Tłumaczenia na język angielski:

  • free competition   

Przykładowe zdania z "wolna konkurencja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Celem niniejszej decyzji jest ustalenie, czy usługi oferowane przez Poste podlegają takiemu stopniowi konkurencji (na rynkach, do których dostęp jest wolny), który – również w sytuacji braku dyscypliny ustanowionej poprzez szczegółowe zasady dotyczące udzielania zamówień określone w dyrektywie ‧/‧/WE – zapewni udzielanie przez Poste zamówień związanych z kontynuacją działalności, o której mowa w niniejszej decyzji, w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny, oparty na kryteriach pozwalających Poste zidentyfikować rozwiązanie, które w ujęciu ogólnym jest najbardziej korzystne ekonomicznie
en The aim of the present Decision is to establish whether the services offered by Poste are exposed to such a level of competition (on markets to which access is free) that this will ensure that, also in the absence of the discipline brought about by the detailed procurement rules set out in Directive ‧/‧/EC, Poste’s procurement for the pursuit of the activities concerned here will be carried out in a transparent, non-discriminatory manner based on criteria allowing it to identify the solution which overall is the economically most advantageous one
pl Za pomocą tego sprawozdania Parlament Europejski chce udowodnić, że UE, choć nie ma zamiaru poświęcić opieki nad dzieckiem dla dobra wolnej konkurencji usług, pozwala państwom członkowskim wybrać własny model kształcenia.
en With this report, the European Parliament is proving that the EU, far from wanting to sacrifice childcare in the name of free competition of services, lets Member States choose their educational model.
pl Jestem za wolną konkurencją, uważam, że jej wpływ na stabilizację sytuacji politycznej, na rozwój gospodarczy, jest niezaprzeczalny, ale to musi być konkurencja, która jest zrównoważona, która polega na tym, że konkurujemy technologiami czy kosztami wytworzenia danych produktów, a nie takimi instrumentami jak duty drawback, który przewidziany jest w tej umowie i służy tak naprawdę tylko jednej stronie.
en I support free competition, and think its influence on stabilisation of the political situation and on economic development is unquestionable, but it must be competition which is balanced, and which is based on competition between technologies or product production costs, and not on instruments such as duty drawback, which is included in the agreement and serves the interests, quite frankly, of only one party.
pl Kilka nut, kilka powracających motywów nieufności wobec wolnej konkurencji, wolnej przedsiębiorczości i tego, by obywatele otrzymywali usługi poprzez samo społeczeństwo dzięki gospodarce wolnorynkowej.
en A few notes, a few strains of mistrust towards free competition, free enterprise, and the possibility of citizens receiving services through society itself via the free economy.
pl W celu wspierania wolnej i uczciwej konkurencji w korytarzach towarowych państwa członkowskie dążą do ustanowienia porównywalnego poziomu regulacji prawnych
en Member States, in order to foster free and fair competition on the freight corridors, shall endeavour to establish a comparable regulatory level
pl Komisja Europejska zasłania się hasłem wolnej konkurencji, nie chcąc uwzględnić, że w okresie gwałtownych wzrostów cen na świecie pewne działy gospodarki trzeba chronić, co czynią państwa azjatyckie.
en The European Commission is hiding behind the slogan of free competition, not wanting to admit to itself that during a period of massive price rises on a global scale some sections of the economy need to be protected, as Asiatic countries are doing.
pl Moim zdaniem, konkurencja podatkowa nie stanowi w żadnym wypadku przeszkody dla ukończenia budowy jednolitego rynku; wręcz przeciwnie, zachęca ona podmioty gospodarcze do obrony swoich swobód dotyczących wolnego przepływu na jednolitym rynku.
en In my view, tax competition is in no way an obstacle to the completion of the Single Market; on the contrary, it encourages economic operators to defend their freedoms in regard to free movement within the Single Market.
pl Po pierwsze, wzrost działalności gospodarczej może być wolniejszy niż się spodziewano, zależnie od rzeczywistego wpływu środków podjętych na rzecz konsolidacji budżetowej oraz z uwagi na spodziewany wzrost międzynarodowej konkurencji na portugalskich rynkach eksportowych
en First, the acceleration in economic activity may be slower than expected, depending on the effective impact of the fiscal consolidation measures and given the expected increase in international competition in the Portuguese export markets
pl Czy model spółki mieszanej publiczno-prywatnej, ustanowionej w celu świadczenia określonej usługi publicznej o znaczeniu przemysłowym, i wyłącznym celu działalności, której to spółce omawiane usługi są powierzane bezpośrednio, i w której wspólnik prywatny o charakterze przemysłowym i operacyjnym jest wybierany w postępowaniu publicznym, po sprawdzeniu zarówno wymogów finansowych i technicznych, jak i wymogów operacyjnych i zarządczych dotyczących usługi oraz szczegółowych świadczeń podlegających wykonaniu, jest zgodny z prawem wspólnotowym, w szczególności z obowiązkami w zakresie przejrzystości i wolnej konkurencji, o których mowa w art. ‧, ‧ i ‧ traktatu?
