Tłumaczenia na język angielski:

  • time dimension   
     
    A dimension that breaks time down into levels such as Year, Quarter, Month, and Day.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

pracownik w pełnym wymiarze czasu
full time workers; permanent labour

Przykładowe zdania z "wymiar czasu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Czy wspomniane przepisy krajowe są zgodne z dyrektywą, a w szczególności: z klauzulą ‧, która stanowi, że przepisy krajowe powinny ułatwiać rozwój zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin; z klauzulą ‧ i z klauzulą ‧, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek wyeliminowania przeszkód natury prawnej ograniczających dostęp do pracy w niepełnym wymiarze czasu, jako że nieuwzględnienie dla celów emerytalnych nieprzepracowanych tygodni stanowi niewątpliwie istotną przeszkodę przy wyborze pracy w niepełnym wymiarze o charakterze wertykalnym?
en Are those national provisions compatible with Directive ‧/‧/EC and, in particular, Clause ‧ [of the Framework Agreement], which provides that national legislation must facilitate the development of part-time work, and Clauses ‧ and ‧, which provide that the Member States are to eliminate obstacles of a legal nature which may limit access to part-time work, since it is unquestionable that the failure to take into account for pension purposes the weeks not worked constitutes a significant disincentive to choosing vertical part-time working arrangements?
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Innsbruck- Austria)- Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols przeciwko Land Tirol (Polityka społeczna- Porozumienia ramowe dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin oraz w sprawie pracy na czas określony- Niekorzystne przepisy przewidziane przez regulacje krajowe dla pracowników kontraktowych zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, dorywczo lub na podstawie umowy na czas określony- Zasada równego traktowania
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ April ‧ (reference for a preliminary ruling from the Landesgericht Innsbruck- Austria)- Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols v Land Tirol (Social policy- Framework agreements on part-time work and on fixed-term work- Disadvantageous provisions provided for by national legislation for contractual public servants working part-time, on a casual basis, or under a fixed term contract- Principle of equal treatment
pl Porozumienie takie musi przestrzegać ograniczeń określonych w art. ‧ ust. ‧, ale może ono w szczególności określać środki, które mają zostać przyjęte, aby zmniejszyć tygodniowy wymiaru czasu pracy przeciętnie do ‧ godzin do końca okresu przejściowego
en Such an agreement must respect the limits set out in Article ‧, but it may set out, in particular, the measures to be adopted to reduce weekly working hours to an average of ‧ by the end of the transitional period
pl w celu zapewnienia skutecznej kontroli, przedsiębiorstwa powinny być zobowiązane do wcześniejszego zgłoszenia koncentracji o wymiarze wspólnotowym oraz muszą zostać stworzone przepisy dotyczące zawieszenia koncentracji na czas ograniczony, oraz możliwości przedłużenia lub uchylenia tego zawieszenia w miarę potrzeby
en Whereas to ensure effective control undertakings should be obliged to give prior notification of concentrations with a Community dimension and provision should be made for the suspension of concentrations for a limited period, and for the possibility of extending or waiving a suspension where necessary
pl pracował w gospodarstwie rolnym osoby przekazującej gospodarstwo przez okres równoważny co najmniej dwóch lat pracy w pełnym wymiarze czasu, w ciągu ostatnich czterech lat poprzedzających przejście na wcześniejszą emeryturę osoby przekazującej gospodarstwo, oraz
en have worked on the transferor's agricultural holding for at least the equivalent of two years full-time during the four-year period preceding the early retirement of the transferor, and
pl tworzenie miejsc pracy oznacza wzrost netto liczby pracowników wyrażony w rocznych jednostkach roboczych (RJR) bezpośrednio zatrudnionych w danym zakładzie w stosunku do średniej z poprzednich ‧ miesięcy; RJR oznacza liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu w jednym roku, na pół etatu oraz do pracy sezonowej będących ułamkiem RJR
en job creation means a net increase in the number of annual labour units (ALU) directly employed in a particular establishment compared with the average over the previous ‧ months; ALU are the number of persons employed full time in one year, part-time and seasonal work being ALU fractions
pl Zważywszy na fakt, że rocznie produkuje się ponad ‧ mln kręgów sera Grana Padano CHNP i ze względu na wymiary kręgów, oczywisty staje się fakt, że choć organ kontrolny powinien ważyć każdy pojedynczy krąg, czasy kontroli wydłużałyby się w sposób nadmierny, co powodowałoby w konsekwencji znaczne zwiększenie kosztów dla producentów
en Bearing in mind that over four million Grana Padano cheeses are produced every year and in view of the size of the cheese wheels, it is clear that if the inspection body were to weigh each one it would lengthen the inspection time enormously, resulting in significantly increased costs for producers
pl Ponadto jak przedstawiono powyżej, Komisja jest skłonna zaakceptować pewne uproszczenia, a w szczególności stosowanie reprezentatywnych próbek czasu zamiast przeprowadzania symulacji w wymiarze godzinowym
en Furthermore, as outlined above, the Commission is willing to accept certain simplifications, notably the use of representative time samples instead of a simulation on an hourly basis
pl W sytuacji, gdzie kobiety stanowią 59% dyplomantów trudno jest zrozumieć, dlaczego większość nowych stanowisk dla kobiet to praca w niepełnym wymiarze godzin, czasem niepewna i niestabilna, źle opłacana i z nikłymi perspektywami na awans zawodowy.
