Tłumaczenia na język angielski:

  • time dimension   
     
    A dimension that breaks time down into levels such as Year, Quarter, Month, and Day.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (4)

Przykładowe zdania z "wymiar czasu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W tym celu komisja ds. nominacji powinna ocenić bilans umiejętności, wiedzy i doświadczenia rady, przygotować opis roli i kompetencji wymaganych od kandydata i oszacować przewidywany wymiar czasu pracy
en In doing so, the nomination committee should evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the board, prepare a description of the roles and capabilities required for a particular appointment, and assess the time commitment expected
pl Mamy tu sytuację, gdzie ten Parlament, o ile można w ogóle nazwać Parlamentem gremium, które spędza większą część roku dyskutując o zakrzywionych bananach, guzkowatym pasternaku, normalizacji wymiarów butelek, a we wtorek głosowaliśmy nawet nad normalizacją siedzeń w ciągnikach; a zatem ta absurdalna organizacja poświęca większość czasu w roku nie robiąc nic, co miałoby jakąś większą wartość.
en We have a situation here where this Parliament, if Parliament it is, which spends most of the year talking about bendy bananas, knobbly parsnips, standardisation of bottle sizes, and on Tuesday we were even voting on the standardisation of tractor seats, so this absurd organisation spends most of its year doing nothing very much of value.
pl średnia liczba godzin przepracowanych w ciągu roku oraz średnia liczba godzin opłaconych w ciągu roku, z rozróżnieniem w każdym przypadku na pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz praktykantów
en the annual number of hours worked and the annual number of hours paid, in each case distinguishing full-time employees, part-time employees, and apprentices
pl Czy klauzula ‧ pkt ‧ Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony sprzeciwia się stosowaniu przepisu krajowego takiego, jak § ‧ ust. ‧ zdanie drugie pkt ‧ Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge (ustawy o pracy w niepełnym wymiarze czasu oraz o umowach o pracę zawieranych na czas określony, zwanej dalej TzBfG), który kolejne umowy o pracę zawierane na czas określony jedynie w służbie publicznej uzasadnia obiektywnymi powodami polegającymi na tym, że pracownik wynagradzany jest ze środków budżetowych przeznaczonych w prawie budżetowym na zatrudnienie na czas określony, podczas gdy w przypadku pracodawców w sektorze prywatnym tego rodzaju względy ekonomiczne nie są uznawane za obiektywny powód?
en Does Clause ‧ of the framework agreement on fixed-term work preclude the application of a provision of national law such as Paragraph ‧ of the Law on part-time working and fixed-term contracts (Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge, the TzBfG) which justifies successive fixed terms of employment contracts in the public sector alone for the objective reason that the employee is paid out of budgetary funds provided for fixed-term employment, whereas in the case of employers in the private sector such economic reasons are not recognised as objective reasons?
pl w odniesieniu do wyżej wymienionych rynków gazu wszystkie te rynki, za wyjątkiem rynku dostaw gazu do małych odbiorców, mają wymiar krajowy, podczas gdy kwestia dokładnego zakresu geograficznego rynku dostaw gazu do małych odbiorców, co do którego można się spodziewać, że zyska wymiar krajowy w krótkim czasie po tym, jak nastąpi jego otwarcie na konkurencję, ale który nie ma wymiaru szerszego niż krajowy, pozostaje otwarta
en with regard to the above gas product markets, that all markets except the market for supply of gas to small customers are national in scope whereas the exact geographic scope of the market for supply to small customers, which can be expected to become national within a short period of time after opening of the market to competition but which is no larger than national, can be left open
pl Recesja odcisnęła swoje piętno na rynku pracy z opóźnieniem: w ‧ r. jej skutki były widoczne bardziej pod względem liczby przepracowanych godzin niż liczby zatrudnionych osób, a wielu pracowników, w szczególności w najbardziej dotkniętym sektorze produkcji, korzystało z funduszu dodatków do wynagrodzenia w celu uzupełnienia pensji za pracę w mniejszym wymiarze czasu
en The recession has taken its toll on the labour market with a lag: in ‧, its impact materialised more in terms of hours worked than of headcount employment, with many workers, in particular in the hardest hit manufacturing sector, accessing the wage supplementation fund to complement their salary for the fewer hours worked
pl LH zobowiązało się przekazać bezpłatnie przydziały czasu na start lub lądowanie, w ramach ‧ min wymaganego czasu, w portach lotniczych w Wiedniu, Stuttgarcie, Kolonii, Monachium, Frankfurcie oraz Brukseli na każdej z pięciu tras, w odniesieniu do których Komisja zgłosiła poważne zastrzeżenia (dalej wskazane pary miast), w wymiarze nieprzekraczającym: trzech połączeń dziennie na trasie Wiedeń–Stuttgart, trzech połączeń dziennie na trasie Wiedeń–Kolonia (lecz nie więcej niż ‧ połączeń tygodniowo), czterech połączeń dziennie na trasie Wiedeń–Monachium, pięciu połączeń dziennie na trasie Wiedeń–Frankfurt oraz czterech połączeń dziennie na trasie Wiedeń–Bruksela (lecz nie więcej niż ‧ połączenia tygodniowo
