wymowa: IPA: vɨˈpɛwjɲiʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • perform         
  (verb   ) []
   
  Carry something out to completion.
 • complete         
  (verb, adjv   )
 • fill out   
  (verb   )
   
  To enter information into a form.
 • populate   
  (verb   )
   
  To import prepared data using a software procedure rather than the end user entering the information.
 • abide       
  (verb   )
 • abide by   
  (verb   )
 • accomplish     
  (verb   )
 • achieve       
  (verb   )
 • complement     
  (verb, noun   )
 • consummate           
  (verb, adjv   )
 • execute     
  (verb   )
 • exercise     
  (verb, noun   )
 • fill       
  (verb, noun   )
 • fill in   
  (verb   )
 • fill up   
  (verb   )
 • finish                 
  (verb, noun   )
 • fulfil       
  (verb   )
 • imbue   
  (verb   )
 • keep         
  (verb, noun, auxv   )
 • meet       
  (verb, noun   )
 • observe         
  (verb   )
 • permeate   
  (verb, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
aspekt dokonany od wypełniać

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (11)

wypełnić wniosek
complete an application
wypełnienie
completion; filler; padding; repletion; impletion; fill; execution; fulfillment; fulfilment; infill; fillings; filling
wypełniony
replete; filled; full

Przykładowe zdania z "wypełnić", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl lub wypełnić elektroniczny formularz zamówienia dostępny na stronie EU-Bookshop
en or by filling in an electronic order form on EU-Bookshop
pl Wypełnienie zobowiązań podjętych w drugiej przejściowej fazie umowy o wspólnym europejskim obszarze lotniczym
en Implement commitments taken on under the second transitional phase of the European Common Aviation Area Agreement
pl wierzy, że mediacja prezydenta Republiki Południowej Afryki Mbeki doprowadzi do zakończenia obecnej fali przemocy i zastraszania, co jest warunkiem odpowiedniego wypełnienia jego mandatu mającego na celu ułatwienie dialogu między opozycją a rządem Zimbabwe oraz ogólnokrajowego, wykraczającego poza Zanu-PF i MDC dialogu z udziałem przywódców Kościoła, przedsiębiorców, związków zawodowych i innych podmiotów społeczeństwa obywatelskiego
en Trusts that the mediation of South African President Mbeki will bring an end to the current cycle of violence and intimidation, without which his mandate to facilitate dialogue between the opposition and the Government in Zimbabwe and a wide national dialogue beyond Zanu-PF and the MDC, including Church leaders, business, trade unions and other civil society players, cannot be adequately fulfilled
pl Proszę wypełnić ten formularz
en One minute, ma' am
pl ratyfikacja i wejście w życie Protokołu z Kioto do Konwencji ramowej Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu do ‧ r. oraz wypełnienie jego zobowiązań zmniejszenia emisji do ‧ % do grudnia ‧ r. w porównaniu z poziomami z ‧ r. dla Wspólnoty Europejskiej jako całości, zgodnie ze zobowiązaniem każdego z Państw Członkowskich, określonym w konkluzjach Rady z dnia ‧ i ‧ czerwca ‧ r
en ratification and entering into force of the Kyoto Protocol to the United Nations framework Convention on climate change by ‧ and fulfilment of its commitment of an ‧ % reduction in emissions by ‧ compared to ‧ levels for the European Community as a whole, in accordance with the commitment of each Member State set out in the Council Conclusions of ‧ and ‧ June
pl znaczenie działań dla wypełnienia celu niniejszego zaproszenia do składania wniosków (waga: ‧ pkt na
en Relevance of the activities with the objective of the Call for Proposals (weighting: ‧ out of
pl Informacje, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ niniejszego rozporządzenia, wraz z informacjami zebranymi przez Komisję w trakcie jej audytów, są wykorzystywane przez Komisję wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków przewidzianych w art. ‧ rozporządzenia podstawowego
en The information referred to in Article ‧, of this Regulation together with information collected by the Commission in the course of its audits, shall be used by the Commission for the sole purpose of fulfilling its responsibilities provided for in Article ‧ of the basic Regulation
pl Badanie topologii wypełnienia węzłów w bidyspersyjnej cieczy komórkowej
en Studies of topology of node filling in bidisperse cellular fluids
pl Ningbo Ruyi przedłożył wypełniony formularz wniosku o MET w wyznaczonym terminie
en Ningbo Ruyi replied to the MET claim form within the given deadline
pl Wypełniony do połowy, ale działa
en Yeah.It' s only half- full, but it' s functional
pl Należy wypełnić tabelę z pkt ‧ załącznika
en The table in item ‧ to Annex ‧ shall be completed
pl Zdarzenie obligujące jest zdarzeniem, które tworzy prawny lub zwyczajowo oczekiwany obowiązek, sprawiający, że jednostka nie ma żadnej realnej możliwości niewypełnienia tego obowiązku
en An obligating event is an event that creates a legal or constructive obligation that results in an entity having no realistic alternative to settling that obligation
