wymowa: IPA: ˈvɨlaʥ̑ ˈːɛʦ̑kɔ s‿kɔ̃mˈpjjɛlɔ̃w̃

Tłumaczenia na język angielski:

  • throw the baby out with the bathwater   
     
    chcąc przeciwdziałać złu, niechcący zatracić także pozytywny aspekt jakiejś sprawy

Przykładowe zdania z "wylać dziecko z kąpielą", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Niekiedy widać również wyraźne próby wylania dziecka z kąpielą, jak to było w przypadku tzw. dyrektywy w sprawie ekoprojektu.
en At times, there are also apparent attempts to throw the baby out with the bathwater, as in the case of the so-called Ecodesign Directive.
pl Wylać dziecko z kąpielą.
en To throw the baby out with the bath-water.
pl Wbrew postulatom niektórych kolegów nie możemy teraz wylać dziecka z kąpielą.
en We must now not throw the baby out with the bathwater, which is what some of the colleagues in this House would like.
pl Myślę, że tutaj trzeba bardzo uważać, aby nie wylać dziecka z kąpielą, aby troszcząc się o dobre przyszłe życie dla dzieci, nie spowodować sytuacji, w której pójdziemy na skróty, w której otworzymy furtkę dla pospiesznych adopcji i tak naprawdę pozwolimy na odbieranie dzieci rodzicom.
en I think we need to be very careful here not to throw the baby out with the bathwater, so that in our concern for a good future life for children, we do not cause a situation in which we take a short cut and open the door to hasty adoptions and, in fact, allow children to be taken away from their parents.
pl Nie wypowiadajcie się państwo tak, jakbyście chcieli wylać dziecko z kąpielą i pogłębić panikę, która opanowała rynki w zeszłym tygodniu.
en Do not sound as though you are throwing the baby out with the bathwater and adding to the panic which raged on in the financial markets last week.
pl Jeżeli nie będziemy się ich trzymać, wylejemy dziecko razem z kąpielą.
en If we do not stick to them, I think we would be throwing the baby out with the bathwater.
pl Powinniśmy dołożyć starań, aby nie stworzyć zagrożenia dla tego procesu i dopilnować, aby na fali naszego entuzjazmu nie wylać dziecka z kąpielą, jak trafnie mówi węgierskie powiedzenie.
en We should take care not to endanger this process and make sure that in our surge of enthusiasm we do not throw the baby out with the bathwater, as the Hungarian saying so aptly puts it.
pl Wyszło szydło z worka i wylaliśmy dziecko z kąpielą.
en The cat is out of the bag, and we have thrown the baby out with the bath-water.
pl na piśmie. - O ile sprawozdanie to zawiera wiele dobrych pomysłów w zakresie poprawy przejrzystości i uwzględnienia po raz pierwszy w obliczeniach kwestie środowiskowe, musimy być jak zawsze ostrożni, aby nie wylać dziecka z kąpielą.
en in writing. - While this report has a number of good ideas on making airport charges more transparent and bringing environmental considerations into the calculation for the first time, we must, as ever, be careful not to throw the baby out with the bath water.
pl Przypominam państwu o tym, ponieważ zbyt łatwo jest wylać dziecko z kąpielą.
en I am reminding you of this because it is all too easy to throw the baby out with the bathwater.
pl Należy w związku z tym zwrócić szczególną uwagę na to, aby uniknąć wylania dziecka (propagowania żeglugi bliskiego zasięgu) z kąpielą
en Particular attention must consequently be paid to avoid throwing out the baby (the promotion of short sea shipping) with the bathwater
pl Nie możemy jednak przystępować do tego w pośpiechu, ponieważ ryzykujemy wylanie dziecka z kąpielą.
en However, we must not rush into this, as we might throw out the baby with the bathwater.
pl Co do walki ze zmianami klimatycznymi - i myślę tutaj o dwutlenku węgla - chcielibyśmy, aby koszty tej walki nie obciążyły w sposób nieproporcjonalny gospodarki nowych krajów członkowskich, byłoby to bowiem wylanie dziecka z kąpielą.
en As regards combating climate change, notably the carbon dioxide issue, we do not wish the cost of this effort to represent an undue burden on the economies of the new Member States. Allowing that to happen would amount to throwing the baby out with the bath water.
