wymowa: IPA: vɨˈpɛwjɲiʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • perform         
  (verb   ) []
   
  Carry something out to completion.
 • complete         
  (verb, adjv   )
 • achieve       
  (verb   )
 • complement     
  (verb, noun   )
 • consummate           
  (verb, adjv   )
 • fill       
  (verb, noun   )
 • fill in   
  (verb   )
 • fill up   
  (verb   )
 • finish                 
  (verb, noun   )
 • imbue   
  (verb   )
 • permeate   
  (verb, adjv   )
 • fill out   
  (verb   )
   
  To enter information into a form.
 • populate   
  (verb   )
   
  To import prepared data using a software procedure rather than the end user entering the information.
 • abide       
  (verb   )
 • abide by   
  (verb   )
 • accomplish     
  (verb   )
 • execute     
  (verb   )
 • exercise     
  (verb, noun   )
 • fulfil       
  (verb   )
 • keep         
  (verb, noun, auxv   )
 • meet       
  (verb, noun   )
 • observe         
  (verb   )

Pozostałe znaczenia:

 
aspekt dokonany od wypełniać

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (11)

wypełnić wniosek
complete an application
wypełnienie
completion; filler; padding; repletion; impletion; fill; execution; fulfillment; fulfilment; infill; fillings; filling; inlay
wypełnienie nasion
seed filling; grain filling; pod filling
wypełniony
replete; filled; full

