wymowa: IPA: ˈvaʒɨʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • weigh     
  (Verb  ) (verb   )
   
  to determine the weight of an object
   
  to have a certain weight
   
  mieć jakiś ciężar, masę
   
  to determine the weight of an object
   
  to have a certain weight
 • balance         
  (verb, noun   )
 • poise   
  (verb, noun   )
 • scale       
  (verb, noun   )
 • to weigh   
 • weight       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
to weigh (to determine the weight of an object)
 
to weigh (to have a certain weight)
 
~ się → być w trakcie ustalania, gdy losy nie są pewne
 
określać własny ciężar za pomocą wagi
 
być w trakcie ustalania, gdy losy nie są pewne
 
ostrożnie, powoli podejmować decyzję, wybierać coś
 
~ się → określać własny ciężar za pomocą wagi
 
mieć odwagę, by coś zrobić
 
określać czyjś ciężar za pomocą wagi

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (26)

ani się waż!
don't you dare!
Ile to waży
how much does it weigh
mechaniczne urządzenia ważące
mechanical weighing devices
nie waż się
don't you dare
poziom średniej ważonej opłaty za obsługę akceptanta
Weighted average merchant service charge
średni koszt ważony
weighted average cost
średni ważony horyzontu płynnościowy
weighted average liquidity horizon
średni ważony margines dumpingu
weighted average dumping margin
średni ważony margines podcięcia cenowego
weighted average price undercutting margin
średni ważony okres życia kredytu
average weighted life of the repayment term; AWL
średnia ważona
weighted average; weighted mean
średnia ważona cena
weighted average price
średnia ważona cena eksportowa
weighted average export price
średnia ważona dla 8-godzinnego czasu pracy
eight-hour time weighted average (TWA)
średnia ważona marża
average weighted spread
średnia ważona w czasie
time-weighted average (TWA)
średnia ważona wartość normalna
weighted average normal value
transakcja o średniej cenie ważonej wolumenem
volume weighted average price transaction
urządzenie ważące
weighing system
Ważąca perły
Woman Holding a Balance
ważenie
weighing; scaling; weighting
ważony czas trwania
weighted duration

