Tłumaczenia na język angielski:

  • old age   
    (noun, adjv   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (7)

elastyczne podejście w ochronie środowiska
flexible approach to environmental protection
lądowania w operacjach podejścia i lądowania z naprowadzaniem pionowym
landing in approach and landing operations with vertical guidance
lądowanie w operacjach precyzyjnego podejścia i lądowania
landing in precision approach and landing operations
ludzie w podeszłym wieku
older people; old age
w podeszłym wieku; podstarzały; zaawansowany w latach; w leciech
in years; advanced in years; stricken in years

Przykładowe zdania z "wiek podeszły", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Unia uznaje i szanuje prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz do usług społecznych, zapewniających ochronę w takich przypadkach, jak: macierzyństwo, choroba, wypadki przy pracy, zależność lub podeszły wiek oraz w przypadku utraty zatrudnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych
en The Union recognises and respects the entitlement to social security benefits and social services providing protection in cases such as maternity, illness, industrial accidents, dependency or old age, and in the case of loss of employment, in accordance with the rules laid down by Union law and national laws and practices
pl W przypadku istnienia więcej niż jednego czynnika, który mógłby spowodować spowolnienie metabolizmu (płeć żeńska, podeszły wiek, niepalenie tytoniu) należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowej
en When more than one factor is present which might result in slower metabolism (female gender, geriatric age, non-smoking status), consideration should be given to decreasing the starting dose
pl zarówno w pkt ‧ (Wiek podeszły i śmierć), jak i w pkt ‧ (Kalectwo, inwalidztwo) dodaje się następująca literę
en LIECHTENSTEIN
pl Unia uznaje i szanuje prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz do usług społecznych, zapewniających ochronę w takich przypadkach, jak: macierzyństwo, choroba, wypadki przy pracy, zależność lub podeszły wiek oraz w przypadku utraty zatrudnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych.
en The Union recognises and respects the entitlement to social security benefits and social services providing protection in cases such as maternity, illness, industrial accidents, dependency or old age, and in the case of loss of employment, in accordance with the rules laid down by Union law and national laws and practices.
pl W przypadku obecno ci wi cej ni jednego czynnika, który mógłby spowodowa spowolnienie metabolizmu (płe e ska, podeszły wiek, niepalenie tytoniu) nale y rozwa y zmniejszenie dawki pocz tkowej
en When more than one factor is present which might result in slower metabolism (female gender, geriatric age, non-smoking status), consideration should be given to decreasing the starting dose
pl Celem usług socjalnych użyteczności publicznej jest reagowanie na wszelkie niekorzystne zjawiska społeczne spowodowane przez choroby, podeszły wiek, niezdolność do pracy, niepełnosprawność, brak stabilizacji zawodowej, ubóstwo, wykluczenie społeczne, uzależnienie od narkotyków, problemy rodzinne i mieszkaniowe czy trudności związane z integracją cudzoziemców
en In turn, the purpose of social services of general interest is to address all social disadvantages resulting from: sickness, old age, inability to work, disability, lack of job security, poverty, social exclusion, substance addiction, family and housing problems, and problems linked to the integration of foreigners
pl U pacjentów z osobniczymi czynnikami ryzyka, takimi jak podeszły wiek albo z czynnikami ryzyka będącymi następstwem przyjmowanych leków, takimi jak długotrwałe stosowanie leków przeciwretrowirusowych i związane z tym zaburzenia metaboliczne, stwierdzono większe ryzyko rozwinięcia się lipodystrofii
en A higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
pl Połączenie ubóstwa z innymi przyczynami trudnej sytuacji społecznej, takimi jak wiek dziecięcy lub podeszły, albo też niepełnosprawność powoduje dalsze zwiększenie ryzyka pogorszenia stanu zdrowia i na odwrót, słabe zdrowie może prowadzić do ubóstwa lub wykluczenia społecznego.
en The combination of poverty with other vulnerabilities such as childhood, old age or disability further increases health risks and vice-versa, ill health can lead to poverty and/or social exclusion.
