Tłumaczenia na język angielski:

  • transport accident   

Przykładowe zdania z "wypadek w komunikacji", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wspólnych środków w celu zmniejszenia liczby wypadków drogowych, w ramach wspólnotowego programu na rzecz bezpieczeństwa drogowego podkreślił potrzebę wprowadzenia obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa przez wszystkich pasażerów, w tym dzieci, z wyjątkiem pasażerów pojazdów komunikacji publicznej
en In its Resolution of ‧ February ‧ on common measures to reduce road accidents, as part of the Community's programme for road safety, the European Parliament stressed the need for making the wearing of safety belts compulsory for all passengers, including children, except in public service vehicles
pl Łączność sieciowa w tym wypadku oznacza metodę i filozofię komunikacji i nie oznacza fizycznej sieci
en Networking in this case means the method and philosophy of communication and does not mean the physical network
pl podkreśla, że technologie informatyczne i komunikacyjne mogą przyczynić się do zapobiegania szkodliwemu wpływowi na środowisko i zdrowie publiczne, wypadkom i marnotrawstwu energii w przypadku wykorzystania tych technologii na skalę europejską w inteligentnych systemach kontroli i zarządzania ruchem, które mają umożliwić płynny ruch; jest zdania, że urządzenia komunikacyjne powinny spełniać normy UE, żeby zapewnić sprawną komunikację pojazdów i infrastruktury we wszystkich państwach członkowskich
en Stresses the potential that information and communication technologies (ICT) offer for avoiding adverse effects on the environment and public health, accidents and waste of energy, when used on an EU-wide basis in intelligent traffic control and management systems designed to ensure the smooth flow of traffic; is of the opinion that, in the interests of ensuring effective vehicle-to-infrastructure communications in all Member States, communication devices should comply with an EU standard
pl Parlament Europejski w rezolucji z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wspólnych środków w celu zmniejszenia liczby wypadków drogowych, w ramach wspólnotowego programu na rzecz bezpieczeństwa drogowego, podkreślił potrzebę wprowadzenia obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa przez wszystkich pasażerów, w tym dzieci, z wyjątkiem pasażerów pojazdów komunikacji publicznej
en In its Resolution of ‧ February ‧ on common measures to reduce road accidents, as part of the Community's programme for road safety, the European Parliament stressed the need for making the wearing of safety belts compulsory for all passengers, including children, except in public service vehicles
pl wzywa państwa członkowskie oraz instytucje europejskie do informowania obywateli o negocjacjach w drodze komunikacji intensywniejszej niż miało to miejsce w wypadku Rumunii i Bułgarii (gdzie informacje te zostały zdominowane przez dyskusję w Konwencie wokół konstytucji) oraz aby włączyły regiony i władze lokalne (poprzez Komitet Regionów) w założenia i realizację koncepcji i środków informacyjnych, gdyż owe władze są najbliżej obywateli oraz mają dostęp do mediów lokalnych i regionalnych
en calls on the Member States and the European institutions to keep citizens abreast of the negotiations through a more intensive communication effort about the enlargement process than that mounted for Romania and Bulgaria (which was overshadowed by the debate about the constitution in the European Convention), and to involve regional and local authorities (via the CoR) in planning and implementing information concepts and measures, since these authorities are closest to citizens and have contacts with local and regional media
pl Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji - wypadek komunikacyjny
en Crime against safety in communication - traffic accident
pl Określanie najlepszych praktyk dotyczących zarządzania kryzysowego oraz analiza warunków ich upowszechniania w różnych dziedzinach, takich jak zarządzanie informacjami; komunikacja ze specjalistami, mediami i społeczeństwem; wytyczne referencyjne w sprawie sposobów zarządzania kryzysem; aspekty logistyczne odnoszące się do kryzysu, takie jak tworzenie zespołów kryzysowych, mechanizmy koordynacji; szkolenie pracowników i personelu pomocniczego na wypadek nieprzewidzianych okoliczności lub programy szkoleń (rodzaj szkolenia, cel, treść
en identification of best practices on crisis management and analysis of the conditions of their transfer in various areas, such as management of the information; communication towards professionals, media and public; reference guidelines on how to manage a crisis; logistic aspects for a crisis, such as how to set up a crisis team, mechanisms of coordination; training of staff and support staff to deal with the unexpected or training curricula (nature of training, target, content
pl Rezygnacja z jazdy samochodem na rzecz komunikacji miejskiej w wypadku korków nie przyczynia się do bardziej równomiernego obciążenia systemów transportu publicznego i z punktu widzenia lokalnego publicznego transportu pasażerskiego należy raczej uznać, że przynosi skutki przeciwne do zamierzonych
en Shifting car transport in congested conditions to LPT does not help to ensure a more even load on public transport systems, and therefore, from the perspective of LPT, it has more of a counter-productive effect
pl Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wspólnych środków w celu zmniejszenia liczby wypadków drogowych, w ramach wspólnotowego programu na rzecz bezpieczeństwa drogowego, podkreślił potrzebę wprowadzenia obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa przez wszystkich pasażerów, w tym dzieci, z wyjątkiem pasażerów pojazdów komunikacji publicznej
en In its Resolution of ‧ February ‧ on common measures to reduce road accidents, as part of the Community's programme for road safety, the European Parliament stressed the need for making the wearing of safety belts compulsory for all passengers, including children, except in public service vehicles
pl możliwy był dostęp do rejestru przez posiadaczy rachunków całą dobę przez siedem dni w tygodniu i aby łącze komunikacji pomiędzy rejestrem i niezależnym dziennikiem transakcji Wspólnoty było utrzymywane przez dobę przez siedem dni w tygodniu, poprzez zapewnienie rezerwowego sprzętu i oprogramowania komputerowego na wypadek awarii pracy podstawowego sprzętu i oprogramowania
en the registry is available for access by account holders ‧ hours a day, ‧ days a week, and that the communication link between the registry and the Community independent transaction log is maintained ‧ hours a day, ‧ days a week, thereby providing backup hardware and software in the event of a breakdown in operations of the primary hardware and software
pl Przestępstwo spowodowania wypadku w komunikacji i jego skutek w świetle zasad opiniowania sądowo - lekarskiego
en Traffic accident crime and its effect in light of the principles of forensic medical opinion
pl W wypadkach kiedy nie ma bezpośredniej komunikacji pomiędzy sterówką a częścią dziobową, rufą, pomieszczeniami mieszkalnymi i maszynownią, powinien być zainstalowany system komunikacji głosowej
en Where there is no direct communication between the steering position and the foresection, the aft, the accommodation and the engine rooms, a voice communication system shall be provided
pl ECDC wspiera działania komunikacyjne państw członkowskic h zapewniając szkolenia w zakresie powiadamiania o ryzyku, wprowadzając perspektywę komunikacyjną podczas wizyt krajowych ECDC (np. w sprawie planowania gotowości na wypadek pandemii) i stopniowo budując centrum zasobów na wypadek kryzysu oraz komunikację zdrowotną, które mogą wspierać krajowe działania komunikacyjne, np. przy kampaniach informacyjnych.