en Is the model of a semi-public company formed specifically to provide a particular public service of industrial importance and possessing a single corporate purpose, to which that service is awarded directly, the private industrial and operational participant in the company being selected by means of a public and open procedure, after verification of the financial and technical requirements and of the operating and managerial requirements specific to the service to be performed and the specific services to be provided, consistent with Community law and in particular with the obligations of transparency and free competition referred to in Articles ‧, ‧ and ‧ of the Treaty?
pl W związku z tym stosowne wydaje się wzmocnienie koncepcji rozdziału prawnego między przedsiębiorstwami sprawującymi monopol techniczny a przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w systemie wolnej konkurencji, przewidzianego przez dyrektywy w sprawie liberalizacji- odpowiednio- rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego (dyrektywa ‧/‧/WE i ‧/‧/WE) wraz z bardziej zaostrzoną koncepcją rozdziału własności
en It would be appropriate in this connection to strengthen the concept of legal separation of businesses managing technical monopolies from those operating under a system of free competition, as provided for by the directives on the liberalisation of the electricity and gas markets respectively (Directive ‧/‧/EC and Directive ‧/‧/EC), together with the more stringent requirement of separation of ownership
pl Choć w sprawozdaniu z jednej strony, podkreśla się znaczenie ochrony przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), to jednak, z drugiej strony, uwzględnia się propozycje dotyczące dalszej liberalizacji wolnego handlu i wolnej konkurencji, pogłębienia rynku wewnętrznego, partnerstw publiczno-prywatnych, a nawet synergii pomiędzy inwestycjami cywilnymi i wojskowymi.
en While, on the one hand, it claims to defend industry and small and medium-sized enterprises (SMEs), on the other hand, it contains proposals that insist on the liberalisation of free trade and free competition, on the deepening of the internal market, on public-private partnerships, and even on synergies between civilian and military investment.
pl Granice wolnej konkurencji w Unii Europejskiej
en The boundaries of free competition in the European Union
pl Unia Europejska od zawsze wspierała wolną konkurencję.
en The EU has always advocated free competition.
pl Oznacza to, że wdrożenie rzeczywiście wolnej i niezniekształconej konkurencji będzie decydowało o tym, czy podmioty gospodarcze i społeczne, zarówno z krajów najbogatszych, jak i mniej rozwiniętych, otrzymają gwarancję równych szans i równego traktowania, oraz czy zostaną w ten sposób spełnione warunki konieczne dla wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej
en In other words, establishing genuinely free and undistorted competition is crucial to ensuring that the economic and social actors, from the least developed countries as well as from the richest, are guaranteed equal opportunities and treatment and that the conditions for strengthening economic and social cohesion in the Union are met
pl Ponadto w trakcie realizacji krajowego programu reform Austria powinna skupić się na następujących wyzwaniach: zwiększeniu dostosowania budżetowego w celu uzyskania zrównoważonego budżetu przed ‧ rokiem; zwiększeniu konkurencji na rynku usług, szczególnie na rynkach usług świadczonych w ramach wolnych zawodów; rozwijaniu edukacji w zakresie przedsiębiorczości; określeniu dalszej polityki i środków w zakresie ograniczenia emisji; rozwiązaniu problemu dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy, także poprzez dalsze zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi
en In addition, it will be important for Austria to focus over the period of the NRP on the following challenges: strengthening the fiscal adjustment in order to achieve a balanced budget before ‧; increasing competition in services, in particular in professional services; strengthening entrepreneurship education; identifying further emission reduction policies and measures; tackling the gender segregation of the labour market, including by further improving the availability of childcare
pl Z zadowoleniem przyjmuję to sprawozdanie, ponieważ zawiera wezwanie do zawarcia kompleksowej, ambitnej i wyważonej umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Indiami, która zwiększy dostęp towarów i usług do rynku, obejmując ogół wymiany handlowej i zawierając postanowienia dotyczące przejrzystości regulacyjnej w dziedzinach dotyczących handlu dwustronnego i inwestycji oraz standardów zgodności i oceny, standardów sanitarnych i fitosanitarnych, praw własności intelektualnej, w tym egzekwowania takich praw, ułatwień handlowych, stawek celnych, zamówień publicznych oraz handlu i konkurencji, a także handlu i rozwoju, a ponadto klauzul dotyczących praw człowieka, jako zasadniczego elementu umowy o wolnym handlu.
