Tłumaczenia na język angielski:

  • dropper   
    (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
do dozowania kropelek
 
pipetka do zapuszczania leku do oczu
 
Cienka rurka z nasadzoną na koniec gumką; pipetka
 
pipeta
 
rurka szklana z gumową nasadką służąca do nabierania i zakraplania płynu
 
pipetka

Przykładowe zdania z "wkraplacz", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W celu uniknięcia strat amoniaku podczas rozkładu za pomocą ureazy, kolbę Erlenmeyera zakryć korkiem zaopatrzonym we wkraplacz i mały łapacz bańkowy zawierający dokładnie ‧ ml mianowanego roztworu kwasu chlorowodorowego ‧ mol/l
en To avoid losses of ammonia during decomposition by the urease, close the Erlenmeyer with a stopper provided with a separating funnel and a small bubble trap containing exactly ‧ ml of a standard solution of hydrochloric acid ‧ mol/l
pl Wkraplacz z teflonowym kurkiem dla dodawania wodorotlenku sodowego (kurek może być zastąpiony przez gumowe połączenie z zaciskiem
en Funnel with a teflon tap for the addition of sodium hydroxide (the tap may likewise be replaced by a rubber connection with a clip
pl Wprowadzić przez wkraplacz ‧ ml roztworu ureazy, i pozostawić na jedną godzinę w temp. ‧ °C
en By way of the dropping funnel, introduce ‧ ml of urease solution. Leave for one hour at ‧ to ‧ °C
pl Wprowadzić przez wkraplacz ‧ ml roztworu ureazy i pozostawić kolbę na jedną godzinę w temperaturze ‧ °C
en Introduce through the separating funnel ‧ ml of urease solution, and leave it to stand for one hour at ‧ to ‧ °C
pl W celu uniknięcia strat amoniaku podczas hydrolizy za pomocą ureazy, kolba Erlenmeyera powinna zostać zamknięta korkiem zaopatrzonym we wkraplacz i ochronny pojemnik zawierający dokładnie ‧ ml ‧ mol/l roztworu kwasu chlorowodorowego
en To avoid ammonia losses when hydrolysis by urease occurs, close the Erlenmeyer by means of a stopper attached to a dropping funnel and a small protective container holding exactly ‧ ml of ‧ mol/l hydrochloric acid solution
pl Zagotować roztwór w celu usunięcia powietrza i przez wkraplacz wprowadzić ‧ ml wina
en Boil the solution to remove the air and introduce ‧ ml of wine through the dropping funnel
pl Składa się on z ‧ ml kolby Erlenmeyera, z oddzielnym wkraplaczem i małym absorberem (patrz rysunek
en It consists of a ‧ ml Erlenmeyer flask, with a separating funnel and a small absorber (see Figure
pl Plastykowe butelki z wkraplaczem dla roztworu anodowego i katodowego
en Plastic dropping bottles fot the anode and cathode solutions
pl Aparat składa się z kolby Erlenmeyera o pojemności ‧ ml z wkraplaczem i małym absorberem(patrz: rysunek
en It consists of a ‧ ml Erlenmeyer flask, with a separating funnel and a small absorber (see Figure
pl Umieścić wkraplacz, rurkę zanurzeniową i rurkę wylotową w kolbie okrągłodennej
en Fit a dropping funnel, the dip tube and the outlet tube on to the round-bottom flask
pl Powoli wlać wkraplaczem ‧ ml ‧-procentowego roztworu wodorotlenku sodu (ppkt
en SLOWLY POUR ‧ ML OF ‧ % SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
pl Jeśli odbieralnik aparatu destylacyjnego nie jest wyposażony we wkraplacz, należy dodać wodorotlenek sodu tuż przed przyłączeniem kolby do chłodnicy, wlewając go powoli po ściance chłodnicy w taki sposób, aby nie mieszał się z kwaśnym roztworem