en ECDC is supporting Member States communications activities by providing training in risk communication, bringing in a communications perspective in ECDC country visits (e.g. on pandemic preparedness planning), and gradually building a resource centre in crisis and health communication that can support country communication activities, e.g. on information campaigns.
pl na piśmie - Chociaż grupa ECR jest zwolennikiem usprawnienia komunikacji i współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w związku z zagrożeniami wobec zdrowia takimi jak pandemie, to zawarte w sprawozdaniu w sprawie grypy H1N1 porady dla państw członkowskich odnośnie do faktów dotyczących wirusa H1N1 oraz środków ostrożności, jakie powinny podjąć na wypadek kolejnej pandemii, są niesłuszne.
en in writing. - Whilst the ECR Group is in favour of improving lines of communication and cooperation between Member States in relation to health threats like epidemics, the report on H1N1 ill advises Member States on the facts surrounding H1N1 and on the precautions they should take in the event of another epidemic.
pl Zaleca wdrażanie działań państw członkowskich w zakresie komunikacji we współpracy z demokratycznie wybranymi członkami władz krajowych, władz regionalnych i lokalnych, np. poprzez organizację imprez zdecentralizowanych w terenie oraz regularne debaty w zgromadzeniach regionalnych i lokalnych na temat działań Unii Europejskiej w obecności- o ile to możliwe- deputowanego do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciela jednej z dyrekcji Komisji Europejskiej, jak ma to już miejsce w wypadku parlamentów krajowych
en recommends that Member States' communication actions be implemented in collaboration with local and regional representatives, for instance through the organisation of decentralised events in the regions and regular discussions with local and regional assemblies on current EU policies, if possible with an MEP and representative of one of the Commission's directorates-general, as is the case for national parliaments
pl Każdy oddział posiada telefon,/ służacy do komunikacji na zewnątrz >/ < Telefonu można użyć tylko w nagłych wypadkach
en Stop.Each ward is equipped with a phone... forcommunication with the outside... the phone is for emergency purprses only
pl Odpowiedzialność karna za spowodowanie wypadku w komunikacji
en Criminal liability for the accident in traffic.
pl W przypadku gdy statek wspólnotowy uczestniczy w wypadku na morzu lub zdarzeniu na wodach FSM (łącznie z wodami wewnętrznymi, morzem terytorialnym i WSE), powodującym szkody dla środowiska naturalnego, mienia lub osób, statek i operator niezwłocznie powiadamiają o takim zdarzeniu NORMA oraz ministra ds. transportu, komunikacji i infrastruktury FSM
en In the event a Community vessel is involved in a maritime accident or incident in FSM waters (including internal waters, the Territorial Sea and the EEZ), resulting in damages of any kind to the environment, to property or to any person, the vessel and the operator shall immediately notify NORMA and the FSM Secretary of the Department of Transportation, Communications and Infrastructure
pl możliwości dostępu do rejestru przez posiadaczy rachunków całą dobę przez siedem dni w tygodniu i utrzymania łącza komunikacji pomiędzy rejestrem i CITL przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu – poprzez zapewnienie zastępczego sprzętu i oprogramowania na wypadek awarii w działaniu podstawowego sprzętu i oprogramowania
en the registry is available for access by account holders ‧ hours a day, ‧ days a week, and that the communication link between the registry and the CITL is maintained ‧ hours a day, ‧ days a week, thereby providing backup hardware and software in the event of a breakdown in operations of the primary hardware and software
pl KR wzywa Komisję oraz Państwa Członkowskie do współpracy z operatorami telefonii komórkowej i operatorami komunikacji zbiorowej w celu propagowania rozwoju, z korzyścią dla operatorów i pasażerów, bardziej niezawodnych usług telefonicznych na wypadek poważnych ataków
en The CoR calls on the Commission and Member States to work with mobile phone network providers and public transport operators to encourage the development of more resilient mobile phone services in the case of serious incidents, for the benefit of the operators and of passengers
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2334671 zdań frazy wypadek w komunikacji.Znalezione w 317,129 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.