Tłumaczenia na język angielski:

  • jobsite   
  • workplace   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "warsztat rzemieślniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Fałszywe twierdzenie lub stwarzanie wrażenia, że sprzedawca nie działa dla celów związanych z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową lub fałszywe podawanie się za konsumentaFalsely claiming or creating the impression that the trader is not acting for purposes relating to his trade, business, craft or profession, or falsely representing oneself as a consumer
Działalności zawodowe polegające na świadczeniu usług pośrednictwa, w których pośrednik angażuje jedno lub większą liczbę przedsiębiorstw o charakterze handlowym, przemysłowym lub rzemieślniczymProvision of services, by way of professional activities, by an intermediary in the employment of one or more commercial, industrial or small craft undertakings
Niektóre aspekty omawianego sprawozdania są pozytywne: na przykład poparcie dla wprowadzenia w życie narzędzi pozwalających na nadanie wartości i promocję producentów lokalnych oraz produkcji metodami tradycyjnymi i rzemieślniczymi, bardzo ściśle związanej z określonymi regionami i posiadających nazwę geograficzną, albo uznanie, jak uciążliwe i drogie są dla małych producentów procedury związane z uzyskaniem świadectwa jakości.Some elements of the report under discussion are positive: for example, its support for the establishment of tools to allow the promotion and publicising of local producers, as well as traditional and artisanal products linked to specific areas and bearing a geographical name; or its recognition of how slow, cumbersome and excessively costly the procedure faced by small producers is when applying for quality certifications.
Konkretnie chodzi przede wszystkim o regionalne rzeźnie, rzeźników samodzielnie dokonujących uboju i przetwórstwa, regionalne mleczarnie, małe rzemieślnicze serownie, serownie w gospodarstwach rolnychThese rules apply, specifically and above all, to regional slaughterhouses, butchers carrying out their own slaughtering and processing operations, regional dairies, small-scale commercial cheese dairies, farm-based cheese dairies and Alpine dairies
izby handlowo-przemysłowe, izby rzemieślnicze lub podobne organychambers of commerce and industry, chambers of handicrafts or similar bodies
nowe przedsiębiorstwa o obrotach rocznych powyżej ‧ mln EUR, działające we wszystkich sektorach innych niż te, które określono w art. ‧ ust. ‧ (czyli sektory turystyczno-hotelarski, dóbr kulturalnych, rolno-spożywczym, informatyczny oraz rzemieślniczynew companies with a turnover of more than EUR ‧ million which operate in all sectors other than those mentioned in Article ‧ (i.e. tourism, hotels, cultural goods, agri-food, ITC and craft activities
Konieczne jest zapewnienie, aby małe i średnie przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa małe, mikroprzedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa rzemieślnicze, były zdolne do stosowania norm europejskichIt is necessary to ensure that small and medium-sized enterprises, particularly small, micro and craft enterprises, are able to apply European standards
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Zasady higieny a przetwórstwo rzemieślniczeOpinion of the European Economic and Social Committee on Hygiene rules and artisanal food processors
materiały informacyjne dostarczone akredytowanym przedstawicielom lub korespondentom wyznaczonym przez narodowe agencje turystyczne nieprzeznaczone do rozdawania, tj. roczniki, wykazy numerów telefonów i teleksów, wykazy hoteli, katalogi targowe, wzory towarów rzemieślniczych o nieznacznej wartości oraz publikacje dotyczące muzeów, uniwersytetów, uzdrowisk lub innych podobnych instytucjiREFERENCE MATERIAL SUPPLIED TO ACCREDITED REPRESENTATIVES OR CORRESPONDENTS APPOINTED BY OFFICIAL NATIONAL TOURIST AGENCIES AND NOT INTENDED FOR DISTRIBUTION, I. E. YEARBOOKS, LISTS OF TELEPHONE OR TELEX NUMBERS, HOTEL LISTS, FAIRS CATALOGUES, SPECIMENS OF CRAFT GOODS OF NEGLIGIBLE VALUE, AND LITERATURE ON MUSEUMS, UNIVERSITIES, SPAS OR OTHER SIMILAR ESTABLISHMENTS
Spółdzielnia Rzemieślnicza a Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - porównanieCraftsman's co-operative and limited liability company - comparison.
zobowiązuje się wspierać wszelkie propozycje Komisji dotyczące promowania MŚP o charakterze rzemieślniczym, takie jak propozycja dotycząca chronionych nazw pochodzenia w odniesieniu do rzemieślniczych produktów niespożywczychUndertakes to support any Commission proposal to promote craft industry SMEs, such as one regarding registered designations of origin for non-food craft products
Także one sięgają od przemysłowych/seryjnych metod produkcji po metody rzemieślnicze i tradycyjneThe range of such production processes is broad, extending from industrial-scale/mass production processes to artisanal and traditional processes
Należy wspierać środowisko sprzyjające działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw i zakładów rzemieślniczych poprzez promowanie wysokiej jakości usług wsparcia, lepsze rozwiązania prawne i podatkowe oraz ochronę socjalną nowych przedsiębiorców.A more business-conducive environment for micro and craft enterprises should be supported through the promotion of high-quality support services, better legal and fiscal measures, and social protection for new entrepreneurs.
