Tłumaczenia na język angielski:

  • free competition   

Przykładowe zdania z "wolna konkurencja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl To, że wstrzymaliśmy się od głosu jest potwierdzeniem, że opowiadamy się za wolnym rynkiem, ale takim, gdzie obowiązują niezbędne gwarancje, jesteśmy natomiast przeciwko zawieraniu umów handlowych niedających dostatecznych gwarancji przestrzegania reguł konkurencji.
en Our abstention confirms that we are in favour of a free market, but one that includes the necessary guarantees, whereas we are against the conclusion of trade agreements that do not sufficiently guarantee the rules of competition.
pl wyraża obawy co do ewentualnych zakłóceń konkurencji spowodowanych w szeregu państw GCC przez subsydia publiczne lub wszelkie inne korzyści związane z dostępem do surowców naturalnych po niższych kosztach niż ceny światowe płacone przez operatorów UE, a także uważa, że umowa o wolnym handlu powinna potwierdzać obowiązujące zasady WTO dotyczące subsydiów i środków wyrównawczych
en Expresses its concern with regard to the possible distortions in competition caused in several GCC states by public subsidies or any other advantages connected with access to raw materials at lower costs than the world prices paid by EU operators, and considers that the FTA should reaffirm the existing WTO rules on subsidies and countervailing measures
pl Przez te wszystkie lata podpisywania umów o wolnym handlu z każdym państwem na świecie, zwłaszcza z tymi, które systematycznie stosują dumping społeczny, walutowy lub środowiskowy, jedyne co się udało to wpędzić w ubóstwo ofiary przenoszenia i zamykania przedsiębiorstw, które bezpośrednio wynikają z niesprawiedliwej konkurencji.
en Now, for all those years that you have been signing free trade agreements with every country in the world, and especially those that systematically practise social, monetary or environmental dumping, all you have done is to create poverty for all those victims of relocations and closures of companies directly linked to unfair competition.
pl Jeśli wybór dostawcy usługi wymienionej w ust. ‧ nie jest pozostawiony wolnej decyzji beneficjenta usługi, chyba że istnieje tylko jeden możliwy dostawca z uwagi na charakter usługi lub podstawę prawną jej świadczenia, taki dostawca musi zostać wybrany i wynagradzany zgodnie z zasadami rynkowymi, w sposób niedyskryminujący, z zastosowaniem, jeśli to konieczne, procedur przetargowych zgodnych z prawem wspólnotowym oraz z wykorzystaniem reklamy w stopniu wystarczającym na umożliwienie rynkowi usług otwarcie na konkurencję oraz bezstronność przeglądu zasad przetargowych
en Where the choice of the provider of a service listed in paragraph ‧ is not freely left to the beneficiary of the service, and unless there is only one possible provider due to the nature of the service or the legal basis for the provision of that service, such provider must be chosen and remunerated according to market principles, in a non-discriminatory way, where necessary using tendering procedures which are in accordance with Community law, and in any event using a degree of advertising sufficient to enable the services market to be opened up to competition and the impartiality of procurement rules to be reviewed
pl Ustalono, że takie wewnętrzne transfery produkcji mocznika nie są wprowadzane do wolnego obrotu, a zatem nie stanowią konkurencji dla przywozu produktu objętego postępowaniem
en Such internal transfers of urea production were found not to enter the open market and not to be in competition with imports of the product concerned
pl mogą ograniczać świadczenie usług telekomunikacyjnych w wolnej konkurencji, inwestycje i postęp techniczny, z uszczerbkiem dla konsumentów telekomunikacyjnych (art. ‧ lit. b
en they may limit the provision of telecommunications services in free competition, the investments and the technical progress, to the prejudice of telecommunications consumers (Article ‧ (b
pl Europejski System Banków Centralnych działa zgodnie z zasadą otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją, sprzyjając efektywnej alokacji zasobów oraz zgodnie z zasadami przewidzianymi w artykule III-177.
en The European System of Central Banks shall act in accordance with the principle of an open market economy with free competition, favouring an efficient allocation of resources, and in compliance with the principles set out in Article III-177.
