Tłumaczenia na język angielski:

 • burnout   
  (Noun  )
   
  experience of long-term exhaustion
   
  The experience of long-term exhaustion and diminished interest due to continuous stress at work.
   
  experience of long-term exhaustion
 • burn     
  (verb, noun   )
 • burning     
  (noun, adjv   )
 • burnup   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Walnięcie prosto z mostu, bez zastanowienia
 
Wypieczenie znaku
 
Wygarnięcie z broni
 
Wyżarzenie materiału w piecu
 
Strzelenie podczas bójki
 
Wykopcenie
 
Wypalenie z broni
 
Walnięcie z pistoletu
 
Strzał
 
Wypieczenie materiału w piecu
 
Palnięcie
 
Wygarnięcie prosto z mostu, bez zastanowienia
 
Wyprażenie materiału w piecu
 
Puszczanie z dymem
 
Wyrypanie prosto z mostu, bez zastanowienia
 
Nagranie zawartości na płycie CD jednokrotnego zapisu
 
Wygrzanie w piecu
 
Wyżarzenie
 
Wystrzelenie z broni

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

centrum przechowywania wypalonego paliwa
spent fuel storage facility
wypalić
sear; fire; scorch; smoke out; to burn; burn
wypalone paliwo
spent fuel
wypalony
burnt; arid; torrid