Działanie ‧: Przygotowanie legislacyjnych i innych inicjatyw prawnych oraz promowanie inicjatyw samoregulujących, przy zapewnieniu udziału zainteresowanych podmiotów, takich jak organizacje małych i średnich przedsiębiorstw, mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw prowadzących działalność rzemieślniczą, w tymAction ‧: Preparation of legislative and other regulatory initiatives and promotion of self-regulatory initiatives ensuring the participation of the operators concerned, such as organisations of small and medium-sized enterprises, microenterprises and craft industries, including
materiały informacyjne dostarczone akredytowanym przedstawicielom lub korespondentom wyznaczonym przez narodowe agencje turystyczne nieprzeznaczone do rozdawania, mianowicie roczniki, wykazy numerów telefonów i teleksów, wykazy hoteli, katalogi targowe, wzory towarów rzemieślniczych o niewielkiej wartości oraz publikacje dotyczące muzeów, uniwersytetów, uzdrowisk lub innych podobnych instytucjireference material supplied to accredited representatives or correspondents appointed by official national tourist agencies and not intended for distribution, namely yearbooks, lists of telephone or telex numbers, hotel lists, fairs catalogues, specimens of craft goods of negligible value, and literature on museums, universities, spas or other similar establishments
przedsiębiorca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która w ramach praktyk handlowych objętych niniejszą dyrektywą działa w celu wykonywania swojej działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnego zawodu oraz każdą osobę działającą w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcytrader means any natural or legal person who, in commercial practices covered by this Directive, is acting for purposes relating to his trade, business, craft or profession and anyone acting in the name of or on behalf of a trader
wzywa do tego, aby trzy fundusze uwzględniały priorytety małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw, a zwłaszcza przedsiębiorstw rzemieślniczych, biorąc pod uwagę ich istotną rolę dla spójności i rozwoju regionalnego oraz ich wkład we wzrost i zatrudnienie, a także wzywa do popierania wdrażania zasad i kierunki działania Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw przyjętej przez Radę Europejską w Feirze w ‧ rCalls for the three Funds to take account of the priorities of small and micro enterprises, particularly craft enterprises, given their importance for cohesion and regional development and their contribution to growth and employment, and to support the implementation of the principles and action lines of the European Charter for Small Enterprises adopted by the Feira European Council in
Dyrektywa ‧/‧/EWG (art. ‧: w którym rozróżnia się skalę działalności- przemysłową lub rzemieślnicząDirective ‧/‧/EEC (Article ‧: where the activity is regarded as being of an industrial or small craft nature
Dotyczy: rzemieślniczej produkcji soliSubject: Traditional production of salt
mechanik nadwoziowy, w tym blacharz i lakiernik samochodowy (związane z tym działalności rzemieślnicze) (Karosseriebauer einschlmanufacture of bodywork, including panel beating and painting (linked craft) (Karosseriebauer einschl
Lokalna produkcja Lard d’Arnad ma swoje źródła w rzemieślniczej praktyce, utrwalonej wraz z upływem czasu, wpisującej się w tradycję mieszkańców gminy ArnadThe localised processing of Lard d'Arnad is based on artisan methods developed over time and deeply rooted in the traditions of the local people in the municipality of Arnad
Specyficzne właściwości, wymogi i oczekiwania małych przedsiębiorstw i zakładów rzemieślniczych powinny być bardziej efektywnie uwzględniane w politykach krajowych i europejskichThe specific nature, requirements and expectations of small and craft enterprises should be taken into account more effectively in national and European policies
Osobami korzystającymi będą młodzi przedsiębiorcy (właściciele i administratorzy MŚP, małych firm oraz przedsiębiorstw rzemieślniczych) będący na początkowym etapie rozwoju swej działalności lub tacy, którzy planują przekazanie przedsiębiorstwa w niedalekiej przyszłościThe beneficiaries will be young entrepreneurs (owners or managers of SMEs, VSEs and craft undertakings) who are in the process of setting up in business or are planning to transfer their business in the short to medium term
wzywa Komisję i Radę do zintensyfikowania instrumentów finansowych skierowanych do małych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw rzemieślniczych, a w szczególności systemów gwarancji wzajemnychCalls on the Commission and the Council to strengthen the financial instruments for small and craft enterprises, particularly mutual guarantee systems
izb handlowo-przemysłowych, izb rzemieślniczych lub podobnych organówchambers of commerce and industry, chambers of handicrafts or similar bodies
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2123 zdań frazy warsztat rzemieślniczy.Znalezione w 0,66 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.