en LH submitted commitments to offer slots, free of charge, within ‧ minutes of the requested time, at the airports in Vienna, Stuttgart, Cologne, Munich, Frankfurt and Brussels on each of the five routes on which the Commission identified serious doubts (Identified City Pairs): up to three frequencies per day on the Vienna-Stuttgart route, up to three frequencies per day on the Vienna-Cologne route (but not more than ‧ frequencies per week), up to four frequencies per day on the Vienna-Munich route, up to five frequencies per day on the Vienna-Frankfurt route, and up to four frequencies per day on the Vienna-Brussels route (but not more than ‧ frequencies per week
pl Niniejszy komunikat ma na celu wyjaśnienie, jak Komisja będzie badać pomoc na restrukturyzację banków w czasie obecnego kryzysu, uwzględniając konieczność zmiany dotychczasowej praktyki w świetle charakteru i światowego wymiaru kryzysu, systemową rolę sektora bankowego w całej gospodarce oraz skutki systemowe, które mogą wyniknąć z potrzeby restrukturyzacji wielu banków w tym samym okresie
en This Communication explains how the Commission will examine aid for the restructuring of banks in the current crisis, taking into account the need to modulate past practice in the light of the nature and the global scale of the crisis, the systemic role of the banking sector for the whole economy, and the systemic effects which may arise from the need of a number of banks to restructure within the same period
pl W tym kontekście niezbędne jest również ustanowienie maksymalnego limitu tygodniowego wymiaru czasu pracy
en It is also necessary in this context to place a maximum limit on weekly working hours
pl Jeżeli państwo członkowskie dokona wyliczenia z uwzględnieniem ryzyka pomyłki sądowej, prawnych środków naprawczych i ponownego postępowania, utraty reputacji przez cały wymiar sprawiedliwości, a czasem odszkodowań przyznawanych przez Trybunał w Strasburgu lub sądy krajowe, to wtedy okaże się, że bardziej kosztowne jest niewprowadzenie tych praw podstawowych finansowanych przez odpowiedzialne państwo.
en If Member States make a calculation taking in the risk of a miscarriage of justice, the legal remedies and the retrials, the loss of reputation of a justice system as a whole and sometimes the damages awarded by the Strasbourg Court or by domestic courts, then it is much more expensive not to have these basic rights financed by a responsible state.
pl wspiera zintegrowaną strategię zwalczania terroryzmu, łącznie z pomocą dla ofiar, efektywną współpracą i wymianą informacji między władzami sądowymi i policją, zwalczanie ubóstwa, strategię zapobiegania rozprzestrzenianiu się broni, zapobieganie, zarządzanie i rozwiązywanie konfliktów oraz większe wsparcie dla dialogu międzykulturowego; pragnie dalszego rozwoju projektów pilotażowych rozpoczętych przez Parlament; podkreśla, że w tym samym czasie Unia musi nadal wspierać prawa podstawowe, praworządność i wysoką jakość wymiaru sprawiedliwości
en Supports an integrated strategy to fight terrorism including assistance to victims, effective co-operation and exchange of information between judicial and police authorities, the fight against poverty, a strategy to prevent the proliferation of arms, conflict prevention, management and resolution and reinforced support for dialogue between cultures; wishes to develop further the pilot projects initiated by the Parliament; underlines that, at the same time, the Union has to further promote fundamental rights, the rule of law and the quality of justice
pl W drodze odstępstwa od art. ‧ akapit pierwszy zdanie pierwsze, urzędnicy w wieku powyżej ‧ lat, którzy uzyskali pozwolenie na pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy w oczekiwaniu na przejście w stan spoczynku, otrzymują obniżone wynagrodzenie podstawowe równe wyższej z dwóch kwot uzyskanych przez zastosowanie podanej poniżej wartości procentowej wynagrodzenia podstawowego za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
en Notwithstanding the first sentence of the first paragraph of Article ‧, officials aged over ‧ authorised to work half time in preparation for retirement shall receive a reduced basic salary equal to the higher of the two amounts obtained by applying the following percentages to the full-time basic salary
pl Przedłużenie stosowania okresu przejściowego w odniesieniu do wymiaru czasu pracy lekarzy stażystów w Zjednoczonym Królestwie
en Extension of transitional arrangements for the working time of doctors in training in the United Kingdom
pl Po przyjęciu art. ‧ ust. ‧ Komisja oświadczyła, że będzie interpretować zawarte w drugim akapicie tego przepisu wyrażenie po przeprowadzeniu stosownych konsultacji w sposób zakładający, że przed wydaniem opinii w sprawie przedłużenia okresu przejściowego w odniesieniu do wymiaru czasu pracy lekarzy stażystów Komisja powinna zasięgnąć opinii partnerów społecznych na szczeblu europejskim i przedstawicieli państw członkowskich