pl (SK) Pani Przewodnicząca! Nie chcę wskazywać palcem, lecz uważam, że niepowodzenie postępowania pojednawczego stanowi krok wstecz i wylaliśmy dziecko z kąpielą.
en (SK) Madam President, I do not want to point fingers, but I think that the failure of the conciliation procedure is a setback and we have thrown out the baby with the bathwater.
pl Wydaje się wreszcie, że dążąc do kwot i procentów nie skończymy w ten sposób, który czeskie przysłowie obrazowo określa jako "wylanie dziecka z kąpielą”.
en It seems at last that by pursuing quotas and percentages we will not end up doing what a Czech proverb describes in a colourful way as 'throwing the baby out with the bath water'.
pl Unikajmy nadmiernych zmian kierunków, ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą ani nie szukajmy kozłów ofiarnych problemów, które nie są spowodowane zmianami technologicznymi lub wahaniami w popycie, ale spekulacjami, na które świat nie powinien teraz pozwalać i które my, wraz ze wszystkimi siłami politycznymi, powinniśmy zwalczać.
en Let us avoid excessive diversion, but let us not throw the baby out with the bathwater, or seek scapegoats for problems that are not caused by technological changes or variations in demand, but by speculative movements that the world should not allow and that we, together with all political forces, should fight against.
pl Ustalono, że produkty te, wykorzystywane do kąpieli niemowląt i dzieci, stwarzają poważne ryzyko wypadków, przede wszystkim utonięcia, które to wypadki z uwagi na młody wiek użytkowników często mają charakter śmiertelny
en These products are used to bath babies and young children and have been identified as posing serious risks, mainly of drowning accidents which have often resulted in fatalities, due to the young age of the users
pl Należy więc pochwalić władze Meksyku za te działania, jednocześnie oczywiście wskazywać, żeby nie wylewali dziecka z kąpielą, aby jednak starali się przestrzegać praw człowieka w tej walce.
en We should, therefore, commend the Mexican authorities for their action, while at the same time, of course, pointing out that they should not throw out the baby with the bathwater, and that in this fight they should still try to respect human rights.
pl Ten plecak zawiera.... płyn zupełnie jak z kąpieli bąbelkowej dla dzieci
en This backpack contains....Almost like a children' s bubble- bath solution
pl Rozumiem dlaczego został on w nim zawarty, ale uważam, że nie należy wylewać dziecka wraz z kąpielą.
en I see where it is coming from, but I think we should not throw the baby out with the bath-water.
pl Kończąc, w ten sposób - jak mówi polskie przysłowie - chcąc czy nie chcąc wylewamy dziecko z kąpielą.
en Finally, as a Polish saying goes, in this way we are, like it or not, throwing the baby out with the bathwater.
pl (HU) Panie Przewodniczący! Odpowiedź pani komisarz Malmström uspokoiła nas, że w przypadku Serbii i Macedonii nie zamierzamy wylewać dziecka z kąpielą.
en (HU) Mr President, Commissioner Malmström's response was reassuring in respect of Serbia and Macedonia in that we do not intend to throw the baby out with the bath water.
pl Skoro przegrała, to w takim razie respektujmy to, co się dzieje i patrzmy uważnie ukraińskim władzom na ręce, ale nie tak, żeby wylewać dziecko z kąpielą.
en Now she has lost, let us acknowledge what is really happening and let us keep the Ukrainian authorities under careful observation, but let us not throw out the baby with the bathwater.
pl W zakresie w jakim dotyczy to celów naszej polityki energetycznej, nie powinniśmy wylewać dziecka z kąpielą.
en As far as our energy policy goals are concerned, we should not throw the baby out with the bathwater.
pl Natomiast ja bym nie wylewał dziecka z kąpielą i przestrzegam przed dialogiem z ludźmi, którzy tak naprawdę mają zupełnie inne cele niż my.
en However, I would not throw the baby out with the bathwater, and I warn against dialogue with people who in reality have objectives which are completely different objectives from ours.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1365097 zdań frazy wylać dziecko z kąpielą.Znalezione w 117,996 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.