Tłumaczenia na język angielski:

  • scrotum   
    (noun   )
     
    the bag of the skin and muscle that contains the testicles

Przykładowe zdania z "worek mosznowy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jej cipka została zrobiona z worka mosznowegoHer vagina was made with, like, the scrotum sack.She' s, like, ‧ % man
bez tłuszczu mosznowegoWITHOUT FAT ON FOLD OF HINDQUARTER FLANK
bez tłuszczu mosznowego oraz bez przylegającego tłuszczu pachwinowegowithout the cod fat and the adjacent flank fat
bez tłuszczu mosznowegowithout cod fat
bez tłuszczu mosznowego oraz bez przylegającego tłuszczu pachwinowegowithout the codfat and the adjacent flank fat
tłuszcz mosznowy musi zostać zachowany do momentu przejęcia i usunięty przed ważeniemthe codfat must remain attached up to the time of takeover and must be removed before weighing
Nie chciałbym czerniaka mosznowego na tym ciałkuA scrotal melanoma is a stain I don' t want on this birthday suit
wizualnym sprawdzeniu zawartości worka (jedna paleta na dziesięćvisual check of the contents of one bag per ten pallets weighed
Na etykiecie na każdym worku lub pojemniku należy umieścić nazwę zwyczajową skorupiaków, datę i obszar zbiorów, nazwę, adres i numer rejestracji centrum wysyłkiLabelling on each bag or container must include the common name of the shellfish, date and area of harvest, name, address and registration number of the dispatch center
Worki i torby stosowane do pakowania towarów, nie z dzianin, uzyskane z pasów lub podobnego materiałuSacks and bags, of a kind used for the packing of goods, not knitted or crocheted, obtained from strip or the like
Logo ChOG przedstawia wypełniony owocami, otwarty worek, z którego wysypują się kasztanyThe PGI logo shows a bag full of chestnuts tipped over forwards, open at the end, from which chestnuts are pouring out
Worki, torby (włącznie ze stożkamiSacks and bags (including cones
Niestety te dane statystyczne i podatki wrzuca się do jednego worka jako "rachunki ekonomiczne środowiska”.It is unfortunate that statistics and taxes are lumped together under 'environmental accounting'.
Każdy worek o pojemności ‧ ml zawiera ‧ mg cyprofloksacynyEach bag with ‧ ml contains ‧ mg ciprofloxacin
Najpierw wyścig w workachFirst, there' s the gunny sack race
Okno umiejscawia się w środku górnego płatu tylnej zwężonej części włoka bezpośrednio przed niezwężoną częścią składającą się z przedłużenia oraz worka włokaThe window shall be inserted into the middle of the top panel of the rear tapered section of the trawl just in front of the untapered section constituted by the extension piece and the codend
produkt jest zapakowany w nowe kontenery (torby lub workithe product is packed in new containers (bags or sacks
Przed każdym pomiarem worek musi być pustyThe bag shall be empty before each measurement
Gazy spalinowe znajdujące się w worku muszą być analizowane tak szybko, jak to możliwe, nie później niż ‧ minut po zakończeniu cyklu badańThe exhaust gases contained in the bag shall be analysed as soon as possible and in any event not later than ‧ minutes after the end of the test cycle
W czasie testu spaliny zostają rozcieńczone a proporcjonalna próbka zgromadzona w jednym lub więcej workachDuring the test the exhaust gases are diluted and a proportional sample collected in one or more bags
Stare przysłowie, które mówi, że nie należy wrzucać wszystkiego do jednego worka, jest dziś nadzwyczaj aktualne.The old adage about putting all your eggs in one basket rings true.
Podwajanie szpagatu tworzącego worek włoka jest zakazaneDoubling of the twine forming the cod-end is prohibited
jakichkolwiek dennych sieci ciągnionych, innych niż włok ramowy zawierający worek włoka o rozmiarze oczek w przedziale ‧ mm lub o rozmiarze oczek w przedziale ‧ mm mających więcej niż ‧ oczek na każdym z obwodów wspomnianego worka włoka, z wyłączeniem połączeń i obrzeży sieciany demersal towed net other than beam trawls incorporating a cod-end of mesh size range ‧ to ‧ mm or of mesh size range ‧ to ‧ mm having more than ‧ meshes in any circumference of said cod-end excluding the joinings and selvedges
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1542 zdań frazy worek mosznowy.Znalezione w 0,845 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.