en As women represent 59% of graduates, it is difficult to understand why the majority of new jobs for women are part-time, sometimes insecure and precarious, poorly paid and with few prospects of career progression.
pl Całkowita liczba godzin przepracowanych w ciągu roku przez pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (przed korektą z tytułu dni faktycznie nieprzepracowanych) wynosi (A.‧) × (a + b
en The total annual number of hours worked by full-time employees (before corrections for days not actually worked) results to be (A.‧) × (a+b
pl Przyczyny pogłębienia deficytu leżały głównie po stronie wydatków w związku ze wzrostem transferów socjalnych, większymi inwestycjami publicznymi i dotacjami wspierającymi skrócenie wymiaru czasu pracy
en The widening of the deficit was mainly expenditure-based due to increased social transfers, higher public investment and subsidies to support short-time work
pl Ustalenie czasu pracy stanowi w istocie o jej wymiarze społecznym.
en The determination of working time is actually its social dimension.
pl Całkowita liczba przepracowanych godzin jest oddzielnie rejestrowana w przypadku pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (B.‧), w niepełnym wymiarze czasu pracy (B.‧) oraz w przypadku praktykantów (B
en The total number of hours worked is recorded separately for full-time (B.‧), part-time employees (B.‧) and apprentices (B
pl Zwraca uwagę państw członkowskich na dyplomację miast podkreślając swoje oddanie wartościom demokratycznym, państwu prawa i prawom człowieka, zwracając się do państw członkowskich o wspieranie inicjatyw w zakresie dyplomacji miast, zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i wielostronnym, jako bardzo obiecującego narzędzia wspierania dialogu między organami lokalnymi i regionalnymi na szczeblu międzynarodowym oraz w ogólnych ramach polityki zagranicznej państw członkowskich, wspierając tym samym podstawę inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zapewnienia pokoju na długi czas
en will draw Member States' attention to city diplomacy, underlining its dedication to the values of democracy, the rule of law and human rights, inviting Member States to support city diplomacy initiatives, both bilaterally and multilaterally, as a highly promising tool for supporting dialogue between local and regional bodies at international level and in the general framework of Member States' foreign policies, thus underpinning civil society initiatives for long-term peace
pl E-sprawiedliwość może również przynieść niewątpliwe korzyści i rozwiązać różne potrzeby, z których najważniejszy jest dostęp do wymiaru sprawiedliwości, poprawa wydajności, skrócenie czasu i obniżenie kosztów.
en E-justice could also bring undoubted benefits and meet several different needs, the most important of all being access to justice and improvements in terms of efficiency and reducing time and costs.
pl Węgry nie są jednak jeszcze przygotowane do skrócenia przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy lekarzy stażystów do ‧ godzin od dnia ‧ sierpnia ‧ r
en However, Hungary is not yet in a position to reduce average weekly working time of doctors in training to ‧ hours from ‧ August ‧ onwards
pl Zachęca się w nim także państwa do zwiększenia poziomów zatrudnienia poprzez upowszechnienie pracy w niepełnym wymiarze czasu, co sprzyja tylko pogłębieniu się niepewności zatrudnienia.
en The report also invites states to increase employment rates by expanding part-time work, which only serves to make job insecurity worse.