Przykładowe zdania z "wypełnić", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Analiza zakresu wypełnienia zobowiązań zostanie przeprowadzona zgodnie ze zobowiązaniami w zakresie monitorowania dotyczącymi regularnego dialogu, współpracy z delegacjami oraz sprawozdawczości, zgodnie z załącznikiem
en Follow-up of the commitments will be in accordance with the commitments on monitoring in terms of regular dialogue, cooperation with missions and reporting, as referred to in Annex
pl Proszę wypełnić sekcję ‧ i ‧, aby wykazać wszystkie ilości fluorowanych gazów cieplarnianych wywiezionych poza obszar Wspólnoty w roku kalendarzowym, którego dotyczy niniejszy formularz
en Complete sections ‧ and ‧ to account for all quantities of fluorinated greenhouse gases exported outside of the Community during the calendar year for which this form is being submitted
pl W tym względzie, po tymczasowym ujawnieniu, skontaktowano się z pięcioma użytkownikami/przetwórcami do tej pory niewspółpracującymi oraz poproszono ich o wypełnienie kwestionariusza
en In this regard, subsequent to provisional disclosure, five users/processors not cooperating so far were contacted and invited to fill in a questionnaire
pl To idziemy wypełnić papiery?
en Okay?Let' s write you up
pl powiadomienia wskazujące na wypełnienie wszelkich wymagań niezbędnych do zastosowania kumulacji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) oraz w Turcji zgodnie z jej własnymi procedurami
en notices indicating the fulfilment of the necessary requirements to apply cumulation have been published in the Official Journal of the European Union (C series) and in Turkey according to its own procedures
pl powiadomienia wskazujące na wypełnienie wszelkich wymagań niezbędnych do zastosowania kumulacji zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria C) oraz w Norwegii zgodnie z jej własnymi procedurami
en notices indicating the fulfilment of the necessary requirements to apply cumulation have been published in the Official Journal of the European Union (C series) and in Norway according to its own procedures
pl Należy więc ustalić, czy wartość umowy o świadczenie usług publicznych została określona na podstawie analizy kosztów, jakie przedsiębiorstwo średniej wielkości, dobrze zarządzane i wyposażone w środki transportu odpowiednie dla spełnienia koniecznych wymagań usług publicznych, poniosłoby przy wypełnieniu tych zobowiązań, z uwzględnieniem związanych z nimi dochodów, a także umiarkowanego zysku z wypełnienia tych zobowiązań
en It is therefore necessary to establish whether the price of the public service contract was determined on the basis of an analysis of the costs which a typical undertaking, well run and adequately provided with means of transport so as to be able to meet the necessary public service requirements, would have incurred in discharging those obligations, taking into account the relevant receipts and a reasonable profit for discharging the obligations
pl Należy zatem wypełnić lukę prawną i doprecyzować zasady stosowania zwolnienia usług ubezpieczeniowych i finansowych z VAT-u
en Therefore, it is necessary to fill the legislative gap and clarify the rules governing the exemption from VAT for insurance and financial services
pl Sprawdzić, czy nie pojawiły się żadne widoczne uszkodzenia wypełnienia pięty pochłaniającego siłę uderzeniową
en Check that there is no visible damage to the energy absorbing insert to the heel
pl rozważać wszelkie kwestie w ramach niniejszej Umowy i podejmować właściwe działania celem wypełnienia swoich funkcji; oraz
en consider any issues under this Agreement and take appropriate action in the exercise of its functions; and
pl Proszę wypełnić stosowne części formularza i wykreślić części, które nie mają znaczenia dla wniosku
en Complete the parts of the form where appropriate, and delete those parts that are not relevant
pl Zasada ta wyraźnie wiąże gromadzone dane z faktem, że są niezbędne do wypełnienia ustanowionych w prawie celów związanych z jego egzekwowaniem
en The principle makes a clear link between the information collected and the necessity of this information to accomplish a law enforcement purpose laid down by law
pl należycie wypełniony standardowy formularz/formularze, zawierające szczegółowy opis metodologii badania: metoda próbkowania, błąd z próby, docelowa liczebność próby, zasięg sondażu, docelowy odsetek udzielonych odpowiedzi itp
en duly completed standard form(s) providing a detailed description of the survey methodology: sampling method, sampling error, targeted sample size, coverage rate, targeted response rate, etc
pl Ostatni incydent miał miejsce zaledwie kilka tygodni temu, gdy francuscy pikietujący zatrzymali kolejną wypełnioną mięsem ciężarówkę z Katalonii napadając na kierowcę, a następnie zalewając olejem napędowym 20 tysięcy kilogramów świeżego mięsa.
en The last incident happened just a few weeks ago, when French pickets stopped another lorry full of meat from Catalonia, assaulted the driver and then sprayed diesel over 20 000 kilos of fresh meat.
pl W takim przypadku zobowiązanie przedsiębiorstw inwestycyjnych do podawania do publicznej wiadomości notowań cen stosuje się wtedy, gdy wypełnione są warunki ustanowione na mocy niniejszej dyrektywy
en In such a case the obligation for investment firms to make public firm quotes should apply if the conditions established by this Directive are met
pl Zezwolenie na kabotaż oraz książka sprawozdań z odbytych jazd muszą zostać odpowiednio wypełnione przed rozpoczęciem przewozu kabotażowego
en The cabotage authorization and the book of record sheets must be filled in before the cabotage operations begin
pl Aby wypełnić milenijne cele rozwoju dotyczące zmniejszania ubóstwa, chorób, poprawy stanu rolnictwa i edukacji, duże znaczenie ma powracanie do nich podczas dyskusji zarówno na temat pustynnienia, jak również zmian klimatycznych, czy też energii.
en It is therefore vital - not least in order to meet the Millennium Development Goals on overcoming poverty and disease and on agricultural and educational development - that these should be included, along with all the topics that have been raised, from desertification to climate change and energy.
pl Licencje oraz specjalne zezwolenia połowowe zostają wycofane w przypadku niewypełnienia zobowiązań ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu
en Licences and special fishing permits shall be withdrawn in the event of any failure to meet the obligations laid down in this Regulation
pl W przeglądach uwzględnia się najlepsze dostępne informacje naukowe dotyczące zakwaszenia, włączając ocenę ładunków krytycznych, rozwój technologiczny, zmieniające się warunki ekonomiczne oraz wypełnienie zobowiązań dotyczących poziomów emisji
en Reviews shall take into account the best available scientific information on acidification, including assessments of critical loads, technological developments, changing economic conditions and the fulfilment of the obligations on emission levels
pl Przedsiębiorstwo rzeczywiście zobowiązane do wypełnienia wyraźnie określonych zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych
en Recipient undertaking actually required to discharge clearly defined public service obligations
pl Zacznij od pójścia dookoła trzech czwartych drogi w górę drabiny. Wrogowie biegną w prawo. Ucieknij na górę wystarczająco szybko aby zastać jednego spadającego przez fałszywą cegłę podczas gdy inni biegną do Ciebie. Idź na lewo, wykop dwie dziury aby ich złapać, następnie biegnij w prawo, wykop i spuść się na dół jako pierwszy po małej drabinie po prawej. Wrogowie powinni spaść wzdłuż drabiny i wypełnić dwa fałszywe kamienie pod nią. Wykop i złap trzeciego wroga na górze grubego obszaru cegieł, następnie biegnij na drugi obszar z dolnej długiej drabiny, obok szeregu cegieł. Wróg powinien wbiec do szybu po lewej
en Start by going about three quarters the way up the ladder. The enemies run right. Run to the top in time to get one to fall through a false brick while the others run towards you. Go left, dig two holes to trap them, then run right, dig and fall to the bottom of the first small ladder on the right. The enemies should come down the long ladder and fill up the two false bricks at its foot. Dig and catch the third enemy on top of the thick brick area, then run to the second space from the bottom of the long ladder, next to a row of bricks. The enemy should run into the pits on the left
pl wzywa Komisję do przedsięwzięcia, wraz z państwami członkowskimi, prac nad ujednoliceniem formularzy, których wypełnienie jest wymagane od przedsiębiorstw w procesach składania ofert i przetargów
en Calls on the Commission to undertake, with Member States, work on the harmonisation of the application forms which must be completed by enterprises in application and tendering processes
pl Panie przewodniczący, pani komisarz Geoghegan-Quinn, panie i panowie! Chciałabym, aby ta Izba była wypełniona po brzegi, ale nie ze względu na mnie, ani też dlatego, że jest to moje pierwsze sprawozdanie, lecz ze względu na jego przedmiot, który jest wielu ludziom nieznany, a tym niemniej wysoce istotny.
en Mr President, Mrs Geoghegan-Quinn, ladies and gentlemen, I wish that the Chamber were full to bursting, not on my account or because this is my first report, but because of the subject matter, which is unfamiliar to many people, but nevertheless highly important.
pl W zamian za tą przysługę radzę wypełnić waszą obietnicę jak najszybciej, bo nie będzie drugiej szansy
en I would advise...... that you follow through on your promise soon
pl Uważam, że to bardzo ważne, aby rząd włoski zrobił wszystko, co w jego mocy, by wypełnić swoje obietnice i upewnić się, że planowane pakiety zabezpieczeń socjalnych nie są kierowane do poszczególnych grup etnicznych, a także, że nie dochodzi do masowych deportacji.
en I believe it is very important that the Italian government should do everything it can to fulfil its promise and ensure that the planned security package is not directed at any individual ethnic group, and that mass deportations are avoided.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8000 zdań frazy wypełnić.Znalezione w 1,623 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.