Tłumaczenia na język angielski:

  • jobsite   
  • workplace   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "warsztat rzemieślniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wymienione rozporządzenia przewidują różne środki pomocy na rzecz przedsiębiorstw rzemieślniczych i przemysłowych
en The Decrees in question provide for a variety of measures to assist craft and industrial firms
pl Ustawa nacjonalizacyjna z ‧ stycznia ‧ r. nie objęła bowiem małych zakładów rzemieślniczych
en The Nationalisation Law of ‧ January ‧ did not cover small craft firms
pl Ustęp ‧ stosuje się do wszelkich wystaw, targów albo podobnych publicznych pokazów handlowych, przemysłowych, rolnych lub rzemieślniczych, które nie są zorganizowane do celów prywatnych w sklepach lub pomieszczeniach handlowych w celu sprzedaży produktów zagranicznych i w trakcie których produkty pozostają pod dozorem celnym
en Paragraph ‧ shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control
pl Nowością jest także to, że w przyszłości także małe zakłady rzemieślnicze, które do tej pory miały status zakładów zarejestrowanych, będą musiały utrzymywać w pomieszczeniu, w którym odbywa się rozbiór mięsa, temperaturę ‧oC lub zastosować alternatywne procesy
en A new requirement has been introduced whereby, in future, small artisanal enterprises, too, which hitherto had the status of registered enterprise must now maintain a temperature of ‧°C in meat-cutting rooms or else introduce alternative procedures
pl Będziemy musieli jednak dokładnie zbadać również to, czy wymogi, które określiliśmy na przykład dla mikroprzedsiębiorstw, przedsiębiorstw rolnych czy rzemieślniczych są wystarczające, żeby umożliwić im ściąganie należności.
en However, we will have to look very closely at whether the relaxations that we have introduced for micro-businesses, for agricultural undertakings, for example, and for artisan companies, are actually sufficient to enable these enterprises to obtain the money they are owed.
pl Produkcja Kalix Löjrom ma charakter rzemieślniczy, wymaga znacznych umiejętności i długiego doświadczenia
en Kalix Löjrom is produced by hand and requires a high level of expertise and many years experience
pl Beneficjentami ostatecznymi lub odbiorcami usług w zakresie rozwoju, do których odnosi się niniejszy program, są małe i średnie gospodarstwa rolne, które włączą się w inicjatywy przewidziane w wieloletnich projektach dopuszczonych do finansowania, będące płatnikami VAT zarejestrowanymi w C.C.I.A.A (Izba Przemysłowo-Handlowa, Rolnicza i Rzemieślnicza), oraz do których skierowane są usługi świadczone przez podmioty wykonawcze
en The final beneficiaries of the development services of this aid scheme are small and medium-sized agricultural holdings taking part in the initiatives covered by the annual projects eligible for funding, holders of a VAT number and enrolled in the regional union of the Campania Chambers of Commerce (C.C.I.A.A.), who benefit from the services of the implementing bodies
pl Sektor mistrzów-rzemieślników (Mester/Meister/Maître) odpowiadający kształceniu i szkoleniu w zakresie działalności rzemieślniczej nieobjętej tytułem III, rozdział II, niniejszej dyrektywy
en Master craftsman sector (Mester/Meister/Maître), which represents education and training courses concerning skills not covered by Title III, Chapter II, of this Directive
pl Podstawowym celem pomocy jest wsparcie i zdynamizowanie działań w zakresie rozwoju technicznego i promocji rzemieślniczych produktów rolno-spożywczych wytwarzanych we Wspólnocie Autonomicznej Nawarry, z myślą o zwiększeniu ich udziału w rynku lokalnym i krajowym
en The main aim of the aid is to encourage and stimulate measures for the technical development and promotion of the artisanal agri-foodstuffs of the Autonomous Community of Navarre with the aim of increasing market shares at local and national level
pl Wsparcie oraz promocja tego programu zostaną zapewnione przez odpowiednie organy przedstawicielskie (izby handlowe i przemysłowe oraz stowarzyszenia rzemieślnicze
en The relevant representative bodies (chambers of commerce and industry and craft associations) will be responsible for supporting and promoting this programme
pl mając na uwadze, że małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa rzemieślnicze stanowią dwie główne siły napędowe wzrostu zatrudnienia w Europie oraz że odgrywają istotną rolę w konkurencyjności, innowacjach i szkoleniach zawodowych, a także stanowią ważny element spójności społecznej w obszarach miejskich i wiejskich
