Tłumaczenia na język angielski:

  • free competition   

Przykładowe zdania z "wolna konkurencja", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl (IT) Panie Przewodniczący! W ostatnim głosowaniu wstrzymałem się od głosu i głosowałem przeciwko tzw. trzeciej opcji w odniesieniu do oddzielenia dystrybutorów i firm przesyłowych na rynku gazowym, ponieważ straciliśmy świetną okazję do potwierdzenia zasady wolnej konkurencji na rynku gazowym.
en (IT) Mr President, I abstained from the final vote and voted against the proposal for the so-called 'third option' as regards the separation of suppliers and networks in the gas market, because we have lost a major opportunity to affirm the principle of free competition in the gas market.
pl Ma to na celu podporządkowanie całego sektora energii wyłącznie prawom wolnego rynku oraz narzucenie konkurencji każdego z każdym.
en It is aimed at subjecting the entire energy sector solely to the laws of the free market and to everyone competing with everyone else.
pl Zapewnienie wolnej i niezakłóconej konkurencji stanowi jeden z fundamentów Wspólnoty Europejskiej
en The maintenance of a system of free and undistorted competition is one of the cornerstones of the European Community
pl Ponadto w trakcie realizacji krajowego programu reform Cypr powinien kontynuować wprowadzanie w życie środków mających na celu: poprawę konkurencji na rynku usług świadczonych w ramach wolnych zawodów; dalsze pobudzanie BiR w sektorze prywatnym; oraz rozwiązanie problemu bardzo dużych różnic płac między mężczyznami a kobietami
en In addition, it will be important for Cyprus over the period of the NRP to continue with measures to: improve competition in the area of professional services; further stimulate private sector R & D; and address the very high gender pay gap
pl mając na uwadze, że kluczową kwestią jest także zagwarantowanie, że opracowywania środków służących egzekwowaniu praw własności intelektualnej dokonuje się w sposób nie hamujący innowacji czy konkurencji, nie podważający ograniczeń i wyjątków związanych z prawami własności intelektualnej czy danymi osobowymi, nie ograniczający wolnego przepływu informacji czy niepotrzebnie obciążający legalny handel
en whereas it is also crucial to ensure that the development of IPR enforcement measures is accomplished in a manner that does not impede innovation or competition, undermine IPR limitations and exceptions or personal data, restrict the free flow of information, or unduly burden legitimate trade
pl Natomiast produkcję przeznaczoną na sprzedaż na wolnym rynku uznano za pozostającą w sytuacji bezpośredniej konkurencji z przywozem produktu objętego dochodzeniem
en By contrast, production destined for free market sales was found to be in direct competition with imports of the product concerned
pl Poza tym, jeżeli realizacja działań reklamowych finansowanych ze środków publicznych powierzana jest firmom prywatnym, w celu niedopuszczenia do udzielania pomocy przedsiębiorcom przeprowadzającym kampanie, wybór wykonawcy prywatnego musi odbywać się z zachowaniem zasad wolnego rynku, w sposób niedyskryminacyjny i, w razie konieczności, z zastosowaniem trybu przetargowego, zgodnego z prawem i w szczególności orzecznictwem wspólnotowym, poprzez zachowanie jawności tych działań, aby rynek usług pozostawał otwarty na konkurencję i aby było możliwe stwierdzenie bezstronności postępowania przetargowego
en Moreover where the conduct of publicly financed advertising activities is entrusted to private firms, in order to exclude the possibility of aid to the firms carrying out the campaigns, the choice of the private firm concerned must be made on market principles, in a non-discriminative way, where necessary using tendering procedures which are in accordance with Community law, and in particular with case-law using a degree of advertising sufficient to enable the services market to be opened up to competition and the impartiality of procurement procedures to be reviewed
pl W przypadku niektórych Państw Członkowskich konieczne może okazać się określenie publicznego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, ochrony konsumenta i ochrony środowiska naturalnego, które, ich zdaniem, pozostawione same sobie nie zapewniają wolnej konkurencji
en Whereas for some Member States the imposition of public service obligations may be necessary to ensure security of supply and consumer and environmental protection, which, in their view, free competition, left to itself, cannot necessarily guarantee
pl Ponadto pytam Komisję: czy jej zdaniem przyznanie przez rząd francuski pomocy dla rybaków w wysokości 4 mln euro stanowi pomoc publiczną i w związku z tym jest sprzeczne z zasadą wolnej konkurencji i niezgodne ze wspólną polityką rybołówstwa?
en Furthermore, I ask of the Commission: is, in their view, the award of EUR 4 million to the fishermen by the French Government state aid, and would it therefore be anti-competitive and unlawful within the rules of the common fisheries policy?