pl Na zasadzie konwencji ustalona została następująca lista rodzajów ryzyka lub potrzeb, które mogą stać się powodem korzystania z zabezpieczenia społecznego: choroba/ochrona zdrowia; niepełnosprawność; podeszły wiek; śmierć żywiciela rodziny; rodzina/dzieci; bezrobocie; mieszkalnictwo; wykluczenie społeczne niesklasyfikowane gdzie indziej
en The list of risks or needs that may give rise to social protection is fixed by convention as follows: sickness and/or health care; disability; old age; survivorship; family/children; unemployment; housing; and social exclusion not elsewhere classified
pl Poprzez takie podejście wypracowano schemat, w którym trwająca reforma emerytalna jest powiązana z trwającą prywatyzacją systemu emerytalnego, przy zwiększaniu pokrywanego przez kapitał odsetka kosztów opieki nad osobami w podeszłym wieku.
en It has therefore been worked out that continuing pension reforms is connected with continuing privatisation of the pension system, with an increase in the proportion of old-age care covered by capital.
pl Przyszłość niesie więc ze sobą wyzwanie, jakim jest pozytywne podejście do tej zmiany demograficznej i uznanie, że podeszły wiek nie jest ani obciążeniem dla społeczeństwa, ani zagrożeniem w skali indywidualnej
en The challenge of the future will be to tackle this demographic change in an affirmative way, eschewing any sense of old age being a burden on society or posing a threat to the individual
pl uważa, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o azyl jest szczególnie narażona ze względu na ciężką chorobę, poważny stopień niepełnosprawności, podeszły wiek lub ciążę, a zatem jest ona uzależniona od pomocy krewnego przebywającego na terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo zajmujące się rozpatrywaniem wniosku, osoba ta powinna, w miarę możliwości, zostać połączona ze swoim krewnym; wzywa Komisję do wprowadzenia obowiązku stosowania stosownych przepisów klauzuli humanitarnej zawartych w art. ‧ ust
en Considers that where an asylum seeker is in a particularly vulnerable state owing to a serious illness, a severe disability, old age or pregnancy, and he or she is therefore dependent on the assistance of a relative present in the territory of a Member State other than the one in charge of the examination of the application, he or she should, as far as possible, be reunited with that relative; asks the Commission to consider making compulsory the relevant provisions of the humanitarian clause in Article
pl Zwiększone ryzyko lipodystrofii jest związane z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek, i z czynnikami związanymi z lekami, takimi jak długość prowadzonego leczenia przeciwretrowirusowego i związanymi z nim zaburzeniami metabolicznymi
en A higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
pl W przypadku ciężkiej lub uporczywej biegunki lub w przypadkach prowadzących do odwodnienia, szczególnie w grupach chorych obciążonych czynnikami ryzyka (równoczesne przyjmowanie innych leków, predysponujące objawy, choroby lub inne czynniki, w tym podeszły wiek), leczenie preparatem Tarceva należy przerwać i podjąć odpowiednie działania w celu intensywnego nawodnienia chorych drogą dożylną
en In more severe or persistent cases of diarrhoea, or cases leading to dehydration, particularly in groups of patients with aggravating risk factors (concomitant medications, symptoms or diseases or other predisposing conditions including advanced age), Tarceva therapy should be interrupted and appropriate measures should be taken to intensively rehydrate the patients intravenously
pl Podwyższone ryzyko lipodystrofii łączono z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek, oraz z czynnikami mającymi związek z lekami, takimi jak długość leczenia przeciwretrowirusowego oraz związane z tym zaburzenia metabolizmu
en A higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
pl Zwiększone zagrożenie lipodystrofią wiązano z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek oraz z czynnikami zależnymi od przyjmowanego leku, takimi jak dłuższy czas leczenia przeciwretrowirusowego oraz towarzyszące zaburzenia metaboliczne
en A higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
pl W przypadku istnienia więcej niż jednego czynnika, który mógłby spowodować spowolnienie metabolizmu (płeć żeńska, podeszły wiek, niepalenie tytoniu) należy rozważyć zmniejszenie dawki
en When more than one factor is present which might result in slower metabolism (female gender, geriatric age, non-smoking status), consideration should be given to decreasing the dose
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2258542 zdań frazy wiek podeszły.Znalezione w 261,791 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.