en whereas small enterprises and craft enterprises are two of the main engines for increasing employment in Europe; whereas they play a vital role in competitiveness and innovation, as well as in professional training, and are an essential element of social cohesion in urban and rural areas
pl trwające łącznie ‧,‧ roku, w tym trzyipółletnie szkolenie zawodowe, podzielone na sześciomiesięczne szkolenie teoretyczne prowadzone w placówce szkolenia zawodowego oraz trzyletnie szkolenie praktyczne w miejscu pracy, zakończone uznanym egzaminem z zakresu działalności rzemieślniczej i uprawniające do używania tytułu Mester
en this course is of a total duration of ‧,‧ years, including three and a half years' vocational training divided into six months' theoretical training provided by the vocational training establishment and three years' practical training received in the workplace, and culminating in a recognised examination relating to the craft and conferring the right to use the title Mester
pl Beneficjentem pomocy będą małe i średnie przedsiębiorstwa budowlane, rzemieślnicze, turystyczne i usługowe określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. w sprawie zastosowania art. ‧ i ‧ Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧) i zlokalizowane w obszarach objętych wycofywaniem pomocy (phasing out) w ramach celu ‧ i/lub obszarze objętym art. ‧ ust. ‧ lit. c) (bez przewidywanego zwiększenia intensywności pomocy
en The scheme will apply to small and medium-sized enterprises, as defined in Annex I to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ January ‧ on the application of Articles ‧ and ‧ of the EC Treaty to State aid to small and medium-sized enterprises (OJ L ‧, ‧.‧.‧), that are active in manufacturing, construction, crafts, tourism and services and are located in an Objective ‧ area, a phasing-out area and/or an Article ‧(c) area
pl Od tego czasu aż do dzisiejszych czasów producenci lokalni i pochodzący z prowincji Toledo nieprzerwanie kontynuują rzemieślniczą produkcję mazapanu, zdobywszy w ten sposób ogromną wiedzą fachową i doświadczenie
en From that time on, marzipan has continuously been made by small-scale local and provincial producers using their vast know-how and experience
pl Produkcja tego napoju zawdzięcza swój wyjątkowy charakter wielowiekowej tradycji warzenia piwa na danym obszarze i przekazywaniu specyficznej formy umiejętności rzemieślniczych z pokolenia na pokolenie aż do obecnych czasów
en The uniqueness of this beer production is the result of a centuries-old tradition of beer brewing in the area concerned and the handing-down from generation to generation of this craft in its specific form until the present day
pl Istnieje potrzeba uproszczenia warunków podejmowania szeregu rodzajów działalności przemysłowej, handlowej i rzemieślniczej w Państwach Członkowskich, w których zawody te są regulowane, przez osoby, które wykonywały daną działalność przez stosowny i wystarczająco długi okres w innym Państwie Członkowskim, z równoczesnym utrzymaniem co do tych rodzajów działalności systemu automatycznego uznawania kwalifikacji na podstawie doświadczenia zawodowego
en There is a need to simplify the rules allowing access to a number of industrial, commercial and craft activities, in Member States where those professions are regulated, in so far as those activities have been pursued for a reasonable and sufficiently recent period of time in another Member State, while maintaining for those activities a system of automatic recognition based on professional experience
pl trwające ‧,‧ roku, w tym czteroipółletnie szkolenie zawodowe podzielone na dwuletnie szkolenie teoretyczne prowadzone w placówce szkolenia zawodowego oraz dwuipółletnie szkolenie praktyczne prowadzone w miejscu pracy, zakończone uznanym egzaminem z zakresu działalności rzemieślniczej i uprawniające do używania tytułu Mester
en This course is of a total duration of ‧,‧ years, including four and a half years' vocational training divided into two years' theoretical training provided by the vocational training establishment and two and a half years' practical training received in the workplace, and culminating in a recognised examination relating to the craft and conferring the right to use the title Mester
