Tłumaczenia na język angielski:

  • sucking lice (anoplura)   
     
    common name for animals
  • lice   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

karmiciel wszy
feeder of lice
po wsze czasy
for all times
wesz
lice; head louse; ; cootie; louse
wesz łonowa
crabs; crab louse
wszy i wszoły
lice; louse

Przykładowe zdania z "wszy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zastąp ‧wszy przez ‧^wszy
en Replace ‧st... with ‧^st
pl Gdybyś była facetem, zgniótłbym cię jak wesz
en If you wasn' t a girl...... l' d split you like a chicken
pl Wiesz czym żywią się wszy?
en Do you know what lice eat?
pl Myślą, że mam wszy i trzymają się z daleka
en Makes them think we have lice.Helps make them keep their distance
pl wsze piętro
en Twenty-first floor
pl I trwa po wsze czasy
en And it lasts forever
pl Wypadnięty włos ze wszą prowadzi nas do ciebie
en Stray hair left behind lice, which brings us to you
pl Wszyscy udawali, że Kate ma wszy i nikt się do niej nie odzywał
en All the kids pretended that Kate had cooties...... and no one talked to her
pl Potwierdzam obecność wszy
en Affirmative on the head lice
pl Wiesz coś o wszach?
en You know anything about lice?
pl Jak nazwiecie kogoś z niebieskimi kropkami we krwi, wszami i kluczykami do Forda Explorera?
en What do you call a guy with blue dotted bloodIice and keys to a Ford Explorer?
pl Jej wpl/yw polityczny i finansowy odczuwal/ sie, wsze, dzie
en Its political and financial influence is felt everywhere
pl Pokój Po Wsze Czasy, czyli PP WC, jak to określił autor, czyli prezydent USA, oznacza kulminację odważnych czynów pewnego człowieka, by zakończyć wszystkie wojny
en The " Peace For All Time " treaty-- or P- FAT... as it has been dubbed by its author and champion, the President of the United States-- marks the culmination of one valiant person' s heroic crusade... to end strife, no matter where it may occur
pl Nie mam wszy
en I don' t have crabs
pl Dwa razy miała wszy
en She had lice twice last year
pl Pomyślałem, że skoro mała dawka skutecznie zabijała wszy większa mogłaby zabić człowieka
en It occurred to me, if a little of this chemical killed lice...... enough, perhaps, would kill a human
pl W Armii Shenandoah, byliście ‧- wszą Brygadą
en In the Army of the Shenandoah, you were the ‧ st Brigade
pl Osiągnięto już pewien postęp dzięki wdrożeniu części strategii dotyczącej w szczególności synchronizacji odłogowania oraz koordynacji zwalczania wszy morskich, a dalszego zdecydowanego postępu oczekuje się w trakcie stosowania powyższych środków
en Some progress has already been made in implementing parts of this strategy, in particular, in pursuing synchronised fallowing and co-ordinated sea lice treatment, and substantial further progress is anticipated during the period of these measures
pl Zmiana sposobu g∏osowania w Radzie Prezesów wesz∏a w ̋ycie z dniem ‧ maja ‧ r. po ratyfikacji decyzji Rady UE przez paƒstwa cz∏onkowskie zgodnie z obowiàzujàcymi w nich wymogami konstytucyjnymi
en he adjustment of voting modalities in the Governing Council took effect from ‧ ay ‧ following ratification of the EU Council Decision by the EU Member States in line with their constitutional requirements
pl Jedyna krew, jaką znaleźliśmy na tej wszy, to jego własna, od samochodu, który go potrącił, a pan wybrał jedyną stację w Ameryce, z niesprawnym systemem kamer
en The only blood we could find on that weasel was his own from when the car clipped him.And you picked the only gas station in America without a working surveillance camera
pl wsza Brygada, zająć pozycje u zbocza wzgórza.Trzymać się nisko!
en st Brigade, move up to a position just below the crest of the hill
pl Zabiłam sześć wszy
en I' ve killed six lice
pl Ich rządy będą po wsze czasy. "
en They will reign forever and ever. "
pl I żyć będą po wsze czasy w chwale królestwa Jego. "
en " They shall live forever in the glory of His kingdom
pl Wszy nie lubią cukru
en It' s powdered sugar
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 114 zdań frazy wszy.Znalezione w 0,451 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.