiWe have high efficiency possible because of spectral coatings...... which we' ve applied to all surfaces within the laser
Z powodów podyktowanych wyższą koniecznością i z właściwie umotywowanych przyczyn handlowych agencja interwencyjna, pod swym nadzorem i zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, zezwala na zmianę zamierzonego wykorzystania lub metody włączania w odniesieniu do całkowitej ilości objętej ofertą określoną w artFor imperative and duly substantiated commercial reasons, a change in the intended use or incorporation method for the entire quantity of the tender referred to in Article ‧ shall be authorised by the intervention agency, under its supervision and in compliance with this Regulation
Na przykład w jednym przypadku wysokie znaczenie konsekwencji niepożądanego skutku może być powiązane z niewielkim prawdopodobieństwem jego wystąpienia, w wyniku czego będzie się ono mieścić w zakresie od wysokiego ryzyka do niewielkiego ryzykaFor example, in one case the high magnitude of the consequences of an adverse effect may be combined with a negligible likelihood of it occurring, resulting in the whole range from high risk down to negligible risk
komisarz. - Komisja podziela obawy, wyrażone przez szanownego pana posła, że wzrost liczby ludności w Afryce i długookresowy wpływ wysokiej dzietności może w znacznej mierze przyczynić się do zwiększonej presji na zasoby naturalne Afryki i wywrzeć istotny wpływ na trendy rozwojowe kontynentu afrykańskiego.Member of the Commission. - The Commission shares the concern of the honourable Member that population growth in Africa and the long-term impact of high fertility rates could contribute significantly to increased pressure on Africa's natural resources and determining the development trajectory of the African continent.
Celem tych krajów jest silny rozwój społeczno-gospodarczy i dążenie do wyższego standardu życia swoich obywateli.They aim at strong socio-economic development and endeavour to have higher living standards for their citizens.
Wspominam o tym z powodu kosztów, które - mimo że wydają się bardzo wysokie - są jedynie szacunkowe, ponieważ nie było do tej pory przypadku o takiej skali, jak likwidacja elektrowni jądrowej w Bułgarii.I am mentioning this point because, although the costs seem large enough, they are only estimates as there has been no precedent on the scale of decommissioning a nuclear power plant in Bulgaria.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 51266 zdań frazy wysoki.Znalezione w 8,058 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.