wymowa: IPA: ˈvaʒɨʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • weigh     
  (Verb, Verbal  ) (verb   )
   
  to determine the weight of an object
   
  to have a certain weight
   
  mieć jakiś ciężar, masę
   
  to determine the weight of an object
   
  to have a certain weight
   
  to determine the weight of an object
   
  to have a certain weight
 • scale       
  (verb, noun   )
 • balance         
  (verb, noun   )
 • poise   
  (verb, noun   )
 • to weigh   
 • weight       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
to weigh (to determine the weight of an object)
 
to weigh (to have a certain weight)
 
~ się → być w trakcie ustalania, gdy losy nie są pewne
 
określać własny ciężar za pomocą wagi
 
być w trakcie ustalania, gdy losy nie są pewne
 
ostrożnie, powoli podejmować decyzję, wybierać coś
 
~ się → określać własny ciężar za pomocą wagi
 
mieć odwagę, by coś zrobić
 
określać czyjś ciężar za pomocą wagi

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (27)

ani się waż!
don't you dare!
graf ważony
weighted graph
Ile to waży
how much does it weigh
mechaniczne urządzenia ważące
mechanical weighing devices
nie waż się
don't you dare
poziom średniej ważonej opłaty za obsługę akceptanta
Weighted average merchant service charge
średni koszt ważony
weighted average cost
średni ważony horyzontu płynnościowy
weighted average liquidity horizon
średni ważony margines dumpingu
weighted average dumping margin
średni ważony margines podcięcia cenowego
weighted average price undercutting margin
średni ważony okres życia kredytu
average weighted life of the repayment term; AWL
średnia ważona
weighted average; weighted mean
średnia ważona cena
weighted average price
średnia ważona cena eksportowa
weighted average export price
średnia ważona dla 8-godzinnego czasu pracy
eight-hour time weighted average (TWA)
średnia ważona marża
average weighted spread
średnia ważona w czasie
time-weighted average (TWA)
średnia ważona wartość normalna
weighted average normal value
transakcja o średniej cenie ważonej wolumenem
volume weighted average price transaction
urządzenie ważące
weighing system
Ważąca perły
Woman Holding a Balance
ważenie
weighing; scaling; weighting
ważony czas trwania
weighted duration

