wymowa: IPA: ˈvaʒɨʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • weigh     
  (Verb  ) (verb   )
   
  to determine the weight of an object
   
  to have a certain weight
   
  mieć jakiś ciężar, masę
   
  to determine the weight of an object
   
  to have a certain weight
 • balance         
  (verb, noun   )
 • poise   
  (verb, noun   )
 • scale       
  (verb, noun   )
 • to weigh   
 • weight       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
to weigh (to determine the weight of an object)
 
to weigh (to have a certain weight)
 
określać czyjś ciężar za pomocą wagi
 
~ się → określać własny ciężar za pomocą wagi
 
być w trakcie ustalania, gdy losy nie są pewne
 
ostrożnie, powoli podejmować decyzję, wybierać coś
 
~ się → być w trakcie ustalania, gdy losy nie są pewne
 
określać własny ciężar za pomocą wagi
 
mieć odwagę, by coś zrobić

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (26)

ani się waż!don't you dare!
Ile to ważyhow much does it weigh
mechaniczne urządzenia ważącemechanical weighing devices
nie waż siędon't you dare
powtórne ważeniereweighting
poziom średniej ważonej opłaty za obsługę akceptantaWeighted average merchant service charge
średni koszt ważonyweighted average cost
średni kurs wszystkich transakcji ważony wolumenem obrotówvolume weighted average price
średni ważony horyzontu płynnościowyweighted average liquidity horizon
średni ważony margines dumpinguweighted average dumping margin
średni ważony margines podcięcia cenowegoweighted average price undercutting margin
średni ważony okres życia kredytuaverage weighted life of the repayment term; AWL
średnia ważonaweighted average; weighted mean
średnia ważona cenaweighted average price
średnia ważona cena eksportowaweighted average export price
średnia ważona dla 8-godzinnego czasu pracyeight-hour time weighted average (TWA)
średnia ważona marżaaverage weighted spread
średnia ważona w czasietime-weighted average (TWA)
średnia ważona wartość normalnaweighted average normal value
transakcja o średniej cenie ważonej wolumenemvolume weighted average price transaction
upoważniony podmiot dokonujący ważeniaauthorised weigher
urządzenie ważąceweighing system
w ujęciu ważonym obrotami handlowymitrade-weighted basis
Ważąca perłyWoman Holding a Balance
ważenieweighing; scaling; weighting
ważony czas trwaniaweighted duration