pl W tym celu, rozwiązania wzajemnie satysfakcjonujące w sprawie żeglugi morskiej będą poszukiwane, z zastrzeżeniem przestrzegania zasady wolnej i uczciwej konkurencji opartej na zasadach handlowych
en In this respect, mutually satisfactory solutions on shipping will be sought, subject to the observance of the principle of free and fair competition on a commercial basis
pl Kładzie się w nim nacisk na promowanie handlu transgranicznego w oparciu o zasadę, że interesom konsumentów najlepiej służy wolna konkurencja.
en This is focused on the promotion of cross-border trade, based on the principle that free competition is what best serves the interests of consumers.
pl To niedopuszczalne, że finansowanie pomocy dla Palestyny, europejskich programów edukacyjnych i szkoleniowych oraz programów na rzecz konkurencyjności i wolnej konkurencji ujmuje się w jednym tekście.
en It is unacceptable that the financing of aid to Palestine, European education and training programmes and programmes to benefit competitiveness and free competition should be included in a single text.
pl Plan określa średniookresowe priorytety gospodarki łotewskiej: wsparcie eksportu, promocję wolnej i uczciwej konkurencji, istotną redukcję deficytu na rachunku bieżącym w saldzie płatności oraz wprowadzenie waluty euro w roku 2012.
en The plan defines the medium-term priorities for Latvia's economy: support for exports, the promotion of free and fair competition, a significant reduction in the current-account deficit in the balance of payments, and the introduction of the euro in 2012.
pl Strony będą dążyć do poszukiwania wzajemnie satysfakcjonujących rozwiązań, z zachowaniem zasad wolnej i uczciwej konkurencji na zasadach rynkowych
en Mutually satisfactory solutions will be sought, while the principle of free and fair competition on a commercial basis is observed
pl Panie komisarzu! Musimy zdecydowanie podkreślić wagę wprowadzenia w życie konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, ale niestety obawiam się, że system, który nami rządzi, a mianowicie system wolnej konkurencji, powoduje, że praca nie jest dobrem rynkowym, a tym samym przestaje być towarem.
en (FR) Madam President, Commissioner, clearly we must emphasise the importance of implementing the conventions of the International Labour Organisation, but unfortunately, I fear that the system that governs us, namely that of free competition, is making a market and therefore a commodity out of labour itself.
pl Nieuczciwa konkurencja i praktyki ograniczające wolną konkurencję
en Unfair competition and acts restricting free competition
pl Oznacza to, że wdrożenie rzeczywiście wolnej i niezniekształconej konkurencji będzie decydowało o tym, czy podmioty gospodarcze i społeczne, zarówno z krajów najbogatszych, jak i mniej rozwiniętych, otrzymają gwarancję równych szans i równego traktowania, oraz czy zostaną w ten sposób spełnione warunki konieczne dla wzmocnienia spójności gospodarczej i społecznej
en In other words, establishing genuinely free and undistorted competition is crucial to ensuring that the economic and social actors, from the least developed countries as well as from the richest, are guaranteed equal opportunities and treatment and that the conditions for strengthening economic and social cohesion in the Union are met
pl Ponadto w trakcie realizacji krajowego programu reform Hiszpania powinna skoncentrować się na: ograniczeniu inflacji w perspektywie średnioterminowej; zwiększeniu konkurencji na rynku usług świadczonych w ramach wolnych zawodów oraz na rynkach detalicznych; ulepszeniu ram prawnych; wprowadzeniu w życie środków w zakresie ochrony środowiska, w szczególności mających na celu redukcję emisji dwutlenku węgla; podnoszeniu kwalifikacji, wydajności oraz integracji zawodowej imigrantów; zwiększaniu dostępności opieki nad dziećmi, realizowaniu zaplanowanych działań w zakresie rynku mieszkaniowego w celu doprowadzenia do stopniowego spadku cen mieszkań w perspektywie średnioterminowej oraz na reformach systemu emerytalnego i systemu opieki zdrowotnej, które również będą miały pozytywny wpływ na długoterminową stabilność finansów
en In addition, it will be important for Spain, over the period of the National Reform Programme, to focus on: the need to contain inflation in the medium-term; raising competition in professional services and retail markets; improving the regulatory framework; implementing environmental measures, in particular to reduce CO‧ emissions; raising skill levels and productivity and integrating immigrants into the labour market; increasing access to childcare, implementing the foreseen housing market measures so as to gradually reduce house price pressures in the medium-term; and pension and health care reforms which also impact favourably on long term fiscal sustainability
