Tłumaczenia na język angielski:

  • time dimension   
     
    A dimension that breaks time down into levels such as Year, Quarter, Month, and Day.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

Przykładowe zdania z "wymiar czasu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Uznaje się za właściwe rozszerzenie współpracy Umawiających się Stron Porozumienia w celu wydłużenia czasu trwania programu wspierania literatury i czytelnictwa, obejmującego również tłumaczenie (program Ariane), ustanowionego decyzją nr ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [‧], a także programu wspierania działalności artystycznej i kulturalnej w wymiarze europejskim (program Kalejdoskop) ustanowionego decyzją nr ‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady [‧]
en It is appropriate to extend the cooperation of the Contracting Parties to the Agreement to include the prolongation of the programme of support, including translation, in the field of books and reading (Ariane programme) established by Decision No ‧/EC of the European Parliament and of the Council and that of the programme to support artistic and cultural activities having a European dimension (Kaleidoscope programme) established by Decision No ‧/EC of the European Parliament and of the Council
pl Należy zapewnić, aby pracownicy określeni w dyrektywie ‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącej zbiorowego porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez UNICE, CEEP i ETUC‧, dyrektywie Rady ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. dotyczącej zbiorowego porozumienia ramowego dotyczącego pracy na czas określony zawartego przez ETUC, UNICE i CEEP‧ i dyrektywie Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. uzupełniającej środki mające wspierać poprawę bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników pozostających w stosunku pracy na czas określony lub w czasowym stosunku pracy‧, nie są wyłączeni z zakresu niniejszej dyrektywy
en It should be ensured that the employees referred to in Directive ‧/EC of ‧ December ‧ concerning the Framework Agreement on part-time work concluded by UNICE, CEEP and the ETUC, Council Directive ‧/EC of ‧ June ‧ concerning the framework agreement on fixed-term work concluded by the ETUC, UNICE and CEEP and Council Directive ‧/EEC of ‧ June ‧ supplementing the measures to encourage improvements in the safety and health at work of workers with a fixed-duration employment relationship or a temporary employment relationship are not excluded from the scope of this Directive
pl W odniesieniu do art. ‧ lit. b) [okres rozliczeniowy dla celów obliczania przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy] odstępstwa [dotyczące lekarzy stażystów] są możliwe, pod warunkiem że okres rozliczeniowy nie przekracza ‧ miesięcy, w trakcie pierwszej części okresu przejściowego [‧–‧] oraz sześciu miesięcy w częściach następnych
en With respect to Article ‧(b) (reference period for calculating average weekly working time) derogations (regarding doctors in training) shall be permitted provided that the reference period does not exceed ‧ months, during the first part of the transitional period (‧-‧), and six months thereafter
pl Państwa Członkowskie mogą zezwolić na kształcenie w niepełnym wymiarze godzin na warunkach określonych przez właściwe organy, które zapewniają, by łączny czas trwania, poziom i jakość takiego kształcenia nie były niższe niż w przypadku ciągłego kształcenia w pełnym wymiarze godzin
en Member States may authorise part-time training under conditions laid down by the competent authorities; those authorities shall ensure that the overall duration, level and quality of such training is not lower than that of continuous full-time training
pl Wybrany członek Izby Odwoławczej (K/M) wykonuje swoje zadania w ramach Urzędu w częściowym wymiarze czasu pracy
en The member (M/F) chosen will perform his/her duties in the Office on a part-time basis
pl Pani przewodnicząca! Chciałbym pogratulować panu komisarzowi Borgowi tego bardzo zadowalającego i wizjonerskiego planu działań dotyczącego w szczególności kwestii z zakresu rybołówstwa, którymi jestem zainteresowany: zintegrowanej sieci nadzoru morskiego, która według mnie posiada zasadnicze znaczenie, jeśli mamy zamiar poprawić bezpieczeństwo i zlikwidować nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy; planu mającego na celu położenie kresu niszczącym połowom włokami dennymi na najważniejszych morzach; planu mającego na celu poprawę warunków życia ludzi, którzy pracują w branży rybołówstwa, oferującej jedne z najbardziej niebezpiecznych i najniżej opłacanych miejsc pracy w UE; poprawę współpracy pomiędzy strażą nadbrzeżną; zakończenia odrzucania i wspierania akwakultury, która zapewnia w UE 65 000 miejsc pracy w pełnym wymiarze czasu pracy - wszystko to jest wspaniałe.
en Madam President, I want to congratulate Commissioner Borg on this very welcome and visionary action plan addressing specifically the fisheries points which are of interest to me: the integrated network for maritime surveillance, which I think is absolutely vital if we are going to improve safety and stamp out illegal, unregulated and unreported fishing; the plan to stop destructive bottom trawling in the high seas; the plan to improve the conditions of the people who work in the fishing industry, one of the most dangerous and poorly paid jobs in the EU; the improved cooperation between coastguards; the ending of discards and the promotion of aquaculture, which provides 65 000 full-time jobs in the EU - all of these are wonderful.
