Tłumaczenia na język angielski:

  • free competition   

Przykładowe zdania z "wolna konkurencja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Taka właśnie motywacja leży u podstaw tej nowej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania opóźnieniom w płatnościach; zmusza organy publiczne do działania z większą sprawnością i uczciwością oraz przyczynia się do równomiernego rozwoju rynku wewnętrznego i wolnej konkurencji z korzyścią dla MŚP.
en That is the motivation behind the new directive on combating late payment: it forces public authorities to be more efficient and virtuous in their actions and helps the internal market and free competition to develop homogeneously, to the benefit of SMEs.
pl Uważam, że należy poprzeć przedłożone nam dziś sprawozdanie, gdyż "Klauzula Napraw” wprowadza równowagę między ochroną prawną własności intelektualnej, a wolną konkurencją i ochroną konsumentów.
en I believe we should support the report before us today, as the so-called repair clause achieves a balance between legal protection of intellectual property and free competition and consumer protection.
pl wzywa Komisję do uważniejszego zbadania różnic istniejących w poszczególnych państwach członkowskich w zakresie stopnia otwarcia na rynek różnych kategorii wolnych zawodów oraz w zakresie spodziewanego wpływu całkowitego zniesienia zbędnych przeszkód zakłócających konkurencję, w tym do przeprowadzenia oceny spodziewanego wpływu na te sektory zawodowe, których zasoby są ograniczone lub które występują tylko w określonych regionach
en Urges the Commission to examine more carefully the differences in the extent to which the various professional categories in each Member State have opened up the market and the expected impact of the full removal of unnecessary obstacles to competition, including an assessment of the expected impact on professional sectors that have limited resources or that are restricted to certain regions
pl Sprawnie funkcjonujący oraz oparty na wolnej i uczciwej konkurencji jednolity rynek jest głównym celem reformy gospodarczej UE.
en A Single Market that functions smoothly and is based on free and fair competition is the principal objective of EU economic reform.
pl Naszym zdaniem Europa powinna energicznie zabrać się za realizację strategii lizbońskiej "ubijając dobry interes” w rozmowach na temat handlu światowego, naciskając na dalszą deregulację wolnego przemysłu i biznesu, by konkurować na światowych rynkach, kierując się w stronę liberalizacji rynku wewnętrznego, skutecznie wdrażając dyrektywę o usługach i przestrzegając zasad rzetelnej polityki konkurencji.
en We believe that Europe should pursue the Lisbon Agenda vigorously by securing a deal in the world trade talks, pushing for further deregulation to free industry and business to compete in world markets, driving forward liberalisation in the internal market, implementing effectively the Services Directive and adhering to a sound competition policy.
pl Zamówienia publiczne z wolnej ręki, jako ograniczenie konkurencji
en Public procurement under single source procedure as a limitation of free competition
pl Podkreślali zwłaszcza politykę wolnej konkurencji w bardzo wielu dziedzinach, w tym w usługach i w handlu zagranicznym.
en In particular it highlighted the policy of free competition in the widest range of areas, including in services and foreign trade.
pl Konkurencja jest niezbędna, ale nie jest nigdy wolna.
en Competition is necessary but it is never free.
pl Jak się to ma do wspólnej polityki rybackiej - z naciskiem na wspólną - i czy jest to zgodne z zasadami polityki o wolnej konkurencji?
en How can this be squared under the common fisheries policy - with an emphasis on common - and does it square with the competition policy rules?
