wymowa: IPA: vɨˈpɛwjɲiʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • perform         
  (verb   ) []
   
  Carry something out to completion.
 • complete         
  (verb, adjv   )
 • fill out   
  (verb   )
   
  To enter information into a form.
 • populate   
  (verb   )
   
  To import prepared data using a software procedure rather than the end user entering the information.
 • abide       
  (verb   )
 • abide by   
  (verb   )
 • accomplish     
  (verb   )
 • achieve       
  (verb   )
 • complement     
  (verb, noun   )
 • consummate           
  (verb, adjv   )
 • execute     
  (verb   )
 • exercise     
  (verb, noun   )
 • fill       
  (verb, noun   )
 • fill in   
  (verb   )
 • fill up   
  (verb   )
 • finish                 
  (verb, noun   )
 • fulfil       
  (verb   )
 • imbue   
  (verb   )
 • keep         
  (verb, noun, auxv   )
 • meet       
  (verb, noun   )
 • observe         
  (verb   )
 • permeate   
  (verb, adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
aspekt dokonany od wypełniać

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (11)

wypełnić wniosek
complete an application
wypełnienie
completion; filler; padding; repletion; impletion; fill; execution; fulfillment; fulfilment; infill; fillings; filling
wypełniony
replete; filled; full

Przykładowe zdania z "wypełnić", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W celu wypełnienia zgłoszenia należy kierować się instrukcjami dotyczącymi poszczególnych etapów procedury, opublikowanymi na stronie internetowej EPSO
en To apply, follow the instructions for the various steps on the EPSO website
pl Wypełnione przez pracowników kwestionariusze składane są danym organom służb medycznych
en The questionnaire, when completed by the personnel, is to be submitted to the medical authorities concerned
pl W związku z powyższym stosowne jest przygotowanie strategii komunikacji, w którym zostaną szczegółowo określone działania informacyjne i promocyjne niezbędne dla wypełnienia luki informacyjnej i komunikacyjnej
en It is therefore appropriate to provide for the preparation of a communication plan which identifies in detail the information and publicity measures necessary to bridge this communication and information gap
pl Wypełnione kiełbasy są wędzone w dymie z wolno palących się kłód twardego drewna (głównie bukowego) przez ‧–‧ dni w temperaturze ‧ °C, w pomieszczeniu o wilgotności względnej od ‧ do ‧ %
en The filled sausages are subsequently smoked over slow-burning hardwood (primarily beech) logs for three to five days at ‧ °C in a space with a relative humidity of ‧ to ‧ %
pl Obecny kwestionariusz służy jedynie celom badawczym, niemniej będziemy wdzięczni za jego wypełnienie i odesłanie
en This questionnaire is currently for research purposes only but completion and its return is appreciated
pl Na szczelnie wypełnionych dwunastu stronach nie ma ani jednego odniesienia do panelu IPCC.
en In the twelve pages that you have completely filled, there is not a single reference to the IPCC Panel.
pl Opracowanie i przyjęcie w językach narodowych przepisów krajowych niezbędnych do umożliwienia państwom wypełnienia zobowiązań w ramach porozumień MAEA o zabezpieczeniach i protokołów dodatkowych
en Development and adoption in national languages of national legislation necessary to enable states to comply with their obligations under IAEA safeguards agreements and additional protocols
pl jest uprawniony do wykonywania swoich praw dotyczących składek w takim zakresie, w jakim składki te są niezbędne do wypełnienia jego zobowiązań na mocy ustępu ‧ litera a), w tym pokrycia niezbędnych do tego celu kosztów administracyjnych funduszu dodatkowego
en be entitled to exercise its rights to contributions to the extent that these contributions are necessary to meet the obligations under paragraph ‧(a), including expenses for the administration of the Supplementary Fund necessary for this purpose
pl Wpisać miejsce oraz datę wypełnienia zgłoszenia
en Enter the place and date of completion of the declaration
pl A nie było, i nadal nie jest to zadanie łatwe, gdyż, co jest godne ubolewania, większości członków Unii Europejskiej nie udało się do tej pory wypełnić zobowiązań wynikających z protokołu w Kioto.
en This was not and is still not an easy task since, and this is deplorable, the majority of European Union Member States have not been able so far to fulfil their obligations under the Kyoto Protocol.
pl Przedsiębiorstwo Xinanchem wezwano do wypełnienia wniosku o traktowanie na warunkach gospodarki rynkowej, z wyszczególnieniem wszelkich wymaganych informacji
en Xinanchem was required to complete a MET claim form detailing all the relevant information required
pl W każdym polu należy obowiązkowo wypełnić podkreślone części
en Within each box, the underlined parts must be filled out
pl Środki te przeznaczone są na świadczenia przysługujące urzędnikom kończącym wykonywanie obowiązków w interesie służby, w celu wypełnienia zapotrzebowania wynikającego ze wstąpienia nowych państw członkowskich do Wspólnot Europejskich
en This appropriation is intended to cover allowances payable to officials affected by measures terminating their employment in the interests of the service, in order to satisfy requirements connected with the accession to the Communities of new Member States
pl Kwestionariusze wypełnione przez strony objęte próbą muszą wpłynąć do Komisji w terminie ‧ dni od daty powiadomienia ich o włączeniu do próby
en The questionnaire replies from sampled parties must reach the Commission within ‧ days from the date of the notification of their inclusion in the sample