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ważyć", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ważona wartość referencyjna ChZT w odniesieniu do produkcji masy obliczana jest w ten sam sposób – jako suma wykorzystanych ważonych wartości referencyjnych w odniesieniu do każdej masy i dodanych do wartości referencyjnej w odniesieniu do produkcji papieru, co daje całkowitą wartość referencyjną ChZT – ChZTrefsuma
en The weighted COD reference value for the pulp production shall be calculated in the same manner, as the sum of the weighted reference values for each pulp used, and added to the reference value for the paper production to give a total COD reference value CODreftotal
pl Stowarzyszenie reprezentujące przemysł Indii stwierdziło, że rzeczywista średnia ważona wysokość dla trzech spółek poddanych badaniu znajdowała się poniżej progu de minimis i w związku z tym
en The Association representing the industry in India claimed that the genuine weighted average subsidy amount of the three investigated companies was below the de minimis threshold and therefore
pl Jak przewidziano w art. ‧ ust. ‧, w odniesieniu do pozycji sekurytyzacyjnych, którym przypisuje się wagę ryzyka ‧ %, instytucje kredytowe mogą pomniejszać o wartość ekspozycji tej pozycji fundusze własne jako alternatywa wobec włączenia wspomnianej pozycji do obliczeń kwot ekspozycji ważonych ryzykiem
en As provided in Article ‧, in respect of a securitisation position in respect of which a ‧ % risk weight applies, credit institutions may, as an alternative to including the position in their calculation of risk-weighted exposure amounts, deduct from own funds the exposure value of the position
pl Nie waż się tego mi założyć!
en Don' t you dare put this on me!
pl Informacjami wykorzystanymi przy obliczaniu średnich ważonych cen zarządza państwo członkowskie, przestrzegając zasad poufności
en The information used for calculating weighted average prices will be managed by Member States, respecting confidentiality rules
pl ważonej średniej kroczącej (MWA) określonej w sekcji
en moving weighted average (MWA), as specified in section
pl W świetle ustaleń mówiących, że ogólnokrajowe średnie ważone marginesy dumpingu dla przywozu pochodzącego z Korei i Tajwanu są na poziomie de minimis, nie nakłada się żadnych tymczasowych ceł w odniesieniu do przywozu z tych krajów
en In the light of the findings that the countrywide weighted average dumping margins for imports originating in Korea and Taiwan are de minimis, no provisional anti-dumping duties as regards imports originating in these countries are imposed
pl w celu uwzględnienia w największym stopniu rzeczywistych warunków produkcji, tak wyrobów, jak i grup wyrobów, zasady takie muszą przewidywać ważenie obciążeń podatkowych
en Whereas, in order to take into account as far as possible the actual conditions in which a product or group of products is produced, such rules must provide for weighting of the tax burdens
pl Ahh... nie!Nie waż się
en Ahh... don' t! don' t you
pl Średni ważony margines dumpingu, wyrażony jako procent ceny importowej CIF granica Wspólnoty, jest znaczny w przypadku dwóch tajwańskich producentów eksportujących, Far Eastern Textile Corporation i Nan Ya Plastics Corporation, których udział w wywozie do Wspólnoty wynosi praktycznie ‧ %
en The weighted average dumping margin, as a percentage of the CIF Community-frontier import price, is significant for the two Taiwanese exporting producers, Far Eastern Textile Corporation and Nan Ya Plastics Corporation, covering virtually the total of the Taiwanese exports to the Community
pl Suszenie porcji badanej w temp. ‧ °C ± ‧ °C do uzyskania stałej masy i ważenie w celu określenia ubytku masy
en Drying of a test portion at ‧ ± ‧ °C to constant mass and weighing to determine the loss of mass
pl W celu zapewnienia równego traktowania nowych eksporterów i współpracujących przedsiębiorstw niewłączonych do próby, wymienionych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, uważa się, że należy wprowadzić przepis przewidujący, iż średnie ważone cło nałożone na tą drugą kategorię przedsiębiorstw będzie miało zastosowanie do nowych eksporterów, którzy w przeciwnym razie byliby uprawnieni do przeglądu zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego
en In order to ensure equal treatment between any new exporters and the cooperating companies not included in the sample, mentioned in the Annex to this Regulation, it is considered that provision should be made for the weighted average duty imposed on the latter companies to be applied to any new exporters which would otherwise be entitled to a review pursuant to Article ‧ of the basic Regulation
pl Aby włączyć nowy samolot do floty użytkowanej według wartości masy dla floty, operator musi sprawdzić poprzez ważenie lub obliczenie, czy jego rzeczywiste wartości mieszczą się w granicach tolerancji określonych w pkt ‧ ppkt (ii) powyżej
en To add an aeroplane to a fleet operated with fleet values, the operator must verify by weighing or computation that its actual values fall within the tolerances specified in subparagraph ‧(ii) above
pl Temperatura komory (lub pomieszczenia), w którym kondycjonuje się i waży filtry do pobierania próbek cząstek stałych utrzymuje się w zakresie ‧K ± ‧ K (‧ °C ± ‧ °C) podczas kondycjonowania i ważenia wszystkich filtrów
en The temperature of the chamber (or room) in which the particulate filters are conditioned and weighed shall be maintained to within ‧ K ± ‧ K (‧ °C ± ‧ °C) during all filter conditioning and weighing
pl w szczególności przywóz z państw trzecich i ponowny wywóz do innych Państw Członkowskich niektórych kategorii mięsa, takich jak mięso ważące poniżej ‧ kilogramów lub mięso zawierające pozostałości niektórych substancji, które nie są jeszcze objęte zharmonizowanymi przepisami wspólnotowymi, podlegają w dalszym ciągu przepisom zdrowotnym Państwa Członkowskiego przywozu z jednoczesnym poszanowaniem ogólnych postanowień Traktatu
en whereas in particular, import from third countries and re-export to other Member States of certain categories of meat, such as meat weighing less than ‧ kilograms, or meat containing residues of certain substances, which are not yet covered by Community rules or by rules which need to be further harmonized, remain subject to the health legislation of the importing Member State, while respecting the general provisions of the Treaty
