Tłumaczenia na język angielski:

 • burnout   
  (Noun  )
   
  experience of long-term exhaustion
   
  The experience of long-term exhaustion and diminished interest due to continuous stress at work.
   
  experience of long-term exhaustion
 • burn     
  (verb, noun   )
 • burning     
  (noun, adjv   )
 • burnup   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Walnięcie prosto z mostu, bez zastanowienia
 
Wypieczenie znaku
 
Wygarnięcie z broni
 
Wyżarzenie materiału w piecu
 
Strzelenie podczas bójki
 
Wykopcenie
 
Wypalenie z broni
 
Walnięcie z pistoletu
 
Strzał
 
Wypieczenie materiału w piecu
 
Palnięcie
 
Wygarnięcie prosto z mostu, bez zastanowienia
 
Wyprażenie materiału w piecu
 
Puszczanie z dymem
 
Wyrypanie prosto z mostu, bez zastanowienia
 
Nagranie zawartości na płycie CD jednokrotnego zapisu
 
Wygrzanie w piecu
 
Wyżarzenie
 
Wystrzelenie z broni

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

centrum przechowywania wypalonego paliwa
spent fuel storage facility
wypalić
sear; fire; scorch; smoke out; to burn; burn
wypalone paliwo
spent fuel
wypalony
burnt; arid; torrid

Przykładowe zdania z "wypalenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W tym względzie badanie wykazało, że mimo obowiązujących środków, użytkownicy nadal przywozili magnezję całkowicie wypaloną pochodzącą z Chińskiej Republiki Ludowej, a jeden z nich nawet taki przywóz podjął
en In this respect, the investigation established that the users continued, and in one case even started, to import DBM originating from the People
pl Syndrom wypalenia zawodowego a sposoby radzenia sobie ze stresem pracowników Służby Więziennej
en Burnout syndrome and ways to cope with stress in employees of the Prison Service
pl Dlaczego nie chce wypalić?
en Why won' t it fire?
pl wypalenie zawodowe w grupie agentów ubezpieczeniowych
en professional burnout among insurance company workers
pl Jeśli się uspokoisz, to plan nadal może wypalić
en If we keep our cool, this thing could still work
pl Stres i wypalenie zawodowe na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
en Stress and burnout for ex ample production company
pl oznacza paliwo, które zostało napromieniowane w rdzeniu reaktora i na stałe z niego usunięte; wypalone paliwo jądrowe może być zarówno uznawane za użyteczny surowiec nadający się do ponownego przetworzenia, jak też przeznaczone do ostatecznego składowania, bez możliwości dalszego wykorzystania i traktowane jako odpady radioaktywne
en means nuclear fuel that has been irradiated in and permanently removed from a reactor core; spent fuel may either be considered as a usable resource that can be reprocessed or be destined for final disposal with no further use foreseen and treated as radioactive waste
pl Zespół wypalenia sił u matek dzieci niepełnosprawnych.
en The burn-out syndrome at mothers of disabled children
pl Rozpoczęcie solenia oznacza się poprzez wypalenie: dnia, miesiąca, roku, partii
en The start of the salting is marked by means of hot-branding: day, month, year, batch
pl stwierdza, że przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej na podstawie rozdziału X traktatu Euratom (stosunki zewnętrzne) do licznych konwencji międzynarodowych, a zwłaszcza do konwencji bezpieczeństwa jądrowego oraz wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami radioaktywnymi, pozwoliło Wspólnocie na uczestnictwo w międzynarodowych staraniach na rzecz tych kwestii oraz na promowanie istotnych postępów dokonanych przez Unię Europejską
en Notes that, on the basis of Chapter X of the Euratom Treaty (on external relations), the Euratom's accession to a number of international conventions, in particular the Convention on Nuclear Safety and the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management, has enabled the Community to participate in international effort on these issues and to promote the important advances achieved in the European Union
pl Pani Przewodnicząca! Niedawne wydarzenia w Japonii przypomniały nam z pewnością o potencjalnych zagrożeniach związanych z okiełznaniem energii jądrowej i usuwaniem wypalonego paliwa.
en Madam President, the recent events in Japan certainly reminded us of the potential problems associated with harnessing nuclear energy and disposing of spent fuel.
pl i stal sie cieniem... wypalonym, zrozpaczonym czlowiekiem... przešladowanym przez demony wlasnej przeszlošci
en and became a shell of a man...... a burnt out, desolate man...... a man haunted by the demons of his past
pl Wypalenie zawodowe ratowników medycznych
en Professional burnout amongst paramedics
pl Wszyscy chcemy, żeby nowy interes Malcolma wypalił, prawda?
en We all want Malcolm' s new venture to be a success, don' t we?
pl Wpływ zjawiska wypalenia zawodowego na życie rodzinne nauczycieli
en The influence of burnout syndrom on teachers family life
pl Wypalono go albo wyryto, jeszcze nie jesteśmy pewni
en Maybe it was burnt or carved in, we' re not sure yet
pl Symptomy wypalenia zawodowego a piramida Maslowa
en The symptoms of burnout and Maslow’s hierarchy of needs
pl Uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli.
en Conditions of professional burnout teachers.
pl Powiadomieniu temu towarzyszy deklaracja lub poświadczenie odbiorcy stwierdzające, że odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe dotarły do właściwego miejsca przeznaczenia i wskazujące urząd celny, przez który nastąpił przywóz do państwa trzeciego
en The notification shall be substantiated by a declaration or certification by the consignee stating that the radioactive waste or spent fuel has reached its proper destination and indicating the customs post of entry in the third country
pl Bo jednego już wypaliłem
en I' ve already smoked one
pl Ogień tego nie wypali
en The fires will not burn that away
pl W międzyczasie ją wypaliłam, żeby nie tracić czasu
en Found one and I’ ve burnt the end of it already so you wouldn' t have... to sit through the boring bit
pl "Wypalenie zawodowe wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej"
en Professional burnout of Nursing Homes staff
pl Źródła stresu i wypalenie zawodowe wśród nauczycieli- na przykładzie wybranych szkół z gminy Zakopane
en Sources of stress and job burnout among teachers- illustrated with an example of chosen schools in Zakopane
pl Jakimś wypalonym wieśniakiem bez zębów i na warunkowym
en Some burnt- out greaser with no teeth and a parole officer
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1316 zdań frazy wypalenie.Znalezione w 1,176 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.