Tłumaczenia na język angielski:

  • jobsite   
  • workplace   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "warsztat rzemieślniczy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przepis ust. ‧ stosuje się do każdej wystawy, targów lub podobnej publicznej imprezy o charakterze handlowym, przemysłowym, rolniczym lub rzemieślniczym, nieorganizowanej w celach prywatnych w pomieszczeniach lub magazynach handlowych w celu sprzedaży produktów zagranicznych i w trakcie której dane produkty pozostają pod kontrolą celnąParagraph ‧ shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organized for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control
Fałszywe twierdzenie lub stwarzanie wrażenia, że sprzedawca nie działa w celu związanym z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wolnym zawodem lub fałszywe podawanie się za konsumentaFalsely claiming or creating the impression that the trader is not acting for purposes relating to his trade, business, craft or profession, or falsely representing oneself as a consumer
wytwórca szyldów (związane z tym działalności rzemieślnicze) (Schilderherstellung (verbundenes Handwerkmanufacture of signs (linked craft) (Schilderherstellung (verbundenes Handwerk
Pomoc na zakup używanych i nowych statków rybackich oraz na modernizację i wyposażenie używanych statków rybackich, poprzez stosowanie bodźców podatkowych na korzyść osób prawnych i fizycznych wykupujących udziały kapitału spółek w celu finansowania rybołówstwa rzemieślniczegoAid for the purchase of second-hand and new vessels, and for the modernisation and fitting-out of second-hand vessels, by means of tax incentives for natural or legal persons buying shares in companies to finance small-scale fishing
Pszczelarstwo podkarpackie charakteryzuje duża liczba pszczelarzy (ponad ‧) zbierających miód w sposób rzemieślniczy i zgodny z tradycjąA distinctive feature of bee-keeping in the Subcarpathian region is the large number of bee-keepers (more than ‧) harvesting honey on a small-scale, using traditional methods
Sektor mistrzów-rzemieślników (Mester/Meister/Maître) odpowiadający kształceniu i szkoleniu w zakresie działalności rzemieślniczej nieobjętej tytułem ‧ rozdział ‧ niniejszej dyrektywyMaster craftsman sector (Mester/Meister/Maître), which represents education and training courses concerning skills not covered by Title III, Chapter II, of this Directive
* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini – Occasionalmente Spettacolare (Spółdzielnia Rzemieślnicza Ogień i Podobne – Czasem Spektakularne* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini- Occasionalmente Spettacolare (Artisans' Cooperative Fire and Similar- Occasionally Spectacular
zobowiązuje się wspierać wszelkie propozycje Komisji dotyczące promowania MŚP o charakterze rzemieślniczym, takie jak propozycja dotycząca chronionych nazw pochodzenia w odniesieniu do rzemieślniczych produktów niespożywczychUndertakes to support any Commission proposal to promote craft industry SMEs, such as one regarding registered designations of origin for non-food craft products
Dotychczasowy system zaopatrzenie budynku w energię realizowany był poprzez kocioł rzemieślniczy opalany paliwem stałym oraz instalację c.o. wykonaną z grzejników rurowo żebrowych bez zaworów termostatycznychThe system currently used to supply the building with energy has been based on a custom-built solid-fuel boiler and a central heating system comprising gilled-tube radiators without thermostatic valves
w przypadku udziału członka konsorcjum automatyczne wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podmiotu zrzeszonego, wyłącznie z tego powodu, że posiada on określoną formę prawną (formę konsorcjum trwałego), w przeciwieństwie do innych form prawnych co do istoty identycznych (konsorcjum spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni pracy lub konsorcjum zakładów rzemieślniczychwhere a member of a consortium participates in a tendering procedure for a public contract, the consortium itself is automatically excluded from participation solely on the ground that it has a particular legal form (that of a permanent consortium) rather than another, essentially identical, legal form (that of a grouping of producers' and workers' cooperatives or a grouping of artisan/handicraft businesses); and
zwraca się do Państw Członkowskich o opracowanie odpowiednich polityk pozwalających na rozwój nowych źródeł zatrudnienia, na przykład usług na rzecz osób i przedsiębiorstw, ekonomii społecznej, planowania przestrzennego i zarządzania miastem, ochrony środowiska i nowych rodzajów zatrudnienia w przemyśle oraz zawodów tradycyjnych, zwłaszcza w sektorze rzemieślniczymCalls on the Member States to put in place suitable policies for developing new sources of jobs such as services for individuals and companies, the social economy, spatial planning and urban management, environmental protection and new industrial trades as well as traditional occupations, especially in the crafts sector
działalność rzemieślnicząactivities of craftsmen
Ustęp ‧ stosuje się do wystaw handlowych, przemysłowych, rolniczych lub rzemieślniczych, targów lub podobnych wystaw publicznych albo pokazów, które nie są organizowane w celach prywatnych, w sklepach lub pomieszczeniach handlowych przeznaczonych do sprzedaży produktów zagranicznych, oraz podczas których produkty pozostają pod dozorem celnymParagraph ‧ shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organized for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control
Pomoc finansowa dla przedsiębiorstw rzemieślniczych na badania, rozwój i transfer technologiiFinancing for craft firms for research, development and technology transfers
konsument oznacza każdą osobę fizyczną działającą w celach, które nie mieszczą się w ramach jej działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub zawodowejconsumer means any natural person who is acting for purposes which are outside his/her trade, business, craft or profession