pl Ich zdaniem, jak wykazał wynik niniejszego dochodzenia, produkcja i sprzedaż produktu nie są objęte monopolem państwa, oraz wobec braku dowodów na to, że chiński rząd ustalał wszystkie ceny sprzedaży na cegły magnezytowe, przedsiębiorstwa wypełniły obowiązek udowodnienia, że wolna konkurencja, a co za tym idzie warunki gospodarki rynkowej, dominują w produkcji i sprzedaży produktu
en They claimed that since it had been shown in this investigation that there was no State Monopoly on the manufacture and sale of the product and that there is no evidence that the Chinese Government has fixed all domestic sales prices for magnesium bricks, the companies had discharged their burden of proof that free competition and accordingly market economy conditions prevail with regard to the manufacture and sale of the product
pl Z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Strony uznają znaczenie przejrzystych i opartych na regułach wolnej konkurencji przetargów, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji gospodarek państw CARIFORUM
en The Parties recognise the importance of transparent competitive tendering for economic development with due regard being given to the special situation of the economies of the CARIFORUM States
pl Oznacza to, że wdrożenie rzeczywiście wolnej i niezniekształconej konkurencji będzie decydowało o tym, czy podmioty gospodarcze i społeczne, zarówno z krajów najbogatszych, jak i mniej rozwiniętych, otrzymają gwarancję równych szans i równego traktowania, oraz czy zostaną w ten sposób spełnione warunki konieczne dla wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej
en In other words, establishing genuinely free and undistorted competition is crucial to ensuring that the economic and social actors, from the least developed countries as well as from the richest, are guaranteed equal opportunities and treatment and that the conditions for strengthening economic and social cohesion in the Union are met
pl zgodnie z celem wymienionym w art. ‧a Traktatu, jakim jest utworzenie przestrzeni bez granic wewnętrznych, różnice te powinny być wyeliminowane, tak aby zgodnie z art. ‧ lit. g) Traktatu stworzyć system zapewniający niezakłóconą konkurencję na wolnym rynku
en Whereas such differences should therefore be eliminated in accordance with the objective of introducing an area without internal frontiers as set out in Article ‧a of the Treaty so as to institute, pursuant to Article ‧ (f) of the Treaty, a system ensuring that competition in the common market is not distorted
pl Komisja uznaje, że w pierwszym rzędzie zadaniem podmiotów gospodarczych jest poprawa intermodalnego transportu w obrębie rynków, do których mają one wolny dostęp i gdzie panują reguły wolnej konkurencji oraz podaży i popytu
en The Commission recognises that it is in the first place the task of market operators to improve intermodal transport within markets, whose access is free and where the rules of free competition and supply and demand prevail
pl W następujących dziedzinach wymienionych w maltańskim programie reform niezbędne są jak najpilniejsze działania: zwiększanie konkurencji w wielu sektorach, w tym w sektorze usług świadczonych w ramach wolnych zawodów; ograniczanie pomocy państwa i kierowanie jej do innych sektorów; pobudzanie inwestycji w dziedzinę badań i rozwoju oraz zwiększanie podaży siły roboczej
en The policy areas in the National Reform Programme where challenges need to be tackled with the highest priority are: improving competition in several sectors, including professional services; reduction and redirection of State aids; and boosting investment in R&D; and improve labour supply
pl uwzględniając swoją rezolucję z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie przepisów rynkowych i zasad konkurencji odnoszących się do wolnych zawodów
en having regard to its resolution of ‧ December ‧ on market regulations and competition rules for the liberal professions
pl Mamy szczególne obawy co do negatywnych konsekwencji nacisków, aby - pomimo nakładów ponoszonych przez krajowe rządy i firmy na prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie obronności - istniała następnie wolna konkurencja w zakresie późniejszych zamówień produkcyjnych.
en We have particular concerns about the negative consequences of insisting that, in spite of investment by national governments and firms in defence R&D, there should then be open competition for subsequent production contracts.
pl EKES uważa, że w związku z obecną sytuacją gospodarczą i społeczną przegląd unijnego prawodawstwa powinien przyczynić się do utrzymania wolnej i uczciwej konkurencji dzięki
en The EESC feels that, in the light of current economic and social parameters, any revision of the EU legislation should contribute to safeguarding free and fair competition by
pl Mając to na uwadze, prawo wspólnotowe będzie musiało odpowiadać zasadom efektywnej konkurencji i wolnego dostępu do rynku, ale także wymogom bezpieczeństwa inwestycji, odpowiednich przepisów bezpieczeństwa, socjalnych warunków pracy i wysokich standardów ochrony środowiska
en With this aim in view, EU law will have to comply with the principles of effective competition and free access to markets and also meet requirements in respect of security of investment, adequate safety provisions, socially acceptable working conditions and a high level of environmental standards
pl Osobiście uważam, że wolna, niezakłócona konkurencja - a nie jestem zapamiętałym zwolennikiem tego rodzaju konkurencji - wymaga pewnej przejrzystości w zakresie przepisów.
