Tłumaczenia na język angielski:

  • jobsite   
  • workplace   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "warsztat rzemieślniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Bazylia przeznaczona do przetworzenia w zakładzie rzemieślniczym i/lub przemysłowym składa się z porcji całych roślin, posiadających najwyżej cztery pary liści
en Basil for local or industrial processing comprises portions of whole plants with no more than four pairs of real leaves
pl Ustęp ‧ stosuje się w odniesieniu do wszelkich handlowych, przemysłowych, rolniczych czy rzemieślniczych wystaw, targów lub podobnych publicznych pokazów, które nie są zorganizowane do celów prywatnych w sklepach czy lokalach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza z zamiarem sprzedaży produktów zagranicznych i podczas których produkty pozostają pod dozorem celnym
en Paragraph ‧ shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control
pl tradycyjne produkty rzemieślnicze i spożywcze
en Traditional crafts and food products
pl Nie chodzi oczywiście o to, by przedsiębiorstwo rzemieślnicze bezpośrednio korzystało z funduszy europejskich, ale o udostępnienie ich poprzez system gwarancji, dodatkowe zabezpieczenie lub asekurację
en Small firms would not, of course, receive Community funding directly; instead support would be provided through insurance cover, supplementary insurance cover or a reinsurance scheme
pl Ustęp ‧ stosuje się do wszelkich wystaw, targów albo podobnych publicznych pokazów handlowych, przemysłowych, rolnych lub rzemieślniczych, które nie są zorganizowane do celów prywatnych w sklepach lub pomieszczeniach handlowych w celu sprzedaży produktów zagranicznych i w trakcie których produkty pozostają pod dozorem celnym
en Paragraph ‧ shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control
pl działalność rzemieślniczą
en It shall ensure that these Rules are published
pl informacja handlowa oznacza każdą formę informacji mającej na celu promowanie, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową, przemysłową lub rzemieślniczą albo osoby wykonującej zawód regulowany
en commercial communication means any form of communication designed to promote, directly or indirectly, the goods, services or image of an undertaking, organisation or person engaged in commercial, industrial or craft activity or practising a regulated profession
pl mając na uwadze, że konkurencyjność zależy również od zdolności zagwarantowania MŚP właściwej ochrony przed nieuczciwymi praktykami handlowymi i mając na uwadze, że produkcja rzemieślnicza stanowi ważny sektor dla wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w Unii Europejskiej
en whereas competitiveness also depends on the ability to guarantee SMEs adequate protection against unfair trading practices; whereas manufacturing production in the European Union is an important sector for economic growth and employment
pl Dodatkowo w przypadku Madery produkcja w przetwórstwie trzciny cukrowej jest niższa niż w innych najbardziej oddalonych regionach ze względu na topografię, klimat, glebę i rzemieślniczy charakter produkcji
en In the case of Madeira, in addition, output from the processing of sugar cane is lower than in other outermost regions, owing to topography, climate, soil and artisanal production
pl Wsparcie oraz promocja tego programu zostaną zapewnione przez odpowiednie organy przedstawicielskie (izby handlowe i przemysłowe oraz stowarzyszenia rzemieślnicze
en The relevant representative bodies (chambers of commerce and industry and craft associations) will be responsible for supporting and promoting this programme
pl osoby fizyczne wykonujące jakąkolwiek działalność przemysłową, handlową, rzemieślniczą lub rolniczą lub osoby świadczące usługi zawodowe, lub inne we Wspólnocie
en natural persons who carry on any industrial, commercial, craft or agricultural activity or who provide professional or other services in the Community
pl w przypadku GBI Business: produkcja i sprzedaż różnego rodzaju drożdży (w tym drożdży świeżych i suszonych dla piekarni rzemieślniczych, przemysłowych i domowych
en for GBI Business: production and sale of different types of yeast (including fresh yeast and dry yeast for artisan, industrial and home bakers
pl Beneficjentami ostatecznymi lub odbiorcami usług w zakresie rozwoju, do których odnosi się niniejszy program, są małe i średnie gospodarstwa rolne, które włączą się w inicjatywy przewidziane w wieloletnich projektach dopuszczonych do finansowania, będące płatnikami VAT zarejestrowanymi w C.C.I.A.A [Izba Przemysłowo-Handlowa, Rolnicza i Rzemieślnicza] i posiadające RLS [delegat pracowników zajmujący się kwestiami bezpieczeństwa] zainteresowanego uzyskaniem wsparcia o wartości co najmniej ‧ EUR, oraz do których skierowane są usługi świadczone przez podmioty wykonawcze
en The end beneficiaries of the development services of this aid scheme are small and medium-sized agricultural holdings taking part in the initiatives covered by the multiannual projects eligible for funding, holders of a VAT number and enrolled in the regional union of the Campania Chambers of Commerce (C.C.I.A.A.) with a standard gross margin including assistance shares for at least EUR ‧, who benefit from the services of the implementing bodies
pl w przypadku udziału członka konsorcjum automatyczne wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podmiotu zrzeszonego, wyłącznie z tego powodu, że posiada on określoną formę prawną (formę konsorcjum trwałego), w przeciwieństwie do innych form prawnych co do istoty identycznych (konsorcjum spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni pracy lub konsorcjum zakładów rzemieślniczych
