wymowa: IPA: ˈvaʒɨʨ̑

Tłumaczenia na język angielski:

 • weigh     
  (Verb  ) (verb   )
   
  to determine the weight of an object
   
  to have a certain weight
   
  mieć jakiś ciężar, masę
   
  to determine the weight of an object
   
  to have a certain weight
 • balance         
  (verb, noun   )
 • poise   
  (verb, noun   )
 • scale       
  (verb, noun   )
 • to weigh   
 • weight       
  (verb, noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
to weigh (to determine the weight of an object)
 
to weigh (to have a certain weight)
 
~ się → być w trakcie ustalania, gdy losy nie są pewne
 
określać własny ciężar za pomocą wagi
 
być w trakcie ustalania, gdy losy nie są pewne
 
ostrożnie, powoli podejmować decyzję, wybierać coś
 
~ się → określać własny ciężar za pomocą wagi
 
mieć odwagę, by coś zrobić
 
określać czyjś ciężar za pomocą wagi

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (26)

ani się waż!
don't you dare!
Ile to waży
how much does it weigh
mechaniczne urządzenia ważące
mechanical weighing devices
nie waż się
don't you dare
poziom średniej ważonej opłaty za obsługę akceptanta
Weighted average merchant service charge
średni koszt ważony
weighted average cost
średni ważony horyzontu płynnościowy
weighted average liquidity horizon
średni ważony margines dumpingu
weighted average dumping margin
średni ważony margines podcięcia cenowego
weighted average price undercutting margin
średni ważony okres życia kredytu
average weighted life of the repayment term; AWL
średnia ważona
weighted average; weighted mean
średnia ważona cena
weighted average price
średnia ważona cena eksportowa
weighted average export price
średnia ważona dla 8-godzinnego czasu pracy
eight-hour time weighted average (TWA)
średnia ważona marża
average weighted spread
średnia ważona w czasie
time-weighted average (TWA)
średnia ważona wartość normalna
weighted average normal value
transakcja o średniej cenie ważonej wolumenem
volume weighted average price transaction
urządzenie ważące
weighing system
Ważąca perły
Woman Holding a Balance
ważenie
weighing; scaling; weighting
ważony czas trwania
weighted duration