en Personally I believe that free, undistorted competition - and I am not a frenzied advocate of this type of competition - requires a certain amount of transparency as regards the rules.
pl Poprzez rozszerzenie monopolu pocztowego na usługi poczty hybrydowej, których świadczenie odbywało się do tej pory na zasadach wolnej konkurencji, a więc poprzez ograniczenie oferty usług pocztowych dostępnych dla konsumentów, Republika Słowacka naruszyła postanowienia art. ‧ ust. ‧ w związku z art. ‧ Traktatu WE
en By extending the postal monopoly to delivery services of hybrid mail, which were so far open to competition, and thereby by restricting the offer of postal services available to customers the Slovak Republic infringed Article ‧, in conjunction with Article ‧ of the EC Treaty
pl Podnoszono także, iż pstrąg tęczowy hodowany w słonych wodach Norwegii ma na rynku szczególne miejsce i że ograniczenie dostępu do tego szczególnego źródła produktu przez nałożenie wysokiego cła nie promowało wolnej konkurencji
en Moreover, it was argued that large rainbow trout farmed in salty waters in Norway has a specific positioning on the market and that restricting the access to this specific origin of the product by imposing a heavy duty did not favour free competition
pl powtarza, że UE powinna zawrzeć w jak najkrótszym terminie pełny, ambitny i zrównoważony układ o stowarzyszeniu z Mercosurem, złożony z trzech rozdziałów: politycznego i instytucjonalnego, który umocni demokratyczny dialog i porozumienie polityczne; współpracy, promującego zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny, oraz handlowego, który ustanowi rozwiniętą strefę wolnego handlu (SWH) obejmującą szeroki zakres dziedzin, począwszy od wzajemnej liberalizacji handlu towarami i usługami po aspekty związane z inwestycjami, zamówieniami publicznymi, ochroną praw własności intelektualnej, współpracą w zakresie konkurencji, a także instrumentami ochrony handlu, ułatwieniami dla handlu oraz wiążącym system rozstrzygania sporów
en Reaffirms the need for the EU to conclude, as soon as possible, a full, ambitious and balanced Association Agreement with Mercosur, based on three pillars: a political and institutional chapter reinforcing democratic dialogue and political cooperation, a cooperation chapter promoting sustainable economic and social development, and a trade chapter establishing an advanced FTA with a broad agenda including, as well as reciprocal liberalisation of trade in goods and services, investment, public procurement, the protection of intellectual property rights, cooperation regarding competition and trade protection instruments, trade facilitation, and a binding dispute settlement mechanism
pl Ocena funkcjonowania polityki konkurencji powinna umożliwić sprawdzenie, czy naprawdę skutecznie przyczynia się ona do wolnej i niezakłóconej konkurencji w UE oraz ocenę skuteczności walki z faktycznymi monopolami i nadużywaniem pozycji dominującej oraz ich wpływu na tworzenie się nowych przedsiębiorstw i wzrost przedsiębiorczości
en Assessing how competition policy works must help to determine whether it genuinely favours free and undistorted competition in the EU and to measure the effectiveness of the fight against de facto monopolies and abuses of a dominant position, their impact on the creation of new businesses and on entrepreneurship
pl Strony uznają znaczenie wolnej i niezakłóconej konkurencji we wzajemnych stosunkach handlowych i są zgodne co do faktu, że pewne praktyki antykonkurencyjne mogą ograniczyć handel między Stronami i tym samym utrudnić osiągnięcie celów niniejszej Umowy
en The Parties recognise the importance of free and undistorted competition in their trade relations and the fact that certain anti-competitive practices may restrict trade between the Parties and thus hinder the achievement of the objectives of this Agreement
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38137 zdań frazy wolna konkurencja.Znalezione w 6,756 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.