Tłumaczenia na język angielski:

  • scrotum   
    (noun   )
     
    the bag of the skin and muscle that contains the testicles

Przykładowe zdania z "worek mosznowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jej cipka została zrobiona z worka mosznowego
en Her vagina was made with, like, the scrotum sack.She' s, like, ‧ % man
pl tłuszcz mosznowy musi zostać zachowany do momentu przejęcia i usunięty przed ważeniem
en the codfat must remain attached up to the time of takeover and must be removed before weighing
pl bez tłuszczu mosznowego
en without cod fat
pl Nie chciałbym czerniaka mosznowego na tym ciałku
en A scrotal melanoma is a stain I don' t want on this birthday suit
pl bez tłuszczu mosznowego oraz bez przylegającego tłuszczu pachwinowego
en without the codfat and the adjacent flank fat
pl bez tłuszczu mosznowego oraz bez przylegającego tłuszczu pachwinowego
en without the cod fat and the adjacent flank fat
pl bez tłuszczu mosznowego
en WITHOUT FAT ON FOLD OF HINDQUARTER FLANK
pl Ponadto sytuacja importerów i sprzedawców detalicznych nie zmieni się w sposób znaczący, gdyż właściwie wycenione worki i torby nadal będą dostępne na rynku, łącznie z przywozem z krajów trzecich
en Furthermore, the importers and the retailers will not be substantially affected since fairly priced sacks and bags will still be available in the market, including imports from other third countries
pl Zachowując warunki aseptyki należy tę objętość (ml) c rozcieńczonego preparatu CANCIDAS umieścić w worku (lub butelce) do wlewów dożylnych zawierającym ‧ mL roztworu chlorku sodu do wstrzykiwania o stężeniu ‧, ‧ %, ‧, ‧ % lub ‧, ‧ % albo płynu Ringera z mleczanami do wstrzykiwania
en Aseptically transfer this volume (ml)c of reconstituted CANCIDAS to an ‧ bag (or bottle) containing ‧ ml of ‧ %, ‧ %, or ‧ % Sodium Chloride Injection, or Lactated Ringers Injection
pl To ja cię sypnęłam worku na śmiecie
en I dropped the dime on you, you piece of garbage
pl Jeśli nie jest umocowana obręcz podnosząca, górny fartuch włoka przyłącza się w taki sposób, by nie zajmował więcej niż ostatnią tylną trzecią część worka włoka
en If a lifting strap is not fitted the top-side chafer shall be fastened in such a manner that it does not cover more than the last rear third of the codend
pl właściwie zapieczętowanych opakowaniach (workach plastikowych lub „dużych workach
en properly sealed packs (plastic bags or
pl Uderzać w worek?
en Hit the punchin ' bags?
pl Niestety te dane statystyczne i podatki wrzuca się do jednego worka jako "rachunki ekonomiczne środowiska”.
en It is unfortunate that statistics and taxes are lumped together under 'environmental accounting'.
pl Jeżeli pobierane są próbki gleby, należy je przechowywać w workach plastykowych lub polietylenowych w temperaturze ‧ oC do chwili dokonania ich odwirowania lub przygotowania ekstraktu nasycenia
en If soil samples are collected, they should be kept cool in plastic or polyethylene bags and stored at ‧ °C until centrifugation or the preparation of the saturation extract
pl Ten włoski dżentelman, który wywoził nasze medyczne odpady powiedział, że jeśli nie przestaniemy pozbywać się własnych śmieci pakując je do worków z medycznymi, policzy nam podwójnie za usługę
en The Italian gentlemen that haul our medical waste away said if we don' t stop putting our regular trash in with the medical loads they' re gonna charge us double
pl Zabrania się używania górnego fartucha włoka jednocześnie z workami wzmacniającymi, z wyjątkiem włoków o małych oczkach zgodnie z art. ‧ i załącznikiem ‧ do rozporządzenia (EWG) nr
en It is prohibited to use a top-side chafer together with strengthening bags except for small-meshed trawls complying with Article ‧ and Annex ‧ to Regulation (EEC) No
pl Bez względu na ust. ‧ wielkość oczek w jednym z tych worków wzmacniających może być mniejsza niż ‧ milimetrów, ale nie mniejsza niż ‧ milimetrów
en Notwithstanding paragraph ‧, the mesh size of one of these strengthening bags may be less than ‧ millimetres but not less than ‧ millimetres
pl Próbki należy homogenizować w plastikowym worku przez co najmniej dwie minuty w ‧ ml środka rozcieńczającego (np. ‧% roztwór zbuforowanej wody peptonowej, ‧% roztwór chlorku sodu) przez około ‧ cykli w perystaltycznym Stomacherze lub homogenizowane w mieszalniku rotacyjnym (homogenizatorze
en Samples should be homogenised in a plastic dilution bag for at least two minutes in ‧ ml of dilution media (i.e. ‧ % buffered peptone water, ‧ % sodium chloride solution) at about ‧ cycles of a peristaltic Stomacher or homogenised by a rotary blender (homogeniser
pl Na zasadzie odstępstwa od przepisu art. ‧ ust. ‧ dozwolone jest dołączenie worka wzmacniającego do zewnętrznej części worka włoka oraz łaty włoka
en By way of derogation from Article ‧), it shall be permitted to attach to the outside of the codend and the lengthening piece as strengthening bag
pl Górny fartuch włoka typu ICNAF jest prostokątnym kawałkiem tkaniny sieciowej, którą należy dołączyć do górnej części sieci worka włoka w celu zapobiegania oraz zmniejszania uszkodzeń, o ile taka tkanina sieciowa spełnia następujące warunki
en The ICNAF-type topside chafer is a rectangular piece of netting to be attached to the upper side of the codend of the trawl net to reduce and prevent damage so long as such netting conforms to the following conditions
pl Wracając do domu znajdujesz worek psiego gówna... zaczynasz szukać do kogo to należy, prawda?
en Back home you find a bag of dog shit... you go Iooking for who it belongs to, right?
pl Do podawania produktów zawierających polisorbat ‧ nie wolno stosować worków i przyrządów medycznych wykonanych z PCW, ponieważ polisorbat ‧ wymywa DEHP z PCW
en PVC bags and medical devices must not be used for the administration of preparations containing polysorbate ‧, because polysorbate ‧ leaches DEHP from PVC
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1542 zdań frazy worek mosznowy.Znalezione w 1,188 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.