pl Średnia miesięczna liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy
en Average monthly number of full-time employees
pl W tamtym przypadku mogłoby chodzić o ograniczony w czasie projekt pilotażowy, podczas gdy wspólna podstawa wymiaru opodatkowania jest projektem globalnym
en This could perhaps be a temporary pilot project, whereas the common tax base is an overarching project
pl Jest to element regionalny, jak to słusznie określali niektórzy posłowie, których niestety nie ma już z nami. Było to w czasie prezydencji niemieckiej, której chciałabym wyrazić uznanie za pomysł wymiaru regionalnego.
en It is the regional element and, as was rightly said by some Members who unfortunately are no longer here; it was under the German Presidency, to which I would like to pay tribute, that there was the idea of having a regional dimension.
pl W odniesieniu do stwierdzenia, iż Austrian Airlines wprowadziło zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin, a różnicę w wynagrodzeniu pomiędzy pełnym a skróconym czasem pracy pokrywa państwo, należy zauważyć, że środki tego rodzaju stanowią powszechnie stosowaną praktykę
en As regards the statement that Austrian Airlines has introduced short-time work and that the difference between the normal working hours and the reduced working hours is paid by the State, this is a generally applicable measure
pl Jeśli czas to wymiar, to można w nim podróżować
en Ooh, good morning!
pl mając na uwadze poważne i postępujące pogorszenie demokracji w ostatnich czasach w Rosji, zwłaszcza ze względu na wzmocnienie kontroli rządowej nad głównymi stacjami telewizyjnymi i radiowymi, rozprzestrzenienie się autocenzury w mediach drukowanych, ograniczenie prawa organizowania publicznych demonstracji, pogorszenie klimatu dla działalności organizacji pozarządowych, w tym przypadki nękania obrońców praw człowieka oraz wzmocnienie politycznej kontroli nad wymiarem sprawiedliwości
en whereas in recent years democracy has been continuing to deteriorate substantially in Russia, in particular owing to increasing government control over major TV and radio stations, the spread of self-censorship among the print media, the closure of independent media, restrictions on the right to organise public demonstrations, a worsening climate for NGOs, involving cases of harassment of human rights activists, and increased political control of the judiciary
pl Należy utrzymać istniejące różne formy umów o pracę, pod warunkiem istnienia stabilnych ram prawnych uwzględniających potrzeby tak pracowników, jak i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP. Chociaż ‧ % umów o pracę zawieranych jest na czas nieokreślony i dotyczy pracy w pełnym wymiarze, liczba nowych umów o elastycznym charakterze wzrasta w całej Europie
en The existing variety of contractual forms of employment should be kept provided that a stable legal framework is in place, which takes the needs of workers as well as the needs of enterprises, especially SMEs, into account. ‧ % of employment contracts are on a permanent and full time basis, however, the number of new flexible contract arrangements is rising across Europe
pl w sytuacji, w której wszystkie umowy o pracę innych pracowników danego przedsiębiorstwa ustalają wymiar tygodniowego czasu pracy i organizację czasu pracy, przepisy te nie stoją na przeszkodzie zawieraniu takich umów o pracę w niepełnym wymiarze godzin z pracownikami tego samego przedsiębiorstwa, jak umowa będąca przedmiotem sporu w sprawie głównej, na mocy których wymiar tygodniowego czasu pracy i organizacja czasu pracy nie są ustalone, lecz zależą od ilości pracy do wykonania i są określane dla każdego przypadku z osobna, przy czym pracownicy mogą przyjąć tę pracę lub odmówić jej przyjęcia
en in circumstances where all the contracts of employment of the other employees of an undertaking make provision for the length of weekly working time and for the organisation of working time, they do not preclude a contract of part-time employment of workers of the same undertaking, such as that in the main proceedings, under which the length of weekly working time and the organisation of working time are not fixed but are dependent on quantitative needs in terms of work to be performed determined on a case-by-case basis, such workers being entitled to accept or refuse that work
pl Czy klauzula ‧ pkt ‧ Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony sprzeciwia się stosowaniu przepisu krajowego takiego, jak § ‧ ust. ‧ zdanie drugie pkt ‧ Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (ustawy o pracy w niepełnym wymiarze czasu oraz o umowach o pracę zawieranych na czas określony, zwanej dalej TzBfG), który kolejne umowy o pracę zawierane na czas określony jedynie w służbie publicznej uzasadnia obiektywnymi powodami polegającymi na tym, że pracownik wynagradzany jest ze środków budżetowych przeznaczonych w prawie budżetowym na zatrudnienie na czas określony, podczas gdy w przypadku pracodawców w sektorze prywatnym tego rodzaju względy ekonomiczne nie są uznawane za obiektywny powód?
