wymowa: IPA: ˈvɨlaʥ̑ ˈːɛʦ̑kɔ s‿kɔ̃mˈpjjɛlɔ̃w̃

Tłumaczenia na język angielski:

  • throw the baby out with the bathwater   
     
    chcąc przeciwdziałać złu, niechcący zatracić także pozytywny aspekt jakiejś sprawy

Pozostałe znaczenia:

 
throw the baby out with the bathwater

Przykładowe zdania z "wylać dziecko z kąpielą", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wydaje się wreszcie, że dążąc do kwot i procentów nie skończymy w ten sposób, który czeskie przysłowie obrazowo określa jako "wylanie dziecka z kąpielą”.
en It seems at last that by pursuing quotas and percentages we will not end up doing what a Czech proverb describes in a colourful way as 'throwing the baby out with the bath water'.
pl Powinniśmy dołożyć starań, aby nie stworzyć zagrożenia dla tego procesu i dopilnować, aby na fali naszego entuzjazmu nie wylać dziecka z kąpielą, jak trafnie mówi węgierskie powiedzenie.
en We should take care not to endanger this process and make sure that in our surge of enthusiasm we do not throw the baby out with the bathwater, as the Hungarian saying so aptly puts it.
pl Co do walki ze zmianami klimatycznymi - i myślę tutaj o dwutlenku węgla - chcielibyśmy, aby koszty tej walki nie obciążyły w sposób nieproporcjonalny gospodarki nowych krajów członkowskich, byłoby to bowiem wylanie dziecka z kąpielą.
en As regards combating climate change, notably the carbon dioxide issue, we do not wish the cost of this effort to represent an undue burden on the economies of the new Member States. Allowing that to happen would amount to throwing the baby out with the bath water.
pl Wyszło szydło z worka i wylaliśmy dziecko z kąpielą.
en The cat is out of the bag, and we have thrown the baby out with the bath-water.
pl Wylać dziecko z kąpielą.
en To throw the baby out with the bath-water.
pl Myślę, że tutaj trzeba bardzo uważać, aby nie wylać dziecka z kąpielą, aby troszcząc się o dobre przyszłe życie dla dzieci, nie spowodować sytuacji, w której pójdziemy na skróty, w której otworzymy furtkę dla pospiesznych adopcji i tak naprawdę pozwolimy na odbieranie dzieci rodzicom.
en I think we need to be very careful here not to throw the baby out with the bathwater, so that in our concern for a good future life for children, we do not cause a situation in which we take a short cut and open the door to hasty adoptions and, in fact, allow children to be taken away from their parents.
pl Jeżeli nie będziemy się ich trzymać, wylejemy dziecko razem z kąpielą.
en If we do not stick to them, I think we would be throwing the baby out with the bathwater.
pl Niekiedy widać również wyraźne próby wylania dziecka z kąpielą, jak to było w przypadku tzw. dyrektywy w sprawie ekoprojektu.
en At times, there are also apparent attempts to throw the baby out with the bathwater, as in the case of the so-called Ecodesign Directive.
pl Należy w związku z tym zwrócić szczególną uwagę na to, aby uniknąć wylania dziecka (propagowania żeglugi bliskiego zasięgu) z kąpielą
en Particular attention must consequently be paid to avoid throwing out the baby (the promotion of short sea shipping) with the bathwater
pl Przypominam państwu o tym, ponieważ zbyt łatwo jest wylać dziecko z kąpielą.
en I am reminding you of this because it is all too easy to throw the baby out with the bathwater.
pl (SK) Pani Przewodnicząca! Nie chcę wskazywać palcem, lecz uważam, że niepowodzenie postępowania pojednawczego stanowi krok wstecz i wylaliśmy dziecko z kąpielą.
en (SK) Madam President, I do not want to point fingers, but I think that the failure of the conciliation procedure is a setback and we have thrown out the baby with the bathwater.
pl Wbrew postulatom niektórych kolegów nie możemy teraz wylać dziecka z kąpielą.
en We must now not throw the baby out with the bathwater, which is what some of the colleagues in this House would like.
pl Nie wypowiadajcie się państwo tak, jakbyście chcieli wylać dziecko z kąpielą i pogłębić panikę, która opanowała rynki w zeszłym tygodniu.
en Do not sound as though you are throwing the baby out with the bathwater and adding to the panic which raged on in the financial markets last week.
pl Nie możemy jednak przystępować do tego w pośpiechu, ponieważ ryzykujemy wylanie dziecka z kąpielą.
en However, we must not rush into this, as we might throw out the baby with the bathwater.
pl na piśmie. - O ile sprawozdanie to zawiera wiele dobrych pomysłów w zakresie poprawy przejrzystości i uwzględnienia po raz pierwszy w obliczeniach kwestie środowiskowe, musimy być jak zawsze ostrożni, aby nie wylać dziecka z kąpielą.
en in writing. - While this report has a number of good ideas on making airport charges more transparent and bringing environmental considerations into the calculation for the first time, we must, as ever, be careful not to throw the baby out with the bath water.
