Tłumaczenia na język angielski:

  • old age   
    (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

człowiek w podeszłym wiekuelderly person
elastyczne podejście w ochronie środowiskaflexible approach to environmental protection
lądowania w operacjach podejścia i lądowania z naprowadzaniem pionowymlanding in approach and landing operations with vertical guidance
lądowanie w operacjach precyzyjnego podejścia i lądowanialanding in precision approach and landing operations
ludzie w podeszłym wiekuolder people; old age
w podeszłym wieku, niewidomi lub niepełnosprawniaged, blind or disabled
w podeszłym wieku; podstarzały; zaawansowany w latach; w leciechin years; advanced in years; stricken in years

Przykładowe zdania z "wiek podeszły", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zwiększone ryzyko lipodystrofii jest związane z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek, i z czynnikami związanymi z lekami, takimi jak długość prowadzonego leczenia przeciwretrowirusowego i związanymi z nim zaburzeniami metabolicznymiA higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
W przypadku istnienia więcej niż jednego czynnika, który mógłby spowodować spowolnienie metabolizmu (płeć żeńska, podeszły wiek, niepalenie tytoniu) należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowejWhen more than one factor is present which might result in slower metabolism (female gender, geriatric age, non-smoking status), consideration should be given to decreasing the starting dose
Zdrowie i długość życia są wciąż powiązane z warunkami społecznymi i ubóstwem, a kiedy ubóstwo łączy się z innymi przyczynami powodującymi trudną sytuację, takimi jak wiek dziecięcy lub podeszły, niepełnosprawność lub przynależność do mniejszości, ryzyko nierówności wzrasta jeszcze bardziej.Health and life expectancy are still linked to social conditions and poverty, and when poverty is combined with other forms of vulnerability, such as childhood or old age, disability or minority background, the risks of health inequalities increase further.
Wiek podeszły INVANZ jest zarówno skuteczny, jak i dobrze tolerowany u większości starszych i młodszych pacjentów dorosłychElderly INVANZ works well and is well tolerated by most older and younger adult patients
U pacjentów z osobniczymi czynnikami ryzyka, takimi jak podeszły wiek albo z czynnikami ryzyka będącymi następstwem przyjmowanych leków, takimi jak długotrwałe stosowanie leków przeciwretrowirusowych i związane z tym zaburzenia metaboliczne, stwierdzono większe ryzyko rozwinięcia się lipodystrofiiA higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
Połączenie ubóstwa z innymi przyczynami trudnej sytuacji społecznej, takimi jak wiek dziecięcy lub podeszły, albo też niepełnosprawność powoduje dalsze zwiększenie ryzyka pogorszenia stanu zdrowia i na odwrót, słabe zdrowie może prowadzić do ubóstwa lub wykluczenia społecznego.The combination of poverty with other vulnerabilities such as childhood, old age or disability further increases health risks and vice-versa, ill health can lead to poverty and/or social exclusion.
Występują one na wczesnym etapie życia i przeciągają się nie tylko na wiek podeszły, ale także na kolejne pokolenia.They start early in life and persist not only into old age but subsequent generations.
Podwyższone ryzyko lipodystrofii łączono z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek, oraz z czynnikami mającymi związek z lekami, takimi jak długość leczenia przeciwretrowirusowego oraz związane z tym zaburzenia metabolizmuA higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
Do tych czynników należą: podeszły wiek, płeć męska, otyłość, palenie tytoniu, droga podania oraz pewne podstawowe choroby przewlekłeThese factors include older age, male gender, obesity, smoking, route of administration and some chronic underlying diseases
W przypadku obecno ci wi cej ni jednego czynnika, który mógłby spowodowa spowolnienie metabolizmu (płe e ska, podeszły wiek, niepalenie tytoniu) nale y rozwa y zmniejszenie dawki pocz tkowejWhen more than one factor is present which might result in slower metabolism (female gender, geriatric age, non-smoking status), consideration should be given to decreasing the starting dose