pl mając na uwadze, iż często kobiety nie zgłaszają aktów przemocy, jakich dopuścili się wobec nich mężczyźni z rozmaitych i złożonych przyczyn natury psychologicznej, finansowej, społecznej i kulturowej, a czasami z powodu braku zaufania do policji, wymiaru sprawiedliwości lub służb pomocy społecznej oraz służb medycznych
en whereas frequently, for a variety of complex psychological, financial, social, and cultural reasons, women do not report men's violence against them and are sometimes deterred from doing so by a lack of confidence in the police, the judicial system and social and medical services
pl Państwa członkowskie lub partnerzy społeczni nie wyłączają z zakresu stosowania niniejszego porozumienia określonych pracowników, umów o pracę ani stosunków pracy tylko dlatego, że chodzi o pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony lub osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę z agencją pracy tymczasowej lub pozostające z taką agencją w stosunku pracy
en Member States and/or social partners shall not exclude from the scope and application of this agreement workers, contracts of employment or employment relationships solely because they relate to part-time workers, fixed-term contract workers or persons with a contract of employment or employment relationship with a temporary agency
pl Jeżeli od urzędnika wymaga się wykorzystania urlopu z przyczyn osobistych lub jeśli pozwala mu się na pracę w niepełnym wymiarze godzin, czas trwania takiego urlopu lub pracy w niepełnym wymiarze godzin odpowiada okresowi sprawowania urzędu publicznego
en If the official is required to take leave on personal grounds or is authorised to discharge his duties on a part-time basis, the period of such leave or part-time working shall correspond to the official
pl dostrzega skomplikowane interakcje między pomocą społeczną a aktywnością na rynku pracy: zwłaszcza gdy oferta obejmuje jedynie pracę krótkotrwałą, sezonową, na czas określony lub w niepełnym wymiarze godzin oraz gdy warunki przyznawania świadczeń, systemy ochrony socjalnej oraz niewielkie stawki podatkowe mogą mieć efekt zniechęcający do podjęcia pracy zarobkowej, a system ochrony socjalnej jest zbyt mało elastyczny, by w jego ramach możliwe było podjęcie właściwych działań; apeluje zatem o stworzenie systemów, które skutecznie wspierałyby osoby w okresie przejściowym, zamiast narażać je na szkody lub odbierać im pomoc natychmiast, gdy tylko podejmą pracę
en Recognises that the interaction of social assistance and labour market activity is complex: in particular when the available work may be short-term, seasonal, precarious or part-time and when entitlement conditions and social protection systems or marginal tax rates may have a disincentive effect on the take-up of paid employment and the social assistance system is too rigid to respond; therefore urges the development of systems, which effectively support individuals in a period of transition rather than penalising or discouraging them or removing assistance too rapidly when an individual takes up work
pl liczba pracowników oznacza liczbę RJR, tj. liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w ciągu jednego roku, przy czym liczba osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy i wykonujących prace sezonowe stanowi ułamkowe części RJR
en Number of employees means the number of annual labour units, namely the number of persons employed full time in one year, part-time and seasonal work being ALU fractions
pl Wykładni prawa wspólnotowego, a w szczególności art. ‧ Traktatu WE (art. ‧–‧ Traktatu WE zostały zastąpione art. ‧ WE–‧ WE) i dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy należy dokonać w ten sposób, że istnienie i stosowanie przepisu takiego jak art. ‧a ust. ‧ lit. a) ogólnego regulaminu pracowniczego Organismos Tilepikoinonion Ellados, który zastrzega jedynie dla personelu sprzątającego, a zatem wyłącznie dla kobiet, zatrudnienie na umowę na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze czasu pracy, nie stanowi samo w sobie bezpośredniej dyskryminacji ze względu na płeć na niekorzyść kobiet
en Community law, in particular Article ‧ of the EC Treaty (Articles ‧ to ‧ of the EC Treaty have been replaced by Articles ‧ EC to ‧ EC) and Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ February ‧ on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions, is to be interpreted as meaning that the existence and application of a provision such as Article ‧a(a) of the General Staff Regulations of Organismos Tilepikinonion Ellados, under which only female cleaners, and therefore only women, can be taken on under a contract of indefinite duration for part-time work, do not constitute, in themselves, direct discrimination on grounds of sex against women
pl Co możemy powiedzieć o słowach i czynach nowego włoskiego rządu, który próbuje spowodować, że to, co wyjątkowe, to, co arbitralne oraz interesy lidera są jedynymi punktami odniesienia dla rozwiązania wszystkich problemów - od odpadów, po nielegalnych imigrantów i kontrolę wymiaru sprawiedliwości - gdy w tym samym czasie Rada nie odzywa się ani słowem, a Komisja jest zbyt ostrożna i nieśmiała.
en What can we then say about the words and deeds of the new Italian government which is trying to make the exceptional, the arbitrary and the interests of the leader the only point of reference for resolving all problems - from waste, to illegal immigrants, to the control of justice - while the Council stands by in complete silence and the Commission is far too cautious and timid.
pl Geopolityczny wymiar bezpieczeństwa energetycznego był jak dotąd zaniedbywany i czas najwyższy, aby wypełnić tę lukę.
en The geopolitical dimension of energy security has been so far neglected and it is high time to fill the gap.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 107660 zdań frazy wymiar czasu.Znalezione w 9,9 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.