Tłumaczenia na język angielski:

 • aged     
  (adjv   )
 • aged population   
 • elderly       
  (adjv   )
 • old age   
  (noun, adjv   )
 • older people   
 • senior citizens   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

elastyczne podejście w ochronie środowiska
flexible approach to environmental protection
lądowania w operacjach podejścia i lądowania z naprowadzaniem pionowym
landing in approach and landing operations with vertical guidance
lądowanie w operacjach precyzyjnego podejścia i lądowania
landing in precision approach and landing operations
ludzie w podeszłym wieku
older people; old age; aged; elderly; senior citizens; aged population
podeszły wiek
age; eld; geezerhood; old age; years
w podeszłym wieku; podstarzały; zaawansowany w latach; w leciech
in years; advanced in years; stricken in years

Przykładowe zdania z "wiek podeszły", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Do tych czynników należą: podeszły wiek, płeć męska, otyłość, palenie tytoniu, droga podania oraz pewne podstawowe choroby przewlekłe
en These factors include older age, male gender, obesity, smoking, route of administration and some chronic underlying diseases
pl U pacjentów z osobniczymi czynnikami ryzyka, takimi jak podeszły wiek albo z czynnikami ryzyka będącymi następstwem przyjmowanych leków, takimi jak długotrwałe stosowanie leków przeciwretrowirusowych i związane z tym zaburzenia metaboliczne, stwierdzono większe ryzyko rozwinięcia się lipodystrofii
en A higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
pl Zwiększone ryzyko lipodystrofii jest związane z ‧ czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek, i z czynnikami związanymi z lekami, takimi jak długość prowadzonego leczenia przeciwretrowirusowego i związanymi z nim zaburzeniami metabolicznymi
en A higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
pl Emerytura socjalna ze względu na podeszły wiek (art. ‧ kodeksu zabezpieczenia społecznego
en Social pension for old age (Article ‧ of the Social Security Code
pl W przypadku istnienia więcej niż jednego czynnika, który mógłby spowodować spowolnienie metabolizmu (płeć żeńska, podeszły wiek, niepalenie tytoniu) należy rozważyć zmniejszenie dawki początkowej
en When more than one factor is present which might result in slower metabolism (female gender, geriatric age, non-smoking status), consideration should be given to decreasing the starting dose
pl W przypadku istnienia więcej niż jednego czynnika, który mógłby spowodować spowolnienie metabolizmu (płeć żeńska, podeszły wiek, niepalenie tytoniu) należy rozważyć zmniejszenie dawki
en When more than one factor is present which might result in slower metabolism (female gender, geriatric age, non-smoking status), consideration should be given to decreasing the dose
pl Unia uznaje i szanuje prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz do usług społecznych, zapewniających ochronę w takich przypadkach, jak: macierzyństwo, choroba, wypadki przy pracy, zależność lub podeszły wiek oraz w przypadku utraty zatrudnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych.
en The Union recognises and respects the entitlement to social security benefits and social services providing protection in cases such as maternity, illness, industrial accidents, dependency or old age, and in the case of loss of employment, in accordance with the rules laid down by Union law and national laws and practices.
pl Zwiększone ryzyko lipodystrofii związane było z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek i z czynnikami związanymi z lekami, takimi jak dłuższe leczenie przeciwretrowirusowe i związane z nim zaburzenia metaboliczne
en A higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
pl Większe ryzyko rozwoju lipodystrofii jest związane z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek oraz z czynnikami ryzyka związanymi z lekiem, takimi jak dłuższy czas trwania leczenia przeciwretrowirusowego i związane z tym zaburzenia metaboliczne
en A higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
pl Zwiększone ryzyko lipodystrofii jest związane z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek, i z czynnikami związanymi z lekami, takimi jak długość prowadzonego leczenia przeciwretrowirusowego i związanymi z nim zaburzeniami metabolicznymi
en A higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
pl Podwyższone ryzyko lipodystrofii łączono z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek, oraz z czynnikami mającymi związek z lekami, takimi jak długość leczenia przeciwretrowirusowego oraz związane z tym zaburzenia metabolizmu
