Tłumaczenia na język angielski:

  • scrotum   
    (noun   )
     
    the bag of the skin and muscle that contains the testicles

Przykładowe zdania z "worek mosznowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jej cipka została zrobiona z worka mosznowego
en Her vagina was made with, like, the scrotum sack.She' s, like, ‧ % man
pl bez tłuszczu mosznowego
en WITHOUT FAT ON FOLD OF HINDQUARTER FLANK
pl bez tłuszczu mosznowego oraz bez przylegającego tłuszczu pachwinowego
en without the cod fat and the adjacent flank fat
pl bez tłuszczu mosznowego
en without cod fat
pl bez tłuszczu mosznowego oraz bez przylegającego tłuszczu pachwinowego
en without the codfat and the adjacent flank fat
pl tłuszcz mosznowy musi zostać zachowany do momentu przejęcia i usunięty przed ważeniem
en the codfat must remain attached up to the time of takeover and must be removed before weighing
pl Nie chciałbym czerniaka mosznowego na tym ciałku
en A scrotal melanoma is a stain I don' t want on this birthday suit
pl wizualnym sprawdzeniu zawartości worka (jedna paleta na dziesięć
en visual check of the contents of one bag per ten pallets weighed
pl Na etykiecie na każdym worku lub pojemniku należy umieścić nazwę zwyczajową skorupiaków, datę i obszar zbiorów, nazwę, adres i numer rejestracji centrum wysyłki
en Labelling on each bag or container must include the common name of the shellfish, date and area of harvest, name, address and registration number of the dispatch center
pl Worki i torby stosowane do pakowania towarów, nie z dzianin, uzyskane z pasów lub podobnego materiału
en Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods, not knitted or crocheted, obtained from strip or the like
pl Logo ChOG przedstawia wypełniony owocami, otwarty worek, z którego wysypują się kasztany
en The PGI logo shows a bag full of chestnuts tipped over forwards, open at the end, from which chestnuts are pouring out
pl Worki, torby (włącznie ze stożkami
en Sacks and bags (including cones
pl Niestety te dane statystyczne i podatki wrzuca się do jednego worka jako "rachunki ekonomiczne środowiska”.
en It is unfortunate that statistics and taxes are lumped together under 'environmental accounting'.
pl Każdy worek o pojemności ‧ ml zawiera ‧ mg cyprofloksacyny
en Each bag with ‧ ml contains ‧ mg ciprofloxacin
pl Najpierw wyścig w workach
en First, there' s the gunny sack race
pl Okno umiejscawia się w środku górnego płatu tylnej zwężonej części włoka bezpośrednio przed niezwężoną częścią składającą się z przedłużenia oraz worka włoka
en The window shall be inserted into the middle of the top panel of the rear tapered section of the trawl just in front of the untapered section constituted by the extension piece and the codend
pl produkt jest zapakowany w nowe kontenery (torby lub worki
en the product is packed in new containers (bags or sacks
pl Przed każdym pomiarem worek musi być pusty
en The bag shall be empty before each measurement
pl Gazy spalinowe znajdujące się w worku muszą być analizowane tak szybko, jak to możliwe, nie później niż ‧ minut po zakończeniu cyklu badań
en The exhaust gases contained in the bag shall be analysed as soon as possible and in any event not later than ‧ minutes after the end of the test cycle
pl W czasie testu spaliny zostają rozcieńczone a proporcjonalna próbka zgromadzona w jednym lub więcej workach
en During the test the exhaust gases are diluted and a proportional sample collected in one or more bags
pl Stare przysłowie, które mówi, że nie należy wrzucać wszystkiego do jednego worka, jest dziś nadzwyczaj aktualne.
en The old adage about putting all your eggs in one basket rings true.
pl Podwajanie szpagatu tworzącego worek włoka jest zakazane
en Doubling of the twine forming the cod-end is prohibited
pl jakichkolwiek dennych sieci ciągnionych, innych niż włok ramowy zawierający worek włoka o rozmiarze oczek w przedziale ‧ mm lub o rozmiarze oczek w przedziale ‧ mm mających więcej niż ‧ oczek na każdym z obwodów wspomnianego worka włoka, z wyłączeniem połączeń i obrzeży sieci
en any demersal towed net other than beam trawls incorporating a cod-end of mesh size range ‧ to ‧ mm or of mesh size range ‧ to ‧ mm having more than ‧ meshes in any circumference of said cod-end excluding the joinings and selvedges
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1542 zdań frazy worek mosznowy.Znalezione w 1,767 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.