wymowa: IPA: ˈvaʒɨʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • weigh     
  (Verb  ) (verb   )
   
  to determine the weight of an object
   
  to have a certain weight
   
  mieć jakiś ciężar, masę
   
  to determine the weight of an object
   
  to have a certain weight
 • balance         
  (verb, noun   )
 • poise   
  (verb, noun   )
 • scale       
  (verb, noun   )
 • to weigh   
 • weight       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
to weigh (to determine the weight of an object)
 
to weigh (to have a certain weight)
 
~ się → być w trakcie ustalania, gdy losy nie są pewne
 
określać własny ciężar za pomocą wagi
 
być w trakcie ustalania, gdy losy nie są pewne
 
ostrożnie, powoli podejmować decyzję, wybierać coś
 
~ się → określać własny ciężar za pomocą wagi
 
mieć odwagę, by coś zrobić
 
określać czyjś ciężar za pomocą wagi

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (26)

ani się waż!
don't you dare!
Ile to waży
how much does it weigh
mechaniczne urządzenia ważące
mechanical weighing devices
nie waż się
don't you dare
poziom średniej ważonej opłaty za obsługę akceptanta
Weighted average merchant service charge
średni koszt ważony
weighted average cost
średni ważony horyzontu płynnościowy
weighted average liquidity horizon
średni ważony margines dumpingu
weighted average dumping margin
średni ważony margines podcięcia cenowego
weighted average price undercutting margin
średni ważony okres życia kredytu
average weighted life of the repayment term; AWL
średnia ważona
weighted average; weighted mean
średnia ważona cena
weighted average price
średnia ważona cena eksportowa
weighted average export price
średnia ważona dla 8-godzinnego czasu pracy
eight-hour time weighted average (TWA)
średnia ważona marża
average weighted spread
średnia ważona w czasie
time-weighted average (TWA)
średnia ważona wartość normalna
weighted average normal value
transakcja o średniej cenie ważonej wolumenem
volume weighted average price transaction
urządzenie ważące
weighing system
Ważąca perły
Woman Holding a Balance
ważenie
weighing; scaling; weighting
ważony czas trwania
weighted duration