en A higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
pl Ponieważ nie chcemy, aby "podeszły wiek” stał się równoznaczny z ubóstwem, musimy stworzyć gwarantowaną minimalną emeryturę, zapewniającą ludziom starszym dobrą jakość życia.
en Since we do not want 'old age' to become synonymous with poverty, we must create a guaranteed minimum pension that grants quality of life to the elderly.
pl uważa, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o azyl jest szczególnie narażona ze względu na ciężką chorobę, poważny stopień niepełnosprawności, podeszły wiek lub ciążę, a zatem jest ona uzależniona od pomocy krewnego przebywającego na terytorium państwa członkowskiego innego niż państwo zajmujące się rozpatrywaniem wniosku, osoba ta powinna, w miarę możliwości, zostać połączona ze swoim krewnym; wzywa Komisję do wprowadzenia obowiązku stosowania stosownych przepisów klauzuli humanitarnej zawartych w art. ‧ ust
en Considers that where an asylum seeker is in a particularly vulnerable state owing to a serious illness, a severe disability, old age or pregnancy, and he or she is therefore dependent on the assistance of a relative present in the territory of a Member State other than the one in charge of the examination of the application, he or she should, as far as possible, be reunited with that relative; asks the Commission to consider making compulsory the relevant provisions of the humanitarian clause in Article
pl Unia uznaje i szanuje prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego oraz do usług społecznych, zapewniających ochronę w takich przypadkach, jak: macierzyństwo, choroba, wypadki przy pracy, zależność lub podeszły wiek oraz w przypadku utraty zatrudnienia, zgodnie z zasadami ustanowionymi w prawie Unii oraz ustawodawstwach i praktykach krajowych
en The Union recognises and respects the entitlement to social security benefits and social services providing protection in cases such as maternity, illness, industrial accidents, dependency or old age, and in the case of loss of employment, in accordance with the rules laid down by Union law and national laws and practices
pl Zagrożone są również osoby słabego zdrowia (np. z uwagi na podeszły wiek), osoby z deficytami poznawczymi, osoby niepełnosprawne, zwłaszcza jeśli są nisko wykwalifikowane, i osoby nadużywające substancji uzależniających
en Similarly, persons of poor health (e.g. due to age), cognitive limitations, persons with disabilities, especially when low-skilled, substance abusers, are also groups at great risk
pl Ich zadaniem jest zapewnienie spójności społecznej, terytorialnej i gospodarczej poprzez realizację solidarności, szczególnie aby odpowiedzieć na wszelkie niekorzystne zjawiska społeczne zagrażające kondycji fizycznej i psychicznej osoby, takie jak choroba, podeszły wiek, niezdolność do pracy, niepełnosprawność, brak stabilizacji zawodowej, ubóstwo, wykluczenie społeczne, uzależnienie od narkotyków, problemy rodzinne i mieszkaniowe, trudności związane z integracją cudzoziemców
en They exist to achieve social, territorial and economic cohesion by providing solidarity in order to address in particular all situations of social disadvantage that are likely to threaten people's physical or moral integrity, such as sickness, old age, inability to work, disability, lack of job security, poverty, social exclusion, substance addiction, family and housing problems, and problems linked to the integration of foreigners
pl Do pozostałych, mających równie duży wpływ na stan zdrowia obywateli kwestii, należą również: sytuacja zawodowa i związana z nią bezpośrednio sytuacja materialna, dostęp do edukacji, podeszły wiek lub niepełnosprawność, przynależność do mniejszości oraz wiele innych.
en Other factors which have an equally significant impact on the health of the citizens include occupational status and the resultant material situation, access to education, advanced age or disability, belonging to a minority group and many more.
pl Zwiększone ryzyko lipodystrofii łączono z czynnikami osobniczymi, takimi jak podeszły wiek oraz z czynnikami mającymi związek z lekami, takimi jak przedłużone leczenie przeciwretrowirusowe oraz związane z tym zaburzenia metabolizmu
en A higher risk of lipodystrophy has been associated with individual factors such as older age, and with drug related factors such as longer duration of antiretroviral treatment and associated metabolic disturbances
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2258542 zdań frazy wiek podeszły.Znalezione w 267,436 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.