Tłumaczenia na język angielski:

  • sucking lice (anoplura)   
     
    common name for animals
  • lice   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

karmiciel wszyfeeder of lice
po wsze czasyfor all times
weszlice; head louse; ; cootie; louse
wesz łonowacrabs; crab louse
wszy i wszołylice; louse

Przykładowe zdania z "wszy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zastąp ‧wszy przez ‧^wszyReplace ‧st... with ‧^st
Gdybyś była facetem, zgniótłbym cię jak weszIf you wasn' t a girl...... l' d split you like a chicken
Wiesz czym żywią się wszy?Do you know what lice eat?
Myślą, że mam wszy i trzymają się z dalekaMakes them think we have lice.Helps make them keep their distance
wsze piętroTwenty-first floor
I trwa po wsze czasyAnd it lasts forever
Wypadnięty włos ze wszą prowadzi nas do ciebieStray hair left behind lice, which brings us to you
Wszyscy udawali, że Kate ma wszy i nikt się do niej nie odzywałAll the kids pretended that Kate had cooties...... and no one talked to her
Potwierdzam obecność wszyAffirmative on the head lice
Wiesz coś o wszach?You know anything about lice?
Jak nazwiecie kogoś z niebieskimi kropkami we krwi, wszami i kluczykami do Forda Explorera?What do you call a guy with blue dotted bloodIice and keys to a Ford Explorer?
Jej wpl/yw polityczny i finansowy odczuwal/ sie, wsze, dzieIts political and financial influence is felt everywhere
Pokój Po Wsze Czasy, czyli PP WC, jak to określił autor, czyli prezydent USA, oznacza kulminację odważnych czynów pewnego człowieka, by zakończyć wszystkie wojnyThe " Peace For All Time " treaty-- or P- FAT... as it has been dubbed by its author and champion, the President of the United States-- marks the culmination of one valiant person' s heroic crusade... to end strife, no matter where it may occur
Nie mam wszyI don' t have crabs
Dwa razy miała wszyShe had lice twice last year
Pomyślałem, że skoro mała dawka skutecznie zabijała wszy większa mogłaby zabić człowiekaIt occurred to me, if a little of this chemical killed lice...... enough, perhaps, would kill a human
W Armii Shenandoah, byliście ‧- wszą BrygadąIn the Army of the Shenandoah, you were the ‧ st Brigade
Osiągnięto już pewien postęp dzięki wdrożeniu części strategii dotyczącej w szczególności synchronizacji odłogowania oraz koordynacji zwalczania wszy morskich, a dalszego zdecydowanego postępu oczekuje się w trakcie stosowania powyższych środkówSome progress has already been made in implementing parts of this strategy, in particular, in pursuing synchronised fallowing and co-ordinated sea lice treatment, and substantial further progress is anticipated during the period of these measures
Zmiana sposobu g∏osowania w Radzie Prezesów wesz∏a w ̋ycie z dniem ‧ maja ‧ r. po ratyfikacji decyzji Rady UE przez paƒstwa cz∏onkowskie zgodnie z obowiàzujàcymi w nich wymogami konstytucyjnymihe adjustment of voting modalities in the Governing Council took effect from ‧ ay ‧ following ratification of the EU Council Decision by the EU Member States in line with their constitutional requirements
Jedyna krew, jaką znaleźliśmy na tej wszy, to jego własna, od samochodu, który go potrącił, a pan wybrał jedyną stację w Ameryce, z niesprawnym systemem kamerThe only blood we could find on that weasel was his own from when the car clipped him.And you picked the only gas station in America without a working surveillance camera
wsza Brygada, zająć pozycje u zbocza wzgórza.Trzymać się nisko!st Brigade, move up to a position just below the crest of the hill
Zabiłam sześć wszyI' ve killed six lice
Ich rządy będą po wsze czasy. "They will reign forever and ever. "
I żyć będą po wsze czasy w chwale królestwa Jego. "" They shall live forever in the glory of His kingdom
Wszy nie lubią cukruIt' s powdered sugar
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 114 zdań frazy wszy.Znalezione w 0,628 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.