Przykładowe zdania z "wypalenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wypalenie zawodowe u pielęgniarek pracujących w Miechowie i Krakowie. Style radzenia sobie ze stresem, poczucie koherencji oraz opinia osób mieszkających w Miechowie i Krakowie.
en Burnout in nurses working in Miechów and Krakow. Coping with stress, sense of coherence and the opinion of the people living in Miechów and Krakow.
pl Wypalenie zawodowe a funkcjonowanie w rodzinie
en Burnout and functioning in the family
pl Znaczne inwestycje będą potrzebne również w dziedzinie gospodarowania odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem, które obecnie przechowuje się w mniej lub bardziej tymczasowych warunkach.
en Extensive investments will also be necessary in the area of managing nuclear waste and spent fuel, which are currently stored in more-or-less temporary conditions.
pl Wypalenie zawodowe a wsparcie społeczne u pielęgniarek pracujących na Oddziałach Intensywnej Terapii.
en The burnout and the social support of nurses working on Intensive Care Units.
pl Aby rozszerzyć zakres stosowania o wypalone paliwo przeznaczone do ponownego przetworzenia, Komisja przywołuje jako argument ochronę radiologiczną oraz logikę (chodzi o te same materiały, zmienia się jedynie ich przeznaczenie
en The Commission cites radiation protection and logic (the materials are the same, only the destination changes) as arguments for extending the scope of application to spent fuels for reprocessing
pl Ukazanie problemu wypalenia zawodowego w organizacji na przykładzie Skarbnicy Narodowej Sp. z o.o.
en Showing the problem of occupational burnout in the organization as an example of the Skarbnica Narodowa Sp z o.o.
pl Problem wypalenia zawodowego w opinii pracowników Zakładu Karnego w Gębarzewie
en The problem of burnout in the opinion employees of the Department of Criminal Gębarzewo
pl Produkt będący przedmiotem przeglądu to magnezja całkowicie wypalona (spiekana) pochodząca z Chińskiej Republiki Ludowej (przedmiotowy produkt), obecnie objęta kodem CN ex
en The product under review is dead-burned (sintered) magnesia originating in the People's Republic of China (the product concerned), currently classifiable within CN code
pl W międzyczasie ją wypaliłam, żeby nie tracić czasu
en Found one and I’ ve burnt the end of it already so you wouldn' t have... to sit through the boring bit
pl Po opublikowaniu zawiadomienia o zbliżającym się terminie wygaśnięcia obowiązujących środków antydumpingowych dotyczących magnezji całkowicie wypalonej (spiekanej) pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej (przedmiotowe państwo), Komisja otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu tych środków, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ (rozporządzenie podstawowe
en Following the publication of a notice of impending expiry of the anti-dumping measures in force on imports of dead-burned (sintered) magnesia originating in the People's Republic of China, (country concerned), the Commission has received a request for review pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ (the basic Regulation
pl To nie wypaliło
en Well, it isn' t working
pl Wypalenie zawodowe u nauczycieli a ich wiedza na temat autyzmu i postawy wobec integracji szkolnej dzieci z autyzmem
en Burnout syndrome among teachers, their knowledge about autism and attitudes towards the integrated learning of children with autism
pl Wypalenie zawodowe wśród pracowników działu zobowiązań Centrum Finansowego firmy
en Accounts payable department employees burnout in Shared Service Center of XYZ
pl Mikroskopowe grzyby glebowe wypalonego torfowiska Biele Suchowolskie w Biebrzańskim Parku Narodowym (BNP)
en Microscopic soil fungi from partially burnt Biele Suchowolskie fen in Biebrza National Park (BNP)
pl Wypalenie zawodowe, a satysfakcja z pracy pracowników socjalnych.
en Burnout and work satisfaction of social workers.
pl Głównymi zanieczyszczeniami magnezji całkowicie wypalonej są SiO‧, Fe‧O‧, Al‧O‧, CaO i B‧O‧ (odpowiednio: ditlenek krzemu, tlenek żelaza, tlenek glinu, tlenek wapnia i tritlenek diboru
en The main impurities in DBM are SiO‧, Fe‧O‧, Al‧O‧, CaO and B‧O‧ (silicon oxide, iron oxide, aluminium oxide, calcium oxide and boron oxide respectively
pl Dla porównania, w badanym okresie przywóz magnezji całkowicie wypalonej o zawartości MgO poniżej ‧%, pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, odpowiadał ponad ‧% łącznego przywozu, czyli przeważającą część stanowiła magnezja całkowicie wypalona niższej jakości i dlatego tańsza, a jej cena minimalna została obliczona odpowiednio na podstawie tej niższej ceny
en By comparison, during the investigation period of the previous investigation, imports of DBM originating in the People
pl Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli w różnych instytucjach oświatowych
en Burnout among teachers in different educational institutions.
pl Poczucie własnej wartości i skuteczności a syndrom wypalenia zawodowego u nauczycieli.
en Self-esteem and self-efficacy and a syndrome of burnout at teachers' profession
pl Należy zaznaczyć, że stosowanie basenów do składowania wypalonego paliwa jądrowego wiąże się z ogromnym ryzykiem i zagrożeniami, a zatem całe niezużyte paliwo powinno być możliwie najszybciej przenoszone do suchych pojemników osłonnych.
en It should be noted that spent nuclear fuel storage basins pose an enormous risk and hazards, and therefore all unused fuel should be transferred to dry cask storage as soon as possible.
pl Komitet zwraca jednak uwagę na konieczność właściwego ponownego zdefiniowania zasad dotyczących tranzytu, aby nie stworzyły one niepotrzebnych przeszkód w przesyle wypalonego paliwa przeznaczonego do ponownego przetworzenia we Wspólnocie, co byłoby sprzeczne z zasadami wspólnego rynku nuklearnego
en Nevertheless, it would draw attention to the need to redefine the rules on transit in order to ensure that their application does not cause undue interference with the transport of spent fuel for reprocessing within the European Union, which would be contrary to the principles of the nuclear common market
pl Wypalenie zawodowe a satysfakcja z małżeństwa i satysfakcja z życia u lekarzy specjalności chirurgicznej.
en A Relation Between Burnout, Marital Satisfaction and Life Satisfaction among Surgeons.
pl To nigdy nie wypali
en This is never gonna work
pl Wypalenie zawodowe a osobowość u pracowników Call Center
en Burnout and personality in Call Center employees
pl Definicja w pkt obiekt jądrowy: Komitet proponuje dodanie odpadów promieniotwórczych po słowach wypalonego paliwa
en Definition nuclear installation: the Committee suggests that the term radioactive waste be added after spent fuel storage facility to read, spent fuel and radioactive waste storage facility
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1316 zdań frazy wypalenie.Znalezione w 0,904 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.