Tłumaczenia na język angielski:

  • I come back to   

Przykładowe zdania z "wracam tutaj do", pamięć tłumaczeniowa

add example
Gdy zostajecie duchami, wracacie tutaj, do bezpiecznej strefy, na przyjęcieOnce you' re a ghost, you come back here to the safe zone for the party
Nie wracam do domu.Albie, tak, wracasz. Wracaj tutajAnd your great- great- great great- great great grandfather was sent to asia by a tobacco company to get the chinese hooked on smoking
komisarz. - (FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Mogą sobie państwo wyobrazić, z jak wielką przyjemnością wracam tutaj już 48 godzin po wprowadzeniu kolegium na urząd, za co dziękuję-- i aby kontynuować pracę z panem, panie pośle Harbour - tu zwracam się tu szczególnie do członków Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów - może w innej formie i najprawdopodobniej w innym miejscu, ale w tym samym duchu.Member of the Commission. - (FR) Mr President, ladies and gentlemen, you can imagine the great pleasure it gives me to return here just 48 hours after the investiture of the College - for which I thank you - and to continue my work with you, Mr Harbour - and I say this in particular to the members of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection - in a different manner, and most likely in a different place, but in the same spirit.
Tutaj ponownie wracamy do konsultacji w Katowicach, gdzie widać było powstałe dzięki nowym państwom członkowskim poszerzenie oferty różnorodnych inicjatyw w obszarze turystyki ekologicznej, kulturowej, a nawet w zakresie turystyki przemysłowejHere it is necessary to refer once more to the hearing in Katowice, where this expansion of product range brought about by the new Member States became clear through the various natural, cultural and even industrial tourism initiatives that were presented
Wracaliśmy do domu na Coney, ale z powodu pożaru na torach wylądowaliśmy tutajWe' re going home to Coney.The train gets messed up by the fire and dumps us here
Śledzone przez nas pieniądze wracały tutaj, do Ted Cofell IndustriesThe money that we traced came back to Ted Cofell Industries, which is based here in LA
To jedno.A wracając do tego tutaj, nic nie zrobiłem- więc oczyść moje imię i znikamNow, that' s that, so as far as this goes, I didn' t do anything here, so if you wouldn' t mind, you can clear my name, and I can just walk right out of here
- Ach! sama pani widzi - mówił melancholijnie - że miałem słuszność, nie chcąc tutaj wracać, skoro odmawia mi pani praw do imienia, które przepełnia mą duszę i z niej się wyrwało!... Pani Bovary!...< Ah! you see, > replied he in a melancholy voice, < that I was right not to come back; for this name, this name that fills my whole soul, and that escaped me, you forbid me to use! Madame Bovary!
Podnoszę tutaj tę kwestię, ponieważ istnieją dowody wskazujące, że członkowie zorganizowanych grup przestępczych działających w Irlandii udają się do różnych państw członkowskich UE, aby odbyć takie szkolenie, a następnie wracają do Irlandii i zabijają ludzi w ramach porachunków pomiędzy gangami.I raise this here because there is evidence to suggest that organised criminals in Ireland are coming to parts of the European Union for such training and then returning to Ireland and murdering people through gangland murders.
Miałem wracać do domu, ale zatrzymałem się tutajI meant to go home, but I felt like stopping here
Nie chcę tutaj wracać do tych, które były podnoszone, ale cały ten problem rozwiązania polskich stoczni i być może ten trudny czas, przypada na czas wyborów do Parlamentu Europejskiego.I do not want to return to issues that have already been raised, but the whole matter of closing the Polish shipyards, and perhaps the difficult period we are facing, has arisen during the period of European Parliament elections.
To już nie potrwa długo/ Yeah, yeah, yeah/ To już nie potrwa długo/ Dopóki należę do Ciebie/ Każdego wieczoru/ Kiedy wszyscy się bawią/ Ja siedzę tutaj/ Zupełnie sama.../ To już nie potrwa długo/ To już nie potrwa długo/ Dopóki należę do Ciebie/ Odkąd wyjechałeś,/ byłam taka samotna/ A teraz wracasz/ wracasz do domu/ Więc będę taka dobra/ jak powinnam być/ Bo wracasz do domu.../ Każdej nocy/ łzy płyną z mych oczuEvery night When everybody has funHere am I Sitting all on my own It won' t be long, yeah
Czytelny tutaj, wracając do ciebieClear here, coming back to you
Słuchajcie, dziś jesteśmy tutaj... a jutro wracamy do siebieWise up, folks.We' re alone out there. And tomorrow we' re going out there again
Więc wracam do jest tutajSo I’ m going to be around here
Dopilnuję, aby w Wielkiej Brytanii było wiadomo, co robią tutaj w kontekście tego, co faktycznie mówią wracając do ojczyzny.I will make sure that it is known back in the UK what they do out here as opposed to what they actually say when they go home.
Odpoczywam cały dzień i wracam do domu pracować z nią tutaj. tzn pracuję cały dzień i wracam do domu odpocząćI rest all day and come home to work with her here like this.I mean, work all day and come home to rest
Nie wracamy na razie do domu, tylko posiedzimy tutajWe don' t wanna go home so soon, we just kinda got here
Tutaj Plotkara, witam Was w nowym roku,/ Kiedy Manhatańczycy, którzy/ uciekli na południe od słońca/ Wracają do swoich grzęd w Parku Avenue,/ Co znaczy, że mam dużo do nadrobieniaGossip girl here, welcoming you to the new year,When manhattanites who flew south for the sun Return to their park avenue perches
Jak wracam do domu, nie zachowuję tak jak tutaj z tobąBack home I don' t get to act the way I do with you
Wracaj tutajYou come back here!
I nigdy tutaj nie wracajDo not come back here
Damy sobie radę, pani Mac./ Pani Quaife i pan Harrison/ poprosili mnie, abym podziękował wam,/ za przybycie tutaj w tą zimną noc,/ by nam pomóc./ Pani Quaife powiedziała nam,/ że Janice na pewno przechodziła przez ten park,/ wracając dzisiaj ze szkoły./ Na początek przeszukamy park./ Kiedy wam powiem,/ proszę zebrać się przy południowym wejściu,/ wraz z wyznaczonym funkcjonariuszem./ Przejdziemy przez park./ Proszę się rozdzielić na pary./ Nie rozpraszać się./ Dwie pary psów będą prowadzićWe' il give you advice, Mrs. Mac./ Ms and Mr Harrison Quaife/ asked me podzikowa you/ Tues for coming here cold night,/ that we POMC./ Mrs.Quaife powiedziaa us/ e Janice certainly passes through the park,/ Wracajc today with szkoy./ Pocztek searched the park./ When I say,/ s, please zebra poudniowym wejciu,/ Together with the designated officer./ We' il walk through the park./ Make yourself apart in the pair./ Are not distracted./ Two pairs pswbd leads
Wracałem codziennie by zrobić śniadanie, mienie nadziei ciebie byłoby tutajI came back every day to make breakfast, hoping you' d be here
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1118577 zdań frazy wracam tutaj do.Znalezione w 107,386 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.