en I welcome this report because it calls for the conclusion of a comprehensive, ambitious and balanced Free Trade Agreement (FTA) between the EU and India which will improve market access for goods and services, covering substantially all trade, including provisions on regulatory transparency in areas relevant to mutual trade and investment, as well as conformity standards and assessment, SPS, IPR including enforcement, trade facilitation and customs, public procurement, and trade and competitions, as well as trade and development and the human rights clause as an essential element of the FTA.
pl Mamy szczególne obawy co do negatywnych konsekwencji nacisków, aby - pomimo nakładów ponoszonych przez krajowe rządy i firmy na prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie obronności - istniała następnie wolna konkurencja w zakresie późniejszych zamówień produkcyjnych.
en We have particular concerns about the negative consequences of insisting that, in spite of investment by national governments and firms in defence R&D, there should then be open competition for subsequent production contracts.
pl Dotyczy: wykreślenia wzmianki o stworzeniu wolnej i niezakłóconej konkurencji widniejącej jako jeden z ważnych celów traktatu reformującego
en Subject: Omission of free and fair competition from the preamble of the reform treaty
pl Faktem jest, że w imię swobodnego przepływu kapitału i osławionej otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją, finansowi przywódcy wspólnie przyczynili się do powstania niegodziwych mechanizmów, których nie są już dłużej w stanie kontrolować.
en The truth is that, in the name of the free movement of capital and the famous open market economy with its free competition, financial leaders have collectively fuelled devilish mechanisms that they can no longer control.
pl Jeśli geologiczne składowanie dwutlenku węgla jest aż tak dobrym rozwiązaniem, jak zapewniają jego zwolennicy, powinno być w stanie przetrwać na rynku, w warunkach wolnej konkurencji.
en If the geological storage of carbon dioxide were really as good a solution as its advocates claim, then it should be capable of surviving in the market, in open competition.
pl Plany restrukturyzacyjne należy przyjąć z innych względów - dlatego że są one dobre i prawdopodobnie jedyne możliwe, dlatego że odpowiadają na potrzebę modernizacji działalności stoczniowej, dlatego że ich realizacja ma doprowadzić do zachowania zasad wolnej konkurencji, dlatego że zakładają prywatyzację, która doprowadzi stocznię do samodzielnego funkcjonowania w warunkach rynkowych.
en The restructuring plans should be adopted for other reasons - because they are sound, and they are probably the only solution possible. This is because they address the need to modernise shipbuilding, and their implementation will mean upholding the principles of free competition, because it will mean privatisation, and as a result the shipyards will be able to operate independently under market conditions.
pl Poruszając temat wolnych zawodów, Komisja, po komunikacie z ‧ lutego ‧ r., opublikowała sprawozdanie na temat konkurencji w tym sektorze, w którym przedstawiła osiągnięty postęp w kwestii eliminacji niepotrzebnych ograniczeń konkurencji, takich jak ceny stałe, przepisy dotyczące reklamy, warunki dostępu do zawodu i pewne zastrzeżone czynności
en Where the liberal professions are concerned, following its communication of ‧ February ‧, the Commission published a report on competition in this sector, setting out the progress that had been made on removing unnecessary restrictions on competition such as price regulation, rules on advertising, entry barriers to the profession and reserved tasks
pl W tym kontekście Komisja, Rada i władze odpowiedzialne za konkurencję wyposażyły regulatorów tak, by mogli zidentyfikować zachowanie przeciwne wolnej konkurencji i podjąć odpowiednie działania.
en In this respect, the Commission, the Council and the competition authorities armed regulators to identify anti-competitive behaviour and to take the appropriate action.
pl Bieżącą sytuację należy zatem postrzegać jako katalizator procesu wdrażania niezbędnych reform wewnętrznych, z poszanowaniem zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją
en The current situation should therefore be seen as a catalyst to foster the implementation of necessary domestic reforms in line with the principle of an open market economy with free competition
pl Chciałabym w szczególności zwrócić Państwa uwagę na pkt 112, w którym mowa jest o tym, że podstawą wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej jest wolny handel, ale mowa jest także o uczciwej konkurencji międzynarodowej, a w szczególności apeluje się o to, żeby przy zawieraniu dwustronnych umów handlowych lub umów wielostronnych uwzględniać w nich zasady zrównoważonego rozwoju, względy społeczne i ochrony środowiska oraz odpowiednie standardy.
en I want, in particular, to draw attention to paragraph 112, which talks about free trade being the cornerstone of Europe's economic growth, but also talks about fair global competition and, in particular, urges that, when we come to do bilateral trade agreements or multilateral agreements, we must take account of the principles of sustainable development, social and environmental concerns and relevant standards in those agreements.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38137 zdań frazy wolna konkurencja.Znalezione w 8,884 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.