pl W Komitecie głosy Państw Członkowskich waży się zgodnie z postanowieniami art. ‧ ust. ‧ Traktatu
en Within the Committee the votes of the Member States shall be weighted as provided in Article ‧ of the Treaty
pl Jak wskazano w pkt ‧ (przypis ‧) komunikatu w sprawie restrukturyzacji, szczególne kryteria i okoliczności wiążące się z obowiązkiem przedstawienia planu restrukturyzacji obejmują w szczególności, ale nie tylko, przypadki, w których bank znajdujący się w trudnej sytuacji został dokapitalizowany przez państwo lub w których bank, którego aktywa są przedmiotem środka ratowania przedsiębiorstwa, otrzymał już pomoc państwa, w jakiejkolwiek formie, która ma udział w pokryciu lub uniknięciu strat i która przekracza w całej swej kwocie ‧ % wszystkich aktywów ważonych ryzykiem
en As indicated under point ‧ (footnote ‧) of the Restructuring Communication, the specific criteria and circumstances leading to the obligation to present a restructuring plan refer in particular, but not exclusively, to situations where a distressed bank has been recapitalised by the State, or where a bank benefiting from asset relief has already received State aid in whatever form that contributes to coverage or avoidance of losses which altogether exceeds ‧ % of the total bank’s risk-weighted assets
pl Dane otrzymane z ważenia wykorzystuje się przy wypełnianiu deklaracji wyładunkowych i karty sprzedaży
en The figure resulting from the weighing shall be used for the completion of landing declarations and sales notes
pl Jednakże normalna wartość ustalona w oparciu o średnią ważoną może zostać porównana z cenami wszystkich poszczególnych transakcji wywozowych do Wspólnoty, o ile istnieje struktura cen eksportowych, znacząco odbiegających od siebie w zależności od nabywcy, regionu lub okresu, zaś metody przewidziane w pierwszym zdaniu tego ustępu nie odzwierciedlałyby pełnego zakresu praktyk dumpingowych
en However, a normal value established on a weighted average basis may be compared to prices of all individual export transactions to the Community, if there is a pattern of export prices which differs significantly among different purchasers, regions or time periods, and if the methods specified in the first sentence of this paragraph would not reflect the full degree of dumping being practised
pl Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ przewiduje, że ilościami zbóż kwalifikującymi się do refundacji wywozowych są ilości objęte kontrolą i poddane destylacji oraz ważone przy zastosowaniu współczynnika ustalanego corocznie w stosunku do każdego zainteresowanego Państwa Członkowskiego
en Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ lays down that the quantities of cereals eligible for the refund are to be the quantities placed under control and distilled, weighted by a coefficient to be fixed annually for each Member State concerned
pl W przypadkach gdy wielkość sprzedaży danego typu produktu, sprzedawanego po cenie sprzedaży netto równej lub wyższej od obliczonych jednostkowych kosztów produkcji, przekraczała ‧ % wielkości sprzedaży ogółem dla tego typu, a średnia cena ważona tego typu była równa lub wyższa od jednostkowych kosztów produkcji, wartość normalna ustalana była w oparciu o rzeczywistą cenę krajową, określoną jako średnia ważona cen sprzedaży krajowej ogółem tego typu zrealizowanej podczas okresu postępowania wyjaśniającego, bez względu na to, czy była to sprzedaż z zyskiem, czy nie
en In cases where the sales volume of a product type, sold at a net sales price equal to or above the calculated unit cost of production, represented ‧ % or more of the total sales volume of that type, and where the weighted average price of that type was equal to or above the unit cost of production, normal value was based on the actual domestic price, calculated as a weighted average of the prices of all domestic sales of that type made during the IP, irrespective of whether these sales were profitable or not
pl w przypadku instytucji kredytowych stosujących własne oszacowania wartości LGD do obliczenia kwot ekspozycji ważonych ryzykiem – średnią wartość LGD ważoną ryzykiem w ujęciu procentowym
en for the credit institutions using own LGD estimates for the calculation of risk‐weighted exposure amounts, the exposure-weighted average LGD in percentage
pl W takim przypadku gwarancja, nawet jeśli jej cała kwota stopniowo ulegnie zmniejszeniu (wskutek nadwyżek rocznych banku i zmniejszeniu aktywów ważonych ryzykiem itp.), musiałaby ulec przedłużeniu na czas nieokreślony
en In this scenario, the guarantee, even if progressively reduced (by the annual positive results of the Bank, the decreased risk assets, etc.), has to be prolonged for an unknown period
pl Wobec braku sprzedaży na rynku krajowym, wartość normalna została oszacowana na podstawie przepisów art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego poprzez zsumowanie poniesionych kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych (SG&A) oraz średniego ważonego zysku ze średnimi kosztami produkcji notowanymi przez Xinhui Alida w ODP
en Given the absence of any domestic sales, normal value was constructed on the basis of the provisions of Article ‧ of the basic Regulation by adding selling, general and administrative (SGA) expenses incurred and weighted average profit to the average manufacturing cost of Xinhui Alida during the RIP
pl Stosuje się wartości prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania (PD), straty z tytułu niewykonania zobowiązań (LGD) oraz terminu rozliczenia (M) wykorzystywane do obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem oraz kwot oczekiwanych strat, określonych w części ‧, ustalone przez instytucję kredytową zgodnie z częścią ‧, z zastrzeżeniem następujących warunków
en The input parameters PD, LGD and maturity value (M) into the calculation of risk weighted exposure amounts and expected loss amounts specified in Part ‧ shall be those estimated by the credit institution in accordance with Part ‧, subject to the following provisions
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4929 zdań frazy ważyć.Znalezione w 1,145 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.