pl projekt decyzji Komisji z dnia [...] r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące krzesełek do kąpieli, akcesoriów kąpielowych oraz wanienek i stelaży przeznaczonych dla niemowląt i dzieci zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (D‧-‧- ‧/‧ (RPS)- termin
en Draft Commission decision of [...] on the safety requirements to be met by European standards for bath rings, bathing aids and bath tubs and stands for infants and young children pursuant to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council (D‧-‧- ‧/‧(RPS)- deadline: ‧.‧.‧ to
pl w sprawie wymogów bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać europejskie normy dotyczące krzesełek do kąpieli, akcesoriów kąpielowych oraz wanienek i stelaży przeznaczonych dla niemowląt i dzieci zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
en on the safety requirements to be met by European standards for bath rings, bathing aids and bath tubs and stands for infants and young children pursuant to Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council
pl Chciałabym zwrócić uwagę, że nie wolno nam wylewać dziecka z kąpielą w ramach powszechnego systemu ochrony praw podstawowych i dlatego powinniśmy zawsze mieć na uwadze konkretne fakty i starać się przekładać oczekiwania, o których dziś mówimy, na namacalne efekty.
en I would like to point out that we should by no means throw the baby out with the bath water in the general fundamental rights protection system, and therefore, we should always be mindful of the concrete facts and attempt to translate the expectations we are debating here today into something tangible.
pl Natomiast ja bym nie wylewał dziecka z kąpielą i przestrzegam przed dialogiem z ludźmi, którzy tak naprawdę mają zupełnie inne cele niż my.
en However, I would not throw the baby out with the bathwater, and I warn against dialogue with people who in reality have objectives which are completely different objectives from ours.
pl Mimo że dostępne są obszerne informacje z całego świata dotyczące wypadków podczas kąpieli dzieci, takich jak utonięcia czy obrażenia ciała, to nie potwierdzono występowania bezpośredniej korelacji między użytkowaniem akcesoriów kąpielowych a wypadkami, w tym śmiertelnymi
en Although there is extensive information worldwide on bath-drowning accidents and injuries in early childhood, a direct correlation between the use of bath-assisting devices and fatalities or accidents in the bath is unconfirmed
pl Na koniec, choć reforma regulacji sektora finansów w Europie i na całym świecie jest rzeczywiście niezbędna w celu naprawienia błędów systemowych kapitalizmu finansowego, ważne jest jednocześnie, abyśmy nie wylewali dziecka z kąpielą w kontekście całej gospodarki rynkowej.
en Finally, while the reform of the financial regulation in Europe, and in the world globally, is indeed necessary in order to correct the system errors of financial capitalism, at the same time it is important that we do not throw the baby out with the bathwater as regards the market economy as such.
pl Należy więc pochwalić władze Meksyku za te działania, jednocześnie oczywiście wskazywać, żeby nie wylewali dziecka z kąpielą, aby jednak starali się przestrzegać praw człowieka w tej walce.
en We should, therefore, commend the Mexican authorities for their action, while at the same time, of course, pointing out that they should not throw out the baby with the bathwater, and that in this fight they should still try to respect human rights.
pl Unikajmy nadmiernych zmian kierunków, ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą ani nie szukajmy kozłów ofiarnych problemów, które nie są spowodowane zmianami technologicznymi lub wahaniami w popycie, ale spekulacjami, na które świat nie powinien teraz pozwalać i które my, wraz ze wszystkimi siłami politycznymi, powinniśmy zwalczać.
en Let us avoid excessive diversion, but let us not throw the baby out with the bathwater, or seek scapegoats for problems that are not caused by technological changes or variations in demand, but by speculative movements that the world should not allow and that we, together with all political forces, should fight against.
pl Nowe, proponowane przez nas plany nie powinny polegać na wylewaniu dziecka z kąpielą.
en These new plans that we come forward with should not be about throwing out the baby with the bath water.
pl Kończąc, w ten sposób - jak mówi polskie przysłowie - chcąc czy nie chcąc wylewamy dziecko z kąpielą.
en Finally, as a Polish saying goes, in this way we are, like it or not, throwing the baby out with the bathwater.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1365099 zdań frazy wylać dziecko z kąpielą.Znalezione w 86,275 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.