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ważyć", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Transakcje odnoszące się do poszczególnych akcji w transakcji portfelowej oraz transakcje o średniej cenie ważonej wolumenem obrotu
en Transactions related to an individual share in a portfolio trade and volume weighted average price transactions
pl Nie waż się go tknąć
en Don' t you touch him
pl ważenie to oparte jest na liczbie ludności i produkcie krajowym brutto (PKB) każdego Państwa Członkowskiego i reguluje kwestię wkładu do kapitału EBC, przekazania zagranicznych aktywów rezerwowych KBC do EBC, podziału dochodu pienięż nego KBC, jak również podziału zysków i udziału w stratach EBC
en this weighting is based on the population and gross domestic product of each Member State and governs the contributions to the ECB 's capital, the transfers of the NCB 's foreign reserve assets to the ECB, the monetary income allocation of the NCBs, and the distribution of profits and sharing of losses of the ECB
pl W ramach Komitetu głosy Państw Członkowskich są ważone zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu
en Within the Committee the votes of Member States shall be weighted in accordance with Article ‧ of the Treaty
pl Urzędy celne sprawdzają wagę netto świeżych bananów wpisaną na świadectwach ważenia bananów, na podstawie analizy ryzyka, w odniesieniu do co najmniej ‧ % łącznej liczby świadectw ważenia bananów przedstawionych w danym roku, bądź poprzez obecność przy ważeniu reprezentatywnych próbek bananów przez upoważniony podmiot dokonujący ważenia, bądź samodzielnie ważąc te próbki zgodnie z procedurą określoną w pkt ‧, ‧ i ‧ załącznika ‧b
en Customs offices shall verify the net weight of fresh bananas entered on banana weighing certificates, on the basis of risk analysis, by checking at least ‧ % of the total number of banana weighing certificates presented each year, either by being present at the weighing of the representative samples of the bananas by the authorised weigher or by weighing those samples themselves, in accordance with the procedure set out in points ‧, ‧ and ‧ of Annex ‧b
pl Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w komitecie ważone są w sposób określony w wymienionym artykule
en The votes of the representatives of the Member States within the committee shall be weighted in the manner set out in that Article
pl Została określona wartość normalna, jak ustalono w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, na podstawie ceny zapłaconej lub do zapłaty, w ramach normalnych warunków handlowych, przez krajowych klientów współpracującego filipińskiego producenta podczas okresu objętego dochodzeniem, tj. średnia ważona cen całkowitej sprzedaży krajowej określonego modelu podczas okresu objętego dochodzeniem, bez względu na to, czy sprzedaż ta była zyskowna, czy nie
en Normal value was therefore determined, as set out in Article ‧) of the basic Regulation, on the basis of the price paid or payable, in the ordinary course of trade, by independent domestic customers of the cooperating Filipino producer during the investigation period, i.e. the weighted average of prices of all domestic sales per model made during the IP irrespective of whether these sales were profitable or not
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, dostosowana średnia ważona wartość normalna dla typu produktu została porównana z dostosowaną średnią ważoną ceną eksportową dla każdego odpowiedniego typu rozpatrywanego produktu
en According to Article ‧ of the basic Regulation, the adjusted weighted average normal value by product type was compared with the adjusted weighted average export price of each corresponding type of the product concerned
pl O ile możliwe jest oszacowanie, jak szybko substancja zniknęła z roztworu, niemożliwe jest uzyskanie rzeczywistej powierzchni pod krzywą, a stąd niemożliwe jest uzyskanie wiarygodnej średniej ważonej czasu
en Unless it is possible to estimate how quickly the substance disappeared from the solution, it is impossible to obtain a realistic area under the curve, and hence it is impossible to obtain a reasonable time-weighted mean
pl Głosy przedstawicieli Państw Członkowskich w komitecie ważone są w sposób określony w niniejszym artykule
en The votes of the representatives of the Member States within the committee shall be weighted in the manner set out in that Article
pl Dla każdego systemu ważenia strona ważąca ryby prowadzi oprawiony dziennik ważenia z numeracją stron (dziennik ważenia
en The party weighing the fish shall for each weighing system keep a bound, paginated logbook (weighing logbook
pl Nawet się nie waż przepraszać.- Nigdy
en Don' t you dare be sorry
pl Marginesy dumpingu dla dwóch objętych próbą przedsiębiorstw, którym przyznano IT, zostały ustalone na podstawie porównania ważonej średniej wartości normalnej określonej dla tureckich producentów, którzy podjęli pełną współpracę, z ważoną średnią ceną eksportową do Unii każdego przedsiębiorstwa zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego
en For the two sampled companies granted IT, dumping margins were established by comparing the weighted average normal value established for the Turkish producers who cooperated fully with each company's weighted average export price to the Union, as provided for in Article ‧ of the basic Regulation
pl Wzięto zatem pod uwagę wszystkie dostępne dane dotyczące cen, które zostały odpowiednio dostosowane, tak aby odzwierciedlały one średnie ważone ceny eksportowe CIF obowiązujące pierwszego niezależnego klienta
