Tłumaczenia na język angielski:

 • burnout   
  (Noun  )
   
  experience of long-term exhaustion
   
  The experience of long-term exhaustion and diminished interest due to continuous stress at work.
   
  experience of long-term exhaustion
 • burn     
  (verb, noun   )
 • burning     
  (noun, adjv   )
 • burnup   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
Wystrzelenie z broni
 
Walnięcie z pistoletu
 
Wyrypanie prosto z mostu, bez zastanowienia
 
Wygarnięcie prosto z mostu, bez zastanowienia
 
Strzał
 
Wyprażenie materiału w piecu
 
Nagranie zawartości na płycie CD jednokrotnego zapisu
 
Wygarnięcie z broni
 
Wypieczenie materiału w piecu
 
Wygrzanie w piecu
 
Wypieczenie znaku
 
Walnięcie prosto z mostu, bez zastanowienia
 
Wypalenie z broni
 
Puszczanie z dymem
 
Strzelenie podczas bójki
 
Wyżarzenie
 
Wyżarzenie materiału w piecu
 
Palnięcie
 
Wykopcenie

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

centrum przechowywania wypalonego paliwaspent fuel storage facility
nie wypalićmisfire
obiekt gospodarowania wypalonym paliwem jądrowymspent fuel management facility
wypalićsear; fire; scorch; smoke out; to burn; burn
wypalone paliwospent fuel
wypalonyburnt; arid; torrid

Przykładowe zdania z "wypalenie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Co cię tak wypaliło?What burned you out, huh?
zakład wzbogacania, zakład produkcji paliwa jądrowego, elektrownię jądrową, zakład przetwarzania, reaktor badawczy, obiekty służące do przechowywania wypalonego paliwa; orazan enrichment plant, nuclear fuel fabrication plant, nuclear power plant, reprocessing plant, research reactor facility, spent fuel storage facility; and
Wnioskodawca musi wymienić wszystkie państwa zaangażowane w przemieszczenie, poczynając od pierwszego państwa członkowskiego lub kraju trzeciego, w którym przechowywane są odpady promieniotwórcze lub wypalone paliwo jądrowe, a kończąc na ostatnim państwie członkowskim lub kraju trzecim, w którym będą one przechowywane po zakończeniu przemieszczaniaThe applicant must list up all countries concerned in the shipment, starting with the first Member State or third country where the radioactive waste or spent fuel is held and ending with the last Member State or third country, where it will be held after the completion of the shipment
w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i zarządzania odpadami radioaktywnymiconcerning the accession of the European Atomic Energy Community to the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management
w przypadku Państw Członkowskich przeznaczenia, na stosownych przepisach mających zastosowanie do gospodarowania odpadami radioaktywnymi lub wypalonym paliwem jądrowym oraz na stosownych przepisach krajowych, wspólnotowych lub międzynarodowych mających zastosowanie do transportu materiałów radioaktywnychfor the Member State of destination, on relevant legislation applicable to the management of radioactive waste or spent fuel and on relevant national, Community or international legislation applicable to transport of radioactive material
Wypalenie zawodowe nauczycieliTeacher burnout.
Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie nadzoru i kontroli transportu odpadów radioaktywnych oraz wypalonego paliwa jądrowego (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧ (CNSProposal for a Council directive on the supervision and control of shipments of radioactive waste and nuclear spent fuel (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
Niektóre dziewczyny mają numery, wypalone na ciele gorącym żelazemWe" ve had cases ofgirls with numbers branded onto theirskin
Charakterystyka, składowanie tymczasowe oraz składowanie ostateczne wypalonego paliwa jądrowegoSpent fuel characterisation, storage and disposal
Syndrom wypalenia zawodowego na przykładzie zawodu nauczyciela gimnazjum.The professional burnout syndrome on the example of the grammar school teacher.
Kultura organizacyjna a stres i poziom wypalenia pracowników na przykładzie dwóch firm branży poligraficznejOrganizational culture and the level of stress and burnout of employees on the example of two companies of the printing industry.
Podstawowym właściwym międzynarodowym aktem prawnym dotyczącym bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi jest Wspólna konwencja w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wykorzystanym paliwem jądrowym i zarządzania odpadami radioaktywnymiThe Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management is the fundamental relevant international legal instrument addressing the safety of spent fuel and radioactive waste management
wspieranie bezpiecznego transportu, przetwarzania i składowania wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych, orazsupport for the safe transport, treatment and disposal of spent nuclear fuel and radioactive waste, and
Odbiorca spoza Wspólnoty Europejskiej może potwierdzić odbiór wypalonego paliwa jądrowego za pomocą deklaracji lub zaświadczenia zawierających przynajmniej informacje zawarte w pozycjach ‧–A consignee located outside the European Communities may acknowledge receipt of the spent fuel by means of a declaration or certificate providing at least the information contained in items ‧ to
Zjawisko wypalenia zawodowego wśród pracowników socjalnych.professional burnout among the social workers of the family support center in grudziądz
Wypalenie zawodowe u pielęgniarek a radzenie sobie ze stresemBurning out in nurses and copping with the stress
Stres i wypalenie zawodowe jako negatywne skutki pracy na przykładzie badań własnychStress and professional burning out as negative results of work on example of personal research
Nowa dyrektywa a wolny przepływ wypalonego paliwa przeznaczonego do ponownego przetworzeniaThe new Directive and the free movement of spent fuel intended for reprocessing
Problemy wypalenia zawodowego służb mundurowych na przykładzie zawodu policjantaBurnout problems uniformed policeman on the example of the proffesion
INSTALACJE KONWERSJI, PRODUKCJI PALIWA I PRZEROBU WYPALONEGO PALIWACONVERSION, FABRICATION AND REPROCESSING INSTALLATIONS
Pewnie próbował gdzieś się włamać, ale nie dał rady przeciąć LOD- u, i ten go wypaliłHe probably tried to hide underground somewhere.He got his brain burnt out by an offensive firewall
Dlatego zgadzam się ze sprawozdawczynią w kwestii położenia nacisku na odwracalność, w nadziei, że badania doprowadzą wnet do ostatecznej transmutacji wypalonego paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych, by dało się ich używać do innych celów.That is why I agree with the rapporteur on the need to focus on reversibility, in the hope that research will soon result in the definitive transmutation of spent fuel and radioactive waste so that it can be used for other purposes.
Wypalone paliwo powstające dziś w elektrowniach jądrowych może być łatwo użyte jako paliwo w reaktorach czwartej generacji, chłodzonych stopionymi solami.Spent fuel generated by nuclear plants today can easily be used as fuel in fourth-generation molten-salt reactors.
Ocena występowania wypalenia zawodowego wśród funkcjonariuszy Policji.Evaluation of appearing of the professional burnout among police officers.
Sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym pielęgniarek/pielęgniarzy sprawujących opiekę nad osobami terminalnie chorymiThe ways of dealing with professional burnout of nurses/male nurses caring for terminally ill people.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1316 zdań frazy wypalenie.Znalezione w 0,698 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.