Tłumaczenia na język angielski:

 • burnout   
  (Noun  )
   
  experience of long-term exhaustion
   
  The experience of long-term exhaustion and diminished interest due to continuous stress at work.
   
  experience of long-term exhaustion
 • burn     
  (verb, noun   )
 • burning     
  (noun, adjv   )
 • burnup   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Walnięcie prosto z mostu, bez zastanowienia
 
Wypieczenie znaku
 
Wygarnięcie z broni
 
Wyżarzenie materiału w piecu
 
Strzelenie podczas bójki
 
Wykopcenie
 
Wypalenie z broni
 
Walnięcie z pistoletu
 
Strzał
 
Wypieczenie materiału w piecu
 
Palnięcie
 
Wygarnięcie prosto z mostu, bez zastanowienia
 
Wyprażenie materiału w piecu
 
Puszczanie z dymem
 
Wyrypanie prosto z mostu, bez zastanowienia
 
Nagranie zawartości na płycie CD jednokrotnego zapisu
 
Wygrzanie w piecu
 
Wyżarzenie
 
Wystrzelenie z broni

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

centrum przechowywania wypalonego paliwaspent fuel storage facility
nie wypalićmisfire
obiekt gospodarowania wypalonym paliwem jądrowymspent fuel management facility
wypalićsear; fire; scorch; smoke out; to burn; burn
wypalone paliwospent fuel
wypalonyburnt; arid; torrid

Przykładowe zdania z "wypalenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
W tym względzie badanie wykazało, że mimo obowiązujących środków, użytkownicy nadal przywozili magnezję całkowicie wypaloną pochodzącą z Chińskiej Republiki Ludowej, a jeden z nich nawet taki przywóz podjąłIn this respect, the investigation established that the users continued, and in one case even started, to import DBM originating from the People
Syndrom wypalenia zawodowego a sposoby radzenia sobie ze stresem pracowników Służby WięziennejBurnout syndrome and ways to cope with stress in employees of the Prison Service
Dlaczego nie chce wypalić?Why won' t it fire?
wypalenie zawodowe w grupie agentów ubezpieczeniowychprofessional burnout among insurance company workers
Jeśli się uspokoisz, to plan nadal może wypalićIf we keep our cool, this thing could still work
Stres i wypalenie zawodowe na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnegoStress and burnout for ex ample production company
oznacza paliwo, które zostało napromieniowane w rdzeniu reaktora i na stałe z niego usunięte; wypalone paliwo jądrowe może być zarówno uznawane za użyteczny surowiec nadający się do ponownego przetworzenia, jak też przeznaczone do ostatecznego składowania, bez możliwości dalszego wykorzystania i traktowane jako odpady radioaktywnemeans nuclear fuel that has been irradiated in and permanently removed from a reactor core; spent fuel may either be considered as a usable resource that can be reprocessed or be destined for final disposal with no further use foreseen and treated as radioactive waste
Zespół wypalenia sił u matek dzieci niepełnosprawnych.The burn-out syndrome at mothers of disabled children
Rozpoczęcie solenia oznacza się poprzez wypalenie: dnia, miesiąca, roku, partiiThe start of the salting is marked by means of hot-branding: day, month, year, batch
stwierdza, że przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie rozdziału X traktatu Euratom (stosunki zewnętrzne) do licznych konwencji międzynarodowych, a zwłaszcza do konwencji bezpieczeństwa jądrowego oraz wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami radioaktywnymi, pozwoliło Wspólnocie na uczestnictwo w międzynarodowych staraniach na rzecz tych kwestii oraz na promowanie istotnych postępów dokonanych przez Unię EuropejskąNotes that, on the basis of Chapter X of the Euratom Treaty (on external relations), the Euratom's accession to a number of international conventions, in particular the Convention on Nuclear Safety and the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, has enabled the Community to participate in international effort on these issues and to promote the important advances achieved in the European Union
Pani Przewodnicząca! Niedawne wydarzenia w Japonii przypomniały nam z pewnością o potencjalnych zagrożeniach związanych z okiełznaniem energii jądrowej i usuwaniem wypalonego paliwa.Madam President, the recent events in Japan certainly reminded us of the potential problems associated with harnessing nuclear energy and disposing of spent fuel.
i stal sie cieniem... wypalonym, zrozpaczonym czlowiekiem... przešladowanym przez demony wlasnej przeszlošciand became a shell of a man...... a burnt out, desolate man...... a man haunted by the demons of his past
Wypalenie zawodowe ratowników medycznychProfessional burnout amongst paramedics
Wszyscy chcemy, żeby nowy interes Malcolma wypalił, prawda?We all want Malcolm' s new venture to be a success, don' t we?
Wpływ zjawiska wypalenia zawodowego na życie rodzinne nauczycieliThe influence of burnout syndrom on teachers family life
Wypalono go albo wyryto, jeszcze nie jesteśmy pewniMaybe it was burnt or carved in, we' re not sure yet
Symptomy wypalenia zawodowego a piramida MaslowaThe symptoms of burnout and Maslow’s hierarchy of needs
Uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli.Conditions of professional burnout teachers.
Powiadomieniu temu towarzyszy deklaracja lub poświadczenie odbiorcy stwierdzające, że odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe dotarły do właściwego miejsca przeznaczenia i wskazujące urząd celny, przez który nastąpił przywóz do państwa trzeciegoThe notification shall be substantiated by a declaration or certification by the consignee stating that the radioactive waste or spent fuel has reached its proper destination and indicating the customs post of entry in the third country
Bo jednego już wypaliłemI' ve already smoked one
Ogień tego nie wypaliThe fires will not burn that away
W międzyczasie ją wypaliłam, żeby nie tracić czasuFound one and I’ ve burnt the end of it already so you wouldn' t have... to sit through the boring bit
"Wypalenie zawodowe wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej"Professional burnout of Nursing Homes staff
Źródła stresu i wypalenie zawodowe wśród nauczycieli- na przykładzie wybranych szkół z gminy ZakopaneSources of stress and job burnout among teachers- illustrated with an example of chosen schools in Zakopane
Jakimś wypalonym wieśniakiem bez zębów i na warunkowymSome burnt- out greaser with no teeth and a parole officer
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1316 zdań frazy wypalenie.Znalezione w 1,115 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.