en Does Clause ‧ of the framework agreement on fixed-term work preclude the application of a provision of national law such as Paragraph ‧ of the Law on part-time working and fixed-term contracts (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge, the TzBfG) which justifies successive fixed terms of employment contracts in the public sector alone for the objective reason that the employee is paid out of budgetary funds provided for fixed-term employment, whereas in the case of employers in the private sector such economic reasons are not recognised as objective reasons?
pl Czy niskie wynagrodzenie należy rozumieć jako krzywdę w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, jeśli poprzez przeniesienie nastąpiło zmniejszenie wymiaru czasu pracy w niekorzystnej porze (w nocy albo w niedziele i święta), a w związku z tym zmniejszył się także dodatek za pracę w warunkach niekorzystnych wypłacany za pracę w takich porach?
en Is a fall in remuneration to be construed as detriment within the meaning of Article ‧(b) of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ November ‧ concerning certain aspects of the organisation of working time if, as a result of the transfer, fewer unsocial hours (nights, Sundays and public holidays) are worked and the amount of the hardship allowance paid in respect of such hours is therefore also reduced?
pl Zezwolenie na dostęp do zawodu, o którym mowa w ust. ‧, lub jego wykonywanie udzielane jest także wnioskodawcom, którzy wykonywali zawód określony w tym ustępie w pełnym wymiarze czasu pracy przez dwa lata w okresie ostatnich dziesięciu lat w innym Państwie Członkowskim, które nie reguluje tego zawodu, o ile posiadają oni jedno lub więcej poświadczeń kompetencji lub dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji
en Access to and pursuit of the profession, as described in paragraph ‧, shall also be granted to applicants who have pursued the profession referred to in that paragraph on a full-time basis for two years during the previous ‧ years in another Member State which does not regulate that profession, providing they possess one or more attestations of competence or documents providing evidence of formal qualifications
pl Wymiar sprawiedliwości w Poznaniu w czasach Zygmunta III i niektóre jego aspekty wyznaniowe.
en The judiciary in Poznań during the reign of Sigismund III. Some confessional aspects.
pl Tygodniowy wymiar czas pracy (w tym nadgodzin) w Zjednoczonym Królestwie ograniczony jest do ‧ godzin, uśrednionych w okresie do ‧ miesięcy (do ‧ miesięcy w przypadkach przewidzianych w układzie zbiorowym
en Weekly working time (including overtime) in the UK is limited to ‧ hours, averaged over up to six months (up to ‧ months where a collective agreement so provides
pl jest zdania, że należy zachęcać kobiety do podejmowania pracy naukowej, szczególnie poprzez wprowadzenie rozwiązań umownych, takich jak stypendia naukowe lub pracy w ograniczonym wymiarze czasu, umożliwiające godzenie życia rodzinnego i zawodowego
en Considers that the presence of women in the scientific professions is encouraged not least by offering contractual solutions such as study grants or part-time work grants to help reconcile family and working life
pl W pierwszej kolejności należy oszacować dla każdej grupy zawodowej długość zwykłego tygodnia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy
en A normal full-time week must first be estimated in each job group
pl Porozumiewanie się w obcych językach opiera się w znacznej mierze na tych samych wymiarach umiejętności, co porozumiewanie się w języku ojczystym – na zdolności do rozumienia, wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie i pisanie) w odpowiednim zakresie kontekstów społecznych i kulturalnych (w edukacji i szkoleniu, pracy, domu i czasie wolnym) w zależności od chęci lub potrzeb danej osoby
en Communication in foreign languages broadly shares the main skill dimensions of communication in the mother tongue: it is based on the ability to understand, express and interpret concepts, thoughts, feelings, facts and opinions in both oral and written form (listening, speaking, reading and writing) in an appropriate range of societal and cultural contexts (in education and training, work, home and leisure) according to one's wants or needs
pl Opinia Komisji zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (dyrektywy w sprawie czasu pracy) – Przedłużenie stosowania okresu przejściowego w odniesieniu do wymiaru czasu pracy lekarzy stażystów w Zjednoczonym Królestwie
en Commission Opinion within the framework of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council concerning certain aspects of the organisation of working time (The Working Time Directive)- Extension of transitional arrangements for the working time of doctors in training in the United Kingdom
pl Każdy pracownik ma prawo do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, okresów dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopu
en Every worker has the right to limitation of maximum working hours, to daily and weekly rest periods and to an annual period of paid leave
pl Wybrany członek Izby Odwoławczej (K/M) wykonuje swoje zadania w ramach Urzędu w częściowym wymiarze czasu pracy
en The member (M/F) chosen will perform his/her duties for the Board of Appeal on a part-time basis
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 107660 zdań frazy wymiar czasu.Znalezione w 28,368 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.