pl Dla osiągnięcia celów określonych w artykule ‧ Traktatu o Unii Europejskiej, działania Państw Członkowskich i Unii obejmują, na warunkach przewidzianych w Traktatach, przyjęcie polityki gospodarczej opartej na ścisłej koordynacji polityk gospodarczych Państw Członkowskich, rynku wewnętrznym i ustaleniu wspólnych celów oraz prowadzonej w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją
en For the purposes set out in Article ‧ of the Treaty on European Union, the activities of the Member States and the Union shall include, as provided in the Treaties, the adoption of an economic policy which is based on the close coordination of Member States' economic policies, on the internal market and on the definition of common objectives, and conducted in accordance with the principle of an open market economy with free competition
pl Dotyczy: wolnej konkurencji na rynku leków we Włoszech
en Subject: Free competition in the pharmaceutical sector in Italy
pl Granice wolnej konkurencji w Unii Europejskiej
en The boundaries of free competition in the European Union
pl Czy zastrzeżenie na rzecz państwa prawa prowadzenia gier losowych lub hazardowych (art. ‧ Decreto Ley ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ze zmianami wprowadzonymi przez Decreto Ley ‧/‧ z dnia ‧ stycznia oraz przez Decreto Ley ‧/‧ z dnia ‧ lutego) oraz prawa do promowania zakładów wzajemnych (art. ‧ Decreto Ley nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ze zmianami wprowadzonymi przez Decreto Ley ‧/‧) jest zgodne z [...] przepisami prawa wspólnotowego, które ustanawiają zasady swobody świadczenia usług, wolnej konkurencji oraz zakaz monopoli państwowych?
en Is the fact that the State reserves to itself the right to run games of luck or chance (Article ‧ of DL ‧/‧ of ‧ December, amended by DL ‧/‧ of ‧ January ‧ and by DL ‧/‧ of ‧ February ‧) and the right to organise pool betting systems (Article ‧ of DL ‧/‧ of ‧ December ‧, amended by DL ‧/‧) compatible with the rules of Community law ... laying down the principles of the freedom to provide services, free competition and prohibition of State monopolies?
pl dostrzega złamanie zasady pomocniczości zapisanej w art. ‧ Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz zasady proporcjonalności, gdyż dyrektywa nie uwzględnia w dostateczny sposób tego, że na szczeblu Państw Członkowskich istnieje już wolna konkurencja między europejskimi portami
en identifies an infringement of both the subsidiarity principle, set out in Article ‧ of the EC Treaty, and the principle of proportionality as the proposal for a Directive pays only very scant attention to the fact that, at the level of the Member States, competition has already been liberalised between EU ports
pl 14 o ochronie usług publicznych. Są to raczej zasady konkurencji, nieograniczonego wolnego handlu, osłabienia ochrony socjalnej, obcinania wynagrodzeń i odrzucenia uczciwej harmonizacji podatkowej.
en Rather, it is the principles of competition, unrestricted free-tradeism, the weakening of social protection, the smashing of pensions and wages, and the rejection of fair fiscal harmonisation.
pl Władze publiczne w dalszym ciągu są odpowiedzialne – z wyjątkiem sektorów, w których zasady EOG regulują te kwestie – za określenie kryteriów i zasad świadczenia usług, niezależnie od statusu prawnego świadczącego je przedsiębiorstwa oraz od tego, czy usługa jest świadczona na zasadzie wolnej konkurencji
en Public authorities remain responsible- with the exception of the sectors in which there are EEA rules governing the matter- for setting the framework of criteria and conditions for the provision of services, regardless of the legal status of the provider and of whether the service is provided on the basis of free competition
pl Spółka ta zarządza usługami użyteczności publicznej w systemie prywatno-prawnym, na terytorium w przeważającej mierze lokalnym, bez możliwości wywierania wpływu na wolną konkurencję, która nie może istnieć skoro sam rynek nie istnieje
en The appellant manages the public utilities under a private structure, within an essentially local context, without being able to influence free competition, which cannot exist as there is no market
pl Potrzebujmy sprawnego jednolitego rynku energii z uczciwą konkurencją i gwarantowanym wolnym dostępem do sieci oraz równymi prawami do dystrybucji energii dla wszystkich producentów.
en We need a functioning single energy market with fair competition and with guaranteed free network access and equal distribution rights for all producers.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38137 zdań frazy wolna konkurencja.Znalezione w 4,642 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.