wymowa: IPA: vɨˈpɛwjɲiʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • perform         
  (verb   ) []
   
  Carry something out to completion.
 • complete         
  (verb, adjv   )
 • fill out   
  (verb   )
   
  To enter information into a form.
 • populate   
  (verb   )
   
  To import prepared data using a software procedure rather than the end user entering the information.
 • abide       
  (verb   )
 • abide by   
  (verb   )
 • accomplish     
  (verb   )
 • achieve       
  (verb   )
 • complement     
  (verb, noun   )
 • consummate           
  (verb, adjv   )
 • execute     
  (verb   )
 • exercise     
  (verb, noun   )
 • fill       
  (verb, noun   )
 • fill in   
  (verb   )
 • fill up   
  (verb   )
 • finish                 
  (verb, noun   )
 • fulfil       
  (verb   )
 • imbue   
  (verb   )
 • keep         
  (verb, noun, auxv   )
 • meet       
  (verb, noun   )
 • observe         
  (verb   )
 • permeate   
  (verb, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
aspekt dokonany od wypełniać

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (11)

efekt wypełnieniafill effect
niewypełniona karta do głosowaniablank ballot paper
niewypełnionyblank
współczynnik wypełnieniafill factor
wypełnić wniosekcomplete an application
wypełnieniecompletion; filler; padding; repletion; impletion; fill; fillings; execution; fulfillment; fulfilment; infill; filling
wypełnienie głośnikówspeaker fill
wypełnienie nasionseed filling
wypełnienie zobowiązaniapayment
wypełnionyreplete; filled; full
wypełniony; pełny po brzegi; nabityfull up