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ważyć", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przedsiębiorstwo przetwórcze nie ma obowiązku systematycznego ważenia, jeśli jego produkcja nie przekracza ‧ ton w ciągu jednego roku gospodarczego i jeśli przedsiębiorstwo to udowodni właściwym władzom Państwa Członkowskiego, że nie ma możliwości skorzystania z systemu publicznego ważenia w promieniu pięciu kilometrów
en The obligation to weigh such fodder systematically shall not apply where the production of the undertaking concerned does not exceed ‧ tonnes per marketing year and the undertaking proves to the satisfaction of the competent authority of the Member State that it cannot make use of public weighing facilities located within a radius of five kilometres
pl W celu przeanalizowania podcięcia cenowego porównano średnią ważoną cen sprzedaży według typu produktu wytwarzanego przez przemysł wspólnotowy dla klientów niepowiązanych na rynku Wspólnoty, dostosowaną do poziomu ex-works, do odpowiadającej średniej ważonej cen rozpatrywanego przywozu, ustalonej na podstawie CIF z odpowiednią korektą uwzględniającą cła i koszty ponoszone po przywozie
en For the purposes of analysing price undercutting, the weighted average sales prices per product type of the Community industry to unrelated customers on the Community market, adjusted to an ex-works level, were compared to the corresponding weighted average prices of the imports concerned, established on a cif basis with an appropriate adjustment for the customs duties and post-importation costs
pl Opinie przyjmuje się większością ‧ głosów, liczba głosów Państw Członkowskich jest ważona zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu
en Opinions shall be delivered by a majority of ‧ votes, the votes of the Member States being weighted as provided in Article ‧ of the Treaty
pl Na przemysł użytkowników fluorytu składają się małe, średnie i duże spółki, które poczyniły znaczne inwestycje w ‧ r. Średnia ważona rentowność sektora produkcji związków pochodnych fluorytu wzrosła z ‧% w ‧ r. do ‧% w ‧ r
en The fluorspar user industry is composed of small, medium size and large companies which made significant investments in ‧. The weighted average profitability of the fluorspar derivatives sector has increased from ‧ % in ‧ to ‧ % in
pl W przypadku instytucji, które stosują zasady ważenia ryzyka ekspozycji określone w art. ‧-‧ dyrektywy ‧/.../WE, warunkiem uzyskania stopnia jakości kredytowej jest posiadanie przez dłużnika wewnętrznego ratingu z poziomem prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania (PD) nieprzekraczającym poziomu wyznaczonego dla tego stopnia w skali oceny jakości kredytowej według zasad ważenia ryzyka ekspozycji wobec przedsiębiorców określonych w art. ‧-‧ tej dyrektywy
en For institutions which apply the rules for the risk weighting of exposures under Articles ‧ to ‧ of Directive ‧/.../EC, to qualify for a credit quality step the obligor of the exposure shall have an internal rating with a PD equivalent to or lower than that associated with the appropriate credit quality step under the rules for the risk weighting of exposures to corporates under Articles ‧ to ‧ of that Directive
pl To pozwoliło włączyć do obliczeń jak największą liczbę transakcji, zapewniając przy tym, że średnia ważona cena jednostkowa wszystkich transakcji wywozowych na przedsiębiorstwo eksportujące jest możliwie najbliższa średniej ważonej cenie jednostkowej transakcji wywozowych (danego przedsiębiorstwa), którą wykorzystano do obliczenia marginesu dumpingu
en This has allowed to include in the calculations as many transactions as possible, also ensuring that the weighted average unit price of all export transactions per exporting company is as close as possible to the weighted average unit price of export transactions (of this company) which has been used to calculate the dumping margin
pl Metoda uproszczona traktowana zabezpieczeń finansowych dostępna jest jedynie, jeżeli kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem obliczane są zgodnie z art
en The Financial Collateral Simple Method shall be available only where risk‐weighted exposure amounts are calculated under Articles ‧ to
pl Punkty będą przyznawane z łącznej puli ‧ punktów na podstawie poniższego modelu ważenia; aspekty brane pod uwagę wymienione są pod każdym kryterium
en Points will be allocated out of a total of ‧ on the basis of the following weighting; the aspects taken into account are mentioned below each criterion
pl W celu obliczenia współczynnika efektywności energetycznej (EEI) modelu pralki dla gospodarstw domowych porównuje się ważone roczne zużycie energii przez taką pralkę w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w ‧ °C przy pełnym i częściowym załadowaniu oraz w przypadku standardowego programu prania tkanin bawełnianych w ‧ °C przy częściowym załadowaniu ze standardowym rocznym zużyciem energii przez tę pralkę
en For the calculation of the Energy Efficiency Index (EEI) of a household washing machine model, the weighted annual energy consumption of a household washing machine for the standard ‧ °C cotton programme at full and partial load and for the standard ‧ °C cotton programme at partial load is compared to its standard annual energy consumption
pl Jeśli po użyciu metody wskazanej w trzecim akapicie okaże się, że waga jest niższa o więcej niż ‧ % ilości zarejestrowanej w protokołach prowadzącego skład, wówczas prowadzący skład niezwłocznie waży towary
en If, having used the method referred to in the third subparagraph, the weight is more than ‧ % below the quantity recorded in the storekeeper’s accounts, the storekeeper shall immediately weigh the rice