en When the present Article ‧ was adopted, the Commission made a statement that it would interpret the expression after appropriate consultations, in the second paragraph of this provision, as intending that the Commission should consult management and labour at European level and representatives of the Member States... before giving an Opinion regarding extended transitional arrangements for working time of doctors in training
pl Pracownik będący stroną umowy o pracę, która stanowi – jak ma to miejsce w przedmiotowej sprawie- że wymiar i organizacja czasu pracy zależą od nadarzającej się ilości pracy i są określane za obopólną zgodą stron dla każdego przypadku z osobna, jest objęty zakresem dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy
en A worker with a contract of employment, such as that in the main proceedings, under which hours of work and the organisation of working time are dependent upon the quantity of available work and are determined only on a case-by-case basis by agreement between the parties, comes within the scope of Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ February ‧ on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion, and working conditions
pl Te nowe czasy wymagają ponadto nowego sposobu myślenia w wymiarze zarówno indywidualnym, jak i instytucjonalnym; jest to główne wyzwanie polityczne, przed jakim stoimy.
en Moreover, these new times basically demand new ways of thinking at both individual and institutional levels, and that is the major political challenge that faces us.
pl W interesie właściwego zarządzania wymiarem sprawiedliwości leży to, by Komisja odpowiadała na wnioski o udzielenie faktycznych i prawnych informacji w możliwie jak najkrótszym czasie
en It is in the interests of the proper administration of justice that the Commission should answer requests for legal and factual information in the shortest possible time
pl Elastyczne formy umowy o pracę, takie jak umowy w niepełnym wymiarze godzin i umowy na czas określony, mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności, których nie można nabyć w środowisku szkolnym, i tym samym zwiększyć szanse zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze godzin
en Flexible work contracts such as part-time and fixed-term contracts can help develop work skills that are not learnt in a classroom environment, increasing the likelihood of finding a full-time permanent contract
pl Odnośnie do części wynagrodzenia podstawowego faktycznie otrzymywanego składka urzędnika wyliczana jest w taki sam sposób, jak w przypadku gdyby był on zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
en For the part of the basic salary actually received, the official
pl Nie w naszym wymiarze czasu, ale w swoim własnym
en Not on our time, but on Charlie' s time
pl Zauważa, że przedstawione w agendzie działania często mają różny wymiar, a czasem są wręcz sprzeczne, co wymaga pogłębionej refleksji
en notes that the actions presented in the agenda often have many different- and sometimes conflicting- dimensions, which require detailed consideration
pl Dane liczbowe są alarmujące: 80% pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy to kobiety, jedynie 57% kobiet ma pracę w porównaniu z 72% mężczyzn.
en The figures are alarming: 80% of part-time workers are women, and only 57% of women are in employment, compared with 72% of men.
pl w celu opieki nad dzieckiem w wieku od ‧ do ‧ lat, jeśli skrócenie czasu pracy nie przekracza ‧ % podstawowego wymiaru czasu pracy
en to care for a child aged between ‧ and ‧, if the reduction in working time is no more than ‧ % of normal working time
pl Kształcenie praktyczne może przybrać formę stażu, o ile odbywa się on w pełnym wymiarze czasu i pod bezpośrednią kontrolą właściwego organu i nie przekracza sześciu miesięcy, w ramach pięcioletniego okresu całkowitych studiów
en Practical training may be in the form of a training period, provided that such training is full-time and under the direct control of the competent authority, and does not exceed six months within the aggregate training period of five years study
pl Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ kwietnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Innsbruck- Austria)- Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols przeciwko Land Tirol (Polityka społeczna- Porozumienia ramowe dotyczące pracy w niepełnym wymiarze godzin oraz w sprawie pracy na czas określony- Niekorzystne przepisy przewidziane przez regulacje krajowe dla pracowników kontraktowych zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, dorywczo lub na podstawie umowy na czas określony- Zasada równego traktowania
en Case C-‧/‧: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ April ‧ (reference for a preliminary ruling from the Landesgericht Innsbruck- Austria)- Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols v Land Tirol (Social policy- Framework agreements on part-time work and on fixed-term work- Disadvantageous provisions provided for by national legislation for contractual public servants working part-time, on a casual basis, or under a fixed term contract- Principle of equal treatment
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 107660 zdań frazy wymiar czasu.Znalezione w 18,288 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.