pl trwające ‧,‧ roku, w tym czteroipółletnie szkolenie zawodowe podzielone na dwuletnie szkolenie teoretyczne prowadzone w placówce szkolenia zawodowego oraz dwuipółletnie szkolenie praktyczne prowadzone w miejscu pracy, zakończone uznanym egzaminem z zakresu działalności rzemieślniczej i uprawniające do używania tytułu Mester
en this course is of a total duration of ‧,‧ years, including four and a half years' vocational training divided into two years' theoretical training provided by the vocational training establishment and two and a half years' practical training received in the workplace, and culminating in a recognised examination relating to the craft and conferring the right to use the title Mester
pl wzywa do tego, aby trzy fundusze uwzględniały priorytety małych przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw, a zwłaszcza przedsiębiorstw rzemieślniczych, biorąc pod uwagę ich istotną rolę dla spójności i rozwoju regionalnego oraz ich wkład we wzrost i zatrudnienie, a także wzywa do popierania wdrażania zasad i kierunki działania Europejskiej Karty Małych Przedsiębiorstw przyjętej przez Radę Europejską w Feirze w ‧ r
en Calls for the three Funds to take account of the priorities of small and micro enterprises, particularly craft enterprises, given their importance for cohesion and regional development and their contribution to growth and employment, and to support the implementation of the principles and action lines of the European Charter for Small Enterprises adopted by the Feira European Council in
pl Niniejsza dyrektywa nie uniemożliwia Państwom Członkowskim utrzymania lub przyjęcia przepisów w celu zapewnienia szerszej ochrony konsumentów, osób prowadzących działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonujących wolne zawody, jak również ogółu społeczeństwa, w zakresie reklamy wprowadzającej w błąd
en This Directive shall not preclude Member States from retaining or adopting provisions with a view to ensuring more extensive protection, with regard to misleading advertising, for consumers, persons carrying on a trade, business, craft or profession, and the general public
pl trwające łącznie ‧ lat, w tym pięcioletnie szkolenie zawodowe, podzielone na dwuipółletnie szkolenie teoretyczne prowadzone w placówce kształcenia zawodowego oraz dwuipółletnie szkolenie praktyczne prowadzone w miejscu pracy, zakończone uznanym egzaminem w zakresie działalności rzemieślniczej i uprawniające do używania tytułu Mester
en this course is of a total duration of ‧ years, including five years' vocational training divided into two and a half years' theoretical training provided by the vocational training establishment and two and a half years' practical training received in the workplace, and culminating in a recognised examination relating to the craft and conferring the right to use the title Mester
pl proponuje w związku z tym sprawniejsze przekazywanie i wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczenia dorosłych, w szczególności między pokoleniami, w formie projektów mentorskich w celu zwiększenia wsparcia dla działalności przedsiębiorstw i działalności rzemieślniczej; uważa również, że ważne jest, aby tacy mentorzy byli powiązani w sieć umożliwiającą im dzielenie się informacjami i ich wymianę
en Proposes, therefore, the improved transmission and exchange of the knowledge, skills and experience of adults, in particular between the generations, in the form of mentoring schemes to support various entrepreneurial and craft activities; also considers it important that such mentors are linked by a network through which they can share and exchange information
pl w przypadku Lesaffre: produkcja i sprzedaż różnego rodzaju drożdży oraz produktów do wytwarzania pieczywa dla piekarni rzemieślniczych, przemysłowych i domowych
en for Lesaffre: production and sale of different types of yeast and bread-making products for artisan, industrial and home bakers
pl Należy wspierać środowisko sprzyjające działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw i zakładów rzemieślniczych poprzez promowanie wysokiej jakości usług wsparcia, lepsze rozwiązania prawne i podatkowe oraz ochronę socjalną nowych przedsiębiorców.
en A more business-conducive environment for micro and craft enterprises should be supported through the promotion of high-quality support services, better legal and fiscal measures, and social protection for new entrepreneurs.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2123 zdań frazy warsztat rzemieślniczy.Znalezione w 0,83 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.