en IF THE FLASK OF THE DISTILLATION APPARATUS IS NOT FITTED WITH A DROPPING FUNNEL, ADD THE SODIUM HYDROXIDE IMMEDIATELY BEFORE CONNECTING THE FLASK TO THE CONDENSER, POURING THE LIQUID SLOWLY DOWN THE SIDES OF THE CONDENSER SO THAT IS DOES NOT MIX WITH THE ACID SOLUTION
pl Jeżeli kolba aparatu destylacyjnego nie jest wyposażona we wkraplacz, dodać wodorotlenek sodu bezpośrednio przed podłączeniem kolby do skraplacza, wlewając ciecz powoli po bocznej ściance
en If the flask of the distillation apparatus is not fitted with a dropping funnel, add the sodium hydroxide immediately before connecting the flask to the condenser, pouring the liquid slowly down the side
pl Plastikowe butelki z wkraplaczem do roztworu anodowego i katodowego
en Plastic dropping bottles for the anode and cathode solutions
pl Rura destylacyjna z głowicą przeciwrozbryzgową i sferycznym łącznikiem (nr ‧) na wyjściu, połączony z boku do wkraplacza z teflonowym kurkiem dla dodawania wodorotlenku sodowego. (sferyczny łącznik może być zastąpiony przez odpowiednią gumową zatyczkę; kurek może być zastąpiony przez gumowe połączenie z zaciskiem
en Distillation tube with a splash head and a spherical joint (No ‧) at the issue, connected at the side to a funnel with a teflon tap for the addition of sodium hydroxide (a suitable rubber bung may be used instead of the spherical joint; the tap may be replaced by a rubber connection with an appropriate clip
pl Następnie, odpipetować ‧ ml mianowanego roztworu kwasu chlorowodorowego ‧ mol/l i poprzez wkraplacz dodać do roztworu. Wkraplacz przemyć niewielką ilością wody
en Then pipette ‧ ml of the standard solution of hydrochloric acid ‧ mol/l into the separating funnel, allow it to run through into the solution and then rinse with a little water
pl Rura destylacyjna z głowicą przeciwrozbryzgową, wyposażona w sferyczny łącznik (nr ‧) na wejściu i sferyczny łącznik (nr ‧) na wyjściu, połączony z boku do wkraplacza z teflonowym kurkiem dla dodawania wodorotlenku sodowego
en Distillation tube with a splash head, equipped with a spherical joint (No ‧) at the entrance and a spherical joint (No ‧) at the issue, connected at the side to a funnel with a teflon tap for the addition of sodium hydroxide
pl Następnie do wkraplacza odpipetować ‧ ml ‧ mol/l mianowanego roztworu kwasu chlorowodorowego i wprowadzić go do roztworu; wkraplacz spłukać niewielką ilością wody
en Pipette ‧ ml of the standard ‧ mol/l hydrochloric acid solution into the dropping funnel, allow to run into the solution, then rinse with a little water
pl Do kolby stożkowej na ‧ ml wyposażonej we wkraplacz i rurkę odprowadzającą odmierzyć ‧ ml wody i ‧ ml czystego kwasu solnego (‧ = ‧ do ‧ g/ml
en Measure ‧ ml of water and ‧ ml of pure hydrochloric acid (r ‧ = ‧ to ‧ g/ml) into a ‧ ml conical flask equipped with a dropping funnel and an outlet tube
pl Następnie odpipetować ‧ ml wzorcowego roztworu kwasu solnego ‧ N (pozycja ‧) do wkraplacza, pozwolić mu spłynąć do roztworu, i następnie przepłukać małą ilością wody
en Pipette ‧ ml of the standard ‧ N hydrochloric acid solution into the dropping funnel, allow to run into the solution, then rinse with a little water
pl Wprowadzić ‧ ml kwasu ortofosforowego (V) z wkraplacza do kolby destylacyjnej A
en Run ‧ ml of orthophosphoric acid from the funnel into the distillation flask A
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 21 zdań frazy wkraplacz.Znalezione w 0,383 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.