pl W tym kontekście EKES zwraca uwagę na wyraźny, ponowny nacisk na trzy nierozwiązane kwestie singapurskie, tj. konkurencję, inwestycje i zamówienia publiczne, którymi Komisja ma obecnie zamiar zająć się w ramach proponowanych negocjacji dotyczących umów o wolnym handlu, mimo że kwestie te zostały wyłączone przez UE z negocjacji w ramach dauhańskiej agendy rozwoju w Cancún
en In this regard we note too the clear, renewed emphasis on the three outstanding Singapore Issues, namely competition, investment and public procurement, which the Commission now intends to pursue through the proposed FTA negotiations, despite these issues being dropped by the EU from the DDA negotiations at Cancún
pl Pomoc publiczna może długotrwale zagrażać wolnej konkurencji, uniemożliwiać skuteczną alokację zasobów, a także szkodzić wspólnotowemu rynkowi wewnętrznemu
en State aid may jeopardise free competition on a lasting basis, prevent the efficient allocation of resources and constitute a threat to the EU internal market
pl Dla Liberałów i Demokratów drogą do wzrostu i dobrobytu jest wolna i sprawiedliwa konkurencja, o której mowa w traktatach.
en For Liberals and Democrats, free and fair competition, as provided for in the Treaties, is the way to growth and prosperity.
pl Komitet zgadza się z opinią, iż interoperacyjność, która jest niezbędna dla wolnej konkurencji, może zostać osiągnięta jedynie wtedy, gdy konsument ma możliwość korzystania z wybranych przez niego urządzeń do odczytu swoich treści
en The Committee shares the opinion that interoperability, which is crucial to free competition, can only be achieved when consumers are able to use whatever device they choose to read their content
pl podkreśla, że nowa agenda Komisji w sprawie handlu, w ramach której będą negocjowane porozumienia w sprawie wolnego handlu z wybranymi partnerami, wymaga ścisłej współpracy komisarz ds. konkurencji, aby główne kwestie dotyczące konkurencji zostały w odpowiednie sposób uwzględnione przy sporządzaniu tego rodzaju umów
en Stresses that the Commission's new trade agenda, in the context of which free trade agreements will be negotiated with selected partners, requires the close involvement of the Commissioner for Competition so that the main competition issues are appropriately dealt with in the context of such agreements
pl Korzystanie z takich scentralizowanych środków pieniężnych musi być określone przez zarządzające organy odnośnej instytucji kredytowej oraz zgodne z zasadami gospodarki rynkowej, w której istnieje wolna konkurencja
en The use of such centralized funds must be determined by the management bodies of the public credit institution concerned and comply with the principle of a market economy where there is free competition
pl podkreśla swoje zdecydowane zaangażowanie na rzecz ustanowienia wszechstronnego, szerokiego i ambitnego porozumienia o wolnym handlu między UE a Indiami; zauważa, że chociaż negocjatorzy osiągnęli szeroki konsensus z zakresu handlu towarami, to jednak potrzebne są dalsze rozmowy w celu wypracowania porozumienia w dziedzinie usług, konkurencji, praw własności intelektualnej, zamówień publicznych, trwałego rozwoju, środków sanitarnych i fitosanitarnych oraz barier pozataryfowych; wzywa obie strony do działań na rzecz pomyślnego zamknięcia negocjacji do końca ‧ r.; odnotowuje zaistnienie w ostatniej dekadzie ogromnej zwyżki wartości inwestycji i dwustronnej wymiany handlowej i podkreśla olbrzymi potencjał dalszego wzrostu wynikający z tego rodzaju porozumienia
en Underlines its firm commitment to the establishment of a comprehensive, wide-ranging and ambitious FTA between the EU and India; notes that while negotiators have reached a broad consensus on trade in goods, further talks are required to find agreement on services, competition, intellectual property rights (IPR), public procurement, sustainable development, sanitary and phytosanitary (SPS) measures and non-tariff barriers; urges both sides to work towards bringing negotiations to a successful conclusion by the end of ‧; notes the enormous increase in bilateral trade and investment over the past decade and emphasises the huge potential for further growth arising out of such an agreement
pl Zgodnie z tym, ceny uzyskiwane przez producentów na rynku powinny odzwierciedlać warunki wolnej konkurencji
en Accordingly the market should ensure that the prices obtained by producers reflect normal competition
pl W przypadku potwierdzenia i uznania zarzutów w kwestii pośrednich subsydiów stanowią one poważne przeszkody światowego systemu gospodarczego i zniekształcają wolny rynek, poważnie szkodząc reżimowi konkurencji, ustanowionemu przez Światową Organizację Handlu.
en If confirmed and acknowledged, these accusations of direct subsidies represent serious obstacles to the global economic system and distort the free market with serious damage to the competitive regime laid down by the WTO.