Unia uznaje i szanuje prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz do usług społecznych, zapewniających ochronę w takich przypadkach, jak: macierzyństwo, choroba, wypadki przy pracy, zależność lub podeszły wiek oraz w przypadku utraty zatrudnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych.The Union recognises and respects the entitlement to social security benefits and social services providing protection in cases such as maternity, illness, industrial accidents, dependency or old age, and in the case of loss of employment, in accordance with the rules laid down by Union law and national laws and practices.
W przypadku istnienia więcej niż jednego czynnika, który mógłby spowodować spowolnienie metabolizmu (płeć żeńska, podeszły wiek, niepalenie tytoniu) należy rozważyć zmniejszenie dawkiWhen more than one factor is present which might result in slower metabolism (female gender, geriatric age, non-smoking status), consideration should be given to decreasing the dose
W przypadku istnienia więcej niż jednego czynnika, który mógłby spowodować spowolnienie metabolizmu (płeć żeńska, podeszły wiek, niepalenie tytoniu) należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowejWhen more than one factor is present which might result in slower metabolism (female gender, geriatric age, non-smoking status), consideration should be given to decreasing the dose
Celem usług socjalnych użyteczności publicznej jest reagowanie na wszelkie niekorzystne zjawiska społeczne spowodowane przez choroby, podeszły wiek, niezdolność do pracy, niepełnosprawność, brak stabilizacji zawodowej, ubóstwo, wykluczenie społeczne, uzależnienie od narkotyków, problemy rodzinne i mieszkaniowe czy trudności związane z integracją cudzoziemcówIn turn, the purpose of social services of general interest is to address all social disadvantages resulting from: sickness, old age, inability to work, disability, lack of job security, poverty, social exclusion, substance addiction, family and housing problems, and problems linked to the integration of foreigners
Celem usług socjalnych użyteczności publicznej jest zapewnienie spójności społecznej, terytorialnej i gospodarczej poprzez realizację solidarności, aby odpowiedzieć na wszelkie niekorzystne zjawiska społeczne zagrażające kondycji fizycznej i psychicznej osoby, takie jak choroba, podeszły wiek, niezdolność do pracy, niepełnosprawność, brak stabilizacji zawodowej, ubóstwo, wykluczenie społeczne, uzależnienie od narkotyków, problemy rodzinne i mieszkaniowe, trudności związane z integracją cudzoziemcówSocial services of general interest exist to achieve social, territorial and economic cohesion by providing solidarity in order to address all situations of social disadvantage that are likely to threaten people's physical or moral integrity, such as sickness, old age, inability to work, disability, lack of job security, poverty, social exclusion, substance addiction, family and housing problems, and problems linked to the integration of foreigners
Podeszły wiek nie jest dla cieniasów" Old age is not for sissies "
Emerytura socjalna ze względu na podeszły wiek (art. ‧ kodeksu zabezpieczenia społecznegoSocial pension for old age (Article ‧ of the Social Security Code
Unia uznaje i szanuje prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz do usług społecznych, zapewniających ochronę w takich przypadkach, jak: macierzyństwo, choroba, wypadki przy pracy, zależność lub podeszły wiek oraz w przypadku utraty zatrudnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowychThe Union recognises and respects the entitlement to social security benefits and social services providing protection in cases such as maternity, illness, industrial accidents, dependency or old age, and in the case of loss of employment, in accordance with the rules laid down by Union law and national laws and practices
Zagrożone są również osoby słabego zdrowia (np. z uwagi na podeszły wiek), osoby z deficytami poznawczymi, osoby niepełnosprawne, zwłaszcza jeśli są nisko wykwalifikowane, i osoby nadużywające substancji uzależniającychSimilarly, persons of poor health (e.g. due to age), cognitive limitations, persons with disabilities, especially when low-skilled, substance abusers, are also groups at great risk
Ponieważ nie chcemy, aby "podeszły wiek” stał się równoznaczny z ubóstwem, musimy stworzyć gwarantowaną minimalną emeryturę, zapewniającą ludziom starszym dobrą jakość życia.Since we do not want 'old age' to become synonymous with poverty, we must create a guaranteed minimum pension that grants quality of life to the elderly.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2258540 zdań frazy wiek podeszły.Znalezione w 220,349 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.