Tłumaczenia na język angielski:

 • burnout   
  (Noun  )
   
  experience of long-term exhaustion
   
  The experience of long-term exhaustion and diminished interest due to continuous stress at work.
   
  experience of long-term exhaustion
   
  experience of long-term exhaustion
 • burn     
  (verb, noun   )
 • burning     
  (noun, adjv   )
 • burnup   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Walnięcie prosto z mostu, bez zastanowienia
 
Wypieczenie znaku
 
Wygarnięcie z broni
 
Wyżarzenie materiału w piecu
 
Strzelenie podczas bójki
 
Wykopcenie
 
Wypalenie z broni
 
Walnięcie z pistoletu
 
Strzał
 
Wypieczenie materiału w piecu
 
Palnięcie
 
Wygarnięcie prosto z mostu, bez zastanowienia
 
Wyprażenie materiału w piecu
 
Puszczanie z dymem
 
Wyrypanie prosto z mostu, bez zastanowienia
 
Nagranie zawartości na płycie CD jednokrotnego zapisu
 
Wygrzanie w piecu
 
Wyżarzenie
 
Wystrzelenie z broni

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

centrum przechowywania wypalonego paliwa
spent fuel storage facility
wypalić
sear; fire; scorch; smoke out; to burn; burn
wypalone paliwo
spent fuel
wypalony
burnt; arid; torrid

Przykładowe zdania z "wypalenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ile trawki wypaliłeś?
en You' ve smoked too many joints!
pl Wypalenie zawodowe a poziom satysfakcji z pracy i przywiązania do organizacji
en Job burnout against level of a job satisfaction and commitment to work
pl wiedza studenta dotycząca zjawiska wypalenia zawodowego
en Student’s knowledge concerning the phenomenon of burnout.
pl weryfikacja modelu michaela p.leitera zależności występujących między wypaleniem zawodowym a niedostosowaniem do pracy. grupa zawodowa nauczycieli
en Verification of Michael Leiter's model of dependencies between burnout syndrome and work adaptation. Teachers occupational class
pl wypalenie i zaangażowanie zawodowe wśród pracowników korporacji
en Burnout syndrome and involvement in employees of corporations
pl Stres, wypalenie zawodowe, zaangażowanie, pracoholizm w badaniach na grupie doradców finansowych Domu Kredytowego NOTUS S.A.
en Stress, burnout, work engagement, workaholism in a study on a group of financial advisers Dom Kredytowy Notus S.A
pl W szczególności ustalono, że co najmniej trzy przedsiębiorstwa tureckie produkowały i sprzedawały w Turcji znaczne ilości magnezji całkowicie wypalonej w warunkach wzajemnej konkurencji i z eksporterami z innych państw
en In particular it was found that at least three Turkish companies produced and sold DBM in Turkey in significant quantities in competition with each other and with exporters from other countries
pl Więc wypaliłeś trzy papierosy w dokładnie tym samym miejscu, gdzie znaleźliśmy ciało Triny Rolston?
en So you smoke three cigarettes in the exact same spot that we found Trina Rolston' s body?
pl Wypaliło wszystkie włókna i ślady DNA
en Kills all the clothing fiber, so we can' t get a match
pl Sprawą kluczową dla państw członkowskich jest ustanowienie przez nie krajowych ram regulacyjnych i organizacyjnych krajowych programów postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi, od ich wytworzenia aż do składowania.
en It is crucial for Member States to establish a national regulatory and organisational framework and draw up national programmes for spent fuel and radioactive waste management, from their generation to their disposal.
pl I wypaliłaś papierosem dziurę w poduszce
en And your cigarette made a hole in the pillow
pl Wypalenie zawodowe u pracowników opieki długoterminowej-czynniki ryzyka i ochronne.
en Professional burning out at employee of long-term custody-factors of risks and protective.
pl Siostro, profesor czuje się trochę zmęczony [ wypalony ]
en Sister, Professor gets a little peckish at this time of the morning
pl To może wypalić
en You know that nuclear fusion would work
pl Weryfikacja struktury czynnikowej kwestionariusza Occupational Stress Indicator C.L.Coopera i S.Sloana i kwestionariusza wypalenia zawodowego Ch.Maslach-pracownicy branży IT.
en Verification the factor structure of the Occupational Stress Indicator C. L. Cooper and S. Sloan and burnout inventory general surve Ch. Maslach) - IT workers.
pl Wypaliłem ‧ sztuk
en So I burned you
pl Stres i wypalenie zawodowe pracowników służby cywilnej na przykładzie pracowników Urzędu Skarbowego.
en Stress and burnout syndrom of civil servants on the example of Tax Office employees.
pl Ocena poziomu wiedzy na temat wypalenia zawodowego wśród personelu placówek paliatywno-hospicyjnych.
en Assessment of knowledge about the phenomenon of burnout among the staff institutions palliative - hospice
pl Ten płomień wypali cały mrok... wypali dla was drogę do raju!
en This flame will burn away the darkness...... burn you away to paradise!
pl nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz magnezji całkowicie wypalonej (spiekanej) pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej
en imposing a definitive anti-dumping duty on imports of dead-burned (sintered) magnesia originating in the People's Republic of China
pl Wypalona ziemia, pamiętasz?
en Scorched- earth, you know, remember?
pl Inteligencja emocjonalna a wypalenie zawodowe u pielęgniarek.
en Emotional intelligence and occupational burnout among nurses.
pl Rola zasobów odpornościowych w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowego
en The role of resistance resources in counteraction of burnout syndrome
pl Wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarskiej
en Professional burnout in nurses working
pl przemieszczenie typu ME lub TT: do wnioskodawcy (typu ME: do posiadacza, typu TT: do osoby odpowiedzialnej za przemieszczanie w państwie członkowskim, przez które wypalone paliwo wprowadzone jest na obszar Wspólnoty) określonego w pozycji ‧ (sekcja B
en type ME or TT: to the applicant (type ME: to the holder, type TT: to the person responsible for the shipment in the Member State by way of which the spent fuel enters the Community) as referred to as in item ‧ (Section B
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1316 zdań frazy wypalenie.Znalezione w 0,556 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.