Tłumaczenia na język angielski:

  • old age   
    (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

człowiek w podeszłym wiekuelderly person
elastyczne podejście w ochronie środowiskaflexible approach to environmental protection
lądowania w operacjach podejścia i lądowania z naprowadzaniem pionowymlanding in approach and landing operations with vertical guidance
lądowanie w operacjach precyzyjnego podejścia i lądowanialanding in precision approach and landing operations
ludzie w podeszłym wiekuolder people; old age
w podeszłym wieku, niewidomi lub niepełnosprawniaged, blind or disabled
w podeszłym wieku; podstarzały; zaawansowany w latach; w leciechin years; advanced in years; stricken in years

Przykładowe zdania z "wiek podeszły", pamięć tłumaczeniowa

add example
Unia uznaje i szanuje prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz do usług społecznych, zapewniających ochronę w takich przypadkach, jak: macierzyństwo, choroba, wypadki przy pracy, zależność lub podeszły wiek oraz w przypadku utraty zatrudnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowychThe Union recognises and respects the entitlement to social security benefits and social services providing protection in cases such as maternity, illness, industrial accidents, dependency or old age, and in the case of loss of employment, in accordance with the rules laid down by Union law and national laws and practices
Zwiększone ryzyko lipodystrofii jest związane z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek, i z czynnikami związanymi z lekami, takimi jak długość prowadzonego leczenia przeciwretrowirusowego i związanymi z nim zaburzeniami metabolicznymiA higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
W przypadku istnienia więcej niż jednego czynnika, który mógłby spowodować spowolnienie metabolizmu (płeć żeńska, podeszły wiek, niepalenie tytoniu) należy rozważyć zmniejszenie dawkiWhen more than one factor is present which might result in slower metabolism (female gender, geriatric age, non-smoking status), consideration should be given to decreasing the dose
W przypadku istnienia więcej niż jednego czynnika, który mógłby spowodować spowolnienie metabolizmu (płeć żeńska, podeszły wiek, niepalenie tytoniu) należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowejWhen more than one factor is present which might result in slower metabolism (female gender, geriatric age, non-smoking status), consideration should be given to decreasing the starting dose
Zwiększone ryzyko lipodystrofii jest związane z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek, i z czynnikami związanymi z lekami, takimi jak długość prowadzonego leczenia przeciwretrowirusowego i związanymi z nim zaburzeniami metabolicznymiA higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and ‧ associated metabolic disturbances
Podwyższone ryzyko lipodystrofii łączono z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek, oraz z czynnikami mającymi związek z lekami, takimi jak długość leczenia przeciwretrowirusowego oraz związane z tym zaburzenia metabolizmuA higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
Zdrowie i długość życia są wciąż powiązane z warunkami społecznymi i ubóstwem, a kiedy ubóstwo łączy się z innymi przyczynami powodującymi trudną sytuację, takimi jak wiek dziecięcy lub podeszły, niepełnosprawność lub przynależność do mniejszości, ryzyko nierówności wzrasta jeszcze bardziej.Health and life expectancy are still linked to social conditions and poverty, and when poverty is combined with other forms of vulnerability, such as childhood or old age, disability or minority background, the risks of health inequalities increase further.
U pacjentów z osobniczymi czynnikami ryzyka, takimi jak podeszły wiek albo z czynnikami ryzyka będącymi następstwem przyjmowanych leków, takimi jak długotrwałe stosowanie leków przeciwretrowirusowych i związane z tym zaburzenia metaboliczne, stwierdzono większe ryzyko rozwinięcia się lipodystrofiiA higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
Do tych czynników należą: podeszły wiek, płeć męska, otyłość, palenie tytoniu, droga podania oraz pewne podstawowe choroby przewlekłeThese factors include older age, male gender, obesity, smoking, route of administration and some chronic underlying diseases
W przypadku istnienia więcej niż jednego czynnika, który mógłby spowodować spowolnienie metabolizmu (płeć żeńska, podeszły wiek, niepalenie tytoniu) należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowejWhen more than one factor is present which might result in slower metabolism (female gender, geriatric age, non-smoking status), consideration should be given to decreasing the dose
Przedsiębiorstwa autobusowe lub autokarowe, ich sprzedawcy biletów lub organizatorzy wycieczek zapewniają, aby wszelkie istotne informacje dotyczące warunków podróży, informacje o podróży oraz informacje o dostępności usług, w tym rezerwacji i informacji przez Internet, dostępne były w formatach właściwych i przystępnych dla osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także dla osób niezdolnych do samodzielnej podróży ze względu na podeszły lub młody wiek oraz osób im towarzyszącychBus and/or coach undertakings, their ticket vendors or tour operators shall ensure that all relevant information concerning the conditions of carriage, journey information and information on accessibility of services, including online booking and information, is available in ▐ accessible formats for disabled persons and persons with reduced mobility extending to persons incapable of travelling without assistance because of their elderly or young age and accompanying persons
Zwiększone ryzyko lipodystrofii związane było z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek i z czynnikami związanymi z lekami, takimi jak dłuższe leczenie przeciwretrowirusowe i związane z nim zaburzenia metaboliczneA higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
Większe ryzyko rozwoju lipodystrofii jest związane z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek oraz z czynnikami ryzyka związanymi z lekiem, takimi jak dłuższy czas trwania leczenia przeciwretrowirusowego i związane z tym zaburzenia metaboliczneA higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
Podeszły wiek nie jest dla cieniasów" Old age is not for sissies "
Może to podeszły wiekOld age, maybe
W przypadku obecno ci wi cej ni jednego czynnika, który mógłby spowodowa spowolnienie metabolizmu (płe e ska, podeszły wiek, niepalenie tytoniu) nale y rozwa y zmniejszenie dawki pocz tkowejWhen more than one factor is present which might result in slower metabolism (female gender, geriatric age, non-smoking status), consideration should be given to decreasing the starting dose
Do pozostałych, mających równie duży wpływ na stan zdrowia obywateli kwestii, należą również: sytuacja zawodowa i związana z nią bezpośrednio sytuacja materialna, dostęp do edukacji, podeszły wiek lub niepełnosprawność, przynależność do mniejszości oraz wiele innych.Other factors which have an equally significant impact on the health of the citizens include occupational status and the resultant material situation, access to education, advanced age or disability, belonging to a minority group and many more.
W przypadku ciężkiej lub uporczywej biegunki lub w przypadkach prowadzących do odwodnienia, szczególnie w grupach chorych obciążonych czynnikami ryzyka (równoczesne przyjmowanie innych leków, predysponujące objawy, choroby lub inne czynniki, w tym podeszły wiek), leczenie preparatem Tarceva należy przerwać i podjąć odpowiednie działania w celu intensywnego nawodnienia chorych drogą dożylnąIn more severe or persistent cases of diarrhoea, or cases leading to dehydration, particularly in groups of patients with aggravating risk factors (concomitant medications, symptoms or diseases or other predisposing conditions including advanced age), Tarceva therapy should be interrupted and appropriate measures should be taken to intensively rehydrate the patients intravenously
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2258541 zdań frazy wiek podeszły.Znalezione w 309,181 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.