pl numer identyfikacyjny kontenerów zbiornikowych w przypadkach gdy ryby były przed ważeniem transportowane z portu wyładunku
en the identity number of the tankers in cases where fish has been transported from the port of landing before weighing
pl Szczegółowe zasady stosowania tego kontyngentu celnego przyjęto w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającym szczegółowe reguły stosowania kontyngentu celnego na cielęta ważące nie więcej niż ‧ kilogramów, pochodzące z niektórych państw trzecich
en Detailed rules of application for this tariff quota were adopted by Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ laying down detailed rules of application for a tariff quota for calves weighing not more than ‧ kilograms originating in certain third countries
pl Wyniki badań nad strukturą gospodarstw rolnych klasyfikowanych według europejskich jednostek wielkości oraz rodzaju produkcji rolnej stanowią podstawę do doboru oraz ważenia próby gospodarstw rolnych dla sieci FADN
en The results of the farm structure surveys, classified by European size units and type of farming serve as a basis for selecting and weighting the FADN farm sample
pl Decyzję przyjmuje się większością ‧ głosów, przy czym głosy Państw Członkowskich ważone są zgodnie z art. ‧ akapit drugi Traktatu
en A majority of ‧ votes shall suffice for a Decision, the votes of the Member States being weighted as laid down in Article ‧ subparagraph ‧ of the Treaty
pl Przy określaniu poziomów opłat za przejazd wyliczanych na podstawie średniej ważonej pobieranych w odniesieniu do danej sieci infrastruktury lub w odniesieniu do jej wyraźnie określonej części, Państwo Członkowskie uwzględnia różnorodne koszty określone w art. ‧ ust
en In determining the levels of weighted average tolls to be charged on the infrastructure network concerned or a clearly defined part of such a network, Member States shall take into account the various costs set out in Article
pl OBLICZANIE ŚREDNIEJ WAŻONEJ CZASU
en CALCULATION OF A TIME-WEIGHTED MEAN
pl Ile ważysz, bokserze?
en How much do you weigh, slugger?
pl Obliczanie kwot ekspozycji ważonych ryzykiem
en Calculating risk‐weighted exposure amounts
pl % dopasowanej pozycji ważonej okresowością między strefą pierwszą a trzecią
en % of the matched duration-weighted position between zones one and three
pl jedna sztuka waży ‧–‧ gram
en between ‧ and ‧ grams per unit
pl Wyniki ważenia pojazdów (pierwotny, oficjalny zapis punktu ważenia pojazdów należy dołączyć do niniejszego świadectwa
en Weight measurements of goods road vehicles (original and official record of the weighing station shall be affixed to this certificate
pl Dla producentów eksportujących nieobjętych próbą średni ważony margines dumpingu obliczono w oparciu o margines dumpingu przedsiębiorstw objętych próbą
en For the co-operating not sampled exporting producers a weighted average dumping margin based on the dumping margins of the companies in the sample was calculated
pl Gęstość zaludnienia osad położonych w promieniu (odległości) ‧ km od kamieniołomu: (wagi: ‧,‧–‧,‧, zob. tabela) wskaźnik oddziaływania kamieniołomu (I.‧), wskaźnik jakości powietrza (I.‧), jakości wody (I.‧) oraz poziom hałasu (I.‧) są ważone odpowiednio w trzech zakresach gęstości zaludnienia
en Population density of settlements which lie within a ‧ km radius (distance) from the quarry site: (weightings: ‧,‧- ‧,‧, see table) quarry impact ratio (I.‧), air quality (I.‧), water quality (I.‧) and noise (I.‧) indicators are weighted in function of three density ranges
pl Ręczne wózki paletowe są przeznaczone wyłącznie do podnoszenia ładunku poprzez pompowanie sterownicą, na wysokość wystarczającą do jego przewożenia, nie mają natomiast żadnych dodatkowych funkcji ani zastosowań, jak na przykład: (i) przenoszenie i podnoszenie ładunku w celu umieszczenia na wysokości lub wspomaganie prac magazynowych (wózki paletowe wysokiego składowania); (ii) ustawianie palet jedna na drugiej (wózki podnośnikowe); (iii) podnoszenie ładunku na wysokość roboczą (wózki krzyżakowe); lub (iv) podnoszenie i ważenie ładunku (wózki z wagą) (produkt objęty postępowaniem
en The hand pallet trucks are only designed to raise a load, by pumping the tiller, to a height sufficient for transporting and do not have any other additional functions or uses such as for example (i) to move and to lift the loads in order to place them higher or assist in storage of loads (high lifters); (ii) to stack one pallet above the other (stackers); (iii) to lift the load to a working level (scissor lifts); or (iv) to lift and to weigh the loads (weighing trucks) (the product concerned
pl Skutkiem tego, istotnie wyższy lub celowy dumping, który miał miejsce w drugiej połowie okresu objętego dochodzeniem zostałby nieodpowiednio ukryty poprzez użycie porównania średniej ważonej normalnej wartości ze średnią ważoną cen eksportowych, chyba że dokonanoby porównania średnich ważonych wartości normalnych z cenami wszystkich indywidualnych transakcji wywozowych
en Hence, unless a comparison of a weighted average normal value to prices of all individual export transactions had been used, the significantly higher or targeted dumping which took place during the second half of the investigation period would have been inappropriately disguised by the use of a comparison of a weighted average normal value with a weighted average of export prices
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4929 zdań frazy ważyć.Znalezione w 1,674 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.