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ważyć", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przedsiębiorstwo przetwórcze nie ma obowiązku systematycznego ważenia, jeśli jego produkcja nie przekracza ‧ ton w ciągu jednego roku gospodarczego i jeśli przedsiębiorstwo to udowodni właściwym władzom Państwa Członkowskiego, że nie ma możliwości skorzystania z systemu publicznego ważenia w promieniu pięciu kilometrówThe obligation to weigh such fodder systematically shall not apply where the production of the undertaking concerned does not exceed ‧ tonnes per marketing year and the undertaking proves to the satisfaction of the competent authority of the Member State that it cannot make use of public weighing facilities located within a radius of five kilometres
W celu przeanalizowania podcięcia cenowego porównano średnią ważoną cen sprzedaży według typu produktu wytwarzanego przez przemysł wspólnotowy dla klientów niepowiązanych na rynku Wspólnoty, dostosowaną do poziomu ex-works, do odpowiadającej średniej ważonej cen rozpatrywanego przywozu, ustalonej na podstawie CIF z odpowiednią korektą uwzględniającą cła i koszty ponoszone po przywozieFor the purposes of analysing price undercutting, the weighted average sales prices per product type of the Community industry to unrelated customers on the Community market, adjusted to an ex-works level, were compared to the corresponding weighted average prices of the imports concerned, established on a cif basis with an appropriate adjustment for the customs duties and post-importation costs
Opinie przyjmuje się większością ‧ głosów, liczba głosów Państw Członkowskich jest ważona zgodnie z art. ‧ ust. ‧ TraktatuOpinions shall be delivered by a majority of ‧ votes, the votes of the Member States being weighted as provided in Article ‧ of the Treaty
Na przemysł użytkowników fluorytu składają się małe, średnie i duże spółki, które poczyniły znaczne inwestycje w ‧ r. Średnia ważona rentowność sektora produkcji związków pochodnych fluorytu wzrosła z ‧% w ‧ r. do ‧% w ‧ rThe fluorspar user industry is composed of small, medium size and large companies which made significant investments in ‧. The weighted average profitability of the fluorspar derivatives sector has increased from ‧ % in ‧ to ‧ % in
W przypadku instytucji, które stosują zasady ważenia ryzyka ekspozycji określone w art. ‧-‧ dyrektywy ‧/.../WE, warunkiem uzyskania stopnia jakości kredytowej jest posiadanie przez dłużnika wewnętrznego ratingu z poziomem prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania (PD) nieprzekraczającym poziomu wyznaczonego dla tego stopnia w skali oceny jakości kredytowej według zasad ważenia ryzyka ekspozycji wobec przedsiębiorców określonych w art. ‧-‧ tej dyrektywyFor institutions which apply the rules for the risk weighting of exposures under Articles ‧ to ‧ of Directive ‧/.../EC, to qualify for a credit quality step the obligor of the exposure shall have an internal rating with a PD equivalent to or lower than that associated with the appropriate credit quality step under the rules for the risk weighting of exposures to corporates under Articles ‧ to ‧ of that Directive
To pozwoliło włączyć do obliczeń jak największą liczbę transakcji, zapewniając przy tym, że średnia ważona cena jednostkowa wszystkich transakcji wywozowych na przedsiębiorstwo eksportujące jest możliwie najbliższa średniej ważonej cenie jednostkowej transakcji wywozowych (danego przedsiębiorstwa), którą wykorzystano do obliczenia marginesu dumpinguThis has allowed to include in the calculations as many transactions as possible, also ensuring that the weighted average unit price of all export transactions per exporting company is as close as possible to the weighted average unit price of export transactions (of this company) which has been used to calculate the dumping margin
Metoda uproszczona traktowana zabezpieczeń finansowych dostępna jest jedynie, jeżeli kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem obliczane są zgodnie z artThe Financial Collateral Simple Method shall be available only where risk‐weighted exposure amounts are calculated under Articles ‧ to
Punkty będą przyznawane z łącznej puli ‧ punktów na podstawie poniższego modelu ważenia; aspekty brane pod uwagę wymienione są pod każdym kryteriumPoints will be allocated out of a total of ‧ on the basis of the following weighting; the aspects taken into account are mentioned below each criterion
W celu obliczenia współczynnika efektywności energetycznej (EEI) modelu pralki dla gospodarstw domowych porównuje się ważone roczne zużycie energii przez taką pralkę w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w ‧ °C przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w ‧ °C przy częściowym załadowaniu ze standardowym rocznym zużyciem energii przez tę pralkęFor the calculation of the Energy Efficiency Index (EEI) of a household washing machine model, the weighted annual energy consumption of a household washing machine for the standard ‧ °C cotton programme at full and partial load and for the standard ‧ °C cotton programme at partial load is compared to its standard annual energy consumption
Jeśli po użyciu metody wskazanej w trzecim akapicie okaże się, że waga jest niższa o więcej niż ‧ % ilości zarejestrowanej w protokołach prowadzącego skład, wówczas prowadzący skład niezwłocznie waży towaryIf, having used the method referred to in the third subparagraph, the weight is more than ‧ % below the quantity recorded in the storekeeper’s accounts, the storekeeper shall immediately weigh the rice