Przykładowe zdania z "wypełnić", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kwestionariusze wypełnione przez strony objęte próbą muszą wpłynąć do Komisji w terminie ‧ dni od daty powiadomienia ich o włączeniu do próby, o ile nie wskazano inaczejThe questionnaire replies from sampled parties must reach the Commission within ‧ days from the date of the notification of their inclusion in the sample, unless otherwise specified
W przypadku gdy jedna ze Stron uczestniczących nie wypełni zobowiązań ustanowionych w poprzednich artykułach, wówczas druga Strona ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzeniaShould one of the participating Parties fail to comply with its essential obligations laid down in the previous Articles, the other Party shall have the right to terminate this Agreement by serving a one-month notice
I boisz się, że nie wypełnisz jego miejsca?And you' re afraid you won' t be able to fill his shoes?
jak tylko obowiązki nałożone w drodze postępowania układowego zostaną wypełnione z chwilą przedstawieniu potwierdzenia zawarcia ugody, lubeither as soon as the obligations imposed by the composition procedure have been completed on presentation of the receipt for the settlement, or
W przypadku kongenerów, które zostały określone, lecz które znajdują się poniżej LOQ (granicy oznaczalności iloścowej), rubryka zawierająca wyniki powinna zostać wypełniona jako < LOQ (LOQ powinna zostać podana jako wartośćFor congeners determined but being below LOQ (limit of quantification) the case should be filled in as < LOQ (the LOQ should be reported as a value
Po pierwsze, skarżąca utrzymuje, że Komisja nie wypełniła spoczywającego na niej obowiązku dowodowego oraz że nie dokonała właściwej oceny materiału dowodowego dotyczącego istnienia karteluThe applicant, first, claims the Commission has failed to discharge the burden of proof and has not engaged in a reasonable appraisal of the evidence relating to the existence of a cartel
Dane Eurostat pokazują, że w państwach członkowskich UE czas potrzebny na wypełnienie formalności administracyjnych przy założeniu firmy waha się od jednego dnia do kilku miesięcy.Eurostat shows that, in the EU Member States, the period required in order to fulfil the administrative formalities for starting a business vary between one day and several months.
Państwa te faktycznie nie tylko je wypełniły, ale nawet wypełniły je z nawiązką.In fact, not only have they met them, but they have even overfulfilled them.
Są jednak luki w twoim życiorysie, które wypełnią Gretchen, Self a nawet BagwellBut there are holes in your resume that Gretchen or Self or even Bagwell can fill
W szczególności sprawdzają, czy pole przeznaczone na opis produktów zostało wypełnione w sposób wykluczający możliwość dodania fałszywych wpisówIn particular, they shall check whether the space reserved for the description of the products has been completed in such a manner as to exclude all possibility of fraudulent additions
Upoważniony nadawca, nie później niż w czasie wysyłki towarów, nanosi na przednich stronach egzemplarzy ‧, ‧ i ‧ należycie wypełnionych zgłoszeń T‧ lub T‧ w poluThe authorized consignor shall, not later than the time of dispatching the goods, enter on the front of copies ‧, ‧ and ‧ of the duly completed T ‧ or T ‧ declaration in the
Spełnienie tych zobowiązań było przedmiotem rocznych państwowych inspekcji, a ich niewypełnienie podlegało karomThe fulfilment of these obligations was subject to yearly State inspections and failure to fulfil these obligations was subject to sanctions
są sporządzone i wypełnione w taki sposób, że mogą być bez trudności używane przez właściwe organythey are designed and completed in such a way that they can be used without difficulty by the competent authorities
dokonują kontroli w regularnych odstępach czasu w celu upewnienia się, czy organizacja producentów spełnia warunki uznania, nakładają stosowne kary w razie niewypełnienia tych warunków i decydują, gdy jest to niezbędne, o cofnięciu uznaniacarry out checks at regular intervals to ascertain that producer organizations comply with the terms and conditions for recognition, impose in the event of non-compliance the penalties to apply to such organizations and decide, where necessary, to withdraw recognition
Eksporterzy/producenci z Indii i Malezji występujący o ustalenie indywidualnej kwoty subsydiowania stanowiącego podstawę środków wyrównawczych, mając na uwadze zastosowanie art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, muszą przedłożyć wypełniony kwestionariusz w terminie ustalonym w pkt ‧ lit. a) ppkt ii) niniejszego zawiadomieniaExporters/producers in India and Malaysia claiming an individual amount of countervailable subsidisation, with a view to the application of Articles ‧ and ‧ of the basic Regulation, must submit a completed questionnaire within the time limit set in point ‧(a)(ii) of this notice
Tunezja musi wypełnić swoje obowiązki w zakresie readmisji.Tunisia must fulfil its readmission obligations.
Takie wydatki mogą być ponoszone przez upoważniony personel zarówno indywidualnie w celu wypełnienia swoich funkcji, jak i w ramach działalności CentrumThis expenditure may be incurred by authorised staff individually in the fulfilment of their duties and as part of the Centre's activities
mając na względzie to, że kryteria ustanowione w art. ‧ i załączniku ‧ do decyzji nr ‧/‧/WE zostały całkowicie wypełnioneConsidering that the criteria laid down in Article ‧ and Annex ‧ of Decision No ‧/‧/EC are entirely fulfilled
BEREC może, na uzasadniony wniosek Komisji, zadecydować jednomyślnie o przyjęciu innych szczególnych zadań niezbędnych do wypełnienia swojej roli w ramach zakresu określonego w art. ‧ ustBEREC may, upon a reasoned request from the Commission, decide unanimously to take on other specific tasks necessary for the accomplishment of its role within the scope defined in Article
Proszę wypełnić poniższą tabelę dla każdego opracowanego planu gospodarowania odpadami (w razie potrzeby proszę użyć oddzielnej kartkiFor each waste management plan which has been drawn up, please provide details as follows (use a separate sheet if necessary
Wypełnić, jeśli dotyczyComplete if appropriate
dokumentacji, materiałów i informacji znajdujących się pod kontrolą państwa przyjmującego niezbędnych do wypełnienia mandatu EUMM Georgianecessary documents, materials and information, within the control of the Host State, for the fulfilment of the mandate of EUMM Georgia
Jednakże później żaden z importerów nie podjął współpracy w trakcie dochodzenia i odmówił zwrotu wypełnionych odpowiedzi na kwestionariuszHowever, subsequently none of the importers cooperated in the investigation and declined to return a complete questionnaire reply
Zauważyli oni, że niektórzy producenci wspólnotowi (w tym przedsiębiorstwa włączone do próby) nie wypełnili formularzy dotyczących kontroli wyrywkowej przeznaczonych do dobrania próby spośród producentów wspólnotowychThey observed that some Community producers (including companies in the sample) did not reply to the sampling form intended for the selection of a sample of Community producers
Niewypełnione świadectwo instalacji, którego wzór zamieszczono w załączniku VIIA blank installation certificate, an example of which is given in Annex VII
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8000 zdań frazy wypełnić.Znalezione w 2,937 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.