Tłumaczenia na język angielski:

 • scrotum   
  (Noun  ) (noun   )
   
  the bag of the skin and muscle that contains the testicles
   
  the bag of the skin and muscle that contains the testicles

Przykładowe zdania z "worek mosznowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jej cipka została zrobiona z worka mosznowego
en Her vagina was made with, like, the scrotum sack.She' s, like, ‧ % man
pl bez tłuszczu mosznowego oraz bez przylegającego tłuszczu pachwinowego
en without the cod fat and the adjacent flank fat
pl bez tłuszczu mosznowego oraz bez przylegającego tłuszczu pachwinowego
en without the codfat and the adjacent flank fat
pl Nie chciałbym czerniaka mosznowego na tym ciałku
en A scrotal melanoma is a stain I don' t want on this birthday suit
pl tłuszcz mosznowy musi zostać zachowany do momentu przejęcia i usunięty przed ważeniem
en the codfat must remain attached up to the time of takeover and must be removed before weighing
pl bez tłuszczu mosznowego
en without cod fat
pl bez tłuszczu mosznowego
en WITHOUT FAT ON FOLD OF HINDQUARTER FLANK
pl Stężenia w workach do próbkowania, jeżeli je wykorzystano, są analizowane możliwie najszybciej, a w każdym razie nie później niż ‧ minut od zakończenia cyklu badania
en The concentrations of the collecting bags, if used, shall be analysed as soon as possible and in any case not later than ‧ minutes after the end of the test cycle
pl wystarczająca do zapewnienia, że stężenie CO‧ w worku na rozrzedzony gaz spalinowy jest mniejsze objętościowo niż ‧ %
en sufficient to ensure that the CO‧ concentration in the dilute exhaust sample bag is less than ‧ per cent by volume
pl Wielkość oczka musi być równa przynajmniej podwójnej wielkości worka włoka
en The mesh size shall be equal to at least twice that of the codend
pl Tkanina sieciowa jest umocowana tak, aby pasy biegły równolegle oraz prostopadle do osi podłużnej worka włoka
en The netting shall be mounted such that the bars run parallel and perpendicular to the longitudinal axis of the codend
pl Dostaniecie worek rodzynek
en You will be given one sack of raisins
pl Większe ilości trzeba ułożyć w warstwy o grubości ‧–‧ cm i przełożyć do worka przy pomocy drewnianej łopatki bezpośrednio przed transportem
en Larger quantities must be spread out in a ‧-‧ cm deep layer and may be placed in sacks using a wooden scoop only immediately before transport
pl Odległość tę mierzy się prostopadle do zszycia, sznurów lub sznurówki worka włoka, przy czym sieć rozciągnięta jest w kierunku pomiaru
en This distance shall be measured perpendicular to the lacings, ropes or codline with the net stretched in the direction of that measurement
pl I oto jestem.Z workiem towaru w jednej ręce... i pieniędzmi na następny lot w drugiej. I czuję kompletny, wewnętrzny pokój
en So there I am with a bag of junk in one hand and the money for my next fix in the other, and I feel at total, utter peace
pl Niniejszy przepis nie stosuje się do skrajnego tylnego rzędu oczek na worku włoka, jeśli wyposażony jest on w sznurówkę
en This provision shall not apply to the rear most row of meshes in the codend if fitted with a codline
pl Wszystkie strony zostały poinformowane o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z ChRL i Tajlandii oraz zakończenie postępowania dotyczącego przywozu pochodzącego z Malezji
en All parties were informed of the essential facts and considerations on the basis of which it was intended to recommend the imposition of a definitive anti-dumping duty on imports of certain plastic sacks and bags originating in the PRC and Thailand and terminating the proceeding as regards imports originating in Malaysia
pl Podwajanie szpagatu tworzacego worek włoka jest zakazane
en Doubling of the twine forming the cod-end is prohibited
pl I jeszcze worek z lodem, proszę
en And would you mind throwing some iceInto a plastic bag for me?
pl Worek powinien być połączony z odpowiednim urządzeniem pobierającym, które nie powoduje żadnych dodatkowych strat ciśnienia, umiejscowionym na obwodzie zawracającym do obiegu urządzenia umieszczonego, bezpośrednio przy otworze silnika
en The bag shall be connected to a suitable take-off which does not introduce any additional loss of pressure and which is located on the recycling circuit of the device directly at the engine-connection aperture
pl Odpowiednią objętość roztworu wstępnego należy wstrzyknąć ‧. ‧. ‧ do worka lub butelki z płynem infuzyjnym zawierających ‧ ml ‧ % roztworu glukozy lub ‧, ‧ % roztworu chlorku sodu
en Inject the required premix volume into a ‧ ml infusion bag or bottle containing either ‧ % glucose solution or ‧ % sodium chloride solution
pl stosowanie pasów okrężnych oraz pasa podnoszącego przymocowanego do zewnętrznej powierzchni worka włoka podczas połowów z zastosowaniem włoków, niewodów duńskich lub podobnych narzędzi o rozmiarze oczek mniejszym niż ‧ mm
en use round straps and a lifting strap attached to the outside of the codend when fishing with trawls, Danish seines or similar gears with a mesh size smaller than ‧ mm
pl Powiedz słowo, a zapakuję ciało do worka i wyślę samolotem do McMurdo
en Say the word, I' il bag the body, put it on the plane for McMurdo.Let them sort it out
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1542 zdań frazy worek mosznowy.Znalezione w 0,889 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.