Proces wędzenia ma do dzisiaj charakter rzemieślniczy, chociaż miało miejsce przejście od rozpalania stosu drewna na ziemi do systemów alternatywnych, takich jak żarowniki czy inne elementy przenośne, tzw. kuchnie wędzarniczeSmoking is still carried out today using traditional methods, although the wood fire is no longer lit on the ground but in braziers or other moveable apparatuses known as cocinas de ahumado (smoking stoves
zasada de minimis ma na pewno zastosowanie w sektorze przemysłowym i rzemieślniczym, jednak ponieważ władze greckie nie znają dokładnej liczby beneficjentów środków przewidzianych w wymienionych rozporządzeniach, a pułapy pomocy w ramach zasady de minimis oblicza się na okres trzech lat, a nie w odniesieniu do jednorazowego działania, nie można określić, czy pomoc przewidziana w wymienionych rozporządzeniach może rzeczywiście podlegać zasadzie de minimis; w takich okolicznościach, pomoc musi być również przeanalizowana w świetle różnych przepisów mających zastosowanie do ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw zagrożonych od czasu wejścia w życie pierwszego z wymienionych rozporządzeń; jednakże dostępne informacje nie pozwalają na określenie, czy przestrzegano tych przepisówthe de minimis rule does apply in the industrial and craft sectors, but as the Greek authorities do not know the number of beneficiaries of the measures provided for by the Decrees in question and the ceilings on de minimis aid are calculated over a three-year period, rather than for a one-off operation, it is impossible to determine whether or not the aid provided for in the Decrees is actually covered by the de minimis rule; under these circumstances, the aid must also be examined in the light of the various rules for rescuing and restructuring firms in difficulty applicable since the entry into force of the first of the Decrees; however, the information available does not allow a decision to be reached on whether or not those rules have been complied with
zebranie i zabezpieczenie wiedzy wynikającej z doświadczenia, wraz z postawami społecznymi oraz szczególnymi zdolnościami rzemieślniczymi i artystycznymicompile and safeguard knowledge acquired through experience, including knowledge about social behaviour and special handicraft and artistic skills
Z sondaży przeprowadzonych przez Handwerkskammer für Schwaben (Izbę Rzemieślniczą Szwabii) i Verband mittelständischer Privatbrauereien in Bayern e.V (Związek średniej wielkości prywatnych browarów w Bawarii) również nie wynikało, że inne browary z siedzibą w regionie Nördlinger Ries są zainteresowane używaniem tego oznaczenia geograficznegoSurveys conducted by the Swabian trade corporation and the association of private medium-sized breweries in Bavaria have also shown that no other breweries located in the Nördlinger Ries district are interested in using this geographical indication
Firma tradycyjnie koncentruje się na produkcji wysokiej klasy wyrobów rzemieślniczych oraz prowadzi ich sprzedaż detalicznąThe company has traditionally focused on the production of high-range artisan products, and its commercialisation in retail
Zatem kilka czynników, tj. jakość surowca, rzemieślnicze techniki pracy, a przede wszystkim proces dojrzewania, przyczynia się do nadawania Canestrato di Moliterno niepowtarzalnego charakteruIn conclusion, several factors, such as the quality of the raw material, the artisanal manufacturing techniques but, above all, the ripening, contribute towards giving Canestrato di Moliterno the characteristics which typify it
informacja handlowa oznacza każdą formę informacji mającej na celu promowanie, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową, przemysłową lub rzemieślniczą albo osoby wykonującej zawód regulowanycommercial communication means any form of communication designed to promote, directly or indirectly, the goods, services or image of an undertaking, organisation or person engaged in commercial, industrial or craft activity or practising a regulated profession
Postanowienia ust. ‧ znajdują zastosowanie w odniesieniu do wszelkich wystaw handlowych, przemysłowych, rolniczych czy rzemieślniczych, targów, wystaw lub innych podobnych pokazów publicznych, które nie są organizowane dla celów prywatnych w sklepach czy lokalach, w których prowadzona jest działalność gospodarcza z zamiarem sprzedaży produktów zagranicznych, i podczas których produkty te pozostają pod dozorem celnymParagraph ‧ shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts exhibition, fair or similar public show or display which is not organised for private purposes in shops or business premises with a view to the sale of foreign products, and during which the products remain under customs control
Produkcja tego napoju zawdzięcza swój wyjątkowy charakter wielowiekowej tradycji warzenia piwa na danym obszarze i przekazywaniu specyficznej formy umiejętności rzemieślniczych z pokolenia na pokolenie aż do obecnych czasówThe uniqueness of this beer production is the result of a centuries-old tradition of beer brewing in the area concerned and the handing-down from generation to generation of this craft in its specific form until the present day
Przekazywana z pokolenia na pokolenie, tradycja ta zachowała swój charakter rzemieślniczy i cieszy się wielką renomą potwierdzaną przez powszechne uznanie oraz wyrażaną w różnorodnych źródłach pisanychIts production methods have been handed down from generation to generation, maintaining their craft character, and the product enjoys a great reputation, attested to by the regard in which it is held by the population and by documentary references
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2123 zdań frazy warsztat rzemieślniczy.Znalezione w 1,732 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.