en where a member of a consortium participates in a tendering procedure for a public contract, the consortium itself is automatically excluded from participation solely on the ground that it has a particular legal form (that of a permanent consortium) rather than another, essentially identical, legal form (that of a grouping of producers' and workers' cooperatives or a grouping of artisan/handicraft businesses); and
pl zwraca się do Państw Członkowskich o opracowanie odpowiednich polityk pozwalających na rozwój nowych źródeł zatrudnienia, na przykład usług na rzecz osób i przedsiębiorstw, ekonomii społecznej, planowania przestrzennego i zarządzania miastem, ochrony środowiska i nowych rodzajów zatrudnienia w przemyśle oraz zawodów tradycyjnych, zwłaszcza w sektorze rzemieślniczym
en Calls on the Member States to put in place suitable policies for developing new sources of jobs such as services for individuals and companies, the social economy, spatial planning and urban management, environmental protection and new industrial trades as well as traditional occupations, especially in the crafts sector
pl wystawy i imprezy organizowane głównie w celach naukowych, technicznych, rzemieślniczych, artystycznych, edukacyjnych lub kulturalnych, sportowych, religijnych czy kultu, związanych z działalnością związków zawodowych, turystycznych lub w celu promowania współpracy międzynarodowej
en EXHIBITIONS AND EVENTS HELD MAINLY FOR SCIENTIFIC, TECHNICAL, HANDICRAFT, ARTISTIC, EDUCATIONAL OR CULTURAL, OR SPORTING REASONS, FOR RELIGIOUS REASONS OR FOR REASONS OF WORSHIP, TRADE UNION ACTIVITY OR TOURISM, OR IN ORDER TO PROMOTE INTERNATIONAL UNDERSTANDING
pl Istnieje potrzeba uproszczenia warunków podejmowania szeregu rodzajów działalności przemysłowej, handlowej i rzemieślniczej w Państwach Członkowskich, w których zawody te są regulowane, przez osoby, które wykonywały daną działalność przez stosowny i wystarczająco długi okres w innym Państwie Członkowskim, z równoczesnym utrzymaniem co do tych rodzajów działalności systemu automatycznego uznawania kwalifikacji na podstawie doświadczenia zawodowego
en There is a need to simplify the rules allowing access to a number of industrial, commercial and craft activities, in Member States where those professions are regulated, in so far as those activities have been pursued for a reasonable and sufficiently recent period of time in another Member State, while maintaining for those activities a system of automatic recognition based on professional experience
pl ramy zasad higieny hamują, czy też wspierają małe przedsiębiorstwa sektora spożywczego o tradycyjnych i/lub rzemieślniczych metodach produkcji
en the hygiene rules will serve to hamper or promote the activities of small food business using primarily artisanal and/or traditional processing procedures
pl wystawy i imprezy organizowane głównie w celach naukowych, technicznych, rzemieślniczych, artystycznych, edukacyjnych lub kulturalnych, sportowych, religijnych czy kultu, związanych z działalnością związków zawodowych, turystycznych lub w celu promowania współpracy międzynarodowej
en exhibitions and events held mainly for scientific, technical, handicraft, artistic, educational or cultural, or sporting reasons, for religious reasons or for reasons of worship, trade union activity or tourism, or in order to promote international understanding
pl Dyrektywa ‧/‧/EWG (art. ‧: w którym rozróżnia się skalę działalności- przemysłową lub rzemieślniczą
en Directive ‧/‧/EEC (Article ‧: where the activity is regarded as being of an industrial or small craft nature
pl Należałoby zatem także w przyszłości pozostawić obszary swobody dla regionalnych osobliwości, tradycyjnych rzemieślniczych metod pracy, szczególnych cech jakościowych i szczególnych sposobów wprowadzania na rynek a jednocześnie zagwarantować konsumentom jednolity i wysoki poziom bezpieczeństwa produktów spożywczych
en In future, too, there is therefore a need to continue to provide freedom for regional specialities, artisanal and traditional procedures, special forms of processing, special qualities of product and special means of marketing and at the same time to guarantee the consumer a uniform and high level of food safety
pl przedsiębiorca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która w ramach praktyk handlowych objętych niniejszą dyrektywą działa w celu wykonywania swojej działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnego zawodu oraz każdą osobę działającą w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy
en trader means any natural or legal person who, in commercial practices covered by this Directive, is acting for purposes relating to his trade, business, craft or profession and anyone acting in the name of or on behalf of a trader
pl wzywa Komisję i Radę do zintensyfikowania instrumentów finansowych skierowanych do małych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw rzemieślniczych, a w szczególności systemów gwarancji wzajemnych
en Calls on the Commission and the Council to strengthen the financial instruments for small and craft enterprises, particularly mutual guarantee systems
pl Kształcenie zawodowe dla MŚP oraz dla sektora rzemieślniczego
en SME-and craft-specific vocational training
pl działalność gospodarcza obejmuje zasadniczo działalność o charakterze przemysłowym, handlowym i zawodowym oraz wykonywanie działalności rzemieślniczej
en Economic activities shall in principle include activities of an industrial, commercial and professional character and activities of craftsmen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2123 zdań frazy warsztat rzemieślniczy.Znalezione w 0,909 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.