pl Wyrażona chęć wzmocnienia prawodawstwa socjalnego i uwzględnienia trosk obywateli, choć niewątpliwie godna uznania, nie znajduje zastosowania w obliczu zasad jednolitego rynku, jako że panuje na nim obecnie wolna i niezakłócona konkurencja.
en The stated desire to strengthen social legislation and to consider citizens' concerns, while certainly a positive thing, is inapplicable to the principle of the Single Market, given the free and non-distorted competition we see currently.
pl Większość z tych umów ma ewidentnie na celu otwarcie rynku oraz liberalizację sektora, motywowaną wolną konkurencją, lub też - z lekceważeniem zakłóceń konkurencji - korzyści, które mogą odnieść największe przedsiębiorstwa oraz fałszywe rozwiązania środowiskowe w kwestii zmniejszenia emisji dwutlenku węgla oraz uwzględnienie ruchu lotniczego w systemie handlu emisjami.
en Most of these agreements have the implicit aim of opening the market and liberalising the sector, motivated by free competition, or of disregarding its distortions, the benefits which the most powerful companies can derive from it and the false environmental solution for the reduction of carbon emissions, and the inclusion of aviation in the emissions trading system.
pl Dla osiągnięcia celów określonych w artykule ‧ Traktatu o Unii Europejskiej, działania Państw Członkowskich i Unii obejmują, na warunkach przewidzianych w Traktatach, przyjęcie polityki gospodarczej opartej na ścisłej koordynacji polityk gospodarczych Państw Członkowskich, rynku wewnętrznym i ustaleniu wspólnych celów oraz prowadzonej w poszanowaniu zasady otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją
en For the purposes set out in Article ‧ of the Treaty on European Union, the activities of the Member States and the Union shall include, as provided in the Treaties, the adoption of an economic policy which is based on the close coordination of Member States' economic policies, on the internal market and on the definition of common objectives, and conducted in accordance with the principle of an open market economy with free competition
pl Czy jest zgodne ze wspólnotowymi zasadami ochrony wolnej konkurencji i swobody przepływu usług, o których mowa między innymi w art. ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ traktatu WE, objęcie aptek opisanymi powyżej zakazami, uniemożliwiającymi im rezygnację z urlopu i pozostanie czynnymi także w wymiarze przekraczającym obecnie dozwolony w wyżej cytowanych przepisach ustawy regionu Lazio [legge regionale] nr ‧/‧ maksymalny wymiar godzin otwarcia oraz bezwzględne poddanie ich, na mocy art. ‧ ust. ‧ tej ustawy, celem uzyskania w gminie Rzym odstępstwa od powyższych zakazów, uprzedniej dyskrecjonalnej opinii organu administracji (wydawanej w porozumieniu z podmiotami i organizacjami wymienionymi w tym przepisie) w przedmiocie szczególnego charakteru obszaru na terenie gminy, na którym znajdują się apteki wnoszące o odstępstwo?
en Is it compatible with the Community principles upholding freedom of competition and freedom to provide services, laid down inter alia in Articles ‧ EC, ‧ EC, ‧ EC, ‧ EC, ‧ EC, ‧ EC and ‧ EC, to impose on pharmacies the abovementioned prohibitions- whereby they are not allowed either to decline to take an annual holiday or to remain open whenever they so desire, beyond the maximum limits at present allowed under the abovementioned provisions of Lazio Regional Law No ‧/‧- and the concomitant additional requirement, under Article ‧ of that Regional Law, of a prior discretionary assessment by the Administration (carried out in agreement with the bodies and organisations specified in that article) as to the special nature of the municipal area in which the applicant pharmacies are located, as a precondition for obtaining a derogation from those prohibitions within the Municipality of Rome?
pl Neutralna podstawa wymiaru przyczyni się do wolnej i jawnej konkurencji między przedsiębiorstwami
en A neutral tax base helps to create free and fair competition between companies
pl Jeśli te nie istnieją, wolny handel nie jest uczciwym handlem, a konkurencja nie jest uczciwą konkurencją.
en If they do not exist, free trade is not fair trade and competition is not fair competition.
pl mając na uwadze, że strefa wolnego handlu Meksyk-Unia Europejska odgrywa ważną rolę w stosunkach dwustronnych Unii Europejskiej, ponieważ jej zasięg jest bardzo szeroki (obejmuje towary, usługi, zamówienia publiczne, konkurencję, prawa własności intelektualnej, inwestycje i powiązane z nimi płatności
en whereas the Mexico-EU Free Trade Area (FTA) plays an important role in the EU’s bilateral relations since its scope is very comprehensive (covering goods, services, procurement, competition, intellectual property rights, investment and related payments
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38137 zdań frazy wolna konkurencja.Znalezione w 6,149 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.