Tłumaczenia na język angielski:

  • I come back to   

Przykładowe zdania z "wracam tutaj do", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl komisarz. - (FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Mogą sobie państwo wyobrazić, z jak wielką przyjemnością wracam tutaj już 48 godzin po wprowadzeniu kolegium na urząd, za co dziękuję-- i aby kontynuować pracę z panem, panie pośle Harbour - tu zwracam się tu szczególnie do członków Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów - może w innej formie i najprawdopodobniej w innym miejscu, ale w tym samym duchu.
en Member of the Commission. - (FR) Mr President, ladies and gentlemen, you can imagine the great pleasure it gives me to return here just 48 hours after the investiture of the College - for which I thank you - and to continue my work with you, Mr Harbour - and I say this in particular to the members of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection - in a different manner, and most likely in a different place, but in the same spirit.
pl Odpoczywam cały dzień i wracam do domu pracować z nią tutaj. tzn pracuję cały dzień i wracam do domu odpocząć
en I rest all day and come home to work with her here like this.I mean, work all day and come home to rest
pl Podnoszę tutaj tę kwestię, ponieważ istnieją dowody wskazujące, że członkowie zorganizowanych grup przestępczych działających w Irlandii udają się do różnych państw członkowskich UE, aby odbyć takie szkolenie, a następnie wracają do Irlandii i zabijają ludzi w ramach porachunków pomiędzy gangami.
en I raise this here because there is evidence to suggest that organised criminals in Ireland are coming to parts of the European Union for such training and then returning to Ireland and murdering people through gangland murders.
pl Wracaliśmy do domu na Coney, ale z powodu pożaru na torach wylądowaliśmy tutaj
en We' re going home to Coney.The train gets messed up by the fire and dumps us here
pl - Ach! sama pani widzi - mówił melancholijnie - że miałem słuszność, nie chcąc tutaj wracać, skoro odmawia mi pani praw do imienia, które przepełnia mą duszę i z niej się wyrwało!... Pani Bovary!...
en < Ah! you see, > replied he in a melancholy voice, < that I was right not to come back; for this name, this name that fills my whole soul, and that escaped me, you forbid me to use! Madame Bovary!
pl Nie wracam do domu.Albie, tak, wracasz. Wracaj tutaj
en And your great- great- great great- great great grandfather was sent to asia by a tobacco company to get the chinese hooked on smoking
pl Tutaj Plotkara, witam Was w nowym roku,/ Kiedy Manhatańczycy, którzy/ uciekli na południe od słońca/ Wracają do swoich grzęd w Parku Avenue,/ Co znaczy, że mam dużo do nadrobienia
en Gossip girl here, welcoming you to the new year,When manhattanites who flew south for the sun Return to their park avenue perches
pl Więc wracam do jest tutaj
en So I’ m going to be around here
pl Dopilnuję, aby w Wielkiej Brytanii było wiadomo, co robią tutaj w kontekście tego, co faktycznie mówią wracając do ojczyzny.
en I will make sure that it is known back in the UK what they do out here as opposed to what they actually say when they go home.
pl To jedno.A wracając do tego tutaj, nic nie zrobiłem- więc oczyść moje imię i znikam
en Now, that' s that, so as far as this goes, I didn' t do anything here, so if you wouldn' t mind, you can clear my name, and I can just walk right out of here
pl Słuchajcie, dziś jesteśmy tutaj... a jutro wracamy do siebie
en Wise up, folks.We' re alone out there. And tomorrow we' re going out there again
pl Nie chcę tutaj wracać do tych, które były podnoszone, ale cały ten problem rozwiązania polskich stoczni i być może ten trudny czas, przypada na czas wyborów do Parlamentu Europejskiego.
en I do not want to return to issues that have already been raised, but the whole matter of closing the Polish shipyards, and perhaps the difficult period we are facing, has arisen during the period of European Parliament elections.
pl Śledzone przez nas pieniądze wracały tutaj, do Ted Cofell Industries
en The money that we traced came back to Ted Cofell Industries, which is based here in LA
pl Tutaj ponownie wracamy do konsultacji w Katowicach, gdzie widać było powstałe dzięki nowym państwom członkowskim poszerzenie oferty różnorodnych inicjatyw w obszarze turystyki ekologicznej, kulturowej, a nawet w zakresie turystyki przemysłowej
en Here it is necessary to refer once more to the hearing in Katowice, where this expansion of product range brought about by the new Member States became clear through the various natural, cultural and even industrial tourism initiatives that were presented
pl Nie wracamy na razie do domu, tylko posiedzimy tutaj
en We don' t wanna go home so soon, we just kinda got here
pl To już nie potrwa długo/ Yeah, yeah, yeah/ To już nie potrwa długo/ Dopóki należę do Ciebie/ Każdego wieczoru/ Kiedy wszyscy się bawią/ Ja siedzę tutaj/ Zupełnie sama.../ To już nie potrwa długo/ To już nie potrwa długo/ Dopóki należę do Ciebie/ Odkąd wyjechałeś,/ byłam taka samotna/ A teraz wracasz/ wracasz do domu/ Więc będę taka dobra/ jak powinnam być/ Bo wracasz do domu.../ Każdej nocy/ łzy płyną z mych oczu
en Every night When everybody has funHere am I Sitting all on my own It won' t be long, yeah
pl Czytelny tutaj, wracając do ciebie
en Clear here, coming back to you
pl Gdy zostajecie duchami, wracacie tutaj, do bezpiecznej strefy, na przyjęcie
en Once you' re a ghost, you come back here to the safe zone for the party
pl Jak wracam do domu, nie zachowuję tak jak tutaj z tobą
en Back home I don' t get to act the way I do with you
pl Miałem wracać do domu, ale zatrzymałem się tutaj
en I meant to go home, but I felt like stopping here
pl Nie po to pomagałem ci uciec, żebyś tutaj wracał
en I didn' t help you escape just so you could break back in
pl Wracamy tutaj tydzień później i mam nadzieję, że będziemy dysponować oświadczeniem Rady, dotyczącym wyników tego spotkania w Waszyngtonie.
en The following week we are back here and I hope we will have a statement from the Council on the result of its meetings in Washington.
pl Nie odbierz tego źle, ale nie wracaj już tutaj, dobrze?
en Hey, don' t take this the wrong way, but don' t come back, okay?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1118577 zdań frazy wracam tutaj do.Znalezione w 87,691 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.