en Hence, all price data available duly adjusted to reflect the weighted average export prices to the first independent customer, on a cif basis, was used
pl W przypadku przekroczenia dopuszczalnej tolerancji, zboża waży się niezwłocznie
en Where the tolerance is exceeded, the cereals are weighed forthwith
pl W przypadku gdy organy celne nie kontrolują równocześnie świadectw ważenia bananów, zgłaszana na świadectwie waga netto jest dopuszczana przez organy celne, pod warunkiem że różnica nie przekracza ani nie jest niższa niż ‧ % zgłoszonej wagi netto i średniej wagi netto ustalonej przez organy celne
en where the customs authority does not check the banana weighing certificates contemporaneously, the net weight declared on such certificates shall be acceptable to customs authorities provided that the difference is not more or less than ‧ % between the declared net weight and the average net weight established by customs authorities
pl W związku z powyższym na operatorów transportowych korzystających z niniejszego świadectwa nie będą nakładane kary, o ile wynik pomiaru (pomiarów) ważenia pojazdu, podany w świadectwie po odjęciu maksymalnej wartości dopuszczalnego błędu granicznego (tj. maksymalnie ‧ procent lub ‧ kg w przypadku pojazdu ważącego ‧ ton) nie przekracza maksymalne dopuszczalnych wartości masy (mas) określonej (określonych) w przepisach krajowych
en As a consequence, fines shall not be imposed on transport operators utilising this certificate unless the weight measurement(s) inscribed in this certificate minus the maximum possible weighing error (i.e. ‧ per cent maximum or ‧ kg in case of a ‧ tonne vehicle) exceed(s) the maximum permissible weight(s) as prescribed by the national legislation
pl Jeżeli ekspozycja stanowi wartość rezydualną nieruchomości oddanych w najem, kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem oblicza się w następujący sposób: ‧/t × ‧ % × wartość ekspozycji, gdzie t przyjmuje wartość ‧ albo wartość najbliższą liczbie lat pozostałego najmu, w zależności od tego, która z nich jest większa
en When the exposure is a residual value of leased properties, the risk weighted exposure amounts shall be calculated as follows: ‧/t * ‧ % * exposure value, where t is the greater of ‧ and the nearest number of whole years of the lease remaining
pl Jednakże w przypadku wykorzystania całości upraw ważenie można zastąpić przez pomiar objętościowy surowca
en However, where the entire plant is used, weighing may be replaced by volumetric measurement of the raw material
pl cena dorosłego bydła na reprezentatywnym rynku lub rynkach jest średnią ważoną współczynnikami odzwierciedlającymi względną wielkość każdej kategorii i jakości, cen zarejestrowanych dla kategorii i jakości dorosłego bydła i mięsa z niego, podczas siedmiodniowego okresu poprzedzającego dzień, w którym przekazywana jest ta informacja w tym Państwie Członkowskim na tym samym etapie sprzedaży hurtowej
en the price of adult bovine animals on the representative market or markets shall be the average, weighted by coefficients reflecting the relative size of each category and quality, of the prices recorded for the categories and qualities of adult bovine animals and the meat thereof during a seven-day period prior to the day of the communication in that Member State at the same wholesale stage
pl Produkt rozpatrywany w obecnej rewizji jest taki sam, jak produkt objęty dochodzeniem, które doprowadziło do nałożenia obowiązujących środków na przywóz REWS pochodzących z ChRL (zwanym dalej dochodzeniem pierwotnym), tj. wagi elektroniczne wykorzystywane w handlu detalicznym, których maksymalna zdolność ważenia nie przekracza ‧ kg i które wyposażone są w cyfrowy wyświetlacz wagi, ceny za jednostkę i ceny do zapłaty (niezależnie od posiadania możliwości drukowania tego rodzaju danych), zwykle zgłaszane w ramach kodu CN ex‧ (kod TARIC ‧) i pochodzące z ChRL
en The product concerned by the current review is the same as that in the investigation that led to the imposition of the measures in force on imports of REWS originating in the PRC (original investigation), i.e. electronic weighing scales for use in the retail trade, having a maximum weighing capacity not exceeding ‧ kg, which incorporate a digital display of the weight, unit price and price to be paid (whether or not including a means of printing this data), normally declared within CN code ex‧ (TARIC code ‧) and originating in the PRC
pl Jednakże w przypadku przedsiębiorstwa Far Eastern Textile dochodzenie wykazało, że porównanie średniej ważonej wartości normalnej ze średnimi ważonymi cenami eksportowymi nie pozwoliło na oddanie pełnego stopnia prowadzonego dumpingu
en However, for Far Eastern Textile, the investigation showed that the comparison of the weighted average normal value with the weighted average export prices did not reflect the full degree of dumping being practised
pl Przystąpić do oznaczania na czterech próbkach, z których każda waży około ‧ g
en Carry out the determination on four test portions of approximately ‧ g each
pl Sekretariat przeprowadzi kalkulację średniej ważonej stawek celnych i pobranych ceł zgodnie z metodologią stosowaną przy ocenie ofert taryfowych w Rundzie Urugwajskiej wielostronnych negocjacji handlowych
en The Secretariat shall compute the weighted average tariff rates and customs duties collected in accordance with the methodology used in the assessment of tariff offers in the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4929 zdań frazy ważyć.Znalezione w 1,539 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.