pl Wypełniony kwestionariusz będzie zawierał informacje m.in. o strukturze ich przedsiębiorstw(-a), rodzaju działalności przedsiębiorstw(-a) w związku z produktem objętym dochodzeniem oraz o sprzedaży produktu objętego dochodzeniem
en The completed questionnaire will contain information on, inter alia, the structure of their company(ies), the activities of the company(ies) in relation to the product under investigation and on the sales of the product under investigation
pl prawidłowo wypełniony i podpisany standardowy formularz dla osób prawnych oraz żądaną dokumentację pomocniczą, potwierdzającą status prawny podmiotu lub instytutu
en a duly completed and signed standard legal entity form and the requested supporting documentation proving the legal status of the body or institute
pl Pomoc państwa udzielana nadawcom publicznym ma zasadniczo postać rekompensaty za wypełnienie obowiązku świadczenia usług publicznych i podlega ocenie zgodnie z art. ‧ ust. ‧ w oparciu o kryteria ustanowione w niniejszym komunikacie
en State aid to public service broadcasters is generally provided in the form of compensation for the fulfilment of the public service mandate and is assessed under Article ‧, on the basis of the criteria set out in the present Communication
pl uważa, że wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) nie wypełniła dotychczas dobrze swojej roli w odniesieniu do trwałości zasobów morskich, czy też ekonomicznej rentowności europejskich flot rybackich i społeczności żyjących na wybrzeżu, oraz że w związku z tym zintegrowana polityka morska Unii powinna zostać opracowana w taki sposób, aby uniknąć błędów WPRyb, takich jak nadmierna centralizacja i nieumiejętność uwzględnienia regionalnej różnorodności wód Unii
en Considers that, to date, neither the sustainability of marine resources nor the economic viability of the EU's fishing fleets and coastal communities has been well served by the Common Fisheries Policy (CFP) and that, accordingly, the integrated maritime policy for the European Union should be developed in such a way as to avoid failings in the CFP such as over-centralisation and the failure to take account of the regional diversity of the EU's waters
pl udział swoich obowiązków w zakresie redukcji emisji CO‧ zgodnie z międzynarodowymi instrumentami prawnymi i przepisami wspólnotowymi, które zamierza wypełnić przez zastosowanie wychwytywania i geologicznego składowania CO
en the proportion of its CO‧ reduction obligations pursuant to international legal instruments and to Community legislation that it intends to meet through capture and geological storage of CO
pl Wypełniony kwestionariusz będzie zawierał informacje m.in. o strukturze ich przedsiębiorstw(-a), sytuacji finansowej przedsiębiorstw(-a), rodzaju działalności przedsiębiorstw(-a) w związku z produktem objętym dochodzeniem oraz o kosztach produkcji i o sprzedaży produktu objętego dochodzeniem
en The completed questionnaire will contain information on, inter alia, the structure of their company(ies), the financial situation of the company(ies), the activities of the company(ies) in relation to the product under investigation, the cost of production and the sales of the product under investigation
pl Rozpatrzone zostaną wyłącznie wnioski złożone w formie maszynopisu w jednym z języków urzędowych UE na odpowiednio wypełnionym oficjalnym formularzu i przesłane przed upływem wyznaczonego terminu (‧.‧.‧ r
en Only typed proposals submitted in one of the official EU languages, using the official application form, completed in full, and sent by the specified deadline (‧ October ‧) will be considered
pl Przeznaczone do wypełnienia przez urzędowego lekarza weterynarii w miejscu gromadzenia Państwa Członkowskiego tranzytu
en To be completed by the official veterinarian at the approved assembly centre of the Member State of transit
pl Wypełniłem strzykawkę hormonami
en I filled the syringe with the hormones
pl Przed upływem okresu wyznaczonego na wypełnienie zobowiązań przyjętych na mocy rozporządzenia (EWG) nr ‧ Państwa Członkowskie mogą zezwolić na przekształcanie zobowiązań na nowe zobowiązania pięcioletnie lub dłuższe, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧, pod warunkiem że
en Before the end of the period for performing a commitment entered into under Regulation (EEC) No ‧, Member States may authorise the transformation of that commitment into a new commitment for five years or more under Regulation (EC) No ‧ provided that
pl W celu umożliwienia Państwom Członkowskim i Wspólnocie wypełnienia zobowiązań międzynarodowych załącznik I do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ ustanawia wspólny wykaz produktów i technologii podwójnego zastosowania, określonych w art. ‧ tego rozporządzenia, które wprowadza uzgodnione na poziomie międzynarodowym kontrole podwójnego zastosowania, w tym Porozumienie z Wassenaar, System Kontrolny Technologii Rakietowych (MTCR), Grupę Dostawców Sprzętu Jądrowego (NSG), Grupę Australijską i Konwencję o zakazie broni chemicznej (CWC
en In order to enable the Member States and the Community to comply with their international commitments, Annex I to Regulation (EC) No ‧/‧ establishes the common list of dual-use items and technology referred to in Article ‧ of that Regulation, which implements internationally agreed dual-use controls, including the Wassenaar Arrangement, the Missile Technology Control Regime (MTCR), the Nuclear Suppliers Group (NSG), the Australia Group and the Chemical Weapons Convention (CWC
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8000 zdań frazy wypełnić.Znalezione w 1,343 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.