numer identyfikacyjny kontenerów zbiornikowych w przypadkach gdy ryby były przed ważeniem transportowane z portu wyładunkuthe identity number of the tankers in cases where fish has been transported from the port of landing before weighing
Szczegółowe zasady stosowania tego kontyngentu celnego przyjęto w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającym szczegółowe reguły stosowania kontyngentu celnego na cielęta ważące nie więcej niż ‧ kilogramów, pochodzące z niektórych państw trzecichDetailed rules of application for this tariff quota were adopted by Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ laying down detailed rules of application for a tariff quota for calves weighing not more than ‧ kilograms originating in certain third countries
Wyniki badań nad strukturą gospodarstw rolnych klasyfikowanych według europejskich jednostek wielkości oraz rodzaju produkcji rolnej stanowią podstawę do doboru oraz ważenia próby gospodarstw rolnych dla sieci FADNThe results of the farm structure surveys, classified by European size units and type of farming serve as a basis for selecting and weighting the FADN farm sample
Decyzję przyjmuje się większością ‧ głosów, przy czym głosy Państw Członkowskich ważone są zgodnie z art. ‧ akapit drugi TraktatuA majority of ‧ votes shall suffice for a Decision, the votes of the Member States being weighted as laid down in Article ‧ subparagraph ‧ of the Treaty
Przy określaniu poziomów opłat za przejazd wyliczanych na podstawie średniej ważonej pobieranych w odniesieniu do danej sieci infrastruktury lub w odniesieniu do jej wyraźnie określonej części, Państwo Członkowskie uwzględnia różnorodne koszty określone w art. ‧ ustIn determining the levels of weighted average tolls to be charged on the infrastructure network concerned or a clearly defined part of such a network, Member States shall take into account the various costs set out in Article
OBLICZANIE ŚREDNIEJ WAŻONEJ CZASUCALCULATION OF A TIME-WEIGHTED MEAN
Ile ważysz, bokserze?How much do you weigh, slugger?
Obliczanie kwot ekspozycji ważonych ryzykiemCalculating risk‐weighted exposure amounts
% dopasowanej pozycji ważonej okresowością między strefą pierwszą a trzecią% of the matched duration-weighted position between zones one and three
jedna sztuka waży ‧–‧ grambetween ‧ and ‧ grams per unit
Wyniki ważenia pojazdów (pierwotny, oficjalny zapis punktu ważenia pojazdów należy dołączyć do niniejszego świadectwaWeight measurements of goods road vehicles (original and official record of the weighing station shall be affixed to this certificate
Dla producentów eksportujących nieobjętych próbą średni ważony margines dumpingu obliczono w oparciu o margines dumpingu przedsiębiorstw objętych próbąFor the co-operating not sampled exporting producers a weighted average dumping margin based on the dumping margins of the companies in the sample was calculated
Gęstość zaludnienia osad położonych w promieniu (odległości) ‧ km od kamieniołomu: (wagi: ‧,‧–‧,‧, zob. tabela) wskaźnik oddziaływania kamieniołomu (I.‧), wskaźnik jakości powietrza (I.‧), jakości wody (I.‧) oraz poziom hałasu (I.‧) są ważone odpowiednio w trzech zakresach gęstości zaludnieniaPopulation density of settlements which lie within a ‧ km radius (distance) from the quarry site: (weightings: ‧,‧- ‧,‧, see table) quarry impact ratio (I.‧), air quality (I.‧), water quality (I.‧) and noise (I.‧) indicators are weighted in function of three density ranges
Ręczne wózki paletowe są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia ładunku poprzez pompowanie sterownicą, na wysokość wystarczającą do jego przewożenia, nie mają natomiast żadnych dodatkowych funkcji ani zastosowań, jak na przykład: (i) przenoszenie i podnoszenie ładunku w celu umieszczenia na wysokości lub wspomaganie prac magazynowych (wózki paletowe wysokiego składowania); (ii) ustawianie palet jedna na drugiej (wózki podnośnikowe); (iii) podnoszenie ładunku na wysokość roboczą (wózki krzyżakowe); lub (iv) podnoszenie i ważenie ładunku (wózki z wagą) (produkt objęty postępowaniemThe hand pallet trucks are only designed to raise a load, by pumping the tiller, to a height sufficient for transporting and do not have any other additional functions or uses such as for example (i) to move and to lift the loads in order to place them higher or assist in storage of loads (high lifters); (ii) to stack one pallet above the other (stackers); (iii) to lift the load to a working level (scissor lifts); or (iv) to lift and to weigh the loads (weighing trucks) (the product concerned
Skutkiem tego, istotnie wyższy lub celowy dumping, który miał miejsce w drugiej połowie okresu objętego dochodzeniem zostałby nieodpowiednio ukryty poprzez użycie porównania średniej ważonej normalnej wartości ze średnią ważoną cen eksportowych, chyba że dokonanoby porównania średnich ważonych wartości normalnych z cenami wszystkich indywidualnych transakcji wywozowychHence, unless a comparison of a weighted average normal value to prices of all individual export transactions had been used, the significantly higher or targeted dumping which took place during the second half of the investigation period would have been inappropriately disguised by the use of a comparison of a weighted average normal value with a weighted average of export prices
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4929 zdań frazy ważyć.Znalezione w 2,158 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.