pl Rurka absorpcyjna A o długości około ‧ mm i o średnicy ‧ mm wypełniona wapnem sodowanym (ppkt ‧) utrzymywanym na miejscu przy pomocy korka z włókna szklanego
en Absorption tube A about ‧ mm long and ‧ mm in diameter filled with soda lime kept in place by fibreglass plugs
pl Urząd celny upoważniony do przyjęcia zgłoszenia wywozowego, po wypełnieniu pola ‧B, zwraca zgłaszającemu lub jego upoważnionemu przedstawicielowi arkusz przeznaczony dla posiadacza
en After completing box ‧B the customs office authorized to accept the export declaration shall return to the declarant or to his authorized representative the sheet intended for the holder
pl Aby wypełnić milenijne cele rozwoju dotyczące zmniejszania ubóstwa, chorób, poprawy stanu rolnictwa i edukacji, duże znaczenie ma powracanie do nich podczas dyskusji zarówno na temat pustynnienia, jak również zmian klimatycznych, czy też energii.
en It is therefore vital - not least in order to meet the Millennium Development Goals on overcoming poverty and disease and on agricultural and educational development - that these should be included, along with all the topics that have been raised, from desertification to climate change and energy.
pl Proszę odesłać załączony formularz zamówienia, odpowiednio wypełniony, wraz z numerem prenumeraty (kod widniejący z lewej strony każdej etykiety i zaczynający się od: O/...). Wspomniany Dziennik Urzędowy będzie dostępny bezpłatnie przez rok od momentu jego publikacji
en They are requested to return the attached order form, duly completed and bearing their subscription registration number (code appearing on the left of each label and beginning with: O/...). This Official Journal will remain available free of charge for one year from the date of its publication
pl Jeżeli bank prowadzi szeroko zakrojoną działalność powierniczą, to ze względu na możliwość powstania potencjalnego Zobowiązania w wypadku niewypełnienia obowiązków związanych z działalnością powierniczą, bank powinien ujawnić ten fakt i podać zakres tej działalności w sprawozdaniu finansowym
en If the bank is engaged in significant trust activities, disclosure of that fact and an indication of the extent of those activities is made in its financial statements because of the potential liability if it fails in its fiduciary duties
pl W przypadku poważnych naruszeń zobowiązań umowy ze strony przewoźnika uznaje się, iż dokonał on rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeżeli nie podejmie on ponownego wykonywania usługi zgodnie z tymi zobowiązaniami w terminie jednego miesiąca od daty wezwania do wypełnienia zobowiązań
en In the event of serious breaches of its contractual obligations, the carrier will be deemed to have terminated the contract without notice if it does not resume the service in accordance with the public service obligation within one month of the serving of formal notice
pl W chwili obecnej okres, który upływa między wypełnieniem wniosku o patent dla nowego produktu leczniczego a wydaniem zezwolenia na obrót tym produktem leczniczym, powoduje, że okres rzeczywistej ochrony w ramach patentu jest niewystarczający na pokrycie nakładów poniesionych na prace badawcze
en At the moment, the period that elapses between the filing of an application for a patent for a new medicinal product and authorisation to place the medicinal product on the market makes the period of effective protection under the patent insufficient to cover the investment put into the research
pl formularze muszą zostać wypełnione w sposób czytelny oraz zostać podpisane przez kapitana statku
en forms must be completed legibly and be signed by the master of the vessel
pl Jeżeli formalności są wypełnione przy użyciu publicznych lub prywatnych systemów komputerowych, właściwe organy upoważniają osoby, które o to wnoszą, do zastąpienia podpisu odręcznego porównywalnym rozwiązaniem technologicznym, które może opierać się, gdzie stosowne, na użyciu kodów oraz które wywołuje te same skutki prawne, co podpis odręczny
en When formalities are completed using public or private computer systems, the competent authorities shall authorize persons who request it to replace the handwritten signature with a comparable technical device, which may, where applicable, be based on the use of codes, and which has the same legal consequences as a handwritten signature
pl W przypadku niewypełnienia takich przyszłych zobowiązań drugiego okresu oczekiwania nie stosuje się
en A second waiting period shall not apply in respect of a default in the performance of such future obligations
pl Określenie główni wykonawcy dotyczy firm, których działania mają związek z wypełnieniem zasadniczych wymagań specyfikacji TSI
en the main contractors refers to companies, whose activities contribute to fulfil the essential requirements of the TSI
pl Przed wypełnieniem niniejszego formularza należy zapoznać się z uwagami zamieszczonymi na odwrocie
en See notes overleaf before completing this form
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8000 zdań frazy wypełnić.Znalezione w 1,467 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.