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ważyć", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ile waży wasze życie?
en How much does your life weigh?
pl ważone roczne zużycie wody w litrach na rok, w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, obliczone zgodnie z pkt ‧ lit. a) załącznika VII
en the weighted annual water consumption in litres per year, rounded up to the nearest integer and calculated in accordance with point ‧(a) of Annex VII
pl W przypadku gdy Komisja ogranicza swoje badanie zgodnie z art. ‧, cło wyrównawcze stosowane na przywóz od eksporterów bądź producentów, którzy ujawnili się zgodnie z art. ‧, lecz nie zostali objęci badaniem, nie przekroczy średniej ważonej kwoty subsydiów stanowiących podstawę dla środków wyrównawczych, ustalonej dla stron stanowiących wzorzec
en When the Commission has limited its examination in accordance with Article ‧, any countervailing duty applied to imports from exporters or producers which have made themselves known in accordance with Article ‧ but were not included in the examination shall not exceed the weighted average amount of countervailable subsidies established for the parties in the sample
pl Ważenie dorsza przy pierwszym wyładunku
en Weighing of cod first landed
pl Metody te powinny obejmować ważenie świeżych bananów w celu ustalenia ich wagi netto oraz sporządzenie świadectw ważenia bananów stwierdzających tę wagę przez podmioty gospodarcze upoważnione przez organy celne
en These methods should include the weighing of fresh bananas, to establish their net weight, and the drawing up of banana weighing certificates attesting that weight, by economic operators authorised by customs authorities
pl Nie należy manipulować tyglami filtracyjnymi i naczynkami wagowymi, pobierać w trakcie suszenia próbek lub pozostałości gołymi rękami, unikać chłodzenia i ważenia
en Avoid handling crucibles and weighing bottles, specimens or residues with bare hands during the drying, cooling and weighing operations
pl Metoda uproszczona traktowana zabezpieczeń finansowych dostępna jest jedynie, jeżeli kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem obliczane są zgodnie z art
en The Financial Collateral Simple Method shall be available only where risk-weighted exposure amounts are calculated under Articles ‧ to
pl Nawet nie waż się kończyć tego zdania!
en Don' t you dare finish that sentence!
pl średnia cena wspólnotowa jest średnią ważoną średnich cen wspólnotowych, o których mowa w lit. a
en the average Community price shall be the weighted average of the average Community prices referred to in point (a
pl Ceny stosowane do obliczenia deflatora dla danej działalności są obliczane jako średnia ważona wskaźników cen dla towarów istotnych dla danej działalności
en The prices used to calculate the deflator for an activity are calculated as a weighted average of the relevant goods price indices for that activity
pl jeżeli ekspozycja stanowi wartość rezydualną, kwotę ekspozycji ważoną ryzykiem w danym roku neleży wyznaczyć w następujący sposób
en except for when the exposure is a residual value in which case it should be provisioned for each year and will be calculated as follows
pl Aby w pełni wykorzystać kapitał, tzn. rozszerzyć ‧ % aktywów ważonych ryzykiem o wskaźnik ‧,‧ (tzn. ‧ podzielone przez współczynnik wypłacalności w wysokości ‧ %), bank musi dokonać ‧,‧-krotnego refinansowania na rynkach finansowych
en In order to use the capital in full, i.e. to expand its ‧ % risk-adjusted assets by a factor of ‧,‧ (i.e. ‧ divided by a solvency ratio of ‧), the bank must refinance itself on the financial markets ‧,‧ times over
pl Stawkę celną za tonę obliczono, stosując pojedynczy margines dumpingu do ważonej średniej wartość cif od tony, którą ustalono dla tych przedsiębiorstw
en The specific duty per tonne has been calculated by applying this single dumping margin to the weighted average cif value per tonne established for these companies
pl Średni ważony margines dumpingu, wyrażony jako odsetek ceny CIF na granicy Unii, w przypadku INEOS Oxide LLC wyniósł ‧,‧ %, natomiast w przypadku Dow Chemical miał wartość ‧ %
en The weighted average dumping margin expressed as a percentage of the CIF value at the Union frontier was ‧,‧ % for INEOS Oxide LLC and ‧ % for Dow Chemical
pl Porównanie poziomu usuwającego szkodę określonego w ramach przeglądu wygaśnięcia oraz średniej ważonej ceny eksportowej pokazało znaczne zaniżanie cen
en The comparison of the injury elimination level as established in the expiry review and the weighted average export price showed significant underselling
pl W celu skonstruowania wartości normalnej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, średni ważony zysk osiągnięty przez każdego z zainteresowanych współpracujących producentów eksportujących z krajowej sprzedaży produktu podobnego dokonanej w zwykłym obrocie handlowym w trakcie okresu dochodzenia oraz poniesione przez niego w związku z tą sprzedażą koszty sprzedaży, koszty ogólne i administracyjne dodano do średniego kosztu produkcji tego producenta eksportującego w okresie dochodzenia
en To construct normal value pursuant to Article ‧ of the basic Regulation, the selling, general and administrative (SG&A) expenses incurred and the weighted average profit realised by each of the co-operating exporting producers concerned on its domestic sales of the like product, in the ordinary course of trade, during the investigation period, was added to their own average cost of production during the investigation period
pl Aby obliczyć ważenie różnych stóp określonych w art. ‧, Państwo Członkowskie powinno podzielić według zastosowanej stawki VAT wszystkie transakcje, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z jego ustawodawstwem krajowym i które nie upoważniają klienta do odliczenia podatku VAT, z uwzględnieniem art. ‧ dyrektywy ‧/EWG oraz spożycia w gospodarstwie rolnym przez rolników ryczałtowych i realizowanej przez nich sprzedaży bezpośredniej dla ostatecznych konsumentów
en In order to calculate the weighting of the various rates as referred to in Article ‧, the Member State shall break down, by VAT rate applied, all transactions which are taxable under its national legislation and which do not entitle the customer to deduction of VAT, account being taken of Article ‧ of Directive ‧/EEC, and consumption on the farm by flat-rate farmers and their direct sales to final consumers
pl Całkowity GWP dla danego preparatu jest średnią ważoną, wyprowadzoną z sumy udziałów masowych poszczególnych substancji pomnożonych przez ich GWP
en The total GWP for a preparation is a weighted average, derived from the sum of the weight fractions of the individual substances multiplied by their GWPs
pl Suszenie i ważenie
en Drying and weighing
pl Organy celne stosują wyniki kontroli wyrywkowej, zaznaczone na świadectwie ważenia bananów, w odniesieniu do całej partii świeżych bananów, których dotyczy świadectwo
en The customs authorities shall apply the results of the sampling shown on the banana weighing certificate to the whole consignment of fresh bananas to which that certificate relates
pl Głosy Państw Członkowskich w ramach Komitetu są ważone zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu
en The votes of the Member States within the Committee shall be weighted as provided for in Article ‧ of the Treaty
pl Waga nieautomatyczna jest zdefiniowana jako urządzenie ważące wymagające interwencji operatora podczas ważenia
en A non-automatic weighing instrument is defined as a weighing instrument requiring the intervention of an operator during weighing
pl w szczególności przywóz z państw trzecich i ponowny wywóz do innych Państw Członkowskich niektórych kategorii mięsa, takich jak mięso ważące poniżej trzech kilogramów lub mięso zawierające pozostałości niektórych substancji, które nie są jeszcze objęte zharmonizowanymi przepisami wspólnotowymi, podlegają w dalszym ciągu przepisom zdrowotnym importującego Państwa Członkowskiego
en whereas, in particular, importation from third countries and re-exportation to other Member States of certain categories of meat, such as meat weighing less than ‧ kilograms, or meat containing residues of certain substances which are not yet covered by harmonized Community rules, remain subject to the health legislation of the importing Member State
pl Z informacji przedstawionych przez współpracujących eksporterów wymienionych w motywie ‧ wynika, że wywóz do państw trzecich odbywał się po średniej ważonej cenie eksportowej znacząco niższej od ceny sprzedaży przemysłu wspólnotowego we Wspólnocie
en The information provided by the cooperating exporters mentioned above in recital ‧, showed that exports to third countries were made at a weighted average export price significantly below the Community industry sales prices in the Community
pl Metoda uproszczona traktowana zabezpieczeń finansowych dostępna jest jedynie, jeżeli kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem obliczane są zgodnie z art
en The Financial Collateral Simple Method shall be available only where risk‐weighted exposure amounts are calculated under Articles ‧ to
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4929 zdań frazy ważyć.Znalezione w 0,889 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.